Zanussi | ZRA40100WA | User manual | ZANUSSI ZRA40100WA Manuali i perdoruesit

ZANUSSI ZRA40100WA Manuali i perdoruesit
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRA40100WA
SQ Udhëzimet për përdorim
Frigorifer
MK Упатство за ракување
Фрижидер
2
11
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes
udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për
lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të
papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të
sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të
ardhmen.
SIGURIA E FËMIJËVE DHE PERSONAVE ME
PROBLEME
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose
mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse
këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin
e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç
dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe
komplekse, nëse mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
SIGURIA E PËRGJITHSHME
•
•
2
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe për
përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për personelin në
dyqane, në zyra dhe në ambiente të tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë mëngjes
dhe ambiente të tjera banimi
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në
karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo
mjete artificiale për të përshpejtuar procesin e shkrirje, veç
atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës ftohëse.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike brenda
ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje nëse ato nuk janë
të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të pastruar
pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese,
materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca shpërthyese, si
p.sh. kuti aerosoli me shtytës të djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit është e
dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, qendra e
autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të
ngjashëm.
UDHËZIMET PËR SIGURINË
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Vetëm një person
i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të
dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me
pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen
sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza
sigurie dhe këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë
përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas ndryshimit të
krahut të derës, prisni të paktën 4 orë përpara
se të lidhni pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë përsëri te
kompresori.
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi (p.sh.
ndryshimit të krahut të derës), hiqni spinën
nga priza.
Mos e instaloni pajisjen pranë radiatorëve,
sobave, furrave ose vatrave të gatimit.
•
•
•
•
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka dritë të
drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona që kanë
shumë lagështirë ose që janë shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen e
dyshemesë.
LIDHJA ELEKTRIKE
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri dhe
goditjeje elektrike.
PARALAJMËRIM! Kur poziciononi
pajisjen, sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
PARALAJMËRIM! Mos përdorni
përshtatës me shumë spina dhe
kabllo zgjatuese.
•
Pajisja duhet tokëzuar.
3
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike
të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të
instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët elektrike
(p.sh. spinën e rrjetit, kabllon e rrjetit,
kompresorin). Kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit ose një elektricist për
të ndërruar pjesët elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën nivelin
e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e
tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë
tërhiqeni kabllon duke e kapur nga spina.
•
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose dëmtim i pajisjes.
•
•
•
PËRDORIMI
PARALAJMËRIM! Rrezik lëndimi,
djegiesh, goditjeje elektrike ose
zjarri.
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me nivel të
lartë pajtueshmërie me mjedisin. Bëni kujdes të
mos shkaktoni dëmtime te qarku i agjentit ftohës
që përmban izobutan.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
• Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh. makinë
akulloresh) në pajisje përveçse kur është
shënuar nga prodhuesi se mund të vendosen.
• Nëse dëmtohet qarku i ftohjes, sigurohuni që
të mos ketë flakë dhe burime ndezjeje në
dhomë. Ajrosni dhomën.
• Mos lejoni që enë të nxehta të prekin pjesët
plastike të pajisjes.
• Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin flakë në
pajisje.
• Mos vendosni produkte të ndezshme ose
sende të lagura me produkte të ndezshme
brenda, pranë ose mbi pajisje.
• Mos e prekni kompresorin ose kondensatorin.
Ata janë të nxehtë.
NDRIÇIMI I BRENDSHËM
PARALAJMËRIM! Rrezik goditjeje
elektrike.
4
Lloji i llambës së përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje shtëpiake. Mos e
përdorni atë për ndriçim banese.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në njësinë
ftohëse. Vetëm një person i kualifikuar duhet
ta kryejë mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e shkarkimit të
pajisjes dhe nëse është e nevojshme
pastrojeni. Nëse tubi i shkarkimit është i
bllokuar, uji i shkrirë do të mblidhet në fundin
e pajisjes.
SHËRBIMI
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën
të autorizuar të shërbimit.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
HEDHJA E MBETURINAVE
PARALAJMËRIM! Rrezik plagosjeje
ose mbytjeje.
•
•
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe hidheni
atë.
Hiqni kapësen e derës për të parandaluar
bllokimin brenda pajisjes të fëmijëve dhe të
kafshëve shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e izolimit të
kësaj pajisjeje nuk ndikojnë tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të ndezshëm.
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj për t'u
informuar mbi mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së njësisë së
ftohjes që është afër shkëmbyesit të
nxehtësisë.
INSTALIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
POZICIONIMI
Kjo pajisje mund të instalohet në ambient të
brendshëm të thatë dhe me ajrim të mirë, ku
temperatura e ambientit përputhet me kategorinë
e klimës që tregohet në pllakën e specifikimeve
të pajisjes:
Kategoria
e klimës
•
•
•
Temperatura e ambientit
SN
+10°C deri në + 32°C
N
+16°C deri në + 32°C
ST
+16°C deri në + 38°C
T
+16°C deri në + 43°C
tregohet në tabelën e vlerave përputhet me të
dhënat e rrymës së shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllos së
ushqimit është e pajisur me një kontakt,
pikërisht për këtë qëllim. Nëse spina e
ushqimit të shtëpisë nuk është e tokëzuar,
lidheni pajisjen në një prizë të veçuar të
tokëzuar në përputhje me rregullat në fuqi,
duke u këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi nëse nuk
respektohen masat paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me direktivat
E.E.C Direktivat
INSTALIMI I PAJISJES DHE NDRYSHIMI I
KRAHUT TË DERËS
Referojuni udhëzimeve të dhëna
veçmas mbi instalimin (kërkesat për
ajrosje, nivelimi) dhe ndryshimi i
krahut të derës.
LIDHJA ELEKTRIKE
• Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca që
PANELI I KONTROLLIT
NDEZJA
1. Futeni në prizë spinën e pajisjes.
2. Rrotullojeni rregullatorin e temperaturës në
drejtim të akrepave të orës në një cilësim
mesatar.
FIKJA
Për të fikur pajisjen, rrotulloni rregullatorin e
temperaturës në pozicionin "O".
RREGULLIMI I TEMPERATURËS
Temperatura rregullohet automatikisht.
Megjithatë, mund të vendosni vetë një
temperaturë brenda pajisjes.
Zgjidhni cilësimin duke pasur parasysh se
temperatura brenda pajisjes varet nga:
• temperatura e dhomës,
• shpeshtësia e hapjes së derës,
• sasia e ushqimit të ruajtur,
• vendndodhja e pajisjes.
Në përgjithësi, më i përshtatshëm është një
cilësim mesatar.
Për të përdorur pajisjen:
1. Rrotulloni rregullatorin e temperaturës në
drejtim të akrepave të orës për të arritur
temperaturë më të ulët brenda pajisjes.
2. Rrotulloni rregullatorin e temperaturës në
drejtim të kundërt të akrepave të orës për të
arritur temperaturë më të lartë brenda
pajisjes.
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
5
RUAJTJA E USHQIMIT NË NDARJEN E
NGRIRËSIT
Mbulojeni me kapak ose mbështilleni ushqimin,
veçanërisht nëse ka një erë të fortë.
Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që ajri të
qarkullojë lirshëm rreth tij.
Mbajeni ushqimin në të gjitha raftet jo më afër se
20 mm nga pareti i pasmë dhe 15 mm nga dera.
KUJDESI DHE PASTRIMI
Ky veprim do të përmirësojë rendimentin e
pajisjes dhe do të kursejë konsumin e
energjisë.
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
PASTRIMI I PJESËS SË BRENDSHME TË
PAJISJES
Përpara së të përdorni pajisjen për herë të parë,
pastroni pjesën e saj të brendshme dhe gjithë
aksesorët e brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të një
produkti të ri, e më pas thajeni tërësisht.
KUJDES! Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo pastrues
me bazë vaji, pasi këto mund të
dëmtojnë sipërfaqet e lëmuara.
SHKRIRJA E FRIGORIFERIT
Bryma eliminohet automatikisht nga avulluesi i
ndarjes së frigoriferit sa herë që kompresori i
motorit ndalon gjatë përdorimit normal.
Është e rëndësishme të pastroni periodikisht
vrimën e shkarkimit të ujit të shkrirjes që ndodhet
në mes të kanalit të ndarjes së ftohjes, për të
parandaluar që uji të rrjedhë e të pikojë mbi
ushqimin brenda.
PASTRIMI PERIODIK
KUJDES! Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose kabllot
brenda pajisjes.
KUJDES! Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe aksesorët
me ujë të vakët dhe me pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e derës dhe
pastrojini për t’u siguruar që janë të pastra
dhe nuk kanë papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në pjesën e
pasme të pajisjes.
PERIUDHAT E MOSPËRDORIMIT
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të gjata,
merrni masat paraprake të mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi elektrik.
2. Nxirrni jashtë të gjitha ushqimet.
3. Pastroni pajisjen dhe të gjithë aksesorët.
4. Lëreni derën/dyert paksa hapur për të
shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
6
SI TË VEPROJMË NËSE...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është
mbështetur mirë në
dysheme.
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron pa lëvizur.
Llamba nuk punon.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Referojuni paragrafit “Ndërrimi i
llambës”.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Drejtojuni kapitullit
"Funksionimi/Paneli i kontrollit".
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Referojuni grafikut të kategorisë
klimatike në pllakën e
specifikimeve.
Ushqimet e vendosura në
pajisje kanë qenë shumë të
ngrohta.
Lëreni ushqimin të ftohet deri
në temperaturën e dhomës
përpara se ta ruani.
Vrima e daljes së ujit është
bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së ujit.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit në
kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Rrjedh ujë në dysheme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur me
vasketën e avullimit mbi
kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së ujit
të shkrirë me vasketën
avulluese.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur siç
duhet.
Caktoni një temperaturë më të
lartë/më të ulët.
Temperatura e produkteve
ushqimore është tepër e
lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Futni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Dera është hapur shumë
shpesh.
Hapeni derën vetëm kur është
e nevojshme.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Në paretin e pasmë të
frigoriferit ka shumë ujë të
kondensuar.
7
Problemi
Në paretin e pasmë të
frigoriferit ka brymë.
Dera nuk hapet lehtë.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Dera nuk është mbyllur
plotësisht.
Sigurohuni që dera të jetë e
mbyllur plotësisht.
Ushqimi i ruajtur nuk është
mbështjellë.
Mbështilleni ushqimin në
paketime të përshtatshme
përpara se ta ruani në pajisje.
Temperatura e ambientit
është e lartë dhe pajisja
është vendosur në
temperaturën më të ulët.
Vendoseni rregullatorin e
temperaturës në një
përzgjedhje më të lartë për të
lejuar shkrirjen automatike.
Pajisja është mbushur
plotësisht dhe është
vendosur në temperaturën
më të ulët.
Vendoseni rregullatorin e
temperaturës në një
përzgjedhje më të lartë për të
lejuar shkrirjen automatike.
Jeni përpjekur të rihapni
derën menjëherë pas
mbylljes.
Prisni pak sekonda mes
mbylljes dhe rihapjes së derës.
Nëse këshillat nuk sjellin rezultatin e
dëshiruar, kontaktoni me qendrën
më të afërt të autorizuar të shërbimit.
1. Shtyni pjesën e lëvizshme të kapakut të
llambës (1) për ta hequr.
2. Hiqeni kapakun e llambës (2).
NDËRRIMI I LLAMBËS
Pajisja ka një dritë të brendshme
LED me jetëgjatësi të madhe.
Rekomandohet shumë që të
përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
Përdorni vetëm llamba LED (me
bazë E14). Fuqia maksimale
tregohet në njësinë e llambës.
KUJDES! Shkëputeni spinën e
pajisjes nga priza e rrjetit elektrik.
2
1
3. Zëvendësojeni llambën me një tjetër të së
njëjtës fuqi dhe formë, të projektuar enkas
për pajisjet elektro-shtëpiake.
4. Montoni kapakun e llambës.
5. Futeni spinën në prizën elektrike.
6. Hapni derën. Sigurohuni që drita të ndizet.
TË DHËNAT TEKNIKE
FLETA E INFORMACIONIT TË PRODUKTIT
8
Marka tregtare
Zanussi
Modeli
ZRA40100WA 925052022
Kategoria
1. Frigorifer me një ose më shumë
ndarje për ruajtjen e ushqimeve të
freskëta
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në rezultatet
e testit standard për 24 orë. Konsumi aktual i energjisë
do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes dhe
vendit ku ndodhet ajo
148
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
387
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
-
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
387
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin më të
lartë të ruajtjes (l)
Asnjë
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera > 14 °C
(°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
Jo
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
-
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
-
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
-
Klasi i klimës
SN-N-ST-T
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën synohet të
përdoret pajisja, në °C
10
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën synohet të
përdoret pajisja, në °C
43
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
39
Pajisje inkaso Po/Jo
Jo
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm për
ruajtjen e verës Po/Jo
Jo
TË DHËNAT TEKNIKE SHTESË
Lartësia
1850 mm
Gjerësia
595 mm
Thellësia
668 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e jashtme
ose të brendshme të pajisjes dhe në etiketën e
energjisë.
9
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin
. Vendoseni
ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
10
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме
внимателно да ги прочитате приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на
сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.
БЕЗБЕДНОСТ НА ДЕЦА И РАНЛИВИ ЛИЦА
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8 години и
лица со намалени физички, сетилни или ментални
способности или лица без искуство и знаење доколку тоа
го прават под надзор или им биле дадени упатства како
безбедно да го употребуваат апаратот и ги разбираат
опасностите поврзани со него.
Овој апарат може да се користи од страна на деца меѓу 3
и 8 годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот, ако истите се соодветно обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца помали од 3
години освен ако не се под постојан надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и разрешете
се соодветно од него.
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство и за
други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во продавници,
канцеларии и други работни околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели, сместување
на база на спиење со појадок и друг вид на
сместувачки објекти
11
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената конструкција,
треба да се ослободени од пречки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на топењето освен
оние што ги препорачува производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични апарати
внатре во преградите на апаратот за чување храна,
освен ако не е вид којшто е препорачан од страна на
производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа. Користете
само неутрални детергенти. Не користете абразивни
производи, абразивни сунгери за чистење, растворувачи
или метални предмети.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи, како на
пример конзерви со аеросол и со запалив гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба да се
замени од страна на производителот, негов овластен
Сервис или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Апаратот
мора да го монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
12
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за монтирање
дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го пренесувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици и приложените
обувки.
Овозможете кружење на воздухот околу
апаратот.
•
•
•
•
•
•
Кога првпат инсталирате или откако сте ја
замениле вратата почекајте најмалку 4
часа пред да го поврзете апаратот на
струја. Ова овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква работа на
самиот апарат (на пр. промена на врата),
извадате го кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во близина на
радијатори или шпорети, рерна или
површини за готвење.
Не го изложувајте апаратот на дожд.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева светлина.
Не го монтирајте овој апарат во многу
влажни и студени места.
•
Кога го преместувате апаратот, кренете го
предниот дел за да спречите гребење на
подот.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈА
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
пожар и струен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Кога го
поставуваме апаратот, проверете
дали гајтанот за струја е заплеткан
или оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не
користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на плочката
со спецификации се компатибилни со
електричната моќност на мрежата на
електрична енергија.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или со
електричар за да ги смени електричните
компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под нивото
на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја со
штекерот на крајот од монтажата.
Проверете дали приклучокот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го исклучите
апаратот од струја. Секогаш повлекувајте
го приклучокот за струја.
•
•
•
•
ВНАТРЕШНА СВЕТИЛКА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Опасност од
струен удар.
•
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со високо
ниво на компатибилност со околината.
Внимавајте да не гo оштетите водот за
ладење кој содржи изобутан.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
Видот на светло кое се користи за овој
апарат, е само за домашна употреба. Не
употребувајте ја за осветлување во куќата.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или оштетување на
апаратот.
•
•
•
УПОТРЕБA
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Постои
опасност од повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
Не ставајте електрични апарати (на пр.
уред за правење сладолед) во апаратот
освен ако тоа не е наведено од страна на
производителот.
Ако дојде до оштетување на колото за
ладење, проверете дали има пламен и
извор на оган во просторијата.
Проветрувајте ја просторијата.
Не дозволувајте жешки предмети да ги
допираат пластичните делови на апаратот.
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи или
предмети натопени со запаливи средства
во, блиску до, или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот
и исклучете го кабелот од штекерот за
струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во уредот
за ладење. Само квалификувано лице смее
да го одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на одводот на
фрижидерот и ако е потребно исчистете го.
Ако одводот е блокиран, ќе се собира
одмрзната вода на дното на апаратот.
СЕРВИСИРАЊЕ
• За да го поправите апаратот контактирајте
го Овластениот сервисен центар.
• Користете само оригинални резервни
делови.
РАСХОДУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од
повреда или задушување.
•
Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
13
•
•
•
•
Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња во
апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се еколошки
производи.
Изолациската пена содржи запалив гас.
Контактирајте со општинската власт за да
•
добиете информации за правилно
расходување на апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење којшто
се наоѓа во близина на разменувачот на
топлина.
МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ПОСТАВУВАЊЕ
Овој апарат може да биде поставен внатре,
на суво и добро проветрено место, каде што
околната температура е соодветна на
климатската класа укажана на плочката со
спецификации на апаратот:
Климатска
класа
SN
•
•
плочката со спецификации одговараат на
вашата домашна електрична мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за напојување со
струја е со заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е вземјен,
поврзете го апаратот со посебно
вземјување во согласност со прописите за
електрична енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
Температура на околината
•
+10°C до + 32°C
МОНТАЖА НА АПАРАТОТ И МЕНУВАЊЕ НА
ВРАТАТА
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Ве молиме да ги видите посебните
упатства за монтажа (услови за
вентилација, нивелирање) и
менување на врата.
ПОВРЗУВАЊЕ НА СТРУЈА
• Пред да го приклучите, проверете дали
напонот и фреквенцијата прикажани на
КОНТРОЛНА ТАБЛА
ВКЛУЧУВАЊЕ
1. Ставете го приклучокот за струја во
штекерот.
2. Свртете го регулаторот на температурата
надесно до средната поставка.
ИСКЛУЧУВАЊЕ
За да го исклучите апаратот, свртете го
регулаторот за температура на позиција „O“.
14
РЕГУЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматски.
Сепак, самите можете да поставите
температура внатре во апаратот.
Одберете ја поставката имајќи предвид дека
температурата во внатрешноста на апаратот
зависи од:
• собната температура,
• зачестеноста на отворање на вратата,
• количеството храна што се чува,
• локацијата на апаратот.
Средната поставка, општо земено, е
најпогодна.
За да работите со апаратот:
1. Свртете го регулаторот за температура
надесно за да добиете пониска
температура во апаратот.
2. Свртете го регулаторот за температура
налево за да добиете повисока
температура во апаратот.
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ЧУВАЊЕ НА ХРАНА ВО ПРЕГРАДАТА НА
ФРИЖИДЕРОТ
Покривајте ја или виткајте ја храната, особено
ако има посилен вкус.
Ставајте ја храната така што воздухот може
да кружи слободно околу неа.
Чувајте ја храната на преградите но не
поблиску од 20 mm од задниот ѕид и 15 mm од
вратата.
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ЧИСТЕЊЕ НА ВНАТРЕШНОСТА
Пред првото користење на апаратот, измијте
ја внатрешноста и сите внатрешни додатоци
со млака вода и неутрален сапун за да се
отстрани карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно избришете ги.
ВНИМАНИЕ! Не користите
детергенти, абразивни средства,
средства за чистење со хлор или
на база на масло затоа што може
да ја оштетат политурата.
4. Ако се достапни, чистете ги со четка
кондензаторот и компресорот на задната
страна на апаратот.
Со тоа се подобрува работењето на
апаратот и се штеди електрична енергија.
ОДМРЗНУВАЊЕ НА ФРИЖИДЕРОТ
Мразот автоматски се отстранува од
испарувачот во преграда од фрижидерот
секогаш кога компресорот ќе престане да
работи во текот на вообичаената употреба.
Важно е повремено да се исчисти дупчето за
истекување на водата од одмрзнување во
средината на каналот во преградата на
фрижидерот за да се спречи прелевање на
водата и нејзино капење врз храната внатре.
ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ
ВНИМАНИЕ! Не влечете ги, не
поместувајте ги и не оштетувајте
ги цевките и/или каблите внатре
во апаратот.
ВНИМАНИЕ! Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и додатоците со
млака вода и со неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги заптивките на
вратата и бришете ги за да бидат чисти и
без остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
ПЕРИОДИ НА НЕРАБОТЕЊЕ
Кога апаратот не се користи подолго време,
преземете ги следниве мерки за заштита:
1. Откачете го апаратот од електричната
мрежа.
2. Извадете ја сета храна.
3. Исчистете го апаратот и сите додатоци.
4. Оставете ја вратата/вратите отворени за
да спречите непријатни миризби.
15
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во
поглавјата за заштита и сигурност.
ШТО ДА НАПРАВИТЕ АКО...
Проблем
Можна причина
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот
стои стабилно.
Светлото не работи.
Светлото е во состојба на
мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Светлото не е исправно.
Видете во „Заменување на
светлото“.
Температурата не е
правилно поставена.
Видете во поглавјето
„Ракување"/"Контролна
плоча“.
Истовремено се внесени
многу производи.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на плочката
за спецификации.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна температура
пред да ја ставите во
апаратот.
Одводот за вода е затнат.
Исчистете го одводот за
вода.
Производите спречуваат
водата да тече во садот за
собирање на вода.
Проверете некој производ да
не ја допира задната плоча.
Има вода на подот.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето со
садот за испарување.
Температурата во
апаратот е премногу ниска/
висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/пониска
температура.
Температурата на
производите е превисока.
Оставете ги производите да
се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Компресорот работи
непрекинато.
Во фрижидерот тече вода.
16
Решение
Проблем
Има многу кондензирана
вода на задниот ѕид на
фрижидерот.
Има мраз на задниот ѕид
на фрижидерот.
Вратите не се отвораат
лесно.
Можна причина
Решение
Истовремено се внесени
многу производи.
Ставајте помалку производи
истовремено.
Вратата била често
отворана.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Вратата не е целосно
затворена.
Погрижете се дека вратата е
целосно затворена.
Складираната храна не е
завиткана.
Завиткајте ја храната во
соодветно пакување пред да
ја ставите во апаратот.
Собната температура е
висока и апаратот е
поставен на најниска
температура.
Поставете го регулаторот за
температура на повисока
температура за да дозволите
автоматско одмрзнување.
Апаратот е целосно полн и
поставен на најниска
температура.
Поставете го регулаторот за
температура на повисока
температура за да дозволите
автоматско одмрзнување.
Сте се обиделе да ја
отворите вратата веднаш
после затворањето.
Почекајте неколку секунди
меѓу затворањето и
повторното затворање на
вратата.
Во случај овие совети да не дадат
резултат, јавете се во најблискиот
Овластен сервисен центар.
1. Притиснете го подвижниот дел за да го
откачите капакот на светилката (1).
2. Извадете го капакот на светилката (2).
ЗАМЕНА НА СВЕТЛОТО
Апаратот е опремен со LED
внатрешно светло со долг работен
век.
Силно се препорачува да
користите само оригинални
резервни делови.
Користете само ЛЕД сијалици
(основа E14). Максималната
моќност е прикажана на
светилката.
ВНИМАНИЕ! Извадете го
приклучокот за струја од штекерот.
1
2
3. Заменете ја светилката со друга светилка
со иста моќност која е посебно направена
за домашни апарати.
4. Монтирајте го капакот на светилката.
5. Ставете го приклучокот во штекерот.
6. Отворете ја вратата. Проверете дали
светилката се пали.
17
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОД
18
Трговска марка
Zanussi
Модел
ZRA40100WA 925052022
Категорија
1. Фрижидер со една или повеќе
прегарди за чување на свежа храна
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија во kWh годишно, врз
основа на резултати од стандареден тест за 24
часа. Моменталната потрошувачка на енергија ќе
зависи од тоа како апаратот се користи и каде е
поставен
148
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
387
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
-
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
Волумен за складирање во литри, Целосен
387
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач
-
Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други оддели
-
Рангирање со ѕвезда на одделот на замрзнувал со
најголем волумен за складирање (л)
Ништо
Одредување на температура на другите оддели > 14
°C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
Не
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
-
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
-
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
-
Климатска класа
SN-N-ST-T
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
43
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
39
Вградено во апарат ДА/НЕ
Не
Апаратот е наменет единствено за чување на вино
ДА/НЕ
Не
ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Висина
1850 mm
Широчина
595 mm
Длабочина
668 mm
Волтажа
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на надворешната
или внатрешната страна од апаратот и на
етикетата за енергија.
ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
фрлајте ги апаратите озанчени со симболот
во отпадот од домаќинството. Вратете го
производот во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја вашата
општинска канцеларија.
Рециклирајте ги материјалите со симболот
.
Ставете ја амбалажата во соодветни
контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во
заштитата на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
19
*
280156942-B-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising