Electrolux | ERE8000X | User manual | Electrolux ERE8000X Uživatelský manuál

Electrolux ERE8000X Uživatelský manuál
ERE8000W
ERE8000X
CS
ET
LV
LT
Chladnička
Külmutuskapp
Ledusskapis
Šaldytuvas
Návod k použití
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
17
31
45
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 11
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 12
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 14
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
5
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
6
www.electrolux.com
•
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
3.3 Vyrovnání
Zarovnání dveří závisí na
správném vyrovnání
spotřebiče.
Před provedením této
operace se doporučuje
vyjmout potraviny ze
spotřebiče.
Spotřebič můžete vyrovnat seřízením
dvou předních dolních nožiček:
3.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Spotřebič můžete také vyrovnat pomocí
dvou koleček vzadu:
Kolečka vzadu lze nastavit otočením matice na závitové
tyči doleva spotřebič
zdvihnete, otočením matice
doprava ho snížíte.
ČESKY
3. Zástrčku nasaďte zpět.
UP
3.4 Instalace spotřebiče a
změna směru otevírání dveří
K instalaci a změně směru
otevírání dveří si pročtěte si
samostatné pokyny.
DOWN
1. Vyjměte zástrčku z přední části
spotřebiče.
2. Pomocí imbusového klíče 10 nebo
křížového šroubováku nastavte
výšku spotřebiče v zadní části. Směr
šroubování je vyznačen na zástrčce.
POZOR!
Pokud umístíte spotřebič
proti stěně, použijte dodané
zadní rozpěrky nebo
dodržujte minimální
vzdálenost uvedenou v
pokynech k instalaci.
POZOR!
Pokud instalujete spotřebič u
stěny, dodržujte 10mm
vzdálenost mezi stěnou a
stranou spotřebiče, kde se
nachází dveřní závěsy,
abyste zajistili dostatek
místa k otevření dveří při
vyjímání vnitřního vybavení
(např. při čištění).
POZOR!
Během celého postupu
změny směru otevírání dveří
chraňte podlahu před
poškrábáním odolným
materiálem.
7
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
4
2
1
2
3
4
Teplotní stupnice
Tlačítko teploty
Ikona režimu ECO
Ikona FASTCOOL
3
4.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zapojte spotřebič do elektrické
zásuvky.
2. K zapnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko teploty, dokud se nerozsvítí
všechny LED kontrolky.
Po přibližně třech sekundách LED
kontrolky zhasnou a je nastavena
výchozí teplota (režim ECO). LED
kontrolka vedle symbolu režimu ECO
svítí.
4.2 Vypnutí spotřebiče
1. K vypnutí spotřebiče na tři sekundy
stiskněte tlačítko teploty.
Všechny LED kontrolky zhasnou.
2. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové
zásuvky.
4.3 Regulace teploty
K regulaci teploty stiskněte tlačítko
teploty. Po každém stisknutí tohoto
tlačítka se nastavená teplota posune o
jednu polohu a rozsvítí se odpovídající
LED kontrolka. Opakovaně stiskněte
tlačítko teploty, dokud nezvolíte
požadovanou teplotu. Nastavení bude
uloženo.
Teplota se postupně mění
od +2 °C do +8 °C.
Nejchladnější nastavení: +2
°C.
Nejteplejší nastavení: +8 °C
Nejvhodnější nastavení:
režim ECO (+3 až +4 °C).
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
•
•
•
četnosti otevírání dveří
množství uložených potravin
umístění spotřebiče.
4.4 Režim spánku displeje
Po 30 sekundách bez žádné interakce se
spotřebičem se displej přepne do režimu
spánku. Tlumeně svítí pouze LED
kontrolka odpovídající aktuálně
nastavené teplotě. Všechny ostatní LED
kontrolky jsou zhasnuté. K vypnutí tohoto
režimu stiskněte tlačítko teploty.
4.5 Režim ECO
V tomto režimu je teplota nastavena v
rozmezí +3 a +4 °C.
Toto je nejlepší teplota k
zajištění dobrého
uchovávání potravin s
minimální spotřebou
energie.
K zapnutí režimu ECO stiskněte
opakovaně tlačítko teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí LED
kontrolka vedle ikony režimu ECO.
4.6 Funkce FASTCOOL
Potřebujete-li například po nákupu uložit
velké množství teplých potravin,
doporučujeme zapnout funkci
FASTCOOL, aby se potraviny rychleji
zchladily a nezahřály ostatní potraviny již
uložené v chladicím oddílu.
Tuto funkci zapnete opakovaným
stisknutím tlačítka teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí kontrolka
LED vedle ikony FASTCOOL. Stejně tak
se rozsvítí kontrolka LED odpovídající
+2 °C.
ČESKY
Funkce se automaticky
vypne za 6 hodin. Když se
funkce vypne, obnoví se
předchozí nastavení teploty.
Tuto funkci můžete kdykoli
vypnout stisknutím tlačítka
teploty a volbou nového
nastavení teploty.
otevřených dveří. Kontrolka LED
aktuálně nastavené teploty bliká a je
zapnutá zvuková signalizace.
Tuto výstrahu můžete
vypnout tak, že zavřete
dveře nebo stisknete tlačítko
teploty.
4.7 Výstraha otevřených dveří
Jsou-li dveře chladničky otevřené po
dobu asi pěti minut, zapne se výstraha
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
1
5.1 Skladování potravin v
chladicím oddílu
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
1
2
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích
umístěny alespoň 20 mm od zadní stěny
a 15 mm od dveří.
Když je teplota nastavená na +2 °C,
teplota uvnitř zásuvek může být blízko k
0 °C.
5.2 Umístění dveřních polic
Dveře tohoto spotřebiče jsou vybaveny
drážkami, které uspořádání polic/
přihrádek podle individuálních
požadavků.
Přemístění dveřních polic/přihrádek:
1. Pomalu posunujte polici/přihrádku ve
směru šipek, dokud se neuvolní.
2. Umístěte polici/přihrádku do
požadované polohy a jemně ji
zasuňte do drážky.
5.3 Stojan na lahve
Lahve položte (hrdly dopředu) do police
umístěné v chladničce.
Vkládejte pouze zavřené
láhve.
9
10
www.electrolux.com
Pro vložení zásuvky do
oddílu se řiďte výše
uvedenými kroky v
obráceném pořadí.
5.6 Vyjmutí skleněných polic
Tento spotřebič je vybaven skleněnými
policemi, které oddělují zásuvky.
5.4 Použití skládacích polic
Tento spotřebič je vybaven policí
sestávající ze dvou částí. Pro lepší
využití prostoru lze přední polovinu
police umístit pod druhou polovinu.
Složení police:
Vyjmutí skleněné police:
1. Odstraňte okolní zásuvky (viz
„Vysazení zásuvek“).
2. Vytáhněte pojistné kolíky na obou
stranách police (1).
3. Vytáhněte skleněnou polici ven (2).
1. Opatrně vyjměte přední polovinu.
2. Vsuňte ji do spodní drážky a pod
druhou polovinu.
1
x2
1
2
5.5 Vysazení zásuvek
Vysazení zásuvky z oddílu:
1. Vytáhněte zásuvku až na doraz.
2. Jakmile dosáhnete konce drážek,
lehce nadzdvihněte přední část
zásuvky a vyjměte ji ze spotřebiče.
2
Pro vložení skleněné police
zpět na místo se řiďte výše
uvedenými kroky v
obráceném pořadí.
POZOR!
Při zatlačování pojistných
kolíků se ujistěte, že je zcela
zasunete.
ČESKY
5.7 MULTIFLOW
Stabilita a hladina teploty se optimalizuje
pro zajištění nejlepšího uchovávání
potravin.
2. Vyjměte filtr z plastového sáčku.
3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní
straně spotřebiče.
K dispozici jsou oblasti s různou teplotou,
které optimalizují podmínky uchovávání
různých druhů potravin (vyšší teplota v
horní části, nižší teplota ve spodní části
spotřebiče).
Obnovení vnitřní teploty po otevření
dveří je vylepšené pomocí systému
dynamického chlazení, které vytváří
optimální proudění vzduchu.
4. Nasaďte kryt filtru.
5.8 CLEANAIR FILTER
Tento filtr z aktivního uhlíku pohlcuje
nepříjemné pachy a udržuje ty nejlepší
chutě a vůně všech potravin uložených v
chladicím oddílu.
Při dodání spotřebiče se filtr nachází v
plastovém sáčku.
K instalaci filtru do spotřebiče:
1. Sejměte kryt filtru.
POZOR!
Ujistěte se, že je kryt filtru
vždy zavřený, aby filtr
fungoval správně.
Nejlepší účinnosti filtru dosáhnete jeho
výměnou každých šest měsíců. Nové
aktivní filtry lze zakoupit u vašeho
místního prodejce nebo přes webovou
stránku. Číslo dílu je vytištěno na
plastovém sáčku.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
11
12
www.electrolux.com
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
6.4 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna optická či
zvuková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je je‐
ště příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
ČESKY
Problém
Kompresor funguje
nepřetržitě.
13
Možná příčina
Řešení
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Funkce FASTCOOL je
zapnutá.
Viz „Funkce FASTCOOL“.
Po stisknutí FASTCOOL
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí
okamžitě.
Toto je normální jev, který Kompresor se po určité době
nepředstavuje poruchu
spustí.
spotřebiče.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní stě‐
ho otvoru.
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo FASTCOOL.
Ručně vypněte funkci FastF‐
reeze nebo FASTCOOL, či
případně vyčkejte s nastavo‐
váním teploty, dokud se da‐
ná funkce neresetuje auto‐
maticky. Viz „Funkce FastF‐
reeze“ nebo „Funkce FAST‐
COOL“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
14
www.electrolux.com
Problém
Boční panely spotřebiče
jsou teplé.
Možná příčina
Řešení
Funkce FASTCOOL je
zapnutá.
Viz „Funkce FASTCOOL“.
Jedná se o běžný stav,
který je způsoben provo‐
zem výměníku tepla.
Na zadní stěně chladničky Dveře byly otvírány příliš
je příliš mnoho kondenzo‐ často.
vané vody.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte alespoň 30 sekund
po zavření dveří, než je zno‐
vu otevřete.
Teplota v zásuvkách je
příliš nízká.
Je zvoleno nejchladnější
nastavení (+2 °C).
Nastavte vyšší teplotu.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
ERE8000W 925052368
ERE8000X 925052369,
925052396
Kategorie
1. Chladnička s jedním nebo více
úložnými oddíly pro čerstvé potra‐
viny
Třída energetické účinnosti
A++
ČESKY
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
113
Užitný objem v litrech, chladnička
358
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
358
Užitný objem v litrech, mraznička
-
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
Žádný
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ano
Beznámrazová (A/N), mraznička
-
Doba skladování při vypnutí v hodinách
-
Mrazicí výkon v kg/24 h
-
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
40
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
8.2 Další technické údaje
Výška
1850 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
15
16
www.electrolux.com
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
EESTI
17
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 17
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 19
3. PAIGALDAMINE...............................................................................................21
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 23
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 24
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 26
7. VEAOTSING.....................................................................................................27
8. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 29
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
18
www.electrolux.com
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
EESTI
•
•
•
•
•
19
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
•
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
20
www.electrolux.com
•
•
•
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
2.6 Hooldus
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
EESTI
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Seadme loodimiseks võite kasutada ka
kahte tagumist ratast:
3.2 Elektriühendus
•
•
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.3 Loodimine
Ukse joondamine sõltub
loodimise täpsusest.
Enne selle toimingu
läbiviimist on soovitatav
seade tühjaks teha.
Seadme paikaloodimiseks kasutage
kahte reguleeritavat jalga seadme all
esiküljel:
Tagumisi rattaid saab
reguleerida, keerates
seadme tõstmiseks
keermestatud toru mutrit
vasakule ning seadme
allapoole laskmiseks
paremale.
21
22
www.electrolux.com
3. Pange pistik sisse.
UP
3.4 Paigaldamine ja ukse
avamissuuna muutmine
Teavet paigaldamise ja ukse
avamissuuna muutmise
kohta leiate eraldi brošüürist.
DOWN
1. Eemaldage pistik seadme esiküljelt.
ETTEVAATUST!
Kui paigutate seadme seina
vastu, kasutage
kaasaolevaid vahepukse või
järgige paigaldusjuhistes
toodud minimaalset
vahemaad.
ETTEVAATUST!
Kui paigaldate seadme seina
kõrvale, jätke seina ja
uksehingede vahele umbes
10 mm vaba ruumi, et
seadmest sisemiste detailide
väljavõtmisel (näiteks
puhastamise ajal) jääks ukse
avamiseks piisavalt ruumi.
ETTEVAATUST!
Ukse avamissuuna
muutmisel asetage põranda
kaitsmiseks maha
vastupidav materjal.
2. Kõrguse reguleerimiseks kasutage
seadme tagaosas nr 10 kuuskantvõtit
või ristpeakruvikeerajat.
Reguleerimise täpse suuna leiate
pistikul oleva tähise järgi.
EESTI
23
4. JUHTPANEEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperatuuriskaala
Temperatuurinupp
ECO-režiimi ikoon
FASTCOOL-ikoon
3
4.1 Sisselülitamine
1. Lükake seadme toitejuhe
seinakontakti.
2. Seadme sisselülitamiseks puudutage
temperatuurinuppu, kuni süttivad kõik
LED-indikaatorid.
Umbes 3 sekundi pärast LEDindikaatorid kustuvad ja temperatuur
läheb vaikeseadele (ECO-režiimi). Põleb
LED-indikaator ECO-režiimi ikooni
kõrval.
4.2 Väljalülitamine
1. Lülitage seade välja, vajutades 3
sekundit temperatuurinuppu.
Kõik LED-indikaatorid kustuvad.
2. Seadme elektrivõrgust
lahtiühendamiseks eemaldage
toitepistik pistikupesast.
4.3 Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleerimiseks vajutage
temperatuurinuppu. Igakordne
nupuvajutus nihutab temperatuuri 1
asendi võrra edasi ja süttib vastav LEDindikaator. Vajutage temperatuurinuppu
seni, kuni olete jõudnud soovitud
temperatuurini. Seade jääb püsima.
Valimine toimub
progresseeruvalt, vahemikus
+2°C kuni +8°C.
Kõige külmem seade: +2°C.
Kõige soojem seade: +8°C
Sobivaim seade: ECO-režiim
(+3 kuni +4°C).
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
•
•
•
ukse avamise sagedusest;
säilitatava toidu kogusest;
seadme asukohast.
4.4 Ekraani puhkerežiim
Kui seadet pole 30 sekundit kasutatud,
läheb ekraan puhkerežiimi. Nõrga tulega
jääb põlema ainult valitud temperatuurile
vastav LED-indikaator. Kõik muud LEDindikaatorid on väljas. Selle režiimi
väljalülitamiseks vajutage
temperatuurinuppu.
4.5 ECO-režiim
Selles režiimis on
temperatuurivahemikuks +3 kuni +4°C.
See on parim temperatuur
toidu heaks säilitamiseks ja
minimaalseks
energiatarbimiseks.
Režiimi ECO sisselülitamiseks vajutage
temperatuurinuppu, kuni süttib indikaator
LED, mis asub režiimi ECO ikooni kõrval.
4.6 FASTCOOL-funktsioon
Kui külmikusse tuleb korraga paigutada
suur hulk toatemperatuuril toitu (näiteks
pärast sisseostude tegemist), on
soovitatav aktiveerida FASTCOOLfunktsioon, et toit kiiremini maha
jahutada ja vältida külmikuosas juba
olevate toitude soojenemist.
Selle funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage järjest temperatuurinuppu, kuni
süttib ikooni FASTCOOL kõrval asuv
LED-indikaator. Põleb ka +2°C
temperatuuri tähistav LED-indikaator.
24
www.electrolux.com
See funktsioon lülitub 6 tunni
pärast automaatselt välja.
Funktsiooni väljalülitumisel
taastatakse eelmine
temperatuuriseade.
Selle funktsiooni saate alati
välja lülitada, kui vajutate
temperatuurinuppu ja valite
uue temperatuuriseade.
4.7 Lahtise ukse signaal
Kui külmiku uks on jäänud lahti juba 5
minutiks, lülitub sisse lahtise ukse
hoiatussignaal. Valitud temperatuuri
LED-indikaator vilgub ja helisignaal on
sees.
Hoiatuse väljalülitamiseks
sulgege uks või vajutage
temperatuurinuppu.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
1
5.1 Toidu säilitamine
külmikusektsioonis
1
2
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Asetage toidud nii, et õhk saaks nende
ümber liikuda.
Hoidke toiduaineid riiulitel tagaseinast
vähemalt 20 mm ja uksest vähemalt 15
mm kaugusel.
Kui temperatuuriks on seatud +2° C, võib
sahtlites olev temperatuur olla 0° C
lähedal.
5.2 Ukseriiulite paigutamine
Seadme ukse küljel on siinid, mis
võimaldavad riiuleid/kaste paigutada nii,
nagu teile meeldib.
Riiulite/kastide ümberpaigutamine:
1. Tõmmake riiulit/kasti järk-järgult
nooltega näidatud suunas, kuni see
lahti tuleb.
2. Paigutage riiul/kast soovitud kohta ja
lükake õrnalt siinidele.
5.3 Pudelirest
Asetage pudelid (suuga ukse poole)
eelnevalt paika pandud riiulile.
Pudelid peaksid olema
suletud.
EESTI
5.4 Kokkupandava riiuli
kasutamine
See seade on varustatud kahest osast
koosneva riiuliga. Ruumi paremaks
ärakasutamiseks saab riiuli eesmise osa
paigutada tagumise osa alla.
25
1. Eemaldage riiuli ümber asuvad
sahtlid (vt "Sahtlite eemaldamine").
2. Tõmmake välja riiuli külgedel olevad
lukustustihvtid (1).
3. Tõmmake klaasriiul välja (2).
Riiuli kokkupanemiseks:
1. Võtke eesmine osa õrnalt välja.
2. Libistage see alumise osa all olevale
siinile.
1
x2
1
2
2
5.5 Sahtlite eemaldamine
Sahtli eemaldamine sektsioonist:
1. Tõmmake sahtel lõpuni välja.
2. Kui jõuate siinide lõppu, tõstke sahtli
esiosa kergelt üles ja eemaldage see
siis seadmest.
Riiuli tagasiasetamiseks
järgige toodud samme
vastupidises järjekorras.
ETTEVAATUST!
Lukustustihvtide
sisselükkamisel vaadake, et
need täielikult kohale
kinnituksid.
5.7 MULTIFLOW
Temperatuuri tase ja püsivus tagavad
toidu säilitamiseks parimad tingimused.
Erinevad temperatuurialad pakuvad eri
tüüpi toitude jaoks parimaid
säilitustingimusi (seadme ülaosas
kõrgema temperatuuriga ala, alaosas
aga külmema temperatuuriga ala).
Sahtli tagasiasetamiseks
järgige toodud juhiseid
vastupidises järjekorras.
5.6 Klaasriiulite eemaldamine
Sellel seadmel on klaasriiulid, mis
eraldavad sahtleid.
Klaasriiuli eemaldamine:
Tänu optimaalset õhuvoogu tekitavale
dünaamilisele jahutussüsteemile taastub
seadmes pärast ukse avamist kiiresti
õige sisetemperatuur.
5.8 CLEANAIR FILTER
See on aktiivne süsinikfilter, mis imab
endasse halvad lõhnad ja jätab kõikidele
külmikuosas olevatele toitudele värske
maitse ja lõhna.
26
www.electrolux.com
Seadme tarnimisel on filter kilekotis.
4. Pange filtri kate tagasi.
Filtri paigaldamiseks seadmesse:
1. Eemaldage filtrikate.
2. Võtke filter kilekotist välja.
3. Sisestage filter pesasse, mis asub
seadme tagaseinas.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et filtri kate oleks
alati kinni, sest ainult nii
saab filter õigesti töötada.
Parima tõhususe saavutamiseks tuleks
filter iga poole aasta tagant välja
vahetada. Uusi aktiivfiltreid saab osta
kohalikult edasimüüjalt või veebisaidi
kaudu. Osa number on trükitud kilekotile.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
6.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
EESTI
6.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
27
6.4 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb liiga valju mü‐ Seade ei ole paigutatud
ra.
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Heli- või visuaalne hoiatus Seade on hiljuti sisse lüli‐
on sees.
tatud või on temperatuur
veel liiga kõrge.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus/indikaator" või "Kõrge
temperatuuri hoiatus/indikaa‐
tor".
Temperatuur seadmes on Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
liiga kõrge.
tus/indikaator" või "Kõrge
temperatuuri hoiatus/indikaa‐
tor".
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pide‐
valt.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volita‐
tud teeninduskeskusse.
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt jaotist "Kasutami‐
ne"/"Juhtpaneel".
Panite külmikusse korra‐
ga liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
28
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud
toit oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Funktsioon FASTCOOL
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon FASTCOOL".
Kompressor ei hakka ko‐ See on normaalne, viga ei Kompressor hakkab tööle
he tööle pärast FAST‐
ole.
mõne aja pärast.
COOL-nupu vajutamist või
pärast temperatuuri muut‐
mist.
Külmiku sees voolab vesi. Vee väljavooluava on um‐ Puhastage vee väljavoolua‐
mistunud.
va.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumis‐
puutuks tagapaneeli.
nõusse.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee välja‐
ei ole ühendatud kom‐
voolujuhik aurustumisrenni.
pressori kohal asuva au‐
rustumisrenniga.
Temperatuuri ei saa mää‐
rata.
Funktsioon FastFreeze
või FASTCOOL on sisse
lülitatud.
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei Valige kõrgem/madalam
ole õigesti seadistatud.
temperatuur.
Lülitage FastFreeze või
FASTCOOL käsitsi välja või
oodake temperatuuri seadis‐
tamisega, kuni funktsioon on
automaatselt lähtestunud. Vt
"Funktsioon FastFreeze" või
"Funktsioon FASTCOOL".
Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Funktsioon FASTCOOL
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon FASTCOOL".
Seadme külgpaneelid on
soojad.
Viga ei ole; põhjus peitub
soojusvaheti töös.
Külmiku tagaseinal on lii‐
ga palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
29
Lahendus
Uks polnud täielikult sule‐ Kontrollige, kas uks on kor‐
tud.
ralikult suletud.
Toit ei ole korralikult sisse Enne toidu hoiulepanekut
pakitud.
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulge‐
mist.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne uuesti avamist oodake
vähemalt 30 sekundit.
Temperatuur sahtlites on
liiga madal.
Valitud on kõige külmem
seade (+2°C).
Valige kõrgem temperatuur.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
7.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
8. TEHNILISED ANDMED
8.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
Electrolux
Mudel
ERE8000W 925052368
ERE8000X 925052369,
925052396
Kategooria
1. Külmik ühe või mitme värskete
toiduainete sektsiooniga
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standard‐ 113
tingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tege‐
lik energiatarbimine oleneb seadme kasutusvii‐
sist ja asukohast
Maht liitrites, tavakülmik
358
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
358
Maht liitrites, sügavkülmik
-
30
www.electrolux.com
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tär‐ Puudub
nides väljendatud hinnang
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Jah
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
-
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
-
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
-
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐ 10
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
40
Sisseehitatud seade J/E
Ei
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säili‐
tamiseks J/E
Ei
8.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Kõrgus
1850 mm
Laius
595 mm
Sügavus
647 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
31
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................31
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................33
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................34
4. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 36
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 38
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................40
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 41
8. TEHNISKIE DATI..............................................................................................43
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
32
www.electrolux.com
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
LATVIEŠU
•
•
•
33
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
34
www.electrolux.com
•
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
LATVIEŠU
35
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
Klimati‐ Temperatūras atbilstība
skā kla‐
se
SN
no +10°C līdz 32°C
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
Iespējams arī līmeņot ierīci, izmantojot 2
ritentiņus aizmugurē:
3.2 Elektrības padeves
pieslēgums
•
•
•
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Aizmugurē esošos ritentiņus
var regulēt, pagriežot
uzgriezni uz vītņota stieņa
pa kreisi, lai paceltu ierīci,
vai pa labi, lai nolaistu ierīci.
3.3 Līmeņošana
Durvis vērsies pareizi, ja
ierīce būs pareizi
nolīmeņota.
Ieteicams iztukšot ierīci
pirms līmeņošanas.
UP
To var izdarīt ar divām regulējamām
kājiņām, kas atrodas zem tās priekšpusē:
DOWN
1. Noņemiet aizbāzni ierīces
priekšpusē.
36
www.electrolux.com
3. Uzstādiet atpakaļ aizbāzni.
3.4 Ierīces uzstādīšana un
durvju vēršanās virziena maiņa
Norādījumus par
uzstādīšanu un durvju
vēršanās virziena maiņu,
lūdzu, skatiet atsevišķajā
pamācībā.
UZMANĪBU!
Ja novietojat ierīci pret
sienu, izmantojiet
komplektācijā iekļautās
melnās starplikas vai
saglabājiet uzstādīšanas
instrukcijās norādīto
minimālo attālumu.
2. Ar 10 seškanšu atslēgu vai Phillips
skrūvgriezi noregulējiet ierīces
augstumu aizmugurē. Regulēšanas
virzienu skatiet uz aizbāžņa.
UZMANĪBU!
Ja uzstādāt ierīci pie sienas,
saglabājiet 10 mm attālumu
starp sienu un ierīces
sāniem durvju eņģu rajonā,
lai varētu atvērt durvis, kad
izņemts iekšējais aprīkojums
(piem., veicot tīrīšanu).
UZMANĪBU!
Durvju vēršanās virziena
maiņas laikā vienmēr
aizsargājiet grīdu no
saskrāpēšanas, izmantojot
izturīgu materiālu.
4. VADĪBAS PANELIS
1
4
2
1
2
3
4
Temperatūras skala
Temperatūras taustiņš
ECO režīma ikona
FASTCOOL ikona
3
4.1 Ierīces ieslēgšana
1. Pievienojiet ierīci elektrības
kontaktligzdai.
2. Lai ieslēgtu ierīci, pieskarieties
temperatūras taustiņam, līdz iedegas
visi LED indikatori.
Pēc aptuveni 3 sekundēm LED indikatori
nodziest un tiek iestatīta noklusētā
LATVIEŠU
temperatūra (ECO režīms). LED iedegas
indikators blakus ECO režīma ikonai.
4.2 Ierīces izslēgšana
1. Izslēdziet ierīci, turot piespiestu
temperatūras taustiņu 3 sekundes.
Visi LED indikatori izdzisīs.
2. Lai atslēgtu ierīci no strāvas,
atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
4.3 Temperatūras regulēšana
Lai regulētu temperatūru, nospiediet
temperatūras taustiņu. Katru reizi
nospiežot taustiņu, iestatītā temperatūra
mainās par 1 pozīciju un izgaismojas
atbilstošais LED indikators. Piespiediet
temperatūras taustiņu vairākas reizes,
līdz tiek izvēlēta nepieciešamā
temperatūra. Iestatījums tiks nofiksēts.
Izvēle ir pakāpeniska no +2
°C līdz +8 °C.
Aukstākais iestatījums: +2
°C.
Siltākais iestatījums: +8 °C
Vispiemērotākais
iestatījums: ECO režīms (no
+3 līdz +4 °C).
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanās biežuma;
• ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
4.4 Displeja miega režīms
Ja ar ierīci 30 sekundes netiek veiktas
nekādas darbības, displejs pārslēdzas
miega režīmā. Zema apgaismojuma
apstākļos izgaismojas tikai pašlaik
iestatītās temperatūras LED indikators.
Visi pārējie LED indikatori ir izslēgti. Lai
dezaktivētu šo režīmu, nospiediet
temperatūras taustiņu.
4.5 ECO režīms
Šajā režīmā temperatūra tiek iestatīta
robežās no +3 līdz +4 °C.
37
Šī ir vislabākā temperatūra,
kas nodrošina labu pārtikas
uzglabāšanu ar minimālu
enerģijas patēriņu.
Lai aktivizētu ECO režīmu, vairākas
reizes piespiediet temperatūras taustiņu,
līdz iedegas LED indikators pie ECO
režīma ikonas.
4.6 FASTCOOL funkcija
Ja nepieciešams ievietot lielāku
daudzumu siltu produktu (piemēram,
uzreiz pēc iepirkšanās), ieteicams
aktivizēt funkciju FASTCOOL, lai ātrāk
atdzesētu produktus un nepieļautu citu,
jau ievietotu produktu sasilšanu.
Lai aktivizētu šo funkciju, vairākkārt
piespiediet temperatūras taustiņu, līdz
iedegas LED indikators blakus ikonai
FASTCOOL. Izgaismojas arī +2 °C
atbilstošais LED indikators.
Šī funkcija automātiski
izslēdzas pēc 6 stundām.
Kad funkcija deaktivizējas,
tiek atjaunota iepriekšējā
temperatūra.
Šo funkciju var deaktivizēt
jebkurā laikā, piespiežot
temperatūras taustiņu un
izvēloties jaunu
temperatūras iestatījumu.
4.7 Durvju atvēršanās
brīdinājuma signāls
Ja ledusskapī durvis ir atstātas atvērtas
uz aptuveni 5 minūtēm, aktivizējas
atvērtu durvju brīdinājums. Pašlaik
iestatītās temperatūras LED indikators
mirgo un atskan skaņas signāls.
Šo brīdinājuma signālu var
deaktivizēt, aizverot durvis
vai piespiežot temperatūras
taustiņu.
38
www.electrolux.com
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pārtikas uzglabāšana
ledusskapja nodalījumā
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
Novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Glabājiet pārtiku uz visiem plauktiem ne
tuvāk kā 20 mm attālumā no
aizmugurējās sienas un 15 mm attālumā
no durvīm.
Ja temperatūra ir iestatīta uz +2 °C, tad
temperatūra atvilktnēs var būt tuvu 0 °C.
5.2 Durvju plauktu novietošana
Šīs ierīces durvis ir aprīkotas ar
vadotnēm, kas ļauj pārvietot plauktus/
konteinerus pēc jūsu vēlmēm.
Lai pārvietotu durvju plauktus/
konteinerus:
1. Pakāpeniski paceliet plauktu/
konteineru bultiņu virzienā, līdz tas
atbrīvojas.
2. Novietojiet plauktu/konteineru
vēlamajā pozīcijā un uzmanīgi
ievietojiet to vadīklā.
5.4 Salokāmā plaukta
izmantošana
Šī ierīce ir aprīkota ar divdaļīgu plauktu.
Priekšējo plaukta pusi var novietot zem
otrās puses, lai efektīvāk izmantotu vietu.
Lai salocītu plauktu:
1. Viegli izņemiet priekšējo daļu.
2. Iebīdiet to apakšējās vadotnēs un
zem otrās plaukta daļas.
1
1
1
2
2
5.3 Pudeļu turētājs
5.5 Atvilktņu izņemšana
Novietojiet pudeles (ar vāciņu uz
priekšpusi) iepriekš uzstādītajā plauktā.
Lai izņemtu atvilktni no nodalījuma:
Tikai aizvērtas pudeles.
1. izvelciet atvilktni līdz atdurei;
2. kad sasniegts vadīklas gals, viegli
paceliet atvilktnes priekšpusi un
izņemiet to no ierīces.
LATVIEŠU
39
5.7 MULTIFLOW
Temperatūras līmenis un stabilitāte tiek
optimizēti, lai nodrošinātu labāko
produktu uzglabāšanu.
Tiek nodalītas dažādu temperatūru
zonas, lai optimizētu uzglabāšanas
apstākļus dažādiem produktu veidiem
(siltāka temperatūra augšpusē, vēsāka
temperatūra ierīces apakšā).
Lai ievietotu atvilktni atpakaļ
nodalījumā, veiciet iepriekš
aprakstītās darbības pretējā
kārtībā.
Iekšējās temperatūras atjaunošana pēc
durvju atvēršanas ir uzlabota, pateicoties
dinamiskajai dzesēšanas sistēmai, kura
veido optimālu gaisa plūsmu.
5.6 Stikla plauktu izņemšana
5.8 CLEANAIR FILTER
Šī ierīce ir aprīkota ar stikla plauktiem,
kas atdala atvilktnes.
Šis aktīvās ogles filtrs absorbē
nepatīkamus aromātus un uztur pārtikai
ledusskapja nodalījumā pēc iespējas
labāku garšu un aromātu.
Lai izņemtu stikla plauktu:
1. izņemiet apkārtējās atvilktnes (skatiet
sadaļu “Atvilktņu izņemšana”);
2. izvelciet fiksācijas tapas abās plaukta
pusēs (1);
3. izvelciet stikla plauktu uz āru (2).
Ierīces piegādes brīdī filtrs atrodas
plastmasas maisiņā.
Filtra uzstādīšana ierīcē:
1. Noņemiet filtra pārsegu.
1
x2
2. Izņemiet filtru no plastmasas
maisiņa.
3. Ievietojiet filtru spraugā, kas atrodas
ierīces aizmugures sienā.
2
Lai ievietotu stikla plauktu
atpakaļ, veiciet iepriekš
aprakstītās darbības pretējā
kārtībā.
UZMANĪBU!
Ievietojot fiksācijas tapas,
gādājiet, lai tās būtu
iestumtas līdz galam.
4. Uzlieciet filtra pārsegu.
40
www.electrolux.com
Lai filtrs darbotos efektīvi, to vajadzētu
nomainīt reizi 6 mēnešos. Jaunus aktīvos
filtrus var iegādāties pie vietējā dīlera vai
mājas lapā. Detaļas numurs ir uzdrukāts
uz plastmasas maisiņa.
UZMANĪBU!
Filtra pārsegam vienmēr ir
jābūt aizvērtam, lai filtrs
darbotos pareizi.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
6.2 Periodiska tīrīšana
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
6.3 Ledusskapja atkausēšana
Normālas darbības laikā ik reizi, kad
kompresora motors apstājas,
apsarmojums, kas veidojas uz
ledusskapja nodalījumā esošā
iztvaikotāja, tiek automātiski likvidēts.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
6.4 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet produktus.
3. Iztīriet ierīci un visus piederumus.
LATVIEŠU
41
4. Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstī‐ Pārbaudiet, vai ierīce stāv
ta.
stabili.
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Ierīce ir nesen ieslēgta,
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
vai temperatūra vēl arvien šanās brīdinājuma signāls/
ir par augstu.
indikators" vai "Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls/indikators".
Lampa nedeg.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Risinājums
Temperatūra saldētavā ir
pārāk augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls/
indikators" vai "Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls/indikators".
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnva‐
roto servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Ir aktivizēta funkcija
FASTCOOL.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FASTCOOL".
Kompresors nesāk darbo‐ Tas ir normāli. Kļūda nav
ties uzreiz pēc FAST‐
radusies.
COOL nospiešanas vai
pēc temperatūras mainī‐
šanas.
Pēc noteikta laika kompre‐
sors ieslēdzas.
42
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Ledusskapī ieplūst ūdens. Ūdens notece aizsērējusi. Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens ko‐
lektorā.
Ūdens plūst uz grīdas.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Kušanas ūdens tekne nav Pievienojiet kušanas ūdens
pievienota tvaikošanas
tekni tvaikošanas paplātei.
paplātei virs kompresora.
Nevar iestatīt temperatūru. Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze vai FASTCOOL.
Manuāli izslēdziet FastFree‐
ze vai FASTCOOL vai gai‐
diet, līdz funkcija tiek auto‐
mātiski atiestatīta, lai iestatī‐
tu temperatūru. Skatiet sada‐
ļu “FastFreezefunkcija" vai
“FASTCOOL funkcija".
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Pārtikas produktu tempe‐
ratūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts Glabājiet mazāk pārtikas
pārāk daudz pārtikas pro‐ produktu vienlaicīgi.
duktu.
Ir aktivizēta funkcija
FASTCOOL.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FASTCOOL".
Ierīces sānu paneļi ir silti.
Tā ir normāla parādība,
kuru izraisa siltummaiņa
darbība.
Uz ledusskapja aizmugu‐
rējās sienas sakrājies pā‐
rāk daudz ūdens konden‐
sāta.
Durvis tiek vērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav ie‐
saiņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemēro‐
tā iepakojumā.
Durvis nevar viegli atvērt.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms aizverat durvis un at‐
kal tās atverat, nogaidiet vis‐
maz 30 sekundes.
Temperatūra atvilktnēs ir
pārāk zema.
Izvēlēts visaukstākais ies‐ Iestatiet augstāku tempera‐
tatījums (+2 °C).
tūru.
LATVIEŠU
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
43
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
7.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
8. TEHNISKIE DATI
8.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Electrolux
Modelis
ERE8000W 925052368
ERE8000X 925052369,
925052396
Kategorija
1. Ledusskapis ar vienu vai vairā‐
kiem svaiguma saglabāšanas no‐
dalījumiem
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24
stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais
enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmanto‐
šanas un tās atrašanās vietas.
113
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
358
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
358
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
Nav
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” >
14 °C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Jā
Bezsarmas (J/N), saldētājs
-
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
-
44
www.electrolux.com
Saldēšanas jauda, kg/24 h
-
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐ 43
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
40
Lebūvējama iekārta J/N
Nē
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai
Jā/Nē
Nē
8.2 Papildu tehniskie dati
Augstums
1850 mm
Platums
595 mm
Dziļums
647 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
45
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 45
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 47
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................49
4. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................51
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 52
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 54
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 55
8. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................57
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
46
www.electrolux.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
47
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
LIETUVIŲ
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
•
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Prietaisą išlyginti galite, sureguliavę dvi
priekinėje dugno dalyje esančias
reguliuojamo aukščio kojeles:
3.1 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
Taip pat prietaisą galite išlyginti,
sulygiavę 2 gale esančius ratukus:
3.2 Elektros jungtis
•
•
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
3.3 Išlyginimas
Durelių sulygiavimas
priklauso nuo tinkamo
išlyginimo.
Prieš atliekant šį veiksmą,
rekomenduojama prietaisą
ištuštinti.
49
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
Gale esančius ratukus
galima reguliuoti sukant ant
sraigtavaržčio esančią veržlę
kairėn – prietaisui pakelti, ir
dešinėn – prietaisui nuleisti.
50
www.electrolux.com
3. Uždėkite kaištį.
UP
3.4 Prietaiso įrengimas ir
durelių atidarymo krypties
keitimas
Žr. atskiras įrengimo ir
durelių atidarymo krypties
keitimo instrukcijas.
DOWN
1. Išimkite kaištį iš prietaiso priekio.
DĖMESIO
Jeigu prietaisą statysite prie
sienos, naudokite pristatytus
galinius tarpiklius arba
išlaikykite įrengimo
instrukcijoje nurodytą
minimalų atstumą.
DĖMESIO
Jeigu prietaisą įrengsite prie
sienos, išlaikykite 10 mm
atstumą tarp sienos ir
prietaiso šono, kur durelių
vyriai suteiktų pakankamai
vietos durelėms atidaryti, kai
išimama vidinė įranga (pvz.,
valant).
2. 10 dydžio šešiakampiu raktu arba
„Phillips“ atsuktuvu sureguliuokite
prietaiso aukštį gale. Reguliavimo
kryptis nurodyta ant kaiščio.
DĖMESIO
Visada kai keičiate durelių
atidarymo kryptį,
apsaugokite grindis nuo
subraižymo patvaria
medžiaga.
LIETUVIŲ
51
4. VALDYMO SKYDELIS
1
4
2
1
2
3
4
Temperatūros skalė
Temperatūros mygtukas
ECO režimo piktograma
FASTCOOL piktograma
3
4.1 Įjungimas
1. Įkiškite prietaiso kištuką į elektros
maitinimo lizdą.
2. Norėdami įjungti prietaisą, lieskite
temperatūros mygtuką, kol užsidegs
visi LED indikatoriai.
Maždaug po 3 sekundžių LED
indikatoriai užgęsta ir temperatūra
nustatoma į numatytąją nuostatą (ECO
režimas). LED įsijungia indikatorius,
esantis greta ECO režimo piktogramos.
4.2 Išjungimas
1. Išjunkite prietaisą, 3 sekundes
paspaudę temperatūros mygtuką.
Visi šviesdiodiniai indikatoriai išsijungs.
2. Norėdami atjungti prietaiso
maitinimą, ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo.
4.3 Temperatūros reguliavimas
Norėdami reguliuoti temperatūrą,
spauskite temperatūros mygtuką.
Kaskart paspaudus mygtuką, nustatyta
temperatūra persijungia 1 padėtimi ir
įsijungia atitinkamas šviesdiodinis
indikatorius. Pakartotinai spauskite
temperatūros mygtuką, kol bus pasirinkta
reikiama temperatūra. Nuostata bus
užfiksuota.
Pasirinkimas didėja nuo +2
°C iki +8 °C.
Šalčiausia nuostata: +2 °C.
Šilčiausia nuostata: +8 °C
Tinkamiausia nuostata: ECO
režimas (3–4 °C).
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
•
•
•
•
patalpos temperatūros;
durelių atidarymo dažnumo;
laikomo maisto kiekio;
prietaiso vietos.
4.4 Ekrano miego režimas
Jeigu 30 sekundžių prietaisu nieko
nedaroma, ekranas persijungia į miego
režimą. Įsijungia tik silpno apšvietimo
šviesdiodinis indikatorius, atitinkantis
dabartinę nustatytą temperatūrą. Visi kiti
šviesdiodiniai indikatoriai yra išjungti.
Norėdami išjungti šį režimą, spauskite
temperatūros mygtuką.
4.5 Režimas ECO
Šiuo režimu nustatoma nuo +3 iki +4 °C
temperatūra.
Tai yra geriausia
temperatūra, užtikrinanti
geras maisto laikymo
sąlygas vartojant minimaliai
energijos.
Norėdami įjungti režimą ECO,
pakartotinai spauskite temperatūros
mygtuką, kol įsijungs LED indikatorius,
esantis greta režimo ECO piktogramos.
4.6 Funkcija FASTCOOL
Jei jums reikia įdėti didelį kiekį šiltų
maisto produktų, pavyzdžiui, apsipirkus
bakalėjos parduotuvėje,
rekomenduojame įjungti
funkcijąFASTCOOL, kad produktai
greičiau atvėstų ir nesušildytų šaldytuvo
skyriuje jau esančio maisto.
Norėdami įjungti šią funkciją, pakartotinai
spauskite temperatūros mygtuką, kol
52
www.electrolux.com
įsijungs šviesdiodinis indikatorius,
esantis greta piktogramos FASTCOOL.
Taip pat įsijungia šviesdiodinis
indikatorius, atitinkantis +2 °C
temperatūrą.
Ši funkcija automatiškai
išsijungia po 6 valandų. Kai
funkcija išsijungia, atkuriama
prieš tai buvusios
temperatūros nuostata.
Šią funkciją galite bet kada
išjungti, paspaudę
temperatūros mygtuką ir
pasirinkę naują
temperatūros nuostatą.
4.7 Atidarytų durelių įspėjimo
signalas
Jeigu šaldytuvo durelės buvo paliktos
atviros maždaug 5 minutes, įsijungia
atidarytų durelių įspėjimo signalas. Mirksi
dabar nustatytos temperatūros LED
indikatorius ir girdimas garso signalas.
Galite išjungti šį įspėjimo
signalą, uždarę dureles arba
paspaudę temperatūros
mygtuką.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1
5.1 Maisto laikymas šaldytuvo
skyriuje
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
1
2
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Visose lentynose maistą laikykite ne
arčiau kaip 20 mm nuo galinės sienelės
ir 15 mm atstumu nuo durelių.
Kai nustatyta +2 °C temperatūra,
stalčiuose turėtų būti maždaug 0 °C
temperatūra.
5.2 Durelių lentynų išdėstymas
Šio prietaiso durelėse yra bėgeliai, todėl
durelių lentynas / dežes galima perstatyti
pagal asmeninius pageidavimus.
Norėdami perstatyti durelių lentynas /
dėžes:
1. Pamažu kelkite lentyną / dėžę
rodyklių kryptimi, kol ji atsilaisvins.
2. Padėkite lentyną / dėžę norimoje
vietoje ir švelniai įkiškite į bėgelius.
5.3 Grotelės buteliams
Butelius (kakleliu į priekį) dėkite į iš
anksto įrengtą lentyną.
Dėkite tik uždarytus butelius.
LIETUVIŲ
53
Norėdami vėl įdėti stalčių į
skyrių, atlikite minėtus
veiksmus atvirkščia tvarka.
5.6 Stiklo lentynų išėmimas
Šiame prietaise stalčiai yra atskirti stiklo
lentynomis.
Norėdami išimti stiklo lentyną:
5.4 Sulankstomos lentynos
naudojimas
Šiame prietaise yra lentyna, sudaryta iš
dviejų dalių. Lentynos priekinę pusę
galima nulenkti po antra puse ir geriau
išnaudoti erdvę.
1. Išimkite aplinkinius stalčius (žr.
„Stalčių išėmimas“).
2. Abejose lentynos pusėse ištraukite
fiksavimo kaiščius (1).
3. Ištraukite stiklo lentyną (2).
Norint nulenkti lentyną:
1. Švelniai ištraukite priekinę pusę.
2. Užstumkite ją ant apatinio bėgelio, po
lentynos antrąja puse.
1
x2
1
2
2
5.5 Stalčių išėmimas
Norėdami iš skyriaus išimti stalčių:
1. Traukite stalčių, kol jis sustos.
2. Kai pasiekiate bėgelių galą, šiek tiek
pakelkite stalčiaus priekį ir išimkite jį
iš prietaiso.
Norėdami vėl įdėti stiklo
lentyną, atlikite minėtus
veiksmus atvirkščia tvarka.
DĖMESIO
Kai kišate fiksavimo
kaiščius, būtinai juos įkiškite
iki galo.
54
www.electrolux.com
5.7 „MULTIFLOW
Optimizuoti temperatūros lygis ir
stabilumas, kad maisto produktai būtų
geriausiai išlaikyti.
2. Ištraukite filtrą iš plastikinio maišelio.
3. Įkiškite filtrą į angą, kuri yra galinėje
prietaiso sienelėje.
Siekiant optimizuoti įvairių produktų
laikymo sąlygas, nustatytos skirtingos
temperatūros sritys (šiltesnė temperatūra
viršutinėje srityje, šaltesnė temperatūra –
prietaiso apatinėje srityje).
Pagerintas vidinės temperatūros
atkūrimas po durelių atidarymo dėl
dinaminės vėsinimo sistemos,
sukuriančios optimalų oro srautą.
4. Uždėkite filtro dangtelį.
5.8 CLEANAIR FILTER
Tai aktyviosios anglies filtras, sugeriantis
nemalonius kvapus ir išlaikantis
šaldytuvo skyriuje laikomo maisto gerą
kvapą.
Pristatant prietaisą, filtras yra
plastikiniame maišelyje.
Norint įrengti filtrą prietaise:
1. Nuimkite filtro dangtelį.
DĖMESIO
Užtikrinkite, kad filtro
dangtelis visada būtų
uždarytas, jog filtras
tinkamai veiktų.
Filtrą reikia keisti kartą per 6 mėnesius,
tada jis savo funkciją atliks
veiksmingiausiai. Naują aktyvųjį filtrą
galite nusipirkti iš vietos prekybos atstovo
arba interneto svetainėje. Dalies numeris
yra nurodytas ant plastikinio maišelio.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
LIETUVIŲ
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
55
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
6.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas.
6.4 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Prietaisas veikia triukš‐
mingai.
Prietaisas netinkamai pa‐
statytas.
Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
biliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐ Kamera neseniai buvo
nis įspėjamasis signalas. įjungta ir temperatūra te‐
bėra per aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas / indikatorius“
arba „Aukštos temperatūros
įspėjimo signalas / indikato‐
rius“.
Temperatūra prietaise per Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
aukšta.
mo signalas / indikatorius“
arba „Aukštos temperatūros
įspėjimo signalas / indikato‐
rius“.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia pareng‐
ties režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
56
www.electrolux.com
Problema
Kompresorius veikia be
perstojo.
Galima priežastis
Sprendimo būdas
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą.
Netinkamai nustatyta tem‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
peratūra.
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Įjungta funkcija FAST‐
COOL.
Žr. „Funkcija FASTCOOL“.
Paspaudus jungiklį FAST‐ Tai normalu ir ne sutriki‐
COOL arba pakeitus tem‐ mas.
peratūrą, kompresorius
įsijungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Užsikimšo vandens išlei‐
dimo anga.
Maisto produktai neleidžia Patikrinkite, ar maisto pro‐
vandeniui nutekėti į van‐
duktai neliečia galinės siene‐
dens rinktuvą.
lės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
kėjimo vamzdelis veda ne dens nutekėjimo vamzdelį
į garinimo indą, esantį virš prie garinimo indo.
kompresoriaus.
Negalima nustatyti tempe‐ Įjungta funkcija FastFree‐
ratūros.
ze arba FASTCOOL.
Patys rankomis išjunkite
FastFreeze arba FAST‐
COOL arba palaukite, kol ši
funkcija bus atkurta automa‐
tiškai, ir nustatykite tempera‐
tūrą. Žr. skyrių „Funkcija
FastFreeze“ arba „Funkcija
FASTCOOL“.
Temperatūra prietaise per Netinkamai nustatytas
žema / per aukšta.
temperatūros reguliato‐
rius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
57
Sprendimo būdas
Maisto produktų tempera‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
tūra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Įjungta funkcija FAST‐
COOL.
Žr. „Funkcija FASTCOOL“.
Prietaiso šoninės sienelės Tai normalu, nes jos įšilo
yra šiltos.
dėl šilumokaičio veikimo.
Ant šaldytuvo galinės sie‐
nelės yra per daug kon‐
densato.
Durelės buvo per dažnai
darinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo užda‐
rytos.
Patikrinkite, ar durelės iki ga‐
lo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prietai‐
są, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Dureles nelengva atidary‐
ti.
Jūs mėginote atidaryti du‐ Palaukite bent 30 sekundžių
reles iškart tik jas uždarę. ir vėl mėginkite atidaryti du‐
reles.
Stalčiuose temperatūra
per žema.
Pasirinkta šalčiausia nuo‐ Nustatykite aukštesnę tem‐
stata (2 °C).
peratūrą.
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
7.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
8.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Electrolux
Modelis
ERE8000W 925052368
ERE8000X 925052369,
925052396
58
www.electrolux.com
Kategorija
1. Šaldytuvas su vienu arba dau‐
giau šviežių produktų laikymo
skyrių
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, 113
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandy‐
mo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiš‐
kai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas
ir kur jis bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
358
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa li‐
trais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
358
Šaldiklio kameros talpa litrais
-
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
Jokia
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei taikoma
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Taip
Bešerkšnis šaldiklis T/N
-
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas
neatšyla valandų
-
Šaldymo geba (kg/24 h)
-
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apa‐
ratas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis
aparatas skirtas naudoti (°C)
43
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
40
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Ne
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
LIETUVIŲ
8.2 Papildomi techniniai
duomenys
Aukštis
1850 mm
Plotis
595 mm
Gylis
647 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
59
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
280157908-A-132019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising