IKEA | KYLIG | User manual | IKEA KYLIG Ohjekirja

IKEA KYLIG Ohjekirja
KYLD
KYLIG
FI
SE
IS
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
ÍSLENSKA
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur
eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
SUOMI
SVENSKA
ÍSLENSKA
4
24
45
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Käyttö
Päivittäinen käyttö
4
5
7
8
9
10
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
14
15
17
19
21
21
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
SUOMI
5
maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen
asennuksen tai oven avautumissuunnan
vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa
takaisin kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen
laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Älä asenna tätä laitetta liian kosteisiin
tai kylmiin tiloihin, kuten
rakennustelineisiin, autotalliin tai
viinikellariin.
SUOMI
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
Se sisältää isobutaania (R600a), joka on
hyvin ympäristöön yhteensopiva
maakaasu. Kyseinen kaasu on syttyvää.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta ja
6
•
•
•
•
•
•
•
•
sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Sisävalo
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi
ei sovi huoneiden valaistukseen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa.
Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi
kerääntyy laitteen pohjalle.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
7
SUOMI
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
Sijainti
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden
tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan
auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
HUOMIO! Virheettömän
toiminnan takaamiseksi yli 38 ºC
ympäristölämpötilassa
suosittelemme jättämään 30 mm
vapaata tilaa laitteen sivujen ja
muiden kalusteiden väliin.
SN
+10 °C – + 32 °C
N
+16 °C – + 32 °C
ST
+16 °C – + 38 °C
Sähköliitäntä
T
+16 °C – + 43 °C
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai lähimmän
valtuutetun huoltopalvelun
puoleen.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja
pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien
vaatimukset.
SUOMI
8
Tuotekuvaus
Laitteen kuvaus
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
Vihanneslaatikot
Lasihyllyt
Puhallinjäähdytys
Pulloteline
Käyttöpaneeli
Kannellinen voilokero
Ovihylly
Pulloteline
10
5
6
7
8
9
9 Pakastimen laatikko
10 Pakastimen laatikko
11 Pakastimen laatikko
Korkein lämpötila-alue
Keskisuuri lämpötila-alue
Alhaisin lämpötila-alue
SUOMI
9
Käyttö
Käyttöpaneeli
1
2
4
1
2
3
4
Lämpötilanäyttö LED
Pikapakastus -merkkivalo LED
Pikapakastus
Lämpötilan säädin
3
Laitteen käynnistäminen
Lämpötilan säätäminen
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käytä laitetta koskettamalla lämpötilan
säädintä, kunnes haluamaasi lämpötilaa
vastaava merkkivalo LED syttyy. Arvo
muuttuu asteittain 2 °C:sta 8 °C:seen.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Irrota pistoke pistorasiasta.
Alhaisin asetus: +2 °C.
Korkein asetus: +8 °C.
Keskiasento on yleensä sopivin
asetus.
Pikapakastus -toiminto
Pikapakastus-toiminto käynnistetään
painamalla Pikapakastus-painiketta.
Laitteeseen syttyy LED-merkkivalo, joka
vastaa symbolia Pikapakastus.
Pikapakastus-toiminto kytketään pois
päältä painamalla Pikapakastus-painiketta
uudelleen.
Pikapakastus-toiminnon merkkivalo
sammuu.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta
52 tunnin kuluttua.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
•
•
•
•
huoneen lämpötila
oven avaustiheys
säilytettävien elintarvikkeiden määrä
laitteen sijainti.
1. Kosketa lämpötilan säädintä.
Nykyisen lämpötilan merkkivalo vilkkuu.
Arvo säätyy yhden asetuksen verran
jokaisella lämpötilan säätimen
kosketuskerralla. Vastaava LED-merkkivalo
vilkkuu hetken aikaa.
10
SUOMI
2. Kosketa lämpötilan säädintä, kunnes
vaadittu lämpötila on valittu.
Päivittäinen käyttö
Pakastuskalenteri
1-2
3-4
Pakastimen
kylmävaraajat
3-6
3-6
3-6
x2
Jääkuutioiden valmistus
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin
elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina.
Säilytysajan alemman vai ylemmän arvon
käyttäminen riippuu elintarvikkeen laadusta
ja käsittelystä ennen pakastamista.
Lisävarusteet
Kananmunalokero
Laitteen mukana toimitetaan jääkuutioastia.
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastimeen
HUOMIO! Älä käytä apuna
metallisia välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
Pakastimen kylmävaraajat
Pakastimessa on kaksi kylmävaraaja.
Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön
esiintyessä kylmävaraajat pitävät
pakastimen pitempään kylmänä pidentäen
näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
x1
Jääpala-astia
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse muuttaa.
x1
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
Pikapakastus-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta pakastettava tuore ruoka alalokeroa.
11
SUOMI
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen
sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "Pikapakastus-toiminto").
Tässä tilassa jääkaappiosaston
lämpötila voi laskea alle 0 °C.
Aseta lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötila-asetuksen
kohdalle.
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan Pikapakastus-toiminnolla ennen
tuotteiden lisäämistä osastoon.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja nopeasti.
Jos pakastat suuren määrän elintarvikkeita,
poista kaikki laatikot alalaatikkoa lukuun
ottamatta. Alalaatikon on oltava
paikallaan, jotta ilmankierto toimii
asianmukaisesti. Säilytä elintarvikkeita
kaikilla hyllyillä vähintään 15 mm päässä
ovesta.
VAROITUS! Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa
(kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava
ruoaksi ja jäähdytettävä, minkä
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen.
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna.
Kypsennys kestää tässä tapauksessa
pitempään.
Elintarvikkeiden säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että
ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden
ympärillä.
12
SUOMI
Ovihyllyjen sijoittaminen
HUOMIO! Älä siirrä
vihanneslaatikon yläpuolella
olevaa lasihyllyä, jotta jääkaapin
ilmanvaihto toimii oikein.
Pulloteline
Sijoita pullot valmiiksi asetettuun
telineeseen (avattava puoli laitteen
etuosaan päin).
Ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille
siten, että erikokoiset pakkaukset mahtuvat
lokeroihin.
Ovilokeroiden korkeus säädetään
seuraavasti: vedä hyllyä varovasti ylöspäin,
kunnes se irtoaa kiinnikkeestään. Sijoita
hylly sen jälkeen haluamallesi korkeudelle.
Jos teline on vaakasuorassa,
laita siihen vain suljettuja pulloja.
Siirrettävät hyllyt
Jääkaapin seinissä on kannattimia eri
tasoilla, minkä ansiosta turvalasihyllyt
voidaan sijoittaa halutulle tasolle.
Pullotelinettä voidaan kallistaa, jotta siinä
voidaan säilyttää tiivistämättömiä pulloja.
Aseta tällöin telineen etukoukut yhden
kerroksen verran takakoukkuja
korkeammalle.
SUOMI
13
Vihanneslaatikot
Puhallinjäähdytys
Puhallinjäähdytystoiminnon ansiosta
elintarvikkeet jäähtyvät nopeammin ja
lämpötila on tasaisempi.
Kytke puhallinjäähdytys
toimintaan, kun ympäristön
lämpötila on yli 25 °C.
Nämä laatikot on tarkoitettu hedelmiä ja
vihanneksia varten (katso kuva).
Pakastuslaatikoiden poistaminen
pakastimesta
Puhallinjäähdytystoiminnon
käyttäminen lisää
energiankulutusta.
1. Kytke puhallinjäähdytys päälle
kytkimellä (A).
Vihreä merkkivalo (B) syttyy.
A
B
1
2
Pakastuslaatikoissa on pysäytin, joka estää
laatikoiden irtoamisen ja putoamisen
vahingossa.
Kun haluat poistaa laatikon kokonaan
pakastimesta, vedä laatikkoa itseäsi päin
(1) pysäyttimeen saakka ja ota laatikko sen
jälkeen pois kallistamalla sen etuosaa
ylöspäin (2).
Laatikko asetetaan takaisin paikalleen
nostamalla kevyesti sen etuosasta siten,
että laatikko menee pakastimen sisään. Kun
laatikko on mennyt pysäyttimien ohi, työnnä
se paikalleen.
2. Kytke puhallinjäähdytys pois
toiminnasta kytkimellä (A).
Vihreä merkkivalo (B) sammuu.
Lämpötilanäyttö
14
SUOMI
Tämä laite on myynnissä
Ranskassa.
Maan määräysten mukaisesti
jääkaapin alimpaan osastoon
tulee kiinnittää erikoisväline
(katso kuva), joka ilmaisee
jääkaapin kylmimmän lämpötilan
alueen.
Vihjeitä ja neuvoja
Normaalin toiminnan äänet
Säilytysohjeita
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
Vinkkejä:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
Tuoreiden elintarvikkeiden säilytys
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
elintarvikkeiden parhaan mahdollisen
säilyvyyden:
• Alä laita jääkaappiin lämpimiä ruokia
tai haihtuvia nesteitä.
• Peitä ruoka kannella tai kääri folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
• Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä
• Liha (kaikki tyypit): pakkaa sopivaan
pakkaukseen ja laita se vihanneslaatikon
päällä olevalle lasihyllylle. Säilytä lihaa
korkeintaan 1-2 päivää.
• Kypsennetyt ruoat, kylmät ruoat: suojaa
ja aseta mille tahansa hyllylle.
• Hedelmät ja vihannekset: puhdista
huolella ja aseta erityiseen laatikkoon.
Banaaneja, perunoita, sipulia ja
valkosipulia ei saa säilyttää jääkaapissa
ilman pakkausta.
• Voi ja juusto: aseta erityiseen
ilmatiiviiseen rasiaan tai kääri
alumiinifolioon tai polyeteenipussiin
mahdollisimman ilmatiiviisti.
• Pullot: pullot tulee sulkea korkeilla ja
asettaa joko oven pullotelineeseen tai
pullohyllyyn (jos varusteena).
Pakastusohjeita
Seuraavassa on muutamia tärkeitä ohjeita
tehokkaan pakastamisen varmistamiseksi:
• 24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
• Pakastusprosessi kestää 24 tuntia. Tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoka pieniin annoksiin, jotta se
pakastuu nopeasti ja täydellisesti. Tällöin
SUOMI
•
•
•
•
•
voit myöhemmin sulattaa vain
tarvitsemasi määrän.
Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai
pakkaa muovipusseihin mahdollisimman
ilmatiiviisti.
Älä anna tuoreiden pakastamattomien
ruokien koskea jo pakastuneita tuotteita,
jotta niiden lämpötila ei nouse.
Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät
paremmin ja pitempään rasvaisiin
ruokiin verrattuna. Suola vähentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
Jos jääpaloja nautitaan suoraan
pakastimesta otettuina, ne voivat
aiheuttaa kylmävammoja.
Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
15
Pakasteiden säilytysohjeita
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
laitteen parhaan suorituskyvyn:
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Laita pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Älä avaa ovea usein, älä myöskään pidä
ovea auki pitempään kuin on tarpeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti
verkkovirrasta ennen
minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.
Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja miedolla
pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle
tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita tai hankaavia
jauheita, sillä ne vahingoittavat
pintoja.
Alustava käynnistäminen
HUOMIO! Jätä laite
pystyasentoon vähintään 4
tunnin ajaksi ennen pistokkeen
liittämistä pistorasiaan ja laitteen
käyttöönottoa. Näin
varmistetaan, että öljy palautuu
kompressoriin. Muutoin
kompressori tai elektroniset
komponentit voivat vaurioitua.
16
SUOMI
Säännöllinen puhdistus
Jääkaapin sulattaminen
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita kaapin sisällä olevia
putkia ja/tai kaapeleita.
HUOMIO! Varo
vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
HUOMIO! Kun siirrät laitetta,
nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet haalealla
vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää
energiankulutusta.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
VAROITUS! Jos haluat jättää
laitteen päälle, pyydä jotakin
toista henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen
takana, kompressorin yläpuolella
sijaitsevaan kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta vettä
ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu
laitteen toiminnan aikana pakastinosaston
sisäseiniin eikä pakkausten päälle.
SUOMI
17
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Laite ei toimi lainkaan.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistorani pistorasiassa.
siaan.
Laite ei toimi lainkaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä
kertaa.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Huoneen lämpötila on liian Katso ilmastoluokan taulukko
korkea.
arvokilvestä.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Kompressori käy jatkuvasti.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "Pikapakastustoiminto".
SUOMI
18
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kompressori ei käynnisty he- Tämä on normaalia, eikä
ti Pikapakastus-painikkeen
tarkoita vikaa.
painamisen tai lämpötilan
muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Elintarvikkeet estävät veden valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Kytke Pikapakastus-toiminto
pois manuaalisesti tai odota,
kunnes toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi. Katso kohta "Pikapakastus-toiminto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeamoikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä
kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän
ruokia yhdellä kertaa.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "Pikapakastustoiminto".
SUOMI
19
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto.
to ei toimi.
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Varmista, että etäisyys kalusteisiin on vähintään 30 mm
laitteen molemmilla puolilla
ympäristölämpötilan ollessa yli
38 °C.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Säilytettäviä elintarvikkeita Kääri elintarvikkeet asianmuei ole kääritty.
kaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.
Jos kodinkone ei edellä
mainittujen tarkastusten
jälkeenkään toimi oikein, ota
yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Voit pyytää
lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen yhteystiedot
kuluttajaneuvonnasta, jonka
puhelinnumero löytyy tämän
käyttöohjeen lopusta.
Odota muutama sekunti oven
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
Tekniset tiedot
Tuotekategoria
Laitetyyppi
Jääkaappi - Pakastin
SUOMI
Asennustyyppi
20
Vapaasti seisova
Tuotteen mitat
Korkeus
1845 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
677 mm
Tilavuus (netto)
Jääkaappi
220 Litraa
Pakastin
91 Litraa
Sulatusjärjestelmä
Jääkaappi
automaattinen
Pakastin
automaattinen
Tähtimerkintä
Käyttöönottoaika
18 tuntia
Pakastusteho
4 kg/24 h
Energiankulutus
0 655 kWh/24 h
Äänitaso
43 dB(A)
Energialuokka
A++
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle,
vasemmalle puolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
21
SUOMI
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
22
SUOMI
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
SUOMI
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota
varten tarvitset apuamme, IKEAtuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8numeroinen koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
23
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
24
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Användning
Daglig användning
24
25
27
29
30
31
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
34
36
37
40
41
41
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
SVENSKA
25
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens
nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
SVENSKA
• Vid första installationen eller om dörren
har hängts om, vänta minst 4 timmar
innan du ansluter till elnätet. Detta för att
oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t ex
hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära element,
spisar, ugnar eller hällar.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Montera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd, garage
eller vinkällare.
• När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln, kompressorn).
Kontakta ett auktoriserat servicecenter
eller en elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
26
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det är
lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas är
lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor
eller antändningskällor finnas i rummet.
Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta
skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från
frysdelen om händerna är våta eller
fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frusna maten.
Inre belysning
• Lamptypen i den här produkten är inte
lämplig som rumsbelysning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för personskador
och skador på produkten
föreligger.
SVENSKA
27
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla kylapparaten.
• Undersök regelbundet tömningskanalen i
kylen och rengör den vid behov. Om
tömningskanalen täpps igen kommer
avfrostat vatten att samlas på
produktens botten.
Avfallshantering
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn eller
djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den
här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen för
information om hur produkten kasseras
korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära värmeväxlaren.
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper vid
användning utanför det området.
Korrekt funktion kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde. Kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst
eller närmsta servicecenter om
du är osäker på var du ska
installera produkten.
Placering
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till +32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
Plats
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd från
värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se
till att luften kan cirkulera fritt runt kylens/
frysens baksida.
FÖRSIKTIGHET! För att
säkerställa att produkten
fungerar ordentligt i
omgivningstemperatur över 38
ºC är det bäst att ha 30 mm
avstånd mellan produktens sidor
och möbler i närheten.
SVENSKA
Elektrisk anslutning
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för
detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad,
28
kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta produkten till en separat jord enligt
gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EEGdirektiven.
SVENSKA
29
Produktbeskrivning
Produktöversikt
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
Grönsakslådor
Glashyllor
Kylfläkt
Flaskhylla
Kontrollpanelen
Mejerifack med lock
Dörrhylla
Flaskhylla
10
5
6
7
8
9
9 Infrysningslåda
10 Infrysningslåda
11 Infrysningslåda
Den minst kalla zonen
Mellantemperaturzon
Kallaste zonen
SVENSKA
30
Användning
Kontrollpanel
1
2
4
1
2
3
4
Temperaturdisplayer LED
Snabbinfrysning indikator LED
Snabbinfrysning
Temperaturreglage
3
Slå på
Temperaturreglering
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Ställ in produkten genom att trycka på
temperaturreglaget tills LED som motsvarar
önskad temperatur tänds. Valet sker i steg
från +2°C till 8 °C.
Stänga av
Koppla bort produkten från eluttaget.
Kallaste inställning: +2 °C.
Varmaste inställning: +8 °C.
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
Snabbinfrysning-funktion
Du kan aktivera Snabbinfrysning-funktionen
genom att trycka på Snabbinfrysningknappen.
LED som motsvarar symbolen
Snabbinfrysning tänds.
Du kan avaktivera Snabbinfrysningfunktionen genom att trycka på
Snabbinfrysning-knappen igen.
Kontrollampan Snabbinfrysning släcks.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
•
•
•
•
rumstemperatur
hur ofta man öppnar dörren
mängden livsmedel som förvaras
produkten plats.
1. Tryck på temperaturreglaget.
Indikatorn för nuvarande temperatur
blinkar. Varje gång du trycker på
temperaturreglaget förflyttar sig
inställningen en position. Motsvarande LED
blinkar ett tag.
2. Tryck på temperaturreglaget tills
önskad temperatur valts.
31
SVENSKA
Daglig användning
Fryskalender
1-2
3-4
Frysblock
3-6
3-6
3-6
x2
Tillverkning av isbitar
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste
förvaringstiden för en viss matvara är giltig
beror på matvarans kvalitet och behandling
före infrysningen.
Denna produkt är utrustad med en bricka
för tillverkning av isbitar.
1. Fyll brickan med vatten.
2. Placera brickan i frysfacket
FÖRSIKTIGHET! Använd inga
metallinstrument för att plocka ut
brickan ur frysen.
Frysblock
Tillbehör
Två frysblock medföljer i frysen. Det
förlänger tiden som mat kan förvaras om
det blir strömavbrott eller haveri.
Ägghållare
Infrysning av färska livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
x1
Isbricka
För att frysa in en liten mängd färska
livsmedel behöver inte den aktuella
inställningen ändras.
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
Snabbinfrysning-funktionen minst 24 timmar
innan livsmedlet som skall frysas placeras i
frysfacket.
x1
Placera de färska matvarorna som ska
frysas in i det nedersta facket.
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på insidan.
32
SVENSKA
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"Snabbinfrysning-funktionen") när
infysningen är klar.
I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka under 0
°C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
Förvaring av matvaror i ett kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt om
den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan cirkulera
fritt omkring dem.
Placering av dörrbalkongerna
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar med Snabbinfrysning-funktionen
på innan du lägger in några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Om stora
mängder mat skall förvaras, plocka ur alla
lådor utom den nedre lådan. Denna måste
vara på plats för att säkerställa god
luftcirkulation. Maten på hyllorna får inte
placeras närmare än 15 mm från dörren.
VARNING! I händelse av en
oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet varar
längre än den tid som anges i
den tekniska informationen
under "Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har
kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
För att kunna förvara matförpackningar av
olika storlekar kan dörrbalkongerna
placeras på olika nivåer.
Justera hyllorna på följande sätt: dra
dörrfacket gradvis uppåt tills den blir fri och
placera sedan enligt önskemål.
33
SVENSKA
Flyttbara hyllor
Väggarna i kylen är försedda med ett antal
löpskenor så att hyllorna av säkerhetsglas
kan placeras enligt dina önskemål.
Flaskstället kan lutas för förvaring av icke
förslutna flaskor. För att göra det ska de
främre hakarna på flaskstället placeras en
nivå högre än de bakre hakarna.
Grönsakslådor
FÖRSIKTIGHET! Flytta inte
glashyllan ovanför
grönsakslådan detta för att
säkerställa korrekt luftcirkulation.
Flaskhylla
Placera flaskorna (med öppningarna vända
utåt) i det redan installerade flaskstället.
Frukt och grönsaker ska placeras i dessa
lådor (se bilden).
Borttagning av fryslådor från frysen
Lägg endast in förslutna flaskor
om flaskstället är placerat
horisontellt.
1
2
Fryslådorna har ett stopp som förhindrar att
de oavsiktligt tas bort eller ramlar ut.
SVENSKA
34
För att ta ut en fryslåda ur frysen, dra lådan
mot dig (1) tills du når stoppet och avlägsna
sedan lådan genom att vinkla den främre
delen uppåt (2).
Sätt tillbaka lådan genom att lyfta upp
lådans främre del något och sätta in den i
frysen. När lådan har passerat stoppen,
skjut in lådan på plats.
2. För att avaktivera fläktens
kylningsfunktion tryck på (A).
Den gröna lampan (B) släcks.
Temperaturdisplay
Kylfläkt
Fläktens kylningsfunktion gör att maten kyls
ner snabbt och håller en jämnare
temperatur i utrymmet.
Sätt på fläktens kylningsfunktion
när rumstemperaturen
överskrider 25 °C.
Aktivering av fläktens
kylningsfunktion ökar
energiförbrukningen.
1. Tryck på brytaren (A) för att aktivera
fläkten - kylning.
Den gröna lampan (B) tänds.
Denna produkt säljs i Frankrike.
Enligt gällande bestämmelser i
detta land måste kylskåpet
förses med en speciell anordning
(se bild) som placeras i det nedre
facket för att indikera den
kallaste zonen i kylskåpet.
A
B
Råd och tips
Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn
slås på eller av.
35
SVENSKA
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
Tips för kylning av färska livsmedel
För att få bästa resultat:
• Förvara inte varm mat eller flyktiga
vätskor i kylskåpet.
• Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
• placera mat så att luft kan cirkulera fritt
omkring den
Tips för kylning
Praktiska råd:
• Kött (alla typer): lägg i lämplig
förpackning och placera på glashyllan
ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.
• Tillagad mat, kalla rätter: täck och
placera på vilken hylla som helst.
• Frukt och grönsaker: skölj noggrant och
lägg i speciallådan. Bananer, potatis, lök
och vitlök som inte är förpackade bör
inte förvaras i kylskåpet.
• Smör och ost: lägg i en lufttät behållare
eller vira in i aluminiumfolie eller i en
plastpåse för att få ut så mycket luft som
möjligt.
• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.
Tips för infrysning
Här följer några värdefulla tips som hjälper
dig att använda infrysningsfunktionen på
bästa sätt:
• den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten.
• frysprocessen tar 24 timmar, inga andra
livsmedel får läggas i frysen under
denna tid.
• frys endast in färska och rena matvaror
av hög kvalitet.
• dela upp maten i små portioner för en
snabbare och fullständig infrysning,
därefter kan du plocka ut och tina
endast den mängd du behöver.
• slå in maten i aluminiumfolie, eller lägg
den i plastpåsar och se till att
förpackningarna är lufttäta.
• låt inte färsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat för att
temperaturen inte skall öka i den infrysta
maten.
• magra matvaror håller sig bättre och
längre än feta. Salt minskar livslängden
på matvaror.
• isglass kan, om den konsumeras direkt
från frysfacket, orsaka frysskador på
huden.
• det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
Observera följande för att utnyttja
produktens prestanda på bästa sätt:
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• transportera frysta matvaror från affären
till frysen så snabbt som möjligt;
• öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• när fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av tillverkaren.
36
SVENSKA
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET! Koppla loss
produkten från eluttaget innan
du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten. Underhåll
och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Tillbehören och andra delar av
produkten är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten och
en liten mängd neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inga
starka rengöringsmedel eller
skurpulver eftersom sådana
produkter skadar ytfinishen.
Initial ström på
FÖRSIKTIGHET! Innan man
sätter i stickkontakten i uttaget
och sätter igång skåpet första
gången ska man låta produkten
stå upprätt i minst 4 timmar. Då
kan man vara säker på att oljan
runnit tillbaka till kompressorn.
Annars kan kompressorn eller de
elektroniska delarna skadas.
Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET! Dra inte i, flytta
inte och undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i kylskåpet.
FÖRSIKTIGHET! Var noga med
att inte skada kylsystemet.
FÖRSIKTIGHET! När du flyttar
kylskåpet ska du lyfta upp det i
framkanten så att inte golvet
repas.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn
(om de går att komma åt) på
produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar produktens prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
SVENSKA
37
Långa uppehåll i användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
VARNING! Om du vill att kylen/
frysen lämnas påslagen, be
någon titta till den då och då så
att inte matvarorna i den förstörs
i händelse av strömavbrott.
Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gång kompressorn stannar under
normal användning. Det avfrostade vattnet
töms ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på
kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill av
kylskåpsutrymmet för att undvika att vattnet
rinner över och droppar ned på matvaror
och golv.
Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på apparaten.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Produkten fungerar inte.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
SVENSKA
Problem
38
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift".
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Se "Funktionen Snabbinfrysning".
Kompressorn startar inte
omedelbart när Snabbinfrysning-knappen trycks in
eller när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
Anslut tömningsslangen till avinte anslutet till avdunstdunstningsbrickan.
ningsbrickan ovanför kompressorn.
SVENSKA
Problem
39
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Stäng av funktionen Snabbinfrysning manuellt eller vänta
med att ställa in temperaturen
tills funktionen har återställts
automatiskt. Se "Funktionen
Snabbinfrysning".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Se "Funktionen Snabbinfrysning".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Kalluft cirkulerar inte i pro- Se till att kalluft kan cirkulera i
dukten.
produkten.
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
Se till att det finns minst 30 mm
från värmeväxlaren och är utrymme på varje sida av aphelt normalt.
paraten och omgivande skåp
när omgivningstemperaturen
överstiger 38 °C.
Det finns för mycket konden- Dörren har öppnats för
svatten på kylskåpets bakre ofta.
vägg.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Det finns för mycket konden- Dörren stängdes inte orsvatten på kylskåpets bakre dentligt.
vägg.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Det finns för mycket konden- Mat som lagts in är inte or- Förpacka maten på lämpligt
svatten på kylskåpets bakre dentligt förpackad.
sätt innan den läggs in.
vägg.
SVENSKA
40
Problem
Det är svårt att öppna dörren.
Möjlig orsak
Åtgärd
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
Kontakta vår service om
produkten fortfarande inte
fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller. Du finner
en lista i slutet på denna
bruksanvisning.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta det auktoriserade
servicecentret.
Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning bestående
av en LED-lampa med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut lampan.
Kontakta din auktoriserade serviceverkstad.
Tekniska data
Produktkategori
Typ av produkt
Kyl - frys
Typ av installation
Fristående
Produktmått
Höjd
1845 mm
Vikt
595 mm
Djup
677 mm
Volym (netto)
Kyl
220 Liter
Frysskåp
91 Liter
Avfrostningssystem
Kyl
automatisk
Frysskåp
automatisk
SVENSKA
41
Stjärnmärkning
Temperaturökningstid
18 timmar
Fryskapacitet
4 kg/24 timmar
Energiförbrukning
0,655 kWh/24 tim.
Bullernivå
43 dB (A)
Energiklass
A++
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter till vänster inne i
kylskåpet samt på energimärkningen.
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
SVENSKA
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
42
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
SVENSKA
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
43
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du ringer till oss, ska du försäkra
dig om att du kan uppge IKEA:s
artikelnummer (8 siffror) och
serienummer (8-siffrig kod som
finns på märkskylten) på den
apparat som du behöver vår
hjälp med.
SVENSKA
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
44
45
ÍSLENSKA
Efnisyfirlit
Öryggisupplýsingar
Öryggisleiðbeiningar
Innsetning
Vörulýsing
Notkun
Dagleg notkun
45
46
48
50
51
52
Góð ráð
Umhirða og þrif
Bilanaleit
Tæknigögn
Umhverfismál
IKEA-ÁBYRGÐ
55
57
58
61
62
62
Með fyrirvara á breytingum.
Öryggisupplýsingar
Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa
meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki
ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri
uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á
öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari
notkunar.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
•
•
•
•
Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyneða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu,
mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið
veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef
þau skilja hættuna sem því fylgir.
Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið.
Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á
heimilistækinu án eftirlits.
Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á
viðeigandi hátt.
Almennt öryggi
•
Þetta heimilistæki er ætlað til notkunar á heimili og við
svipaðar aðstæður og:
ÍSLENSKA
46
Á bóndabýlum; starfsmannaeldhúsum í verslun, á
skrifstofum og á öðrum vinnustöðum
– Af viðskiptavinum á hótelum, mótelum, gistiheimilum og á
öðrum íbúðarstöðum
Gættu þess að engar fyrirstöður séu í loftræstiopum, hvorki í
umlykju heimilistækisins né innbyggðum hlutum þess.
Ekki nota vélknúin búnað eða aðrar leiðir til þess að hraða
affrystingartímanum, önnur en þau sem framleiðandi mælir
með.
Ekki skadda kælirásina.
Ekki nota rafmagnstæki í matvælageymsluhólfi tækisins nema
framleiðandi mæli með slíkum gerðum.
Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa heimilistækið.
Þvoðu tækið með rökum og mjúkum klút. Notaðu aðeins mild
þvottaefni. Ekki nota rispandi efni, stálull, leysiefni eða
málmhluti.
Ekki geyma sprengifim efni, svo sem loftúðabrúsa með
eldfimum efnum í tækinu.
Ef rafmagnssnúran er skemmd, verður að fá nýja frá
framleiðanda, viðurkenndri þjónustumiðstöð eða svipað
hæfum aðila til þess að koma í veg fyrir hættu.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
AÐVÖRUN! Einungis til þess
hæfur aðili má setja upp þetta
heimilistæki.
• Fjarlægðu allar umbúðir og
flutningsboltana.
• Ekki setja upp eða nota skemmt
heimilistæki.
• Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu
sem fylgja með heimilistækinu.
• Alltaf skal sýna aðgát þegar
heimilistækið er fært vegna þess að það
er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og
lokaðan skóbúnað.
• Gakktu úr skugga um að loft geti leikið
um heimilistækið.
• Við fyrstu uppsetningu eða eftir að
hurðinni hefur verið snúið skal bíða í að
minnsta kosti 4 klukkustundir áður en
heimilistækið er tengt við rafmagn. Þetta
er til að leyfa olíunni að renna aftur í
þjöppuna.
• Áður en þú framkvæmir einhverjar
aðgerðir á heimilistækinu (t.d. snýrð við
hurðinni) skaltu taka klóna úr
rafmagnsinnstungunni.
• Ekki setja heimilistækið upp nálægt
ofnum eða eldavélum, ofnum eða
helluborðum.
47
ÍSLENSKA
• Ekki setja heimilistækið upp þar sem sól
skín beint á það.
• Ekki setja þetta heimilistæki upp á
svæðum sem eru of rök eða köld, til
dæmis í byggingarviðbótum, bílskúrum
eða vínkjöllurum.
• Þegar þú færir heimilistækið skaltu lyfta
því á brúninni að framan til þess að
forðast að rispa gólfið.
Tenging við rafmagn
AÐVÖRUN! Eldhætta og hætta á
raflosti.
• Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
• Gakktu úr skugga um að færibreyturnar
á merkiplötunni séu samhæfar við
rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
• Notaðu alltaf rétt ísetta innstungu sem
ekki veldur raflosti.
• Notaðu ekki fjöltengi eða
framlengingarsnúrur.
• Gættu þess að valda ekki skaða á
rafmagnsíhlutum (t.d. rafmagnskló,
rafmagnssnúru, þjöppu). Hafðu samband
við viðurkennda þjónustumiðstöð eða
rafvirkja til þess að skipta um
rafmagnsíhluti.
• Rafmagnssnúran þarf að vera fyrir
neðan rafmagnsklóna.
• Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við
rafmagnsinnstunguna í lok
uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um
að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir
uppsetningu.
• Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr
sambandi. Taktu alltaf um klóna.
Notkun
AÐVÖRUN! Hætta á líkamstjóni,
raflosti eða bruna.
• Breyttu ekki tæknilýsingu fyrir þetta
heimilistæki.
• Ekki setja rafmagnstæki (t.d. ísvélar) í
tækið nema framleiðandi þeirra segi þau
henta til slíks.
• Gætið þess að valda ekki skaða á
kælirásinni. Hún inniheldur ísóbútan
(R600a), náttúrulegt gas, sem er mjög
umhverfisvænt. Gasið er eldfimt.
• Ef kælirásin skemmist skal gæta þess að
engir logar eða leiðir til kveikingar séu í
herberginu. Loftræstið herbergið.
• Ekki láta heita hluti snerta plasthluti
tækisins.
• Ekki setja gosdrykki í frystihólfið. Það
mun skapa þrýsting á drykkjarílátið.
• Ekki geyma eldfimar gastegundir og
vökva í tækinu.
• Ekki skal setja eldfimar vörur eða hluti
sem eru blautir af eldfimum vökva ofan á
eða nálægt heimilistækinu.
• Ekki snerta þjöppuna eða þéttinn. Þau
eru heit.
• Ekki fjarlægja eða snerta hluti úr
frystihólfinu er þú ert með blautar eða
rakar hendur.
• Ekki frysta aftur matvæli sem hafa verið
affryst.
• Fylgið geymsluleiðbeiningum á
umbúðum frystra matvæla.
Ofnljósið
• Lampagerðin sem notuð er í þessu tæki
hentar ekki til upplýsingar á herbergjum
heimilisins
Umhirða og þrif
AÐVÖRUN! Hætta á líkamstjóni
eða því að heimilistækið
skemmist.
• Áður en viðhald fer fram á tækinu skal
slökkva á því og aftengja aðalklóna frá
rafmagnsinnstungunni.
• Þetta tæki inniheldur kolvatnsefni í
kælieiningunni. Aðeins hæfir aðilar mega
sinna viðhaldi og endurhleðslu á
einingunni.
• Skoðið frárennsli tækisins reglulega og
hreinsið það ef þörf krefur. Ef frárennslið
er stíflað mun affryst vatn safnast fyrir í
botni heimilistækisins.
ÍSLENSKA
48
Förgun
AÐVÖRUN! Hætta á líkamstjóni
eða köfnun.
• Aftengið heimilistækið frá
rafmagnsgjafanum.
• Klippa rafmagnssnúruna af og fleygið
henni.
• Fjarlægið hurðina til að koma í veg fyrir
að börn eða dýr geti lokast inni í tækinu.
• Kælirásin og einangrunarefnið á tækinu
eru ósónvæn.
• Einangrunarfroðan inniheldur eldfimar
lofttegundir. Hafið samband við
sveitarfélagið til að fá upplýsingar um
hvernig á að farga heimilistækinu á
réttan hátt.
• Ekki valda skaða á hluta
kælieiningarinnar sem er nálægt
hitaskiptinum.
Innsetning
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Staðsetning
Komdu þessu heimilistæki fyrir á vel
loftræstum stað innandyra þar sem hitastig
umhverfisins samsvarar loftslagsflokknum
sem gefinn er upp á merkiplötu
heimilistækisins:
Loftslagsflokkur
Umhverfishitastig
Vandamál varðandi virkni
búnaðarins geta komið upp hjá
sumum tegundum þegar verið er
vinna utan við þetta svið.
Einungis er hægt að tryggja rétta
virkni ef rétt hitastig er viðhaft. Ef
þú hefur einhverjar efasemdir
varðandi uppsetningu
heimilistækisins skaltu
vinsamlegast leita til söluaðilans,
til viðskiptavinaþjónustu okkar,
eða til næstu viðurkenndu
þjónustumiðstöðvar.
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
Location (Staðsetning)
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Til að tryggja að heimilistækið starfi sem
best skal setja það upp í góðri fjarlægð frá
hitagjöfum eins og ofnum, vatnshiturum,
beinu sólarljósi o.s.frv. Gætið þess að loft
streymi greiðlega um bakhlið skápsins.
VARÚÐ! Til þess að tryggja rétta
virkni í umhverfishitastigi yfir
38°C, er mælt með því að hafa
30mm bil á milli hliðanna á
búnaðinum og húsgagna við hlið
búnaðarins.
ÍSLENSKA
Rafmagnstenging
Áður en stungið er í samband þarf að
fullvissa sig um að rafspennan og raftíðnin
sem sýnd er á tegundarspjaldinu samræmist
aflgjafa heimilisins.
Heimilistækið þarf að vera jarðtengt. Þess
vegna er kló aflgjafasnúrunnar útbúin með
sérstöku tengi. Ef rafmagnsinnstungan á
heimilinu er ekki jarðtengd skal setja
49
heimilistækið í annað jarðsamband eftir
gildandi reglugerðum, í samráði við
löggiltan rafvirkja.
Framleiðandinn afsalar sig allri ábyrgð ef
ofangreindum öryggisleiðbeiningum er ekki
fylgt.
Þetta heimilistæki samræmist EBEtilskipunum.
ÍSLENSKA
50
Vörulýsing
Yfirlit yfir vöruna
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
Grænmetisskúffur
Glerhillur
Vifta - kæling
Flöskurekki
Stjórnborð
Mjólkurvöruhólf með loki
Hurðarsvalir
Flöskusvalir
10
5
6
7
8
9
9 Frystiskúffa
10 Frystiskúffa
11 Frystiskúffa
Svæðið með minnstum kulda
Miðlungskalt svæði
Kaldasta svæðið
ÍSLENSKA
51
Notkun
Stjórnborð
1
2
4
1
2
3
4
Gaumljós fyrir hitastig LED
Hraðfrysting háspennuvísir LED
Hraðfrysting
Hitastillir
3
Kveikt á
Hitastilling
Stingið klónni í vegginnstunguna.
Til að nota heimilistækið skal snerta hnapp
hitastillisins þangað til LED sem samsvarar
því hitastigi sem þarf, lýsist upp. Valið er
stigvaxandi, og breytilegt frá 2°C upp í 8°C.
Slökkt á
Aftengdu klóna frá vegginnstungunni.
Kaldasta stilling: +2°C.
Heitasta stilling: +8°C.
Miðlungsstilling er venjulega
heppilegust.
Hraðfrysting aðgerð
Þú getur virkjað Hraðfrysting aðgerðina
með því að Hraðfrysting takkann.
LED táknið sem samsvarar Hraðfrysting og
gaumljósið lýsist upp.
Veldu stillinguna með það í huga að
hitastigið inni í heimilistækinu fer eftir:
Þú getur afvirkjað Hraðfrysting aðgerðina
með því að Hraðfrysting takkann.
•
•
•
•
Það slokknar á gaumljósinu fyrir
Hraðfrysting.
Þessi stilling fer af sjálfkrafa eftir
52 klst.
stofuhita
hversu oft hurðin er opnuð
magni af mat sem geymt er
staðsetningu heimilistækisins.
1. Snertu hitastillinn.
Núverandi hitavísir blikkar. Í hvert sinn sem
þú snertir hitastillinn færist stillingin um eina
stöðu. Samsvarandi LED blikkar um stund.
2. Snertu hitastillinn þangað til óskað
hitastig hefur verið valið.
52
ÍSLENSKA
Dagleg notkun
Frystingardagatal
1-2
3-4
Frystiblokkir
3-6
3-6
3-6
x2
Ísmolagerð
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Táknin sýna ýmsar gerðir frosinna matvæla.
Tölurnar sýna geymslutíma í mánuðum fyrir
viðeigandi gerðir frystivöru. Það fer eftir
gæðum matvörunnar og meðferð hennar
fyrir frystingu hvort lengra eða styttra
geymsluþolið sem gefið er upp er gildir.
Með þessu heimilistæki fylgir bakki til
ísmolagerðar.
1. Fyllið bakkann af vatni.
2. Setjið bakkann í frystihólfið
VARÚÐ! Notið ekki málmverkfæri
til að fjarlæga bakkann úr
frystinum.
Frystihólfsblokkir
Tvær frystihólfsblokkir eru í frystinum. Þær
lengja tímann sem maturinn helst frosinn ef
rafmagnsleysi eða bilun á sér stað.
Aukabúnaður
Eggjabakki
Frysting ferskra matvæla
x1
Ísbakki
Frystihólfið hentar til frystingar á ferskum
matvælum og geymslu á frosnum og
djúpfrystum mat í langan tíma.
Ekki er þörf á að breyta núverandi
stillingunni þegar frysta á lítið magn af
ferskum matvælum.
Áður en ferskur matur er frystur, stillið á
aukavalið Hraðfrysting minnst 24 tímum
áður en maturinn sem á að frysta er settur í
frystihólfið.
x1
Setja skal ferska matinn sem á að frysta í í
neðsta hólfið.
Hámarksmagn matvæla sem hægt er að
frysta á 24 tímum er tilgreint á
tegundarspjaldinu, merkingu sem staðsett
er innan á heimilistækinu.
53
ÍSLENSKA
Frystingarferlið tekur 24 tíma: á þessu
tímabili má ekki bæta við öðrum mat sem á
að frysta.
Litla bita af mat má jafnvel sjóða þegar
þeir eru enn frosnir, beint úr frystinum. í
þessu tilviki tekur suðan lengri tíma.
Þegar frystingarferlinu er lokið, skal fara
aftur í það hitastig sem krafist er
(sjá ,,Hraðfrystingvirkni").
Geymsla matvæla í kælihólfinu
Í slíku ástandi gæti hitastig
kælihólfsins farið niður fyrir 0°C.
Ef það gerist þarf að stilla
hitastillinn aftur á hlýrri stillingu.
Breiddu yfir eða pakkaðu inn matnum,
sérstaklega ef hann er bragðsterkur.
Staðsettu matinn þannig að loft geti leikið
óhindrað um hann.
Hurðasvalir staðsettar
Geymsla frystra matvæla
Þegar heimilistækið er sett í gang í fyrsta
sinn eða á ný eftir notkunarhlé í einhvern
tíma, þá skal láta það vera í gangi í að
lágmarki 2 klukkustundir á Hraðfrystingstillingu áður en matvælin eru sett í hólfið.
Frystiskúffurnar tryggj að það sé auðvelt og
fljótlegt að finna matarpakkann sem þig
vantar. Ef geyma á mikið magn af mat er
hægt að fjarlægja allar skúffurnar nema
neðstu skúffuna en hún þarf að vera í til
þess að halda góðu loftstreymi. Geymdu
matinn á öllum hillum ekki nær hurðinni en
15 mm.
AÐVÖRUN! Ef afþiðnun verður
fyrir slysni, til dæmis af því að
rafmagnið fer af, og
rafmagnsleysið hefur varað
lengur en gildið sem sýnt er í
tæknieiginleikatöflunni undir
„hækkunartími“, þarf að neyta
afþídda matarins fljótt eða elda
hann strax, kæla og frysta hann
svo aftur.
Afþíðing
Djúpfryst eða fryst matvara, fyrir notkun, er
hægt að afþíða í ísskápnum eða við
stofuhita, eftir því hversu fljótt matvaran
þarf að afþiðna.
Til að hægt sé að geyma matarumbúðir af
ýmsum stærðum er hægt að hafa
hurðasvalirnar í mismunandi hæð.
Hæð hillnanna er stillt svona: togið brúnina
upp þar til hún er laus og setjið hana í þá
stöðu sem óskað er.
ÍSLENSKA
54
Færanlegar hillur
Í hliðum ísskápsins eru margar höldur,
þannig að hægt er að koma hillunum, sem
eru úr öryggisgleri, fyrir hvar sem óskað er.
Hægt er að halla þessum flöskurekka til að
geyma óinnsiglaðar flöskur. Til að ná þeirri
niðurstöðu skal setja framkróka rekkans
einni stöðu hærra en afturkrókana.
Grænmetisskúffur
VARÚÐ! Ekki færa glerhilluna
fyrir ofan grænmetisskúffuna, svo
að rétt loftstreymi haldist í
ísskápnum.
Flöskurekki
Settu flöskurnar (með stútinn vísandi fram) í
forstillta flöskurekkann.
Ávexti og grænmeti ætti að setja í þessar
skúffur (sjá myndina).
Fjarlægðu frystikörfurnar úr frystinum.
Ef rekkinn er í láréttri stöðu skal
aðeins setja lokaðar flöskur í
hann.
1
2
ÍSLENSKA
55
Frystikörfurnar hafa stövðunarmark sem
kemur í veg fyrir að þær séu teknar út af
slysni eða detti út.
2. Til að slökkva á aðgerðinni vifta kæling skal ýta á rofa (A).
Græna ljósið (B) hverfur.
Á þeim tíma þegar verið er að fjarlægja
körfuna úr fyrstihólfinu, togaðu körfuna í
áttina til þín (1) og, þegar þú nærð
endapunkti, skaltu fjarlægja körfuna með
því að ýta framhliðinni upp (2).
Vísir fyrir hitastig
Á þeim tíma er þú setur körfurnar aftur i,
hallaðu framhlið körfunnar til þess að setja
han inn í frystihólfið. Þegar þú ert kominn
yfir endamörkin, skaltu ýta körfunum aftur á
sinn stað.
Vifta - kæling
Aðgerðin vifta - kæling er tækni sem kælir
mat hratt og skapar jafnara hitastig í
hólfinu.
Kveikja skal á aðgerðinni vifta kæling þegar umhverfishitastigið
fer yfir 25°C.
Virkjun aðgerðarinnar vifta kæling eykur orkunotkunina.
Þetta heimilistæki er selt í
Frakklandi.
Samkvæmt reglugerðum sem
gilda í þessu landi þarf að fylgja
með því sérstakur búnaður (sjá
mynd) sem koma á fyrir í neðra
hólfi kæliskápsins sem sýnir hvar
kaldasta svæði hans er.
1. Ýttu á rofa (A) til að kveikja á vifta kæling.
Græna ljósið (B) birtist.
A
B
Góð ráð
Eðlileg vinnsluhljóð
Eftirfarandi hljóð eru venjuleg við notkun:
• Dauft gjálfandi og vellandi hljóð frá
spólunum heyrast þegar kæliefninu er
dælt.
• Suðandi og titrandi hljóð frá þjöppunni
þegar kæliefninu er dælt.
ÍSLENSKA
• Skyndilegt smelluhljóð innan úr tækinu af
völdum hitabólgnunar (eðlilegt og
hættulaust náttúrulegt fyrirbæri).
• Dauft smelluhljóð frá hitastillingum þegar
kveiknar eða slökknar á þjöppunni.
Ábendingar um orkusparnað
• Ekki opna dyrnar oft eða hafa þær
opnar lengur en brýn nauðsyn krefur.
Ábendingar um kælingu á ferskum
matvælum
Ísskápurinn starfar best ef:
• ekki er geymdur heitur matur eða vökvar
sem uppgufun er af í ísskápnum
• breitt er yfir matinn eða honum er
pakkað inn, einkum ef hann er
bragðsterkur
• matnum er komið þannig fyrir að loft geti
leikið óhindrað um hann
Ábendingar um kælingu
Gagnlegar ábendingar:
• Kjöt (allar gerðir) : Pakka inn í hentugar
umbúðir og setja á glerhilluna fyrir ofan
grænmetisskúffuna. Kjöt skal ekki geyma
lengur en 1-2 daga.
• Eldaður matur, kaldir réttir: Breiða yfir og
setja í hillu.
• Ávextir og grænmeti: Hreinsa vandlega
og setja í sérstaka skúffu. Banana,
kartöflur, lauk og hvítlauk má ekki geyma
í kæliskápnum án umbúða.
• Smjör og ostur: Setja í sérstakar
loftþéttar umbúðir eða pakka inn í
álpappír eða pólýþen-poka til að útiloka
eins mikið loft og hægt er.
• Flöskur: Loka með loki og setja í
flöskuhilluna í hurðinni, eða (ef til staðar)
í flöskurekkann.
Ábendingar varðandi frystingu
Nokkrar mikilvægar ábendingar til að
hjálpa þér að fá sem mest út úr frystingunni:
56
• Hámarksmagn matar sem hægt er að
frysta á sólarhring er sýnt á
merkiplötunni;
• frystingarferlið tekur sólarhring og á því
tímabili skal ekki bæta við neinum
matvælum sem þarf að frysta;
• aðeins skal frysta hágæða matvæli, fersk
og vel hreinsuð;
• undirbúa skal mat í litlum skömmtum til
að hann geti frosið hratt og alveg í gegn
og til þess að seinna sé hægt að afþíða
aðeins það magn sem þarf;
• pakka skal matnum inn í álpappír eða
plast og gætið þess að pakkarnir séu
loftþéttir;
• ekki láta ferskan, ófrosinn mat snerta mat
sem er þegar frosinn, til að forðast
hækkun hitastigs þess síðarnefnda;
• magur matur geymist betur og lengur en
feitur; salt minnkar geymsluþol matar;
• vatn frýs og ef þess er neytt strax eftir að
það er tekið úr frystinum kann það að
valda frostbruna á húð;
• ráðlegt er að sýna frystidagsetninguna á
hverjum pakka sem settur er í frystinn til
að hægt sé að fylgjast með
geymslutímanum.
Ráð varðandi geymslu frystra matvæla
Til þess að þetta heimilistæki starfi sem best,
skal:
• gæta þess að frystivara úr búð hafi verið
geymd á fullnægjandi hátt í búðinni;
• tryggja að frystivara sé flutt úr búðinni
og í frystinn á sem skemmstum tíma;
• ekki opna dyrnar oft eða hafa þær
opnar lengur en brýn nauðsyn krefur;
• eftir afþiðnun skemmist matur fljótt og
ekki er hægt að frysta hann aftur;
• ekki geyma matvöru lengur en
framleiðandi vörunnar mælir með.
ÍSLENSKA
57
Umhirða og þrif
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Almennar viðvaranir
VARÚÐ! Takið heimilistækið úr
sambandi áður en það gengst
undir viðhald.
Í kælieiningu þessa heimilistækis
eru vetniskolefni; því mega
aðeins löggildir tæknimenn
framkvæma viðhald og
endurhleðslu á því.
Aukahluti og íhluti
heimilistækisins er ekki hægt að
þvo í uppþvottavél.
Innra rýmið þrifið
Áður en heimilistækið er notað í fyrsta sinn
skal þvo innra rýmið og alla fylgihluti inni í
því með sápuvatni og mildri sápu til þess að
fjarlægja lyktina sem er alltaf af glænýrri
vöru, og þerra vandlega.
VARÚÐ! Ekki nota þvottaefni
eða slípiduft, þar sem það
skemmir yfirborðið.
Upphafsorka á
VARÚÐ! Áður en
rafmagnssúrunni er stungið í
samband og kveikt á skápnum í
fyrsta skipti, skal leyfa
búnaðinum að standa uppréttum
í a.m.k. 4 klst. Þetta tryggir að
olían hefur nægilegan tíma til að
fara aftur í þjöppuna. Að öðru
leyti getur þjappan eða
rafmagnsíhlutir orðið fyrir
skemmdum.
Regluleg hreinsun
VARÚÐ! Ekki toga í, færa til eða
skemma nein rör og/eða snúrur
inni í skápnum.
VARÚÐ! Ekki skemmaa
kælikerfið.
VARÚÐ! Þegar skápurinn er
færður til skal lyfta honum með
brúninni að framan til þess að
forðast að rispa gólfið.
Hreinsa þarf búnaðinn reglulega:
1. Hreinsaðu innra rýmið og fylgihlutina
með volgu vatni og mildri sápu.
2. Skoðaðu reglulega hurðarþéttingar og
strjúktu af þeim óhreinindi svo að þær
séu hreinar og lausar við smáagnir.
3. Skolaðu og þurrkaðu vandlega.
4. Ef hægt er, skal hreinsið þéttinn og
þjöppuna aftan á heimilistækinu með
bursta.
Sú aðgerð bætir afköst heimilistækisins
og sparar orkunotkun.
Tímabil þegar ekki í notkun
Gerðu eftirfarandi ráðstafanir þegar
heimilistækið er ekki í notkun um lengri tíma:
1. Aftengdu heimilistækið frá
rafmagnsgjafa.
2. Fjarlægðu allan mat.
3. Hreinsaðu heimilistækið og allan
aukabúnað.
4. Skildu hurð/hurðir eftir opnar til að
koma í veg fyrir ógeðfellda lykt.
AÐVÖRUN! Ef þú vilt hafa
heimilistækið í gangi skaltu biðja
einhvern um að líta eftir honum
af og til svo að maturinn sem í
honum er skemmist ekki ef
rafmagnið fer.
ÍSLENSKA
58
notkun stendur. Afþídda vatnið rennur út í
gegnum niðurfall inn í sérstakt hólf aftan á
heimilistækinu, yfir mótorþjöppunni, þar sem
það gufar upp.
Kæliskápurinn afþíddur
Mikilvægt er að hreinsa öðru hvoru
frárennslisop afþídds vatn í miðri rennu
kæliskápshólfsins svo að vatnið flæði ekki út
fyrir og leki á matinn í skápnum.
Frystirinn afþíddur
Frost eyðist sjálfkrafa af eimi
kæliskápshólfsins í hvert sinn sem
mótorþjappan stöðvast, meðan á venjulegri
Frystihólfið er hrímfrítt. Það þýðir að ekkert
hrím safnast upp þegar það er í notkun,
hvorki á innri veggjum né á matvælunum.
Bilanaleit
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Hvað skal gera ef...
Vandamál
Hugsanleg orsök
Lausn
Heimilistækið vinnur ekki.
Slökkt er á heimilistækinu.
Kveiktu á heimilistækinu.
Heimilistækið vinnur ekki.
Rafmagnsklóin er ekki rétt
tengd við rafmagnsinnstunguna.
Tengdu rafmagnsklóna rétt við
rafmagnsinnstunguna.
Heimilistækið vinnur ekki.
Enginn spenna er á innstungunni.
Tengdu annað raftæki við innstunguna. Hafðu samband við
löggildan rafvirkja.
Heimilistækið er hávaðasamt.
Heimilistækið fær ekki almennilegan stuðning.
Athugaðu hvort heimilistækið
stendur stöðugt.
Ljósið virkar ekki.
Ljósið er í biðstillingu.
Lokaðu hurðinni og opnaðu
hana aftur.
Ljósið virkar ekki.
Ljósið er bilað.
Hafðu samband við næstu viðurkenndu þjónustumiðstöð.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Hitastig er rangt stillt.
Sjá kaflann „Notkun“.
ÍSLENSKA
Vandamál
59
Hugsanleg orsök
Lausn
Þjappan er stöðugt í gangi.
Margar matvörur voru
settar inn á sama tíma.
Bíddu í nokkrar klukkustundir
og athugaðu svo hitastigið aftur.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Hitinn í herberginu er of
hár.
Sjá töfluna yfir loftslagsflokkinn
á merkiplötunni.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Matvæli sem sett voru í
heimilistækið voru of heit.
Leyfðu matvælum að kólna að
stofuhita áður en þau eru
geymd.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Hurðin er ekki rétt lokuð.
Sjá „Hurðinni lokað“.
Þjappan er stöðugt í gangi.
Kveikt er á Hraðfrystingaðgerðinni.
Sjá „Hraðfrysting-aðgerðin“ .
Þjappan byrjar ekki strax
Þetta er eðlilegt, engin
eftir að ýtt er á Hraðfrysting, villa hefur komið upp.
eða eftir að hitastigi er
breytt.
Þjappan fer í gang eftir smátíma.
Vatn rennur inni í kæliskápn- Vatnsaffallið er stíflað.
um.
Hreinsaðu vatnsaffallið.
Vatn rennur inni í kæliskápn- Matvara hindrar að vatn
um.
renni í vatnssafnarann.
Gættu þess að engin matvara
snerti bakplötuna.
Vatn rennur niður á gólf.
Affallið fyrir bráðnandi
vatn er ekki tengt við uppgufunarbakkann fyrir ofan
þjöppuna.
Festu affall fyrir bráðnandi
vatn við uppgufunarbakkann.
Ekki er hægt að stilla hitastig.
Kveikt er á Hraðfrystingaðgerðinni.
Slökktu handvirkt á Hraðfrysting-aðgerðinni eða bíddu þar
til aðgerðin endurstillist sjálfvirkt til þess að stilla hitastigið.
Sjá „Hraðfrysting-aðgerðin“ .
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Hitastillirinn er ekki rétt
stilltur.
Stilltu á hærra/lægra hitastig.
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Hurðin er ekki rétt lokuð.
Sjá „Hurðinni lokað“.
ÍSLENSKA
60
Vandamál
Hugsanleg orsök
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Hitastig matvörunnar er of
hátt.
Láttu hitastig matvörunnar
fara niður í stofuhita áður en
hún er sett í kælingu.
Lausn
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Margar matvörur voru
settar inn á sama tíma.
Settu minna af matvöru inn í
einu.
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Hurðin hefur verið opnuð
of oft.
Opnaðu hurðina aðeins þegar
þörf krefur.
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Kveikt er á Hraðfrystingaðgerðinni.
Sjá „Hraðfrysting-aðgerðin“ .
Hitastigið í heimilistækinu er
of lágt/of hátt.
Það er ekkert kalt loftstreymi í heimilistækinu.
Gættu þess að kalt loftstreymi
sé í heimilistækinu.
Hliðarspjöld heimilistækisins
eru heit.
Þetta er eðlilegt ástand
sem verður vegna vinnu
varmaskiptisins.
Gakktu úr skugga um að það
að minnsta kosti 30 mm bil á
hverrar hliðar heimilistækisins
og húsgagnanna umhverfis
þegar umhverfishitinn fer umfram 38°C.
Of mikið vatn þéttist á aftur- Hurðin var opnuð of oft.
vegg kæliskápsins.
Opnaðu hurðina aðeins þegar
nauðsynlegt er.
Of mikið vatn þéttist á aftur- Hurðinni var ekki lokað til
vegg kæliskápsins.
fulls.
Gakktu úr skugga um að hurðinni sé lokað til fulls.
Of mikið vatn þéttist á aftur- Geymdum mat var ekki
vegg kæliskápsins.
pakkað.
Pakkaðu mat í hentugar
pakkningar áður en þú setur
hann í heimilistækið.
Hurð opnast ekki auðveldlega.
Bíddu í nokkrar sekúndur á
milli þess að loka og opna
hurðina aftur.
Þú reyndir að opna hurðina aftur strax eftir að þú
lokaðir henni.
Ef heimilistækið þitt starfar enn
ekki rétt eftir að þú hefur gert
eftirfarandi athuganir skaltu hafa
samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð. Þú finnur listann
aftast í þessari handbók.
Hurðinni lokað
1. Hreinsaðu hurðarþéttingarnar.
2. Stilltu hurðina ef þörf krefur. Fylgdu
samsetningarleiðbeiningunum.
3. Skiptu um ónýtar hurðarþéttingar ef
með þarf. Hafðu samband við
viðurkennda þjónustumiðstöð.
ÍSLENSKA
Skipt um ljósið
Inni í heimilistækinu er ljósdíóðuljós með
langan endingartíma.
61
Aðeins viðgerðarþjónustur okkar mega
skipta um ljósið. Hafðu samband við
viðurkenndu þjónustumiðstöðina.
Tæknigögn
Vöruflokkur
Tegund heimilistækis
Kæliskápur - Frystir
Tegund uppsetningar
Frístandandi
Mál og stærð vörunnar
Hæð
1845 mm
Breidd
595 mm
Dýpt
677 mm
Nettó rúmmál
Kælir
220 lítrar
Frystir
91 lítrar
Afþíðingarkerfi
Kælir
sjálfvirk
Frystir
sjálfvirk
Stjörnugjöf
Hækkunartími
18 klukkustundir
Frystigeta
4 kg/sólarhring
Orkunotkun
0,655 kWh/sólarhring
Hávaðastig
43 dB(A)
Orkuflokkur
A++
Spenna
230 - 240 V
Tíðni
50 Hz
ÍSLENSKA
62
Tæknilegar upplýsingar eru á merkiplötunni
innan á vinstri hlið heimilistækisins og á
miða með upplýsingum um orkunotkun.
Umhverfismál
Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til
verndar umhverfinu og heilsu manna og
dýra og endurvinnið rusl sem fylgir
raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið
ekki heimilistækjum sem merkt eru með
tákninu í venjulegt heimilisrusl. Farið með
vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið
samband við sveitarfélagið.
IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi
vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu
sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef
gert er við heimilistækið á meðan það er í
ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma
tækisins,
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í
gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða
samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.
Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru
taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær
þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan
ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað
af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir,
varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að
heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við
án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála
gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG)
og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir
sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti
verða eign IKEA.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
63
ÍSLENSKA
er ákvörðun um það alfarið í þeirra
höndum.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna
vanrækslu, skemmdir vegna þess að
notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið
fylgt, skemmdir vegna rangrar
uppsetningar eða vegna þess að tengt
er við ranga rafspennu, skemmdir sem
stafa af efnafræðilegum eða
rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði,
tæringu eða vatni, þar með talið en ekki
eingöngu skemmdir sem stafa af miklu
kalki í vatni og skemmdir sem stafa af
óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.
• Hluti sem hafa enga virkni eða eru
eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á
venjulega notkun tækisins, þar með
taldar rispur og hugsanlegan litamun.
• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.
• Skemmdir á eftirfarandi hlutum:
keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og
hnífaparakörfum, aðrennslis- og
frárennslisrörum, þéttum, perum og
peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og
hlífapörtum. Nema sannanlegt sé
skemmdirnar séu tilkomnar vegna
framleiðslugalla.
• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar
heimilistækið og finnur engan galla.
• Viðgerðir ekki framkvæmdar af
þjónustuaðilum skipuðum af okkur
og/eða samþykktum þjónustuaðila sem
við eigum samning við eða notaðir hafa
verið varahlutir sem ekki eru
upprunalegir.
• Viðgerðin er tilkomin vegna
uppsetningar sem var röng eða ekki í
samræmi við tæknilýsingu.
• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á
afhendingarheimilisfang
viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð
yfir skemmdir sem verða við flutningana.
• Kostnað við að setja upp IKEAheimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef
þjónustuaðili IKEA eða samþykkt
samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða
skiptir heimilistækinu samkvæmt
skilmálum þessarar ábyrgðar, mun
þjónustuaðilinn eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.
Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
Hvernig landslögin gilda
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir
skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt
réttindi neytenda sem lýst er í lögum
viðkomandi lands.
Gildissvæði
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
landinu. Skuldbinding til að gera við
heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar
er eingöngu til staðar ef heimilistækið
samræmist og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem
ábyrgðarkrafan er gerð;
64
ÍSLENSKA
• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í
notendahandbókinni;
Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við
eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær
yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
• uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
• tengingu við rafmagn (ef kló og
snúra fylgja ekki með tækinu) eða við
vatn eða gas, þar sem samþykktur
viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni
notendahandbókarinnar eða
tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.
Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
bæklings vandlega áður en þú hefur
samband við okkur.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
Til þess að geta veitt þér hraðari
þjónustu mælum við með því að
þú notir eingöngu símanúmerin
sem gefin eru upp aftast í þessari
handbók. Notaðu alltaf númerin
sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem
þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú
hringir í okkur skaltu vera viss um
að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 talna kóða) og
raðnúmerið (8 talna kóða sem
finna má á merkiplötunni) fyrir
heimilistækið sem þú þarft
aðstoð okkar við.
GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á
kaupunum og skilyrði þess að
ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEAvöruheiti og -númer (8 stafa
talnaruna) hvers heimilistækis
sem þú keyptir.
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu
heimilistækisins þíns skaltu hringja í
þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við
mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu
heimilistækinu áður en þú hefur samband
við okkur.
65
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
66
67
280158282-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1200123-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising