Electrolux | ERF4162AOX | User manual | Electrolux ERF4162AOX Посібник користувача

Electrolux ERF4162AOX Посібник користувача
ERF4162AOW
ERF4162AOX
UK
Холодильник
Інструкція
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 4
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 6
4. ОПИС РОБОТИ................................................................................................. 8
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................10
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 12
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................12
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................15
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
УКРАЇНСЬКА
3
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
пристрої або інші засоби, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні
пристрої всередині відділень для зберігання
продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети
виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі
серветки для очищення, розчинники або металеві
предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
•
•
•
•
•
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на
нього не потраплятиме дощ.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
5
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан (R600a),
— природний газ з високим рівнем
екологічності. Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить ізобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
Тип лампи, що застосовується у
цьому приладі, призначено лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
6
www.electrolux.com
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.
2.6 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
•
•
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
3.1 Розміщення
SN
+10°C ... +32°C
Цей прилад слід встановлювати в
сухому, добре провітрюваному
приміщенні, де температура
навколишнього середовища відповідає
кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними
приладу:
N
+16°C ... +32°C
ST
+16°C ... +38°C
T
+16°C ... +43°C
УКРАЇНСЬКА
3.2 Розміщення
Необхідно забезпечити
можливість відключити
прилад від електричної
розетки, тому вилка
повинна бути легко
доступною після установки.
3.4 Задні розпірки
У пакеті з документацією містяться
також дві розпірки.
1. Відкрутіть гвинт.
2. Зачепіть розпірку нижче гвинта.
3. Поверніть розпірку у правильне
положення.
4. Затягніть гвинти.
2
100 mm
min
Прилад слід встановлювати подалі від
джерел тепла, таких як батареї,
бойлери, пряме сонячне світло тощо.
Повітря має вільно циркулювати
довкола задньої панелі приладу. Для
забезпечення найвищої ефективності
роботи, якщо прилад встановлюється
під навісною шафою, мінімальна
відстань від верхнього краю приладу
до навісної шафи повинна становити
не менше 100 мм. Утім, прилад краще
не ставити під навісними шафами.
Точне вирівнювання виконується за
допомогою регулювання висоти однієї
або декількох ніжок, розташованих під
приладом.
1
4
A
B
3.5 Під’єднання до
електромережі
20 mm
•
3.3 Вирівнювання
•
Ретельне вирівнювання запобігає
вібрації та шумові приладу під час його
експлуатації.
Щоб відрегулювати висоту приладу,
відкрутіть або закрутіть дві регульовані
передні ніжки.
3
•
Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
7
8
www.electrolux.com
•
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
3.6 Переустановлення
дверцят на інший бік
найближчого сервісного центру.
Спеціаліст сервісного центру
перевстановить дверцята на інший бік
за ваш рахунок.
Якщо потрібно змінити напрям
відкриття дверцят, зверніться до
4. ОПИС РОБОТИ
4.1 Панель керування
1
7
2
6
3
5
4
Дисплей
A
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
B
G
F
1 Дисплей
2 Кнопка підвищення температури
3 Кнопка зниження температури
4 Кнопка Mode
5 Кнопка FASTCOOL
6 Кнопка ON/OFF
7 Кнопка ChildLock
Стандартні звукові сигнали кнопок
можна змінити на голосніші, одночасно
натиснувши й утримуючи протягом
декількох секунд кнопку Mode і кнопку
зниження температури. Налаштування
може бути скасовано.
Індикатор температури
Індикатор Holiday
Індикатор Eco
Індикатор ExtraHumidity
Індикатор FASTCOOL
Індикатор сигналу попередження
Індикатор ChildLock
C
D
E
4.2 Увімкнення
Вставте вилку в розетку
1. Натисніть ON/OFF, якщо дисплей
вимкнено.
Індикатори температури показують
температуру, встановлену за
промовчанням.
2. Через кілька секунд може
пролунати звуковий сигнал.
Якщо на дисплеї відображається
символ "DEMO", прилад працює в
УКРАЇНСЬКА
демонстраційному режимі. Див.
розділ «Усунення проблем».
Інструкції щодо вибору та
встановлення іншої
температури див. у розділі
«Регулювання
температури».
4.3 Вимкнення
Натисніть і утримуйте ON/OFF
протягом 3 секунд.
Дисплей вимкнеться.
Щоб від’єднати прилад від джерела
живлення, витягніть вилку з розетки.
4.4 Регулювання температури
Налаштовану температуру
холодильника можна змінити за
допомогою кнопки температури.
Температура, встановлена за
промовчанням: +4°C для
холодильника.
На індикаторі температури
відобразиться встановлена
температура.
Встановлена температура буде
досягнута протягом 24 годин.
Після перебоїв у
електропостачанні
встановлена температура
залишається у пам’яті.
4.5 Режим ExtraHumidity
Якщо потрібно підвищити вологість у
холодильнику, рекомендується
увімкнути режим ExtraHumidity.
1. Для увімкнення режиму натискайте
Mode до появи символу
ExtraHumidity.
2. Для вимкнення режиму натисніть
Mode, щоб обрати іншу функцію
або зачекайте, доки на дисплеї не
відображатиметься жодного
символу функцій.
9
увімкнути FASTCOOL, щоб швидше
охолодити нові продукти й уникнути
нагрівання продуктів, які вже
зберігаються в холодильнику.
FASTCOOL вимикається автоматично
приблизно через 6 годин.
Ця функція вимикається
після вибору іншої
температури.
1. Для того щоб увімкнути функцію,
натисніть кнопку FASTCOOL.
З’явиться значок FASTCOOL.
2. Щоб вимкнути функцію до
автоматичного завершення,
натисніть кнопку FASTCOOL.
Індикатор FASTCOOL зникає.
4.7 Режим Holiday
Завдяки цьому режиму холодильник
можна залишити закритим і порожнім
на період тривалої відсутності та не
хвилюватися про те, що в ньому
утвориться неприємний запах.
Перед увімкненням режиму
Holiday вийміть з
холодильної камери всі
продукти.
1. Для увімкнення режиму натискайте
кнопку Mode до появи індикатора
Holiday.
Індикатор температури в холодильній
камері показує задану температуру.
2. Для вимкнення режиму натисніть
кнопку Mode, щоб обрати іншу
функцію або зачекайте, доки на
дисплеї не відображатиметься
жодного символу функцій.
Цей режим вимикається
шляхом вибору іншої
заданої температури для
холодильника.
4.8 Режим Eco
4.6 Функція FASTCOOL
Для оптимальних умов зберігання
продуктів оберіть режим Eco.
При завантаженні великої кількості
теплих продуктів (наприклад, після
відвідування магазину) радимо
1. Щоб увімкнути режим, натискайте
кнопку Mode, доки не з’явиться
відповідний символ.
10
www.electrolux.com
На індикаторі температури
відобразиться встановлена
температура: +4°C.
2. Щоб вимкнути режим, натисніть
Mode, щоб вибрати іншу функцію,
або натискайте Mode, доки на
дисплеї не світитиметься жодного
символу.
Цей режим
вимикається після
вибору іншої
температури.
4.9 Режим ChildLock
Щоб запобігти можливому натисканню
кнопок, виберіть режим ChildLock.
1. Щоб увімкнути функцію, натисніть
одночасно кнопки відділення
холодильника та морозильника й
утримуйте їх кілька секунд.
Відобразиться індикатор режиму
ChildLock.
2. Щоб вимкнути функцію, натисніть
одночасно кнопки відділення
холодильника та морозильника й
утримуйте їх кілька секунд.
Індикатор режиму ChildLock згасне.
4.10 Сигнал відчинених
дверцят
Якщо дверцята залишаються
відкритими протягом приблизно 5
хвилин, лунає звуковий сигнал і
мигтить індикатор попередження.
Попередження вимкнеться після
закриття дверцят. Під час сигнальної
фази звуковий сигнал можна вимкнути,
натиснувши будь-яку кнопку.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Зберігання продуктів у
холодильному відділенні
Накривайте або загортайте продукти,
особливо ті, що сильно пахнуть.
Розміщуйте продукти так, щоб повітря
могло вільно циркулювати довкола
них.
Зберігайте продукти на всіх поличках
на відстані не менше 20 мм від задньої
стінки та 15 мм від дверцят.
5.3 Фільтр CLEANAIR
Цей фільтр містить активоване
вугілля, яке вбирає неприємні запахи
та дозволяє підтримувати свіжий смак
і аромат усіх продуктів, які
зберігаються в холодильному
відділенні.
Фільтр знаходиться у пластиковому
пакеті, що постачається з приладом.
Для встановлення фільтру в прилад
виконайте наступні дії.
1. Відкрийте відкидну кришку
вентиляційного отвору.
5.2 MULTIFLOW
Холодильне відділення оснащене
пристроєм, який забезпечує швидке
охолодження продуктів і підтримує
більш рівномірну температуру в
усьому відділенні.
Пристрій активується автоматично за
необхідності (наприклад, при високій
температурі всередині приладу).
2. Вийміть фільтр із пластикового
пакета.
УКРАЇНСЬКА
3. Вставте фільтр у пази,
розташовані з тильної сторони
клапана.
•
•
4. Закрийте відкидну кришку.
Переконайтеся в тому, що
відкидна кришка
вентиляційного отвору
завжди закрита (це
потрібно для нормального
функціонування фільтра).
Для забезпечення найвищої
ефективності роботи фільтра його
потрібно міняти щороку. Новий
активний фільтр можна придбати у
вашого місцевого торгового
представника або через веб-сайт.
5.4 Шухляда FreshBox
Шухляда підходить для зберігання
свіжих продуктів (риби, м'яса,
морепродуктів тощо), оскільки
температура в ній нижча, ніж в інших
відділеннях холодильника.
5.5 Регулювання вологості
Зберігайте овочі та фрукти в шухляді з
низькою температурою для того, щоб
11
вони залишались свіжими протягом
довшого часу.
Коли шухляда майже повністю
заповнена різноманітними овочами
та фруктами, переведіть систему
регулювання вологості в режим
високої вологості (позначений
символом великої краплі). Цей
режим закриває вентиляційні
отвори. Це має бути стандартним
налаштуванням.
Коли шухляда повністю заповнена,
переведіть систему регулювання
вологості в режим низької вологості
(позначений символом маленької
краплі). Цей режим відкриває
вентиляційні отвори.
Тримайте вентиляційні
отвори відкритими при
зберіганні овочів, тому що
при охолодженні вони
випаровують вологу.
Особливо це стосується
зберігання латуку, грибів,
броколі та моркви.
При зберіганні яблук та
інших фруктів тримайте
вентиляційні отвори
відкритими. Етилен, що
накопичується всередині
висувної шухляди, може
бути шкідливим для деяких
видів фруктів.
12
www.electrolux.com
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Очищення камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.
УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити
електроенергію.
6.3 Розморожування
холодильника
У режимі звичайної експлуатації іній
автоматично видаляється з випарника
холодильного відділення щоразу, коли
компресор зупиняється.
Важливо періодично чистити зливний
отвір для талої води посередині
холодильного відділення, щоб
запобігти переливанню води через
край і потраплянню на продукти в
холодильнику.
6.2 Періодичне очищення
УВАГА
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині
приладу.
УВАГА
Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте
ущільнювачі дверцят і очищуйте їх
від бруду та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.4 Періоди простою
Якщо прилад тривалий час не
експлуатується, виконайте наступні
запобіжні дії:
1. Відключіть прилад від
електромережі.
2. Вийміть із приладу всі продукти.
3. Помийте прилад і всі аксесуари.
4. Залишіть дверцята відкритими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.
УКРАЇНСЬКА
13
7.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад шумить під час
роботи.
Прилад не зафіксовано
належним чином.
Переконайтеся, що прилад
стоїть стійко.
Активний звуковий або
Камеру було нещодавно
візуальний сигнал триво‐ увімкнено, або темпера‐
ги.
тура все ще занадто ви‐
сока.
Температура у приладі
надто висока.
Див. розділ «Сигнал/Інди‐
катор щодо відкритих
дверцят» або «Сигнал/
Індикатор високої темпера‐
тури».
Див. розділ «Сигнал/Інди‐
катор щодо відкритих
дверцят» або «Сигнал/
Індикатор високої темпера‐
тури».
Лампа не світиться.
Лампа знаходиться в ре‐ Зачиніть, а потім відчиніть
жимі очікування.
дверцята.
Лампа не світиться.
Лампа несправна.
Зверніться до найближчого
авторизованого сервісного
центру.
Лампа несправна.
Див. розділ «Заміна лам‐
пи».
Неправильно налашто‐
вано температуру.
Див. розділ «Опис роботи»/
«Панель керування».
Компресор працює без
зупинок.
У приладі одночасно
Зачекайте кілька годин, а
зберігається багато про‐ потім знову перевірте тем‐
дуктів.
пературу.
Кімнатна температура
занадто висока.
Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з техніч‐
ними даними.
Продукти, покладені в
прилад, були недо‐
статньо охолодженими.
Перш ніж завантажувати
харчові продукти для збері‐
гання, зачекайте, доки во‐
ни охолонуть до кімнатної
температури.
Увімкнено функцію
FASTCOOL.
Див. розділ «Функція
FASTCOOL».
Компресор не вмикаєть‐ Це нормально та не є
ся одразу після натис‐
ознакою помилки.
нення перемикача
FASTCOOL або після то‐
го, як змінено темпера‐
туру.
Компресор вмикається че‐
рез деякий час.
Вода затікає всередину
холодильника.
Очистьте отвір для зливан‐
ня води.
Забився отвір для зли‐
вання води.
14
www.electrolux.com
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Продукти харчування
перешкоджають стікан‐
ню води у збірник.
Переконайтеся в тому, що
продукти харчування не
торкаються задньої стінки.
Вода тече на підлогу.
Отвір для зливання та‐
лої води не під’єднано
до випарного дека, яке
знаходиться над ком‐
пресором.
Під’єднайте випарне деко
до отвору для зливання та‐
лої води.
Не вдається налаштува‐
ти температуру.
Увімкнено функцію
FastFreeze або
FASTCOOL.
Вимкніть функцію
FastFreeze або FASTCOOL
вручну чи відрегулюйте
температуру, коли функція
вимкнеться автоматично.
Див. розділ «Функція
FastFreeze або
FASTCOOL».
На дисплеї з’являється
DEMO.
Прилад працює в демон‐ Натисніть і утримуйте кноп‐
страційному режимі.
ку Mode протягом приблиз‐
но 10 секунд, доки не про‐
лунає довгий звуковий сиг‐
нал і дисплей на деякий
час не вимкнеться.
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Неправильно налашто‐
вано регулятор темпе‐
ратури.
Установіть більше або мен‐
ше значення температури.
Температура продуктів
харчування занадто ви‐
сока.
Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до
кімнатної температури,
перш ніж завантажувати їх
для зберігання.
У приладі одночасно
зберігалося багато про‐
дуктів.
Не зберігайте в холодиль‐
нику значну кількість про‐
дуктів харчування одночас‐
но.
Увімкнено функцію
FASTCOOL.
Див. розділ «Функція
FASTCOOL».
Дверцята відчинялися
занадто часто.
Відчиняйте дверцята лише
в разі потреби.
Дверцята не зачинено
повністю.
Переконайтеся в тому, що
дверцята зачинено повні‐
стю.
На задній стінці холо‐
дильника забагато кон‐
денсованої води.
УКРАЇНСЬКА
Несправність
Дверцята відчиняються
із зусиллям.
15
Можлива причина
Спосіб усунення
Продукти, що зберіга‐
ються, не було запако‐
вано.
Запакуйте продукти належ‐
ним чином перед зберіган‐
ням у приладі.
Ви спробували відчини‐
ти дверцята відразу пі‐
сля закриття.
Перш ніж знову відчинити
дверцята, зачекайте кілька
секунд після закриття.
Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого
авторизованого сервісного
центру.
Замінювати освітлювальний пристрій
дозволяється тільки фахівцям
сервісного центру. Зверніться в
сервісний центр.
7.2 Заміна лампи
Прилад оснащено довговічною
світлодіодною лампою внутрішньої
підсвітки.
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
8.1 Інформаційний листок виробу
Торгова марка
Electrolux
Модель
ERF4162AOW 925052274
ERF4162AOX 925052296,
925052275
Категорія
1.Холодильник з одним або де‐
кількома відділеннями для збе‐
рігання свіжих продуктів
Клас енергоефективності
A++
Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі
стандартних результатів випробувань за 24
години. Фактичне споживання енергії залежа‐
тиме від характеру використання приладу та
місця його розташування
115
Об'єм зберігання в літрах, холодильник
379
Об'єм зберігання в літрах, зірок
-
Об'єм зберігання в літрах, зона льоху
-
Об'єм зберігання в літрах, вино
-
Об'єм зберігання в літрах, усього
379
Об'єм зберігання в літрах, морозильник
-
16
www.electrolux.com
Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач
-
Об'єм зберігання в літрах, інші відділення
-
Кількість зірок морозильного відділення з на‐
йвищим об'ємом зберігання (л)
Немає
Проектна температура інших відділень > 14 °C (°C), за наявності
«Frost free» (Т/Н), Холодильник
Так
«Frost free» (Т/Н), Морозильник
-
Зберігання холоду при відключенні живлення,
год.
-
Продуктивність заморожування, кг/24 год.
-
Кліматичний клас
SN-N-ST-T
Найнижча температура навколишнього сере‐
довища, при якій цей прилад призначено для
використання, у °C
10
Найвища температура навколишнього середо‐ 43
вища, при якій цей прилад призначено для ви‐
користання, у °C
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт
42
Вбудований прилад Т/Н
Ні
Цей прилад призначено виключно для збері‐
гання вина Т/Н
Нi
8.2 Додаткові технічні дані
Висота
1859 мм
Ширина
595 мм
Товщина
668 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технічна інформація міститься на
табличці з технічними даними,
розташованій на зовнішній або
внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.
9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
17
18
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
19
280157902-A-122019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising