Electrolux | ERF4115DOW | User manual | Electrolux ERF4115DOW Kasutusjuhend

Electrolux ERF4115DOW Kasutusjuhend
ERF4115DOW
ERF4115DOX
ET
LV
LT
PL
RO
Külmutuskapp
Ledusskapis
Šaldytuvas
Chłodziarka
Frigider
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
2
12
22
32
44
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................6
4. KASUTAMINE.................................................................................................... 6
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 7
6. PUHASTUS JA HOOLDUS................................................................................ 7
7. VEAOTSING.......................................................................................................8
8. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 10
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
•
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
EESTI
•
•
•
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
2.6 Hooldus
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
5
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
6
www.electrolux.com
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
3.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
•
•
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.3 Seadme paigaldamine ja
ukse avamissuuna muutmine
Teavet paigaldamise
(ventilatsiooninõuded,
loodimine) ja ukse
avamissuuna muutmise
kohta leiate eraldi brošüürist.
3.2 Elektriühendus
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
4. KASUTAMINE
4.1 Sisselülitamine
Pange toitepistik pistikupessa.
Keerake külmiku temperatuuriregulaator
päripäeva keskmisse asendisse.
4.2 Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake
külmiku temperatuuriregulaator
asendisse "O".
Eemaldage toitepistik pistikupesast.
4.3 Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse
automaatselt. Siiski on teil seadme
sisetemperatuuri võimalik ka ise valida.
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
Kõige sobivam on tavaliselt keskmine
seade.
Seadme kasutamiseks:
1. Seadmes madalama temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit päripäeva.
2. Seadmes kõrgema temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit vastupäeva.
EESTI
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Toidu säilitamine
külmikusektsioonis
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Asetage toidud nii, et õhk saaks nende
ümber liikuda.
Hoidke toiduaineid riiulitel tagaseinast
vähemalt 20 mm ja uksest vähemalt 15
mm kaugusel.
5.2 DYNAMICAIR
Külmikusektsioon on varustatud
ventilaatoriga, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab sektsioonis
ühtlasema temperatuuri.
1. Seadeldise sisselülitamiseks
vajutage sellel olevat nuppu.
Ilmub roheline tuli.
2. Kui te seadme välja lülitate, lülitage
välja ka ventilaator, vajutades uuesti
sama nuppu.
Roheline tuli kaob.
Kui seade on liiga külm ja
ventilaator on sees, siis
vaadake, kas
termostaadinupp on seatud
ventilaatori asendisse või
keskmisele seadele.
Kui see muudatus probleemi
ei lahenda, lülitage
ventilaator välja või keerake
termostaadinupp
madalamale seadele.
Ventilaator on soovitatav
sisse lülitada, kui
õhutemperatuur tõuseb üle
30°C.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
6.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
7
8
www.electrolux.com
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
6.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub.
6.4 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb liiga valju mü‐ Seade ei ole paigutatud
ra.
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Vt jaotist "Lambi vahetami‐
ne".
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt jaotist "Kasutami‐
ne"/"Juhtpaneel".
Panite külmikusse korra‐
ga liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Kompressor töötab pide‐
valt.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadmesse paigutatud
toit oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
9
Külmiku sees voolab vesi. Vee väljavooluava on um‐ Puhastage vee väljavoolua‐
mistunud.
va.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumis‐
puutuks tagapaneeli.
nõusse.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee välja‐
ei ole ühendatud kom‐
voolujuhik aurustumisrenni.
pressori kohal asuva au‐
rustumisrenniga.
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei Valige kõrgem/madalam
ole õigesti seadistatud.
temperatuur.
Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Külmiku tagaseinal on lii‐
ga palju kondensvett.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult sule‐ Kontrollige, kas uks on kor‐
tud.
ralikult suletud.
Toit ei ole korralikult sisse Enne toidu hoiulepanekut
pakitud.
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Külmiku tagaseinal on
härmatist.
Uks ei avaneb raskelt.
Ümbritsev temperatuur on
kõrge ja valitud on sead‐
me madalaim tempera‐
tuur.
Automaatse sulatuse võimal‐
damiseks seadke tempera‐
tuuriregulaator kõrgemale ta‐
semele.
Seade on väga täis ja va‐
litud on madalaim tempe‐
ratuur.
Automaatse sulatuse võimal‐
damiseks seadke tempera‐
tuuriregulaator kõrgemale ta‐
semele.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulge‐
mist.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
7.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud
pikaealise sisemise LEDvalgustiga.
10
www.electrolux.com
Soovitame tungivalt
kasutada üksnes
originaalvaruosi.
Kasutage ainult LED-pirne
(E14 tüüpi).
Maksimumvõimsus on
märgitud lambile.
ETTEVAATUST!
Eemaldage toitepistik
pistikupesast.
1. Lambi katte (1) lahtivõtmiseks lükake
selle liigutatavat osa.
2. Eemaldage lambi kate (2).
2
1
3. Vahetage vana pirn uue vastu, mis
on sarnase võimsuse ja kujuga ning
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette
nähtud.
4. Paigaldage lambi kate.
5. Ühendage toitepistik pistikupessa.
6. Avage uks. Kontrollige, kas lamp
läheb põlema.
8. TEHNILISED ANDMED
8.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
Electrolux
Mudel
ERF4115DOW 925052099
ERF4115DOX 925052152,
925052100
Kategooria
1. Külmik ühe või mitme värskete
toiduainete sektsiooniga
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standard‐ 148
tingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tege‐
lik energiatarbimine oleneb seadme kasutusvii‐
sist ja asukohast
Maht liitrites, tavakülmik
387
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
387
Maht liitrites, sügavkülmik
-
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tär‐ Puudub
nides väljendatud hinnang
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
EESTI
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Ei
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
-
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
-
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
-
Kliimaklass
SN-N-ST-T
11
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐ 10
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
39
Sisseehitatud seade J/E
Ei
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säili‐
tamiseks J/E
Ei
8.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Kõrgus
1850 mm
Laius
595 mm
Sügavus
668 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
12
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................12
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................14
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................15
4. LIETOŠANA......................................................................................................16
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 16
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................17
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 18
8. TEHNISKIE DATI..............................................................................................20
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
LATVIEŠU
13
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
14
www.electrolux.com
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
LATVIEŠU
•
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
15
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
16
www.electrolux.com
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
Klimati‐ Temperatūras atbilstība
skā kla‐
se
SN
no +10°C līdz 32°C
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
3.2 Elektrības padeves
pieslēgums
•
•
•
•
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
3.3 Ierīces uzstādīšana un
durvju vēršanās virziena maiņa
Norādījumus par
uzstādīšanu (ventilācijas
prasībām, līmeņošanu) un
durvju vēršanās virziena
maiņu, lūdzu, skatiet
atsevišķajā pamācībā.
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
4. LIETOŠANA
4.1 Ierīces ieslēgšana
Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Pagrieziet ledusskapja temperatūras
regulatoru pulksteņa rādītāja virzienā līdz
vidējam iestatījumam.
4.2 Ierīces izslēgšana
Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet ledusskapja
temperatūras regulatoru pozīcijā "O".
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
4.3 Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Tomēr jūs pats varat iestatīt ierīces
iekšējo temperatūru.
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
•
•
telpas temperatūras;
durvju vēršanas biežuma;
ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Ierīces lietošana:
1. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā, lai
pazeminātu ierīces iekšējo
temperatūru.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai paaugstinātu ierīces iekšējo
temperatūru.
LATVIEŠU
5.1 Pārtikas uzglabāšana
ledusskapja nodalījumā
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
Novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Glabājiet pārtiku uz visiem plauktiem ne
tuvāk kā 20 mm attālumā no
aizmugurējās sienas un 15 mm attālumā
no durvīm.
5.2 DYNAMICAIR
Ledusskapja nodalījums ir aprīkots ar
ventilatoru, kas ļauj ātri atdzesēt
produktus un uzturēt vienmērīgu
temperatūru nodalījumā.
17
1. Lai aktivizētu ierīci, piespiediet
taustiņu uz tās.
Iedegas zaļš indikators.
2. Izslēdzot ierīci, atcerieties izslēgt
ventilatoru, nospiežot vēlreiz pogu.
Zaļais indikators nodziest.
Kad ierīce ir pārāk auksta un
ventilators ir ieslēgts,
pārbaudiet, vai termostata
regulators atrodas
ventilatora pozīcijā (ja ir
ventilatora simbols) vai
vidējā iestatījumā.
Ja tas neatrisina problēmu,
izslēdziet ventilatoru vai
pagrieziet termostata
regulatoru uz zemāku
iestatījumu.
Ir ieteicams ieslēgt
ventilatoru, ja apkārtējās
vides temperatūra pārsniedz
30 °C.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
6.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
6.3 Ledusskapja atkausēšana
Normālas darbības laikā ik reizi, kad
kompresora motors apstājas,
apsarmojums, kas veidojas uz
ledusskapja nodalījumā esošā
iztvaikotāja, tiek automātiski likvidēts.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
18
www.electrolux.com
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
6.4 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstī‐ Pārbaudiet, vai ierīce stāv
ta.
stabili.
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Skatiet sadaļu "Lampas no‐
mainīšana".
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Risinājums
Istabas temperatūra ir pā‐ Skatiet klimata klases tabulu
rāk augsta.
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Ledusskapī ieplūst ūdens. Ūdens notece aizsērējusi. Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens ko‐
lektorā.
Ūdens plūst uz grīdas.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Kušanas ūdens tekne nav Pievienojiet kušanas ūdens
pievienota iztvaikošanas tekni iztvaikošanas paplātei.
paplātei virs kompresora.
LATVIEŠU
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Pārtikas produktu tempe‐
ratūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
19
Vienlaicīgi tiek uzglabāts Glabājiet mazāk pārtikas
pārāk daudz pārtikas pro‐ produktu vienlaicīgi.
duktu.
Uz ledusskapja aizmugu‐
rējās sienas sakrājies pā‐
rāk daudz ūdens konden‐
sāta.
Uz ledusskapja aizmugu‐
rējās sienas sakrājies ap‐
sarmojums.
Durvis tiek vērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav ie‐
saiņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemēro‐
tā iepakojumā.
Gaisa temperatūra ir aug‐ Noregulējiet temperatūras
sta un ierīcei ir iestatīta
regulatoru uz augstāku tem‐
viszemākā temperatūra.
peratūru, lai noritētu automā‐
tiska atkušana.
Ierīce ir pilna, un ir iestatī‐ Noregulējiet temperatūras
ta viszemākā temperatū‐ regulatoru uz augstāku tem‐
ra.
peratūru, lai noritētu automā‐
tiska atkušana.
Durvis nevar viegli atvērt.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
7.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža
iekšējais LED
apgaismojums.
Ir ļoti ieteicams izmantot tikai
oriģinālās rezerves daļas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
Izmantojiet tikai LED
spuldzes (E14 vītne).
Maksimālā jauda norādīta uz
lampas pārsega.
UZMANĪBU!
Atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
1. Piespiediet spuldzes pārsega kustīgo
daļu, lai atāķētu to (1).
2. Noņemiet spuldzes pārsegu (2).
20
www.electrolux.com
1
2
3. Nomainiet veco lampu ar jaunu tādas
pašas jaudas un formas lampu, kas
paredzēta izmantošanai
mājsaimniecības ierīcēs.
4. Uzlieciet spuldzes pārsegu.
5. Pievienojiet kontaktdakšu
elektrotīklam.
6. Atveriet lūku. Pārliecinieties, ka
spuldze ieslēdzas.
8. TEHNISKIE DATI
8.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Electrolux
Modelis
ERF4115DOW 925052099
ERF4115DOX 925052152,
925052100
Kategorija
1. Ledusskapis ar vienu vai vairā‐
kiem svaiguma saglabāšanas no‐
dalījumiem
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24
stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais
enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmanto‐
šanas un tās atrašanās vietas.
148
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
387
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
387
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
Nav
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” >
14 °C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Nē
Bezsarmas (J/N), saldētājs
-
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
-
LATVIEŠU
Saldēšanas jauda, kg/24 h
-
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
21
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐ 43
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
39
Lebūvējama iekārta J/N
Nē
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai
Jā/Nē
Nē
8.2 Papildu tehniskie dati
Augstums
1850 mm
Platums
595 mm
Dziļums
668 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
22
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 22
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 24
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................26
4. NAUDOJIMAS.................................................................................................. 26
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 27
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 27
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 28
8. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................30
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
23
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
25
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
26
www.electrolux.com
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
•
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
3.1 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
•
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
SN
10–32 °C
•
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
3.3 Prietaiso įrengimas ir
durelių atidarymo krypties
keitimas
3.2 Elektros jungtis
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
Žr. atskiras įrengimo
(vėdinimo reikalavimų,
išlygiavimo) ir durelių
atidarymo krypties keitimo
instrukcijas.
4. NAUDOJIMAS
4.1 Įjungimas
Elektros kištuką įkiškite į sieninį lizdą.
Šaldytuvo temperatūros reguliatorių
pasukite pagal laikrodžio rodyklę iki
vidutinės nuostatos.
4.2 Išjungimas
Prietaisą išjungsite šaldytuvo
temperatūros reguliatorių pasukę į padėtį
„O“.
Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
4.3 Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Tačiau ir patys galite nustatyti
temperatūrą prietaiso viduje.
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto kiekio;
• prietaiso vietos.
Dauguma atvejų geriausia nustatyti ties
vidutine nuostata.
Prietaiso naudojimas:
1. Pasukite temperatūros reguliatorių
pagal laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte žemesnę temperatūrą
prietaiso viduje.
2. Pasukite temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte aukštesnę
temperatūrą prietaiso viduje.
LIETUVIŲ
27
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Maisto laikymas šaldytuvo
skyriuje
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Visose lentynose maistą laikykite ne
arčiau kaip 20 mm nuo galinės sienelės
ir 15 mm atstumu nuo durelių.
5.2 DYNAMICAIR
Šaldytuvo skyriuje įrengtas ventiliatorius,
kuris leidžia greitai atšaldyti maisto
produktus ir užtikrina vienodesnę
temperatūrą skyriuje.
1. Norėdami įjungti įtaisą, paspauskite
ant jo esantį mygtuką.
Įsijungia žalia lemputė.
2. Išjungę prietaisą, nepamirškite
išjungti ventiliatoriaus, vėl
paspausdami mygtuką.
Žalia lemputė išsijungia.
Kai prietaisas per šaltas ir
ventiliatorius veikia,
patikrinkite, ar termostato
rankenėlė nustatyta ties
ventiliatoriaus simboliu, jeigu
atspausdintas, arba ties
vidutine nuostata.
Jeigu šis pakeitimas
neišspręs problemos,
išjunkite ventiliatorių arba
pasukite termostato
rankenėlę ties mažesne
nuostata.
Rekomenduojama įjungti
ventiliatorių, kai aplinkos
temperatūra viršija 30 °C.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
28
www.electrolux.com
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
6.4 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
6.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas.
1.
2.
3.
4.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukš‐
mingai.
Prietaisas netinkamai at‐
remtas.
Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
biliai stovi.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia pareng‐
ties režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
Perdegusi lemputė.
Žr. skyrių „Lemputės keiti‐
mas“.
Kompresorius veikia nesu‐ Netinkamai nustatyta tem‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
stodamas.
peratūra.
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
LIETUVIŲ
Problema
Į šaldytuvą teka vanduo.
29
Galima priežastis
Sprendimas
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Užsikimšo vandens išlei‐
dimo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Maisto produktai neleidžia Patikrinkite, ar maisto pro‐
vandeniui nutekėti į van‐
duktai neliečia galinės siene‐
dens rinktuvą.
lės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
kėjimo vamzdelis veda ne dens nutekėjimo vamzdelį
į garinimo indą, esantį virš prie garinimo indo.
kompresoriaus.
Temperatūra prietaise per Netinkamai nustatytas
žema / per aukšta.
temperatūros reguliato‐
rius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Maisto produktų tempera‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
tūra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Ant šaldytuvo galinės sie‐
nelės yra per daug kon‐
densato.
Ant šaldytuvo galinės sie‐
nelės yra šerkšno.
Dureles nelengva atidary‐
ti.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Durelės buvo per dažnai
darinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo užda‐
rytos.
Patikrinkite, ar durelės iki ga‐
lo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prietai‐
są, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Aplinkos temperatūra yra
aukšta ir prietaise nusta‐
tyta žemiausia temperatū‐
ra
Nustatykite temperatūros re‐
guliatorių į aukštesnę tempe‐
ratūrą, kad būtų galima auto‐
matiškai atitirpinti.
Prietaisas pilnas produktų
ir nustatyta, kad prietaise
būtų žemiausia tempera‐
tūra.
Nustatykite temperatūros re‐
guliatorių į aukštesnę tempe‐
ratūrą, kad būtų galima auto‐
matiškai atitirpinti.
Jūs mėginote atidaryti du‐ Palaukite kelias sekundes ir
reles iškart tik jas uždarę. vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
30
www.electrolux.com
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
1. Paspauskite judamąją dalį, kad
atidarytumėte lemputės gaubtelį (1).
2. Nuimkite lemputės gaubtelį (2).
7.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai
veikianti diodinė vidaus
apšvietimo lemputė.
Primygtinai
rekomenduojama naudoti tik
originalias atsargines dalis.
Naudokite tik diodines
lemputes (su E14 cokoliu).
Didžiausia galia nurodyta ant
lemputės bloko.
2
1
3. Seną lemputę pakeiskite nauja, tos
pačios galios ir formos, specialiai
buitiniams prietaisams skirta
lempute.
4. Uždėkite lemputės gaubtelį.
5. Įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą.
6. Atidarykite dureles. Patikrinkite, ar
lemputė įsijungia.
DĖMESIO
Ištraukite kištuką iš elektros
tinklo.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
8.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Electrolux
Modelis
ERF4115DOW 925052099
ERF4115DOX 925052152,
925052100
Kategorija
1 Šaldytuvas su vienu arba dau‐
giau šviežių produktų laikymo
skyrių
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, 148
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandy‐
mo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiš‐
kai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas
ir kur jis bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
387
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa li‐
trais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
LIETUVIŲ
Bendroji Kameros talpa litrais
387
Šaldiklio kameros talpa litrais
-
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
Jokia
31
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei taikoma
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Ne
Bešerkšnis šaldiklis T/N
-
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas
neatšyla valandų
-
Šaldymo geba (kg/24 h)
-
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apa‐
ratas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis
aparatas skirtas naudoti (°C)
43
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
39
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Ne
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
8.2 Papildomi techniniai
duomenys
Aukštis
1850 mm
Plotis
595 mm
Gylis
668 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
32
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 32
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 34
3. INSTALACJA.................................................................................................... 36
4. EKSPLOATACJA..............................................................................................37
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 37
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 38
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 39
8. DANE TECHNICZNE........................................................................................41
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
POLSKI
33
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
34
www.electrolux.com
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
•
•
•
•
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
POLSKI
•
•
•
•
•
•
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
•
•
•
35
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
36
www.electrolux.com
•
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
2.6 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
3.1 Ustawianie
SN
od +10°C do + 32°C
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
3.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
POLSKI
•
•
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
•
37
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
3.3 Instalacja urządzenia i
zmiana kierunku otwierania
drzwi
Należy zapoznać się z
osobnymi instrukcjami
dotyczącymi instalacji
(wymagania dotyczące
wentylacji, poziomowanie)
oraz zmiany kierunku
otwierania drzwi.
4. EKSPLOATACJA
4.1 Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury
chłodziarki zgodnie z ruchem wskazówek
zegara do pośredniego ustawienia.
4.2 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić
pokrętło regulacji temperatury chłodziarki
w położeniu „O”.
Wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycznego.
4.3 Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie. Jednak użytkownik może
również samodzielnie ustawić
temperaturę w komorze urządzenia.
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu,
częstotliwości otwierania drzwi,
ilości przechowywanej żywności,
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj
najbardziej odpowiednie.
Obsługa urządzenia:
1. Obrócić pokrętło regulacji
temperatury zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aby uzyskać
niższą temperaturę w komorze
urządzenia.
2. Obrócić pokrętło regulacji
temperatury przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aby uzyskać
wyższą temperaturę w komorze
urządzenia.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Przechowywanie żywności
w komorze chłodziarki
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które wydzielają
mocny zapach.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza
wokół artykułów spożywczych.
Żywność przechowywana na półkach nie
powinna znajdować się bliżej niż 20 mm
od tylnej ścianki i 15 mm od drzwi
urządzenia.
38
www.electrolux.com
5.2 DYNAMICAIR
Komorę chłodziarki wyposażono w
wentylator umożliwiający szybkie
schłodzenie żywności i zapewniający
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
poprzez ponowne naciśnięcie
przycisku.
Zielona kontrolka zgaśnie.
Gdy urządzenie jest za
chłodne przy włączonym
wentylatorze, należy
sprawdzić, czy pokrętło
termostatu znajduje się na
symbolu wentylatora (jeśli
nadrukowany) lub na
średnim ustawieniu.
Jeśli nie rozwiąże to
problemu, należy wyłączyć
wentylator lub obrócić
pokrętło termostatu na
niższe ustawienie.
Zaleca się włączanie
wentylatora, gdy
temperatura otoczenia
przekracza 30°C.
1. Aby włączyć urządzenie, należy
nacisnąć znajdujący się na nim
przycisk.
Zaświeci się zielona kontrolka.
2. Wyłączając urządzenie, należy
pamiętać o wyłączeniu wentylatora
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
6.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika
sprężarki podczas normalnego
użytkowania szron jest usuwany
automatycznie z parownika komory
chłodziarki.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
POLSKI
39
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
6.4 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi stabil‐ Sprawdzić, czy urządzenie
nie.
jest wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
Rozwiązanie
Nie ustawiono prawidłowo Patrz rozdział „Eksploatacja”
temperatury.
lub „Panel sterowania”.
Włożono na raz zbyt wiele Odczekać kilka godzin i po‐
produktów do przechowa‐ nownie sprawdzić tempera‐
nia.
turę.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
40
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połą‐
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Temperatura w urządze‐
niu jest za niska lub za
wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo Ustawić wyższą/niższą tem‐
regulatora temperatury.
peraturę.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Włożono na raz zbyt wiele Ograniczyć liczbę produktów
produktów do przechowa‐ wkładanych jednocześnie do
nia.
przechowania.
Na tylnej ścianie chło‐
dziarki zbiera się za dużo
skroplin.
Na tylnej ściance cho‐
dziarki zgromadził się
szron.
Drzwi stawiają opór przy
otwieraniu.
Zbyt często otwierano
drzwi.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Nie opakowano produk‐
tów spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządze‐
niu.
Temperatura otoczenia
jest wysoka, a w urządze‐
niu ustawiono najniższą
temperaturę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić au‐
tomatyczne odszranianie.
Urządzenie jest w pełni
załadowane i ustawiono w
nim najniższą temperatu‐
rę.
Ustawić pokrętło regulacji
temperatury na wyższą tem‐
peraturę, aby umożliwić au‐
tomatyczne odszranianie.
Próbowano otworzyć
drzwi zaraz po ich za‐
mknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
POLSKI
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
7.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w
bardzo trwałe oświetlenie
wnętrza typu LED.
Zaleca się stosowanie
wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
Należy stosować wyłącznie
źródła światła LED (oprawa
E14). Moc maksymalną
podano na kloszu
oświetlenia.
1. Nacisnąć ruchomą część klosza
oświetlenia (1), aby go odczepić.
2. Zdjąć klosz oświetlenia (2).
2
1
3. Wymienić żarówkę na żarówkę o
takiej samej mocy i kształcie,
przeznaczoną specjalnie do
urządzeń domowych.
4. Zamontować klosz oświetlenia.
5. Włożyć wtyczkę przewodu
zasilającego do gniazda.
6. Otworzyć drzwi. Upewnić się, że
oświetlenie się włącza.
UWAGA!
Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda.
8. DANE TECHNICZNE
8.1 Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
Electrolux
Model
ERF4115DOW 925052099
ERF4115DOX 925052152,
925052100
Kategoria
1. Chłodziarka z co najmniej jed‐
ną komorą do przechowywania
świeżej żywności
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wy‐ 148
ników testu przeprowadzonego w normalnych
warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użytkowania
urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
387
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
41
42
www.electrolux.com
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
387
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o
największej pojemności użytkowej (l)
Brak
Temperatura projektowa „pozostałych komór” >
14 °C (°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
-
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania,
godzin
-
Zdolność zamrażania w kg/24 h
-
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urzą‐
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urzą‐ 43
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)
re1 pW
39
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przecho‐ Nie
wywania wina T/N
8.2 Dodatkowe dane
techniczne
Wysokość
1850 mm
Szerokość
595 mm
Głębokość
668 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
POLSKI
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
43
44
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 44
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 46
3. INSTALAREA................................................................................................... 48
4. FUNCŢIONAREA............................................................................................. 48
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 49
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 49
7. DEPANARE...................................................................................................... 50
8. DATE TEHNICE............................................................................................... 52
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
ROMÂNA
45
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3
şi 8 ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi
complexe dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie
de pe carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau
alte instrumente diferite de cele recomandate de
producător pentru a accelera procesul de dezgheţare.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în
interiorul compartimentelor de conservare a
alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul
recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
AVERTISMENT!
Atunci când amplasaţi
aparatul, asiguraţi-vă că nu
blocaţi sau deterioraţi cablul
de alimentare.
ROMÂNA
AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi
cabluri prelungitoare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
2.3 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
•
•
•
•
47
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
2.4 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
2.6 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
•
•
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
•
3.1 Amplasarea
Acest aparat poate fi instalat la interior
într-un loc uscat şi bine ventilat în care
temperatura ambiantă corespunde cu
clasa climatică indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice ale aparatului:
Clasa
clima‐
tică
Temperatura camerei
SN
+10°C la + 32°C
N
+16°C la + 32°C
ST
+16°C la + 38°C
T
+16°C la + 43°C
•
•
3.3 Instalarea aparatului şi
inversarea uşii
Consultaţi instrucţiunile
separate pentru instalare
(cerinţe de ventilare,
aducere la nivel) şi
inversarea uşii.
3.2 Conexiunea electrică
•
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
4. FUNCŢIONAREA
4.1 Pornirea aparatului
Introduceţi ştecherul într-o priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii
frigiderului în sens orar pe o setare
medie.
4.2 Oprirea aparatului
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de
reglare a temperaturii frigiderului la
poziţia „O”.
Scoateţi ştecherul din priză.
4.3 Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat. Însă
puteţi seta singuri o temperatură în
interiorul aparatului.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
•
temperatura din încăpere,
ROMÂNA
• frecvenţa de deschidere a uşii,
• cantitatea de alimente stocate,
• amplasarea aparatului.
În general, cea mai adecvată este
setarea medie.
Pentru utilizarea aparatului:
49
a obţine o temperatură mai redusă în
interiorul aparatului.
2. Rotiţi regulatorul pentru temperatură
în sens invers acelor de ceasornic
pentru a obţine o temperatură mai
ridicată în interiorul aparatului.
1. Rotiţi regulatorul pentru temperatură
în sensul acelor de ceasornic pentru
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Depozitarea alimentelor
într-un compartiment frigider
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul
să poată circula liber în jurul lor.
Ţineţi alimentele pe toate rafturile la o
distanţă de minim 20 de mm pe peretele
din spate şi la minim 15 mm de uşă.
5.2 DYNAMICAIR
Compartimentul frigiderului este echipat
cu un ventilator care permite răcirea
rapidă a alimentelor şi menţine o
temperatură mai uniformă în interior.
1. Pentru activarea dispozitivului,
apăsaţi butonul de pe acesta.
Apare indicatorul luminos verde.
2. Atunci când opriţi aparatul, reţineţi să
opriţi ventilatorul apăsând din nou pe
buton.
Indicatorul luminos verde se stinge.
Atunci când aparatul este
prea rece şi ventilatorul este
pornit, verificaţi dacă butonul
termostatului este setat la
poziţia cu simbolul ventilator
(dacă este imprimat) sau la
un nivel mediu.
Dacă această modificare nu
rezolvă problema, opriţi
ventilatorul sau rotiţi butonul
termostatului la un nivel mai
redus.
Se recomandă activarea
ventilatorului atunci când
temperatura mediului
ambiant depăşeşte 30°C.
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
50
www.electrolux.com
6.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
aparatului.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate
din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să
nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente.
ATENŢIE!
Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi
performanţele aparatului şi se va
economisi energia.
6.3 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării
normale.
6.4 Perioadele de
nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
7. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul aş‐ Închideţi şi deschideţi uşa.
teptare.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlo‐
cuirea becului”.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
Compresorul funcţionează Temperatura nu este se‐
continuu.
tată corect.
În frigider curge apă.
51
Soluţie
Consultaţi capitolul „Funcţio‐
narea”/„Panoul de co‐
mandă”.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
Temperatura camerei es‐
te prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru dre‐
narea apei.
Alimentele pot împiedica Asiguraţi-vă că alimentele nu
scurgerea apei respective ating peretele din spate.
în colector.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
Puneţi tubul de drenare a
rezultate din topire nu es‐ apei rezultate din topire în
te conectat la tăviţa de
tăviţa de evaporare.
evaporare situată pe com‐
presor.
Temperatura din aparat
Regulatorul de tempera‐
este prea mică/prea mare. tură nu este setat corect.
Există prea multă apă
condensată pe peretele
din spate al frigiderului.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Au fost introduse prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Introduceţi mai puţine ali‐
mente în acelaşi timp.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Uşa nu a fost închisă
complet.
Asiguraţi-vă că uşa este
complet închisă.
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în
ambalaje adecvate înainte
de a le depozita în aparat.
52
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Există gheaţă pe peretele
posterior al frigiderului.
Temperatura mediului
ambiant este ridicată şi
aparatul este setat pe
temperatura cea mai
mică.
Setaţi regulatorul de tempe‐
ratură la o temperatură mai
ridicată pentru a permite
dezgheţarea automată.
Aparatul este încărcat
complet şi este setat la
temperatura cea mai
mică.
Setaţi regulatorul de tempe‐
ratură la o temperatură mai
ridicată pentru a permite
dezgheţarea automată.
Aţi încercat să re-deschi‐
deţi uşa imediat după ce
a fost închisă.
Aşteptaţi câteva secunde
înainte de a închide şi redeschide uşa.
Uşa nu se deschide uşor.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
1. Împingeţi partea mobilă a capacului
becului (1) pentru a-l desprinde.
2. Scoateţi capacul becului (2).
7.2 Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o
sursă de lumină interioară
de tip LED cu o durată mare
de funcţionare.
Se recomandă insistent
utilizarea exclusivă a
pieselor de schimb originale.
Folosiţi doar becuri LED
(soclu E14). Puterea
maximă este marcată pe
bec.
2
1
3. Înlocuiţi becul cu unul de aceeaşi
putere şi formă, proiectat special
pentru utilizarea în aparatele
electrocasnice.
4. Puneţi la loc capacul becului.
5. Introduceţi ştecherul în priză.
6. Deschideţi uşa. Verificaţi dacă becul
se aprinde.
ATENŢIE!
Scoateţi ştecherul din priză.
8. DATE TEHNICE
8.1 Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Electrolux
Model
ERF4115DOW 925052099
ERF4115DOX 925052152,
925052100
ROMÂNA
Categorie
1. Frigider cu unul sau mai multe
compartimente pentru stocarea
alimentelor proaspete
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat 148
pe rezultatele testelor standard pentru 24 de ore.
Consumul real de energie va depinde de modul
de utilizare a aparatului şi de amplasamentul
acestuia.
Volumul de depozitare în litri, Frigider
387
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
387
Volumul de depozitare în litri, Congelator
-
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente Număr stele al compartimentului congelator cu
cel mai mare volum de depozitare (I)
Niciuna
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C (°C), dacă există
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
-
Autonomie fără curent în h
-
Capacitate de îngheţare în kg/24h
-
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
39
Aparat încorporabil D/N
Nu
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pen‐
tru depozitarea de vin D/N
Nu
53
54
www.electrolux.com
8.2 Date tehnice suplimentare
Înălţime
1850 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
668 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
9. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
55
280158335-A-362019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising