Electrolux | ERF4113AOW | User manual | Electrolux ERF4113AOW Ръководство за употреба

Electrolux ERF4113AOW Ръководство за употреба
ERF4113AOW
ERF4113AOX
BG
CS
HU
SK
Хладилник
Chladnička
Hűtőszekrény
Chladnička
Ръководство за употреба
Návod k použití
Használati útmutató
Návod na používanie
2
13
24
35
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ........................................................................................................ 7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 7
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................. 8
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.......................................................9
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................11
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
БЪЛГАРСКИ
3
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
•
•
•
•
•
•
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
БЪЛГАРСКИ
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
Видът на лампичката, използвана в
този уред, е само за домакински
уреди. Не я използвайте за битово
осветление.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
2.4 Вътрешно осветление
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
5
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
6
www.electrolux.com
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
•
•
•
•
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Разполагане
•
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда:
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
3.2 Електрическо свързване
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
•
•
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
3.3 Монтаж на уреда и
обръщане на вратата
Моля, вижте отделните
инструкции за монтаж
(изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
БЪЛГАРСКИ
7
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Включване
Включете електрическия щепсел в
контакта.
Завъртете регулатора за
температурата на хладилника по
посока на часовниковата стрелка на
средно положение.
4.2 Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата на
хладилника в положение "О".
Извадете щепсела от контакта на
стената.
4.3 Регулиране на
температурата
Температурата се регулира
автоматично. Въпреки това можете
сами да зададете температура в
уреда.
Изберете настройката, имайки
предвид, че температурата във
вътрешността на уреда зависи от:
•
•
•
стайната температура,
това колко често се отваря вратата
количеството на съхраняваните
храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по
посока на часовниковата стрелка,
за да постигнете по-ниска
температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по
посока обратна на часовниковата
стрелка, за да постигнете повисока температура в уреда.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Съхранение на храна в
хладилното отделение
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея.
Дръжте храната не по-близко от 20 мм
от задната стена и 15 мм от
вратичката на всички шкафове.
5.2 Индикатор за
температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
Ако OK се показва (A), поставете
свежи продукти в зона, посочена със
символ, ако не (B), регулирайте
контролера на температурата до похладна настройка и изчакайте 12 часа
преди да проверявате индикатора за
температура отново.
A
OK
B
OK
След като сложите прясна
храна в уреда или след
като отворите вратата
неколкократно или за
дълъг период от време, е
нормално индикаторът да
не показва OK. Изчакайте
поне 12 часа преди да
пренастроите контролера
на температурата.
8
www.electrolux.com
5.3 FREESTORE
Отделението на хладилника е
снабдено с вентилатор, който спомага
за бързото изстудяване на
хранителните продукти и поддържа
равномерна температура в
отделението.
Препоръчва се да
включите вентилатора,
когато стайната
температура надвишава
30°C.
1. За да активирате устройството
натиснете бутона върху него.
Появява се зелената светлина.
2. Когато изключите уредът, не
забравяйте да изключите
вентилатора, като натиснете
бутона отново.
Изчезва зелената светлина.
Когато уредът е прекалено
студен и вентилаторът е
включен, проверете дали
копчето за термостата е
нагласено на позицията
със символ на
вентилатора или на средна
настройка.
Ако тази модификация не
реши проблема, изключете
вентилатора или
завъртете копчето за
термостат до по-ниска
настройка.
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
6.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
6.3 Размразяване на
хладилника
При нормална употреба скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
БЪЛГАРСКИ
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
9
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
6.4 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно
позициониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим
на изчакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна. Вижте "Смяна на лампич‐
ката".
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте глава "Дей‐
ствие"/"Командно табло".
Поставени са прекалено Изчакайте няколко часа и
много хранителни про‐
след това отново провере‐
дукти едновременно.
те температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти, Оставете хранителните
поставени в уреда са
продукти да се охладят до
твърде топли.
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
В хладилника се стича
вода.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
10
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Хранителните продукти Уверете се, че хранителни‐
предотвратяват изтича‐ те продукти не се допират
нето на водата в съда за до задната стена.
събиране.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Температурата в уреда
е твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпе‐
ратурата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
Температурата на хра‐
нителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Прекалено много храни‐ Съхранявайте едновре‐
телни продукти са съ‐
менно по-малко хранител‐
хранявани едновремен‐ ни продукти.
но.
Има прекалено много
конденз по задната сте‐
на на хладилника.
Вратата е отваряна пре‐ Отваряйте вратата, само
калено често.
когато е необходимо.
Вратата не е напълно
затворена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не Опаковайте храната в под‐
е опакована.
ходяща опаковка, преди да
я съхраните в уреда.
По задната стена на
хладилника има скреж.
Вратата не се отваря
лесно.
Температурата на окол‐
ната среда е висока и
уредът е настроен на
най-ниската температу‐
ра
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока температу‐
ра, за да разрешите авто‐
матично размразяване.
Уредът е напълно заре‐
ден и уре е настроен на
най-ниската температу‐
ра
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока температу‐
ра, за да разрешите авто‐
матично размразяване.
Опитали сте да отвори‐ Изчакайте няколко секун‐
те вратата веднага след ди, след като сте затвори‐
като сте я затворили.
ли вратата, преди да я от‐
ворите отново.
БЪЛГАРСКИ
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен
център.
7.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с
интериорна LED лампичка
с дълъготраен живот.
Препоръчително е да се
използват само
оригинални резервни
части.
Използвайте само LED
крушки (основа E14).
Максималната мощност е
посочена на
осветителното тяло.
11
1. Натиснете движимата част от
капака на крушката (1), за да го
освободите.
2. Свалете капака на крушката (2).
2
1
3. Сменете крушката с нова със
същата мощност и форма,
специално проектирана за
домашни уреди.
4. Поставете капака на лампата.
5. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
6. Отворете вратата. Уверете се, че
крушката светва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
8.1 Продуктов фиш
Търговска марка
Electrolux
Модел
ERF4113AOW 925052078
ERF4113AOX 925052079
категория
1. Хладилник с едно или повече
отделения за пресни хранител‐
ни продукти
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз
116
основа на стандартни тестови резултати за 24
часа. Реалната консумация на енергия зависи
от начина, по който се използва уреда и къде
е разположен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
387
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
12
www.electrolux.com
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
387
Обем за съхранение в литри, фризер
-
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения Класификация на звездите на фризерното от‐
деление с най-голям обем на съхранение (л)
нито една
Температура на проектиране на други отделе‐ ния > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
-
Захранването е безопасно в ч
-
Капацитет на замразяване в kg/24ч
-
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която
10
този уред е предназначен за използване, в ° C
Най-висока околна температура, при която то‐ 43
зи уред е предназначен за използване, в ° C
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
39
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва из‐
ключително за съхранение на вино Д/Н
Не
8.2 Допълнителни технически
данни
Височина
1854 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
668 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ČESKY
13
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 13
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .............................................................................15
3. INSTALACE......................................................................................................17
4. PROVOZ...........................................................................................................17
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 18
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 19
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 19
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 21
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
14
www.electrolux.com
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
ČESKY
•
•
•
•
•
15
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
ČESKY
•
17
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
3.2 Připojení k elektrické síti
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
3.3 Instalace spotřebiče a
změna směru otevírání dveří
K instalaci (požadavky na
odvětrání, vyrovnání) a
změně směru otevírání dveří
si pročtěte si samostatné
pokyny.
4. PROVOZ
4.1 Zapnutí spotřebiče
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty chladničky po
směru hodinových ručiček na střední
nastavení.
4.2 Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty chladničky do polohy
„O“.
Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
4.3 Regulace teploty
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit
sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti
směru hodinových ručiček, chcete-li
uvnitř spotřebiče dosáhnout vyšší
teploty.
18
www.electrolux.com
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Skladování potravin v
chladicím oddílu
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích
umístěny alespoň 20 mm od zadní stěny
a 15 mm od dveří.
5.2 Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A),
vložte čerstvé potraviny do oddílu
označeného symbolem; pokud se
nezobrazuje (B), nastavte regulátor
teploty na chladnější nastavení a
vyčkejte 12 hodin, než ukazatel teploty
opět zkontrolujete.
A
OK
B
OK
Po vložení čerstvých
potravin do spotřebiče nebo
po opakovaném otevření
dveří na delší dobu je
normální, když se přestane
zobrazovat hlášení OK.
Vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové
nastavení ovladače teploty.
5.3 FREESTORE
Chladicí oddíl je vybaven ventilátorem,
který umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
Ventilátor doporučujeme
zapnout, jestliže okolní
teplota přesahuje 30 °C.
1. Zařízení zapnete stisknutím na něm
umístěného tlačítka.
Rozsvítí se zelená kontrolka.
2. Když vypnete spotřebič,
nezapomeňte opětovným stisknutím
tlačítka vypnout ventilátor.
Zelená kontrolka zhasne.
Když je spotřebič příliš
chladný a ventilátor běží,
zkontrolujte, zda je ovladač
termostatu nastaven do
polohy se symbolem
ventilátoru (je-li symbol
natištěn) nebo do střední
polohy.
Pokud se touto úpravou
problém nevyřeší, vypněte
ventilátor nebo otočte
ovladačem termostatu na
nižší nastavení.
ČESKY
19
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.4 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
20
www.electrolux.com
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
V chladničce teče voda.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní stě‐
ho otvoru.
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Na zadní stěně chladničky Dveře byly otvírány příliš
je příliš mnoho kondenzo‐ často.
vané vody.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
ČESKY
Problém
Možná příčina
21
Řešení
Na zadní stěně chladničky Okolní teplota je vysoká a Nastavte pomocí ovladače
je námraza.
spotřebič je nastaven na vyšší teplotu, aby se
nejnižší teplotu.
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Spotřebič je zcela zaplně‐ Nastavte pomocí ovladače
ný a je nastaven na nej‐
vyšší teplotu, aby se
nižší teplotu.
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí
LED diod s dlouhou
životností.
Důrazně doporučujeme
používat pouze originální
náhradní díly.
Používejte pouze LED
žárovky (objímka E14).
Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
1. Zatlačením na pohyblivou část
uvolněte kryt žárovky (1).
2. Sejměte kryt žárovky (2).
2
1
3. Vyměňte žárovku za novou o
stejném výkonu a tvaru, která je
určena pouze pro použití v domácích
spotřebičích.
4. Nasaďte kryt žárovky.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
6. Otevřete dvířka spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení
rozsvítí.
POZOR!
Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
ERF4113AOW 925052078
ERF4113AOX 925052079
22
www.electrolux.com
Kategorie
1. Chladnička s jedním nebo více
úložnými oddíly pro čerstvé potra‐
viny
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
116
Užitný objem v litrech, chladnička
387
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
387
Užitný objem v litrech, mraznička
-
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
Žádný
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
-
Doba skladování při vypnutí v hodinách
-
Mrazicí výkon v kg/24 h
-
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
39
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
8.2 Další technické údaje
Výška
1854 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
668 mm
ČESKY
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
23
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
24
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................24
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 26
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 28
4. MŰKÖDÉS........................................................................................................29
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 29
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................30
7. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 31
8. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 33
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
25
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
•
•
•
•
•
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
MAGYAR
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
27
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására
ne használja.
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
28
www.electrolux.com
•
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
•
•
•
2.6 Szerviz
•
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
•
3.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
3.2 Elektromos csatlakoztatás
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
•
•
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.3 A készülék üzembe
helyezése és az ajtó nyitási
irányának megfordítása
Az üzembe helyezésre
(szellőzési követelmények,
vízszintezés) és az ajtó
nyitási irányának
megfordítására vonatkozó
utasítások külön
mellékletben találhatók.
MAGYAR
29
4. MŰKÖDÉS
4.1 Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót az elektromos
hálózati aljzatba.
Forgassa a hűtő hőmérsékletszabályozóját az óramutató járásával
megegyező irányban egy közepes
beállításra.
4.2 Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hűtő hőmérséklet-szabályozóját „O”
állásba.
Húzza ki a dugót a fali aljzatból.
4.3 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása
automatikusan történik. Mindazonáltal
saját maga is beállíthatja a készülékben
levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében
levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a
leginkább megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
megegyező irányban, hogy
alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
ellentétes irányban, hogy magasabb
hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Élelmiszertárolás a
hűtőtérben
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja
legalább 20 mm távolságra a hátsó faltól
és 15 mm távolságra az ajtótól.
5.2 Hőmérséklet-visszajelző
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A
készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb
területét jelöli.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a
friss élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése
előtt.
A
OK
B
OK
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó,
többszöri kinyitása után
normális jelenség, hogy az
OK üzenet nem jelenik meg
a kijelzőn. Várjon legalább
12 órát a hőmérsékletszabályzó beállításának
megváltoztatása előtt.
30
www.electrolux.com
5.3 FREESTORE
A hűtőtér olyan ventilátorral van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőtérben.
Javasolt a ventilátor
bekapcsolása, amikor a
környezeti hőmérséklet
meghaladja a 30°C-ot.
1. Az eszköz bekapcsolásához nyomja
meg a rajta levő gombot.
A zöld visszajelző megjelenik.
2. A készülék kikapcsolásakor ne
felejtse el kikapcsolni a ventilátort a
gomb ismételt megnyomásával.
A zöld visszajelző megjelenik.
Ha a készülék túl hideg és a
ventilátor be van kapcsolva,
ellenőrizze, hogy a
hőmérséklet-szabályzó a
ventilátor szimbólumon (ha
van ilyen) vagy közepes
fokozaton áll-e.
Ha ez a megoldás nem oldja
meg a problémát, kapcsolja
ki a ventilátort, vagy állítsa a
hőmérséklet-szabályzót
alacsonyabb fokozatra.
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
6.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
6.3 A hűtőszekrény
leolvasztása
Rendeltetésszerű használat közben a
dér minden alkalommal automatikusan
leolvad a hűtőrekesz párologtatójáról,
amint leáll a kompresszor.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna
közepén látható lefolyónyílást, amely a
MAGYAR
jégmentesítésből származó vizet
befogadja, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre.
31
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
6.4 Ha a készülék nincs
használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása Ellenőrizze, hogy a készülék
nem megfelelő.
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A kompresszor folyamato‐ A hőmérséklet beállítása
san működik.
nem megfelelő.
Megoldás
Olvassa el a „Működés”/„Ke‐
zelőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készülék‐ lenőrizze ismét a hőmérsék‐
be.
letet.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
32
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmér‐
A hőmérséklet-szabályo‐
séklet túl alacsony/magas. zó nincs helyesen beállít‐
va.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Víz folyik ki a padlóra.
A hűtőszekrény hátfalán
túl sok kondenzvíz jelenik
meg.
A hűtőszekrény hátfalán
dér jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt
el egy időben.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
Túl gyakran nyitogatta a
készülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becs‐
omagolva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a
legalacsonyabb hőmér‐
sékletre van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A készülék teljesen tele
van pakolva, és a legala‐
csonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
7.2 A hűtőlámpa cseréje
A készüléket hosszú
élettartamú belső LEDvilágítással szereltük fel.
MAGYAR
Javasoljuk, hogy mindig
eredeti cserealkatrészt
használjon.
Kizárólag LED égőt (E14
foglalat) használjon. A
maximális teljesítmény a
lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT!
Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1. Nyomja be a mozgatható részt a
lámpabúra kioldásához (1).
2. Vegye le a lámpabúrát (2).
1
33
3. Olyan csereizzót használjon,
melynek teljesítménye és alakja
azonos az eredetivel, és kifejezetten
háztartási eszközökhöz gyártották.
4. Helyezze vissza a lámpabúrát.
5. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatba.
6. Nyissa ki az ajtót. Győződjön meg
arról, hogy a világítás bekapcsol-e.
2
8. MŰSZAKI ADATOK
8.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
Modell
ERF4113AOW 925052078
ERF4113AOX 925052079
Kategória
1. Hűtőszekrény egy vagy több
frissentartó rekesszel
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
116
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
387
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
387
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
34
www.electrolux.com
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
Nincs
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
-
Áramkimaradástól független, órában
-
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
-
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 43
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
39
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
Nem
8.2 Kiegészítő műszaki adatok
Magasság
1854 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
668 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
9. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
SLOVENSKY
35
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................35
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 37
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................39
4. PREVÁDZKA.................................................................................................... 39
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 40
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................41
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 42
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 44
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
36
www.electrolux.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
37
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
38
www.electrolux.com
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
SLOVENSKY
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
•
•
•
39
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
3.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
•
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
•
SN
+10 °C až +32 °C
3.3 Inštalácia spotrebiča a
zmena smeru otvárania dverí
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
3.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
Pozrite si samostatné
pokyny ohľadom inštalácie
(požiadavky na vetranie,
vyrovnanie do vodorovnej
polohy) a zmeny smeru
otvárania dverí.
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
4. PREVÁDZKA
4.1 Zapnutie
4.2 Vypnutie
Zástrčku zasuňte do zásuvky elektrickej
siete.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
regulátor teploty chladničky do polohy
'O'.
Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Regulátor teploty chladničky otočte v
smere pohybu hodinových ručičiek do
strednej polohy.
40
www.electrolux.com
4.3 Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť
sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
•
•
•
•
teploty v miestnosti,
frekvencie otvárania dvierok,
množstva uchovávaných potravín,
umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili nižšiu teplotu vnútri
spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri
spotrebiča.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Skladovanie potravín v
chladiacom priestore
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie
menej ako 20 mm od zadnej steny a 15
mm od dverí.
5.2 Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania
potravín je chladnička vybavená
ukazovateľom teploty. Symbol na bočnej
stene spotrebiča indikuje najchladnejšiu
oblasť v chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje
(B), nastavte ovládač teploty na nižšiu
teplotu a počkajte 12 hodín. Až potom
znovu skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
Hlásenie OK môže zmiznúť,
ak vložíte do spotrebiča
čerstvé potraviny alebo
opakovane otvárate dvierka
na dlhší čas. Je to normálne.
Počkajte minimálne 12 hodín
pred opätovným nastavením
ovládača teploty.
5.3 FREESTORE
Chladiaci priestor je vybavený
ventilátorom, ktorý umožňuje rýchle
vychladenie potravín a udržiava
rovnomernejšiu teplotu v chladiacom
priestore.
Ventilátor odporúčame
zapnúť, keď teplota okolia
presiahne 30 °C.
1. Zariadenie zapnete stlačením tlačidla
na tomto zariadení.
Rozsvieti sa zelený ukazovateľ.
2. Keď chcete vypnúť spotrebič,
nezabudnite vypnúť ventilátor
opätovným stlačením tlačidla.
Zelený ukazovateľ zhasne.
SLOVENSKY
Keď je teplota v spotrebiči
prílič nízka a je spustený
ventilátor, skontrolujte či je
ovládač termostatu
nastavený na symbol polohy
ventilátora, ak je
vyobrazený, alebo na
stredné nastavenie.
Ak úprava nastavenia
nevyrieši problém, vypnite
ventilátor alebo otočte
ovládač termostatu na nižšie
nastavenie.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
6.2 Pravidelné čistenie
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
6.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
6.4 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
41
42
www.electrolux.com
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádz‐
ka”/„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Potraviny vložené do spo‐ Pred vložením nechajte po‐
trebiča boli príliš teplé.
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Voda steká do chladiace‐
ho priestoru.
Upchaný odtokový kanálik Vyčistite odtokový kanálik.
na rozmrazenú vodu.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Voda vyteká na podlahu.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite
z rozmrazenej námrazy
k odparovacej miske.
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
SLOVENSKY
43
Problém
Možná príčina
Riešenie
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo príliš
vysoká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Na zadnej stene chladnič‐ Dvierka boli otvárané prí‐
ky je príliš veľa skonden‐
liš často.
zovanej vody.
Dvierka neboli úplne za‐
tvorené.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny ne‐ Potraviny pred uskladnením
boli zabalené.
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Na zadnej stene chladnič‐ Okolitá teplota je vysoká
ky je námraza.
a spotrebič je nastavený
na najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Spotrebič je plne naplne‐
ný a je nastavený na naj‐
nižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvo‐ Medzi zatvorením a opätov‐
riť dvierka ihneď po zatvo‐ ným otvorením dvierok po‐
rení.
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený
trvácnym vnútorným
osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča
používať iba originálne
náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky
(E14 základné). Maximálny
výkon je uvedený na
jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE!
Zástrčku sieťového kábla
vytiahnite zo sieťovej
zásuvky.
1. Posunutím pohyblivej časti uvoľnite
kryt osvetlenia (1).
2. Odstráňte kryt osvetlenia (2).
44
www.electrolux.com
1
2
3. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za
žiarovku s rovnakým výkonom a
tvarom špeciálne určenú pre domáce
spotrebiče.
4. Namontujte kryt žiarovky.
5. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
6. Dvierka otvorte. Skontrolujte, či sa
žiarovka rozsvietila.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
ERF4113AOW 925052078
ERF4113AOX 925052079
Kategória
1. Chladnička s jedným alebo
viacerými skladovacími priestormi
na čerstvé potraviny
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
116
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
387
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
387
Skladovací objem v litroch, Mraznička
-
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
Žiadna
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
-
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
-
SLOVENSKY
Kapacita mrazenia v kg/24 h
-
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
45
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
39
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
8.2 Dodatočné technické údaje
Výška
1854 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
668 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
46
www.electrolux.com
SLOVENSKY
47
280158429-A-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising