Electrolux | EN3854NOW | User manual | Electrolux EN3854NOW Manuali i perdoruesit

Electrolux EN3854NOW Manuali i perdoruesit
EN3854NOW
SQ
MK
Frigorifer me Ngrirje
Фрижидер со замрзнувач
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
14
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACION SIGURIE.................................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 6
4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................7
5. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 9
6. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE........................................................................... 10
7. INSTALIMI........................................................................................................ 12
8. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 13
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACION SIGURIE
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara me
kusht që t'u jenë dhënë udhëzime dhe/ose të
mbikëqyrjen në lidhje me përdorimin e sigurt të
pajisjes dhe të kuptojnë rreziqet e mundshme të
përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes nga përdoruesi pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë
mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në karkasën e
pajisjes ose në strukturën inkaso.
Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo mjete të tjera
për të përshpejtuar procesin e shkrirjes, veç atyre të
rekomanduara nga prodhuesi.
Mos e dëmtoni qarkun ftohës.
Mos përdorni pajisje elektrike brenda ndarjeve për
ruajtjen e ushqimit në pajisje nëse ato nuk janë të
rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni spërkatës uji dhe avull për të pastruar
pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
4
www.electrolux.com
•
•
produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani në pajisje substanca që shpërthejnë, si
p.sh. kuti aerosoli me lëndë të ndezshme.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instaloj
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
veshjet e dhëna për këmbët.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Prisni të paktën 4 orë përpara se të
lidhni pajisjen me energjinë elektrike.
Kjo bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Pjesa e pasme e pajisjes duhet të
mbështetet pas murit.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni pajisjen në zona me
shumë lagështi ose shumë të ftohta,
si shtesa ndërtimi, garazhe ose qilarë
vere.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatues.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën elektrike,
kabllon elektrike, kompresorin).
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit ose një elektricist për të
ndërruar pjesët elektrike.
Kablloja elektrike duhet të qëndrojë
nën nivelin e spinës elektrike.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
Bëni kujdes të mos shkaktoni
dëmtime te qarku i agjentit ftohës. Ai
përmban izobutan (R600a), një gaz
natyror me nivel të lartë
pajtueshmërie me mjedisin. Ky gaz
merr flakë.
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
Mos vendosni pije freskuese në
ndarjen e ngrirjes. Kjo krijon presion
tek ena e pijeve.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
ose mbi pajisje.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
Mos hiqni ose mos prekni sende në
ndarjen e ngrirjes nëse duart i keni të
lagura ose të njoma.
Mos ngrini përsëri ushqime që janë
shkrirë.
Zbatoni udhëzimet e ruajtjes që
gjenden tek ambalazhimi i ushqimit të
ngrirë.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
•
5
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
2.5 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
6
www.electrolux.com
3. PANELI I KONTROLLIT
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Shkalla e temperaturës
2 Ikona EcoMode
3 Ikona FastFreeze
4 Butoni i temperaturës
3.1 Ndezja
lëviz me 1 pozicion dhe ndizet dritat
përkatëse treguese LED. Shtypni butonin
e temperaturës në mënyrë të përsëritur
derisa të përzgjidhet temperatura e
kërkuar. Cilësimi do të fiksohet.
1. Futeni spinën e pajisjes në prizën
elektrike.
2. Për të ndezur pajisjen, prekni butonin
e temperaturës derisa të gjithë
treguesit LED të ndizen.
Pas rreth 3 sekondash,
treguesit LED fiken dhe
temperatura vendoset në
cilësimin e parazgjedhur
(EcoMode). Ndizen vetëm
butoni i temperaturës dhe
treguesi LED pranë ikonës
EcoMode.
3.2 Fikja
1. Për të fikur pajisjen shtypni butonin e
temperaturës për 3 sekonda.
Të gjithë treguesit LED do të fiken.
2. Për të shkëputur pajisjen nga rryma
elektrike, hiqni spinën nga priza
elektrike.
3.3 Rregullimi i temperaturës
Për të rregulluar temperaturën, shtypni
butonin e temperaturës. Sa herë që
shtypet butoni, temperatura e vendosur
Përzgjedhja është
progresive, e ndryshon nga
+2°C deri në +8°C.
Cilësimi më i ftohtë: +2°C.
Cilësimi më i ngrohtë: +8°C
Cilësimi më i përshtatshëm:
EcoMode (+3 deri +4°C).
Zgjidhni cilësimin duke pasur parasysh
se temperatura brenda pajisjes varet
nga:
• temperatura e dhomës
• shpeshtësia e hapjes së derës
• sasia e ushqimit të depozituar
• vendndodhja e pajisjes.
3.4 Modaliteti i fjetjes së ekranit
Pas 30 sekondash pa aktivitet me
pajisjen, ekrani kalon në modalitetin e
fjetjes. Ndizet në dritë të ulët vetëm
treguesi LED që i korrespondon
temperaturës së vendosur aktualisht. Të
gjitha treguesit e tjerë LED janë të fikur.
Për të çaktivizuar këtë modalitet, shtypni
butonin e temperaturës.
SHQIP
3.5 EcoMode
Në këtë modalitet, temperatura vendoset
mes +3 dhe +4°C.
Kjo është temperatura më e
mirë për të siguruar ruajtjen
e mirë të ushqimit me
konsum minimal të
energjisë.
Për të aktivizuar EcoMode, shtypni në
mënyrë të përsëritur butonin e
temperaturës derisa të ndizet treguesi
LED pranë ikonës EcoMode.
3.6 Funksioni FastFreeze
Nëse fusni një sasi të madhe ushqimi të
ngrohtë në ndarjen e frigoriferit (për
shembull pasi keni blerë ushqime) ose
ulni shpejt temperaturën në ndarjen e
ngrirësit për të ngrirë me shpejtësi
ushqim të freskët, sugjerojmë të
aktivizoni funksionin FastFreeze për
ruajtjen e duhur të ushqimit.
Për të aktivizuar këtë funksion, shtypni
në mënyrë të përsëritur butonin e
temperaturës derisa të ndizet treguesi
LED pranë ikonës FastFreeze.
Gjithashtu ndizet treguesi LED që i
korrespondon +2°C.
7
Ky funksion ndalon
automatikisht pas 52 orësh.
Kur funksioni çaktivizohet,
rikthehet cilësimi i
mëparshëm i temperaturës.
Mund ta çaktivizoni këtë
funksion në çdo moment
duke shtypur butonin e
temperaturës dhe duke
zgjedhur një cilësim të ri
temperature.
Ky funksion i korrespondon
si ndarjes së frigoriferit ashtu
dhe asaj të ngrirësit.
3.7 Treguesi i hapjes së derës
Nëse dera është lënë hapur për rreth 5
minuta, aktivizohet treguesi i derës së
hapur. Butoni i temperaturës dhe
treguesi LED i temperaturës së vendosur
aktualisht pulsojnë.
Ju mund ta çaktivizoni këtë
tregues duke mbyllur derën
ose duke shtypur butonin e
temperaturës.
4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
4.1 Ngrirja e ushqimit të freskët
Ndarja e ngrirësit është e përshtatshme
për ngrirjen e ushqimeve të freskëta dhe
për ruajtjen e ushqimeve të ngrira për një
kohë të gjatë.
Për të ngrirë ushqime të freskëta,
aktivizoni funksionin FastFreeze të
paktën 24 orë përpara se të vendosni
ushqimin që do të ngrini, në dhomëzën e
ngrirësit.
Vendoseni ushqimin e freskët që do të
ngrihet në dhomëza e poshtme.
Sasia maksimale e ushqimit që mund të
ngrihet në 24 orë, specifikohet në
pllakën regjistruese, një etiketë që
ndodhet në brendësi të pajisjes.
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë: gjatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqim tjetër për t'u
ngrirë.
Kur procesi i ngrirjes së ketë përfunduar,
rivendosni temperaturën e kërkuar
(shihni "Funksioni FastFreeze").
Në këto kushte, temperatura
e dhomëzës së frigoriferit
mund të bjerë nën 0°C.
Nëse ndodh kjo, rivendoseni
çelësin e temperaturës në
një vendosje më të ngrohtë.
4.2 Ruajtja e ushqimeve të
ngrira
Kur e përdorni për herë të parë ose pas
një periudhe jashtë përdorimit, përpara
se të futni produkte në dhomëz, lëreni
8
www.electrolux.com
pajisjen të punojë për të paktën 2 orë me
funksionin FastFreeze të aktivizuar.
Nëse ju duhet të fusni në pajisje sasi të
mëdha ushqimi, hiqni gjithë sirtarët nga
pajisja dhe vendosni ushqimin mbi raftet
prej xhami për të pasur rezultate sa më
të mira.
Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, si për shembull
për shkak të ikjes së
korrentit, nëse ushqimi me
energji ka zgjatur më shumë
se vlera e treguar në tabelën
e të dhënave teknike në
"Koha në rritje", ushqimi i
shkrirë duhet të konsumohet
shpejt ose të gatuhet
menjëherë e më pas të
ringrihet (pasi është ftohur).
4.3 Ruajtja e ushqimit në
ndarjen e ngrirësit
Mbulojeni me kapak ose mbështilleni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të
fortë.
Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që
ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.
Mbajeni ushqimin në të gjitha raftet jo më
afër se 20 mm nga pareti i pasmë dhe 15
mm nga dera.
4.4 FREESTORE
Ndarja e frigoriferit ka një ventilator që
mundëson ftohjen e shpejtë të ushqimit
dhe ruan një temperaturë më të
njëtrajtshme në të.
Rekomandohet ndezja e
ventilatorit kur temperatura e
ambientit kalon 30 °C.
1. Për të aktivizuar pajisjen, shtypni
butonin mbi të.
Drita e gjelbër shfaqet.
2. Kur e fikni pajisjen, mos harroni të
fikni ventilatorin duke shtypur sërish
butonin.
Drita e gjelbër zhduket.
4.5 Njësia FreshZone
Sirtari brenda njësisë është i
përshtatshëm për ruajtjen e ushqimeve
të freskëta, si peshku, mishi dhe
produktet e detit, sepse temperatura këtu
është më e ulët sesa në pjesën tjetër të
frigoriferit.
KUJDES!
Përpara vendosjes ose
heqjes së modulit
FreshZone nga pajisja, hiqni
sirtarin me tërheqje dhe
kapakun prej xhami nga
frigoriferi.
Njësia FreshZone është e pajisur me
shina. Kur e hiqni nga ndarja e frigoriferit,
tërhiqeni njësinë drejt jush dhe hiqni
koshin duke e anuar pjesën e përparme
të tij për nga poshtë.
SHQIP
9
5. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Pastrimi i brendësisë së
pajisjes
Përpara së të përdorni pajisjen për herë
të parë, pastroni pjesën e saj të
brendshme dhe gjithë aksesorët e
brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të
një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
KUJDES!
Mos përdorni detergjent apo
pluhura gërryese, pasi këto
mund të dëmtojnë pjesët e
lëmuara.
5.3 Shkrirja
Pajisja është pa formim brymë. Kjo do të
thotë se gjatë procesit të punës nuk
krijohet ngricë, as në muret e brendshëm
as mbi ushqime. Moskrijimi i ngricës vjen
si rezultat i qarkullimit të vazhdueshëm të
ajrit të ftohtë brenda ndarjes, që vihet në
punë nga një ventilator automatik. Uji i
shkrirjes shkarkohet nëpërmjet një
zgavre brenda një mbajtëseje të
posaçme që ndodhet në pjesën e pasme
të pajisjes, mbi kompresorin e motorit, ku
dhe avullon.
Është e rëndësishme të pastroni
periodikisht vrimën e shkarkimit të ujit të
shkrirjes që ndodhet në mes të kanalit të
ndarjes së ftohjes, për të parandaluar që
uji të rrjedhë e të pikojë mbi ushqimin
brenda.
5.2 Pastrimi periodik
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose
kabllot brenda pajisjes.
KUJDES!
Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të
kursejë konsumin e energjisë.
5.4 Periudhat e mospërdorimit
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi
elektrik.
2. Nxirrni jashtë të gjitha ushqimet.
3. Pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët.
4. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
10
www.electrolux.com
6. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është
mbështetur mirë në
dysheme.
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron pa lëvizur.
Aktivizohet alarmi zanor
ose vizual.
Pajisja është ndezur së
Drejtojuni seksionit
fundi ose temperatura
"Treguesi/Alarmi i derës së
është ende shumë e lartë. hapur" ose "Treguesi/Alarmi
i temperaturës së lartë".
Temperatura në pajisje
është tepër e lartë.
Drejtojuni seksionit
"Treguesi/Alarmi i derës së
hapur" ose "Treguesi/Alarmi
i temperaturës së lartë".
Llamba nuk punon.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba nuk punon.
Llamba është me defekt.
Kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Drejtojuni kapitullit
"Funksionimi/Paneli i
kontrollit".
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Drejtojuni grafikut të
kategorisë klimatike në
pllakën e specifikimeve.
Ushqimet e vendosura në Lëreni ushqimin të ftohet deri
pajisje kanë qenë shumë në temperaturën e dhomës
të ngrohta.
përpara se ta ruani.
Është aktivizuar funksioni
FastFreeze.
Drejtohuni te "Funksioni
FastFreeze".
Kompresori nuk
Kjo është normale, nuk ka Kompresori aktivizohet pas
aktivizohet menjëherë pas asnjë defekt.
pak kohe.
shtypjes së FastFreeze
ose pas ndryshimit të
temperaturës.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Vrima e daljes së ujit
është bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së
ujit.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit
në kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur
me tabakanë e avullimit
mbi kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së
ujit të shkrirë me tabakanë
avulluese.
Rrjedh ujë në dysheme.
11
Temperatura nuk mund të Funksioni FastFreeze ose Për të caktuar temperaturën,
caktohet.
ShoppingMode është i
çaktivizoni FastFreeze ose
aktivizuar.
ShoppingMode manualisht
ose prisni derisa funksioni të
rivendoset automatikisht.
Drejtojuni funksionit
"FastFreeze ose
ShoppingMode".
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Panelet anësore të
pajisjes janë të ngrohta.
Rregullatori i
temperaturës nuk është
vendosur siç duhet.
Caktoni një temperaturë më
të lartë/më të ulët.
Temperatura e
produkteve ushqimore
është tepër e lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë
produkte ushqimore
njëkohësisht në pajisje.
Futni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Është aktivizuar funksioni
FastFreeze.
Drejtohuni te "Funksioni
FastFreeze".
Kjo është gjendje normale
e shkaktuar nga puna e
shkëmbyesit të
nxehtësisë.
Sigurohuni që të ketë të
paktën 30 mm hapësirë mes
secilës anë të pajisjes dhe
mobilies rrethues kur
temperatura e ambientit
kalon 38°C.
Në paretin e pasmë të
Dera është hapur shumë
frigoriferit ka shumë ujë të shpesh.
kondensuar.
Hapeni derën vetëm kur
është e nevojshme.
Dera nuk është mbyllur
plotësisht.
Sigurohuni që dera të jetë e
mbyllur plotësisht.
Ushqimi i ruajtur nuk
është mbështjellë.
Mbështilleni ushqimin në
paketime të përshtatshme
përpara se ta ruani në
pajisje.
12
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Dera nuk hapet lehtë.
Jeni përpjekur të rihapni
derën menjëherë pas
mbylljes.
Prisni pak sekonda mes
mbylljes dhe rihapjes së
derës.
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
6.2 Ndërrimi i llambës
Pajisja ka një dritë të brendshme LED
me jetëgjatësi të madhe.
Vetëm punonjësit e shërbimit lejohen që
ta zëvendësojnë dritën. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit.
7. INSTALIMI
Kategor Temperatura e ambientit
ia e
klimës
SN
+10°C deri në + 32°C
N
+16°C deri në + 32°C
ST
+16°C deri në + 38°C
T
+16°C deri në + 43°C
7.2 Vendndodhja
Pajisja duhet të shkëputet
lirisht nga burimi i energjisë;
si rrjedhojë, spina duhet të
jetë lehtësisht e arritshme
pas montimit.
Pajisja duhet të montohet larg burimeve
të nxehtësisë të tilla si radiatorë, bojlerë,
drita e drejtpërdrejtë e diellit etj.
Sigurohuni që ajri të qarkullojë lirisht
përreth pjesës së pasme të pajisjes. Për
100 mm
min
7.1 Pozicionimi
Kjo pajisje mund të instalohet në ambient
të brendshëm të thatë dhe me ajrim të
mirë, ku temperatura e ambientit
përputhet me kategorinë e klimës që
tregohet në pllakën e specifikimeve të
pajisjes:
të siguruar performancë optimale, nëse
pajisja vendoset poshtë një njësie të
varur në mur, largësia minimale midis
pjesës së sipërme të pajisjes dhe njësisë
në mur duhet të jetë të paktën 100mm.
Sidoqoftë, në rrethana ideale, pajisja nuk
duhet të vendoset poshtë njësive të
varura në mur. Një ose më shumë
këmbëza të rregullueshme në bazën e
pajisjes sigurojnë që pajisja të qëndrojë e
niveluar.
A
B
20 mm
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
KUJDES!
Për të garantuar
funksionimin e duhur në
temperaturë ambienti mbi
38ºC, këshillohet të mbani
një ndarje 30 mm mes
anëve të pajisjes dhe
mobilieve përreth.
SHQIP
7.3 Nivelimi
•
Gjatë vendosjes së pajisjes, sigurohuni
që të qëndrojë e niveluar. Kjo mund të
arrihet nëpërmjet dy këmbëzave të
rregullueshme në pjesën e poshtme
përballë.
•
•
13
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon të marrë përsipër
gjithë përgjegjësinë nëse nuk ndiqen
masat paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
7.5 Ndryshimi i drejtimit të
hapjes së derës
7.4 Lidhja elektrike
•
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Nëse doni të ndryshoni drejtimin e
hapjes së derës, kontaktoni qendrën më
të afërt të autorizuar të shërbimit.
Specialisti i shërbimit të autorizuar do të
kryejë ndryshimin e drejtimit të hapjes së
dyerve, me shpenzimet tuaja.
8. TË DHËNAT TEKNIKE
Lartësia
2005 mm
Tensioni
230 - 240 V
Gjerësia
595 mm
Frekuenca
50 Hz
Thellësia
647 mm
Koha në rritje
18 orë
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e
jashtme ose të brendshme të pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
9. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
14
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 14
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 16
3. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................18
4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................19
5. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................21
6. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.........................................................................22
7. МОНТАЖА....................................................................................................... 24
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 26
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
МАКЕДОНСКИ
15
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
Апаратот може да го користат деца од 8 годишна
возраст и нагоре и лица со попреченост во
развојот ако им се дадени упатства и/или им е
даден надзор за да можат да го користат апаратот
со сигурност и да ги разберат потенцијално
вклучените ризици.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинства
и за други слични примени, како на пр.:
– Фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база на спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти
Отворите за вентилација, во опкружувањето на
апаратот или во вградената конструкција, треба да
се ослободени од пречки.
Не користете механички уреди или вештачки
средства за забрзување на топењето освен оние
што ги препорачува производителот.
Не оштетувајте ги водовите за ладење.
Не користете електрични апарати внатре во
преградите на апаратот за чување на храна, освен
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
ако не е вид којшто е препорачан од страна на
производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Не чувате во овој апарат експолозивни материи,
како на пример конзерви со аеросол и со запалив
гас.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Овозможете кружење на воздух
околу апаратот.
Почекајте барем 4 часа пред да го
поврзете апаратот со струја. Ова
овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Не монтирајте го апаратот во
близина на радијатори или
шпорети, рерна или површини за
готвење.
•
•
•
•
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева
светлина.
Не монтирајте го апаратот во места
кои се многу влажни или многу
студени, како на пример во
помошни простории на градилиште,
гаражи или винарски визби.
Кога го преместувате апаратот,
кренете го предниот дел за да
спречите гребење на подот.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или
со електричар за да ги смени
електричните компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под
нивото на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте електрични апарати (на
пр. уред за правење сладолед) во
апаратот освен ако тоа не е
наведено од страна на
производителот.
Внимавајте да не гo оштетите
колото за ладење. Содржи
изобутан (R600a), природен гас со
високо ниво на компатибилност со
околината. Овој гас е запалив.
Ако дојде до оштетување на колото
за ладење, проверете дали има
пламен и извор на оган во
просторијата. Проветрувајте ја
просторијата.
Не дозволувајте жешките делови
да ги допираат пластичните делови
на апаратот.
Не ставајте газирани пијалоци во
комората за замрзнување. Ова ќе
создаде притисок во садот со
пијалак.
•
•
•
•
•
•
17
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
Не вадете ги и не допирајте ги
предметите од комората за
замрзнување ако вашите раце се
водени или влажни.
Не замрзнувајте храна што веќе
била одмрзната.
Следете ги упатствата за чување
на замрзната храна што се наоѓаат
на пакувањето.
2.4 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во
уредот за ладење. Само
квалификувано лице смее да го
одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на
одводот на фрижидерот и ако е
потребно исчистете го. Ако одводот
е блокиран, ќе се собира одмрзната
вода на дното на апаратот.
2.5 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се
еколошки производи.
Изолациската пена содржи запалив
гас. Контактирајте со општинската
18
www.electrolux.com
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
•
Не оштетувајте го делот за ладење
којшто се наоѓа во близина на
разменувачот на топлина.
3. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Температурна скала
2 икона EcoMode
3 икона FastFreeze
4 Копче за температура
3.1 Вклучување
3.3 Регулирање на
температурата
1. Вклучете го апаратот во штекер на
струја.
2. За да го вклучите апаратот,
допрете го копчето за температура
се додека не засветат сите LED
показатели.
После околу 3 секунди LED
показателите постепено се
губат и температурата е
поставена на стандардна
поставка (EcoMode).
Светнуваат само копчето
за температура и LED
показателот одма до
иконата EcoMode.
3.2 Исклучување
1. Исклучете го апаратот со
притискање на копчето за
температура 3 секунди.
Сите LED показатели ќе се изгаснат.
2. За да го исклучите апаратот од
струја, извадете го кабелот за
напојување од штекерот.
За да ја регулирате температурата,
притиснете на копчето за
температура. Секогаш кога копчето е
притиснато, поставената температура
се придвижува за 1 позиција и се пали
соодветниот LED показател.
Притискајте го копчето за температура
додека да ја изберете потребната
температура. Поставката ќе биде
фиксна.
Одбирањето е постепено,
се менува од +2°C до
+8°C.
Најстудена поставка: +2°C.
Најтопла поставка: +8°C
Најповолна поставка:
EcoMode (+3 до +4°C).
Одберете ја поставката имајќи
предвид дека температурата во
внатрешноста на апаратот зависи од:
• собната температура
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
зачестеноста на отворање на
вратата
количеството храна што се чува
локацијата на апаратот.
3.4 Режим на мирување на
екранот
После 30 секунди од неработење на
апаратот, екранот оди во режим на
мирување. Само малку свети LED
показателот за моментално
поставената температура. Сите LED
показатели се изгаснати. За да го
исклучите овој режим притиснете на
копчето за температура.
3.5 EcoMode
Во овој режим температурата е
поставена меѓу +3 и + 4°C.
Ова е најдобрата
температура за да се
осигура добро
конзервирање на храна со
минимална потрошувачка
на енергија.
За да го вклучите EcoMode
притискајте го копчето за температура
додека показателот LED веднаш до
иконата EcoMode не засвети.
3.6 функција FastFreeze
Ако треба да ставите голема количина
топла храна во фрижидерот (на
пример, откако сте пазареле) или
треба брзо да ја намалите
температурата во замрзнувачот за да
замрзнете свежа храна брзо, ви
предлагаме да ја вклучите функцијата
19
FastFreeze за соодветно чување на
храната.
За да се вклучи оваа функција
притиснете повеќе пати на копчето за
температура се додека не се запали
LED показателот одма до иконата
FastFreeze. Се осветлува исто така и
LED показател кој означува +2°C.
Оваа функција се
исклучува автоматски по
52 часа. Кога функцијата
се исклучува, се враќа
претходната поставка за
температура.
Можете секогаш да ја
исклучите оваа функција
со притискање на копчето
за температура и
одбирање на нова
поставка за температура.
Оваа функција одговара на
преградата на фрижидерот
и на замрзнувачот.
3.7 Показно светло за
отворена врата
Ако вратата е оставена отворена за
околу 5 секунди, се вклучува
показателот за отворена врата.
Копчето за темпеартура и LED
показателот за мометалната
поставена температура трепкаат.
Можете да го исклучите
показателот со затворање
на вратата или со
притискање на копчето за
температура.
4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
4.1 Замрзнување на свежа
храна
Преградата за замрзнување е погодна
за замрзнување на свежа храна и за
долгорочно чување на замрзната и
длабоко замрзната храна.
За да замрзнете свежа храна,
вклучете ја функцијата FastFreeze
најмалку 24 часа пред да ја ставите
храната во замрзнувачот.
Ставете ја свежата храна којашто
треба да се смрзне долната преграда.
Максималната количина на храна што
може да се замрзне за 24 часа е
наведена на плочката со
спецификации, етикета што се наоѓа
во внатрешноста на апаратот.
20
www.electrolux.com
Замрзнувањето трае 24 часа: во текот
на овој период не требa да додавате
друга храна за замрзнување.
Чувајте ја храната на преградите но не
поблиску од 20 mm од задниот ѕид и
15 mm од вратата.
Кога ќе заврши замрзнувањето,
вратете на потребната температура
(видете во „Функција FastFreeze“).
4.4 FREESTORE
Во оваа состојба,
температурата на
преградата на фрижидерот
може да падне под 0°C.
Ако се случи тоа,
поставете го регулаторот
на температурата на
поставка за повисока
температура.
4.2 Чување на замрзната
храна
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во комората, оставете
апаратот да работи барем 2 часа со
вклучена функција FastFreeze.
Ако треба да се чуваат поголеми
количества храна, извадете ги сите
фиоки од апаратот и ставете ја
храната на стаклената полица за да
добиете најдобри резултати.
Во случај на случајно
одмрзнување, на пример
поради снемување струја,
ако немало струја подолго
време отколку под
ставката „време на
одржување“ во табелата
за технички
карактеристики,
одмрзнатата храна мора
да се изеде брзо или да се
зготви веднаш, а потоа
повторно да се смрзне
(откако ќе се излади).
4.3 Чување на храна во
преградата на фрижидерот
Покривајте ја или виткајте ја храната,
особено ако има посилен вкус.
Ставајте ја храната така што воздухот
може да кружи слободно околу неа.
Преградата на фрижидерот е
опремена со вентилатор кој
овозможува брзо ладење на храната и
поизедначена температура во
преградата.
Се препорачува да го
вклучите вентилаторот
кога температурата во
околината ќе надмине
30°C.
1. За да го вклучите уредот,
притиснете го копчето на него.
Се појавува зелено светло.
2. Кога го исклучувате апаратот,
запомнете да го исклучите
вентилаторот со повторно
притискање на копчето.
Зеленото светло исчезнува.
4.5 модул FreshZone
Фиоката во модулот е погодна за
чување свежа храна како риба, месо,
морска храна, бидејќи температурата
таму е пониска од остатокот на
фрижидерот.
ВНИМАНИЕ!
Пред ставање или вадење
на модулот FreshZone во
апаратот, извлечете ја
фиоката(ите) за зеленчук и
стаклениот капак.
Модулот FreshZone е опремен со
шини. Кога се вади модулот од
преградата на фрижидерот извлечете
го накај Вас и извадете ја корпата со
навалување на нејзиниот предел дел
надолу.
МАКЕДОНСКИ
21
5. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Чистење на внатрешноста
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно
избришете ги.
ВНИМАНИЕ!
Не користете детергенти
или абразивни прашоци
бидејќи можат да ја
оштетат политурата.
5.2 Периодично чистење
ВНИМАНИЕ!
Не влечете ги, не
поместувајте ги и не
оштетувајте ги цевките
и/или каблите внатре во
апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и
додатоците со млака вода и со
неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги
заптивките на вратата и бришете
ги за да бидат чисти и без
остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со
четка кондензаторот и
компресорот на задната страна на
апаратот.
Со тоа се подобрува работењето
на апаратот и се штеди
електрична енергија.
5.3 Одмрзнување
Вашиот апарат нема мраз. Тоа значи
дека не се формира мраз додека
работи, ниту на внатрешните ѕидови,
ниту на храната. Тоа се должи на
постојаното струење на студениот
воздух во внатрешноста на
преградата, придвижуван од
автоматски регулиран вентилатор.
Водата од одмрзнувањето истекува во
посебен сад на задната страна на
апаратот, над компресорот, од кој што
испарува.
Важно е повремено да се исчисти
дупчето за истекување на водата од
одмрзнување во средината на каналот
во преградата на фрижидерот за да се
спречи прелевање на водата и нејзино
капење врз храната внатре.
22
www.electrolux.com
1. Откачете го апаратот од
електричната мрежа.
2. Извадете ја сета храна.
3. Исчистете го апаратот и сите
додатоци.
4. Оставете ја вратата/вратите
отворени за да спречите
непријатни миризби.
5.4 Периоди на неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве мерки
за заштита:
6. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот
стои стабилно.
Се вклучува звучен или
визуелен аларм.
Апаратот бил вклучен
неодамна и
температурата е уште
висока.
Видете во „Аларм за
отворена врата“ или
„Аларм за висока
температура“.
Температурата во
апаратот е превисока.
Видете во „Аларм за
отворена врата“ или
„Аларм за висока
температура“.
Светлото не работи.
Светлото е во состојба
на мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно. Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар.
Компресорот работи
непрекинато.
Температурата не е
правилно поставена.
Видете во поглавјето
„Ракување"/"Контролна
плоча“.
Истовремено се внесени Почекајте неколку часа и
многу производи.
повторно проверете ја
температурата.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
23
Можна причина
Решение
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на
плочката за спецификации.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Вклучена е функцијата
FastFreeze.
Видете во „Функција
FastFreeze“.
Компресорот не
Тоа е нормално, нема
започнува да работи
никаков дефект.
веднаш по притискање
на FastFreeze, или после
менување на
температурата.
Копресорот започува да
работи по одредено време.
Во фрижидерот тече
вода.
Исчистете го одводот за
вода.
Одводот за вода е
затнат.
Производите спречуваат Проверете некој производ
водата да тече во садот да не ја допира задната
за собирање на вода.
плоча.
Има вода на подот.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето
со садот за испарување.
Температурата не може
да се постави.
Вклучена е функцијата
FastFreeze или
ShoppingMode.
Исклучете ја FastFreeze
или ShoppingMode рачно,
или почекајте со
поставувањето на
температурата додека
функцијата не се ресетира
автоматски. Видете во
„Функција FastFreeze или
ShoppingMode“.
Температурата во
апаратот е премногу
ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/
пониска температура.
Температурата на
производите е
превисока.
Оставете ги производите
да се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Истовремено се внесени Ставајте помалку
многу производи.
производи истовремено.
24
www.electrolux.com
Проблем
Страничните плочи на
апаратот се топли.
Можна причина
Решение
Вклучена е функцијата
FastFreeze.
Видете во „Функција
FastFreeze“.
Ова е нормална
состојба предизвикана
од работење на
разменувачот на
топлина.
Осигурете се дека има
најмалку 30 mm простор
меѓу секоја страна на
апаратот и околниот мебел
кога собната температура
надминува 38°C.
Има многу кондензирана Вратата била често
вода на задниот ѕид на
отворана.
фрижидерот.
Вратите не се отвораат
лесно.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Вратата не е целосно
затворена.
Погрижете се дека вратата
е целосно затворена.
Складираната храна не
е завиткана.
Завиткајте ја храната во
соодветно пакување пред
да ја ставите во апаратот.
Сте се обидела да ја
отворите вратата
веднаш после
затворањето.
Почекајте неколку секунди
меѓу затворањето и
повторното затворање на
вратата.
Во случај овие совети да
не дадат резултат, јавете
се во најблискиот
Овластен сервисен
центар.
Уредот за осветлување смее да се
заменува само во сервис. Обратете се
во Овластениот сервисен центар.
6.2 Замена на светилката
Апаратот е опремен со LED
внатрешно светло со долг работен
век.
7. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Климат Температура на
ска
околината
класа
7.1 Поставување
SN
+10°C до + 32°C
Овој апарат може да биде поставен
внатре, на суво и добро проветрено
место, каде што околната температура
е соодветна на климатската класа
укажана на плочката со спецификации
на апаратот:
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
МАКЕДОНСКИ
7.2 Местоположба
По монтажата приклучокот
мора да биде лесно
достапен за да може
апаратот да се исклучи од
приклучокот за
напојување.
Апаратот треба да се инсталира на
добра оддалеченост од извори на
топлина, како што се радијатори,
бојлери, директна сончева светлина
итн. Погрижете се воздухот слободно
да струи околу задниот дел на
апаратот. За да обезбедите најдобри
перформанси кога апаратот е
монтиран под некој висечки елемент,
минималното растојание помеѓу
горната страна од кабинетот и ѕидот
мора да биде најмалку 100mm. Во
идеални услови, овој апарат не би
требало да се поставува под висечки
елементи. Една или повеќе ногарки во
долниот дел на кабинетот
овозможуваат апаратот да стои во
израмнета положба.
7.3 Нивелирање
Кога го поставувате апаратот,
проверете дали стои на рамно. Ова
може да се постигне со дете ногарки
што можат да се приспособуваат на
долниот дел од предната страна.
7.4 Поврзување на струјата
•
100 mm
min
•
A
B
20 mm
•
•
ВНИМАНИЕ!
За гарантирано имате
правилно функционирање
на собна температура над
38°C, се препорачува да
има 30mm одвоеност
помеѓу страните на
апаратот и околниот
намештај.
25
Пред да го приклучите, проверете
дали напонот и фреквенцијата
прикажани на плочката со
спецификации одговараат на
вашата домашна електрична
мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за
напојување со струја е со
вземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со
посебно вземјување во согласност
со прописите за електрична
енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се
испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
7.5 Менување на страната на
отворање на вратата
Доколку сакате да ја промените
насоката на отворање на вратата,
обратете се во најблискиот Овластен
сервисен центар. Стручњак од
Овластениот центар ќе го изведе
менувањето на насоката на вратите на
ваш трошок.
26
www.electrolux.com
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Висина
2005 mm
Волтажа
230 - 240 V
Широчина
595 mm
Фреквенција
50 Hz
Длабочина
647 mm
Време на
постигнување
температура после
вклучување
18 ч
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на
надворешната или внатрешната
страна од апаратот и на етикетата за
енергија.
9. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
27
280157835-A-052019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising