AEG | RCB53421NW | User manual | Aeg RCB53421NW Handleiding

Aeg RCB53421NW Handleiding
RCB53421NW
RCB53421NX
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
14
26
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. MONTAGE .................................................................................................................. 6
4. BEDIENING..................................................................................................................7
5. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................8
6. ONDERHOUD EN REINIGING...................................................................................8
7. PROBLEEMOPLOSSING.............................................................................................9
8. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................11
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
5
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel
alvorens het in het vriesvak te
plaatsen.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
6
www.aeg.com
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.7 Verwijdering
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
3.2 Elektrische aansluiting
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
3.3 Installatie van het apparaat
en het omdraaien van de deur
Raadpleeg afzonderlijke
instructies voor installatie
(ventilatievereisten, waterpas
zetten) en omdraaien van de
deur.
NEDERLANDS
7
4. BEDIENING
4.1 Bedieningspaneel
1
1 Temperatuurweergave
2 FROSTMATIC
3 Temperatuurknop
3
2
4.2 Inschakelen
Steek dan de stekker in het stopcontact.
4.3 Uitschakelen
Trek de stekker uit het stopcontact.
4.4 FROSTMATIC-functie
U kunt de FROSTMATIC-functie
inschakelen door te drukken op de
FROSTMATIC-knop.
De LED die bij het symbool
FROSTMATIC hoort gaat branden.
U kunt de FROSTMATIC-functie
inschakelen door te drukken op de
FROSTMATIC-knop.
Het FROSTMATIC-indicatielampje gaat
branden.
Deze functie stopt
automatisch na 52 uur.
4.5 Temperatuurregelaar
Druk om het apparaat te bedienen op de
temperatuurregelaar totdat de LED die
bij de vereiste temperatuur hoort oplicht.
De selectie loopt van 2°C tot 8°C.
Koudste instelling: +2°C.
Warmste instelling: +8°C.
Een gemiddelde instelling is
over het algemeen het
meest geschikt.
Houd bij de instellingskeuze rekening
met het feit dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• de frequentie waarmee de deur wordt
geopend
• de hoeveelheid etenswaren die wordt
bewaard
• de plek van het apparaat.
1. Raak de temperatuurregelaar aan.
Het huidige temperatuurindicatielampje
knippert. Bij elke aanraking van de
temperatuurregelaar gaat de instelling
een stand vooruit. Het relevante LED
knippert een tijdje.
2. Druk op de temperatuurregalaar tot
de vereiste temperatuur is
geselecteerd.
8
www.aeg.com
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 Invriezen van vers voedsel
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, activeer
de FROSTMATIC-functie ten minste 24
uur voordat u het in te vriezen voedsel in
het vriesvak legt.
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de
FROSTMATIC functie ingeschakeld.
Als er grote hoeveelheden voedsel
bewaard moeten worden, dient u alle
laden en korven uit het apparaat te
verwijderen en het voedsel op het glazen
schap te zetten, hiermee verkrijgt u het
beste resultaat.
Plaats het verse in te vriezen voedsel het
onderste vak.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder
"tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is)
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur ingevroren kan worden, staat
vermeld op het typeplaatje, een etiket
dat zich aan de binnenkant van het
apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.
Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"FROSTMATIC-functie").
In deze conditie komt de
temperatuur in het
koelkastgedeelte mogelijk
onder de 0°C. Als dit het
geval is, stelt u de
thermostaatknop weer in op
een warmere instelling.
5.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
5.3 Voedsel bewaren in een
koelvak
Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrij omheen kan circuleren.
Bewaar het voedsel op alle schappen
met een afstand van minstens 20 mm van
de achterwand en minstens 15 mm van
de deur.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
NEDERLANDS
6.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van het apparaat en
verplaats of beschadig ze
niet.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
LET OP!
Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het
elektriciteitsverbruik reduceren.
6.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
9
6.4 De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel.
6.5 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
10
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met onze
servicedienst.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was
te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "FROSTMATIC”.
De compressor werkt continu.
De compressor start niet
Dit is normaal, er is geen
onmiddellijk na het drukken storing.
op FROSTMATIC of na het
veranderen van de temperatuur.
De compressor start na een
korte tijd.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer vast
aangesloten op de verdam- op de verdamperbak.
perbak boven de compressor.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC of Schakel FROSTMATIC of
COOLMATIC is ingeschaCOOLMATIC handmatig uit of
keld.
wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur
in te stellen. Zie "FROSTMATIC of COOLMATIC functie".
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet Stel een hogere/lagere temgoed ingesteld.
peratuur in.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
NEDERLANDS
Probleem
11
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "FROSTMATIC”.
De zijpanelen van het appa- Dit is een normale situatie
raat worden warm.
die wordt veroorzaakt door
de werking van de warmtewisselaar.
Zorg ervoor dat er bij een omgevingstemperatuur van boven de 38°C tussen ieder apparaat en het omliggende
meubilair minstens een afstand van 30 mm wordt aangehouden.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikt
materiaal voordat u het in het
apparaat plaatst.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Deur gaat niet makkelijk
open.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, onze
servicedienst voor dit merk.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
7.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
8. TECHNISCHE GEGEVENS
8.1 Productinformatieblad
Handelsmerk
AEG
Model
RCB53421NW 925054517
RCB53421NX 925054518, 925054565
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A++
12
www.aeg.com
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de
resultaten van standaardtests gedurende 24 uur.
Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de
manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de
plaats waar het zich bevindt
239
Opslagvolume in liter, koelkast
220
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
311
Opslagvolume in liter, diepvries
91
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste
opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C), indien van toepassing
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Ja
conserveringsduur bij stroomuitval in h
18
Vriesvermogen in kg/24h
4
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
43
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn J/N
Nee
8.2 Aanvullende technische
gegevens
Hoogte
1845 mm
Breedte
595 mm
Diepte
647 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
NEDERLANDS
13
9. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
14
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................14
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................16
3. INSTALLATION..........................................................................................................18
4. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 19
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 20
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................21
7. DÉPANNAGE.............................................................................................................22
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 24
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
15
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre
3 et 8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et
autres environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou
dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
16
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
FRANÇAIS
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
17
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
• Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec
des aliments avant de les placer dans
le compartiment congélateur.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
18
www.aeg.com
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
3.2 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
FRANÇAIS
19
3.3 Installation de l'appareil et
réversibilité de la porte
Veuillez vous reportez aux
instructions séparées
relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise
de niveau) et à la
réversibilité de la porte.
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Bandeau de commande
1
1 Voyants du thermostat
2 FROSTMATIC
3 Thermostat
3
2
4.2 Mise en marche
4.5 Réglage de la température
Insérez la fiche dans la prise murale.
Pour mettre l'appareil en marche,
appuyez sur la touche du thermostat
jusqu'à ce que le voyant LED
correspondant à la température
souhaitée apparaisse. La sélection se fait
progressivement, de 2 °C à 8 °C.
4.3 Mise à l'arrêt
Débranchez la fiche de l'appareil de la
prise murale.
4.4 Fonction FROSTMATIC
Réglage le plus froid : +2 °C.
Réglage le plus chaud :
+8 °C.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus
indiqué.
Pour activer la fonction FROSTMATIC,
appuyez sur la touche FROSTMATIC.
Le voyant LED correspondant au
symbole FROSTMATIC s'allume.
Pour désactiver la fonction
FROSTMATIC, appuyez une nouvelle fois
sur la touche FROSTMATIC.
Choisissez le réglage en tenant compte
du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
Le voyant FROSTMATIC s'éteint.
•
•
•
•
Cette fonction s'arrête
automatiquement au bout
de 52 heures.
la température ambiante
la fréquence d'ouverture de la porte
la quantité de denrées entreposées
l'emplacement de l'appareil.
20
www.aeg.com
1. Appuyez sur la touche du thermostat.
Le voyant de la température actuelle
clignote. À chaque fois que vous
appuyez sur la touche du thermostat, le
réglage change d'une position. Le
voyant LED correspondant clignote un
instant.
2. Appuyez sur la touche du thermostat
jusqu'à ce que la température
souhaitée s'affiche.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
5.1 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Activez la fonction FROSTMATIC au
moins 24 heures avant d'introduire des
aliments frais à congeler dans le
compartiment congélateur.
Placez les aliments frais à congeler dans
le compartiment du bas.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, revenez à la température
souhaitée (voir « Fonction
FROSTMATIC »).
Dans ce cas, la température
du compartiment
réfrigérateur est susceptible
de descendre en dessous de
0 °C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat
sur une position inférieure
pour obtenir moins de froid.
5.2 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez fonctionner
l'appareil pendant 2 heures environ avec
la fonction FROSTMATIC activée avant
d'introduire les produits dans le
compartiment.
Si vous devez stocker une grande
quantité d'aliments, retirez tous les tiroirs
et placez directement les aliments sur les
clayettes en verre pour obtenir des
performances optimales.
En cas de décongélation
accidentelle, due par
exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus longtemps qu'indiqué
au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du
chapitre Caractéristiques
techniques, consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois
refroidis).
5.3 Conservation d'aliments
dans un compartiment
réfrigérateur
Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air
puisse circuler librement autour.
Tous les aliments placés sur les clayettes
ne doivent pas s'approcher de plus de
20 mm de la paroi arrière, et de 15 mm
de la porte.
FRANÇAIS
21
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
6.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête.
Il est important de nettoyer
régulièrement l'orifice d'écoulement de
la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
6.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
6.4 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur est garanti
sans givre. Cela signifie qu'il n'y a aucune
formation de givre lorsqu'il est en
marche, ni sur les parois intérieures, ni
sur les aliments.
6.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
22
www.aeg.com
7. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau
de commande ».
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Trop de produits ont été in- Attendez quelques heures et
troduits simultanément.
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments à
l'appareil étaient trop
température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
La fonction FROSTMATIC
est activée
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est normal,
pas immédiatement après
il ne s'agit pas d'une anoavoir appuyé sur la touche
malie.
FROSTMATIC ou après
avoir changé la température.
De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
L'orifice d'écoulement de
Nettoyez l'orifice d'écoulel'eau de dégivrage est obs- ment de l'eau de dégivrage.
trué.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
FRANÇAIS
23
Problème
Cause possible
Solution
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
l'eau au bac d'évaporation de
pas raccordé au bac d'éva- l'eau de dégivrage.
poration situé au-dessus du
compresseur.
Il est impossible de régler la La fonction FROSTMATIC
température.
ou COOLMATIC est activée.
Désactivez manuellement la
fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC, ou attendez
que la fonction se réinitialise
automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « Fonction
FROSTMATIC ou COOLMATIC ».
La température à l'intérieur Le thermostat n'est pas réde l'appareil est trop basse/ glé correctement.
élevée.
Augmentez/réduisez la température.
La température des produits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été in- Introduisez moins de produits
troduits simultanément.
en même temps.
La fonction FROSTMATIC
est activée
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
Les parois de l'appareil sont Il s'agit d'un phénomène
chaudes.
normal dû au fonctionnement du condenseur.
Veillez à laisser un espace d'au
moins 30 mm entre les parois
de l'appareil et les parois des
meubles qui l'entourent lorsque la température ambiante
dépasse 38 °C.
Trop d'eau s'est condensée La porte a été ouverte trop
sur la paroi arrière du réfri- fréquemment.
gérateur.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La porte est difficile à ouvrir.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Assurez-vous que la porte est
entièrement fermée.
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments dans
un emballage adapté avant de
les ranger dans l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir Attendez quelques secondes
la porte immédiatement
après avoir fermé la porte
après l'avoir fermée.
pour la rouvrir.
24
www.aeg.com
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
7.2 Remplacement de
l’éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
8.1 Fiche produit
Marque
AEG
Modèle
RCB53421NW 925054517
RCB53421NX 925054518, 925054565
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d’efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée 239
sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans
des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
220
Volume de stockage en litres, Étoile
-
Volume de stockage en litres, Zone cellier
-
Volume de stockage en litres, Vin
-
Volume de stockage en litres, Total
311
Volume de stockage en litres, Congélateur
91
Volume de stockage en litres, Refroidisseur
-
Volume de stockage en litres, Autres compartiments Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des autres compartiments > 14 °C (°C), s'il y a lieu
-
Sans givre (O/N), Réfrigérateur
Non
Sans givre (O/N), Congélateur
Oui
FRANÇAIS
Coupure de courant en toute sécurité en h
18
Pouvoir de congélation en kg/24 h
4
Classe climatique
SN-N-ST-T
La température ambiante la plus basse à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
La température ambiante la plus élevée à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW
43
Appareil intégrable O/N
Non
25
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du Non
vin O/N
8.2 Autres caractéristiques
techniques
Hauteur
1845 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
647 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
26
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 26
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................28
3. MONTAGE................................................................................................................. 30
4. BETRIEB......................................................................................................................31
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 32
6. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 33
7. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 34
8. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................36
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
DEUTSCH
27
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
DEUTSCH
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
29
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
• Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein,
bevor Sie sie in das Gefrierfach legen.
30
www.aeg.com
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
3.2 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
DEUTSCH
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
31
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
3.3 Montage des Geräts und
Wechseln des Türanschlags
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung)
und zum Wechsel des
Türanschlags finden Sie in
einer separaten
Montageanleitung.
4. BETRIEB
4.1 Bedienfeld
1
1 Temperaturanzeigen
2 FROSTMATIC
3 Temperaturregler
3
2
4.2 Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die
Netzsteckdose.
4.3 Ausschalten des Geräts
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.
4.4 Funktion FROSTMATIC
Sie können die Funktion FROSTMATIC
durch Drücken der Taste FROSTMATIC
einschalten.
Die entsprechende LED für die Funktion
FROSTMATIC leuchtet auf.
Sie können die Funktion FROSTMATIC
durch Drücken der Taste FROSTMATIC
ausschalten.
Die Kontrolllampe für die Funktion
FROSTMATIC erlischt.
Diese Funktion endet
automatisch nach 52
Stunden.
4.5 Temperaturregelung
Zur Inbetriebnahme des Geräts,
berühren Sie den Temperaturregler, bis
die LED der gewünschten Temperatur
aufleuchtet. Die Temperatur kann im
32
www.aeg.com
Bereich von 2 °C bis 8 °C eingestellt
werden.
Niedrigste Temperatur: +2
°C.
Höchste Temperatur: +8 °C.
Eine mittlere Einstellung ist
im Allgemeinen am besten
geeignet.
Berücksichtigen Sie für eine exakte
Einstellung, dass die Temperatur im
Inneren des Geräts von folgenden
Faktoren abhängt:
•
•
•
•
Raumtemperatur
Häufigkeit der Türöffnung
Menge der gelagerten Lebensmittel
Aufstellungsort des Geräts.
1. Berühren Sie den Temperaturregler.
Die Kontrolllampe der aktuellen
Temperatur blinkt. Mit jeder Berührung
des Temperaturreglers ändert sich die
Einstellung um eine Position. Die
entsprechende LED blinkt eine Zeit lang.
2. Berühren Sie den Temperaturregler
so oft, bis die gewünschte
Temperatur ausgewählt ist.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
5.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
5.2 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens zwei Stunden lang mit der
Einstellung FROSTMATIC laufen, bevor
Sie Lebensmittel in das Fach legen.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Funktion FROSTMATIC
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die frischen, einzufrierenden
Lebensmittel in das unterste Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem im
Inneren des Geräts befindlichen
Typenschild angegeben.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
Legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in den Gefrierraum.
Stellen Sie nach Abschluss des
Gefriervorgangs wieder die gewünschte
Temperatur ein (siehe Funktion
„FROSTMATIC“).
Unter diesen Umständen
kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0 °C
fallen. Ist dies der Fall,
drehen Sie den
Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Sollen große Mengen an Lebensmitteln
aufbewahrt werden, entfernen Sie alle
Schubladen aus dem Gerät und legen
Sie die Lebensmittel auf die Glasablage,
um die optimale Leistung zu erhalten.
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
5.3 Lagern von Lebensmitteln
im Kühlraum
Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft um sie zirkulieren kann.
DEUTSCH
33
Lagern Sie die Lebensmittel auf allen
Ablagen mit einem Mindestabstand von
20 mm zur Rückwand und 15 mm zur Tür.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
6.3 Abtauen des Kühlschranks
Reif im Verdampfer des Kühlfachs wird
bei jedem Anhalten des
Motorkompressors während des
Normalbetriebs automatisch eliminiert.
Eine regelmäßige Reinigung des
Abtauwasser-Ablauflochs in der Mitte
des Kühlfachkanals ist wichtig, um zu
verhindern, dass das Wasser überläuft
und auf das Lebensmittel im Inneren
tropft.
6.2 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
6.4 Abtauen des Gefrierraums
Das Gefrierfach ist ein NoFrost-Fach. Das
bedeutet, dass sich während des
Betriebs weder an den Innenwänden
noch an Lebensmitteln Reif bildet.
6.5 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
34
www.aeg.com
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
wurden nicht ausgeglichen. steht.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Kontaktieren Sie den nächsten
autorisierten Kundendienst.
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie erneut die
Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Abhilfe
In das Gerät eingelegte Le- Lassen Sie die Lebensmittel
bensmittel waren noch zu
auf Raumtemperatur abkühwarm.
len, bevor Sie sie einlagern.
Die Funktion FROSTMATIC Siehe „Funktion FROSTMAist eingeschaltet.
TIC“.
Der Kompressor startet
nicht sofort nach dem Drücken von FROSTMATIC
oder nach der Änderung
der Temperatur.
Das ist normal, es ist kein
Fehler aufgetreten.
Der Kompressor startet nach
einer gewissen Zeit.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Lebensmittelprodukte ver- Stellen Sie sicher, dass die Lehindern das Abfließen des bensmittel nicht die Rückwand
Wassers in den Wassersam- berühren.
melbehälter.
Wasser läuft auf den Boden. Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
DEUTSCH
35
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion FROSTMATIC Schalten Sie FROSTMATIC
oder COOLMATIC ist einoder COOLMATIC manuell
geschaltet.
aus oder warten Sie bis die
Funktion automatisch zurückgesetzt wird, um die Temperatur einzustellen. Siehe „Funktion FROSTMATIC oder COOLMATIC“.
Die Temperatur im Gerät ist Der Temperaturregler ist
zu niedrig/zu hoch.
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der Lebensmittelprodukte ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät
geben.
Viele Lebensmittelprodukte Lagern Sie weniger Lebenswurden zur selben Zeit ein- mittel zur selben Zeit ein.
gelagert.
Die Funktion FROSTMATIC Siehe „Funktion FROSTMAist eingeschaltet.
TIC“.
Die Seitenwände des Geräts sind warm.
Dies ist ein normaler Zustand, der durch den Betrieb des Wärmeaustauschers verursacht wird.
Es gibt zu viel Kondenswasser an der Rückwand des
Kühlschranks.
Die Tür wurde zu häufig ge- Öffnen Sie die Tür nur bei Beöffnet.
darf.
Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.
Um einen einwandfreien Betrieb bei Umgebungstemperaturen über 38 °C zu gewährleisten, muss zwischen den
Geräteseiten und den angrenzenden Küchenmöbeln
ein Abstand von mindestens
30 mm eingehalten werden.
Achten Sie darauf, die Tür vollständig zu schließen.
Das eingelagerte LebensPacken Sie das Lebensmittel in
mittel wurde nicht verpackt. eine geeignete Verpackung,
bevor Sie es in das Gerät legen.
Die Tür lässt sich nicht leicht Sie haben versucht, die Tür Warten Sie einige Sekunden
öffnen.
unmittelbar nach dem
zwischen dem Schließen und
Schließen wieder zu öffnen. erneuten Öffnen der Tür.
36
www.aeg.com
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
7.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
8. TECHNISCHE DATEN
8.1 Produktdatenblatt
Warenzeichen
AEG
Modellkennung
RCB53421NW 925054517
RCB53421NX 925054518, 925054565
Kategorie
7. Kühl-Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage
von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab
239
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
220
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
311
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
91
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C
(°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Ja
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
18
DEUTSCH
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
43
Einbaugerät (J/N)
Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von
Wein bestimmt (J/N)
Nein
8.2 Zusätzliche technische
Daten
Höhe
1845 mm
Breite
595 mm
Tiefe
647 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
37
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innen- oder
Außenseite des Geräts sowie auf dem
Energielabel.
9. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
38
www.aeg.com
DEUTSCH
39
280157877-A-172019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising