AEG | AGE82925NX | User manual | Aeg AGE82925NX Brugermanual

Aeg AGE82925NX Brugermanual
AGE82925NX
AGE82925NW
DA
FI
NO
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Fryser
Käyttöohje
Pakastin
Bruksanvisning
Fryser
Bruksanvisning
Frysskåp
2
15
28
41
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. KONTROLPANEL........................................................................................................ 7
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 9
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 10
7. FEJLFINDING.............................................................................................................11
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................13
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
5
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
6
www.aeg.com
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
3.2 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.3 Installation af apparatet og
vending af låge
Se særskilt vejledning om
installation og vending af
låge.
FORSIGTIG!
Hvis du anbringer apparatet
mod væggen, skal du bruge
de medfølgende
bagafstandsstykker eller
holde den minimale afstand,
der er angivet
installationsvejledningen.
FORSIGTIG!
Hvis du installerer apparatet
ved siden af en væg, skal du
holde en afstand på 10 mm
mellem væggen og siden af
apparatet, hvor
lågehængslerne skal give
nok plads til at åbne lågen,
når det indvendige udstyr
fjernes (f.eks. ved rengøring).
FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.
DANSK
4. KONTROLPANEL
1
2
8
3
7
4
1
2
3
4
5
6
7
8
ON/OFF-tast
Vis
Tast for højere temperatur
DrinksChill-indikator
DrinksChill-tast
FROSTMATIC-tast
FROSTMATIC-indikator
Tast for lavere temperatur
6
5
En foruddefineret knaplyd kan ændres
ved at trykke på tasten for højere
temperatur og tasten for lavere
temperatur samtidigt i 3 sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
Vis
B
A
C
A. Afdelingsindikator
B. ECO-tilstand
C. Temperaturlampe
4.1 ON/OFF
Ét kort tryk på tasten ændrer
temperaturen med 1 grad.
Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
Apparatet slås automatisk TIL, når det
tilsluttes til stikkontakten.
1. Slå apparatet FRA ved at trykke på
ON/OFF-tasten i 3 sekunder.
2. Slå apparatet TIL ved at trykke på
ON/OFF-tasten.
4.2 Indstilling af temperatur
Tryk på tasten for højere eller lavere
temperatur for at indstille den ønskede
temperatur.
Koldeste indstilling: -24 °C.
Varmeste indstilling: -15 °C
Når den højeste eller laveste
temperatur er indstillet, vil
tryk på tasten igen ikke
ændre
temperaturindstillingen. Der
høres et lydsignal.
7
8
www.aeg.com
4.3 Aktiv tilstand
Aktiv tilstand giver mulighed for at
ændre hvilken som helst indstilling i
apparatet.
For at slå aktiv tilstand til skal du åbne
lågen og holde hvilken som helst knap
inde i 1 sekund, indtil der høres et
lydsignal.
Ikonet lyser.
Den aktive tilstand slås
automatisk fra efter 30
sekunder.
4.4 FROSTMATIC-funktion
Hvis du har brug for at skrue hurtigt ned
for temperaturen i fryseren for at indfryse
ferske varer hurtigt, anbefaler vi at
aktivere FROSTMATIC-funktionen for
korrekt opbevaring af fødevarer.
Tryk på tasten FROSTMATIC for at
aktivere denne funktion. FROSTMATICkontrollampen lyser.
Funktionen standser
automatisk efter 52 timer.
Du kan deaktivere denne
funktion når som helst ved at
trykke på tasten
FROSTMATIC.
FROSTMATICkontrollampen slukkes.
4.5 ECO-funktion
ECO-funktionen aktiveres, hvis
temperaturen er indstillet til -18 °C.
ECO-funktionens kontrollampe lyser, når
funktionen er aktiveret.
Dette er den bedste
temperatur for at sikre en
god fødevareopbevaring
med et minimalt
energiforbrug.
ECO-funktionen er
standardindstillingen, når du
tænder for apparatet den
første gang.
Hvis FROSTMATICfunktionen er aktiveret,
deaktiveres ECO-funktionen.
4.6 DrinksChill-funktion
Funktionen DrinksChill er en timer med
en akustisk alarm, der for eksempel er
nyttig til at minde dig om flasker, du har
sat i fryseren til hurtig afkøling.
1. Tryk på tasten DrinksChill for at slå
denne funktion til.
Kontrollampen DrinksChill lyser.
Timeren viser standardindstillingen (20
minutter).
Timeren skifter hvert minut.
2. Tryk på tasten for lavere temperatur/
højere temperatur for at ændre den
indstillede tid.
Du kan tilføje/reducere tiden med
intervaller på 5 minutter.
Den maksimale tid, der kan indstilles, er
60 minutter.
3. Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-kontrollampen og
timeren, og der høres en lyd.
Tryk på en hvilken som helst tast bortset
fra tasten for højere temperatur for at
slukke for lyden.
Displayet går tilbage til den tidligere
tilstand før DrinksChill-funktionens
aktivering.
Fjern drikkevarer fra fryseren.
Du kan deaktivere
funktionen når som helst
under nedtællingen ved at
trykke på tasten DrinksChill
eller ved at trykke på tasten
for lavere temperatur flere
gange, indtil displayet viser
"00".
4.7 Alarm for åben dør
Hvis døren har stået åben i ca. 80
sekunder, tændes alarmen for åben dør.
Fryserummets kontrollampe blinker i
displayet, og der høres en lyd.
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper alarmen. Du kan
frakoble denne alarm ved at trykke på en
tilfældig tast.
DANSK
4.8 Alarm for høj temperatur
Temperaturstigning i apparatet (f.eks. på
grund af et strømsvigt, eller lågen har
været åben) tænder for alarmen for høj
temperatur.
Temperaturlampen blinker i displayet, og
der høres en lyd.
9
Tryk på en vilkårlig tast for at slukke for
lyden (hvis temperaturen endnu ikke er
gendannet, bliver displayet ved med at
blinke).
Hvis temperaturen genoprettes, og du
trykker på en vilkårlig tast, slukkes
alarmen for høj temperatur.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Opbevaring af frosne
madvarer
Når et apparat tændes for første gang
eller efter en længere periode, hvor det
ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 2 timer med
funktionenFROSTMATIC slået til, inden
der lægges madvarer ind.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Tag alle skufferne og dørbeholderne,
hvis tilgængelige, ud af apparatet og
læg madvarerne på hylderne, hvis du skal
opbevare store mængder madvarer.
Opbevar madvarerne med en afstand på
mindst 15 mm fra døren.
ADVARSEL!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid
under tekniske
specifikationer, skal
madvarerne enten spises
eller tilberedes med det
samme, nedkøles og
derefter nedfryses igen.
5.2 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
nedfryser små mængder friske madvarer.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FROSTMATIC-funktionen mindst
24 timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Læg de friske madvarer, der skal
indfryses, i de nederste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen").
5.3 Kuldeakkumulatorer
Fryseren indeholder kuldeakkumulatorer,
der øger opbevaringstiden i tilfælde af
strømafbrydelse eller driftsforstyrrelser.
For at sikre den bedste
akkumulatorydeevne bør de placeres i
apparatets forreste øverste område.
5.4 Placering af dørhylder
Apparatets dør er forsynet med skinner,
som giver dig mulighed for at anbringe
hylder/bakker efter behov.
Sådan flytter du rundt på dørhylder/
bakker:
1. Løft gradvist hylden/bakken i pilenes
retning, indtil den er fri.
2. Anbring hylden/bakken i den
ønskede position, og skub den
forsigtigt ind i skinnen.
10
www.aeg.com
Sådan fjerner du en glashylde:
1
1
1. Fjern de omkringværende skuffer (se
"Sådan fjerner du skuffer").
2. Træk låsestifterne ud på begge sider
af hylden (1).
3. Træk derefter glashylden udad (2).
2
1
5.5 Sådan fjerner du skuffer
x2
For at fjerne en skuffe fra et rum:
1. Træk skuffen så langt ud, den kan
komme.
2. Løft forsigtigt op i skuffens forreste
del, og tag skuffen ud af apparatet,
når du når til skinnernes ende.
2
Følg ovenstående trin i
modsat rækkefølge for at
indsætte glashylden igen.
Følg ovenstående trin i
omvendt rækkefølge for at
sætte skuffen ind i rummet.
FORSIGTIG!
Når du skubber låsestifterne
ind, skal du sørge for at
indsætte dem fuldstændigt.
5.6 Sådan fjerner du glashylder
Dette apparat er forsynet med
glashylder, som adskiller skufferne.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
DANSK
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
11
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
6.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visuel- Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
le alarm er slået til.
for nylig, eller temperaturen dør" eller "Alarm/lampe for
er stadig for høj.
høj temperatur".
Pæren lyser ikke.
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Pæren er i standby.
Luk lågen, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Kompressoren kører hele ti- Temperaturen er indstillet
den.
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
12
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der er for høj stuetempera- Se klimaklassediagrammet på
tur.
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FROSTMATIC
er tændt.
Se ”FROSTMATIC-funktion".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
FROSTMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller COOL- Sluk for FROSTMATIC eller
MATIC-funktionen er slået COOLMATIC manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
"FROSTMATIC-funktion" eller
"COOLMATIC-funktion".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Tryk på FROSTMATIC-tasten i
ca. 10 sekunder. Apparatet
vender tilbage til almindelig
tilstand.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned til
for høj.
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Funktionen FROSTMATIC
er tændt.
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand,
der forårsages af varmevekslerens drift.
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Se ”FROSTMATIC-funktion".
Vent mindst 30 sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
DANSK
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
AGE82925NX 925052943,
925052933
AGE82925NW 925052934
Kategori
8. Skabsfryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
236
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
241
Nettorumfang i liter, fryser
241
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
-
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
25
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
22
13
14
www.aeg.com
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
41
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
15
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................15
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................17
3. ASENNUS...................................................................................................................19
4. KÄYTTÖPANEELI.......................................................................................................20
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 22
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 23
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 24
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 26
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
16
www.aeg.com
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
SUOMI
•
•
•
•
•
17
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
18
www.aeg.com
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
SUOMI
19
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
3.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet.
HUOMIO!
Jos laite sijoitetaan seinää
vasten, käytä pakkaukseen
kuuluvia takaosan
välikappaleita tai varmista
asennusohjeessa annettu
vähimmäisetäisyys.
HUOMIO!
Jos laite asennetaan seinän
viereen, jätä laitteen
ovisaranoilla varustetun
sivun ja seinän väliin 10 mm
tilaa, jotta ovi voidaan avata
riittävästi sisävarusteiden
poistamisen yhteydessä
(esim. puhdistamisen
aikana).
HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä
materiaalilla oven
avautumissuunnan
vaihtamisen aikana.
20
www.aeg.com
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
8
3
7
4
1
2
3
4
5
6
7
8
ON/OFF -painike
Näyttö
Lämpötilan lisäyspainike
DrinksChill -merkkivalo
DrinksChill -painike
FROSTMATIC -painike
FROSTMATIC -merkkivalo
Lämpötilan alennuspainike
6
5
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti lämpötilan lisäys- ja
alennuspainiketta 3 sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
Näyttö
B
A
C
A. Osaston merkkivalo
B. ECO -tila
C. Lämpötilan merkkivalo
4.1 ON/OFF
Lämpötila muuttuu yhdellä asteella
painikkeen lyhyen painalluksen aikana.
Kytke laite sähköverkkoon.
Laite kytkeytyy päälle automaattisesti,
kun se kytketään sähköverkkoon.
1. Kytke laite pois päältä painamalla
ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Kytke laite päälle painamalla ON/
OFF-painiketta.
4.2 Lämpötilan säätäminen
Aseta haluamasi lämpötila painamalla
lämpötilan lisäys- tai laskupainiketta.
Alhaisin asetus: -24 °C.
Korkein asetus: -15 °C
Kun olet asettanut maksimitai minimilämpötilan,
lämpötila-asetus ei muutu
painiketta uudelleen
painaessa. Äänimerkki
kuuluu.
4.3 Aktiivinen tila
Aktiivinen tila mahdollistaa laitteen
minkä tahansa asetuksen muuttamisen.
SUOMI
Kytke aktiivinen tila päälle avaamalla
luukku tai pitämällä mitä tahansa
painiketta alhaalla yhden sekunnin ajan,
kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kuvakkeet syttyvät.
Aktiivinen tila kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
30 sekunnin kuluttua.
4.4 FROSTMATIC -toiminto
Jos pakastinosaston lämpötilan nopea
laskeminen on tarpeen tuoreiden
elintarvikkeiden nopeaa pakastusta
varten, suosittelemme kytkemään
FROSTMATIC-toiminnon päälle
oikeaoppista pakastusta varten.
Kytke toiminto päälle painamalla
painiketta FROSTMATIC. FROSTMATIC merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin
kuluttua.
Voit kytkeä tämän toiminnon
pois päältä milloin tahansa
painamalla FROSTMATICpainiketta. FROSTMATIC merkkivalo sammuu.
4.5 ECO -toiminto
ECO-toiminnon kytkeytyy päälle, jos
lämpötilaksi on asetettu -18 °C.
ECO-toiminnon merkkivalo syttyy, kun
toiminto on päällä.
Tämä on paras lämpötila
elintarvikkeiden
oikeaoppista säilytystä ja
minimaalista
energiankulutusta varten.
Kun laite kytketään
toimintaan ensimmäistä
kertaa, ECO-toiminto on
oletusasetus.
Jos FROSTMATIC-toiminto
on toiminnassa, ECOtoiminto kytkeytyy pois
päältä.
21
4.6 DrinksChill -toiminto
DrinksChill-toiminto on
hälytysäänimerkillä varustettu ajastin,
joka muistuttaa esimerkiksi pakastimeen
jäähtymään asetetuista pulloista.
1. Käynnistä toiminto painamalla
painiketta DrinksChill .
Merkkivalo DrinksChill syttyy.
Ajastin näyttää oletusarvon (20
minuuttia).
Ajastimen aika päivittyy minuutin välein.
2. Voit säätää aika-asetusta painamalla
lämpötilan alennus-/lisäyspainiketta.
Aikaa voidaan lisätä/laskea 5 minuutilla.
Suurin asetettavissa oleva aika on 60
minuuttia.
3. Kun ajastimen aika on kulunut
loppuun, DrinksChill-merkkivalo ja
ajastin vilkkuvat ja laitteesta kuuluu
äänimerkki.
Voit sammuttaa äänimerkin painamalla
mitä tahansa painiketta lämpötilan
lisäyspainiketta lukuun ottamatta.
Näyttö palautuu tilaan, jossa se oli ennen
DrinksChill-toiminnon aktivoimista.
Poista juomat pakastimesta.
Kyseinen toiminto voidaan
kytkeä pois päältä milloin
tahansa ajanlaskennan
aikana painamalla
DrinksChill-painiketta tai
lämpötilan alennuspainiketta
useita kertoja, kunnes
näytössä näkyy "00".
4.7 Ovihälytys
Jos ovi on jätetty auki noin 80 sekunnin
ajaksi, Ovi auki -hälytys aktivoituu.
Osaston merkkivalo vilkkuu näytössä ja
äänimerkki kuuluu.
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu),
hälytysäänimerkki sammuu. Voit
sammuttaa hälytyksen painamalla mitä
tahansa painiketta.
4.8 Korkean lämpötilan hälytys
Korkean lämpötilan hälytys aktivoituu,
kun laitteen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi avataan).
22
www.aeg.com
Lämpötilan merkkivalo vilkkuu näytössä
ja äänimerkki kuuluu.
Äänimerkki voidaan sammuttaa
painamalla mitä tahansa painiketta (jos
lämpötila ei ole vielä palautunut, näyttö
vilkkuu).
Jos lämpötila on palautunut ja jotakin
painiketta painetaan, korkean lämpötilan
hälytys kytkeytyy pois toiminnasta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2
tunnin ajan FROSTMATIC-toiminnolla
ennen tuotteiden lisäämistä osastoon.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos haluat pakastaa suuria
ruokamääriä, poista kaikki laatikot sekä
ovilokerot (jos olemassa) ja aseta
tuotteet hyllyille. Säilytä elintarvikkeita
vähintään 15 mm päässä ovesta.
VAROITUS!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi ja
jäähdytettävä, minkä jälkeen
ne voidaan pakastaa
uudelleen.
5.2 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet alimpiin
osastoihin.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
5.3 Kylmävaraajat
Pakastimeen kuuluu kylmävaraajia, jotka
pidentävät kylmäsäilytysaikaa
sähkökatkon tai toimintahäiriön
sattuessa.
Voit varmistaa kylmävaraajien parhaan
tehon sijoittamalla ne laitteen etuosaan
ylös.
5.4 Ovihyllyjen sijoittaminen
Laitteen ovessa on kannattimet, jotka
mahdollistavat hyllyjen/lokeroiden
sijoittamisen omien vaatimuksien
mukaisesti.
Ovihyllyjen/koteloiden uudelleen
sijoittaminen:
1. Nosta hyllyä/lokeroa varovasti
nuolien suuntaan, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään.
2. Aseta hylly/lokero haluamaasi
kohtaan ja varoen kannattimeen.
SUOMI
23
Lasihyllyn poistaminen:
1
1
1. Poista ympärillä olevat laatikot (katso
kohta "Laatikkojen poistaminen").
2. Vedä lukitustapit pois hyllyn (1)
molemmilta puolilta.
3. Vedä lasihyllyä ulospäin (2).
2
1
5.5 Laatikkojen poistaminen
x2
Laatikon poistaminen osastosta:
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se
pysähtyy.
2. Kun olet saavuttanut kannattimien
loppupään, nosta laatikon etuosaa
kevyesti ja poista laatikko laitteesta.
2
Aseta lasihylly takaisin
noudattamalla yllä annettuja
ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Aseta laatikko takaisin
osastoon noudattamalla yllä
annettuja ohjeita
päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOMIO!
Varmista, että painat
lukitustapit kokonaan
paikoilleen.
5.6 Lasihyllyjen poistaminen
Laitteessa on lasihyllyjä laatikoiden
välissä.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
24
www.aeg.com
6.2 Säännöllinen puhdistus
6.3 Pakastimen sulattaminen
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ratkaisu
Tarkista, onko laite vakaa.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Ovihälytys / avoipäälle tai lämpötila on vielä men oven hälytysmerkkivalo"
liian korkea.
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys / avoimen oven hälytysmerkkivalo"
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
SUOMI
Ongelma
25
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti FROSTMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä mapäälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto" tai "COOLMATICtoiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Paina painiketta FROSTMATIC
noin 10 sekuntia. Laite palaa
normaaliin toimintatilaan.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
26
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittömäs- Odota vähintään 30 sekuntia
ti sen sulkemisen jälkeen.
oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Ratkaisu
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
AEG
Malli
AGE82925NX 925052943,
925052933
AGE82925NW 925052934
Luokka
8. Kaappipakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
236
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
241
Käyttötilavuus litraa, pakastin
241
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- ****
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
-
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
SUOMI
Sähkökatkosuojattu h
25
Pakastuskyky kg/24h
22
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
41
Integroitu laite K/E
Ei
27
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
28
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 28
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 30
3. MONTERING............................................................................................................. 32
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 33
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................35
6. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 36
7. FEILSØKING...............................................................................................................37
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................39
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
29
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
30
www.aeg.com
•
•
•
•
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
NORSK
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
31
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
32
www.aeg.com
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.3 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering og omhengsling.
FORSIKTIG!
Bruk avstandsstykkene som
følger med eller sørg for å
holde produktet utenfor
minsteavstanden som er
indikert i
installasjonsinstruksene hvis
du monterer det inntil
veggen.
FORSIKTIG!
Hvis du installerer produktet
ved siden av en vegg, må du
sørge for minst 10 mm
avstand mellom veggen og
den siden av produktet hvor
dørhengslene behøver nok
plass til å åpne døren når
det interne utstyret er tatt ut
(f.eks. under rengjøring).
FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper
med et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.
NORSK
4. BETJENINGSPANEL
1
2
8
3
7
4
1
2
3
4
5
6
7
8
ON/OFF-knapp
Display
Temperatur, plussknapp
DrinksChill-indikator
DrinksChill-knapp
FROSTMATIC-knapp
FROSTMATIC-indikator
Temperatur, minusknapp
6
5
Det er mulig å endre en forhåndsdefinert
lyd for knapper ved å holde
plussknappen og minusknappen for
temperatur inne samtidig i 3 sekunder.
Endringen kan tilbakestilles.
Display
B
A
C
A. Seksjonsindikator
B. ECO-modus
C. Temperaturindikator
4.1 ON/OFF
Hvert kort trykk på tasten endrer
temperaturen med 1 grad.
Koble produktet til stikkontakten.
Produktet slår seg automatisk PÅ når det
kobles til et strømuttak.
1. Slå AV produktet ved å trykke
ON/OFF knappen i 3 sekunder.
2. Slå PÅ produktet ved å trykke
ON/OFF knappen.
4.2 Temperaturregulering
Trykk på knappene for temperatur opp
eller ned for å stille inn ønsket
temperatur.
Kaldeste innstilling: -24 °C.
Varmeste innstilling: -15 °C
Når den maksimale eller
minste temperaturen er
innstilt, vil ikke flere trykk på
knappene endre
temperaturinnstillingen. Den
hørbare lyden høres.
4.3 Aktiv modus
Aktiv modus lar deg endre alle
innstillingene i et produkt.
33
34
www.aeg.com
For å slå på aktiv modus, åpne døren
eller hold en hvilken som helst knapp
inne i 1 sekund, inntil lydsignalet høres.
Symbolene tennes.
Aktiv modus slås automatisk
av etter 30 sekunder.
4.4 FROSTMATIC-funksjon
Hvis du behøver å raskt senke
temperaturen i fryseskapet for å fryse
mat raskt, foreslår vi å aktivere
FROSTMATIC-funksjonen for passende
matoppbevaring.
Trykk på FROSTMATIC for å aktivere
denne funksjonen. FROSTMATICindikatoren lyser.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 52 timer.
Du kan deaktivere denne
funksjonen når som helst
ved å trykke på
FROSTMATIC.
FROSTMATIC-indikatoren
slukkes.
4.5 ECO-modus
ECO-modus aktiveres hvis temperaturen
settes til -18 °C.
Indikatoren for ECO-modus lyser når
funksjonen er aktivert.
Dette er den ideelle
temperaturen for å sikre god
matlagring med minimalt
energiforbruk.
Når du slår på produktet for
første gang, er ECO-modus
standard innstilling.
Hvis FROSTMATICfunksjonen er aktivert, blir
ECO-modus deaktivert.
4.6 DrinksChill-funksjon
Funksjonen DrinksChill er et tidsur med
lydalarm, og er nyttig for eksempel til å
minne deg på flaskene du satt i fryseren.
1. For å slå på denne funksjonen, trykk
DrinksChill .
DrinksChill-indikatoren tennes.
Tidsuret viser standardverdien (20
minutter).
Tidsuret endres hvert minutt.
2. Trykk knappen for kaldere
temperatur / varmere temperatur for
å stille inn tiden.
Du kan øke/redusere tiden i intervaller
på 5 minutter.
Maksimal tilberedningstid som kan stilles
inn, er 60 min.
3. Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og lydsignalet
er aktivert.
Trykk på en hvilken som helst tast for å
slå av lydsignalet, bortsett fra tasten for
varmere temperatur.
Displayet går tilbake til standardmodus
før funksjonen DrinksChill aktiveres.
Ta ut eventuelle drikkevarer som står i
fryseseksjonen.
Det er mulig å deaktivere
funksjonen når som helst
under nedtellingen ved å
trykke DrinksChill eller ved å
trykke på tasten for lavere
temperatur flere ganger til
displayet viser «00».
4.7 Døren er åpen-alarm
Døren er åpen-alarmen aktiveres hvis
døren har stått åpen i omtrent 80
sekunder.
Beholderens indikator på displayet
blinker og lydsignalet er aktivert.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen. Du
kan deaktivere alarmen ved å trykke på
en tilfeldig tast.
4.8 Høy temperatur-alarm
En temperaturøkning i produktet (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) aktiverer alarmen
for høy temperatur.
Temperaturindikatoren på displayet
blinker og lydsignalet blir aktivert.
For å slå av lyden, trykk på en hvilken
som helst knapp (displayet vil fortsette å
NORSK
blinke dersom temperaturen ikke er
gjenopprettet).
35
Hvis temperaturen er gjenopprettet og
du trykker på en hvilken som helst knapp
vil alarmen for høy temperatur slås av.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når du slår på apparatet for første gang
eller etter en periode der den ikke har
stått på, må du la den stå på i minst 2
timer med FROSTMATIC-funksjonen slått
på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Hvis du skal
oppbevare større mengder matvarer,
fjern alle tilgjengelige skuffer og
dørhyller og plasser maten på
kjøleskaphyllene. Oppbevar maten minst
15 mm fra døren.
ADVARSEL!
Dersom det oppstår
utilsiktet tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og
hvis strømmen er borte
lenger enn den verdien som
er oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses på
nytt.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er angitt på typeskiltet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
«FROSTMATIC Funksjon»).
5.3 Fryseelementer
Fryseren har fryseelementer som øker
oppbevaringstiden i tilfelle strømbrudd.
For å sikre at fryseelementene fungerer
optimalt, plasser de i den øvre delen av
apparatet.
5.4 Plassere dørhyllene
Døren til produktet er utstyrt med
skinner som gjøre det mulig å flytte
hyller/beholderen i henhold til
individuelle preferanser.
For å sette på plass skuffer/beholdere
igjen:
1. Trekk gradvis hyllen/beholderen i
pilenes retning til den løsner.
2. Plasser hyllen/beholderen i ønsket
posisjon og sett den forsiktig inn på
skinnene.
5.2 Frysing av fersk mat
1
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
1
2
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser de ferske matvarene som skal
fryses i de nedre seksjonene.
5.5 Ta ut skuffene
For å fjerne en skuff fra en seksjon:
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
36
www.aeg.com
2. Når du har kommet til slutten av
skinnen, løfter du fremsiden av
skuffen litt opp og fjerner den fra
produktet.
3. Trekk glasshyllen utover (2).
1
x2
Følg trinnene ovenfor i
omvendt rekkefølge for å
sette skuffen i en beholder.
5.6 Fjerne glasshyllene
Dette produktet er utstyrt med en
glasshyller som skiller skuffene fra
hverandre.
For å fjerne en glasshylle:
1. Fjerne omliggende skuffer (se
«Fjerne skuffer»).
2. Trekk ut låsepinnene på begge
sidene av hyllen (1).
2
Følg trinnene ovenfor i
omvendt rekkefølge for å
sette på plass glasshyllen.
FORSIKTIG!
Sørg for at du setter
låsepinnene helt på plass.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
NORSK
6.3 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
6.4 Perioder uten bruk
37
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Skapet er nettopp slått på
eller temperaturen fortsatt
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Lampen tennes ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Matvarene du la i apparatet Avkjøl matvarer til romtempevar for varme.
ratur før du legger de i skapet.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
38
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på FROSTMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperbrettet damperbrettet.
over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
FROSTMATIC-funksjonen
eller COOLMATIC-funksjonen er slått på.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATICfunksjonen eller COOLMATICfunksjonen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstrasjonsmodus.
Trykk FROSTMATIC-tasten
omtrent 10 sekunder. Apparatet går tilbake til vanlig modus.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av varmeveksleren.
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Vent minst 30 sekunder mellom hver gang du åpner og
stenger kjøleskapdøren
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
NORSK
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
AEG
Modell
AGE82925NX 925052943,
925052933
AGE82925NW 925052934
Kategori
8. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te236
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
-
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
241
Lagringsvolum i liter, fryser
241
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- ****
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
-
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
25
Frysekapasitet i kg/24t
22
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
41
Innebygget apparat J/N
Nei
39
40
www.aeg.com
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Nei
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
41
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................41
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 43
3. INSTALLATION..........................................................................................................45
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................46
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 48
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................49
7. FELSÖKNING.............................................................................................................50
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 52
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
42
www.aeg.com
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättning, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
SVENSKA
•
•
•
•
43
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
44
www.aeg.com
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
45
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
3.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation och omhängning
av dörren.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningen.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, ska ett 10-mm
avstånd mellan väggen och
den sida av produkten där
gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att
öppna dörren när delarna
inuti kylskåpet tas bort (t ex
vid rengöring).
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
46
www.aeg.com
4. KONTROLLPANEL
1
2
8
3
7
4
1
2
3
4
5
6
7
8
ON/OFF-knapp
Display
Knapp för att höja temperaturen
DrinksChill-indikator
DrinksChill-knapp
FROSTMATIC-knapp
FROSTMATIC-indikator
Knapp för lägre temperatur
6
5
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in knappen för högre temperatur och
knappen för lägre temperatur i 3
sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
B
A
C
A. Skåpindikator
B. ECO-läge
C. Temperaturindikator
4.1 ON/OFF
Varje tryckning på knapparna ändrar
temperaturen med 1 grad.
Koppla in produkten i eluttaget.
Produkten slås automatiskt på när den
kopplas in i ett eluttag.
1. Stäng av produkten genom att hålla
ON/OFF-knappen intryckt i 3
sekunder.
2. Slå på produkten genom att trycka
på ON/OFF-knappen.
4.2 Temperaturreglering
Tryck på knappen för varmare eller
kallare temperatur för att ställa in önskad
temperatur.
Kallaste inställning: -24 °C.
Varmaste inställning: -15 °C
När högsta eller lägsta
temperatur ställts in ändras
inte temperaturinställningen
när du trycker på knappen
igen. Ljudet hörs.
4.3 Aktivt läge
I aktivt läge kan du ändra inställningarna.
SVENSKA
För att byta till aktivt läge ska du öppna
luckan eller hålla vilken knapp som helst
nere i 1 sekund tills du hör en signal.
Symbolerna tänds.
Aktivt läge stängs av
automatiskt efter 30
sekunder.
4.4 FROSTMATIC-funktion
Om du snabbt måste minska
temperaturen i frysfacket för att snabbt
frysa mat föreslår vi att du aktiverar
FROSTMATIC-funktionen för korrekt
infrysning av mat.
För att aktivera den här funktionen. Tryck
på FROSTMATIC. FROSTMATICindikatorn tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
Den här funktionen kan
avaktiveras när som helst
genom att trycka på
FROSTMATIC.
FROSTMATIC-indikatorn
släcks.
4.5 ECO-läge
ECO-läget aktiveras om temperaturen är
inställd på -18°C.
ECO-lägesindikatorn tänds när
funktionen aktiveras.
Detta är den bästa
temperaturen för att
säkerställa god konservering
med minimal
energiförbrukning.
När man sätter på produkten
för första gången är ECOläget standardinställningen.
Om FROSTMATICfunktionen är igång
avaktiveras ECO-läget.
4.6 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen är en timer med
ett ljudlarm som är användbar t.ex. för att
47
påminna om flaskor som placerats i
frysen för snabb nedkylning.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på DrinksChill .
Indikatorn DrinksChill tänds.
Timern visar den inställda standardtiden
(20 minuter).
Timern ändras varje minut.
2. För att ändra inställd tid, tryck på
knapparna för kallare temperatur/
varmare temperatur.
Du kan ändra tiden i 5minutersintervaller.
Maxtiden som kan ställas in är 60
minuter.
3. I slutet av nedräkningen blinkar
DrinksChill-indikatorn och timern,
och ljudlarmet hörs.
För att stänga av ljudet, tryck på vilken
knapp som helst förutom knappen för
varmare temperatur.
Displayen återgår till samma som innan
DrinksChill-funktionen aktiverades.
Ta ut dryckerna ur frysen.
Det går att stänga av den
här funktionen när som helst
under nedräkningen genom
att trycka på DrinksChill eller
på knappen för kallare
temperatur flera gånger tills
displayen visar "00".
4.7 Larm vid öppen dörr
Om dörren har lämnats öppen i ca 80
sekunder, aktiveras larmet för öppen
dörr.
Fackets indikator på displayen blinkar
och ljudet är på.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs larmet av. Du
kan inaktivera larmet genom att trycka på
valfri knapp.
4.8 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i apparaten (t.ex.
på grund av ett strömavbrott eller om
dörren lämnas öppen) aktiverar larmet
för hög temperatur.
Temperaturindikatorn på displayen
blinkar och ljudet är på.
48
www.aeg.com
För att stänga av ljudet trycker du på
valfri tangent (om temperaturen ännu
inte har återställts, blinkar displayen).
Om temperaturen återställs och du
trycker på valfri knapp, stängs
högtemperaturlarmet av.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FROSTMATICfunktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Ska
stora mängder mat frysas kan alla lådor
och luckor tas bort och maten placeras
på hyllorna. Maten får inte placeras
närmare än 15 mm från dörren.
VARNING!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infrysningen är klar.
5.3 Kylackumulatorer
Frysen är utrustad med kalla
ackumulatorer som ökar lagringstiden i
händelse av strömavbrott eller haveri.
För att säkerställa bästa prestanda hos
ackumulatorerna, placera dem i den
främre övre delen av apparaten.
5.4 Placering av dörrhyllorna
Dörren har skenor som gör att hyllorna/
facken kan placeras efter dina önskemål.
Placering av dörrens hyllor/fack:
1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas
riktning tills de lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats
och för in den/det i skenorna.
5.2 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
1
1
2
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som ska
frysas placeras i frysfacket.
Placera det färska livsmedlet som ska
frysas in i det nedre facket.
5.5 Ta bort lådorna
Gör så här för att ta bort en låda från ett
fack:
1. Dra ut lådan så långt det går.
SVENSKA
2. När du har kommit till slutet av
skenorna ska du lyfta lådan något
framtill och ta bort den.
49
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).
1
x2
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
lådan igen.
5.6 Ta bort glashyllorna
Den här produkten har glashyllor som
separerar lådorna.
När du vill ta bort glashyllorna:
1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta
bort lådorna").
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna
av hyllan (1).
2
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
glashyllan.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att låssprintarna sitter
ordentligt på plats.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
50
www.aeg.com
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.4 Långa uppehåll i
användning
6.3 Avfrostning av frysen
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror har lagts
in samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
SVENSKA
51
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC-funktionen"
eller "COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Tryck på FROSTMATIC i cirka
10 sekunder. Produkten återgår till vanligt läge.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Det är svårt att öppna dörren.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Vänta i minst 30 sekunder mellan stängning och återöppnande av dörren.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
52
www.aeg.com
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
AGE82925NX 925052943,
925052933
AGE82925NW 925052934
Kategori
8. Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
236
Förvaringsvolym i liter, kyl
-
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
241
Förvaringsvolym i liter, frys
241
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
-
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
25
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
22
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
41
Inbyggd apparat J/N
Nej
SVENSKA
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
53
Nej
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
54
www.aeg.com
SVENSKA
55
280157961-B-222019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising