Electrolux | ERF4113AOW | User manual | Electrolux ERF4113AOW Korisnički priručnik

Electrolux ERF4113AOW Korisnički priručnik
ERF4113AOW
ERF4113AOX
HR
SR
SL
UK
Hladnjak
Фрижидер
Hladilnik
Холодильник
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
Інструкція
2
12
24
34
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 5
4. RAD UREĐAJA.................................................................................................. 6
5. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................6
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...............................................................................7
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................8
8. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 10
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su
pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja
ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja
osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u
odjeljcima za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni
od strane proizvođača.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i
parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
•
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
2.2 Priključak na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
UPOZORENJE!
Kod postavljanja aparata
provjerite da kabel napajanja
nije presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE!
Ne koristite višeputne
utikače i produžne kabele.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
HRVATSKI
•
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
2.4 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
U ovom uređaju se koristi vrsta svjetla
namijenjena samo za kućanske
5
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.6 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Pozicioniranje
Uređaj se može montirati na suho mjesto
s dobrom ventilacijom gdje sobna
6
www.electrolux.com
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimats Temperatura okoline
ka
klasa
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
3.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
•
•
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
3.3 Postavljanje uređaja i
promjena smjera otvaranja
vrata
Pogledajte posebne upute
za postavljanje (zahtjevi za
ventilaciju, niveliranje) i
promjena smjera otvaranja
vrata.
4. RAD UREĐAJA
4.1 Uključivanje
Umetnite utikač u utičnicu.
Okrenite regulator temperature hladnjaka
u smjeru kazaljke na satu do srednje
vrijednosti.
4.2 Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite
regulator temperature hladnjaka u
položaj "O".
Izvucite utikač iz zidne utičnice.
4.3 Regulacija temperature
Temperatura se automatski podešava.
Ipak, možete sami podesiti temperaturu
u uređaju.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
• sobnoj temperaturi,
• učestalosti otvaranja vrata,
• količini pohranjene hrane,
• položaju uređaja.
Središnja postavka općenito je
najprikladnija.
Za rad uređaja:
1. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljki na satu kako bi se
unutar uređaja postigla niža
temperatura.
2. Okrenite regulator temperature
suprostno od smjera kazaljki na satu
kako bi se unutar uređaja postigla
viša temperatura.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Pohranjivanje hrane u
odjeljku hladnjaka
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
HRVATSKI
Namirnice na policama držite udaljene
najmanje 20 mm od stražnje stjenke i 15
mm od vrata.
5.2 Kontrolna žaruljica
temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak
je opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe
namirnice stavite u područje označeno
simbolom; ako nije (B), regulator
temperature postavite na hladniju
postavku i pričekajte 12 sati prije
ponovne provjere kontrolne žaruljice
temperature.
A
OK
B
OK
Nakon što u uređaj stavite
svježu hranu ili ako više puta
na dulje vremena otvorite
vrata, normalno je da
indikator ne prikazuje OK.
Pričekajte barem 12 sati
prije ponovnog podešavanja
kontrolera temperature.
5.3 FREESTORE
Odjeljak hladnjaka opremljen je
ventilatorom koji omogućuje brzo
hlađenje namirnica i održavanje
ujednačenije temperature u odjeljku.
Kad temperatura okoliša
prijeđe 30°C preporučuje se
da uključite ventilator.
1. Za uključenje uređaja pritisnite tipku
na njemu.
Uključuje se zeleni indikator.
2. Kad isključite uređaj ne zaboravite
isključiti ventilator ponovnim
pritiskom tipke.
Isključuje se zeleni indikator.
Kad je uređaj prehladan i
ventilator je uključen,
provjerite da je tipka
termostata postavljena na
položaj simbola ventilatora
ako je otisnut, ili na srednju
postavku.
Ako ta promjena ne riješi
problem, isključite ventilator
ili okrenite tipku termostata
na nižu postavku.
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
6.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar uređaja.
7
8
www.electrolux.com
kanala odjeljka hladnjaka kako bi se
spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju
6.3 Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se
zaustavi motor kompresora tijekom
normalne uporabe
6.4 Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Očistite uređaj i sav pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno po‐
duprt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju priprav‐ Zatvorite i otvorite vrata.
nosti.
Svjetlo je neispravno.
Pogledajte poglavlje
"Zamjena žarulje".
Kompresor neprekidno ra‐ Temperatura nije ispravno Pogledajte odjeljak "Rad
di.
postavljena.
uređaja/upravljačka ploča".
Odjednom je u uređaj
Pričekajte nekoliko sati, a
stavljeno puno namirnica. zatim ponovno provjerite
temperaturu.
HRVATSKI
Problem
Voda teče u hladnjak.
Mogući uzrok
Rješenje
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Izlaz za vodu je za‐
čepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor
za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
Pričvrstite otvor za otopljenu
nije priključen na pliticu za vodu na pliticu za
isparavanje iznad
isparavanje.
kompresora.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Temperatura hrane je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
9
Stavili ste mnogo namirni‐ Istodobno stavljajte manje
ca odjednom.
namirnica.
Na stražnjoj stijenki
hladnjaka previše je kon‐
denzirane vode.
Na stražnjoj stijenci
hladnjaka nalazi se led.
Vrata su se prečesto ot‐
varala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno
zatvorena.
Provjerite jesu li vrata potpu‐
no zatvorena.
Pohranjene namirnice ni‐
su omotane.
Prije pohranjivanja u uređaj
namirnice omotajte u priklad‐
no pakiranje.
Temperatura je okoline vi‐ Postavite regulator tempera‐
soka i uređaj je postavljen ture na višu temperaturu
na najnižu temperaturu.
kako biste omogućili au‐
tomatsko odmrzavanje.
Uređaj je potpuno
napunjen i postavljen na
najnižu temperaturu.
Vrata se lagano ne
otvaraju.
Postavite regulator tempera‐
ture na višu temperaturu
kako biste omogućili au‐
tomatsko odmrzavanje.
Pokušali ste ponovno ot‐ Prije zatvaranja i ponovnog
voriti vrata neposredno
otvaranja vrata pričekajte
nakon njihova zatvaranja. nekoliko sekundi.
10
www.electrolux.com
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate,
kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
1. Gurnite pomični dio poklopca žarulje
(1) kako biste ga otkačili.
2. Uklonite poklopac žarulje (2).
7.2 Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen
unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka
trajanja.
Strogo se preporučuje
uporaba isključivo originalnih
rezervnih dijelova.
Koristite samo LED žarulje
(grlo E14). Maksimalna
snaga prikazana je na
žarulji.
2
1
3. Žarulju zamijenite onom jednake
snage i oblika, posebno
namijenjenom za kućanske uređaje.
4. Ugradite poklopac žarulje.
5. Električni utikač uključite u utičnicu
mrežnog napajanja.
6. Otvorite vrata. Provjerite uključuje li
se žarulja.
OPREZ!
Iskopčajte utikač iz
električne utičnice.
8. TEHNIČKI PODACI
8.1 Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Electrolux
Model
ERF4113AOW 925052078
ERF4113AOX 925052079
Kategorija
1. Hladnjak s jednim ili više
odjeljaka za pohranu svježe hra‐
ne
razred energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi re‐
zultata standardnog testa za 24 sata.. Stvarna
potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja i njegovoj lokaciji
116
Zapremnina u litrama, hladnjak
387
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
387
Zapremnina u litrama, zamrzivač
-
HRVATSKI
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
11
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom Nijedan
zapremninom (l)
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C
(°C), ako postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
-
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
-
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
-
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
39
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Ne
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu
vina D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnički podaci
Visina
1854 mm
Širina
595 mm
Dubina
668 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
9. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
12
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 12
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................14
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 16
4. РУКОВАЊЕ..................................................................................................... 17
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 17
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................18
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 19
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 21
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
СРПСКИ
13
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3
и 8 година старости, као и особе са веома тешким
и сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје
или друга средства да убрзате процес
одмрзавања, осим оних која су препоручена од
стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло
расхладног средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје
унутар преграда за одлагање хране унутар
уређаја, осим ако њихов тип препоручује
произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом
у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
•
•
•
•
•
Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
Не излажите уређај киши.
СРПСКИ
•
•
•
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
УПОЗОРЕЊЕ!
Приликом позиционирања
уређаја, уверите се да
кабл за напајање није
заглављен или оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним
компонентама (нпр. на утикачу,
каблу за напајање, компресору).
Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних
компоненти.
Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
15
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина, струјног удара
или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
Не дозволите врућим предметима
да додирну пластичне делове
уређаја.
Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
16
www.electrolux.com
2.5 Нега и чишћење
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
2.6 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.2 Прикључење на
електричну мрежу
•
3.1 Постављање
Овај уређај може се монтирати на
сувом, добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара класи климе
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10 °C дo + 32 °C
N
+16 °C дo + 32 °C
ST
+16 °C дo + 38 °C
T
+16 °C дo + 43 °C
•
•
•
Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз
консултације са квалификованим
електричарем.
Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
СРПСКИ
17
3.3 Инсталација уређаја и
преокретање врата
Погледајте посебно
упутство за инсталацију
(захтеви вентилације,
нивелисања) и
преокретање врата.
4. РУКОВАЊЕ
4.1 Укључивање
Прикључите електрични утикач у
утичницу.
Окрените регулатор температуре у
фрижидеру у смеру кретања казаљки
на сату на средње подешавање.
4.2 Искључивање
Да бисте искључили уређај, поставите
регулатор температуре у фрижидеру у
положај „О“.
Извуците утикач из зидне утичнице.
4.3 Регулација температуре
Температура се регулише аутоматски.
Међутим, температуру унутар уређаја
можете сами да подесите.
Изаберите подешавање имајући у
виду да температура унутар уређаја
зависи од:
• собне температуре,
• учесталости отварања врата,
• количине хране у њему,
• локације уређаја.
Средња вредност температуре је
обично најподеснија.
За рад уређаја:
1. Окрените регулатор температуре у
смеру казаљке на сату да бисте
добили нижу температуру унутар
уређаја.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру супротном од смера
кретања казаљки на сату да бисте
добили вишу температуру унутар
уређаја.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Складиштење хране у
одељку фрижидера
Покријте или умотајте храну, посебно
ако има јаки мирис
Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Намирнице на свим полицама чувајте
на удаљености од најмање 20 мм од
задњег зида и 15 мм од врата.
5.2 Индикатор температуре
За правилно чување хране фрижидер
има индикатор температуре. Симбол
на бочној страни уређаја означава
најхладнију област у фрижидеру.
Уколико се OK приказује (А), ставите
свежу храну у део означен симболом,
ако се не прикаже (В), подесите
контролор температуре на хладније и
сачекајте 12 сати пре него што поново
проверите индикатор темпертуре.
A
OK
B
OK
18
www.electrolux.com
Када ставите свеже
намирнице у уређај или
након што више пута
узастопно отворите врата
на дужи период, нормално
је да индикатор не показује
OK. Сачекајте барем 12
сати пре него што поново
подесите контролер
температуре.
5.3 FREESTORE
Преграда фрижидера опремљена је
вентилатором који омогућава брзо
хлађење хране и одржава
уједначенију температуру у
фрижидеру.
Препоручљиво је укључити
вентилатор када
температура просторије
пређе 30 °C.
1. Да бисте активирали уређај,
притисните ово дугме на њему.
Појавиће се зелено светло.
2. Када исључите уређај, не
заборавите да искључите
вентилатор тако што ћете поново
притиснути дугме.
Зелено светло ће нестати.
Када је уређај превише
хладан и вентилатор
укључен, проверите да ли
је дугме термостата
постављено на позицију
симбола вентилатора ако
је одштампано или на
средњу вредност.
Ако ова измена не реши
проблем, искључите
вентилатор или окрените
дугме термостата на нижу
вредност.
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
6.2 Периодично чишћење
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ
Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
СРПСКИ
6.3 Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
19
6.4 Периоди када се не
користи уређај
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Ископчајте апарат из електричне
мреже.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Уређај је бучан.
Уређај није правилно по‐ Проверите да ли уређај
стављен.
стоји стабилно.
Лампица не ради.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите вра‐
та.
Лампица је неисправна.
Погледајте одељак „Заме‐
на лампице“.
Компресор ради без пре‐ Температура је погреш‐
кида.
но подешена.
Решење
Погледајте одељак „Рад“/
„Командна табла“.
Истовремено је смеште‐ Сачекајте неколико сати и
но много прехрамбених затим поново проверите
производа.
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици
са техничким карактери‐
стикама.
20
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Прехрамбени производи Оставите прехрамбене
које сте ставили у уређај производе да се охладе на
су превише топли.
собној температури, пре
него што их ставите у уре‐
ђај.
Вода се задржава у фри‐ Одвод за воду је зачеп‐
жидеру.
љен.
Очистите одвод за воду.
Прехрамбени производи Пазите да прехрамбени
спречавају да вода
производи не додирују зад‐
отиче у посуду за при‐
њу плочу.
купљање воде.
Вода се задржава на по‐ Одвод за одмрзнуту во‐ Причврстите одвод за од‐
ду.
ду није повезан са по‐
мрзнуту воду за послужав‐
служавником за испара‐ ник за испаравање.
вање изнад компресора.
Температура у уређају је Регулатор температуре
превише ниска/висока.
није правилно подешен.
Температура прехрам‐
бених производа је пре‐
висока.
Подесите вишу/нижу тем‐
пературу.
Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну темпера‐
туру пре смештања у фри‐
жидер.
Истовремено је смеште‐ Истовремено смештајте
но много прехрамбених мањи број прехрамбених
производа у фрижидер. производа.
Превише кондензоване
воде се налази на зад‐
њем зиду фрижидера.
Иње на задњем зиду
фрижидера.
Врата су сувише често
отварана.
Отварајте врата само када
је неопходно.
Врата нису била затво‐
рена до краја.
Проверите да ли су врата
затворена до краја.
Смештена храна није
била умотана.
Умотајте храну у одговара‐
јуће паковање пре него
што је ставите у уређај.
Температура просторије
је висока и уређај је под‐
ешен на најнижу темпе‐
ратуру.
Подесите регулатор темпе‐
ратуре на вишу температу‐
ру да бисте омогућили ау‐
томатско одмрзавање.
Уређај је до краја напу‐ Подесите регулатор темпе‐
њен и подешен на најни‐ ратуре на вишу температу‐
жу температуру.
ру да бисте омогућили ау‐
томатско одмрзавање.
СРПСКИ
Проблем
Могући узрок
Решење
Врата се тешко отварају. Покушали сте да отво‐
рите врата одмах након
што сте их претходно
затворили.
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
21
Сачекајте неколико секун‐
ди између затварања и по‐
новног отварања врата.
1. Гурните покретни део како бисте
ослободили поклопац лампице (1).
2. Уклоните поклопац лампице (2).
7.2 Замена сијалице
Уређај је опремљен
унутрашњом LED
лампицом чији је век
трајања дугачак.
Топло се препоручује да
користите само
оригиналне резервне
делове.
Користите само LED
сијалице (E14 постоље).
Максимална снага је
наведена на масци лампе.
2
1
3. Замените сијалицу резервном
сијалицом исте снаге и облика која
је намењена искључиво за уређаје
у домаћинству.
4. Вратите поклопац сијалице.
5. Утакните утикач у утичницу.
6. Отворите врата. Проверите да ли
се светло пали.
ОПРЕЗ
Извуците уређај из струје
тако што ћете извући
утикач из утичнице.
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
8.1 Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Electrolux
Moдел
ERF4113AOW 925052078
ERF4113AOX 925052079
Категорија
1. Фрижидер са једним или ви‐
ше одељака за смештање све‐
же хране
Класа енергетске ефикасности
A++
22
www.electrolux.com
Годишња потрошња електричне енергије у
kWh, на бази резултата стандардних испити‐
вања током 24 сата. Стварна потрошња елек‐
тричне енергије зависиће од тога како се уре‐
ђај користи и где је смештен
116
Складишна запремина у литрима, фрижидер
387
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Под‐
рум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
387
Складишна запремина у литрима, замрзивач
-
Складишна запремина у литрима, расхлађи‐
вач
-
Складишна запремина у литрима, остали
одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са најве‐ Ништа
ћом складишном запремином (л)
Пројектована температура свих осталих ком‐
поненти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
-
Отпорност на прекид напајања у сатима
-
Капацитет замрзавања у кг/24ч
-
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
39
Уграђени уређај Да/Не
Не
Овај уређај намењен је искључиво за склади‐
штење вина Да/Не
Не
8.2 Додатни технички подаци
Дубина
668 mm
Висина
1854 mm
Напон
230 - 240 V
Ширина
595 mm
Фреквенција
50 Hz
СРПСКИ
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
23
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
9. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
24
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 24
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 26
3. NAMESTITEV...................................................................................................27
4. DELOVANJE.................................................................................................... 28
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................28
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 29
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 30
8. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 32
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
SLOVENŠČINA
25
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju
naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte
mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki
jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v
napravi ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih,
ki jih priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
26
www.electrolux.com
•
•
•
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave
pazite, da napajalnega kabla
v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
SLOVENŠČINA
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite,
da ne poškodujete hladilnega krogotoka,
ki vsebuje izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
2.4 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
•
•
•
27
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
28
www.electrolux.com
3.1 Postavitev
•
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
Klimat‐ Temperatura okolja
ski raz‐
red
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
3.2 Električna povezava
•
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
•
•
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
3.3 Namestitev naprave in
sprememba smeri odpiranja
vrat
Oglejte si ločena navodila
glede namestitve (zahteve
glede prezračevanja,
namestitev v vodoraven
položaj) in spremembe smeri
odpiranja vrat.
4. DELOVANJE
4.1 Vklop
Električni vtič vtaknite v vtičnico.
Regulator temperature v hladilniku
obrnite v smeri urnega kazalca na
srednjo nastavitev.
4.2 Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v hladilniku v položaj »O«.
Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
4.3 Nastavitev temperature
Temperatura se samodejno prilagaja.
Vendar lahko sami nastavite temperaturo
v napravi.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• mesta postavitve naprave.
Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
Za upravljanje naprave:
1. Obrnite regulator temperature v
smeri urnega kazalca za dosego
nižje temperature v napravi.
2. Obrnite regulator temperature v
nasprotni smeri urnega kazalca za
dosego višje temperature v napravi.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Shranjevanje hrane v
hladilniku
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
SLOVENŠČINA
Živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
Na vseh policah naj bodo živila
shranjena najmanj 20 mm stran od
zadnje stene in 15 mm od vrat.
5.3 FREESTORE
Predal hladilnika je opremljen z
ventilatorjem, ki omogoča hitro hlajenje
živil in bolj enakomerno temperaturo v
predalu.
5.2 Prikazovalnik temperature
Za pravilno shranjevanje živil je hladilnik
opremljen s prikazovalnikom
temperature. Simbol na stranski steni
naprave predstavlja najhladnejši predel v
hladilniku.
Če je prikazan OK (A), položite živila v
predel, ki ga ponazarja simbol, če ni (B),
nastavite termostat na nižjo temperaturo
in počakajte 12 ur, preden ponovno
preverite prikazovalnik temperature.
A
OK
B
OK
29
Ventilator je priporočljivo
vklopiti, ko temperatura
okolja preseže 30 °C.
1. Za vklop naprave pritisnite tipko na
njej.
Zasveti zelena lučka.
2. Ko izklopite napravo, ne pozabite
izklopiti ventilatorja s ponovnim
pritiskom tipke.
Zelena lučka ugasne.
Ko je temperatura v napravi
prenizka in je ventilator
vklopljen, preverite, ali je
gumb termostata nastavljen
na simbol ventilatorja, če je
vtisnjen, ali na srednjo
nastavitev.
Če s to spremembo ne rešite
težave, izklopite ventilator ali
pa gumb termostata obrnite
na nižjo nastavitev.
Ko zložite sveža živila v
napravo ali ko večkrat ali za
dalj časa odprete vrata,
prikazovalnik ponavadi ne
prikaže OK. Počakajte vsaj
12 ur, preden ponovno
nastavite termostat.
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
6.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v napravi
ne smete vleči, premikati ali
jih poškodovati.
POZOR!
Ne poškodujte hladilnega
sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
30
www.electrolux.com
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
6.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
6.4 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Oglejte si »Zamenjava žarni‐
ce«.
Kompresor deluje nepreki‐ Temperatura je nepravil‐
njeno.
no nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«/»Upravljalna plošča«.
Hkrati je shranjenih veliko Počakajte nekaj ur in ponov‐
živil.
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je Oglejte si razpredelnico kli‐
previsoka.
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
SLOVENŠČINA
31
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi prepreču‐
jejo odtekanje vode v zbi‐
ralnik.
Živila se ne smejo dotikati
zadnje stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempe‐
raturo.
Temperatura živil je previ‐ Živila naj se pred hrambo
soka.
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Na zadnji steni hladilnika
je preveč kondenzirane
vode.
Na zadnji steni hladilnika
se je nabralo ivje.
Hkrati je bilo shranjenih
veliko živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Vrata so bila prepogosto
odprta.
Vrata odprite samo, ko je tre‐
ba.
Vrata niso bila povsem
zaprta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Shranjena živila niso bila
zaščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Temperatura okolja je vi‐
soka, naprava pa je na‐
stavljena na najnižjo tem‐
peraturo.
Regulator temperature na‐
stavite na višjo temperaturo,
da omogočite samodejno od‐
taljevanje.
Naprava je povsem na‐
Regulator temperature na‐
polnjena in nastavljena na stavite na višjo temperaturo,
najnižjo temperaturo.
da omogočite samodejno od‐
taljevanje.
Vrata se težko odpirajo.
Vrata ste poskusili ponov‐ Med zapiranjem in ponovnim
no odpreti takoj, ko ste jih odpiranjem vrat počakajte
zaprli.
nekaj sekund.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
7.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo
svetlečo diodo z dolgo
življenjsko dobo.
Priporočamo uporabo samo
originalnih nadomestnih
delov.
Uporabljajte samo svetleče
diode (nastavek E14).
Najvišja moč je prikazana na
žarnici.
32
www.electrolux.com
POZOR!
Iztaknite vtič iz vtičnice.
1. Potisnite premični del pokrova
žarnice (1), da ga sprostite.
2. Odstranite pokrov žarnice (2).
1
3. Žarnico zamenjajte z žarnico enake
moči in oblike ter posebej prilagojeno
gospodinjskim aparatom.
4. Namestite pokrov žarnice.
5. Vtaknite vtič v vtičnico.
6. Odprite vrata. Preverite, ali luč
zasveti.
2
8. TEHNIČNI PODATKI
8.1 Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
Electrolux
Model
ERF4113AOW 925052078
ERF4113AOX 925052079
Kategorija
1. Hladilnik z enim ali več predali
za shranjevanje svežih živil
Razred energijske učinkovitosti
A++
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezul‐
tatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
aparata in njegove lokacije.
116
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
387
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
387
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo pro‐
stornino shranjevanja (I)
Brez
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14
°C (°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
SLOVENŠČINA
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
-
Varen izklop električne energije
-
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
-
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1
Pw
39
Vgradni aparat D/N
Ne
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje
vina D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnični podatki
Višina
1854 mm
Širina
595 mm
Globina
668 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
33
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
9. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
34
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................34
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 36
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 38
4. ОПИС РОБОТИ............................................................................................... 39
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................39
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 40
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................41
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................43
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
УКРАЇНСЬКА
35
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
пристрої або інші засоби, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні
пристрої всередині відділень для зберігання
продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети
виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі
серветки для очищення, розчинники або металеві
предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
•
•
•
•
•
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на
нього не потраплятиме дощ.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
37
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан (R600a),
— природний газ з високим рівнем
екологічності. Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить ізобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
Тип лампи, що застосовується у
цьому приладі, призначено лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
38
www.electrolux.com
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.
2.6 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
•
•
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
3.1 Розміщення
SN
+10°C до +32°C
Цей прилад слід встановлювати в
сухому, добре провітрюваному
приміщенні, де температура
навколишнього середовища відповідає
кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними
приладу:
N
+16°C до +32°C
ST
+16°C до +38°C
T
+16°C до +43°C
3.2 Під’єднання до
електромережі
•
Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
УКРАЇНСЬКА
•
•
вказані на табличці з паспортними
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
•
39
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
3.3 Установка приладу й
дверей на інший бік
Дивіться окремі інструкції
щодо встановлення
(вимоги до вентиляції,
вирівнювання) й
встановлення дверей на
інший бік.
4. ОПИС РОБОТИ
4.1 Увімкнення
Вставте вилку в розетку.
Поверніть регулятор температури
холодильника за годинниковою
стрілкою в середнє положення.
4.2 Вимкнення
Щоб вимкнути прилад, поверніть
регулятор температури холодильника
в положення «O».
Витягніть вилку з розетки.
4.3 Регулювання температури
Температура регулюється
автоматично. Проте можна встановити
температуру всередині приладу
самостійно.
всередині приладу залежить від
наступних чинників:
•
•
•
температури у приміщенні;
частота відкривання дверцят;
кількість продуктів, що зберігаються
всередині приладу;
• розташування приладу.
Середнє значення в налаштуваннях
зазвичай є найбільш оптимальним.
Керування приладом:
1. Для отримання нижчої
температури всередині приладу
поверніть регулятор температури
за годинниковою стрілкою.
2. Для отримання вищої температури
всередині приладу поверніть
регулятор температури проти
годинникової стрілки.
Виберіть необхідне значення з
урахуванням того, що температура
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Зберігання продуктів у
холодильному відділенні
Накривайте або загортайте продукти,
особливо ті, що сильно пахнуть.
Розміщуйте продукти так, щоб повітря
могло вільно циркулювати довкола
них.
Зберігайте продукти на всіх поличках
на відстані не менше 20 мм від задньої
стінки та 15 мм від дверцят.
5.2 Індикатор температури
Для належного зберігання їжі
холодильник обладнано індикатором
40
www.electrolux.com
температури. Символ на бічній стінці
приладу вказує на найхолоднішу
ділянку в холодильнику.
Якщо відображається OK (А),
покладіть свіжі продукти у позначену
символом зону. У протилежному
випадку (В) відрегулюйте індикатор
температури, установивши його в
холодніше положення й зачекайте
12 годин перед тим, як знову
перевірити індикатор температури.
A
OK
B
OK
Якщо після того, як до
холодильника покладено
продукти, або після
неодноразового
відчинення дверцят на
тривалий час індикатор OK
зникає, це нормально.
Зачекайте принаймні 12
годин, перш ніж змінювати
налаштування регулятора
температури.
5.3 FREESTORE
швидке охолодження продуктів і
підтримує більш рівномірну
температуру в усьому відділенні.
Рекомендується включити
вентилятор, якщо
температура
навколишнього
середовища перевищує
30°C.
1. Щоб активувати пристрій,
натисніть кнопку на ньому.
З'являється зелений індикатор.
2. При вимиканні приладу не
забудьте також вимкнути
вентилятор, натиснувши кнопку ще
раз.
Зелений індикатор зникає.
Коли прилад занадто
холодний, а вентилятор
увімкнений, перевірте, чи
ручка перемикання
термостата встановлена
на позицію символу
вентилятора, якщо такий
символ є, або на середнє
положення.
Якщо така зміна не
вирішить проблему,
вимкніть вентилятор або
поверніть ручку
перемикання термостату
на нижче значення.
Холодильне відділення оснащене
вентилятором, який забезпечує
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Очищення камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.
УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.
УКРАЇНСЬКА
6.2 Періодичне очищення
УВАГА
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині
приладу.
УВАГА
Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
41
холодильного відділення щоразу, коли
компресор зупиняється.
Важливо періодично чистити зливний
отвір для талої води посередині
холодильного відділення, щоб
запобігти переливанню води через
край і потраплянню на продукти в
холодильнику.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте
ущільнювачі дверцят і очищуйте їх
від бруду та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити
електроенергію.
6.3 Розморожування
холодильника
6.4 Періоди простою
Якщо прилад тривалий час не
експлуатується, виконайте наступні
запобіжні дії:
1. Відключіть прилад від
електромережі.
2. Вийміть із приладу всі продукти.
3. Помийте прилад і всі аксесуари.
4. Залишіть дверцята відкритими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.
У режимі звичайної експлуатації іній
автоматично видаляється з випарника
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад шумить під час
роботи
Прилад не зафіксовано
належним чином.
Переконайтеся, що прилад
стоїть стійко.
Лампа не світиться.
Лампа знаходиться в ре‐ Зачиніть, а потім відчиніть
жимі очікування.
дверцята.
Лампа несправна.
Див. розділ «Заміна лам‐
пи».
42
www.electrolux.com
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Компресор працює без
зупинок.
Неправильно налашто‐
вано температуру.
Див. розділ «Опис роботи»/
«Панель керування».
У приладі одночасно
Зачекайте кілька годин, а
зберігається багато про‐ потім знову перевірте тем‐
дуктів.
пературу.
Температура у примі‐
щенні надто висока.
Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з техніч‐
ними даними.
Продукти, покладені в
прилад, були недо‐
статньо охолодженими.
Перш ніж завантажувати
харчові продукти для збері‐
гання, зачекайте, доки во‐
ни охолонуть до кімнатної
температури.
Забився отвір для зли‐
вання води.
Очистьте отвір для зливан‐
ня води.
Продукти харчування
перешкоджають стікан‐
ню води у збірник.
Переконайтеся в тому, що
продукти харчування не
торкаються задньої стінки.
Вода тече на підлогу.
Отвір для зливання та‐
лої води не під’єднано
до випарного дека, яке
знаходиться над ком‐
пресором.
Під’єднайте випарне деко
до отвору для зливання та‐
лої води.
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Неправильно налашто‐
вано регулятор темпе‐
ратури.
Установіть більше або мен‐
ше значення температури.
Температура продуктів
харчування занадто ви‐
сока.
Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до
кімнатної температури,
перш ніж завантажувати їх
для зберігання.
У приладі одночасно
зберігалося багато про‐
дуктів.
Не зберігайте в холодиль‐
нику значну кількість про‐
дуктів харчування одночас‐
но.
Дверцята відчинялися
занадто часто.
Відчиняйте дверцята лише
в разі потреби.
Дверцята не зачинено
повністю.
Переконайтеся в тому, що
дверцята зачинено повні‐
стю.
Вода затікає всередину
холодильника.
На задній стінці холо‐
дильника забагато кон‐
денсованої води.
УКРАЇНСЬКА
Несправність
Іній на задній стінці хо‐
лодильника.
Дверцята відчиняються
із зусиллям.
43
Можлива причина
Спосіб усунення
Продукти, що зберіга‐
ються, не було запако‐
вано.
Запакуйте продукти належ‐
ним чином перед зберіган‐
ням у приладі.
Температура навко‐
лишнього середовища
висока і в приладі вста‐
новлена найнижча тем‐
пература.
Встановіть регулятор тем‐
ператури на вищу темпера‐
туру, щоб дозволити авто‐
матичне розморожування.
Прилад повністю заван‐
тажений і встановлено
найнижчу температуру.
Встановіть регулятор тем‐
ператури на вищу темпера‐
туру, щоб дозволити авто‐
матичне розморожування.
Ви спробували відчини‐
ти дверцята відразу пі‐
сля закриття.
Перш ніж знову відчинити
дверцята, зачекайте кілька
секунд після закриття.
Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого
авторизованого сервісного
центру.
7.2 Заміна лампи
УВАГА
Витягніть вилку з розетки.
1. Натисніть на рухому частину
плафону (1) для того, щоб
від’єднати його.
2. Зніміть плафон (2).
Прилад оснащено
довговічною світлодіодною
лампою.
Наполегливо
рекомендується
використовувати лише
оригінальні запасні
частини.
Використовуйте лише
світлодіодні лампи (база
Е14). Максимальна
потужність зазначена на
плафоні.
2
1
3. Вставте нову лампочку такої самої
потужності та форми, спеціально
призначену для побутових
приладів.
4. Встановіть плафон.
5. Підключіть вилку до розетки.
6. Відчиніть дверцята. Переконайтеся
в тому, що лампа світиться.
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
8.1 Інформаційний листок виробу
Торгова марка
Electrolux
44
www.electrolux.com
Модель
ERF4113AOW 925052078
ERF4113AOX 925052079
Категорія
1. Холодильник з одним або де‐
кількома відділеннями для збе‐
рігання свіжих продуктів
Клас енергоефективності
A++
Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі
стандартних результатів випробувань за 24
години. Фактичне споживання енергії залежа‐
тиме від характеру використання приладу та
місця його розташування
116
Об'єм зберігання в літрах, холодильник
387
Об'єм зберігання в літрах, зірок
-
Об'єм зберігання в літрах, зона льоху
-
Об'єм зберігання в літрах, вино
-
Об'єм зберігання в літрах, усього
387
Об'єм зберігання в літрах, морозильник
-
Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач
-
Об'єм зберігання в літрах, інші відділення
-
Кількість зірок морозильного відділення з на‐
йвищим об'ємом зберігання (л)
Немає
Проектна температура інших відділень > 14 °C (°C), за наявності
«Frost free» (Т/Н), Холодильник
Ні
«Frost free» (Т/Н), Морозильник
-
Зберігання холоду при відключенні живлення,
год.
-
Продуктивність заморожування, кг/24 год.
-
Кліматичний клас
SN-N-ST-T
Найнижча температура навколишнього сере‐
довища, при якій цей прилад призначено для
використання, у °C
10
Найвища температура навколишнього середо‐ 43
вища, при якій цей прилад призначено для ви‐
користання, у °C
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт
39
Вбудований прилад Т/Н
Ні
Цей прилад призначено виключно для збері‐
гання вина Т/Н
Нi
УКРАЇНСЬКА
8.2 Додаткові технічні дані
Висота
1854 мм
Ширина
595 мм
Товщина
668 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
45
50 Гц
Технічна інформація міститься на
табличці з технічними даними,
розташованій на зовнішній або
внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.
9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
46
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
47
280158430-A-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising