ROSENLEW | RJKL3000V | User manual | Rosenlew RJKL3000V Ohjekirja

Rosenlew RJKL3000V Ohjekirja
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
FI
Käyttöohje
Jääkaappi
SV Bruksanvisning
Kylskåp
2
10
RJKL3000
RJKL3000V
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä
käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
•
2
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen
ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen
asennuksen tai oven avautumissuunnan
vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen
käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan
vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien,
uunien tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai
kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
3
KÄYTTÖ
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
•
•
•
Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa
niiden käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä.
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
SISÄVALO
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa
huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
HUOLTOPALVELU
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi on
tarkoitettu vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SIJOITTAMINEN
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen
arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
4
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon
laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
•
Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön
direktiivien vaatimukset.
LAITTEEN ASENNUS JA LUUKUN
AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTAMINEN
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet (ilmankieroa ja tasapainotusta
koskevat vaatimukset).
KÄYTTÖPANEELI
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
LAITTEEN KYTKEMINEN POIS TOIMINNASTA
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
lämpötilan säädin asentoon "O".
LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
Lämpötila säätyy automaattisesti.
1. Lämpötilaa säädetään lämpimämmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä pienempiä
asetusarvoja kohti.
2. Lämpötilaa säädetään kylmemmäksi
kääntämällä lämpötilan säädintä suurempia
asetusarvoja kohti.
HUOMIO! Jos sijoituspaikan lämpötila
on korkea tai laite on täynnä ja laitteen
lämpötilaksi on valittu alhaisin
lämpötila, kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin takaseinään
muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säädin
kannattaa kääntää korkeampaan
lämpötilaan automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi, jolloin myös
energiankulutus vähenee.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Huomioi lämpötilan säätämisessä
seuraavat siihen vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN
JÄÄKAAPPIOSASTOSSA
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä vähintään 20
mm päässä takaseinästä ja 15 mm päässä ovesta.
5
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SISÄTILAN PUHDISTAMINEN
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää
energiaa.
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa
säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu
ruokien päälle.
SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
6
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Ongelma
Kompressori käy jatkuvasti.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden
valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella
olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/
alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen kuin
laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty monia
elintarvikkeita yhdellä kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita ei
ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden
asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti oven
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Jääkaapin takaseinässä on liikaa lauhdevettä.
Ovi ei avaudu helposti.
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
LAMPUN VAIHTAMINEN
Laitteessa on pitkäikäinen LED-valo.
On erittäin suositeltavaa käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja (E14kantaiset). Maksimiteho on merkitty
lamppuyksikköön.
7
HUOMIO! Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Paina lampun suojuksen (1) liikkuvaa osaa sen
irrottamiseksi.
2. Poista lampun suojus (2).
1
3. Vaihda lamppu saman tehoiseen ja muotoiseen lamppuun, joka on tarkoitettu
erityisesti kodinkoneisiin.
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Avaa luukku. Varmista, että valo syttyy.
2
TEKNISET TIEDOT
TUOTESELOSTEELLA
8
Tavaramerkki
Rosenlew
Malli
RJKL3000 925052085
RJKL3000V 925052086
Luokka
1. Jääkaappi yhdellä tai useammalla
tuoreen ruoan säilytyslokerolla
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
148
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
387
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
387
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suurin (l)
Ei mitään
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
-
Sähkökatkosuojattu h
-
Pakastuskyky kg/24h
-
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus
käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus
käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
39
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen
K/E
Ei
TEKNISET LISÄTIEDOT
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
668 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
merkittyjä kodinkoneita
9
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och
personer med mycket omfattande och komplexa
funktionshinder, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
10
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel
för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om dörren har
hängts om, vänta minst 4 timmar innan du
ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna
tillbaka i kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t ex hänger
om dörren), ska du dra ut kontakten ur
vägguttaget.
Installera inte produkten nära element, spisar,
ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i direkt
solljus.
Installera inte produkten på platser som är
mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller skadas.
VARNING! Använd inte grenuttag
eller förlängningssladdar.
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de elektriska
komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att ersätta
skadade komponenter.
Nätkabeln måste vara under stickkontaktens
nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
11
•
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
ANVÄNDNING
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig gas,
isobutan (R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen som innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren
uttryckligen säger att det är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor eller
antändningskällor finnas i rummet. Ventilera
rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i
produkten.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.
LAMPA INUTI PRODUKTEN
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
•
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller kolväten
Endast en behörig person får utföra underhåll
och fylla kylapparaten.
Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen
och rengör den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas
på produktens botten.
SERVICE
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort locket för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här
produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas.
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av kylenheten
som är nära värmeväxlaren.
Lampan som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas som husbelysning.
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
PLACERING
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass
som anges på typskylten:
12
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med hushållsapparatens
märkdata som anges på typskylten före
anslutning till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
•
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
INSTALLERA PRODUKTEN OCH HÄNGA OM
DÖRREN
Se separata anvisningar om installation
(ventilationskrav, avvägning) och
omhängning av dörren.
KONTROLLPANELEN
SLÅ PÅ
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till en
medelhög inställning.
STÄNGA AV
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
TEMPERATURREGLERING
Temperaturen regleras automatiskt.
1. Vrid temperaturreglaget mot de låga
inställningarna för att erhålla låga kylnivåer.
2. Vrid temperaturreglaget mot de höga
inställningarna för att få höga kylnivåer.
FÖRSIKTIGHET! Om produkten är
inställd på en låg temperatur och
omgivningstemperaturen är hög eller
full med matvaror, kan kompressorn
arbeta kontinuerligt och medföra att
frost bildas på baksidan. I detta fall
måste temperaturreglaget ställas in på
en högre temperatur för att möjliggöra
automatisk avfrostning och därigenom
också sänka energiförbrukningen.
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
Den exakta inställningen bör dock
väljas med hänsyn till att temperaturen
inne i hushållsapparaten beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta dörren öppnas,
• mängden matvaror som förvaras,
• hushållsapparatens placering.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRVARA MAT I KYLSKÅPET
Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har
en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan cirkulera fritt
omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte närmare än
20 mm från bakre väggen och 15 mm från dörren.
13
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
INVÄNDIG RENGÖRING
Innan du använder produkten första gången ska du
rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för
att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor eller
oljebaserade rengöringsmedel
eftersom de skadar ytan.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de
går att komma åt) på produktens baksida med
en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och
bidrar till en lägre energiförbrukning.
AVFROSTNING AV KYLSKÅPET
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje
gång kompressorn stannar under normal
användning.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets
tömningshål i mitten baktill av kylskåpsutrymmet för
att undvika att vattnet rinner över och droppar ned
på matvaror och golv.
REGELBUNDEN RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET! Du får inte dra,
flytta eller skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga med att
inte skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral
såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och
torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
LÅNGA UPPEHÅLL I ANVÄNDNING
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte
skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte
dålig lukt bildas.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Produkten bullrar.
Lampan fungerar inte.
14
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Problem
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Rumstemperaturen är för hög.
Se klimatklasstabellen på märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet från
att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har
kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är inte
anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen i produkten är
för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
Många matvaror har lagts in
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt sätt
innan den läggs in.
Du försökte öppna dörren direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande av
dörren.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets bakre
vägg.
Det är svårt att öppna dörren.
Kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad om dessa råd inte
löser problemet.
BYTE AV LAMPAN
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att endast
använda originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor (E14bas). Den maximala effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET! Koppla bort
kylskåpet från eluttaget.
15
1. Tryck på den rörliga delen på lampglaset (1) för
att lossa det.
2. Avlägsna lampglaset (2).
1
3. Byt lampan mot en med samma effekt och form
och som är specialtillverkad för
hushållsapparater.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Öppna luckan. Kontrollera att belysningen
tänds.
2
TEKNISK INFORMATION
INFORMATIONSBLAD
16
Varumärke
Rosenlew
Modell
RJKL3000 925052085
RJKL3000V 925052086
Kategori
1. Refrigerator with one or more freshfood storage compartments
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från
standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga
energiförbrukningen beror på hur apparaten används och
var den placeras
148
Förvaringsvolym i liter, kyl
387
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
387
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
Ingen
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
-
Säkerhet vid strömavbrott i h
-
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
-
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
39
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin J/N
Nej
YTTERLIGARE TEKNISK DATA
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
668 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten som sitter
på insidan eller utsidan av produkten och på
energietiketten.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
17
*
18
19
280157832-A-522018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising