AEG | RKB64021DX | User manual | Aeg RKB64021DX Handleiding

Aeg RKB64021DX Handleiding
RKB64021DX
ASC3870CN
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Koelkast
Notice d'utilisation
Réfrigérateur
Benutzerinformation
Kühlschrank
2
15
28
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. MONTAGE .................................................................................................................. 6
4. BEDIENING..................................................................................................................7
5. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................9
6. ONDERHOUD EN REINIGING...................................................................................9
7. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................10
8. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................13
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
5
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
6
www.aeg.com
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
3.2 Elektrische aansluiting
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
3.3 Installatie van het apparaat
en het omdraaien van de deur
Raadpleeg afzonderlijke
instructies voor installatie
(ventilatievereisten, waterpas
zetten) en omdraaien van de
deur.
NEDERLANDS
4. BEDIENING
4.1 Bedieningspaneel
1
6
5
4
3
2
1 Scherm
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ongedaan maken.
Scherm
A
A.
B.
C.
D.
E.
B
C
H
G F E
Timer-functie
COOLMATIC-functie
Holiday-functie
Indicatielampje voor temperatuur
Alarmlampje
D
F. ChildLock-functie
G. DrinksChill-functie
H. DYNAMICAIR-functie
4.2 Inschakelen
4.3 Uitschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
1. Houd ON/OFF een paar seconden
ingedrukt.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
Raadpleeg als "dEMo" op het display
verschijnt het hoofdstuk "Problemen
oplossen".
4.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de
koelkast kan worden aangepast door op
de thermostaatknoppen te drukken.
7
8
www.aeg.com
Standaardtemperatuur:
• +5°C voor de koelkast
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt. Na een
stroomonderbreking blijft de
ingestelde temperatuur
opgeslagen.
4.5 COOLMATIC-functie
Als u een grote hoeveelheid warm
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van
de boodschappen, in de koelkast wilt
plaatsen, adviseren wij u de
COOLMATIC-functie in te schakelen om
deze producten sneller te koelen en om
te voorkomen dat voedsel dat al in de
koelkast ligt warm wordt.
1. Druk herhaaldelijk op de Mode-knop
totdat het pictogram COOLMATIC
knippert.
2. Druk op de toets OK om uw keuze te
bevestigen.
Het COOLMATIC-lampje wordt
getoond.
Deze functie deactiveert
automatisch na 6 uur.
Om de functie uit te
schakelen voor de
automatische uitschakeleing,
herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende
pictogram COOLMATIC
verdwijnt.
4.6 Holiday-functie
Met deze functie kunt u de koelkast
tijdens een lange vakantieperiode
gesloten en leeg houden zonder dat er
onaangename geuren ontstaan.
Als u de Holiday-functie wilt
activeren, moet het koelvak
leeg zijn.
1. Druk op de Mode tot het
bijbehorende Holiday-pictogram
verschijnt.
Het pictogram Holiday knippert.
Het temperatuurlampje van de koelkast
toont de ingestelde temperatuur.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het pictogram Holiday verschijnt.
Als u de functie Holiday wilt uitschakelen,
herhaalt u deze procedure totdat het
bijbehorende pictogram Holiday is
uitgeschakeld.
4.7 Deur open alarm
Als de deur enkele minuten heeft
opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
Het alarm voor een geopende deur
bestaat uit:
• een knipperend alarmindicatielampje:
• een zoemer.
Als de normale omstandigheden zijn
hersteld (deur gesloten), wordt het
geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer
kan worden uitgeschakeld door op een
knop te drukken.
4.8 DrinksChill-functie
Deze functie wordt gebruikt om een
geluidsalarm op de gewenste tijd in te
stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in
een recept staat dat producten een
bepaalde tijd moet afkoelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DrinksChill-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur lager
of de knop Temperatuur hoger om
de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets voor
het hoger zetten van de temperatuur te
drukken.
Op het einde van de aftelling knippert
het DrinksChill-lampje en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
deactiveren.
NEDERLANDS
Om de functie tijdens het aftellen op elk
gewenst moment uit te schakelen,
herhaalt u de functiestappen tot het
indicatielampje verdwijnt.
Het DYNAMICAIR-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het DYNAMICAIR-lampje wordt
getoond.
Het activeren van de functie
DYNAMICAIR verhoogt het
energieverbruik.
Als de functie automatisch
wordt geactiveerd, wordt
het indicatielampje
DYNAMICAIR niet
weergegeven (zie "Dagelijks
gebruik").
4.9 ChildLock-functie
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
9
Om de functie uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat het bijbehorende
pictogram DYNAMICAIR is
uitgeschakeld.
4.10 DYNAMICAIR-functie
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Voedsel bewaren in een
koelvak
Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrij omheen kan circuleren.
Bewaar het voedsel op alle schappen
met een afstand van minstens 20 mm van
de achterwand en minstens 15 mm van
de deur.
5.2 DYNAMICAIR
Het koelvak is voorzien van een apparaat
dat snelle koeling van voedsel mogelijk
maakt en zorgt voor een gelijkmatigere
temperatuur in het vak.
Dit apparaat wordt automatisch
geactiveerd indien nodig, bijvoorbeeld
als de temperatuur in het apparaat te
hoog is.
Het is mogelijk om het apparaat
handmatig in te schakelen indien nodig
(zie “DYNAMICAIR functie”).
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
10
www.aeg.com
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
6.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van het apparaat en
verplaats of beschadig ze
niet.
6.3 Het ontdooien van de
koelkast
Rijp wordt elke keer als de
compressormotor tijdens normale
werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt en
op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
LET OP!
Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het
elektriciteitsverbruik reduceren.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
NEDERLANDS
11
7.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kast is kortgeleden aan- Zie "Deur open alarm/aanduigezet of de temperatuur is ding" of "Alarm/aanduiding
nog steeds te hoog.
hoge temperatuur".
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Zie "Deur open alarm/aanduiding" of "Alarm/aanduiding
hoge temperatuur".
Er verschijnt een vierkant
Probleem met de temperasymbool in plaats van getal- tuur van de sensor.
len op het temperatuurdisplay.
Neem contact op met onze
servicedienst (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden,
maar de temperatuur kan niet
aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met onze
servicedienst.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was
te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "COOLMATIC”.
De compressor werkt continu.
De compressor start niet
Dit is normaal, er is geen
onmiddellijk na het drukken storing.
op COOLMATIC of na het
veranderen van de temperatuur.
De compressor start na een
korte tijd.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
12
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer vast
aangesloten op de verdam- op de verdamperbak.
perbak boven de compressor.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC of Schakel FROSTMATIC of
COOLMATIC is ingeschaCOOLMATIC handmatig uit of
keld.
wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur
in te stellen. Zie "FROSTMATIC of COOLMATIC functie".
DEMO verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet Stel een hogere/lagere temgoed ingesteld.
peratuur in.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van de koelkast.
Deur gaat niet makkelijk
open.
Oplossing
Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even
uitschakelt.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De functie COOLMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "COOLMATIC”.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikt
materiaal voordat u het in het
apparaat plaatst.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, onze
servicedienst voor dit merk.
7.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
NEDERLANDS
13
8. TECHNISCHE GEGEVENS
8.1 Productinformatieblad
Handelsmerk
AEG
Model
RKB64021DX 925052114
ASC3870CN 925052160
Categorie
1. Koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de
resultaten van standaardtests gedurende 24 uur.
Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de
manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de
plaats waar het zich bevindt
116
Opslagvolume in liter, koelkast
387
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
387
Opslagvolume in liter, diepvries
-
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste
opslagvolume (l)
Geen
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C), indien van toepassing
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
-
conserveringsduur bij stroomuitval in h
-
Vriesvermogen in kg/24h
-
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
14
www.aeg.com
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
39
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn J/N
Nee
8.2 Aanvullende technische
gegevens
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
668 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
9. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
15
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................15
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................17
3. INSTALLATION..........................................................................................................19
4. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 20
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 22
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................22
7. DÉPANNAGE.............................................................................................................23
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 26
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
16
www.aeg.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre
3 et 8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et
autres environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou
dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
17
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
18
www.aeg.com
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
FRANÇAIS
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
19
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
3.2 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
3.3 Installation de l'appareil et
réversibilité de la porte
Veuillez vous reportez aux
instructions séparées
relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise
de niveau) et à la
réversibilité de la porte.
20
www.aeg.com
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Bandeau de commande
1
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Pour modifier la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Mode et la touche de diminution
de la température pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
Affichage
A
A.
B.
C.
D.
E.
B
C
H
G F E
Fonction Minuteur
Fonction COOLMATIC
Fonction Holiday
Indicateur de température
Voyant d'alarme
4.2 Mise en marche
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint.
Les indicateurs de température/voyants
du thermostat indiquent la température
programmée par défaut.
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
D
F. Fonction ChildLock
G. Fonction DrinksChill
H. Fonction DYNAMICAIR
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
4.3 Mise hors tension
1. Appuyez sur la touche ON/OFF
pendant quelques secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
FRANÇAIS
4.4 Réglage de la température
La température du réfrigérateur est
réglée en appuyant sur la touche de
température.
Température par défaut :
• +5 °C dans le réfrigérateur
L'indicateur de température indique la
température programmée.
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures. Après une
coupure de courant, la
température programmée
reste enregistrée.
4.5 Fonction COOLMATIC
Si vous avez besoin de ranger une
grande quantité d'aliments chauds dans
votre réfrigérateur, par exemple après
avoir fait vos courses, nous vous
suggérons d'activer la fonction
COOLMATIC pour refroidir rapidement
les aliments tout en évitant le
réchauffement des denrées déjà
stockées dans le réfrigérateur.
1. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer votre choix.
Le voyant COOLMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête
automatiquement au bout
de 6 heures.
Pour désactiver la fonction
avant qu'elle ne s'arrête
automatiquement, répétez
la procédure jusqu'à ce que
le voyant COOLMATIC
s'éteigne.
4.6 Fonction Holiday
Cette fonction vous permet de laisser le
compartiment réfrigérateur vide et fermé
pendant une longue période sans
formation de mauvaises odeurs.
Videz le compartiment
réfrigérateur avant d'activer
la fonction Holiday.
21
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole Holiday
apparaisse.
Le symbole Holiday clignote.
L'indicateur de température du
réfrigérateur indique la température
programmée.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
Le symbole Holiday apparaît.
Pour désactiver la fonction Holiday,
répétez les mêmes opérations jusqu'à ce
que le symbole Holiday disparaisse.
4.7 Alarme de porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la
porte reste ouverte pendant quelques
minutes. Les conditions d'alarme de
porte ouverte sont indiquées par :
• un voyant d'alarme clignotant ;
• une alarme sonore.
Au rétablissement des conditions
normales (porte fermée), l'alarme
s'arrête. Vous pouvez également
éteindre le signal sonore en appuyant
sur n'importe quelle touche.
4.8 Fonction DrinksChill
Utilisez cette fonction pour régler une
alarme sonore à une heure souhaitée, ce
qui est utile par exemple lorsque l'on
souhaite refroidir une préparation
pendant un certain temps.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur DrinksChill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution
ou d'augmentation de la
température pour changer la valeur
programmée de la minuterie de 1 à
90 minutes.
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
Le voyant DrinksChill s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Il est possible de modifier la durée à tout
moment et avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de diminution de
la température et sur la touche
d'augmentation de la température.
22
www.aeg.com
Une fois le décompte terminé, le voyant
DrinksChill clignote et un signal sonore
retentit. Appuyez sur la touche OK pour
arrêter le signal sonore et désactiver la
fonction.
Il est possible de désactiver une fonction
à tout moment pendant le décompte en
répétant les étapes de sélection de la
fonction, jusqu'à ce que le voyant
s'éteigne.
4.10 Fonction DYNAMICAIR
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur DYNAMICAIR clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer.
L'indicateur DYNAMICAIR s'affiche.
L'activation de la fonction
DYNAMICAIR augmente la
consommation d'électricité.
Si la fonction est activée
automatiquement, le voyant
DYNAMICAIR reste éteint
(reportez-vous à la section
« Utilisation quotidienne »).
4.9 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
Pour désactiver la fonction, répétez les
étapes jusqu'à ce que l'indicateur
DYNAMICAIR s'éteigne.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Conservation d'aliments
dans un compartiment
réfrigérateur
Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air
puisse circuler librement autour.
Tous les aliments placés sur les clayettes
ne doivent pas s'approcher de plus de
20 mm de la paroi arrière, et de 15 mm
de la porte.
5.2 DYNAMICAIR
Le compartiment réfrigérateur est
équipé d'un dispositif qui permet le
refroidissement rapide des aliments et
qui maintient une température plus
homogène dans le compartiment.
Le dispositif s'active automatiquement si
besoin, par exemple lorsque la
température à l'intérieur de l'appareil est
élevée.
Vous pouvez également activer
manuellement le dispositif si nécessaire
(reportez-vous au chapitre « Fonction
DYNAMICAIR »).
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
FRANÇAIS
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
6.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
23
6.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête.
Il est important de nettoyer
régulièrement l'orifice d'écoulement de
la goulotte d'évacuation de l'eau de
dégivrage située au milieu du
compartiment réfrigérateur pour
empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
7. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.4 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
24
www.aeg.com
7.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les signaux sonores et visuels sont activés.
L'appareil a récemment été
mis en marche ou la température est toujours trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme/Indicateur porte ouverte » ou « Alarme/Indicateur
haute température ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme/Indicateur porte ouverte » ou « Alarme/Indicateur
haute température ».
Un symbole carré apparaît à Problème de capteur de
la place des chiffres sur
température.
l'écran de température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération continuera de maintenir les aliments au froid, mais le réglage
de la température n'est pas
possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau
de commande ».
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Trop de produits ont été in- Attendez quelques heures et
troduits simultanément.
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments à
l'appareil étaient trop
température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
La fonction COOLMATIC
est activée
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est normal,
pas immédiatement après
il ne s'agit pas d'une anoavoir appuyé sur la touche
malie.
COOLMATIC ou après avoir
changé la température.
Consultez le paragraphe
« Fonction COOLMATIC ».
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
FRANÇAIS
Problème
Cause possible
De l'eau s'écoule à l'intérieur du réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
Nettoyez l'orifice d'écoulel'eau de dégivrage est obs- ment de l'eau de dégivrage.
trué.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
De l'eau coule sur le sol.
25
Solution
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
l'eau au bac d'évaporation de
pas raccordé au bac d'éva- l'eau de dégivrage.
poration situé au-dessus du
compresseur.
Il est impossible de régler la La fonction FROSTMATIC
température.
ou COOLMATIC est activée.
Désactivez manuellement la
fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC, ou attendez
que la fonction se réinitialise
automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « Fonction
FROSTMATIC ou COOLMATIC ».
DEMO s'affiche sur le panneau.
Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'un long
signal sonore retentisse et que
l'affichage s'éteigne pendant
un court instant.
L'appareil est en mode démonstration.
La température à l'intérieur Le thermostat n'est pas réde l'appareil est trop basse/ glé correctement.
élevée.
La température des produits est trop élevée.
Augmentez/réduisez la température.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été in- Introduisez moins de produits
troduits simultanément.
en même temps.
La fonction COOLMATIC
est activée
Trop d'eau s'est condensée La porte a été ouverte trop
sur la paroi arrière du réfri- fréquemment.
gérateur.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Consultez le paragraphe
« Fonction COOLMATIC ».
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
Assurez-vous que la porte est
entièrement fermée.
26
www.aeg.com
Problème
La porte est difficile à ouvrir.
Cause possible
Solution
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments dans
un emballage adapté avant de
les ranger dans l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir Attendez quelques secondes
la porte immédiatement
après avoir fermé la porte
après l'avoir fermée.
pour la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
7.2 Remplacement de
l’éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
8.1 Fiche d'informations produit
Marque
AEG
Modèle
RKB64021DX 925052114
ASC3870CN 925052160
Catégorie
1. Réfrigérateur comportant un ou
plusieurs compartiments de stockage de denrées fraîches
Classe d'efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée 116
sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans
des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
387
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
387
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
-
FRANÇAIS
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur »
-
Volume de stockage en litres, « Compartiments de
type autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le volume de stockage le plus élevé (l)
Néant
Température de conception des « compartiments
de type autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
-
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Non
« Sans givre » (O/N), Congélateur
-
Autonomie en h
-
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
-
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW
39
Appareil intégrable O/N
Non
27
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du Non
vin O/N
8.2 Autres caractéristiques
techniques
Hauteur
1850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
668 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
28
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 28
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................30
3. MONTAGE................................................................................................................. 32
4. BETRIEB......................................................................................................................33
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 35
6. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 36
7. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 36
8. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................39
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
DEUTSCH
29
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
30
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
DEUTSCH
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
31
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
32
www.aeg.com
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
3.2 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
DEUTSCH
33
3.3 Montage des Geräts und
Wechseln des Türanschlags
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung)
und zum Wechsel des
Türanschlags finden Sie in
einer separaten
Montageanleitung.
4. BETRIEB
4.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
5
4
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
Display
A
A.
B.
C.
D.
E.
Uhrfunktion
Funktion COOLMATIC
Funktion Holiday
Temperaturnzeige
Alarmanzeige
B
C
D
H
G F E
F. Funktion ChildLock
G. Funktion DrinksChill
H. Funktion DYNAMICAIR
34
www.aeg.com
4.2 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn das Display "dEMo" anzeigt, siehe
Kapitel „Fehlersuche“.
4.3 Ausschalten des Geräts
1. Drücken Sie ON/OFF einige
Sekunden.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
4.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühlschranks lässt
sich durch Drücken der Temperaturtaste
einstellen.
Standardtemperatur:
• +5 °C für den Kühlschrank
Die Temperaturanzeige zeigt die
eingestellte Temperatur an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht. Nach
einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
4.5 Funktion COOLMATIC
Wenn Sie zum Beispiel nach einem
Einkauf größere Mengen warmer
Lebensmittel einlegen möchten,
empfehlen wir die Funktion
COOLMATIC einzuschalten, um die
Produkte schneller zu kühlen und um zu
vermeiden, dass die bereits im
Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
1. Drücken Sie die Taste Mode
wiederholt, bis das Symbol
COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zum Bestätigen die
Taste OK.
Die Anzeige COOLMATIC leuchtet.
Diese Funktion endet
automatisch nach 6 Stunden.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
COOLMATIC erlischt.
4.6 Funktion Holiday
Mit dieser Funktion können Sie den
Kühlschrank über längere Zeit mit
geschlossener Tür leer stehen lassen,
ohne dass sich ein unangenehmer
Geruch entwickelt.
Leeren Sie den Kühlraum,
bevor Sie die HolidayFunktion einschalten.
1. Drücken Sie Mode, bis die HolidayAnzeige erscheint.
Das Holiday-Symbol blinkt.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt
die eingestellte Temperatur an.
2. Mit OK bestätigen.
Das Holiday-Symbol erscheint.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Holiday-Funktion die obigen Schritte, bis
die Holiday-Anzeige erlischt.
4.7 Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür
einige Minuten lang offen steht. Der
Alarm „Tür offen“ wird wie folgt
angezeigt:
• Blinkende Alarmanzeige
• Akustisches Signal.
Sobald der Normalzustand
wiederhergestellt ist (Tür geschlossen),
wird der Alarm ausgeschaltet. Der
Summer kann auch durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
4.8 Funktion DrinksChill
Mit dieser Funktion wird ein akustischer
Alarm auf eine gewünschte Zeit
eingestellt. Dies ist zum Beispiel nützlich,
wenn ein Rezept erfordert, dass eine
Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen
muss.
DEUTSCH
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Uhreinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige DrinksChill leuchtet.
Im Timer blinkt (min)..
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur drücken.
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden. Wiederholen Sie hierzu die
obigen Schritte, bis die Anzeige erlischt.
4.9 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
35
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die ChildLock Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock leuchtet.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlöscht.
4.10 Funktion DYNAMICAIR
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die DYNAMICAIR-Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die DYNAMICAIR-Anzeige erscheint.
Durch das Einschalten der
Funktion DYNAMICAIR
erhöht sich der
Energieverbrauch.
Wird die Funktion
automatisch eingeschaltet,
leuchtet die Anzeige
DYNAMICAIR nicht (siehe
„Täglicher Gebrauch“).
Wiederholen Sie zum Ausschalten der
Funktion die obigen Schritte, bis die
DYNAMICAIR-Anzeige erlischt.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Lagern von Lebensmitteln
im Kühlraum
Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass die Luft um sie zirkulieren kann.
Lagern Sie die Lebensmittel auf allen
Ablagen mit einem Mindestabstand von
20 mm zur Rückwand und 15 mm zur Tür.
5.2 DYNAMICAIR
Das Kühlfach ist mit einem Gerät
ausgestattet, das das schnelle Abkühlen
von Lebensmitteln ermöglicht und eine
gleichmäßigere Temperatur im Fach
aufrechterhält.
Dieses Gerät wird bei Bedarf
automatisch aktiviert, beispielsweise
wenn die Temperatur im Inneren des
Haushaltsgeräts hoch ist.
Das Gerät kann bei Bedarf manuell
eingeschaltet werden (siehe "Funktion
DYNAMICAIR ").
36
www.aeg.com
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
6.2 Regelmäßige Reinigung
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
6.3 Abtauen des Kühlschranks
Reif im Verdampfer des Kühlfachs wird
bei jedem Anhalten des
Motorkompressors während des
Normalbetriebs automatisch eliminiert.
Eine regelmäßige Reinigung des
Abtauwasser-Ablauflochs in der Mitte
des Kühlfachkanals ist wichtig, um zu
verhindern, dass das Wasser überläuft
und auf das Lebensmittel im Inneren
tropft.
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
6.4 Stillstandszeiten
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
DEUTSCH
37
7.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
wurden nicht ausgeglichen. steht.
Es wird ein akustisches oder Der Schrank wurde vor
optisches Alarmsignal aus- kurzem eingeschaltet oder
gelöst.
die Temperatur ist immer
noch hoch.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Abhilfe
Siehe "Türöffnungsalarm/
Anzeigeleuchte" oder "Hochtemperaturalarm/Anzeigeleuchte".
Siehe "Türöffnungsalarm/
Anzeigeleuchte" oder "Hochtemperaturalarm/Anzeigeleuchte".
Anstelle von Zahlen auf
Temperatursensorproblem. Bitte wenden Sie sich an die
dem Temperaturdisplay
nächste autorisierte Kundenwird ein viereckiges Symbol
dienststelle (das Kühlsystem
angezeigt.
hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Kontaktieren Sie den nächsten
autorisierten Kundendienst.
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie erneut die
Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Le- Lassen Sie die Lebensmittel
bensmittel waren noch zu
auf Raumtemperatur abkühwarm.
len, bevor Sie sie einlagern.
Die Funktion COOLMATIC
ist eingeschaltet.
Siehe „Funktion COOLMATIC“.
Der Kompressor startet
nicht sofort nach dem Drücken von COOLMATIC
oder nach der Änderung
der Temperatur.
Das ist normal, es ist kein
Fehler aufgetreten.
Der Kompressor startet nach
einer gewissen Zeit.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
38
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Lebensmittelprodukte ver- Stellen Sie sicher, dass die Lehindern das Abfließen des bensmittel nicht die Rückwand
Wassers in den Wassersam- berühren.
melbehälter.
Wasser läuft auf den Boden. Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion FROSTMATIC Schalten Sie FROSTMATIC
oder COOLMATIC ist einoder COOLMATIC manuell
geschaltet.
aus oder warten Sie bis die
Funktion automatisch zurückgesetzt wird, um die Temperatur einzustellen. Siehe „Funktion FROSTMATIC oder COOLMATIC“.
DEMO erscheint auf dem
Display.
Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie OK ungefähr 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer Ton ertönt und das Display für eine kurze Zeit abgeschaltet wird.
Die Temperatur im Gerät ist Der Temperaturregler ist
zu niedrig/zu hoch.
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der Lebensmittelprodukte ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät
geben.
Viele Lebensmittelprodukte Lagern Sie weniger Lebenswurden zur selben Zeit ein- mittel zur selben Zeit ein.
gelagert.
Die Funktion COOLMATIC
ist eingeschaltet.
Es gibt zu viel Kondenswasser an der Rückwand des
Kühlschranks.
Siehe „Funktion COOLMATIC“.
Die Tür wurde zu häufig ge- Öffnen Sie die Tür nur bei Beöffnet.
darf.
Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.
Achten Sie darauf, die Tür vollständig zu schließen.
Das eingelagerte LebensPacken Sie das Lebensmittel in
mittel wurde nicht verpackt. eine geeignete Verpackung,
bevor Sie es in das Gerät legen.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
39
Abhilfe
Die Tür lässt sich nicht leicht Sie haben versucht, die Tür Warten Sie einige Sekunden
öffnen.
unmittelbar nach dem
zwischen dem Schließen und
Schließen wieder zu öffnen. erneuten Öffnen der Tür.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
7.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
8. TECHNISCHE DATEN
8.1 Produktdatenblatt
Warenzeichen
AEG
Modellkennung
RKB64021DX 925052114
ASC3870CN 925052160
Kategorie
1. Kühlschrank, der über mindestens
ein Lagerfach für frische Lebensmittel verfügt
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage
von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab
116
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
387
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
387
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
-
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
40
www.aeg.com
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
Keine
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C
(°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
-
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
-
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
39
Einbaugerät (J/N)
Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von
Wein bestimmt (J/N)
Nein
8.2 Zusätzliche technische
Daten
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
668 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innen- oder
Außenseite des Geräts sowie auf dem
Energielabel.
9. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
41
42
www.aeg.com
DEUTSCH
43
280158336-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising