Husqvarna | QR920W | User manual | Husqvarna QR920W Brugermanual

Husqvarna QR920W Brugermanual
QR920W
QR920X
DA
FI
NO
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køleskab
Käyttöohje
Jääkaappi
Bruksanvisning
Kjøleskap
Bruksanvisning
Kylskåp
2
15
28
41
2
www.husqvarna-electrolux.se
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. KONTROLPANEL........................................................................................................ 7
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 8
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 10
7. FEJLFINDING.............................................................................................................11
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................13
KÆRE KUNDE
Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så
du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende
teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige
apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af
det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrere dit produkt for bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
DANSK
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
5
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
6
www.husqvarna-electrolux.se
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
3.2 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.3 Installation af apparatet og
vending af låge
Se særskilt vejledning om
installation og vending af
låge.
FORSIGTIG!
Hvis du anbringer apparatet
mod væggen, skal du bruge
de medfølgende
bagafstandsstykker eller
holde den minimale afstand,
der er angivet
installationsvejledningen.
FORSIGTIG!
Hvis du installerer apparatet
ved siden af en væg, skal du
holde en afstand på 10 mm
mellem væggen og siden af
apparatet, hvor
lågehængslerne skal give
nok plads til at åbne lågen,
når det indvendige udstyr
fjernes (f.eks. ved rengøring).
FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.
DANSK
7
4. KONTROLPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperatur-tast
Ikon for ECO-funktion
COOLMATIC-ikon
3
4.1 Aktivering
1. Sæt stikket til apparatet i
stikkontakten.
2. Tænd for apparatet ved at røre ved
temperaturtasten, til alle LED-lamper
lyser.
Efter ca. 3 sekunder bliver LED-lamperne
svagere, og temperaturen indstilles til
standardindstillingen (ECO-tilstand).
LED-lampen ved siden af ECOtilstandsikonet lyser.
4.2 Deaktivering
1. Sluk for apparatet ved at trykke på
temperaturtasten i 3 sekunder.
Alle kontrollamper slukkes.
2. Tag stikket ud af kontakten for at
afbryde apparatet fra elforsyningen.
4.3 Indstilling af temperatur
Tryk på temperaturtasten for at justere
temperaturen. Hver gang der trykkes på
tasten, flytter den indstillede temperatur
sig 1 position, og den tilsvarende
kontrollampe lyser. Tryk gentagne gange
på temperaturtasten, indtil den ønskede
temperatur er valgt. Indstillingen vil blive
fast.
Valget er trinvist, fra +2 °C til
+8 °C.
Koldeste indstilling: +2 °C.
Varmeste indstilling: +8 °C
Den mest velegnede
indstilling: ECO-tilstand (+3
til +4 °C).
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
4.4 Displayets dvaletilstand
Efter 30 sekunder uden interaktion med
apparatet skifter displayet til
dvaletilstand. Det er kun kontrollampen,
der svarer til den aktuelt indstillede
temperatur, som lyser svagt. Alle andre
kontrollamper slukkes. Tryk på
temperaturtasten for at deaktivere denne
tilstand.
4.5 ECO-tilstand
I denne tilstand er temperaturen
indstillet til mellem +3 og +4 °C.
Dette er den bedste
temperatur for at sikre en
god fødevareopbevaring
med et minimalt
energiforbrug.
Aktivér ECO-tilstanden ved at trykke på
temperaturtasten gentagne gange, indtil
LED-lampen, ved siden af ECOtilstandsikonet, lyser.
4.6 COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme madvarer i køleskabet,
for eksempel efter indkøb, anbefales det
at aktivere COOLMATIC-funktionen for
at afkøle varerne hurtigere og for at
undgå at opvarme de andre madvarer,
der allerede ligger i køleskabet.
For at aktivere denne funktion skal du
trykke gentagne gange på
temperaturtasten, indtil kontrollampen
ved siden af COOLMATIC-ikonet lyser.
Kontrollampen for +2 °C lyser også.
8
www.husqvarna-electrolux.se
Funktionen standser
automatisk efter 6 timer. Når
funktionen deaktiveres,
gendannes den forrige
temperaturindstilling.
Du kan deaktivere denne
funktion når som helst ved at
trykke på temperaturtasten
og vælge en ny
temperaturindstilling.
4.7 Alarm for åben låge
Hvis køleskabslågen har stået åben i ca. 5
minutter, aktiveres alarmen for åben
låge. LED-lampen for den aktuelt
indstillede temperatur blinker, og lyden
er tændt.
Du kan slukke for denne
alarm ved at lukke døren
eller ved at trykke på
temperaturtasten.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
1
5.1 Opbevaring af mad i et
køleskab
1
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
2
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og
15 mm fra lågen.
Når temperaturen er indstillet til +2° C
kan temperaturen i skufferne være tæt
på 0° C.
5.2 Placering af dørhylder
Apparatets dør er forsynet med skinner,
som giver dig mulighed for at anbringe
hylder/bakker efter behov.
Sådan flytter du rundt på dørhylder/
bakker:
1. Løft gradvist hylden/bakken i pilenes
retning, indtil den er fri.
2. Anbring hylden/bakken i den
ønskede position, og skub den
forsigtigt ind i skinnen.
5.3 Flaskestativ
Sæt flaskehylden på plads, og sæt
flaskerne i (med åbningerne fremad).
Sæt kun lukkede flasker i.
DANSK
5.4 Brug af en foldbar hylde
Dette apparat er forsynet med en hylde
bestående af to dele. Den forreste
halvdel af hylden kan placeres under den
anden halvdel for at udnytte pladsen
bedre.
1. Fjern de omkringværende skuffer (se
"Sådan fjerner du skuffer").
2. Træk låsestifterne ud på begge sider
af hylden (1).
3. Træk derefter glashylden udad (2).
Sådan folder du hylden:
1. Tag forsigtigt den forreste del ud.
2. Skub den på den nedre skinne under
den anden halvdel.
1
x2
1
2
2
5.5 Sådan fjerner du skuffer
For at fjerne en skuffe fra et rum:
1. Træk skuffen så langt ud, den kan
komme.
2. Løft forsigtigt op i skuffens forreste
del, og tag skuffen ud af apparatet,
når du når til skinnernes ende.
Følg ovenstående trin i
modsat rækkefølge for at
indsætte glashylden igen.
FORSIGTIG!
Når du skubber låsestifterne
ind, skal du sørge for at
indsætte dem fuldstændigt.
5.7 MULTIFLOW
Temperaturniveau og -stabilitet er
optimeret for at bevare maden bedst
muligt.
Forskellige temperaturområder er
defineret til at optimere
opbevaringsforholdene for forskellige
typer mad (varmere temperatur i det
øverste område, koldere temperatur i
det nederste område af apparatet).
Følg ovenstående trin i
omvendt rækkefølge for at
sætte skuffen ind i rummet.
5.6 Sådan fjerner du glashylder
Dette apparat er forsynet med
glashylder, som adskiller skufferne.
Sådan fjerner du en glashylde:
9
Gendannelse af den indvendige
temperatur efter åbning af låge er
forbedret takket være det dynamiske
afkølingssystem, som skaber en optimal
luftstrøm.
5.8 CLEANAIR FILTER
Dette aktive kulfilter absorberer dårlige
lugte og bevarer den bedste smag og
10
www.husqvarna-electrolux.se
aroma for alle de fødevarer, der
opbevares i køleskabet.
4. Sæt filterdækslet på.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose.
Sådan installerer du filteret i apparatet:
1. Tag filterdækslet af.
2. Tag filteret ud af plastposen.
3. Sæt filteret i åbningen, som findes
bag på apparatet.
FORSIGTIG!
Sørg for, at filterdækslet
altid er lukket, så filteret
fungerer korrekt.
Filteret bør skiftes hver 6. måned for at
sikre, at det virker optimalt. Nyt filter
med aktivt kul kan fås hos din lokale
forhandler eller på websitet.
Delnummeret er trykt på plastposen.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
DANSK
11
6.3 Afrimning af køleskabet
6.4 Pause i brug
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
motorkompressoren standser.
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Kompressoren kører hele ti- Temperaturen er indstillet
den.
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera- Se klimaklassediagrammet på
tur.
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt
12
www.husqvarna-electrolux.se
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
COOLMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Der løber vand inde i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller COOL- Sluk for FROSTMATIC eller
MATIC-funktionen er slået COOLMATIC manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
"FROSTMATIC-funktion" eller
"COOLMATIC-funktion".
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned til
for høj.
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand,
der forårsages af varmevekslerens drift.
Der er for meget kondense- Lågen blev åbnet for hypret vand på køleskabets ba- pigt.
geste væg.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i
apparatet.
DANSK
13
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Vent mindst 30 sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Temperaturen i skufferne er Den koldeste indstilling
for lav.
(+2°C) er valgt.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Vælg en højere temperatur.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
Husqvarna
Model
QR920W 925052359
QR920X 925052400, 925052360
Kategori
1. Køleskab med et eller flere rum til
opbevaring af ferske madvarer
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
113
Nettorumfang i liter, køleskab
358
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
358
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
Ingen
14
www.husqvarna-electrolux.se
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
-
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
-
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
40
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
15
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................16
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................17
3. ASENNUS...................................................................................................................19
4. KÄYTTÖPANEELI.......................................................................................................20
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 21
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 23
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 24
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 26
ARVOISA ASIAKKAAMME
Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme
kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn
moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista
laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.husqvarna-electrolux.se
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.husqvarna-electrolux.se
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
16
1.
www.husqvarna-electrolux.se
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
17
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
18
www.husqvarna-electrolux.se
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
SUOMI
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
19
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
3.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet.
HUOMIO!
Jos laite sijoitetaan seinää
vasten, käytä pakkaukseen
kuuluvia takaosan
välikappaleita tai varmista
asennusohjeessa annettu
vähimmäisetäisyys.
HUOMIO!
Jos laite asennetaan seinän
viereen, jätä laitteen
ovisaranoilla varustetun
sivun ja seinän väliin 10 mm
tilaa, jotta ovi voidaan avata
riittävästi sisävarusteiden
poistamisen yhteydessä
(esim. puhdistamisen
aikana).
HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä
materiaalilla oven
avautumissuunnan
vaihtamisen aikana.
20
www.husqvarna-electrolux.se
4. KÄYTTÖPANEELI
1
4
2
1
2
3
4
Lämpötila-asteikko
Lämpötilapainike
ECO -tilan symboli
COOLMATIC -symboli
3
4.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Kytke laite toimintaan koskettamalla
lämpötilapainiketta, kunnes kaikki
LED-merkkivalot syttyvät.
Noin kolmen sekunnin kuluttua LEDmerkkivalot himmenevät ja lämpötilan
oletusasetus palautuu (ECO-tila). LED merkkivalo syttyy ECO-tilan kuvakkeen
vieressä.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Sammuta laite painamalla
lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.
Kaikki LED-merkkivalot sammuvat.
2. Kytke laite irti verkkovirrasta
irrottamalla laitteen pistoke
pistorasiasta.
4.3 Lämpötilan säätäminen
Säädä lämpötilaa painamalla
lämpötilapainiketta. Jokaisella
painikkeen painalluksella lämpötilaasetus siirtyy yhden sijan verran ja
vastaava LED-merkkivalo syttyy. Paina
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
vaadittu lämpötila tulee näkyviin. Asetus
on pysyvä.
Arvo muuttuu asteittain +2
°C:sta +8 °C:seen.
Alhaisin asetus: +2 °C.
Korkein asetus: +8 °C
Sopivin asetus: ECO tila (+3
- +4 °C).
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden
määrä
• laitteen sijainti.
4.4 Näytön unitila
Jos laitetta ei käytetä 30 sekuntiin, näyttö
siirtyy unitilaan. Ainoastaan asetetun
lämpötila-asetuksen LED-merkkivalossa
palaa himmeä valo. Mikään muu LEDmerkkivalo ei pala. Kytke tämä tila
toimintaan painamalla
lämpötilapainiketta.
4.5 ECO -tila
Tässä tilassa lämpötila on asetettu +3 ja
+4 °C välille.
Tämä on paras lämpötila
elintarvikkeiden
oikeaoppista säilytystä ja
minimaalista
energiankulutusta varten.
Kytke ECO-tila toimintaan painamalla
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
LED-merkkivalo syttyy ECO-tilan
symbolin viereen.
4.6 COOLMATIC -toiminto
Jos laitat jääkaappiin paljon tuoreita
elintarvikkeita, esimerkiksi
kaupassakäynnin jälkeen, on
suositeltavaa kytkeä COOLMATICtoiminto, jotta tuotteet jäähtyvät
nopeammin. Tällä tavoin voidaan välttää
jo jääkaappiosastossa olevien
elintarvikkeiden lämpeneminen.
Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla lämpötilapainiketta
SUOMI
toistuvasti, kunnes LED-merkkivalo syttyy
COOLMATIC-tilan symbolin viereen.
Myös lämpötilan +2 °C LED-merkkivalo
syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 6 tunnin
kuluttua. Kun toiminto
kytkeytyy pois toiminnasta,
edellinen lämpötila-asetus
palautuu.
21
4.7 Ovihälytys
Jos jääkaapin ovi on jätetty auki noin 5
minuutin ajaksi, Ovi auki -hälytys
aktivoituu. Nykyisen lämpötila-asetuksen
LED-merkkivalo vilkkuu ja äänimerkki
kuuluu.
Hälytys voidaan deaktivoida
sulkemalla ovi tai painamalla
lämpötilapainiketta.
Toiminto voidaan kytkeä
pois toiminnasta minä
hetkenä tahansa painamalla
lämpötilapainiketta ja
valitsemalla uuden
lämpötila-asetuksen.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
1. Nosta hyllyä/lokeroa varovasti
nuolien suuntaan, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään.
2. Aseta hylly/lokero haluamaasi
kohtaan ja varoen kannattimeen.
1
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
1
2
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
Kun lämpötila on asetettu arvoon +2 °C,
laatikoiden sisälämpötila voi olla noin 0
°C.
5.2 Ovihyllyjen sijoittaminen
Laitteen ovessa on kannattimet, jotka
mahdollistavat hyllyjen/lokeroiden
sijoittamisen omien vaatimuksien
mukaisesti.
Ovihyllyjen/koteloiden uudelleen
sijoittaminen:
5.3 Pulloteline
Sijoita pullot valmiiksi asetettuun hyllyyn
(avattava puoli laitteen etuosaan päin).
Aseta laitteeseen ainoastaan
suljettuja pulloja.
22
www.husqvarna-electrolux.se
Aseta laatikko takaisin
osastoon noudattamalla yllä
annettuja ohjeita
päinvastaisessa
järjestyksessä.
5.6 Lasihyllyjen poistaminen
5.4 Taitettavan hyllyn käyttö
Laitteessa on kahdesta osasta koostuva
hylly. Hyllyn etupuoli voidaan asettaa
toisen puolen alle tilan optimaalista
käyttöä varten.
Hyllyn taittaminen:
Laitteessa on lasihyllyjä laatikoiden
välissä.
Lasihyllyn poistaminen:
1. Poista ympärillä olevat laatikot (katso
kohta "Laatikkojen poistaminen").
2. Vedä lukitustapit pois hyllyn (1)
molemmilta puolilta.
3. Vedä lasihyllyä ulospäin (2).
1. Poista etupuoli varoen.
2. Liu'uta se alakiskoon ja toisen puolen
alle.
1
1
x2
2
2
5.5 Laatikkojen poistaminen
Laatikon poistaminen osastosta:
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se
pysähtyy.
2. Kun olet saavuttanut kannattimien
loppupään, nosta laatikon etuosaa
kevyesti ja poista laatikko laitteesta.
Aseta lasihylly takaisin
noudattamalla yllä annettuja
ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOMIO!
Varmista, että painat
lukitustapit kokonaan
paikoilleen.
SUOMI
5.7 MULTIFLOW
Lämpötilataso ja vakaus ovat
optimaaliset elintarvikkeiden parasta
säilyvyyttä varten.
2. Poista suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin laitteen takaseinässä
olevaan rakoon.
Eri lämpötila-alueiden määritys erilaisten
ruokien säilytysolosuhteiden
optimoimiseksi (korkeampi lämpötila
yläosassa, alhaisempi lämpötila laitteen
alaosassa).
Dynaamisen jäähdytysjärjestelmän
ansiosta ilmankierto on optimaalinen
niin, että sisälämpötila palautuu
nopeammin oven avaamisen jälkeen.
4. Asenna suodattimen kansi
paikoilleen.
5.8 CLEANAIR FILTER
Tämä aktiivihiilisuodatin imee
epämiellyttävät hajut ja säilyttää
jääkaappiosastossa olevien ruokien
parhaat maut ja aromit.
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin.
Suodattimen asentaminen laitteeseen:
1. Poista suodattimen kansi.
HUOMIO!
Varmista, että suodattimen
kansi on aina suljettuna
suodattimen virheettömän
toiminnan takaamiseksi.
Parhaan tehon säilyttämiseksi suodatin
tulee vaihtaa puolivuosittain.
Aktiivisuodattimia on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä ja
verkkomyymälästä. Osanumero on
merkitty muovipussiin.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
23
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
24
www.husqvarna-electrolux.se
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
1.
2.
3.
4.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Kompressori käy jatkuvasti.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
25
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti COOLMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivalumisen vedenkeruukau- vät kosketa takaseinään.
kaloon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä mapäälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto" tai "COOLMATICtoiminto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty monia Aseta laitteeseen vähemmän
elintarvikkeita yhdellä kerruokia yhdellä kertaa.
taa.
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
26
www.husqvarna-electrolux.se
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnol- Varmista, että ovi on suljettu
la.
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittömäs- Odota vähintään 30 sekuntia
ti sen sulkemisen jälkeen.
oven sulkemisen jälkeen ennen kuin avaat oven uudelleen.
Lämpötila on liian matala
laatikoiden sisällä.
Kylmin asetus (+2 °C) on va- Säädä lämpötila korkeammaklittu.
si.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Husqvarna
Malli
QR920W 925052359
QR920X 925052400, 925052360
Luokka
1. Jääkaappi yhdellä tai useammalla
tuoreen ruoan säilytyslokerolla
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
113
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
358
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
358
SUOMI
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
27
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- Ei mitään
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
-
Sähkökatkosuojattu h
-
Pakastuskyky kg/24h
-
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
40
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
28
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 29
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 30
3. MONTERING............................................................................................................. 32
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 33
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................34
6. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 36
7. FEILSØKING...............................................................................................................37
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................39
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan
få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
29
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
30
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
NORSK
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
31
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
32
www.husqvarna-electrolux.se
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.3 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering og omhengsling.
FORSIKTIG!
Bruk avstandsstykkene som
følger med eller sørg for å
holde produktet utenfor
minsteavstanden som er
indikert i
installasjonsinstruksene hvis
du monterer det inntil
veggen.
FORSIKTIG!
Hvis du installerer produktet
ved siden av en vegg, må du
sørge for minst 10 mm
avstand mellom veggen og
den siden av produktet hvor
dørhengslene behøver nok
plass til å åpne døren når
det interne utstyret er tatt ut
(f.eks. under rengjøring).
FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper
med et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.
NORSK
33
4. BETJENINGSPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
ECO-modusikon
COOLMATIC-ikon
3
4.1 Slå på
1. Koble produktet til stikkontakten.
2. For å slå på produktet berør
temperaturknappen til alle LEDindikatorer tennes.
Etter om lag 3 sekunder falmer LEDindikatorene og temperaturen settes til
standard innstilling (ECO-modus). LEDindikator ved siden av ECO-modusikonet
lyser.
4.2 Slå av
1. For å slå av produktet, trykker du på
temperaturknappen i 3 sekunder.
Alle LED-indikatorer slås av.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten
for å koble produktet fra
strømtilførelsen.
4.3 Regulere temperaturen
Trykk på temperaturknappen for å
regulere temperaturen. Hver gang du
trykker på denne knappen, endres
temperaturen med 1 posisjon og den
tilsvarende LED-indikatoren tennes.
Trykk på temperaturknappen gjentatte
ganger frem til ønsket temperatur er
valgt. Innstillingen vil forbli.
Valget er trinnvis mellom +2
°C og +8 °C.
Kaldeste innstilling: +2 °C.
Varmeste innstilling: +8 °C
Mest egnet innstilling: ECOmodus (+3 til +4 °C).
Velger innstilling mens du husker at
temperaturen inne i produktet avhenger
av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• produktets plassering.
4.4 Dvalemodus på skjermen
Etter 30 sekunder uten kommunikasjon
med produktet, går skjermen over i
dvalemodus. Kun LED-indikator som
korresponderer til for øyeblikk satt
temperatur lyser med lite lys. Alle andre
LED-indikatorer er av. For å deaktivere
denne modusen, trykk på
temperaturknappen.
4.5 ECO-modus
I denne modusen kan temperaturen
stilles mellom +3 og +4 °C.
Dette er den ideelle
temperaturen for å sikre god
matlagring med minimalt
energiforbruk.
For å aktivere ECO-modus, trykk på
temperaturknappen gjentatte ganger til
LED-indikatoren ved siden av ikonet for
ECO-modusen tennes.
4.6 COOLMATIC-funksjon
Hvis du skal legge inn en større mengde
romtemperert mat, for eksempel etter at
du har handlet, foreslår vi at du aktiverer
COOLMATIC-funksjonen, slik at
matvarene avkjøles raskere. Samtidig
unngår du at matvarene som allerede
oppbevares i kjøleskapet, blir
oppvarmet.
For å aktivere denne funksjonen, trykker
du på temperaturknappen gjentatte
ganger til LED-indikatoren ved siden av
COOLMATIC-ikonet tennes. Dessuten
34
www.husqvarna-electrolux.se
lyser LED-indikator korresponderende til
+2 °C opp.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 6 timer. Når
funksjonen deaktiveres,
gjenopprettes den forrige
temperaturinnstillingen.
Du kan deaktivere denne
funksjonen når som helst
ved å trykke på
temperaturknappen og
velge en ny
temperaturinnstilling.
4.7 Døren er åpen-alarm
Dør åpen-indikatoren blir aktivert hvis
kjøleskapsdøren har stått åpen i omtrent
5 minutter. LED-indikatoren for
gjeldende innstilte temperatur blinker og
lyden er aktivert.
Du kan deaktivere denne
alarmen ved å lukke døren
eller trykke på
temperaturknappen.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
1
5.1 Oppbevare mat i et
kjøleskap
1
2
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.3 Flaskestige
Når temperaturen settes til +2 °C, kan
temperaturen inne i skuffene nærme seg
0 °C.
Plasser flaskene (med åpningen pekende
fremover) i den forhåndsplasserte hyllen.
5.2 Plassere dørhyllene
Døren til produktet er utstyrt med
skinner som gjøre det mulig å flytte
hyller/beholderen i henhold til
individuelle preferanser.
For å sette på plass skuffer/beholdere
igjen:
1. Trekk gradvis hyllen/beholderen i
pilenes retning til den løsner.
2. Plasser hyllen/beholderen i ønsket
posisjon og sett den forsiktig inn på
skinnene.
Plasser kun lukkede flasker.
NORSK
skuffen litt opp og fjerner den fra
produktet.
Følg trinnene ovenfor i
omvendt rekkefølge for å
sette skuffen i en beholder.
5.6 Fjerne glasshyllene
5.4 Bruker en sammenleggbar
skuff
Dette produktet er utstyrt med en hylle
som består av to deler. Den fremre
halvdelen av hyllen kan plasseres under
den andre halvdelen for å bedre utnytte
plassen.
Dette produktet er utstyrt med en
glasshyller som skiller skuffene fra
hverandre.
For å fjerne en glasshylle:
1. Fjerne omliggende skuffer (se
«Fjerne skuffer»).
2. Trekk ut låsepinnene på begge
sidene av hyllen (1).
3. Trekk glasshyllen utover (2).
For å folde hyllen:
1. Ta forsiktig ut den fremre halvdelen.
2. Skyv den på den nedre skinnen og
under den andre halvdelen.
1
x2
1
2
5.5 Ta ut skuffene
For å fjerne en skuff fra en seksjon:
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Når du har kommet til slutten av
skinnen, løfter du fremsiden av
2
Følg trinnene ovenfor i
omvendt rekkefølge for å
sette på plass glasshyllen.
FORSIKTIG!
Sørg for at du setter
låsepinnene helt på plass.
35
36
www.husqvarna-electrolux.se
5.7 MULTIFLOW
Temperaturnivå og temperaturstabilitet
er optimalisert for å gi best mulig
matlagring.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av produktet.
Det er definert ulike temperaturområder
for å optimalisere lagringsforhold for
ulike typer varer (varmere temperatur
øverst, kaldere temperatur nederst).
Gjenoppretting av den indre
temperaturen etter åpning av døren er
forbedret takket være det dynamiske
kjølesystemet som genererer optimal
luftgjennomstrømning.
4. Sett på filterdekselet.
5.8 CLEANAIR FILTER
Dette aktive kullfilteret absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den
beste lukten og aromaen for alle
matvarer som oppbevares i kjøleskapet.
Ved levering er filteret i en plastpose.
Slik installerer du filteret i produktet:
1. Ta av filterdekselet.
FORSIKTIG!
Påse at filterdekselet alltid er
lukket slik at filteret fungerer
som det skal.
For at filteret skal være mest mulig
effektivt, bør det skiftes én gang i
halvåret. Nye aktive filtre får du kjøpt hos
en forhandler eller på nettet.
Delenummeret er trykket på plastposen.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
NORSK
37
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Avising av kjøleskapet
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet hver
gang kompressoren stopper under
normal bruk.
Det er viktig å jevnlig rengjøre
dreneringshullet for tinevann i
kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Matvarene du la i apparatet Avkjøl matvarer til romtempevar for varme.
ratur før du legger de i skapet.
38
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Mulig årsak
Løsning
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på COOLMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Det renner vann inne i kjøle- Dreneringshullet er tilstopskapet.
pet.
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
Rengjør dreneringshullet.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperpannen damperpannen.
over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
FROSTMATIC-funksjonen
eller COOLMATIC-funksjonen er slått på.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATICfunksjonen eller COOLMATICfunksjonen".
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt Legg færre matvarer inn i apinn i apparatet samtidig.
paratet samtidig.
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av varmeveksleren.
Det er for mye kondensert
vann på bakveggen i kjøleskapet.
Du åpner døren for ofte.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig. Påse at døren er ordentlig lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
NORSK
39
Problem
Mulig årsak
Løsning
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren like etter at du lukket den.
Vent minst 30 sekunder mellom hver gang du åpner og
stenger kjøleskapdøren.
Temperaturen i skuffene er
for lav.
Den kjøligste innstillingen
(+2°C) er valgt.
Still inn en høyere temperatur.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Husqvarna
Modell
QR920W 925052359
QR920X 925052400, 925052360
Kategori
1. Kjøleskap med ett eller flere oppbevaringsseksjoner for ferskmat
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te113
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
358
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
358
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- Ingen
gringsvolum (l)
40
www.husqvarna-electrolux.se
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
-
Strømbruddsikker i t
-
Frysekapasitet i kg/24t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
40
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
41
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................42
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 43
3. INSTALLATION..........................................................................................................45
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................46
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 47
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................49
7. FELSÖKNING.............................................................................................................50
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 52
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod
att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
42
1.
www.husqvarna-electrolux.se
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
43
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
44
www.husqvarna-electrolux.se
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
SVENSKA
45
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
3.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation och omhängning
av dörren.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningen.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, ska ett 10-mm
avstånd mellan väggen och
den sida av produkten där
gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att
öppna dörren när delarna
inuti kylskåpet tas bort (t ex
vid rengöring).
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
46
www.husqvarna-electrolux.se
4. KONTROLLPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
ECO-lägesikon
COOLMATIC-ikon
3
4.1 Slå på
4.4 Displayens viloläge
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LEDindikatorer tänds.
Efter ca 3 sekunder bleknar LEDindikatorerna och temperaturen är
inställd på standardinställning (ECOläge). LED-indikatoren bredvid ECOikonen tänds.
Efter 30 sekunder utan aktivitet går
displayen in i viloläge. Endast LEDindikatorn som motsvarar aktuell
temperaturinställning lyser svagt. Alla
andra LED-indikatorer är släckta. För att
avaktivera detta läge, tryck på
temperaturknappen.
4.2 Stänga av
1. Stäng av apparaten genom att trycka
på temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från
strömkällan genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
4.3 Temperaturreglering
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen
trycks in flyttas den inställda
temperaturen med 1 position och
motsvarande LED-indikator tänds. Tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills önskad temperatur valts.
Inställningen fastställs.
Valet sker i steg från +2 till
+8 °C.
Kallaste inställning: +2°C.
Varmaste inställning: +8°C
Lämpligaste inställningen:
ECO-läge (+3 till +4 °C).
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
• apparatens placering.
4.5 ECO-läge
I det här läget är temperaturen inställd
på mellan +3 och +4 °C.
Detta är den bästa
temperaturen för att
säkerställa god konservering
med minimal
energiförbrukning.
För att aktivera ECO-läge, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger
tills LED-indikatorn bredvid ECOlägessymbolen tänds på kontrollpanelen.
4.6 COOLMATIC-funktion
Om du behöver lägga in en större
mängd rumstempererad mat när du har
handlat rekommenderar vi att du
aktiverar COOLMATIC-funktionen för att
kyla matvarorna snabbare så att inte
andra matvaror i kylen blir varma.
För att aktivera den här funktionen, tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills LED-indikatorn bredvid
COOLMATIC-ikonen tänds. Även LEDindikatorn som motsvarar +2 °C tänds.
SVENSKA
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 6 timmar.
När funktionen stängs av
återställs föregående
temperaturinställning.
Du kan avaktivera denna
funktion när som helst
genom att trycka på
temperaturen och välja en
ny temperaturinställning.
dörr. LED-indikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar och
ljudet är på.
Du kan avaktivera det här
larmet genom att stänga
dörren eller genom att
trycka på
temperaturknappen.
4.7 Larm vid öppen dörr
Om kylskåpsdörren har lämnats öppen i
ca 5 minuter, aktiveras larmet för öppen
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
1
5.1 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
1
2
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
När temperaturen är inställd på +2 °C,
kan temperaturen inuti lådorna vara nära
0 °C.
5.2 Placering av dörrhyllorna
Dörren har skenor som gör att hyllorna/
facken kan placeras efter dina önskemål.
Placering av dörrens hyllor/fack:
1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas
riktning tills de lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats
och för in den/det i skenorna.
5.3 Flaskhylla
Placera flaskorna (med öppningarna
vända utåt) i den redan installerade
hyllan.
Sätt bara in stängda flaskor.
47
48
www.husqvarna-electrolux.se
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
lådan igen.
5.6 Ta bort glashyllorna
Den här produkten har glashyllor som
separerar lådorna.
När du vill ta bort glashyllorna:
5.4 Använda en hopfällbar
hylla
Den här produkten har en hylla som
består av två delar. Den främre delen av
hyllan kan placerad under den andra
delen för att ge bättre utrymme.
1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta
bort lådorna").
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna
av hyllan (1).
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).
Fälla ihop hyllan:
1. Ta ut den främre delen försiktigt.
2. För in den på den nedre skenan
under den andra delen av hyllan.
1
x2
1
2
2
5.5 Ta bort lådorna
Gör så här för att ta bort en låda från ett
fack:
1. Dra ut lådan så långt det går.
2. När du har kommit till slutet av
skenorna ska du lyfta lådan något
framtill och ta bort den.
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
glashyllan.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att låssprintarna sitter
ordentligt på plats.
5.7 MULTIFLOW
Temperaturnivå och stabilitet har
optimerats för att få den bästa
förvaringen av maten.
SVENSKA
Det finns olika temperaturområden för
att optimera förvaringen av olika typer av
varor (varmare temperatur i övre delen,
kallare temperatur i nedre delen).
49
3. Sätt i filtret i spåret på produktens
baksida.
Återställande av inre temperaturen efter
dörröppningen förbättras tack vare det
dynamiska kylsystem som genererar ett
optimalt luftflöde.
5.8 CLEANAIR FILTER
Detta är ett aktivt kolfilter som
absorberar dålig lukt och bidrar till att
bevara bästa smak och arom hos alla
matvaror som förvaras i kylen.
4. Sätt på filterskyddet.
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse.
Gör så här för att sätta dit filtret:
1. Ta bort filterskyddet.
2. Ta ut filtret ur plastpåsen.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att filterskyddet alltid
är stängt så att filtret
fungerar korrekt.
För att upprätthålla bästa prestanda ska
filtret bytas ut var 6:e månad. Nya aktiva
kolfilter kan köpas hos din återförsäljare
eller på vår webbplats. Artikelnumret
finns på plastpåsen.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
50
www.husqvarna-electrolux.se
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
51
Åtgärd
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Kompressorn startar inte
omedelbart när COOLMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvaror
från att rinna in i vattenupp- har kontakt med den bakre
samlaren.
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC-funktionen"
eller "COOLMATIC-funktionen".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
52
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Det är svårt att öppna dörren.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta i minst 30 sekunder mellan stängning och återöppnande av dörren.
Temperaturen i lådorna är
för låg.
Den kallaste inställningen
(+2 °C) har valts.
Ställ in en högre temperatur.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Husqvarna
Modell
QR920W 925052359
QR920X 925052400, 925052360
Kategori
1. Kylskåp med ett eller flera färskvaruutrymmen
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
113
Förvaringsvolym i liter, kyl
358
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
358
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
SVENSKA
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
Ingen
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
-
Säkerhet vid strömavbrott i h
-
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
-
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
40
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
53
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
54
www.husqvarna-electrolux.se
SVENSKA
55
280157949-A-132019
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising