Electrolux | ERE3977MAX | User manual | Electrolux ERE3977MAX Brugermanual

Electrolux ERE3977MAX Brugermanual
ERE3977MAX
DA
FI
NO
SV
Køleskab
Jääkaappi
Kjøleskap
Kylskåp
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
16
30
44
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. KONTROLPANEL...............................................................................................6
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................8
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 10
7. FEJLFINDING...................................................................................................11
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 13
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
•
•
•
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
5
Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
•
3.3 Installation af apparatet og
vending af låge
Se særskilt vejledning om
installation og vending af
låge.
FORSIGTIG!
Hvis du anbringer apparatet
mod væggen, skal du bruge
de medfølgende
bagafstandsstykker eller
holde den minimale afstand,
der er angivet
installationsvejledningen.
FORSIGTIG!
Hvis du installerer apparatet
ved siden af en væg, skal du
holde en afstand på 10 mm
mellem væggen og siden af
apparatet, hvor
lågehængslerne skal give
nok plads til at åbne lågen,
når det indvendige udstyr
fjernes (f.eks. ved
rengøring).
3.2 Tilslutning, el
•
•
•
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.
4. KONTROLPANEL
1
4
3
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperatur-tast
Ikon for ECO-funktion
FASTCOOL-ikon
DANSK
7
4.1 Aktivering
4.5 ECO-tilstand
1. Sæt stikket til apparatet i
stikkontakten.
2. Tænd for apparatet ved at røre ved
temperaturtasten, til alle LED-lamper
lyser.
Efter ca. 3 sekunder bliver LED-lamperne
svagere, og temperaturen indstilles til
standardindstillingen (ECO-tilstand).
LED-lampen ved siden af ECOtilstandsikonet lyser.
I denne tilstand er temperaturen indstillet
til mellem +3 og +4 °C.
4.2 Deaktivering
1. Sluk for apparatet ved at trykke på
temperaturtasten i 3 sekunder.
Alle kontrollamper slukkes.
2. Tag stikket ud af kontakten for at
afbryde apparatet fra elforsyningen.
4.3 Indstilling af temperatur
Tryk på temperaturtasten for at justere
temperaturen. Hver gang der trykkes på
tasten, flytter den indstillede temperatur
sig 1 position, og den tilsvarende
kontrollampe lyser. Tryk gentagne gange
på temperaturtasten, indtil den ønskede
temperatur er valgt. Indstillingen vil blive
fast.
Valget er trinvist, fra +2 °C til
+8 °C.
Koldeste indstilling: +2 °C.
Varmeste indstilling: +8 °C
Den mest velegnede
indstilling: ECO-tilstand (+3
til +4 °C).
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
4.4 Displayets dvaletilstand
Efter 30 sekunder uden interaktion med
apparatet skifter displayet til
dvaletilstand. Det er kun kontrollampen,
der svarer til den aktuelt indstillede
temperatur, som lyser svagt. Alle andre
kontrollamper slukkes. Tryk på
temperaturtasten for at deaktivere denne
tilstand.
Dette er den bedste
temperatur for at sikre en
god fødevareopbevaring
med et minimalt
energiforbrug.
Aktivér ECO-tilstanden ved at trykke på
temperaturtasten gentagne gange, indtil
LED-lampen, ved siden af ECOtilstandsikonet, lyser.
4.6 FASTCOOL-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
for eksempel efter indkøb, anbefales det
at aktivere FASTCOOL-funktionen for at
afkøle varerne hurtigere og for at undgå
at opvarme de andre madvarer, der
allerede ligger i køleskabet.
For at aktivere denne funktion skal du
trykke gentagne gange på
temperaturtasten, indtil kontrollampen
ved siden af FASTCOOL-ikonet lyser.
Kontrollampen for +2 °C lyser også.
Funktionen standser
automatisk efter 6 timer. Når
funktionen deaktiveres,
gendannes den forrige
temperaturindstilling.
Du kan deaktivere denne
funktion når som helst ved at
trykke på temperaturtasten
og vælge en ny
temperaturindstilling.
4.7 Alarm for åben låge
Hvis køleskabslågen har stået åben i ca.
5 minutter, aktiveres alarmen for åben
låge. LED-lampen for den aktuelt
indstillede temperatur blinker, og lyden er
tændt.
Du kan slukke for denne
alarm ved at lukke døren
eller ved at trykke på
temperaturtasten.
8
www.electrolux.com
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og 15
mm fra lågen.
Når temperaturen er indstillet til +2° C
kan temperaturen i skufferne være tæt
på 0° C.
5.2 Placering af dørhylder
Apparatets dør er forsynet med skinner,
som giver dig mulighed for at anbringe
hylder/bakker efter behov.
Sådan flytter du rundt på dørhylder/
bakker:
1. Løft gradvist hylden/bakken i pilenes
retning, indtil den er fri.
2. Anbring hylden/bakken i den
ønskede position, og skub den
forsigtigt ind i skinnen.
5.4 Brug af en foldbar hylde
Dette apparat er forsynet med en hylde
bestående af to dele. Den forreste
halvdel af hylden kan placeres under den
anden halvdel for at udnytte pladsen
bedre.
Sådan folder du hylden:
1. Tag forsigtigt den forreste del ud.
2. Skub den på den nedre skinne under
den anden halvdel.
1
1
1
2
2
5.3 Flaskestativ
Sæt flaskehylden på plads, og sæt
flaskerne i (med åbningerne fremad).
Sæt kun lukkede flasker i.
DANSK
9
5.5 FreshBox-skuffe
Skuffen er placeret i den nederste del af
køleskabet, lige over grøntsagsskufferne.
Den er velegnet til opbevaring af friske
madvarer, da temperaturen her er lavere
end i den øverste del af køleskabet.
5.6 Stor udtræksskuffe
Følg ovenstående trin i
omvendt rækkefølge for at
sætte skuffen ind i rummet.
Den nederste, store skuffe er forsynet
med teleskopskinner, som kan strækkes
uden for apparatet. Sådan fjernes denne
skuffe:
1. Træk skuffen ud, indtil
teleskopskinnerne er trukket helt ud.
2. Når skuffen når skinnernes ende,
skal du vippe den opad og frigøre
den fra skinnerne.
2
1
Skuffen egner sig til opbevaring af frugt
og grønt.
Der er en skillevæg i skuffen, som kan
placeres som ønsket.
Der er en bakke i bunden af skuffen, der
adskiller frugt og grønt fra den fugt, der
evt. kan opstå.
Alle dele indvendigt i skuffen kan fjernes
i forbindelse med rengøring.
5.7 Sådan fjerner du skuffer
For at fjerne en skuffe fra et rum:
1. Træk skuffen så langt ud, den kan
komme.
2. Løft forsigtigt op i skuffens forreste
del, og tag skuffen ud af apparatet,
når du når til skinnernes ende.
Sådan sætter du skuffen i igen:
1. Træk skinnerne helt ud.
2. Løft skuffens forreste del lidt, og sæt
skuffen ind mellem skinnerne.
3. Fastgør skuffen til teleskopskinnerne.
5.8 Sådan fjerner du glashylder
Dette apparat er forsynet med
glashylder, som adskiller skufferne.
Sådan fjerner du en glashylde:
1. Fjern de omkringværende skuffer (se
"Sådan fjerner du skuffer").
2. Træk låsestifterne ud på begge sider
af hylden (1).
3. Træk derefter glashylden udad (2).
10
www.electrolux.com
aroma for alle de fødevarer, der
opbevares i køleskabet.
1
x2
2
Følg ovenstående trin i
modsat rækkefølge for at
indsætte glashylden igen.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose.
Sådan installerer du filteret i apparatet:
1. Tag filterdækslet af.
2. Tag filteret ud af plastposen.
3. Sæt filteret i åbningen, som findes
bag på apparatet.
FORSIGTIG!
Når du skubber låsestifterne
ind, skal du sørge for at
indsætte dem fuldstændigt.
5.9 MULTIFLOW
4. Sæt filterdækslet på.
Temperaturniveau og -stabilitet er
optimeret for at bevare maden bedst
muligt.
Forskellige temperaturområder er
defineret til at optimere
opbevaringsforholdene for forskellige
typer mad (varmere temperatur i det
øverste område, koldere temperatur i det
nederste område af apparatet).
Gendannelse af den indvendige
temperatur efter åbning af låge er
forbedret takket være det dynamiske
afkølingssystem, som skaber en optimal
luftstrøm.
5.10 CLEANAIR FILTER
Dette aktive kulfilter absorberer dårlige
lugte og bevarer den bedste smag og
FORSIGTIG!
Sørg for, at filterdækslet altid
er lukket, så filteret fungerer
korrekt.
Filteret bør skiftes hver 6. måned for at
sikre, at det virker optimalt. Nyt filter med
aktivt kul kan fås hos din lokale
forhandler eller på websitet.
Delnummeret er trykt på plastposen.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
DANSK
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
11
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
motorkompressoren standser.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
6.4 Pause i brug
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visu‐ Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
elle alarm er slået til.
for nylig, eller temperatu‐ dør" eller "Alarm/lampe for
ren er stadig for høj.
høj temperatur".
12
www.electrolux.com
Problemer
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Mulige årsager
Løsning
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste auto‐
riserede servicecenter.
Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Betjening"/"Be‐
forkert.
tjeningspanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for var‐
me, da de blev lagt i ap‐
paratet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FASTCOOL
er tændt
Se ”FASTCOOL-funktion".
Kompressoren starter ikke Det er normalt og skyldes Kompressoren starter efter
straks, når der er trykket
ikke fejl.
noget tid.
på FASTCOOL-knappen,
eller når temperaturen er
ændret.
Der løber vand inde i køle‐ Vandafløbet er tilstoppet.
skabet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Rens vandafløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Smeltevandsafløbet er ik‐ Tilslut smeltevandsafløbet til
ke tilsluttet fordampnings‐ fordampningsbakken.
bakken over kompresso‐
ren.
Temperaturen kan ikke
indstilles.
FastFreeze- eller FAST‐
Sluk for FastFreeze eller
COOL-funktionen er slået FASTCOOL manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstil‐
les automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
"FastFreeze-funktion" eller
"FASTCOOL-funktion".
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐ Vælg en højere/lavere tem‐
stillet korrekt.
peratur.
DANSK
Problemer
Apparatets sidepaneler er
varme.
13
Mulige årsager
Løsning
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Der blev opbevaret for
store mængder mad på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Funktionen FASTCOOL
er tændt
Se ”FASTCOOL-funktion".
Dette er en normal til‐
stand, der forårsages af
varmevekslerens drift.
Der er for meget konden‐ Lågen blev åbnet for hyp‐ Åbn kun lågen, når det er
seret vand på køleskabets pigt.
nødvendigt.
bageste væg.
Lågen blev ikke lukket
helt.
Sørg for, at lågen er helt luk‐
ket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet em‐
ballage, inden det opbevares
i apparatet.
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen Vent mindst 30 sekunder
igen, lige efter den blev
mellem lukning og genåb‐
lukket.
ning af lågen.
Temperaturen i skufferne
er for lav.
Den koldeste indstilling
(+2°C) er valgt.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Vælg en højere temperatur.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
ERE3977MAX 925052365,
925052394
14
www.electrolux.com
Kategori
1. Køleskab med et eller flere rum
til opbevaring af ferske madvarer
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
113
Nettorumfang i liter, køleskab
358
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
358
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
Ingen
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
-
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
-
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
40
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
DANSK
Hyppighed
50 Hz
15
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
16
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 16
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 18
3. ASENNUS........................................................................................................ 20
4. KÄYTTÖPANEELI............................................................................................ 20
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................22
6. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 25
7. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 26
8. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 28
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
17
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
•
•
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
SUOMI
•
•
•
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
•
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
19
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
20
www.electrolux.com
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
•
•
3.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet.
HUOMIO!
Jos laite sijoitetaan seinää
vasten, käytä pakkaukseen
kuuluvia takaosan
välikappaleita tai varmista
asennusohjeessa annettu
vähimmäisetäisyys.
HUOMIO!
Jos laite asennetaan seinän
viereen, jätä laitteen
ovisaranoilla varustetun
sivun ja seinän väliin 10 mm
tilaa, jotta ovi voidaan avata
riittävästi sisävarusteiden
poistamisen yhteydessä
(esim. puhdistamisen
aikana).
3.2 Sähköliitäntä
•
•
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä
materiaalilla oven
avautumissuunnan
vaihtamisen aikana.
4. KÄYTTÖPANEELI
1
4
3
2
1
2
3
4
Lämpötila-asteikko
Lämpötilapainike
ECO -tilan symboli
FASTCOOL -symboli
SUOMI
4.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Kytke laite toimintaan koskettamalla
lämpötilapainiketta, kunnes kaikki
LED-merkkivalot syttyvät.
Noin kolmen sekunnin kuluttua LEDmerkkivalot himmenevät ja lämpötilan
oletusasetus palautuu (ECO-tila). LED merkkivalo syttyy ECO-tilan kuvakkeen
vieressä.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Sammuta laite painamalla
lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.
Kaikki LED-merkkivalot sammuvat.
2. Kytke laite irti verkkovirrasta
irrottamalla laitteen pistoke
pistorasiasta.
4.3 Lämpötilan säätäminen
Säädä lämpötilaa painamalla
lämpötilapainiketta. Jokaisella painikkeen
painalluksella lämpötila-asetus siirtyy
yhden sijan verran ja vastaava LEDmerkkivalo syttyy. Paina
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
vaadittu lämpötila tulee näkyviin. Asetus
on pysyvä.
Arvo muuttuu asteittain +2
°C:sta +8 °C:seen.
Alhaisin asetus: +2 °C.
Korkein asetus: +8 °C
Sopivin asetus: ECO tila (+3
- +4 °C).
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden
määrä
• laitteen sijainti.
4.4 Näytön unitila
Jos laitetta ei käytetä 30 sekuntiin, näyttö
siirtyy unitilaan. Ainoastaan asetetun
lämpötila-asetuksen LED-merkkivalossa
palaa himmeä valo. Mikään muu LED-
21
merkkivalo ei pala. Kytke tämä tila
toimintaan painamalla
lämpötilapainiketta.
4.5 ECO -tila
Tässä tilassa lämpötila on asetettu +3 ja
+4 °C välille.
Tämä on paras lämpötila
elintarvikkeiden oikeaoppista
säilytystä ja minimaalista
energiankulutusta varten.
Kytke ECO-tila toimintaan painamalla
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
LED-merkkivalo syttyy ECO-tilan
symbolin viereen.
4.6 FASTCOOL -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita
elintarvikkeita, esimerkiksi
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä FASTCOOLtoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät
nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
jo jääkaappiosastossa olevien
elintarvikkeiden lämpeneminen.
Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla lämpötilapainiketta
toistuvasti, kunnes LED-merkkivalo
syttyy FASTCOOL-tilan symbolin
viereen. Myös lämpötilan +2 °C LEDmerkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 6 tunnin
kuluttua. Kun toiminto
kytkeytyy pois toiminnasta,
edellinen lämpötila-asetus
palautuu.
Toiminto voidaan kytkeä
pois toiminnasta minä
hetkenä tahansa painamalla
lämpötilapainiketta ja
valitsemalla uuden
lämpötila-asetuksen.
4.7 Ovihälytys
Jos jääkaapin ovi on jätetty auki noin 5
minuutin ajaksi, Ovi auki -hälytys
aktivoituu. Nykyisen lämpötila-asetuksen
22
www.electrolux.com
LED-merkkivalo vilkkuu ja äänimerkki
kuuluu.
Hälytys voidaan deaktivoida
sulkemalla ovi tai painamalla
lämpötilapainiketta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.3 Pulloteline
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Sijoita pullot valmiiksi asetettuun hyllyyn
(avattava puoli laitteen etuosaan päin).
Aseta laitteeseen ainoastaan
suljettuja pulloja.
5.1 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
Kun lämpötila on asetettu arvoon +2 °C,
laatikoiden sisälämpötila voi olla noin 0
°C.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Laitteen ovessa on kannattimet, jotka
mahdollistavat hyllyjen/lokeroiden
sijoittamisen omien vaatimuksien
mukaisesti.
Ovihyllyjen/koteloiden uudelleen
sijoittaminen:
1. Nosta hyllyä/lokeroa varovasti
nuolien suuntaan, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään.
2. Aseta hylly/lokero haluamaasi
kohtaan ja varoen kannattimeen.
1
1
2
5.4 Taitettavan hyllyn käyttö
Laitteessa on kahdesta osasta koostuva
hylly. Hyllyn etupuoli voidaan asettaa
toisen puolen alle tilan optimaalista
käyttöä varten.
Hyllyn taittaminen:
1. Poista etupuoli varoen.
2. Liu'uta se alakiskoon ja toisen puolen
alle.
SUOMI
1
23
Laatikon sisällä on tilanjakaja, joka
voidaan sijoittaa omien tarpeiden
mukaan.
Laatikon pohjalla on alusta, jota voidaan
tarvittaessa käyttää pitämään hedelmät
ja vihannekset erillään mahdollisesta
kosteudesta.
Kaikki laatikon osat voidaan irrottaa
puhdistusta varten.
2
5.7 Laatikkojen poistaminen
Laatikon poistaminen osastosta:
5.5 FreshBox -säilytyslaatikko
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se
pysähtyy.
2. Kun olet saavuttanut kannattimien
loppupään, nosta laatikon etuosaa
kevyesti ja poista laatikko laitteesta.
Säilytyslaatikko sijaitsee jääkaapin
alaosassa, vihanneslaatikoiden
yläpuolella.
Laatikossa voidaan säilyttää tuoreita
elintarvikkeita, koska sen sisälämpötila
on jääkaapin yläosaa alhaisempi.
5.6 Suurikokoinen ulos
vedettävä laatikko
Aseta laatikko takaisin
osastoon noudattamalla yllä
annettuja ohjeita
päinvastaisessa
järjestyksessä.
Suuressa alalaatikossa on
teleskooppikiskot, jotka yltävät laitteen
ulkopuolelle. Tämän laatikon
poistaminen:
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes
teleskooppikiskot saavuttavat
maksimaalisen pituuden.
2. Kun laatikko on kiskojen lopussa,
kallista sitä ylöspäin ja irrota se
kiskoista.
Laatikko sopii hedelmien ja vihannesten
säilyttämiseen.
24
www.electrolux.com
2
Aseta lasihylly takaisin
noudattamalla yllä annettuja
ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOMIO!
Varmista, että painat
lukitustapit kokonaan
paikoilleen.
5.9 MULTIFLOW
1
Laatikon asettaminen takaisin:
1. Säädä kiskot maksimaaliseen
pituuteen.
2. Nosta hiukan laatikon etuosaa ja
aseta laatikko kiskoille.
3. Kiinnitä laatikko teleskooppikiskoille.
5.8 Lasihyllyjen poistaminen
Laitteessa on lasihyllyjä laatikoiden
välissä.
Lasihyllyn poistaminen:
1. Poista ympärillä olevat laatikot (katso
kohta "Laatikkojen poistaminen").
2. Vedä lukitustapit pois hyllyn (1)
molemmilta puolilta.
3. Vedä lasihyllyä ulospäin (2).
Lämpötilataso ja vakaus ovat
optimaaliset elintarvikkeiden parasta
säilyvyyttä varten.
Eri lämpötila-alueiden määritys erilaisten
ruokien säilytysolosuhteiden
optimoimiseksi (korkeampi lämpötila
yläosassa, alhaisempi lämpötila laitteen
alaosassa).
Dynaamisen jäähdytysjärjestelmän
ansiosta ilmankierto on optimaalinen niin,
että sisälämpötila palautuu nopeammin
oven avaamisen jälkeen.
5.10 CLEANAIR FILTER
Tämä aktiivihiilisuodatin imee
epämiellyttävät hajut ja säilyttää
jääkaappiosastossa olevien ruokien
parhaat maut ja aromit.
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin.
Suodattimen asentaminen laitteeseen:
1
1. Poista suodattimen kansi.
x2
2. Poista suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin laitteen takaseinässä
olevaan rakoon.
2
SUOMI
4. Asenna suodattimen kansi
paikoilleen.
25
HUOMIO!
Varmista, että suodattimen
kansi on aina suljettuna
suodattimen virheettömän
toiminnan takaamiseksi.
Parhaan tehon säilyttämiseksi suodatin
tulee vaihtaa puolivuosittain.
Aktiivisuodattimia on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä ja
verkkomyymälästä. Osanumero on
merkitty muovipussiin.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.
26
www.electrolux.com
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on ko‐
va.
Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen Pakastin on juuri kytketty Katso kohta "Ovihälytys /
hälytys on päällä.
päälle tai lämpötila on vie‐ avoimen oven hälytysmerkki‐
lä liian korkea.
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Valo ei syty.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys /
avoimen oven hälytysmerkki‐
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Lamppu on valmiustilas‐
sa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kompressori käy jatkuvas‐ Lämpötila on asetettu vir‐
ti.
heellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyt‐
töpaneeli".
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐
kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
FASTCOOL-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FASTCOOLtoiminto".
SUOMI
27
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kompressori ei käynnisty
heti FASTCOOL-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
Veden tyhjennysaukko on Puhdista veden tyhjennys‐
tukossa.
aukko.
Elintarvikkeet estävät ve‐
den valumisen vedenke‐
ruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FastFreeze tai FAST‐
COOL-toiminto on kytket‐
ty päälle.
Kytke FastFreeze tai FAST‐
COOL pois päältä manuaali‐
sesti tai odota, kunnes toi‐
minto nollautuu automaatti‐
sesti lämpötilan asettamisek‐
si. Katso kohta "FastFreezetoiminto" tai "FASTCOOLtoiminto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam‐
oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat lait‐
teeseen.
Laitteeseen on lisätty mo‐ Aseta laitteeseen vähemmän
nia elintarvikkeita yhdellä ruokia yhdellä kertaa.
kertaa.
FASTCOOL-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FASTCOOLtoiminto".
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Jääkaapin takaseinässä
on liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tihe‐
ään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kun‐
nolla.
Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkei‐
ta ei ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmu‐
kaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
28
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.
Odota vähintään 30 sekuntia
oven sulkemisen jälkeen en‐
nen kuin avaat oven uudel‐
leen.
Lämpötila on liian matala
laatikoiden sisällä.
Kylmin asetus (+2 °C) on
valittu.
Säädä lämpötila korkeam‐
maksi.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
ERE3977MAX 925052365,
925052394
Luokka
1. Jääkaappi yhdellä tai useam‐
malla tuoreen ruoan säilytysloke‐
rolla
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
113
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
358
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
358
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
Ei mitään
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
SUOMI
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
-
Sähkökatkosuojattu h
-
Pakastuskyky kg/24h
-
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
40
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
Ei
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
29
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
30
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................30
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 32
3. MONTERING....................................................................................................34
4. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 34
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 36
6. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 38
7. FEILSØKING.................................................................................................... 39
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 41
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
31
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
32
www.electrolux.com
•
•
•
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
NORSK
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
•
•
•
2.6 Service
•
•
•
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
33
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
34
www.electrolux.com
3. MONTERING
•
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.3 Installering av produktet og
omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering og omhengsling.
FORSIKTIG!
Bruk avstandsstykkene som
følger med eller sørg for å
holde produktet utenfor
minsteavstanden som er
indikert i
installasjonsinstruksene hvis
du monterer det inntil
veggen.
FORSIKTIG!
Hvis du installerer produktet
ved siden av en vegg, må du
sørge for minst 10 mm
avstand mellom veggen og
den siden av produktet hvor
dørhengslene behøver nok
plass til å åpne døren når
det interne utstyret er tatt ut
(f.eks. under rengjøring).
3.2 Elektrisk tilkopling
•
•
•
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper med
et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.
4. BETJENINGSPANEL
1
4
3
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
ECO-modusikon
FASTCOOL-ikon
NORSK
4.1 Slå på
4.5 ECO-modus
1. Koble produktet til stikkontakten.
2. For å slå på produktet berør
temperaturknappen til alle LEDindikatorer tennes.
Etter om lag 3 sekunder falmer LEDindikatorene og temperaturen settes til
standard innstilling (ECO-modus). LEDindikator ved siden av ECO-modusikonet
lyser.
I denne modusen kan temperaturen
stilles mellom +3 og +4 °C.
4.2 Slå av
1. For å slå av produktet, trykker du på
temperaturknappen i 3 sekunder.
Alle LED-indikatorer slås av.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten
for å koble produktet fra
strømtilførelsen.
4.3 Regulere temperaturen
Trykk på temperaturknappen for å
regulere temperaturen. Hver gang du
trykker på denne knappen, endres
temperaturen med 1 posisjon og den
tilsvarende LED-indikatoren tennes.
Trykk på temperaturknappen gjentatte
ganger frem til ønsket temperatur er
valgt. Innstillingen vil forbli.
Valget er trinnvis mellom +2
°C og +8 °C.
Kaldeste innstilling: +2 °C.
Varmeste innstilling: +8 °C
Mest egnet innstilling: ECOmodus (+3 til +4 °C).
Velger innstilling mens du husker at
temperaturen inne i produktet avhenger
av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• produktets plassering.
4.4 Dvalemodus på skjermen
Etter 30 sekunder uten kommunikasjon
med produktet, går skjermen over i
dvalemodus. Kun LED-indikator som
korresponderer til for øyeblikk satt
temperatur lyser med lite lys. Alle andre
LED-indikatorer er av. For å deaktivere
denne modusen, trykk på
temperaturknappen.
35
Dette er den ideelle
temperaturen for å sikre god
matlagring med minimalt
energiforbruk.
For å aktivere ECO-modus, trykk på
temperaturknappen gjentatte ganger til
LED-indikatoren ved siden av ikonet for
ECO-modusen tennes.
4.6 FASTCOOL-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
FASTCOOL-funksjonen, slik at
matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at matvarene som allerede
oppbevares i kjøleskapet, blir oppvarmet.
For å aktivere denne funksjonen, trykker
du på temperaturknappen gjentatte
ganger til LED-indikatoren ved siden av
FASTCOOL-ikonet tennes. Dessuten
lyser LED-indikator korresponderende til
+2 °C opp.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 6 timer. Når
funksjonen deaktiveres,
gjenopprettes den forrige
temperaturinnstillingen.
Du kan deaktivere denne
funksjonen når som helst
ved å trykke på
temperaturknappen og velge
en ny temperaturinnstilling.
4.7 Døren er åpen-alarm
Dør åpen-indikatoren blir aktivert hvis
kjøleskapsdøren har stått åpen i omtrent
5 minutter. LED-indikatoren for gjeldende
innstilte temperatur blinker og lyden er
aktivert.
Du kan deaktivere denne
alarmen ved å lukke døren
eller trykke på
temperaturknappen.
36
www.electrolux.com
5. DAGLIG BRUK
Plasser kun lukkede flasker.
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
Når temperaturen settes til +2 °C, kan
temperaturen inne i skuffene nærme seg
0 °C.
5.2 Plassere dørhyllene
Døren til produktet er utstyrt med skinner
som gjøre det mulig å flytte hyller/
beholderen i henhold til individuelle
preferanser.
For å sette på plass skuffer/beholdere
igjen:
1. Trekk gradvis hyllen/beholderen i
pilenes retning til den løsner.
2. Plasser hyllen/beholderen i ønsket
posisjon og sett den forsiktig inn på
skinnene.
Dette produktet er utstyrt med en hylle
som består av to deler. Den fremre
halvdelen av hyllen kan plasseres under
den andre halvdelen for å bedre utnytte
plassen.
For å folde hyllen:
1. Ta forsiktig ut den fremre halvdelen.
2. Skyv den på den nedre skinnen og
under den andre halvdelen.
1
1
2
5.4 Bruker en sammenleggbar
skuff
1
5.3 Flaskestige
Plasser flaskene (med åpningen
pekende fremover) i den
forhåndsplasserte hyllen.
2
NORSK
5.5 FreshBox-skuff
Skuffen er plassert nede i kjøleskapet,
rett over grønnsaksskuffene.
Den er egnet til å lagre ferske matvarer
fordi temperaturen er lavere her enn i
resten av kjøleskapet.
5.6 Stor uttrekksskuff
37
skuffen litt opp og fjerner den fra
produktet.
Følg trinnene ovenfor i
omvendt rekkefølge for å
sette skuffen i en beholder.
Den store nedre skuffen er utstyrt med
teleskopskinner som forlenges utenfor
produktet. For å fjerne denne skuffen:
1. Trekk skuffen ut til de teleskopiske
skinnene forlenges helt ut.
2. Når skuffen kommer til enden av
skinnene, vipper du den oppover og
fjerner fra skinnene.
2
Skuffen er egnet for oppbevaring av frukt
og grønnsaker.
Det er en inndeling i skuffen som du kan
regulere etter behov.
Det ligger et brett i bunnen av skuffen
slik at frukt og grønnsaker ikke skal
komme i kontakt med fukt som kan
oppstå i bunnflaten.
Alle delene i skuffen kan tas ut for
rengjøring.
5.7 Ta ut skuffene
For å fjerne en skuff fra en seksjon:
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Når du har kommet til slutten av
skinnen, løfter du fremsiden av
1
For å sette inn skuffen igjen:
1. Fullstendig forlengning av skinnene.
2. Løft forsiden på skuffen litt opp og
sett den mellom skinnene.
3. Fest skuffen på teleskopskinnene.
5.8 Fjerne glasshyllene
Dette produktet er utstyrt med en
glasshyller som skiller skuffene fra
hverandre.
For å fjerne en glasshylle:
1. Fjerne omliggende skuffer (se
«Fjerne skuffer»).
38
www.electrolux.com
2. Trekk ut låsepinnene på begge
sidene av hyllen (1).
3. Trekk glasshyllen utover (2).
beste lukten og aromaen for alle
matvarer som oppbevares i kjøleskapet.
Ved levering er filteret i en plastpose.
Slik installerer du filteret i produktet:
1. Ta av filterdekselet.
1
x2
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av produktet.
2
Følg trinnene ovenfor i
omvendt rekkefølge for å
sette på plass glasshyllen.
FORSIKTIG!
Sørg for at du setter
låsepinnene helt på plass.
4. Sett på filterdekselet.
5.9 MULTIFLOW
Temperaturnivå og temperaturstabilitet er
optimalisert for å gi best mulig
matlagring.
Det er definert ulike temperaturområder
for å optimalisere lagringsforhold for ulike
typer varer (varmere temperatur øverst,
kaldere temperatur nederst).
Gjenoppretting av den indre
temperaturen etter åpning av døren er
forbedret takket være det dynamiske
kjølesystemet som genererer optimal
luftgjennomstrømning.
5.10 CLEANAIR FILTER
Dette aktive kullfilteret absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
FORSIKTIG!
Påse at filterdekselet alltid er
lukket slik at filteret fungerer
som det skal.
For at filteret skal være mest mulig
effektivt, bør det skiftes én gang i
halvåret. Nye aktive filtre får du kjøpt hos
en forhandler eller på nettet.
Delenummeret er trykket på plastposen.
NORSK
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
39
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Avising av kjøleskapet
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet hver
gang kompressoren stopper under
normal bruk.
Det er viktig å jevnlig rengjøre
dreneringshullet for tinevann i
kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig. Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm
er på.
Skapet er nettopp slått på Se "Alarm/indikator for åpen
eller temperaturen fortsatt dør" eller "Alarm/indikator for
er for høy.
høy temperatur".
40
www.electrolux.com
Problem
Lampen tennes ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betje‐
ningspanel".
Mye mat ble lagt i fryse‐
ren på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Matvarene du la i appara‐ Avkjøl matvarer til romtem‐
tet var for varme.
peratur før du legger de i
skapet.
Funksjonen FASTCOOL
er aktivert.
Se "FASTCOOL-funksjo‐
nen".
Kompressoren starter ikke Dette er normalt, det har
med en gang når du tryk‐ ikke oppstått en feil.
ker på FASTCOOL eller
etter at temperaturen er
endret.
Kompressoren starter etter
noe tid.
Det renner vann inne i kjø‐ Dreneringshullet er til‐
leskapet.
stoppet.
Rengjør dreneringshullet.
Matprodukter forhindrer at Pass på at ingen matvarer
vannet renner inn i vann‐ berører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til for‐
ke koblet til fordamper‐
damperpannen.
pannen over kompresso‐
ren.
Temperaturen kan ikke
stilles inn.
FastFreeze-funksjonen el‐ Slå av FastFreeze eller
ler FASTCOOL-funksjo‐
FASTCOOL manuelt, eller
nen er slått på.
vent til funksjonen tilbakestil‐
les automatisk for å velge
temperaturen. Se "FastFree‐
ze-funksjonen eller FAST‐
COOL-funksjonen".
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er Still inn lavere/høyere tem‐
ikke riktig innstilt.
peratur.
NORSK
Problem
Apparatets sidepaneler er
varme.
41
Mulig årsak
Løsning
Matvarene har for høy
temperatur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
For mange matvarer er
lagt inn i apparatet samti‐
dig.
Legg færre matvarer inn i
apparatet samtidig.
Funksjonen FASTCOOL
er aktivert.
Se "FASTCOOL-funksjo‐
nen".
Dette er en normal til‐
stand som skyldes driften
av varmeveksleren.
Det er for mye kondensert Du åpner døren for ofte.
vann på bakveggen i kjø‐
leskapet.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket rik‐
tig.
Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pak‐
ket inn.
Pakk inn mat i egnet embal‐
lasje før du legger det i ska‐
pet.
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren Vent minst 30 sekunder mel‐
like etter at du lukket den. lom hver gang du åpner og
stenger kjøleskapdøren.
Temperaturen i skuffene
er for lav.
Den kjøligste innstillingen
(+2°C) er valgt.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Still inn en høyere tempera‐
tur.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
ERE3977MAX 925052365,
925052394
42
www.electrolux.com
Kategori
1. Kjøleskap med ett eller flere
oppbevaringsseksjoner for fersk‐
mat
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 113
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
358
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
358
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
Ingen
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
-
Strømbruddsikker i t
-
Frysekapasitet i kg/24t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 43
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
40
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
NORSK
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
43
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
44
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................44
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................46
3. INSTALLATION................................................................................................ 48
4. KONTROLLPANEL...........................................................................................48
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 50
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 52
7. FELSÖKNING...................................................................................................53
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 55
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
45
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
SVENSKA
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
•
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
47
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
48
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
•
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation och omhängning
av dörren.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningen.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, ska ett 10-mm
avstånd mellan väggen och
den sida av produkten där
gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att
öppna dörren när delarna
inuti kylskåpet tas bort (t ex
vid rengöring).
3.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
4. KONTROLLPANEL
1
4
3
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
ECO-lägesikon
FASTCOOL-ikon
SVENSKA
49
4.1 Slå på
4.5 ECO-läge
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LEDindikatorer tänds.
Efter ca 3 sekunder bleknar LEDindikatorerna och temperaturen är
inställd på standardinställning (ECOläge). LED-indikatoren bredvid ECOikonen tänds.
I det här läget är temperaturen inställd på
mellan +3 och +4 °C.
4.2 Stänga av
1. Stäng av apparaten genom att trycka
på temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från
strömkällan genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
4.3 Temperaturreglering
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen
trycks in flyttas den inställda
temperaturen med 1 position och
motsvarande LED-indikator tänds. Tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills önskad temperatur valts.
Inställningen fastställs.
Valet sker i steg från +2 till
+8 °C.
Kallaste inställning: +2°C.
Varmaste inställning: +8°C
Lämpligaste inställningen:
ECO-läge (+3 till +4 °C).
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
• apparatens placering.
4.4 Displayens viloläge
Efter 30 sekunder utan aktivitet går
displayen in i viloläge. Endast LEDindikatorn som motsvarar aktuell
temperaturinställning lyser svagt. Alla
andra LED-indikatorer är släckta. För att
avaktivera detta läge, tryck på
temperaturknappen.
Detta är den bästa
temperaturen för att
säkerställa god konservering
med minimal
energiförbrukning.
För att aktivera ECO-läge, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger
tills LED-indikatorn bredvid ECOlägessymbolen tänds på kontrollpanelen.
4.6 FASTCOOL-funktion
Om du behöver lägga in en större mängd
rumstempererad mat när du har handlat
rekommenderar vi att du aktiverar
FASTCOOL-funktionen för att kyla
matvarorna snabbare så att inte andra
matvaror i kylen blir varma.
För att aktivera den här funktionen, tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills LED-indikatorn bredvid
FASTCOOL-ikonen tänds. Även LEDindikatorn som motsvarar +2 °C tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 6 timmar.
När funktionen stängs av
återställs föregående
temperaturinställning.
Du kan avaktivera denna
funktion när som helst
genom att trycka på
temperaturen och välja en
ny temperaturinställning.
4.7 Larm vid öppen dörr
Om kylskåpsdörren har lämnats öppen i
ca 5 minuter, aktiveras larmet för öppen
dörr. LED-indikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar och ljudet
är på.
Du kan avaktivera det här
larmet genom att stänga
dörren eller genom att trycka
på temperaturknappen.
50
www.electrolux.com
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
När temperaturen är inställd på +2 °C,
kan temperaturen inuti lådorna vara nära
0 °C.
5.2 Placering av dörrhyllorna
Dörren har skenor som gör att hyllorna/
facken kan placeras efter dina önskemål.
Placering av dörrens hyllor/fack:
1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas
riktning tills de lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats
och för in den/det i skenorna.
5.4 Använda en hopfällbar hylla
Den här produkten har en hylla som
består av två delar. Den främre delen av
hyllan kan placerad under den andra
delen för att ge bättre utrymme.
Fälla ihop hyllan:
1. Ta ut den främre delen försiktigt.
2. För in den på den nedre skenan
under den andra delen av hyllan.
1
1
2
1
5.3 Flaskhylla
Placera flaskorna (med öppningarna
vända utåt) i den redan installerade
hyllan.
Sätt bara in stängda flaskor.
2
SVENSKA
5.5 FreshBox-låda
51
2. När du har kommit till slutet av
skenorna ska du lyfta lådan något
framtill och ta bort den.
Lådan finns placeras i kylens nedre del,
direkt över grönsakslådan.
Den är lämplig för förvaring av färsk mat
eftersom temperaturen här är lägre än i
den övre delen av kylen.
5.6 Stor utdragbar låda
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
lådan igen.
Den stora lådan nertill har
teleskopskenor som sträcker sig utanför
produkten. Gör så här för att ta bort
lådan:
1. Dra ut lådan så långt som
teleskopskenorna kan dras ut.
2. När lådan når slutet av skenorna, luta
den uppåt och lossa den från
skenorna.
2
Den här lådan är lämplig för förvaring av
frukt och grönsaker.
1
Det finns en avdelare i lådan som kan
placeras var som helst.
Det finns ett galler i lådans botten för att
inte frukten och grönsakerna ska komma
i kontakt med eventuell fukt som kan
bildas på bottenytan.
Sätta tillbaka lådan:
Alla delar i lådan kan tas bort för
rengöring.
1. Dra ut skenorna så långt det går.
2. Lyft lådan något framtill och för in
den mellan skenorna.
3. Fäst lådan på teleskopskenorna.
5.7 Ta bort lådorna
5.8 Ta bort glashyllorna
Gör så här för att ta bort en låda från ett
fack:
Den här produkten har glashyllor som
separerar lådorna.
1. Dra ut lådan så långt det går.
När du vill ta bort glashyllorna:
1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta
bort lådorna").
52
www.electrolux.com
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna
av hyllan (1).
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).
smak och arom hos alla matvaror som
förvaras i kylen.
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse.
Gör så här för att sätta dit filtret:
1
1. Ta bort filterskyddet.
x2
2. Ta ut filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på produktens
baksida.
2
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
glashyllan.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att låssprintarna sitter
ordentligt på plats.
4. Sätt på filterskyddet.
5.9 MULTIFLOW
Temperaturnivå och stabilitet har
optimerats för att få den bästa
förvaringen av maten.
Det finns olika temperaturområden för att
optimera förvaringen av olika typer av
varor (varmare temperatur i övre delen,
kallare temperatur i nedre delen).
Återställande av inre temperaturen efter
dörröppningen förbättras tack vare det
dynamiska kylsystem som genererar ett
optimalt luftflöde.
5.10 CLEANAIR FILTER
Detta är ett aktivt kolfilter som absorberar
dålig lukt och bidrar till att bevara bästa
FÖRSIKTIGHET!
Se till att filterskyddet alltid
är stängt så att filtret
fungerar korrekt.
För att upprätthålla bästa prestanda ska
filtret bytas ut var 6:e månad. Nya aktiva
kolfilter kan köpas hos din återförsäljare
eller på vår webbplats. Artikelnumret
finns på plastpåsen.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
SVENSKA
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
53
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm
är på.
Kylskåpet har nyligen sla‐ Se "Larm/indikator för öppen
gits på eller temperaturen dörr" eller "Larm/indikator för
är fortfarande för hög.
hög temperatur".
54
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen i produkten Se "Larm/indikator för öppen
är för hög.
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Kompressorn startar inte
omedelbart när FAST‐
COOL-knappen trycks in
eller när temperaturen
ändras.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
Funktionen FASTCOOL
är på.
Se "Funktionen FAST‐
COOL".
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter ett
kerar inte att något fel har tag.
uppstått.
Vatten rinner inne i kylskå‐ Vattenutloppet är igen‐
pet.
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen FastFreeze
eller FASTCOOL är pås‐
lagen.
Stäng av FastFreeze eller
FASTCOOL manuellt eller
vänta med att ställa in tem‐
peraturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FastFreeze-funktionen" eller
"FASTCOOL-funktionen".
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
SVENSKA
Problem
55
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts Lägg in färre matvaror för
in för förvaring samtidigt. förvaring samtidigt.
Funktionen FASTCOOL
är på.
Se "Funktionen FAST‐
COOL".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte or‐
dentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte
ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta i minst 30 sekunder
ren.
direkt efter stängning.
mellan stängning och åter‐
öppnande av dörren.
Temperaturen i lådorna är Den kallaste inställningen Ställ in en högre temperatur.
för låg.
(+2 °C) har valts.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
ERE3977MAX 925052365,
925052394
Kategori
1. Kylskåp med ett eller flera färs‐
kvaruutrymmen
56
www.electrolux.com
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 113
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
358
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
358
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
Ingen
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
-
Säkerhet vid strömavbrott i h
-
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
-
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
40
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
SVENSKA
57
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
58
www.electrolux.com
SVENSKA
59
280157855-A-152019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising