AEG | RKE63826MW | User manual | Aeg RKE63826MW Brugermanual

Aeg RKE63826MW Brugermanual
RKE63826MW
RKE63826MX
DA
FI
DE
NO
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køleskab
Käyttöohje
Jääkaappi
Benutzerinformation
Kühlschrank
Bruksanvisning
Kjøleskap
Bruksanvisning
Kylskåp
2
15
27
41
53
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................6
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 8
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................... 9
7. FEJLFINDING.............................................................................................................10
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................12
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
5
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.3 Brug
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6
www.aeg.com
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.3 Installation af apparatet og
vending af dør
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
3.2 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
4. BETJENING
4.1 Kontrolpanel
1
6
1
2
3
4
Display
Knap til øgning af temperatur
Knap til sænkning af temperatur
OK
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur
5
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
samtidigt i nogle sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.
DANSK
Display
A
B C
D
HG F E
A.
B.
C.
D.
E.
Timer-funktion
COOLMATIC -funktion
Holiday-funktion
Temperaturlampe
Alarmindikator
4.2 Aktivering af
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til kapitlet "Fejlfinding".
4.3 Deaktivering
1. Tryk på ON/OFF i nogle få sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
4.4 Indstilling af temperatur
Køleskabets temperatur kan indstilles
ved at trykke på temperaturknappen.
Standardtemperatur:
• +5 °C i køleskabet
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer. Den indstillede
temperatur huskes efter et
strømsvigt.
4.5 COOLMATIC-funktion
Hvis du har brug for at anbringe en
større mængde varm mad, f.eks. efter
indkøb, foreslår vi at aktivere
COOLMATIC-funktionen for at afkøle
varerne hurtigere og for at undgå
F. ChildLock-funktion
G. DrinksChill-funktion
H. ExtraHumidity-funktion
opvarmning af andre madvarer, der
allerede er i køleskabet.
1. Tryk gentagne gange på Modeknappen, indtil COOLMATIC-ikonet
blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte
dit valg.
COOLMATIC-lampen vises.
Funktionen deaktiveres
automatisk efter 6 timer.
For at slukke funktionen, før
den slukkes automatisk,
gentages trinnene, indtil
kontrollampen COOLMATIC
slukker.
4.6 Holiday-funktion
Funktionen giver mulighed for at holde
køleskabets dør lukket i en længere
periode, hvor skabet er tømt, uden at
der dannes dårlig lugt.
Tøm køleskabet, før Holidaytilstanden slås til.
1. Tryk på Mode, indtil Holidayindikatorikonet vises.
Holiday-ikonet blinker.
Køleskabets temperaturindikator viser
den indstillede temperatur.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Holiday-ikonet vises.
Holiday-tilstanden slås fra ved at
gentage proceduren, indtil Holidayindikatoren slukkes.
7
8
www.aeg.com
4.7 Alarm for åben låge
Hvis lågen står åben i ca. 90 sekunder,
starter lydalarmen, og alarmlampen
blinker.
Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lydsignalet afbrydes
ved at trykke på en vilkårlig knap.
4.8 DrinksChill-funktion
Brug denne funktion til at indstille en
lydalarm på et ønsket tidspunkt, f.eks.
når en opskrift kræver, at fødevarer køles
ned i et bestemt stykke tid.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på temperaturvælgeren for
afkøling eller opvarmning for at
ændre timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-lampen, og der høres en
alarm. Tryk på OK for at slukke for lyden
og deaktivere funktionen.
Funktionen kan slukkes når som helst
under nedtællingen ved at gentage
funktionstrinnene, indtil lampen slukkes.
4.9 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
4.10 ExtraHumidity-funktion
Hvis du har behov for at forøge
fugtigheden i køleskabet, kan du aktivere
ExtraHumidity-funktionen.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
ExtraHumidity-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ExtraHumidity-lampen vises.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil ExtraHumidity-lampen
slukkes.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og
15 mm fra lågen.
5.2 MULTIFLOW
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder
mere ensartet temperatur i skabet.
Denne enhed aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. når temperaturen i
apparatet er høj.
5.3 CLEANAIR-filter
Dette aktive kulfilter absorberer dårlige
lugte og bevarer den bedste smag og
aroma for alle de fødevarer, der
opbevares i køleskabet.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose.
DANSK
Sådan installerer du filteret i apparatet:
1. Åbn luftventilationens klap.
9
4. Luk klappen.
Sørg for, at
luftventilationsklappen altid
er lukket, så filteret fungerer
korrekt.
En gang om året bør filteret skiftes for at
sikre, at det virker optimalt. Nyt filter
med aktivt kul kan fås hos din lokale
forhandler eller på websitet.
2. Tag filteret ud af plastposen.
3. Sæt filteret i åbningen, som findes
bagpå klappen.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
10
www.aeg.com
6.3 Afrimning af køleskabet
6.4 Pause i brug
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
motorkompressoren standser.
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visuel- Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
le alarm er slået til.
for nylig, eller temperaturen dør" eller "Alarm/lampe for
er stadig for høj.
høj temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Der vises et firkantet symbol Problem med temperaturi temperaturdisplayet i ste- føler.
det for tal.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men
det er ikke muligt at regulere
temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Kompressoren kører hele ti- Temperaturen er indstillet
den.
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
11
Løsning
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera- Se klimaklassediagrammet på
tur.
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt.
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
COOLMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Der løber vand inde i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller COOL- Sluk for FROSTMATIC eller
MATIC-funktionen er slået COOLMATIC manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
”FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Hold OK nede i ca. 10 sekunder, indtil der lyder en lang
advarsel, og displayet slukker
et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned til
for høj.
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
12
www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt
Der er for meget kondense- Lågen blev åbnet for hypret vand på køleskabets ba- pigt.
geste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i
apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Kategori
1.Køleskab med et eller flere rum til
opbevaring af ferske madvarer
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
115
Nettorumfang i liter, køleskab
379
DANSK
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
379
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
Ingen
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
-
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
-
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
42
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
13
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet
, sammen med
14
www.aeg.com
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
15
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................15
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................17
3. ASENNUS...................................................................................................................19
4. KÄYTTÖ......................................................................................................................19
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 21
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 22
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 23
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 25
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
16
www.aeg.com
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
SUOMI
•
•
•
•
•
17
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
18
www.aeg.com
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
SUOMI
19
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
3.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
6
1
2
3
4
Näyttö
Lämpötilan lisäyspainike
Lämpötilan alennuspainike
OK
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja
5
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
20
www.aeg.com
Näyttö
A
B C
D
HG F E
A.
B.
C.
D.
E.
Ajastintoiminto
COOLMATIC -toiminto
Holiday -toiminto
Lämpötilan merkkivalo
Hälytyksen merkkivalo
4.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta,
jos näyttö ei ole päällä.
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jos "dEMo" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".
4.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina painiketta ON/OFF muutaman
sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
4.4 Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää
jääkaapin lämpötila-asetuksia.
Oletuslämpötila:
• jääkaappi +5 °C
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa. Asetettu lämpötila
säilyy laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
4.5 COOLMATIC -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita
elintarvikkeita, esimerkiksi
F. ChildLock -toiminto
G. DrinksChill -toiminto
H. ExtraHumidity -toiminto
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä COOLMATICtoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät
nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
myös muiden jo jääkaapissa olevien
elintarvikkeiden lämpeneminen.
1. Paina Mode-painiketta toistuvasti,
kunnes COOLMATIC-kuvake vilkkuu.
2. Vahvista valintasi painamalla OK.
COOLMATIC-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 6 tunnin
kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois
päältä ennen sen
automaattista päättymistä
toistamalla toimenpiteen,
kunnes merkkivalo
COOLMATIC sammuu.
4.6 Holiday -toiminto
Tämän toiminnon avulla voit tyhjentää
jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi
pitkän loman ajaksi ilman, että
jääkaappiin muodostuu epämiellyttävää
hajua.
Tyhjennä jääkaappi ennen
Holiday-toiminnon päälle
kytkemistä.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
Holiday-merkkivalon kuvake tulee
näkyviin.
Holiday-kuvake vilkkuu.
Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy
asetettu lämpötila.
2. Vahvista OK-painikkeella.
SUOMI
Kuvake Holiday syttyy.
Voit kytkeä Holiday-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalon kuvake Holiday sammuu.
4.7 Ovihälytys
Jos ovi jätetään auki noin 90 sekunnin
ajaksi, hälytysäänimerkki aktivoituu ja
hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.
Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta.
4.8 DrinksChill -toiminto
Tätä toimintoa tulee käyttää
hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen
tiettynä ajankohtana, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeiden
tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DrinksChill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla jääkaapin
lämpötilan vähennys- tai
lisäyspainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
DrinksChill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Aika-asetusta voidaan muuttaa milloin
tahansa ajastuksen aikana ja sen
päättyessä painamalla lämpötilan
alennuspainiketta ja lämpötilan
lisäyspainiketta.
21
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
DrinksChill-merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina OKpainiketta äänimerkin pois päältä
kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Toiminto voidaan kytkeä pois päältä
milloin tahansa ajanlaskennan aikana
toistamalla toiminnon vaiheet, kunnes
merkkivalo sammuu.
4.9 ChildLock -toiminto
Kytke ChildLock-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ChildLock alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä ChildLock-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ChildLock sammuu.
4.10 ExtraHumidity -toiminto
Lisää jääkaapin kosteutta kytkemällä
ExtraHumidity-toiminto toimintaan.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ExtraHumidity alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ExtraHumidity-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ExtraHumidity sammuu.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
5.2 MULTIFLOW
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
22
www.aeg.com
Laite kytkeytyy automaattisesti
toimintaan tarpeen vaatiessa, esimerkiksi
silloin, kun laitteen sisälämpötila on
korkea.
2. Ota suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin kannen takana
olevaan rakoon.
5.3 CLEANAIR -suodatin
Tämä aktiivihiilisuodatin imee
epämiellyttävät hajut ja säilyttää
jääkaappiosastossa olevien ruokien
parhaat maut ja aromit.
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin.
Suodattimen asentaminen laitteeseen:
1. Avaa ilmankiertorasian kansi.
4. Sulje luukku.
Varmista, että
ilmankiertorasian kansi on
aina suljettuna suodattimen
virheettömän toiminnan
takaamiseksi.
Parhaan tehon säilyttämiseksi suodatin
tulee vaihtaa kerran vuodessa.
Aktiivisuodattimia on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä ja
verkkomyymälästä.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
SUOMI
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
23
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Ratkaisu
Tarkista, onko laite vakaa.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Ovihälytys / avoipäälle tai lämpötila on vielä men oven hälytysmerkkivalo"
liian korkea.
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys / avoimen oven hälytysmerkkivalo"
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Lämpötilanäytössä näkyy
neliö numeroiden sijaan.
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
24
www.aeg.com
Ongelma
Kompressori käy jatkuvasti.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti COOLMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivalumisen vedenkeruukau- vät kosketa takaseinään.
kaloon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä mapäälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtai COOLMATIC-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä OK-painiketta painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
25
Laitteeseen on lisätty monia Aseta laitteeseen vähemmän
elintarvikkeita yhdellä kerruokia yhdellä kertaa.
taa.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnol- Varmista, että ovi on suljettu
la.
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.
Ovi ei avaudu helposti.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittömäs- Odota muutama sekunti oven
ti sen sulkemisen jälkeen.
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
AEG
Malli
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Luokka
1.Jääkaappi yhdellä tai useammalla
tuoreen ruoan säilytyslokerolla
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
115
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
379
26
www.aeg.com
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
379
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- Ei mitään
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
-
Sähkökatkosuojattu h
-
Pakastuskyky kg/24h
-
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
42
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
668 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
DEUTSCH
27
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 27
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................29
3. MONTAGE................................................................................................................. 31
4. BETRIEB......................................................................................................................32
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 34
6. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 35
7. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 36
8. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................39
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
28
www.aeg.com
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
29
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
30
www.aeg.com
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
DEUTSCH
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
31
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
3.2 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
32
www.aeg.com
3.3 Montage des Geräts und
Wechseln des Türanschlags
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung)
und zum Wechsel des
Türanschlags finden Sie in
einer separaten
Montageanleitung.
4. BETRIEB
4.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
5
4
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
Display
A
B C
D
HG F E
A.
B.
C.
D.
E.
Uhrfunktion
Funktion COOLMATIC
Funktion Holiday
Temperaturnzeige
Alarmanzeige
F. Funktion ChildLock
G. Funktion DrinksChill
H. Funktion ExtraHumidity
DEUTSCH
4.2 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn das Display "dEMo" anzeigt, siehe
Kapitel „Fehlersuche“.
4.3 Ausschalten des Geräts
1. Drücken Sie ON/OFF einige
Sekunden.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
4.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühlschranks lässt
sich durch Drücken der Temperaturtaste
einstellen.
Standardtemperatur:
• +5 °C für den Kühlschrank
Die Temperaturanzeige zeigt die
eingestellte Temperatur an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht. Nach
einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
4.5 Funktion COOLMATIC
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel einlegen möchten,
empfehlen wir die Funktion
COOLMATIC einzuschalten, um die
Produkte schneller zu kühlen und um zu
vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
1. Drücken Sie die Taste Mode
wiederholt, bis das Symbol
COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zum Bestätigen die
Taste OK.
33
Die Anzeige COOLMATIC leuchtet.
Diese Funktion endet
automatisch nach 6 Stunden.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
COOLMATIC erlischt.
4.6 Funktion Holiday
Mit dieser Funktion können Sie den
Kühlschrank über längere Zeit mit
geschlossener Tür leer stehen lassen,
ohne dass sich ein unangenehmer
Geruch entwickelt.
Leeren Sie den Kühlraum,
bevor Sie die HolidayFunktion einschalten.
1. Drücken Sie Mode, bis die HolidayAnzeige erscheint.
Das Holiday-Symbol blinkt.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt
die eingestellte Temperatur an.
2. Mit OK bestätigen.
Das Holiday-Symbol erscheint.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Holiday-Funktion die obigen Schritte, bis
die Holiday-Anzeige erlischt.
4.7 Alarm Tür offen
Bleibt die Tür etwa 90 Sekunden
geöffnet, ertönt der Signalton und die
Alarmanzeige blinkt.
Der Signalton erlischt, wenn die Tür
geschlossen wird. In der Alarmphase
kann der Signalton durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
4.8 Funktion DrinksChill
Mit dieser Funktion wird ein akustischer
Alarm auf eine gewünschte Zeit
eingestellt. Dies ist zum Beispiel nützlich,
wenn ein Rezept erfordert, dass eine
Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen
muss.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
34
www.aeg.com
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Uhreinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige DrinksChill leuchtet.
Im Timer blinkt (min)..
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur drücken.
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden. Wiederholen Sie hierzu die
obigen Schritte, bis die Anzeige erlischt.
4.9 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die ChildLock Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock leuchtet.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlöscht.
4.10 Funktion ExtraHumidity
Um die Feuchtigkeit im Kühlschrank zu
erhöhen, schalten Sie die Funktion
ExtraHumidity ein.
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige ExtraHumidity blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die ExtraHumidity-Anzeige erscheint.
Um die Funktion auszuschalten,
wiederholen Sie den Vorgang, bis die
Anzeige ExtraHumidity erlöscht.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Lagern von Lebensmitteln
im Kühlraum
Dieses Gerät wird bei Bedarf
automatisch aktiviert, beispielsweise
wenn die Temperatur im Inneren des
Haushaltsgeräts hoch ist.
5.3 CLEANAIR-Filter
Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
Dieser Aktivkohlefilter absorbiert
schlechte Gerüche und bewahrt so
optimal den Geschmack und das Aroma
der Lebensmittel im Kühlraum.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft um sie zirkulieren kann.
Der Filter ist dem Gerät in einem
Kunststoffbeutel beigelegt.
Lagern Sie die Lebensmittel auf allen
Ablagen mit einem Mindestabstand von
20 mm zur Rückwand und 15 mm zur Tür.
Einsetzen des Filters in das Gerät:
5.2 MULTIFLOW
Das Kühlfach ist mit einem Gerät
ausgestattet, das das schnelle Abkühlen
von Lebensmitteln ermöglicht und eine
gleichmäßigere Temperatur im Fach
aufrechterhält.
1. Öffnen Sie die Luftklappe.
DEUTSCH
35
4. Schließen Sie die Klappe.
Achten Sie darauf, dass die
Luftklappe jederzeit
geschlossen ist, um eine
einwandfreie Funktion des
Filters zu gewährleisten.
2. Nehmen Sie den Filter aus dem
Kunststoffbeutel.
3. Setzen Sie den Filter in den Schlitz an
der Rückseite der
Klappenabdeckung ein.
Die beste Leistung wird erzielt, wenn Sie
den Filter einmal jährlich wechseln. Neue
Aktivkohlefilter erhalten Sie bei Ihrem
Händler vor Ort oder über die Website.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
6.2 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
36
www.aeg.com
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
6.3 Abtauen des Kühlschranks
Reif im Verdampfer des Kühlfachs wird
bei jedem Anhalten des
Motorkompressors während des
Normalbetriebs automatisch eliminiert.
Eine regelmäßige Reinigung des
Abtauwasser-Ablauflochs in der Mitte
des Kühlfachkanals ist wichtig, um zu
verhindern, dass das Wasser überläuft
und auf das Lebensmittel im Inneren
tropft.
6.4 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn...
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Das Haushaltsgerät ist geräuschvoll.
Das Haushaltsgerät wird
nicht richtig gestützt.
Prüfen Sie, ob das Haushaltsgerät stabil steht.
Der hörbare oder sichtbare
Alarm ist an.
Der Schrank wurde vor
kurzem eingeschaltet oder
die Temperatur ist immer
noch hoch.
Siehe "Türöffnungsalarm/
Anzeigeleuchte" oder "Hochtemperaturalarm/Anzeigeleuchte".
Die Temperatur im Haushaltsgerät ist zu hoch.
Siehe "Türöffnungsalarm/
Anzeigeleuchte" oder "Hochtemperaturalarm/Anzeigeleuchte".
Anstelle von Zahlen auf
Temperatursensorproblem. Kontaktieren Sie den nächsten
dem Temperaturdisplay
autorisierten Kundendienst
wird ein viereckiges Symbol
(das Kühlsystem wird die Leangezeigt.
bensmittel weiterhin kalt halten, es wird aber keine Temperatureinstellung möglich
sein).
DEUTSCH
37
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Die Lampe ist defekt.
Kontaktieren Sie den nächsten
autorisierten Kundendienst.
Die Lampe ist defekt.
Siehe "Lampe ersetzen".
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe das Kapitel "Betrieb"/"Bedienfeld".
Der Kompressor ist laufend
in Betrieb.
Viele Lebensmittelprodukte Warten Sie einige Stunden
wurden zur selben Zeit hiund prüfen Sie erneut die
neingelegt.
Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe die Klimaklassentabelle
auf dem Typenschild.
Die Lebensmittelprodukte
wurden zu warm in das
Haushaltsgerät gelegt.
Lassen Sie die Lebensmittelprodukte auf Raumtemperatur
abkühlen, bevor Sie sie einlagern.
Die Funktion COOLMATIC
ist eingeschaltet.
Siehe "Funktion COOLMATIC
".
Der Kompressor startet
nicht sofort nach dem Drücken von COOLMATIC
oder nach der Änderung
der Temperatur.
Das ist normal, es ist kein
Fehler aufgetreten.
Der Kompressor startet nach
einer gewissen Zeit.
Wasser fließt im Inneren
des Kühlschranks.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Lebensmittelprodukte ver- Stellen Sie sicher, dass keine
hindern das Abfließen des Lebensmittelprodukte die
Wassers in den Wassersam- Rückwand berühren.
melbehälter.
Wasser fließt auf dem Boden.
Der Schmelzwasserablauf
Schließen Sie den Schmelzist nicht an die Verdampwasserablauf an die Verdampfungsschale über dem
fungsschale an.
Kompressor angeschlossen.
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion FROSTMATIC Schalten Sie FROSTMATIC
oder COOLMATIC ist einoder COOLMATIC manuell
geschaltet.
aus oder warten Sie bis die
Funktion automatisch zurückgesetzt wird, um die Temperatur einzustellen. Siehe "Funktion FROSTMATIC oder COOLMATIC ".
38
www.aeg.com
Problem
Mögliche Ursache
Lösung
DEMO erscheint auf dem
Display.
Das Haushaltsgerät ist im
Vorführungsmodus.
Halten Sie OK für ungefähr 10
Sekunden gedrückt, bis ein
langer Ton ertönt und das Display für eine kurze Zeit abgeschaltet wird.
Die Temperatur im Haushaltsgerät ist zu niedrig/zu
hoch.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der Lebensmittelprodukte ist zu
hoch.
Lassen Sie die Temperatur der
Lebensmittelprodukte auf
Raumtemperatur sinken, bevor
Sie sie einlagern.
Viele Lebensmittelprodukte Lagern Sie weniger Lebenswurden zur selben Zeit ein- mittel zur selben Zeit ein.
gelagert.
Die Funktion COOLMATIC
ist eingeschaltet.
Es gibt zu viel Kondenswasser an der Rückwand des
Kühlschranks.
Siehe "FunktionCOOLMATIC
".
Die Tür wurde zu häufig ge- Öffnen Sie die Tür nur bei Beöffnet.
darf.
Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.
Achten Sie darauf, die Tür vollständig zu schließen.
Das eingelagerte LebensPacken Sie das Lebensmittel in
mittel wurde nicht verpackt. geeignete Verpackung, bevor
Sie es in das Haushaltsgerät
legen.
Die Tür lässt sich nicht leicht Sie haben versucht, die Tür Warten Sie einige Sekunden
öffnen.
unmittelbar nach dem
zwischen dem Schließen und
Schließen wieder zu öffnen. erneuten Öffnen der Tür.
Wenn dieser Ratschlag nicht
zum gewünschten Ergebnis
führt, kontaktieren Sie den
nächsten autorisierten
Kundendienst.
7.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
DEUTSCH
39
8. TECHNISCHE DATEN
8.1 Produktdatenblatt
Warenzeichen
AEG
Modellkennung
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Kategorie
1.Kühlschrank, der über mindestens
ein Lagerfach für frische Lebensmittel verfügt
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage
von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab
115
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
379
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
379
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
-
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
Keine
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C
(°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Ja
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
-
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
-
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
42
40
www.aeg.com
Einbaugerät (J/N)
Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von
Wein bestimmt (J/N)
Nein
8.2 Zusätzliche technische
Daten
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
668 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innen- oder
Außenseite des Geräts sowie auf dem
Energielabel.
9. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
NORSK
41
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 41
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 43
3. MONTERING............................................................................................................. 44
4. BRUK........................................................................................................................... 45
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................47
6. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 48
7. FEILSØKING...............................................................................................................49
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................51
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
42
www.aeg.com
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
NORSK
•
•
•
•
43
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
44
www.aeg.com
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
NORSK
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
3.3 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
4. BRUK
4.1 Betjeningspanel
1
6
1
2
3
4
45
5
Display
Temperatur, plussknapp
Temperatur, minusknapp
OK
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
noen sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
46
www.aeg.com
Display
A
B C
D
HG F E
A.
B.
C.
D.
E.
Timer-funksjon
COOLMATIC -funksjon
Holiday-funksjon
Temperaturindikator
Alarmindikator
4.2 Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».
4.3 Slå av
1. Trykk ON/OFF i et par sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
4.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på
kjøleskapet kan justeres ved å trykke på
termostatknappen.
Standard temperatur:
• +5 °C i kjøleskapet
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer. Etter
strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen
lagret.
4.5 COOLMATIC-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
COOLMATIC-funksjonen på forhånd slik
F. ChildLock-funksjon
G. DrinksChill-funksjon
H. ExtraHumidity-funksjon
at matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at matvarene som allerede
befinner seg i kjøleskapet blir
oppvarmet.
1. Trykk på Mode-knappen gjentatte
ganger til COOLMATIC-ikonet
blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte
valget.
Indikatoren COOLMATIC vises.
Denne funksjonen
deaktiveres automatisk etter
6 timer.
For å slå av funksjonen før
den deaktiveres automatisk
gjentar du trinnene til
COOLMATIC-indikatoren
forsvinner.
4.6 Holiday-funksjon
Med denne funksjonen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en lang
ferieperiode uten at det dannes
ubehagelig lukt.
Tøm kjøleskapet før du skrur
på Holiday-funksjonen.
1. Trykk på knappen Mode til Holidayikonet vises.
Holiday-ikonet blinker.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ikonet Holiday vises.
For å slå av Holiday-funksjonen gjentas
prosedyren til Holiday-indikatoren
slukkes.
NORSK
4.7 Døren er åpen-alarm
Hvis døren blir stående åpen i omtrent
90 sekunder, starter lydalarmen og
alarmindikatoren blinker.
Alarmen stopper etter at døren lukkes. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet
dempes ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
4.8 DrinksChill-funksjon
Bruk denne funksjonen til å stille inn en
alarm på et ønsket tidspunkt for
eksempel når en oppskrift krever at du
avkjøler matprodukter i en viss tid.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Indikatoren DrinksChill blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på temperatur pluss- eller
temperatur minus-knappen for å
endre den innstilte verdien for
tidsuret fra 1 til 90 minutter.
3. Trykk OK for å bekrefte.
Indikatoren DrinksChill vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på minus eller pluss.
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
47
alarm. Trykk på OK for å skru av lyden og
deaktivere funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen ved å
gjenta funksjonstrinnene til indikatoren
forsvinner.
4.9 ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet
betjening.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å deaktivere ChildLock-funksjonen
gjentas prosedyren til ChildLockindikatoren slukkes.
4.10 ExtraHumidity-funksjon
Aktiver ExtraHumidity-funksjonen for å
øke fuktigheten i kjøleskapet.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ExtraHumidity-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ExtraHumidity-indikatoren vises.
Gjenta prosedyren til ExtraHumidityindikatoren slås av for å deaktivere
funksjonen.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.2 MULTIFLOW
Kjøledelen er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur i skapet.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, for eksempel når temperaturen i
produktet er høy.
5.3 CLEANAIR-filter
Dette aktive kullfilteret absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den
beste lukten og aromaen for alle
matvarer som oppbevares i kjøleskapet.
Ved levering er filteret i en plastpose.
Slik installerer du filteret i produktet:
48
www.aeg.com
1. Åpne luftventilasjonsklaffen.
4. Lukk dekselet.
Påse at
luftventilasjonsklaffen alltid
er lukket slik at filteret
fungerer som det skal.
For at filteret skal være mest mulig
effektivt, bør det skiftes en gang hvert år.
Nye aktive filtre får du kjøpt hos en
forhandler eller på nettet.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av klaffen.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
NORSK
6.3 Avising av kjøleskapet
6.4 Perioder uten bruk
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet hver
gang kompressoren stopper under
normal bruk.
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
Det er viktig å jevnlig rengjøre
dreneringshullet for tinevann i
kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.
49
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Skapet er nettopp slått på
eller temperaturen fortsatt
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Et firkantet symbol vises i
stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen tennes ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
50
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Matvarene du la i apparatet Avkjøl matvarer til romtempevar for varme.
ratur før du legger de i skapet.
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på COOLMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Det renner vann inne i kjøle- Dreneringshullet er tilstopskapet.
pet.
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
Rengjør dreneringshullet.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperpannen damperpannen.
over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
FROSTMATIC-funksjonen
eller COOLMATIC-funksjonen er slått på.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATICfunksjonen eller COOLMATICfunksjonen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstrasjonsmodus.
Hold knappen OK nede i ca.
10 sek. til det høres en lang
lyd og displayet slukkes en
kort stund.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt Legg færre matvarer inn i apinn i apparatet samtidig.
paratet samtidig.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Løsning
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Det er for mye kondensert
Du åpner døren for ofte.
vann på den bakre veggen i
kjøleskapet.
51
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig. Påse at døren er ordentlig lukket.
Vanskelig å åpne døren.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Vent noen sekunder før du åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
AEG
Modell
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Kategori
1.Kjøleskap med ett eller flere oppbevaringsseksjoner for fersk mat
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te115
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
379
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
52
www.aeg.com
Lagringsvolum i liter, total
379
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- Ingen
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
-
Strømbruddsikker i t
-
Frysekapasitet i kg/24t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
42
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
53
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................53
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 55
3. INSTALLATION..........................................................................................................56
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 57
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 59
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................60
7. FELSÖKNING.............................................................................................................61
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 63
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
54
www.aeg.com
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättningar, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
SVENSKA
•
•
•
•
55
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
56
www.aeg.com
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
3.1 Placering
Klimatklass
Omgivningstemperatur
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
SN
+10 °C till + 32 °C
SVENSKA
Klimatklass
Omgivningstemperatur
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.2 Elektrisk anslutning
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
1
6
1
2
3
4
5
4
Display
Knapp för att höja temperaturen
Knapp för att sänka temperaturen
OK
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in Mode-knappen och knappen för att
sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
A
B C
D
HG F E
A. Timerfunktion
57
B. COOLMATIC -funktion
58
www.aeg.com
C.
D.
E.
F.
Holiday-funktion
Temperaturindikator
Larmindikator
ChildLock-funktion
4.2 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om
du vill välja en annan temperatur.
Om "dEMo" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.
4.3 Stänga av
1. Tryck på ON/OFF i några sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från
eluttaget.
4.4 Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för kylen kan
justeras genom att man trycker på
temperaturknappen.
Standardtemperatur:
• +5 °C i kylen
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
4.5 COOLMATIC-funktion
Om du behöver lägga in en större
mängd varma matvaror när du har
handlat rekommenderar vi att du
aktiverar COOLMATIC-funktionen för att
kyla matvarorna snabbare för att inte
värma upp andra matvaror i kylskåpet.
1. Tryck på Mode-knappen upprepade
gånger tills COOLMATIC-ikonen
blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta
ditt val.
Indikatorlampan COOLMATIC tänds.
G. DrinksChill-funktion
H. ExtraHumidity-funktion
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 6 timmar.
För att stänga av funktionen
innan den stängs av
automatiskt, upprepa stegen
tills COOLMATIC-indikatorn
slocknar.
4.6 Holiday-funktion
Med denna funktion kan du ha kylen
stängd och tom under exempelvis en
semester eller annan längre tidsperiod
utan att dålig lukt bildas.
Töm kylfacket innan du slår
på Holiday-funktionen.
1. Tryck på Mode tills Holidayindikatorn visas.
Holiday-symbolen blinkar.
Kylens temperaturindikator visar den
inställda temperaturen.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Holiday-symbolen visas.
Stäng av Holiday-funktionen genom att
upprepa proceduren tills Holidayindikatorn släcks.
4.7 Larm vid öppen dörr
Om dörren lämnas öppen i cirka 90
sekunder, sätts ljudlarmet igång och
alarmindikatorn blinkar.
Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på vilken knapp som
helst.
4.8 DrinksChill-funktion
Använd den här funktionen för att ställa
in ett ljudlarm på önskad tid, till exempel
när maten enligt receptet ska svalna en
viss tid.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DrinksChill-indikatorn blinkar.
SVENSKA
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på knappen för att sänka eller
höja temperaturen för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK för att bekräfta.
Indikatorlampan DrinksChill tänds.
Timern börjar att blinka (min).
Det går att ändra den inställda tiden när
som helst under nedräkningen och innan
den är över genom att trycka på knappen
för att sänka temperaturen och knappen
för att höja temperaturen.
När nedräkningen är över blinkar
DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm
hörs. Tryck på OK för att stänga av ljudet
och avsluta funktionen.
Du kan när som helst under
nedräkningen stänga av funktionen
genom att upprepa funktionsstegen tills
indikatorn slocknar.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ChildLock-indikatorn visas.
Inaktivera ChildLock-funktionen genom
att upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.
4.10 ExtraHumidity-funktion
Aktivera ExtraHumidity-funktionen
genom att öka fuktnivån i kylen.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ExtraHumidity-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ExtraHumidity-indikatorn visas.
Inaktivera funktionen genom att upprepa
proceduren tills ExtraHumidity-indikatorn
släcks.
4.9 ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.3 CLEANAIR-filter
Detta är ett aktivt kolfilter som
absorberar dålig lukt och bidrar till att
bevara bästa smak och arom hos alla
matvaror som förvaras i kylen.
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse.
Gör så här för att sätta dit filtret:
1. Öppna luckan till luftventilationen.
5.2 MULTIFLOW
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
Den här enheten aktiveras automatiskt
vid behov, till exempel när temperaturen
inuti är hög.
59
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
60
www.aeg.com
3. Sätt i filtret i spåret på luckans
baksida.
4. Stäng luckan.
Se till att luftventilationen
alltid är stängd så att filtret
fungerar korrekt.
För att upprätthålla bästa prestanda skall
filtret bytas ut en gång om året. Nya
aktiva kolfilter kan köpas hos din
återförsäljare eller på vår webbplats.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
SVENSKA
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
61
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
En rektangulär symbol visas
istället för siffror på temperaturdisplayen.
Problem med temperatursensor.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Kompressorn startar inte
omedelbart när COOLMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
62
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvaror
från att rinna in i vattenupp- har kontakt med den bakre
samlaren.
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll OK intryckt ca 10 sek tills
en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Det är svårt att öppna dörren.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
SVENSKA
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
63
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Kategori
1.Kylskåp med ett eller flera färskvarutrymmen
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
115
Förvaringsvolym i liter, kyl
379
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
379
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
Ingen
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
-
Säkerhet vid strömavbrott i h
-
64
www.aeg.com
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
-
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
42
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
668 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
65
66
www.aeg.com
SVENSKA
67
280158332-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising