AEG | RKE63826MX | User manual | Aeg RKE63826MX Brugermanual

Aeg RKE63826MX Brugermanual
RKE63826MW
RKE63826MX
DA
FI
NO
SV
TR
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køleskab
Käyttöohje
Jääkaappi
Bruksanvisning
Kjøleskap
Bruksanvisning
Kylskåp
Kullanma Kılavuzu
Soğutucu
2
15
27
39
51
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................6
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 8
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................... 9
7. FEJLFINDING.............................................................................................................10
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................12
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
5
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.3 Brug
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6
www.aeg.com
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.3 Installation af apparatet og
vending af dør
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
3.2 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
4. BETJENING
4.1 Kontrolpanel
1
6
1
2
3
4
Display
Knap til øgning af temperatur
Knap til sænkning af temperatur
OK
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på Mode og
knappen til sænkning af temperatur
5
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
samtidigt i nogle sekunder. Ændringen
kan tilbagestilles.
DANSK
Display
A
B C
D
HG F E
A.
B.
C.
D.
E.
Timer-funktion
COOLMATIC -funktion
Holiday-funktion
Temperaturlampe
Alarmindikator
4.2 Aktivering af
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på apparatets ON/OFF-knap,
hvis displayet er slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
Hvis der vises "dEMo" på displayet,
henvises der til kapitlet "Fejlfinding".
4.3 Deaktivering
1. Tryk på ON/OFF i nogle få sekunder.
Displayet slukkes.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
4.4 Indstilling af temperatur
Køleskabets temperatur kan indstilles
ved at trykke på temperaturknappen.
Standardtemperatur:
• +5 °C i køleskabet
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
Den indstillede temperatur
vil blive nået inden for 24
timer. Den indstillede
temperatur huskes efter et
strømsvigt.
4.5 COOLMATIC-funktion
Hvis du har brug for at anbringe en
større mængde varm mad, f.eks. efter
indkøb, foreslår vi at aktivere
COOLMATIC-funktionen for at afkøle
varerne hurtigere og for at undgå
F. ChildLock-funktion
G. DrinksChill-funktion
H. ExtraHumidity-funktion
opvarmning af andre madvarer, der
allerede er i køleskabet.
1. Tryk gentagne gange på Modeknappen, indtil COOLMATIC-ikonet
blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte
dit valg.
COOLMATIC-lampen vises.
Funktionen deaktiveres
automatisk efter 6 timer.
For at slukke funktionen, før
den slukkes automatisk,
gentages trinnene, indtil
kontrollampen COOLMATIC
slukker.
4.6 Holiday-funktion
Funktionen giver mulighed for at holde
køleskabets dør lukket i en længere
periode, hvor skabet er tømt, uden at
der dannes dårlig lugt.
Tøm køleskabet, før Holidaytilstanden slås til.
1. Tryk på Mode, indtil Holidayindikatorikonet vises.
Holiday-ikonet blinker.
Køleskabets temperaturindikator viser
den indstillede temperatur.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
Holiday-ikonet vises.
Holiday-tilstanden slås fra ved at
gentage proceduren, indtil Holidayindikatoren slukkes.
7
8
www.aeg.com
4.7 Alarm for åben låge
Hvis lågen står åben i ca. 90 sekunder,
starter lydalarmen, og alarmlampen
blinker.
Alarmen stopper, når lågen er lukket. Når
alarmen lyder, kan lydsignalet afbrydes
ved at trykke på en vilkårlig knap.
4.8 DrinksChill-funktion
Brug denne funktion til at indstille en
lydalarm på et ønsket tidspunkt, f.eks.
når en opskrift kræver, at fødevarer køles
ned i et bestemt stykke tid.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises.
DrinksChill-lampen blinker.
Timeren viser den indstillede værdi (30
minutter) i få sekunder.
2. Tryk på temperaturvælgeren for
afkøling eller opvarmning for at
ændre timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
DrinksChill-lampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-lampen, og der høres en
alarm. Tryk på OK for at slukke for lyden
og deaktivere funktionen.
Funktionen kan slukkes når som helst
under nedtællingen ved at gentage
funktionstrinnene, indtil lampen slukkes.
4.9 ChildLock-funktion
Aktivér ChildLock-funktionen for at låse
knapperne og forhindre utilsigtet
betjening.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ChildLock-indikatoren vises.
ChildLock-funktionen slås fra ved at
gentage proceduren, indtil ChildLockindikatoren slukkes.
4.10 ExtraHumidity-funktion
Hvis du har behov for at forøge
fugtigheden i køleskabet, kan du aktivere
ExtraHumidity-funktionen.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
symbol vises i displayet.
ExtraHumidity-lampen blinker.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ExtraHumidity-lampen vises.
Funktionen slås fra ved at gentage
proceduren, indtil ExtraHumidity-lampen
slukkes.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og
15 mm fra lågen.
5.2 MULTIFLOW
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder
mere ensartet temperatur i skabet.
Denne enhed aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. når temperaturen i
apparatet er høj.
5.3 CLEANAIR-filter
Dette aktive kulfilter absorberer dårlige
lugte og bevarer den bedste smag og
aroma for alle de fødevarer, der
opbevares i køleskabet.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose.
DANSK
Sådan installerer du filteret i apparatet:
1. Åbn luftventilationens klap.
9
4. Luk klappen.
Sørg for, at
luftventilationsklappen altid
er lukket, så filteret fungerer
korrekt.
En gang om året bør filteret skiftes for at
sikre, at det virker optimalt. Nyt filter
med aktivt kul kan fås hos din lokale
forhandler eller på websitet.
2. Tag filteret ud af plastposen.
3. Sæt filteret i åbningen, som findes
bagpå klappen.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
10
www.aeg.com
6.3 Afrimning af køleskabet
6.4 Pause i brug
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
motorkompressoren standser.
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visuel- Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
le alarm er slået til.
for nylig, eller temperaturen dør" eller "Alarm/lampe for
er stadig for høj.
høj temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Der vises et firkantet symbol Problem med temperaturi temperaturdisplayet i ste- føler.
det for tal.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men
det er ikke muligt at regulere
temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Kompressoren kører hele ti- Temperaturen er indstillet
den.
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
11
Løsning
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera- Se klimaklassediagrammet på
tur.
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt.
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
COOLMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Der løber vand inde i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller COOL- Sluk for FROSTMATIC eller
MATIC-funktionen er slået COOLMATIC manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
”FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Hold OK nede i ca. 10 sekunder, indtil der lyder en lang
advarsel, og displayet slukker
et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned til
for høj.
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
12
www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt
Der er for meget kondense- Lågen blev åbnet for hypret vand på køleskabets ba- pigt.
geste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i
apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Kategori
1.Køleskab med et eller flere rum til
opbevaring af ferske madvarer
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
115
Nettorumfang i liter, køleskab
379
DANSK
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
379
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
Ingen
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
-
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
-
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
42
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
13
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet
, sammen med
14
www.aeg.com
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
15
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................15
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................17
3. ASENNUS...................................................................................................................19
4. KÄYTTÖ......................................................................................................................19
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 21
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 22
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 23
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 25
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
16
www.aeg.com
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
SUOMI
•
•
•
•
•
17
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
18
www.aeg.com
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
SUOMI
19
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
3.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
6
1
2
3
4
Näyttö
Lämpötilan lisäyspainike
Lämpötilan alennuspainike
OK
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja
5
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
20
www.aeg.com
Näyttö
A
B C
D
HG F E
A.
B.
C.
D.
E.
Ajastintoiminto
COOLMATIC -toiminto
Holiday -toiminto
Lämpötilan merkkivalo
Hälytyksen merkkivalo
4.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina laitteen ON/OFF-painiketta,
jos näyttö ei ole päällä.
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jos "dEMo" syttyy näyttöön, katso osio
"Vianmääritys".
4.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Paina painiketta ON/OFF muutaman
sekunnin ajan.
Näyttö sammuu.
2. Irrota pistoke pistorasiasta.
4.4 Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää
jääkaapin lämpötila-asetuksia.
Oletuslämpötila:
• jääkaappi +5 °C
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Asetettu lämpötila
saavutetaan 24 tunnin
kuluessa. Asetettu lämpötila
säilyy laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
4.5 COOLMATIC -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita
elintarvikkeita, esimerkiksi
F. ChildLock -toiminto
G. DrinksChill -toiminto
H. ExtraHumidity -toiminto
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä COOLMATICtoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät
nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
myös muiden jo jääkaapissa olevien
elintarvikkeiden lämpeneminen.
1. Paina Mode-painiketta toistuvasti,
kunnes COOLMATIC-kuvake vilkkuu.
2. Vahvista valintasi painamalla OK.
COOLMATIC-merkkivalo syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 6 tunnin
kuluttua.
Voit kytkeä toiminnon pois
päältä ennen sen
automaattista päättymistä
toistamalla toimenpiteen,
kunnes merkkivalo
COOLMATIC sammuu.
4.6 Holiday -toiminto
Tämän toiminnon avulla voit tyhjentää
jääkaapin ja jättää oven kiinni esimerkiksi
pitkän loman ajaksi ilman, että
jääkaappiin muodostuu epämiellyttävää
hajua.
Tyhjennä jääkaappi ennen
Holiday-toiminnon päälle
kytkemistä.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
Holiday-merkkivalon kuvake tulee
näkyviin.
Holiday-kuvake vilkkuu.
Jääkaapin lämpötilanäytössä näkyy
asetettu lämpötila.
2. Vahvista OK-painikkeella.
SUOMI
Kuvake Holiday syttyy.
Voit kytkeä Holiday-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalon kuvake Holiday sammuu.
4.7 Ovihälytys
Jos ovi jätetään auki noin 90 sekunnin
ajaksi, hälytysäänimerkki aktivoituu ja
hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.
Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta.
4.8 DrinksChill -toiminto
Tätä toimintoa tulee käyttää
hälytysmerkkiäänen aktivoimiseen
tiettynä ajankohtana, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun elintarvikkeiden
tulee antaa jäähtyä tietyn aikaa.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo DrinksChill alkaa vilkkua.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia) muutaman sekunnin ajan.
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla jääkaapin
lämpötilan vähennys- tai
lisäyspainiketta.
3. Vahvista OK-painikkeella.
DrinksChill-merkkivalo syttyy.
Ajastin alkaa vilkkua (min).
Aika-asetusta voidaan muuttaa milloin
tahansa ajastuksen aikana ja sen
päättyessä painamalla lämpötilan
alennuspainiketta ja lämpötilan
lisäyspainiketta.
21
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
DrinksChill-merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina OKpainiketta äänimerkin pois päältä
kytkemiseksi ja toiminnon lopettamiseksi.
Toiminto voidaan kytkeä pois päältä
milloin tahansa ajanlaskennan aikana
toistamalla toiminnon vaiheet, kunnes
merkkivalo sammuu.
4.9 ChildLock -toiminto
Kytke ChildLock-toiminto päälle
painikkeiden lukitsemiseksi ja estääksesi
painikkeiden tahattoman käytön.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ChildLock alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ChildLock-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä ChildLock-toiminnon pois
päältä toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ChildLock sammuu.
4.10 ExtraHumidity -toiminto
Lisää jääkaapin kosteutta kytkemällä
ExtraHumidity-toiminto toimintaan.
1. Paina Mode-painiketta, kunnes
vastaava kuvake tulee näkyviin.
Merkkivalo ExtraHumidity alkaa vilkkua.
2. Vahvista OK-painikkeella.
ExtraHumidity-merkkivalo syttyy.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä
toistamalla toimenpiteen, kunnes
merkkivalo ExtraHumidity sammuu.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
5.2 MULTIFLOW
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
22
www.aeg.com
Laite kytkeytyy automaattisesti
toimintaan tarpeen vaatiessa, esimerkiksi
silloin, kun laitteen sisälämpötila on
korkea.
2. Ota suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin kannen takana
olevaan rakoon.
5.3 CLEANAIR -suodatin
Tämä aktiivihiilisuodatin imee
epämiellyttävät hajut ja säilyttää
jääkaappiosastossa olevien ruokien
parhaat maut ja aromit.
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin.
Suodattimen asentaminen laitteeseen:
1. Avaa ilmankiertorasian kansi.
4. Sulje luukku.
Varmista, että
ilmankiertorasian kansi on
aina suljettuna suodattimen
virheettömän toiminnan
takaamiseksi.
Parhaan tehon säilyttämiseksi suodatin
tulee vaihtaa kerran vuodessa.
Aktiivisuodattimia on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä ja
verkkomyymälästä.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
SUOMI
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
23
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Ratkaisu
Tarkista, onko laite vakaa.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Ovihälytys / avoipäälle tai lämpötila on vielä men oven hälytysmerkkivalo"
liian korkea.
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys / avoimen oven hälytysmerkkivalo"
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Lämpötilanäytössä näkyy
neliö numeroiden sijaan.
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
24
www.aeg.com
Ongelma
Kompressori käy jatkuvasti.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti COOLMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivalumisen vedenkeruukau- vät kosketa takaseinään.
kaloon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä mapäälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtai COOLMATIC-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä OK-painiketta painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes
kuulet pitkän äänimerkin ja
näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
25
Laitteeseen on lisätty monia Aseta laitteeseen vähemmän
elintarvikkeita yhdellä kerruokia yhdellä kertaa.
taa.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnol- Varmista, että ovi on suljettu
la.
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.
Ovi ei avaudu helposti.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittömäs- Odota muutama sekunti oven
ti sen sulkemisen jälkeen.
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
AEG
Malli
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Luokka
1.Jääkaappi yhdellä tai useammalla
tuoreen ruoan säilytyslokerolla
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
115
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
379
26
www.aeg.com
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
379
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- Ei mitään
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
-
Sähkökatkosuojattu h
-
Pakastuskyky kg/24h
-
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
42
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
668 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
27
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 27
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 29
3. MONTERING............................................................................................................. 30
4. BRUK........................................................................................................................... 31
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................33
6. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 34
7. FEILSØKING...............................................................................................................35
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................37
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
28
www.aeg.com
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
NORSK
•
•
•
•
29
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
30
www.aeg.com
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
NORSK
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
3.3 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
4. BRUK
4.1 Betjeningspanel
1
6
1
2
3
4
31
5
Display
Temperatur, plussknapp
Temperatur, minusknapp
OK
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde knappen Mode og knappen for
senking av temperatur inne samtidig i
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
noen sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
32
www.aeg.com
Display
A
B C
D
HG F E
A.
B.
C.
D.
E.
Timer-funksjon
COOLMATIC -funksjon
Holiday-funksjon
Temperaturindikator
Alarmindikator
4.2 Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Trykk på knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
For å stille inn en annen temperatur, se
"Regulere temperaturen".
Hvis "dEMo" vises på displayet, se
«Feilsøking».
4.3 Slå av
1. Trykk ON/OFF i et par sekunder.
Da slukkes displayet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
4.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på
kjøleskapet kan justeres ved å trykke på
termostatknappen.
Standard temperatur:
• +5 °C i kjøleskapet
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Den innstilte temperaturen
nås innen 24 timer. Etter
strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen
lagret.
4.5 COOLMATIC-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
COOLMATIC-funksjonen på forhånd slik
F. ChildLock-funksjon
G. DrinksChill-funksjon
H. ExtraHumidity-funksjon
at matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at matvarene som allerede
befinner seg i kjøleskapet blir
oppvarmet.
1. Trykk på Mode-knappen gjentatte
ganger til COOLMATIC-ikonet
blinker.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte
valget.
Indikatoren COOLMATIC vises.
Denne funksjonen
deaktiveres automatisk etter
6 timer.
For å slå av funksjonen før
den deaktiveres automatisk
gjentar du trinnene til
COOLMATIC-indikatoren
forsvinner.
4.6 Holiday-funksjon
Med denne funksjonen kan du holde
kjøleskapet lukket og tomt under en lang
ferieperiode uten at det dannes
ubehagelig lukt.
Tøm kjøleskapet før du skrur
på Holiday-funksjonen.
1. Trykk på knappen Mode til Holidayikonet vises.
Holiday-ikonet blinker.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
2. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
Ikonet Holiday vises.
For å slå av Holiday-funksjonen gjentas
prosedyren til Holiday-indikatoren
slukkes.
NORSK
4.7 Døren er åpen-alarm
Hvis døren blir stående åpen i omtrent
90 sekunder, starter lydalarmen og
alarmindikatoren blinker.
Alarmen stopper etter at døren lukkes. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet
dempes ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
4.8 DrinksChill-funksjon
Bruk denne funksjonen til å stille inn en
alarm på et ønsket tidspunkt for
eksempel når en oppskrift krever at du
avkjøler matprodukter i en viss tid.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Indikatoren DrinksChill blinker.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter) i noen sekunder.
2. Trykk på temperatur pluss- eller
temperatur minus-knappen for å
endre den innstilte verdien for
tidsuret fra 1 til 90 minutter.
3. Trykk OK for å bekrefte.
Indikatoren DrinksChill vises.
Tidsuret begynner å blinke (min).
Du kan når som helst endre tidspunktet
under nedtellingen og på slutten, ved å
trykke på minus eller pluss.
Når nedtellingen er ferdig, blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
33
alarm. Trykk på OK for å skru av lyden og
deaktivere funksjonen.
Det er mulig å deaktivere funksjonen når
som helst under nedtellingen ved å
gjenta funksjonstrinnene til indikatoren
forsvinner.
4.9 ChildLock-funksjon
Aktiver ChildLock-funksjonen hvis du vil
låse knappene og hindre utilsiktet
betjening.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ChildLock-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ChildLock-indikatoren vises.
For å deaktivere ChildLock-funksjonen
gjentas prosedyren til ChildLockindikatoren slukkes.
4.10 ExtraHumidity-funksjon
Aktiver ExtraHumidity-funksjonen for å
øke fuktigheten i kjøleskapet.
1. Trykk Mode til tilsvarende ikon
kommer til syne.
ExtraHumidity-indikatoren blinker.
2. Trykk på OK for å bekrefte.
ExtraHumidity-indikatoren vises.
Gjenta prosedyren til ExtraHumidityindikatoren slås av for å deaktivere
funksjonen.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.2 MULTIFLOW
Kjøledelen er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur i skapet.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, for eksempel når temperaturen i
produktet er høy.
5.3 CLEANAIR-filter
Dette aktive kullfilteret absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den
beste lukten og aromaen for alle
matvarer som oppbevares i kjøleskapet.
Ved levering er filteret i en plastpose.
Slik installerer du filteret i produktet:
34
www.aeg.com
1. Åpne luftventilasjonsklaffen.
4. Lukk dekselet.
Påse at
luftventilasjonsklaffen alltid
er lukket slik at filteret
fungerer som det skal.
For at filteret skal være mest mulig
effektivt, bør det skiftes en gang hvert år.
Nye aktive filtre får du kjøpt hos en
forhandler eller på nettet.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av klaffen.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
NORSK
6.3 Avising av kjøleskapet
6.4 Perioder uten bruk
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet hver
gang kompressoren stopper under
normal bruk.
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
Det er viktig å jevnlig rengjøre
dreneringshullet for tinevann i
kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.
35
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Skapet er nettopp slått på
eller temperaturen fortsatt
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Et firkantet symbol vises i
stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen tennes ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
36
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Matvarene du la i apparatet Avkjøl matvarer til romtempevar for varme.
ratur før du legger de i skapet.
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på COOLMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Det renner vann inne i kjøle- Dreneringshullet er tilstopskapet.
pet.
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
Rengjør dreneringshullet.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperpannen damperpannen.
over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
FROSTMATIC-funksjonen
eller COOLMATIC-funksjonen er slått på.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATICfunksjonen eller COOLMATICfunksjonen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstrasjonsmodus.
Hold knappen OK nede i ca.
10 sek. til det høres en lang
lyd og displayet slukkes en
kort stund.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt Legg færre matvarer inn i apinn i apparatet samtidig.
paratet samtidig.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Løsning
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Det er for mye kondensert
Du åpner døren for ofte.
vann på den bakre veggen i
kjøleskapet.
37
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig. Påse at døren er ordentlig lukket.
Vanskelig å åpne døren.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Vent noen sekunder før du åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
AEG
Modell
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Kategori
1.Kjøleskap med ett eller flere oppbevaringsseksjoner for fersk mat
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te115
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
379
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
38
www.aeg.com
Lagringsvolum i liter, total
379
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- Ingen
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
-
Strømbruddsikker i t
-
Frysekapasitet i kg/24t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
42
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
39
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................39
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 41
3. INSTALLATION..........................................................................................................42
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 43
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 45
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................46
7. FELSÖKNING.............................................................................................................47
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 49
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
40
www.aeg.com
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
SVENSKA
•
•
•
•
41
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
42
www.aeg.com
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
3.1 Placering
Klimatklass
Omgivningstemperatur
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
SN
+10 °C till + 32 °C
SVENSKA
Klimatklass
Omgivningstemperatur
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.2 Elektrisk anslutning
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
1
6
1
2
3
4
5
4
Display
Knapp för att höja temperaturen
Knapp för att sänka temperaturen
OK
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in Mode-knappen och knappen för att
sänka temperaturen i några sekunder.
Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
A
B C
D
HG F E
A. Timerfunktion
43
B. COOLMATIC -funktion
44
www.aeg.com
C.
D.
E.
F.
Holiday-funktion
Temperaturindikator
Larmindikator
ChildLock-funktion
4.2 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på produktens ON/OFF om
displayen inte är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om
du vill välja en annan temperatur.
Om "dEMo" visas på displayen, se
avsnittet ”Felsökning”.
4.3 Stänga av
1. Tryck på ON/OFF i några sekunder.
Displayen stängs av.
2. Koppla bort produkten från
eluttaget.
4.4 Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för kylen kan
justeras genom att man trycker på
temperaturknappen.
Standardtemperatur:
• +5 °C i kylen
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
4.5 COOLMATIC-funktion
Om du behöver lägga in en större
mängd varma matvaror när du har
handlat rekommenderar vi att du
aktiverar COOLMATIC-funktionen för att
kyla matvarorna snabbare för att inte
värma upp andra matvaror i kylskåpet.
1. Tryck på Mode-knappen upprepade
gånger tills COOLMATIC-ikonen
blinkar.
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta
ditt val.
Indikatorlampan COOLMATIC tänds.
G. DrinksChill-funktion
H. ExtraHumidity-funktion
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 6 timmar.
För att stänga av funktionen
innan den stängs av
automatiskt, upprepa stegen
tills COOLMATIC-indikatorn
slocknar.
4.6 Holiday-funktion
Med denna funktion kan du ha kylen
stängd och tom under exempelvis en
semester eller annan längre tidsperiod
utan att dålig lukt bildas.
Töm kylfacket innan du slår
på Holiday-funktionen.
1. Tryck på Mode tills Holidayindikatorn visas.
Holiday-symbolen blinkar.
Kylens temperaturindikator visar den
inställda temperaturen.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
Holiday-symbolen visas.
Stäng av Holiday-funktionen genom att
upprepa proceduren tills Holidayindikatorn släcks.
4.7 Larm vid öppen dörr
Om dörren lämnas öppen i cirka 90
minuter, sätts ljudlarmet igång och
alarmindikatorn blinkar.
Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på vilken knapp som
helst.
4.8 DrinksChill-funktion
Använd den här funktionen för att ställa
in ett ljudlarm på önskad tid, till exempel
när maten enligt receptet ska svalna en
viss tid.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
DrinksChill-indikatorn blinkar.
SVENSKA
Timern visar det inställda värdet (30
minuter) i några sekunder.
2. Tryck på knappen för att sänka eller
höja temperaturen för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
3. Tryck på OK för att bekräfta.
Indikatorlampan DrinksChill tänds.
Timern börjar att blinka (min).
Det går att ändra den inställda tiden när
som helst under nedräkningen och innan
den är över genom att trycka på knappen
för att sänka temperaturen och knappen
för att höja temperaturen.
När nedräkningen är över blinkar
DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm
hörs. Tryck på OK för att stänga av ljudet
och avsluta funktionen.
Du kan när som helst under
nedräkningen stänga av funktionen
genom att upprepa funktionsstegen tills
indikatorn slocknar.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ChildLock-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ChildLock-indikatorn visas.
Inaktivera ChildLock-funktionen genom
att upprepa proceduren tills ChildLockindikatorn släcks.
4.10 ExtraHumidity-funktion
Aktivera ExtraHumidity-funktionen
genom att öka fuktnivån i kylen.
1. Tryck på Mode tills motsvarande
symbol visas.
ExtraHumidity-indikatorn blinkar.
2. Tryck på OK för att bekräfta.
ExtraHumidity-indikatorn visas.
Inaktivera funktionen genom att upprepa
proceduren tills ExtraHumidity-indikatorn
släcks.
4.9 ChildLock-funktion
Aktivera ChildLock-funktionen för att låsa
knapparna så att de inte oavsiktligen
trycks in.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.3 CLEANAIR-filter
Detta är ett aktivt kolfilter som
absorberar dålig lukt och bidrar till att
bevara bästa smak och arom hos alla
matvaror som förvaras i kylen.
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse.
Gör så här för att sätta dit filtret:
1. Öppna luckan till luftventilationen.
5.2 MULTIFLOW
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
Den här enheten aktiveras automatiskt
vid behov, till exempel när temperaturen
inuti är hög.
45
2. Plocka fram filtret ur plastpåsen.
46
www.aeg.com
3. Sätt i filtret i spåret på luckans
baksida.
4. Stäng luckan.
Se till att luftventilationen
alltid är stängd så att filtret
fungerar korrekt.
För att upprätthålla bästa prestanda skall
filtret bytas ut en gång om året. Nya
aktiva kolfilter kan köpas hos din
återförsäljare eller på vår webbplats.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
SVENSKA
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
47
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
En rektangulär symbol visas
istället för siffror på temperaturdisplayen.
Problem med temperatursensor.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Kompressorn startar inte
omedelbart när COOLMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
48
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvaror
från att rinna in i vattenupp- har kontakt med den bakre
samlaren.
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll OK intryckt ca 10 sek tills
en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Det är svårt att öppna dörren.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
SVENSKA
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
49
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298, 925052287
Kategori
1.Kylskåp med ett eller flera färskvarutrymmen
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
115
Förvaringsvolym i liter, kyl
379
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
379
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
Ingen
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
-
Säkerhet vid strömavbrott i h
-
50
www.aeg.com
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
-
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
42
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
668 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
TÜRKÇE
51
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI........................................................................................51
2. GÜVENLIK TALIMATLARI..................................................................................53
3. MONTAJ............................................................................................................. 55
4. ÇALIŞTIRMA.......................................................................................................56
5. GÜNLÜK KULLANIM.......................................................................................... 58
6. BAKIM VE TEMIZLIK.......................................................................................... 58
7. SORUN GIDERME............................................................................................. 59
8. TEKNIK VERILER...............................................................................................62
9. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI................................................................... 63
MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN
Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda
bulamayacağınız hayatı kolaylaştıran özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak,
size uzun yıllar üstün performans vermesi için tasarladık. Lütfen, cihazınızdan en
iyi şekilde yararlanabilmek için birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.aeg.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registeraeg.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.aeg.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
52
www.aeg.com
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin
güvenliği
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler bu ürünü yalnızca
yeteri kadar bilgilendirilmiş olması halinde
kullanmalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak
gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
•
Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma
ortamlarındaki çalışanlar için yapılmış mutfak
bölümleri
– Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı
yerlerdeki müşteriler tarafından
UYARI: Cihazın kabinindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında mekanik cihazlar veya
başka yöntemler kullanmayın.
UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.
UYARI: Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları
sürece, cihazın yiyecek saklama bölmelerinin içinde
elektrikli cihazlar kullanmayın.
TÜRKÇE
•
•
•
•
53
Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar
kullanmayın.
Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece
nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı
ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler
kullanmayın.
Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda saklamayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
Cihazın çevresinde havanın
dolaşabileceğinden emin olun.
İlk kurulum sonrası veya kapı açılma
yönü değiştirildikten sonra cihazı güç
kaynağına bağlamadan önce en az 4
saat bekleyin. Bunun amacı yağın
kompresöre geri akmasını
sağlamaktır.
Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce (örn; kapı açılma
yönünün değiştirilmesi) cihazın fişini
prizden çekin.
Cihazı radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.
Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.
•
•
Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk
olan yerlere kurmayın.
Cihazı hareket ettirirken, zeminin
çizilmemesi için cihazın ön
kenarından kaldırın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
UYARI!
Cihazı konumlandırırken,
elektrik kablosunun
sıkışmadığından veya zarar
görmediğinden emin olun.
UYARI!
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Elektriksel aksamlara (ör. fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar
vermemeye özen gösterin. Elektrik
aksamlarını değiştirmek için Yetkili
Servise ya da bir elektrikçiye
başvurun.
54
www.aeg.com
•
•
•
Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık, elektrik
çarpması ya da yangın riski.
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım
ve şarj işlemleri sadece kalifiye bir
personel tarafından yapılmalıdır.
Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalı ise, buzu
çözülmüş su cihazın alt kısmında
toplanır.
Cihaz yüksek çevresel uyumluluğa
sahip bir doğal gaz olan yanıcı izobütan
(R600a) içerir. İzobütan içeren soğutucu
devresine zarar vermemeye dikkat edin.
2.6 Servis
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Üretici tarafından önerilmediği sürece
cihaz içine elektrikli cihazları (ör.
dondurma makineleri) koymayın.
Soğutucu devrede hasar oluşursa,
odada alevlerin ve ateşleme
kaynaklarının olmadığından emin
olun. Odayı iyice havalandırın.
Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
Yanıcı gaz ve sıvıları cihazda
saklamayın.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
•
2.7 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
•
•
2.4 Dahili ışık
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
Bu cihazda kullanılan lamba türü
yalnızca ev aletleri içindir. Ev
aydınlatması için kullanmayın.
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapıyı
çıkarın.
Bu cihazın soğutucu devresi ve
yalıtım maddeleri ozon dostudur.
Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir.
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TÜRKÇE
55
TEL: +46 (8) 738 60 00
www.electrolux.com.tr
FAX: +46 (8) 738 63 35
Kullanım Ömrü Bilgisi :
www.electrolux.com
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
3. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
•
3.1 Konumlandırma
Bu cihaz, cihaz üzerindeki bilgi etiketinde
belirtilen iklim sınıfına uygun ortam
sıcaklığına sahip, kuru ve iyi
havalandırılan bir iç mekana monte
edilebilir. Bilgi etiketinde şu bilgiler yer
alır:
•
beslemesinin sahip olduğu değerlerle
aynı olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik
kablosunun fişi bu amaca yönelik
olarak bir kontak ile donatılmıştır.
Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, kalifiye bir elektrikçiye
danışarak yürürlükteki kanunlara
uygun olarak cihazı ayrı bir toprak
hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamaması
halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
İklim sı‐
nıfı
Ortam sıcaklığı
•
SN
+10°C ila + 32°C
N
+16°C ila + 32°C
ST
+16°C ila + 38°C
3.3 Cihazın kurulması ve
kapının yönünün
değiştirilmesi
T
+16°C ila + 43°C
3.2 Elektrik bağlantısı
•
Cihazın fişini prize takmadan önce,
bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans
değerlerinin evinizin elektrik
Lütfen ayrıca kurulum
(havalandırma
gereksinimleri, seviye ayarı)
ve kapının yönünün
değiştirilmesi talimatlarına
bakın.
56
www.aeg.com
4. ÇALIŞTIRMA
4.1 Kontrol paneli
1
6
1
2
3
4
5
4
Gösterge
Sıcaklık artırma tuşu
Sıcaklık azaltma tuşu
OK
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Tuşların önceden ayarlı ses seviyelerini
değiştirmek mümkündür; bunun için
birkaç saniye boyunca Mode ve Sıcaklık
azaltma tuşlarına aynı anda basın.
Değişiklik geri alınabilir.
Gösterge
A
B C
D
HG F E
A.
B.
C.
D.
E.
Zamanlayıcı fonksiyonu
COOLMATIC fonksiyonu
Holiday fonksiyonu
Sıcaklık göstergesi
Alarm göstergesi
F. ChildLock fonksiyonu
G. DrinksChill fonksiyonu
H. ExtraHumidity fonksiyonu
4.2 Cihazın açılması
4.3 Cihazın kapanması
1. Elektrik fişini prize takın.
2. Gösterge ekranı kapalıysa cihazın
ON/OFF tuşuna basın.
Sıcaklık göstergeleri, ayarlanmış olan
varsayılan sıcaklığı gösterir.
Farklı bir sıcaklık seçmek için, bkz.
"Sıcaklığın ayarlanması".
1. ON/OFF tuşuna birkaç saniye basın.
Gösterge ekranı kapanacaktır.
2. Fişini prizden çekin.
Ekranda "dEMo" simgesi görünürse,
"Sorun Giderme" bölümüne bakın.
4.4 Sıcaklığın ayarlanması
Soğutucunun mevcut sıcaklığı, sıcaklık
tuşuna basılarak ayarlanabilir.
Varsayılan sıcaklık:
• Soğutucu için +5°C
Sıcaklık göstergesi ayarlanmış olan
sıcaklığı gösterir.
TÜRKÇE
Ayarlanmış sıcaklığa 24 saat
içinde ulaşılır. Bir elektrik
kesintisi durumunda
ayarlanmış sıcaklık korunur.
4.5 COOLMATIC fonksiyonu
Eğer çok miktarda ılık yiyeceği koymanız
gerekirse (örneğin bir market
alışverişinden gelince), yiyecekleri daha
hızlı soğutmak ve soğutucuda bulunan
diğer yiyeceklerin ısınmasını önlemek
için COOLMATIC fonksiyonunu aktive
etmenizi öneririz.
1. Mode tuşuna, COOLMATIC simgesi
yanıp sönene kadar ardı ardında
basın.
2. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna
basın.
COOLMATIC göstergesi ekrana gelir.
Bu fonksiyon 6 saat sonra
otomatik olarak devre dışı
kalır.
Otomatik olarak sona
ermeden önce fonksiyonu
devre dışı bırakmak için
COOLMATIC göstergesi
kaybolana dek adımları
tekrarlayın.
4.6 Holiday fonksiyonu
Bu fonksiyon, uzun bir tatil dönemi
süresince soğutucunuzu kötü kokular
oluşmadan kapalı ve boş tutmanızı
sağlar.
Holiday fonksiyonuna
ayarlamadan önce soğutucu
bölmesini boşaltın.
1. Holiday gösterge simgesi görülene
kadar Mode tuşuna basın.
Holiday simgesi yanıp söner.
Soğutucu sıcaklık göstergesi, ayarlanmış
olan sıcaklığı gösterir.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
Holiday simgesi görünür.
Holiday fonksiyonunu kapatmak için,
Holiday gösterge simgesi sönene kadar
bu prosedürü tekrarlayın.
57
4.7 Açık kapı alarmı
Eğer kapı yaklaşık 90 saniye boyunca
açık kalırsa, sesli alarm devreye girer ve
alarm göstergesi yanıp söner.
Kapı kapatıldıktan sonra alarm durur.
Alarm sırasında, sesli sinyal herhangi bir
tuşa basılarak kapatılabilir.
4.8 DrinksChill fonksiyonu
Bu fonksiyonu, örneğin bir yemek
tarifindeki gıda ürünlerinin belirli bir süre
boyunca soğutulması gerektiği
durumlarda istenilen bir zamana bir sesli
alarmın ayarlanması için kullanın.
1. İlgili simge gösterilene kadar Mode
tuşuna basın.
DrinksChill göstergesi yanıp söner.
Zamanlayıcı birkaç saniye boyunca
ayarlanmış değeri (30 dakika) gösterir.
2. Zamanlayıcı ayarlanmış değerini 1 ila
90 dakika arasında değiştirmek için
Sıcaklık azaltma veya Sıcaklık
artırma tuşuna basın.
3. Onaylamak için OK tuşuna basın.
DrinksChill göstergesi ekrana gelir.
Zamanlayıcı yanıp sönmeye başlar (min).
Sıcaklık azaltma tuşuna ve Sıcaklık
artırma tuşuna basarak geri sayımın
herhangi bir anında ve işlem sonunda
zamanı değiştirebilirsiniz.
Geri sayımın sonunda, DrinksChill
göstergesi yanıp söner ve bir alarm
duyulur. Sesi kapamak ve fonksiyonu
devre dışı bırakmak için OK tuşuna
basın.
Geri sayım sırasında fonksiyon
adımlarını tekrarlayarak gösterge
kaybolana kadar herhangi bir zamanda
özelliği devre dışı bırakmak mümkündür.
4.9 ChildLock fonksiyonu
İstem dışı bir çalışmaya karşı tuşları
kilitlemek için ChildLock fonksiyonunu
etkinleştirin.
1. İlgili simge gösterilene kadar Mode
tuşuna basın.
ChildLock göstergesi yanıp söner.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
ChildLock göstergesi ekrana gelir.
58
www.aeg.com
ChildLock fonksiyonunu devre dışı
bırakmak için, ChildLock göstergesi
sönene kadar bu prosedürü tekrarlayın.
4.10 ExtraHumidity
fonksiyonu
Soğutucudaki nemi artırmak için
ExtraHumidity fonksiyonunu etkinleştirin.
1. İlgili simge görünene kadar Mode
tuşuna basın.
ExtraHumidity göstergesi yanıp söner.
2. Onaylamak için OK tuşuna basın.
ExtraHumidity göstergesi ekrana gelir.
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için,
ExtraHumidity göstergesi sönene kadar
bu prosedürü tekrarlayın.
5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
1. Havalandırma kapakçığını açın.
5.1 Gıdaları bir buzdolabı
bölmesinde saklama
Yiyecekleri, özellikle keskin bir kokusu
varsa, kapatın veya sarın.
Yiyecekleri, etrafında hava rahatça
devridaim yapabilecek şekilde yerleştirin.
Yiyecekleri tüm raflarda arka duvardan
20 mm ve kapıdan 15 mm daha yakında
saklamayın.
2. Filtreyi plastik torbadan çıkarın.
3. Filtreyi kapakçığın arkasındaki
yuvaya yerleştirin.
5.2 MULTIFLOW
Bu soğutucu, içerideki yiyeceklerin
hızlıca soğutulmasını sağlayan ve ısı
dalgalanmalarını minimum düzeye
indiren bir donanıma sahiptir.
Bu aygıt, cihaz içi sıcaklığın yüksek
olması gibi gerekli durumlarda otomatik
olarak etkinleştirilir.
5.3 CLEANAIR filtresi
Bu aktif karbon filtresi, kötü kokuları emer
ve soğutucu bölmesinde bulunan
yiyecekler için en iyi tat ve aromayı
sağlar.
Ürün tesliminde filtre plastik bir torbanın
içindedir.
Filtreyi cihaza takmak için:
4. Kapakçığı kapatın.
Filtrenin düzgün çalışması
için kapakçığı sürekli kapalı
tutun.
En iyi performansı elde etmek için filtre
yılda bir kez değiştirilmelidir. Yeni aktif
filtreyi, yerel bayinizden veya web
sitesinden satın alabilirsiniz.
6. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
6.1 İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu
gidermek için cihazın iç kısmının ve dahili
TÜRKÇE
aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr
sabun kullanarak yıkanıp ve daha sonra
iyice kurulanması gerekir.
DİKKAT!
Bitişe zarar vereceklerinden
dolayı deterjan, aşındırıcı
tozlar, klor veya yağ bazlı
temizlik maddeleri
kullanmayın.
6.2 Periyodik temizlik
59
6.3 Buzdolabı buzunun
çözülmesi
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı
devresindeki buzlar, normal çalışma
esnasında motor kompresörü her
durduğunda otomatik olarak giderilir.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için
soğutucu bölmesi kanalının ortasındaki
buz çözme suyu tahliye deliğinin
periyodik olarak temizlenmesi önemlidir.
DİKKAT!
Cihazın içerisindeki boruları
ve/veya kabloları çekmeyin,
oynatmayın veya zarar
vermeyin.
DİKKAT!
Soğutma sistemine zarar
vermeyin.
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını
ılık su ve biraz beyaz sabun
kullanarak temizleyin.
2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.
3. İyice durulayıp, kurulayın.
4. Varsa, cihazın arka tarafındaki
yoğuşturucuyu ve kompresörü bir
fırça ile temizleyin.
Bu işlem, cihazın performansını
artırır ve elektrik tüketimini azaltır.
6.4 Kullanım dışı olan süreler
Cihaz uzunca bir süre
kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri
alın:
1. Cihazın elektrik beslemesini kesin.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyin.
4. Kötü kokuların oluşmasını önlemek
için kapısını/kapılarını hafif aralık
bırakın.
7. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
7.1 Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Cihaz gürültülü çalışıyor.
Cihaz düzgün şekilde des‐
teklenmemiştir.
Cihazın sabit durup durma‐
dığını kontrol edin.
Sesli veya görsel alarm
açık.
Dondurucu kabini kısa bir
"Kapı Açık Alarmı/Göstergesi"
süre önce çalıştırılmıştır ve‐ veya "Yüksek Sıcaklık Alarmı/
ya sıcaklık halen çok yük‐
Göstergesi" kısmına bakın.
sektir.
60
www.aeg.com
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Cihazın içindeki sıcaklık
çok yüksektir.
"Kapı Açık Alarmı/Göstergesi"
veya "Yüksek Sıcaklık Alarmı/
Göstergesi" kısmına bakın.
Sıcaklık göstergesinde sayı‐ Sıcaklık sensöründe bir so‐
lar yerine kare bir sembol
run vardır.
görünüyor.
Size en yakın Yetkili Servis
Merkezi ile irtibata geçin
(soğutma sistemi yiyecekleri
serin tutmayı sürdürecek fakat
sıcaklık ayarı mümkün olma‐
yacaktır).
Lamba çalışmıyor.
Lamba bekleme modunda‐
dır.
Kapıyı kapatıp açın.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalı.
Size en yakın Yetkili Servis
Merkezi ile irtibata geçin.
Lamba arızalı.
"Lambanın değiştirilmesi" bö‐
lümüne bakın.
Sıcaklık yanlış ayarlanmış‐
tır.
"Çalıştırma"/"Kontrol paneli"
bölümüne bakın.
Cihaza aynı anda birçok yi‐
yecek konulmuştur.
Birkaç saat bekleyin ve sıcak‐
lığı tekrar kontrol edin.
Kompresör devamlı çalışı‐
yor.
Oda sıcaklığı çok yüksektir. Bilgi etiketindeki iklim sınıfı
tablosuna bakın.
Gıdalar cihaza sıcakken
yerleştirilmiştir.
Dondurucuya koymadan önce
gıda ürünlerinin oda sıcak‐
lığına gelmesini bekleyin.
COOLMATIC fonksiyonu
açıktır.
"COOLMATIC fonksiyonu" bö‐
lümüne bakın.
COOLMATIC öğesine bas‐
tıktan sonra ya da sıcaklık
değiştirildikten sonra kom‐
presör hemen çalışmaya
başlamıyor.
Bu durum normaldir, bir so‐ Belirli bir sürenin sonunda
run olduğu anlamına gel‐
kompresör çalışmaya başlar.
mez.
Soğutucunun içine su akı‐
yor.
Su çıkış oluğu tıkalıdır.
Su çıkış oluğunu temizleyin.
Cihazın içindeki gıda ürün‐
leri, suyun su toplayıcısına
akmasını engelliyordur.
Cihazın içindeki gıda ürünleri‐
nin arka panele temas etme‐
diğinden emin olun.
Yere su akıyor.
Eriyen su tahliye çıkışı,
Eriyen su çıkışını buharlaşma
kompresörün üstündeki bu‐ kabına yönlendirilecek şekilde
harlaşma kabına bağlı
takın.
değildir.
TÜRKÇE
Problem
Muhtemel neden
Sıcaklık ayarlanamıyor.
FROSTMATIC veya COOL‐ FROSTMATIC veya COOL‐
MATIC fonksiyonu açıktır.
MATIC fonksiyonunu elle ka‐
payın ya da fonksiyon otoma‐
tik olarak sıfırlanana dek sı‐
caklığı ayarlamak için bekle‐
yin. "FROSTMATIC veya
COOLMATIC fonksiyonu" bö‐
lümüne bakın.
Ekranda DEMO gösterilir.
Cihaz demo modundadır.
Cihazın içindeki sıcaklık çok Sıcaklık ayarı doğru seçil‐
düşük/yüksek.
memiştir.
Gıda ürünlerinin sıcaklığı
çok yüksektir.
61
Çözüm
Uzun bir ses duyulana ve ek‐
ran kısa bir süreliğine kapana‐
na kadar yaklaşık 10 saniye
boyunca OK tuşuna basılı tu‐
tun.
Daha yüksek/düşük bir sıcak‐
lık ayarlayın.
Gıda ürünlerini koymadan ön‐
ce sıcaklıklarının oda sıcak‐
lığına düşmesini bekleyin.
Cihaza aynı anda birçok gı‐ Aynı anda daha az gıda ürünü
da ürünü konulmuştur.
koyun.
Buzdolabının arka panelin‐
de çok fazla yoğuşma suyu
mevcut.
Kapı rahatça açılmıyor.
COOLMATIC fonksiyonu
açıktır.
"COOLMATIC fonksiyonu" bö‐
lümüne bakın.
Kapı çok sık açılmıştır.
Sadece gerektiğinde kapıyı
açın.
Kapı tam olarak kapatılma‐
mıştır.
Kapının tamamen kapalı ol‐
duğunu kontrol edin.
Saklanan yiyecekler doğru
şekilde sarılmamıştır.
Cihaza yerleştirmeden önce
yiyecekleri uygun bir şekilde
paketleyin.
Kapı kapatılır kapatılmaz
Kapıyı kapattıktan sonra tekrar
hemen tekrar açılmaya çalı‐ açmadan önce birkaç saniye
şılmıştır.
bekleyin.
Bu tavsiye ile istenen
sonucu alamazsanız, en
yakındaki Yetkili Servis
Merkezini arayın.
7.2 Lambanın değiştirilmesi
Cihaz, uzun ömürlü LED dahili ışığı ile
donatılmıştır.
Aydınlatma cihazının sadece servis
tarafından değiştirilmesi gerekir. Yetkili
Servis Merkezinizle irtibata geçin.
62
www.aeg.com
8. TEKNIK VERILER
8.1 Ürün bilgi Sayfası
Ticari Marka
AEG
Model
RKE63826MW 925052286
RKE63826MX 925052298,
925052287
Kategori
1.Bir ya da birden fazla taze gıda
saklama bölümü olan soğutucu
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Yıllık kWsaat olarak enerji tüketimi, 24 saatlik stan‐ 115
dart test sonuçları üzerinden hesaplanır. Enerji tüke‐
timi, cihazın kullanış şekline ve nereye kurulduğuna
bağlıdır
Litre cinsinden saklama hacmi, Buzdolabı
379
Litre cinsinden saklama hacmi, Yıldız
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Bölme
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Şarap
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Toplam
379
Litre cinsinden saklama hacmi, Dondurucu
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Soğutucu
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Diğer bölmeler
-
En yüksek depolama hacmine sahip dondurucu böl‐
mesinin yıldız sınıflandırması (l)
Yok
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı > 14 °C (°C), var‐
sa
-
Buzsuz (E/H), Buzdolabı
Evet
Buzsuz (E/H), Dondurucu
-
Güç kesintisi güvenliği (s olarak)
-
Dondurma kapasitesi kg/24s
-
İklim sınıfı
SN-N-ST-T
Bu cihazın kullanılacağı en düşük ortam sıcaklığı
(°C olarak)
10
Bu cihazın kullanılacağı en yüksek ortam sıcaklığı
(°C olarak)
43
Akustik gürültü emisyonları dB(A) re1 pW
42
TÜRKÇE
Ankastre cihaz E/H
Hayır
Bu cihaz, yalnızca şarap saklamak üzere kullanıl‐
mak için tasarlanmıştır E/H
Hayır
8.2 İlave teknik veriler
Yükseklik
1850 mm
Genişlik
595 mm
Derinlik
668 mm
Voltaj
230 - 240 V
Sıklık
50 Hz
63
Teknik bilgiler, cihazın dış ya da iç
tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji
etiketinde bulunmaktadır.
9. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
64
www.aeg.com
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
10. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
65
66
www.aeg.com
TÜRKÇE
67
280157945-A-122019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising