Zanussi | ZRA40100WA | User manual | ZANUSSI ZRA40100WA Brugermanual

ZANUSSI ZRA40100WA Brugermanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRA40100WA
DA Brugsanvisning
Køleskab
FI Käyttöohje
Jääkaappi
NO Bruksanvisning
Kjøleskap
SV Bruksanvisning
Kylskåp
2
10
18
26
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid
brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere
opslag.
SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE
PERSONER
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og personer
med omfattende og komplekst handicap, hvis de er blevet
instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet
uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
GENERELT OM SIKKERHED
•
•
2
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende
anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre
de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet,
med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere
med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en
tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
SIKKERHEDSANVISNINGER
INSTALLATION
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da
det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og
lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet
til strømforsyningen efter første installation eller
efter at have vendt døren. Dette er for, at olien
kan løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for arbejde på
apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket
altid tages ud af kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller
komfurer, ovne eller kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er direkte
sollys.
Montér ikke apparatet på områder, der er for
fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i
forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
TILSLUTNING, EL
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke sætter sig
fast eller bliver beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke adaptere med
flere stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede
servicecenter eller en elektriker for at skifte de
elektriske komponenter.
Netledningen skal være under niveauet for
netstikket.
3
•
•
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
•
Det type lampe, der anvendes til dette apparat,
er kun til husholdningsapparater. Den må ikke
bruges til anden belysning.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
BRUG
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller
brand.
•
•
Dette apparat indeholder brændbar gas,
isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at
forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i
apparatet, medmindre det er angivet på
apparatet som egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal
du sørge for, at der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i
apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller ting,
der er fugtet med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren.
De er varme.
•
INDVENDIG BELYSNING
•
ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter.
Kun en faguddannet person må udføre
vedligeholdelse og opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør
det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er
blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
SERVICE
• Kontakt det autoriserede servicecenter for at få
repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer
er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder brændbar gas.
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til køleenheden, der
befinder sig i nærheden af varmeveksleren.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
OPSTILLING
Apparatet kan installeres et tørt sted med god
udluftning, hvor rumtemperaturen passer til den
anførte klimaklasse på apparatets typeskilt:
4
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
TILSLUTNING, EL
• Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres,
at spændingen og frekvensen på mærkepladen
svarer til boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes
apparatet en særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret
installatør til råds.
•
•
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiverne.
INSTALLATION AF APPARATET OG VENDING
AF DØR
Se særskilt vejledning om installation
(krav til lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
BETJENINGSPANEL
AKTIVERING
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
DEAKTIVERING
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til
stilling "O".
INDSTILLING AF TEMPERATUR
Temperaturen reguleres automatisk. Du kan dog
selv indstille en temperatur inden i apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret for at opnå
en lavere temperatur inden i apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret for at opnå
en højere temperatur inden i apparatet.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
OPBEVARING AF MAD I ET KØLESKAB
Læg låg på maden eller pak den ind, især hvis den
lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit rundt om
den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke tættere end 20
mm fra bagvæggen og 15 mm fra lågen.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
INDVENDIG RENGØRING
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt
apparat. Tør grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de beskadiger
finishets overflade.
REGELMÆSSIG RENGØRING
FORSIGTIG! Undgå at trække i, flytte
eller beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af,
så de er rene og fri for belægninger.
5
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren bag på
skabet med en børste, hvis der er adgang til
dem.
Dette øger apparatets ydeevne og sparer
strøm.
AFRIMNING AF KØLESKABET
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
motorkompressoren standser.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i renden i
køleafdelingen. Det skal jævnlig renses, så vandet
ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
PAUSE I BRUG
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal
bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
4. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
HVIS NOGET GÅR GALT...
Problemer
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæren".
Temperaturen er indstillet forkert.
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Der blev lagt for store mængder madvarer i på samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér
så temperaturen igen.
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på typepladen.
Madvarerne var for varme, da
de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned på
stuetemperatur, før de lægges i.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Kompressoren kører hele tiden.
Der løber vand inde i køleskabet.
6
Mulige årsager
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Madvarer forhindrer, at vandet
løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke rører
ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke tilsluttet fordampningsbakken
over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til fordampningsbakken.
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der blev opbevaret for store
mængder mad på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Lågen blev åbnet for hyppigt.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i apparatet.
Den omgivende temperatur er
høj, og apparatet står på den
laveste temperatur.
Indstil tempeturvælgeren til en
højere temperatur for at give mulighed for automatisk afrimning.
Apparatet er helt fuldt og står
på den laveste temperatur.
Indstil tempeturvælgeren til en
højere temperatur for at give mulighed for automatisk afrimning.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem
lukning og genåbning af lågen.
Der er for meget kondenseret
vand på køleskabets bageste
væg.
Der er rim på køleskabets bageste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Hvis rådet ikke fører til det ønskede
resultat, skal du kontakte det
nærmeste autoriserede servicecenter.
UDSKIFTNING AF PÆREN
Apparatet er forsynet med en
indvendig LED-pære med lang
holdbarhed.
Det anbefales kraftigt kun at bruge
originale reservedele.
FORSIGTIG! Tag stikket ud af
kontakten.
1. Skub den bevægelige del af lampedækslet (1)
for at hægte det af.
2. Fjern lampedækslet (2).
1
2
Brug kun LED-pærer (E14-base). Den
maksimale effekt er angivet på
lampeenheden.
7
3. Udskift pæren med en, der har samme effekt og
form, og som er specielt beregnet til
husholdningsapparater.
4. Montér lampedækslet.
5. Sæt stikket i stikkontakten.
6. Åbn lågen. Se efter, at lampen lyser.
TEKNISKE DATA
PRODUKTDATABLAD
Varemærk
8
Zanussi
Model
ZRA40100WA 925052022
Kategori
1. Køleskab med et eller flere rum til
opbevaring af ferske madvarer
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering
148
Nettorumfang i liter, køleskab
387
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
387
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
Ingen
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det er
relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
-
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
-
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i
°C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i
°C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
39
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin
J/N
Nej
YDERLIGERE TEKNISKE DATA
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade
udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af
energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet , sammen
med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
9
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä
käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
•
10
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen
ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen
asennuksen tai oven avautumissuunnan
vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen
käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan
vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien,
uunien tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai
kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
11
KÄYTTÖ
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
•
•
•
Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa
niiden käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä.
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
SISÄVALO
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa
huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
HUOLTOPALVELU
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi on
tarkoitettu vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SIJOITTAMINEN
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen
arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
12
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon
laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
•
Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön
direktiivien vaatimukset.
LAITTEEN ASENNUS JA LUUKUN
AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTAMINEN
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet (ilmankieroa ja tasapainotusta
koskevat vaatimukset).
KÄYTTÖPANEELI
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
LAITTEEN KYTKEMINEN POIS TOIMINNASTA
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
lämpötilan säädin asentoon "O".
LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
Lämpötila säätyy automaattisesti. Lämpötilaa
voidaan kuitenkin säätää laitteen sisällä.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijainti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laitteen käyttö:
1. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
laitteen sisälämpötilan laskemiseksi.
2. Käännä lämpötilan säädintä vastapäivään
laitteen sisälämpötilan nostamiseksi.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN
JÄÄKAAPPIOSASTOSSA
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä vähintään 20
mm päässä takaseinästä ja 15 mm päässä ovesta.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SISÄTILAN PUHDISTAMINEN
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
13
SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa
säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu
ruokien päälle.
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää
energiaa.
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
Kompressori käy jatkuvasti.
14
Ratkaisu
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden
valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella
olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/
alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen kuin
laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty monia
elintarvikkeita yhdellä kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita ei
ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden
asettamista kaappiin.
Ympäristölämpötila on korkea
ja laitteeseen on asetettu alhaisin lämpötila.
Aseta lämpötilan säädin korkeampaan lämpötila-asetukseen
automaattisen sulatuksen mahdollistamiseksi.
Laite on täytetty täyteen ja siihen on asetettu alhaisin lämpötila.
Aseta lämpötilan säädin korkeampaan lämpötila-asetukseen
automaattisen sulatuksen mahdollistamiseksi.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti oven
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jääkaapin takaseinässä on liikaa lauhdevettä.
Jääkaapin takaseinässä on
huurretta.
Ovi ei avaudu helposti.
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
LAMPUN VAIHTAMINEN
Laitteessa on pitkäikäinen LED-valo.
On erittäin suositeltavaa käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja (E14kantaiset). Maksimiteho on merkitty
lamppuyksikköön.
HUOMIO! Irrota pistoke pistorasiasta.
15
1. Paina lampun suojuksen (1) liikkuvaa osaa sen
irrottamiseksi.
2. Poista lampun suojus (2).
1
3. Vaihda lamppu saman tehoiseen ja muotoiseen lamppuun, joka on tarkoitettu
erityisesti kodinkoneisiin.
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Avaa luukku. Varmista, että valo syttyy.
2
TEKNISET TIEDOT
TUOTESELOSTEELLA
16
Tavaramerkki
Zanussi
Malli
ZRA40100WA 925052022
Luokka
1. Jääkaappi yhdellä tai useammalla
tuoreen ruoan säilytyslokerolla
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
148
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
387
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
387
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suurin (l)
Ei mitään
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
-
Sähkökatkosuojattu h
-
Pakastuskyky kg/24h
-
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus
käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus
käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
39
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen
K/E
Ei
TEKNISET LISÄTIEDOT
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
668 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
merkittyjä kodinkoneita
17
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader
eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.
Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for
fremtidig referanse.
SIKKERHET FOR BARN OG UTSATTE MENNESKER
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer
med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser,
hvis de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
GENERELL SIKKERHET
•
•
•
18
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og lignende
applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og andre
boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets kabinett
eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder
for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales
av produsenten.
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den
typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale
vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med
brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten,
autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å
unngå risiko.
SIKKERHETSANVISNINGER
INSTALLERING
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
Følg installasjonsanvisningene som følger med
apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det
er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt apparatet.
Ved første installering eller etter reversering av
døren, vent minst 4 timer før du kobler apparatet
til strømforsyningen. Dette påser at oljen renner
tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for eksempel
reversering av døren), fjern støpselet fra
stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer
eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget fuktige eller
kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte det i forkant
for å unngå riper på gulvet.
ELEKTRISK TILKOPLING
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på typeskiltet er
kompatible med de elektriske spesifikasjonene
til strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske
komponenter (f. eks støpsel, nettkabel,
kompressor). Ta kontakt med servicesenteret
eller en elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til
stikkontakten etter monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet.
Trekk alltid i selve støpselet.
BRUK
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller brann.
19
•
Apparatet inneholder brennbare gasser,
isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning
på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade
på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre slik
anvendelse er oppgitt av produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke
er flammer og antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i nærheten av
plastdelene til apparatet.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser eller
væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller kondensatoren. De
er varme.
•
INNVENDIG BELYSNING
•
ADVARSEL! Fare for elektrisk støt.
•
Typen lampe som brukes i dette produktet er
kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes
til vanlig belysning.
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Dette produktet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av
enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet
og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er
blokkert, vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
SERVICE
• Kontakt det autoriserte servicesenteret for å
reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale reservedeler.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
•
•
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir
stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til
dette produktet er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser. Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en riktig
måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær varmeveksleren.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Fare for personskade
eller skade på produktet.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
PLASSERING
Dette produktet kan monteres på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på produktet:
Klimaklasse
20
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
ELEKTRISK TILKOPLING
• Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med jordingskontakt.
•
•
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
INSTALLERING AV PRODUKTET OG
OMHENGSLING AV DØREN
Se separate instrukser om montering
(ventileringskrav, nivellering) og
dørhengsel.
BETJENINGSPANEL
SLÅ PÅ
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne til
middels innstilling.
SLÅ AV
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å slå av
produktet.
TEMPERTURREGULERING
Temperaturen reguleres automatisk. Imidlertid kan
du stille temperaturen i apparatet på egen hånd.
Velg innstillingen med tanke på at temperaturen
inne i apparatet avhenger av følgende:
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengde mat som oppbevares,
• apparatets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Slik bruker du apparatet:
1. Drei temperaturregulatoren med urviseren for å
oppnå en lavere temperatur inne i apparatet.
2. Drei temperaturregulatoren mot urviseren for å
oppnå en høyere temperatur inne i apparatet.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
OPPBEVARE MAT I ET KJØLESKAP
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis den har
sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt
den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20 mm fra
bakveggen og 15 mm fra døren.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
RENGJØRE INNE I OVNEN
Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden
samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt
rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten
som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da dette vil
skade finishen.
REGELMESSIG RENGJØRING
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt eller
påfør skade på noen rør og/eller kabler
inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent
vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask
dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
21
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak på
produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du
sparer energi.
AVISING AV KJØLESKAPET
Frost blir automatisk fjernet fra fordamperen i
kjøleskap-rommet hver gang kompressoren stopper
under normal bruk.
Det er viktig å jevnlig rengjøre dreneringshullet for
tinevann i kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.
PERIODER UTEN BRUK
Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid tas
følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det
dannes ubehagelig lukt.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
HVA DU MÅ GJØRE HVIS...
Problem
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren på
en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for høy.
Se klimaklassediagrammet på typeplaten.
Matvarene du la i apparatet
var for varme.
Avkjøl matvarer til romtemperatur
før du legger de i skapet.
Dreneringshullet er tilstoppet.
Rengjør dreneringshullet.
Kompressoren arbeider uavbrutt.
Det renner vann inne i kjøleskapet.
22
Mulig årsak
Problem
Mulig årsak
Løsning
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperpannen
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.
Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er ikke
riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.
Legg færre matvarer inn i apparatet samtidig.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig.
Påse at døren er ordentlig lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje
før du legger det i skapet.
Omgivelsestemperaturen er
høy og apparatet er satt til laveste temperatur.
Still temperaturregulatoren til en
høyere temperatur for å starte
automatisk avriming.
Apparatet er fullt og er satt til
laveste temperatur.
Still temperaturregulatoren til en
høyere temperatur for å starte
automatisk avriming.
Du prøvde å åpne døren like
etter at du lukket den.
Vent noen sekunder før du åpner
døren på nytt.
Det er for mye kondensert
vann på bakveggen i kjøleskapet.
Det er frost på bakveggen i
kjøleskapet.
Vanskelig å åpne døren.
Dersom rådet ikke gir resultater,
kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
SKIFTE LYSPÆRE
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart LED-taklys.
Det anbefales på det sterkeste å kun
bruke originale reservedeler.
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut av
stikkontakten.
1. Skyv den bevegelige delen av lampedekselet
(1) for å hekte det av.
2. Ta av lampedekselet (2).
1
2
Bruk kun LED-pærer (E14-sokkel).
Maksimal styrke er angitt på
lampedekselet.
23
3. Skift ut lyspæren med en pære med samme
effekt og form, og som er spesielt beregnet på
husholdningsapparater.
4. Sett lampedekselet på igjen.
5. Sett støpslet i stikkontakten.
6. Åpne døren. Kontroller at lyset tennes.
TEKNISKE DATA
PRODUKTINFORMASJONSARK
Varemerke
24
Zanussi
Modell
ZRA40100WA 925052022
Kategori
1. Kjøleskap med ett eller flere oppbevaringsseksjoner for fersk mat
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil avhenge av
hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert
148
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
387
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
387
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste lagringsvolum (l)
Ingen
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
-
Strømbruddsikker i t
-
Frysekapasitet i kg/24t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal
brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal
brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
39
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til
lagring av vin J/N
Nei
YTTERLIGERE TEKNISKE DATA
Justerbar
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre
utvendig på apparatet, på den utvendige eller
innvendige siden av apparatet og på
energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
. Legg emballasjen i riktige beholdere for å
resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
sammen
25
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR UNGA OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och
personer med mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
26
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel
för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om dörren har
hängts om, vänta minst 4 timmar innan du
ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna
tillbaka i kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t ex hänger
om dörren), ska du dra ut kontakten ur
vägguttaget.
Installera inte produkten nära element, spisar,
ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i direkt
solljus.
Installera inte produkten på platser som är
mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller skadas.
VARNING! Använd inte grenuttag
eller förlängningssladdar.
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de elektriska
komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att ersätta
skadade komponenter.
Nätkabeln måste vara under stickkontaktens
nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
27
•
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
ANVÄNDNING
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig gas,
isobutan (R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen som innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren
uttryckligen säger att det är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor eller
antändningskällor finnas i rummet. Ventilera
rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i
produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.
LAMPA INUTI PRODUKTEN
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
•
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller kolväten
Endast en behörig person får utföra underhåll
och fylla kylapparaten.
Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen
och rengör den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas
på produktens botten.
SERVICE
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort locket för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här
produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas.
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av kylenheten
som är nära värmeväxlaren.
Lampan som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas som husbelysning.
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
PLACERING
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass
som anges på typskylten:
28
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med hushållsapparatens
märkdata som anges på typskylten före
anslutning till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
•
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
INSTALLERA PRODUKTEN OCH HÄNGA OM
DÖRREN
Se separata anvisningar om installation
(ventilationskrav, avvägning) och
omhängning av dörren.
KONTROLLPANELEN
SLÅ PÅ
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till en
medelhög inställning.
STÄNGA AV
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
TEMPERATURREGLERING
Temperaturen regleras automatiskt. Du kan ställa in
en temperatur inuti produkten.
Välj inställning, men tänk på att temperaturen inne i
kylen beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta man öppnar dörren,
• mängden livsmedel som förvaras,
• produktens placering.
En medelhög inställning är i regel lämpligast.
För att använda produkten:
1. Vrid temperaturvredet medsols för att få en
lägre temperatur inuti produkten.
2. Vrid temperaturvredet motsols för att få en
högre temperatur inuti produkten.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRVARA MAT I KYLSKÅPET
Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har
en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan cirkulera fritt
omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte närmare än
20 mm från bakre väggen och 15 mm från dörren.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
INVÄNDIG RENGÖRING
Innan du använder produkten första gången ska du
rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för
att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor eller
oljebaserade rengöringsmedel
eftersom de skadar ytan.
REGELBUNDEN RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET! Du får inte dra,
flytta eller skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
29
FÖRSIKTIGHET! Var noga med att
inte skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral
såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och
torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de
går att komma åt) på produktens baksida med
en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och
bidrar till en lägre energiförbrukning.
AVFROSTNING AV KYLSKÅPET
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje
gång kompressorn stannar under normal
användning.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets
tömningshål i mitten baktill av kylskåpsutrymmet för
att undvika att vattnet rinner över och droppar ned
på matvaror och golv.
LÅNGA UPPEHÅLL I ANVÄNDNING
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte
skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte
dålig lukt bildas.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Rumstemperaturen är för hög.
Se klimatklasstabellen på märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
30
Möjlig orsak
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvaror hindrar vattnet från
att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har
kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är inte
anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är
för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
Många matvaror har lagts in
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt sätt
innan den läggs in.
Omgivningstemperaturen är
hög och produkten är inställd
på den lägsta temperaturen.
Ställ in temperaturvredet till en
högre temperatur för att automatisk avfrostning ska fungera.
Produkten är full med livsmedel och är inställd på den
lägsta temperaturen.
Ställ in temperaturvredet till en
högre temperatur för att automatisk avfrostning ska fungera.
Du försökte öppna dörren direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande av
dörren.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets bakre
vägg.
Det finns frost på den bakre
väggen i kylskåpet.
Det är svårt att öppna dörren.
Kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad om dessa råd inte
löser problemet.
BYTE AV LAMPAN
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att endast
använda originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor (E14bas). Den maximala effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET! Koppla bort
kylskåpet från eluttaget.
1. Tryck på den rörliga delen på lampglaset (1) för
att lossa det.
2. Avlägsna lampglaset (2).
31
1
2
3. Byt lampan mot en med samma effekt och form
och som är specialtillverkad för
hushållsapparater.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Öppna luckan. Kontrollera att belysningen
tänds.
TEKNISKA DATA
INFORMATIONSBLAD
32
Varumärke
Zanussi
Modell
ZRA40100WA 925052022
Kategori
1. Kylskåp med ett eller flera fack för
färska matvaror
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från
standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga
energiförbrukningen beror på hur apparaten används och
var den placeras
148
Förvaringsvolym i liter, kyl
387
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
387
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
Ingen
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
-
Säkerhet vid strömavbrott i h
-
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
-
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
39
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin J/N
Nej
YTTERLIGARE TEKNISK DATA
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
668 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten som sitter
på insidan eller utsidan av produkten och på
energietiketten.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
33
*
34
35
280158432-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising