Electrolux | ERF4115DOW | User manual | Electrolux ERF4115DOW Manuali i perdoruesit

Electrolux ERF4115DOW Manuali i perdoruesit
ERF4115DOW
ERF4115DOX
SQ
MK
Frigorifer
Фрижидер
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
13
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 6
4. FUNKSIONIMI.................................................................................................... 6
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................7
6. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 7
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................. 8
8. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 11
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 3 deri në
8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të
theksuara dhe komplekse, nëse mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë
mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në
karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje
mekanike apo mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirje, veç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës
ftohëse.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike
brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje
nëse ato nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca
shpërthyese, si p.sh. kuti aerosoli me shtytës të
djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas
ndryshimit të krahut të derës, prisni të
paktën 4 orë përpara se të lidhni
pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi
(p.sh. ndryshimit të krahut të derës),
hiqni spinën nga priza.
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona
që kanë shumë lagështirë ose që janë
shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
SHQIP
PARALAJMËRIM!
Kur poziciononi pajisjen,
sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni përshtatës me
shumë spina dhe kabllo
zgjatuese.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën e rrjetit, kabllon
e rrjetit, kompresorin). Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit ose
një elektricist për të ndërruar pjesët
elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën
nivelin e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
•
•
•
•
•
2.4 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Lloji i llambës së përdorur për këtë
pajisje është vetëm për pajisje
shtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me
nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin.
Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te
qarku i agjentit ftohës që përmban
izobutan.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
5
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
2.6 Shërbimi
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
6
www.electrolux.com
2.7 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
•
•
•
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
•
3.1 Pozicionimi
Kjo pajisje mund të instalohet në ambient
të brendshëm të thatë dhe me ajrim të
mirë, ku temperatura e ambientit
përputhet me kategorinë e klimës që
tregohet në pllakën e specifikimeve të
pajisjes:
Kategor Temperatura e ambientit
ia e
klimës
SN
+10°C deri në + 32°C
N
+16°C deri në + 32°C
ST
+16°C deri në + 38°C
T
+16°C deri në + 43°C
3.2 Lidhja elektrike
•
•
•
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi
nëse nuk respektohen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C Direktivat
3.3 Instalimi i pajisjes dhe
ndryshimi i krahut të derës
Referojuni udhëzimeve të
dhëna veçmas mbi instalimin
(kërkesat për ajrosje,
nivelimi) dhe ndryshimi i
krahut të derës.
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
4. FUNKSIONIMI
4.1 Ndezja
4.2 Fikja
Futeni spinën elektrike në prizë.
Për ta fikur pajisjen, rrotulloni rregulluesin
e temperaturës së frigoriferit në
pozicionin "O".
Hiqni spinën nga priza.
Rrotullojeni rregulluesin e temperaturës
së frigoriferit në drejtim orar në një
cilësim mesatar.
SHQIP
4.3 Rregullimi i temperaturës
Temperatura rregullohet automatikisht.
Megjithatë, mund të vendosni vetë një
temperaturë brenda pajisjes.
Zgjidhni cilësimin duke pasur parasysh
se temperatura brenda pajisjes varet
nga:
• temperatura e dhomës,
• shpeshtësia e hapjes së derës,
• sasia e ushqimit të ruajtur,
• vendndodhja e pajisjes.
Në përgjithësi, më i përshtatshëm është
një cilësim mesatar.
1. Rrotulloni rregullatorin e
temperaturës në drejtim të akrepave
të orës për të arritur temperaturë më
të ulët brenda pajisjes.
2. Rrotulloni rregullatorin e
temperaturës në drejtim të kundërt të
akrepave të orës për të arritur
temperaturë më të lartë brenda
pajisjes.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Ruajtja e ushqimit në
ndarjen e ngrirësit
Mbulojeni me kapak ose mbështilleni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të
fortë.
Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që
ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.
Mbajeni ushqimin në të gjitha raftet jo më
afër se 20 mm nga pareti i pasmë dhe 15
mm nga dera.
5.2 DYNAMICAIR
Ndarja e frigoriferit ka një ventilator që
mundëson ftohjen e shpejtë të ushqimit
dhe ruan një temperaturë më të
njëtrajtshme në të.
1. Për të aktivizuar pajisjen, shtypni
butonin mbi të.
Drita e gjelbër shfaqet.
2. Kur e fikni pajisjen, mos harroni të
fikni ventilatorin duke shtypur sërish
butonin.
Drita e gjelbër zhduket.
Kur pajisja është tepër e
ftohtë dhe ventilatori është i
ndezur, kontrolloni nëse
çelësi i termostatit është
vendosur në pozicionin e
simbolit të ventilatorit nëse
është i printuar, ose në një
cilësim mesatar.
Nëse ky modifikim nuk e
zgjidh problemin, fikni
ventilatorin dhe rrotullojeni
çelësin e termostatit në një
cilësim më të ulët.
Rekomandohet ndezja e
ventilatorit kur temperatura e
ambientit kalon 30 °C.
6. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7
Për të përdorur pajisjen:
6.1 Pastrimi i pjesës së
brendshme të pajisjes
Përpara së të përdorni pajisjen për herë
të parë, pastroni pjesën e saj të
brendshme dhe gjithë aksesorët e
brendshëm me ujë të vakët dhe pak
8
www.electrolux.com
sapun natyral për të hequr erën tipike të
një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
KUJDES!
Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo
pastrues me bazë vaji, pasi
këto mund të dëmtojnë
sipërfaqet e lëmuara.
6.2 Pastrimi periodik
6.3 Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga
avulluesi i ndarjes së frigoriferit sa herë
që kompresori i motorit ndalon gjatë
përdorimit normal.
Është e rëndësishme të pastroni
periodikisht vrimën e shkarkimit të ujit të
shkrirjes që ndodhet në mes të kanalit të
ndarjes së ftohjes, për të parandaluar që
uji të rrjedhë e të pikojë mbi ushqimin
brenda.
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose
kabllot brenda pajisjes.
KUJDES!
Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të
kursejë konsumin e energjisë.
6.4 Periudhat e mospërdorimit
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi
elektrik.
2. Nxirrni jashtë të gjitha ushqimet.
3. Pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët.
4. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është
mbështetur mirë në
dysheme.
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron pa lëvizur.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Llamba nuk punon.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Referojuni paragrafit
“Ndërrimi i llambës”.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Drejtojuni kapitullit
"Funksionimi/Paneli i
kontrollit".
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Referojuni grafikut të
kategorisë klimatike në
pllakën e specifikimeve.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
9
Ushqimet e vendosura në Lëreni ushqimin të ftohet deri
pajisje kanë qenë shumë në temperaturën e dhomës
të ngrohta.
përpara se ta ruani.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Vrima e daljes së ujit
është bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së
ujit.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit
në kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Rrjedh ujë në dysheme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur
me vasketën e avullimit
mbi kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së
ujit të shkrirë me vasketën
avulluese.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i
temperaturës nuk është
vendosur siç duhet.
Caktoni një temperaturë më
të lartë/më të ulët.
Temperatura e
produkteve ushqimore
është tepër e lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë
produkte ushqimore
njëkohësisht në pajisje.
Futni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Në paretin e pasmë të
Dera është hapur shumë
frigoriferit ka shumë ujë të shpesh.
kondensuar.
Dera nuk është mbyllur
plotësisht.
Hapeni derën vetëm kur
është e nevojshme.
Sigurohuni që dera të jetë e
mbyllur plotësisht.
10
www.electrolux.com
Problemi
Në paretin e pasmë të
frigoriferit ka brymë.
Dera nuk hapet lehtë.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ushqimi i ruajtur nuk
është mbështjellë.
Mbështilleni ushqimin në
paketime të përshtatshme
përpara se ta ruani në
pajisje.
Temperatura e ambientit
është e lartë dhe pajisja
është vendosur në
temperaturën më të ulët.
Vendoseni rregullatorin e
temperaturës në një
përzgjedhje më të lartë për
të lejuar shkrirjen
automatike.
Pajisja është mbushur
plotësisht dhe është
vendosur në
temperaturën më të ulët.
Vendoseni rregullatorin e
temperaturës në një
përzgjedhje më të lartë për
të lejuar shkrirjen
automatike.
Jeni përpjekur të rihapni
derën menjëherë pas
mbylljes.
Prisni pak sekonda mes
mbylljes dhe rihapjes së
derës.
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
7.2 Ndërrimi i llambës
Pajisja ka një dritë të
brendshme LED me
jetëgjatësi të madhe.
Rekomandohet shumë që të
përdorni vetëm pjesë
këmbimi origjinale.
Përdorni vetëm llamba LED
(me bazë E14). Fuqia
maksimale tregohet në
njësinë e llambës.
KUJDES!
Shkëputeni spinën e pajisjes
nga priza e rrjetit elektrik.
1. Shtyni pjesën e lëvizshme të kapakut
të llambës (1) për ta hequr.
2. Hiqeni kapakun e llambës (2).
1
2
3. Zëvendësojeni llambën me një tjetër
të së njëjtës fuqi dhe formë, të
projektuar enkas për pajisjet elektroshtëpiake.
4. Montoni kapakun e llambës.
5. Futeni spinën në prizën elektrike.
6. Hapni derën. Sigurohuni që drita të
ndizet.
SHQIP
8. TË DHËNAT TEKNIKE
8.1 Fleta e informacionit të produktit
Marka tregtare
Electrolux
Modeli
ERF4115DOW 925052099
ERF4115DOX 925052152,
925052100
Kategoria
1. Frigorifer me një ose më
shumë ndarje për ruajtjen e
ushqimeve të freskëta
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në
rezultatet e testit standard për 24 orë. Konsumi
aktual i energjisë do të varet nga mënyra e
përdorimit të pajisjes dhe vendit ku ndodhet ajo
148
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
387
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
-
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
387
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin Asnjë
më të lartë të ruajtjes (l)
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera >
14 °C (°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
Jo
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
-
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
-
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
-
Klasi i klimës
SN-N-ST-T
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën
synohet të përdoret pajisja, në °C
10
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën
synohet të përdoret pajisja, në °C
43
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
39
11
12
www.electrolux.com
Pajisje inkaso Po/Jo
Jo
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm Jo
për ruajtjen e verës Po/Jo
8.2 Të dhënat teknike shtesë
Lartësia
1850 mm
Gjerësia
595 mm
Thellësia
668 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e
jashtme ose të brendshme të pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
9. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
13
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 13
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 15
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 17
4. РАКУВАЊЕ......................................................................................................18
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................18
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................19
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.........................................................................20
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 22
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
14
www.electrolux.com
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Овој апарат може да се користи од страна на деца
меѓу 3 и 8 годишна возраст и лицата со големи и
сложени препреки во развојот, ако истите се
соодветно обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
1.2 Општа безбедност
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство
и за други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база на спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
15
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената
конструкција, треба да се ослободени од пречки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички
уреди или вештачки средства за забрзување на
топењето освен оние што ги препорачува
производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични
апарати внатре во преградите на апаратот за
чување храна, освен ако не е вид којшто е
препорачан од страна на производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи,
како на пример конзерви со аеросол и со запалив
гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
•
•
•
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Овозможете кружење на воздухот
околу апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако
сте ја замениле вратата почекајте
најмалку 4 часа пред да го поврзете
апаратот на струја. Ова
овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Пред да извршите било каква
работа на самиот апарат (на пр.
промена на врата), извадате го
кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во
близина на радијатори или
шпорети, рерна или површини за
готвење.
Не го изложувајте апаратот на
дожд.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева
светлина.
Не го монтирајте овој апарат во
многу влажни и студени места.
Кога го преместувате апаратот,
кренете го предниот дел за да
спречите гребење на подот.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога го поставуваме
апаратот, проверете дали
гајтанот за струја е
заплеткан или оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете адаптери со
повеќе приклучоци и
продолжни кабли.
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или
со електричар за да ги смени
електричните компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под
нивото на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
•
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со
високо ниво на компатибилност со
околината. Внимавајте да не гo
оштетите водот за ладење кој содржи
изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте електрични апарати (на
пр. уред за правење сладолед) во
апаратот освен ако тоа не е
наведено од страна на
производителот.
Ако дојде до оштетување на колото
за ладење, проверете дали има
пламен и извор на оган во
просторијата. Проветрувајте ја
просторијата.
Не дозволувајте жешки предмети
да ги допираат пластичните делови
на апаратот.
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
Видот на светло кое се користи за
овој апарат, е само за домашна
употреба. Не употребувајте ја за
осветлување во куќата.
МАКЕДОНСКИ
2.5 Нега и чистење
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во
уредот за ладење. Само
квалификувано лице смее да го
одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на
одводот на фрижидерот и ако е
потребно исчистете го. Ако одводот
е блокиран, ќе се собира одмрзната
вода на дното на апаратот.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
17
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се
еколошки производи.
Изолациската пена содржи запалив
гас. Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење
којшто се наоѓа во близина на
разменувачот на топлина.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.2 Поврзување на струја
•
3.1 Поставување
Овој апарат може да биде поставен
внатре, на суво и добро проветрено
место, каде што околната температура
е соодветна на климатската класа
укажана на плочката со спецификации
на апаратот:
•
Климат Температура на
ска
околината
класа
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
•
•
Пред да го приклучите, проверете
дали напонот и фреквенцијата
прикажани на плочката со
спецификации одговараат на
вашата домашна електрична
мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за
напојување со струја е со
заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со
посебно вземјување во согласност
со прописите за електрична
енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се
испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
18
www.electrolux.com
3.3 Монтажа на апаратот и
менување на вратата
Ве молиме да ги видите
посебните упатства за
монтажа (услови за
вентилација, нивелирање)
и менување на врата.
4. РАКУВАЊЕ
4.1 Вклучување
Ставете го приклучокот во ѕидниот
штекер.
Свртете го регулаторот на
температурата на фрижидерот
надесно до средната поставка.
4.2 Исклучување
За да го исклучите апаратот, свртете
го регулаторот на температурата на
фрижидерот во положба „O“.
Извлечете го приклучникот од
штекерот.
4.3 Регулирање на
температурата
Температурата се регулира
автоматски. Сепак, самите можете да
поставите температура внатре во
апаратот.
Одберете ја поставката имајќи
предвид дека температурата во
внатрешноста на апаратот зависи од:
•
•
собната температура,
зачестеноста на отворање на
вратата,
• количеството храна што се чува,
• локацијата на апаратот.
Средната поставка, општо земено, е
најпогодна.
За да работите со апаратот:
1. Свртете го регулаторот за
температура надесно за да
добиете пониска температура во
апаратот.
2. Свртете го регулаторот за
температура налево за да добиете
повисока температура во
апаратот.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Чување на храна во
преградата на фрижидерот
Покривајте ја или виткајте ја храната,
особено ако има посилен вкус.
Ставајте ја храната така што воздухот
може да кружи слободно околу неа.
Чувајте ја храната на преградите но не
поблиску од 20 mm од задниот ѕид и
15 mm од вратата.
5.2 DYNAMICAIR
Преградата на фрижидерот е
опремена со вентилатор кој
овозможува брзо ладење на храната и
поизедначена температура во
преградата.
Се препорачува да го
вклучите вентилаторот
кога температурата во
околината ќе надмине
30°C.
1. За да го вклучите уредот,
притиснете го копчето на него.
Се појавува зелено светло.
МАКЕДОНСКИ
2. Кога го исклучувате апаратот,
запомнете да го исклучите
вентилаторот со повторно
притискање на копчето.
Зеленото светло исчезнува.
19
Кога апаратот е многу
студен и вентилаторот е
вклучен, проверете дали
копчето за термостат е
ставено на позиција за
вентилатор ако е печатено
или на средна поставка.
Ако оваа промена не го
реши проблемот,
исклучете го внетилаторот
или ставете го копчето за
термостат на пониска
поставка.
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Чистење на внатрешноста
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно
избришете ги.
ВНИМАНИЕ!
Не користите детергенти,
абразивни средства,
средства за чистење со
хлор или на база на масло
затоа што може да ја
оштетат политурата.
6.2 Периодично чистење
ВНИМАНИЕ!
Не влечете ги, не
поместувајте ги и не
оштетувајте ги цевките
и/или каблите внатре во
апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и
додатоците со млака вода и со
неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги
заптивките на вратата и бришете
ги за да бидат чисти и без
остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со
четка кондензаторот и
компресорот на задната страна на
апаратот.
Со тоа се подобрува работењето
на апаратот и се штеди
електрична енергија.
6.3 Одмрзнување на
фрижидерот
Мразот автоматски се отстранува од
испарувачот во преграда од
фрижидерот секогаш кога
компресорот ќе престане да работи во
текот на вообичаената употреба.
Важно е повремено да се исчисти
дупчето за истекување на водата од
одмрзнување во средината на каналот
во преградата на фрижидерот за да се
спречи прелевање на водата и нејзино
капење врз храната внатре.
20
www.electrolux.com
1. Откачете го апаратот од
електричната мрежа.
2. Извадете ја сета храна.
3. Исчистете го апаратот и сите
додатоци.
4. Оставете ја вратата/вратите
отворени за да спречите
непријатни миризби.
6.4 Периоди на неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве мерки
за заштита:
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот
стои стабилно.
Светлото не работи.
Светлото е во состојба
на мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Светлото не е исправно. Видете во „Заменување на
светлото“.
Компресорот работи
непрекинато.
Температурата не е
правилно поставена.
Видете во поглавјето
„Ракување"/"Контролна
плоча“.
Истовремено се внесени Почекајте неколку часа и
многу производи.
повторно проверете ја
температурата.
Во фрижидерот тече
вода.
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на
плочката за спецификации.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Одводот за вода е
затнат.
Исчистете го одводот за
вода.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
21
Решение
Производите спречуваат Проверете некој производ
водата да тече во садот да не ја допира задната
за собирање на вода.
плоча.
Има вода на подот.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето
со садот за испарување.
Температурата во
апаратот е премногу
ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/
пониска температура.
Температурата на
производите е
превисока.
Оставете ги производите
да се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Истовремено се внесени Ставајте помалку
многу производи.
производи истовремено.
Има многу кондензирана Вратата била често
вода на задниот ѕид на
отворана.
фрижидерот.
Има мраз на задниот
ѕид на фрижидерот.
Вратите не се отвораат
лесно.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Вратата не е целосно
затворена.
Погрижете се дека вратата
е целосно затворена.
Складираната храна не
е завиткана.
Завиткајте ја храната во
соодветно пакување пред
да ја ставите во апаратот.
Собната температура е
висока и апаратот е
поставен на најниска
температура.
Поставете го регулаторот
за температура на
повисока температура за
да дозволите автоматско
одмрзнување.
Апаратот е целосно
полн и поставен на
најниска температура.
Поставете го регулаторот
за температура на
повисока температура за
да дозволите автоматско
одмрзнување.
Сте се обиделе да ја
отворите вратата
веднаш после
затворањето.
Почекајте неколку секунди
меѓу затворањето и
повторното затворање на
вратата.
Во случај овие совети да
не дадат резултат, јавете
се во најблискиот
Овластен сервисен
центар.
22
www.electrolux.com
7.2 Замена на светлото
Апаратот е опремен со
LED внатрешно светло со
долг работен век.
Силно се препорачува да
користите само
оригинални резервни
делови.
Користете само ЛЕД
сијалици (основа E14).
Максималната моќност е
прикажана на светилката.
ВНИМАНИЕ!
Извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
1. Притиснете го подвижниот дел за
да го откачите капакот на
светилката (1).
2. Извадете го капакот на светилката
(2).
2
1
3. Заменете ја светилката со друга
светилка со иста моќност која е
посебно направена за домашни
апарати.
4. Монтирајте го капакот на
светилката.
5. Ставете го приклучокот во
штекерот.
6. Отворете ја вратата. Проверете
дали светилката се пали.
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
8.1 Информативен лист за производ
Трговска марка
Electrolux
Модел
ERF4115DOW 925052099
ERF4115DOX 925052152,
925052100
Категорија
1. Фрижидер со една или
повеќе прегарди за чување на
свежа храна
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија во kWh годишно,
врз основа на резултати од стандареден тест
за 24 часа. Моменталната потрошувачка на
енергија ќе зависи од тоа како апаратот се
користи и каде е поставен
148
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
387
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
-
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
Волумен за складирање во литри, Целосен
387
МАКЕДОНСКИ
23
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други
оддели
-
Рангирање со ѕвезда на одделот на
замрзнувал со најголем волумен за
складирање (л)
Ништо
Одредување на температура на другите
оддели > 14 °C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
Не
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
-
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
-
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
-
Климатска класа
SN-N-ST-T
Најниска собна температура на која овој
апарат треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој
апарат треба да се користи, во °C
43
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
39
Вградено во апарат ДА/НЕ
Не
Апаратот е наменет единствено за чување на
вино ДА/НЕ
Не
8.2 Дополнителни технички
податоци
Висина
1850 mm
Широчина
595 mm
Длабочина
668 mm
Волтажа
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на
надворешната или внатрешната
страна од апаратот и на етикетата за
енергија.
9. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
280157416-B-362019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising