AEG | AGE82924NW | Installation Instruction | Aeg AGE82924NW دليل التثبيت

Aeg AGE82924NW دليل التثبيت
BG Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към инсталирането,
прочетете информацията за безопасност в
Ръководството за потребителя. Забележка:
Изображенията представят само общ преглед на
продукта. Вътрешното оборудване може да се
различава.
CS Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití. Poznámka:
Vyobrazení představuje pouze obecný přehled spotřebiče.
Vnitřní vybavení se může lišit.
DA Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner vedrørende
sikkerhed, før installationen påbegyndes. Bemærk:
Grafikken giver kun et generelt overblik over produktet. Det
indvendige udstyr kan variere.
DE Montageanweisung
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Hinweis: Die
Abbildungen stellen nur eine allgemeine Produktübersicht
dar. Die Innenausstattung kann abweichen.
EL Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση,
διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας στο εγχειρίδιο
χρήστη. Σημείωση: Τα σχέδια αναπαριστούν μόνο
τη γενική επισκόπηση του προϊόντος. Ο εσωτερικός
εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει.
EN Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read the
safety information in the User Manual. Note: The graphics
present only general product overview. The internal equipment might differ.
ES Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la información de seguridad del Manual del usuario. Nota: los
gráficos presentan únicamente una descripción general del
producto. El equipo interno puede variar.
ET Paigaldusjuhis
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutusjuhendis
olevad ohutusjuhised. Märkus. Joonisel on toodud vaid
toote üldine ülevaade. Seadme sisemus võib olla erinev.
FI Asennusohjeet
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyttöohjeen
sisältämät turvallisuusohjeet. Huomautus: Kuvat esittävät
ainoastaan yleisen tuotteen kuvauksen. Sisällä oleva laitteisto voi poiketa kuvista.
FR Instructions d’installation
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité que contient la Notice d’utilisation avant d’installer l’appareil.
Remarque: les graphiques donnent uniquement une
présentation générale du produit. L’équipement interne
peut varier.
HR Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne informacije u Uputama za uporabu. Napomena: Slika predstavlja samo općeniti prikaz proizvoda. Unutarnja oprema može
se razlikovati.
HU Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe helyezéssel, olvassa el a biztonsági információkat a felhasználói
kézikönyvben. Megjegyzés: Az ábra csupán az általános
termékmegjelenítést szolgálja. A készülék tényleges
kialakítása ettől eltérő lehet.
IT Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione, leggere
le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni.
Nota: Le immagini offrono solo una panoramica generale
del prodotto. La dotazione interna potrebbe essere diversa.
KK Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік туралы
ақпаратты оқыңыз. Ескерім: Суреттерде құрылғының
жалпы сыртқы көрінісі ғана бейнеленген. Құрылғы əр
түрлі болуы мүмкін.
LT Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
informaciją naudojimo instrukcijoje. Pastaba: Paveikslėliai
skirti tik bendrajai gaminių apžvalgai. Vidaus įranga gali
skirtis.
LV Uzstādīšanas norādījumi
Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet lietotāja
rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju. Piezīme: šie
attēli sniedz tikai vispārēju izstrādājuma pārskatu. Iekšējās
iekārtas var atšķirties.
MK Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монта жата,
во Прирачникот прочитајте ги упатствата за безбедна
работа. Напомена: Сликите го претставуваат само
општиот преглед на производот. Внатрешната опрема
може да се разликува.
NL Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de
gebruikershandleiding voordat u met de installatie begint.
Opmerking: De afbeelding geeft alleen een algemeen
productoverzicht. De interne apparatuur kan verschillen.
NO PL
SV
PT RO RU SK
TR UK AR
SL
SQ SR
NO Monteringsanvisning
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksanvisningen før du begynner installasjonen. Merk: Grafikken
presentere kun generell produktoversikt. Medfølgende
utstyr kan avvike.
PL Wskazówki dotyczące instalacji
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem instalacji należy
przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa
podane w Instrukcji obsługi. Uwaga: ilustracja przedstawia tylko ogólny wygląd urządzenia. Wewnętrzne
wyposażenie może się różnić od widocznego na
ilustracji.
PT Instruções de instalação
Atenção! Antes de continuar a instalação, leia as informações de segurança no Manual de Utilizador. Nota:
As ilustrações apresentam apenas uma visão geral do
produto. O equipamento interno pode ser diferente.
RO Instrucţiuni de instalare
Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi
informaţiile privind siguranţa din Manualul Utilizatorului. Observaģie: Graficele indică doar o prezentare
generală a produsului. Echipamentul intern poate fi
diferit.
RU Указания по установке
Внимание! Перед тем как приступать к установке,
прочтите информацию по технике безопасности
в руководстве пользователя. Примечание:
Графическое изображение представляет собой
лишь общий обзор изделия. Состав содержащегося
внутри оборудования может различаться.
SK Pokyny na inštaláciu
Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
Poznámka: Obrázky predstavujú iba všeobecné zobrazenie výrobku. Vnútorné vybavenie sa môže líšiť.
SL Navodila za namestitev
Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo preberite
varnostna navodila v navodilih za uporabo.
Opomba: Na sliki je predstavljen samo splošni pregled
izdelka. Notranja oprema se lahko razlikuje.
2
SQ Udhëzime Instalimi
Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin, lexoni të
dhënat e sigurisë në Manualin e Përdorimit.
Shënim: Figurat paraqesin vetëm pamjen e përgjithshme të produktit. Pajisjet e brendshme mund të
ndryshojnë.
SR Упутство за инсталирање
Упозорење! Пре него што приступите инсталирању
уређаја, прочитајте информације о безбедности у
Упутству за употребу.
Напомена: Слика представља само општи преглед
производа. Унутрашња опрема се може разликовати.
SV Installationsanvisningar
Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen innan du fortsätter med installationen.
OBS! Bilderna visar bara en allmän produktöversikt.
Den inre utrustningen kan vara annorlunda.
TR Montaj Talimatları
Uyarı! Montaj işlemine başlamadan önce, kullanma
kılavuzundaki güvenlik bilgilerini okuyunuz.
Not: Bu görseller ürüne ilişkin sadece genel bakış
sağlamaktadır. İç donanımlar farklılık gösterebilir.
UK Інструкція з установки
Увага! Перед початком встановлення прочитайте
інформацію щодо безпеки у Посібнику користувача.
Примітка: Ілюстрації представляють лише
загальний вигляд продукту. Внутрішнє оснащення
може відрізнятись.
AR
1.
2.
min.
50 mm
min.
20 mm
min.
20 mm
3.
4.
5.
6.
3
7.
8.
x3
9.
10.
11.
12.
2
3
1
4
13.
14.
CLICK
15.
16.
x3
CLICK
17.
18.
[
[
x3
5
19.
20.
21.
22.
23.
24.
CLICK
6
25.
26.
27.
28.
29.
30.
x3
CLICK
7
31.
32.
CLICK
33.
8
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
U
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
BB
CL
ICK
!
BRRR!
!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
9
10
11
280157837-A-062019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising