Electrolux | EUF2740AOW | User manual | Electrolux EUF2740AOW Korisnički priručnik

Electrolux EUF2740AOW Korisnički priručnik
EUF2740AOW
HR
SR
SL
Zamrzivač
Замрзивач
Zamrzovalnik
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
12
23
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 5
4. RAD UREĐAJA.................................................................................................. 6
5. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................7
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...............................................................................8
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................8
8. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 10
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su
pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja
ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja
osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u
odjeljcima za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni
od strane proizvođača.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i
parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
•
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
2.2 Priključak na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
UPOZORENJE!
Kod postavljanja aparata
provjerite da kabel napajanja
nije presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE!
Ne koristite višeputne
utikače i produžne kabele.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
HRVATSKI
•
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
•
2.4 Čišćenje i održavanje
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak
na posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete
iz odjeljka zamrzivača ako su vam
ruke vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
Slijedite upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5
Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.5 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
6
www.electrolux.com
3.1 Pozicioniranje
•
Uređaj se može montirati na suho mjesto
s dobrom ventilacijom gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimats Temperatura okoline
ka
klasa
•
SN
od +10°C do + 32°C
•
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
3.3 Postavljanje uređaja i
promjena smjera otvaranja
vrata
3.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
Pogledajte posebne upute
za postavljanje (zahtjevi za
ventilaciju, niveliranje) i
promjena smjera otvaranja
vrata.
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
4. RAD UREĐAJA
4.1 Upravljačka ploča
1
2
3
4
5
1 Svjetlo alarma
2 FastFreeze indikator
3 Svjetlo indikatora napajanja
4 Regulator temperature
5 Tipka FastFreeze
4.2 Uključivanje
4.4 Regulacija temperature
Umetnite utikač u utičnicu.
Temperatura se automatski podešava.
Ipak, možete sami podesiti temperaturu
u uređaju.
Okrenite regulator temperature u smjeru
kazaljke na satu do srednje vrijednosti.
Indikator napajanja i svjetlo alarma će se
uključiti.
4.3 Isključivanje
Za isključivanje uređaja okrenite
regulator temperature u položaj "O".
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
•
•
sobnoj temperaturi,
učestalosti otvaranja vrata,
HRVATSKI
• količini pohranjene hrane,
• položaju uređaja.
Središnja postavka općenito je
najprikladnija.
Za rad uređaja:
1. Okrenite regulator temperature u
smjeru kazaljki na satu kako bi se
unutar uređaja postigla niža
temperatura.
2. Okrenite regulator temperature
suprostno od smjera kazaljki na satu
kako bi se unutar uređaja postigla
viša temperatura.
Kada se ponovno uspostave uobičajeni
uvjeti, alarm visoke temperature će se
ugasiti.
4.6 Funkcija FastFreeze
Za uključenje funkcije FastFreeze
pritisnite tipku FastFreeze.
Uključiti će se indikator FastFreeze.
4.5 Alarm za visoku
temperaturu
Porast temperature u uređaju (na primjer
zbog ranijeg prekida električnog
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Spremanje zamrznute
hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon
dužeg razdoblja nekorištenja, prije
pohranjivanja proizvoda u odjeljak pustite
uređaj da radi najmanje 2 sata s
uključenom postavkom FastFreeze.
Košare zamrzivača osiguravaju da brzo i
jednostavno pronađete pakiranu hranu
koju želite. Ako su spremljene velike
količine namirnica, uklonite sve ladice
osim ladice za donju košaru koja mora
biti na mjestu kako bi omogućila dobru
cirkulaciju zraka. Hrana se može stavljati
na sve police koje su najmanje 15 mm
udaljene od vrata.
7
napajanja ili otvaranja vrata) uključuje
alarm visoke temperature. Svjetlo alarma
treperi i zvuk je uključen.
UPOZORENJE!
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer
uslijed prekida dovoda
električne energije ili ako je
napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici
tehničkih karakteristika pod
„vrijeme odgovora“,
odmrznute namirnice trebate
ubrzo konzumirati ili odmah
skuhati i zatim zamrznuti
(nakon što se ohlade).
5.2 Zamrzavanje svježih
namirnica
Odjeljak zamrzivača je prikladan za
dugotrajno zamrzavanje svježih
namirnica i čuvanje zamrznutih i duboko
zamrznutih namirnica.
Za zamrzavanje male količine svježih
namirnica nije potrebno mijenjati
postojeće postavke.
Za zamrzavanje svježih namirnica
uključite funkciju FastFreeze najmanje
24 sata prije stavljanja namirnica u
odjeljak zamrzivača.
Stavite namirnice koje treba zamrznuti u
dva gornja odjeljka.
8
www.electrolux.com
Maksimalna količina hrane koju možete
zamrznuti u 24 sata navedena je na
nazivnoj pločici.
Kada je postupak zamrzavanja završen,
uređaj vratite na željenu temperaturu
(pogledajte "Funkcija FastFreeze").
Postupak zamrzavanja traje 24 sata:
tijekom tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju
6.3 Odmrzavanje zamrzivača
Odjeljak zamrzivača je "frost-free". To
znači da tijekom rada nema nakupina
inja na unutrašnjim stjenkama i na hrani.
6.4 Razdoblje nekorištenja
6.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar uređaja.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Očistite uređaj i sav pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno po‐
duprt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Kompresor neprekidno ra‐ Temperatura nije ispravno Pogledajte odjeljak "Rad
di.
postavljena.
uređaja/upravljačka ploča".
Odjednom je u uređaj
Pričekajte nekoliko sati, a
stavljeno puno namirnica. zatim ponovno provjerite
temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Funkcija FastFreeze je
uključena.
Pogledajte poglavlje
"Funkcija FastFreeze".
Kompresor se ne pokreće To je normalno i nije
neposredno nakon pritiska došlo do pogreške.
FastFreeze ili nakon
promjene temperature.
Kompresor se pokreće
nakon nekog vremena.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
Pričvrstite otvor za otopljenu
nije priključen na pliticu za vodu na pliticu za
isparavanje iznad
isparavanje.
kompresora.
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključena je funkcija
FastFreeze ili Shopping‐
Mode.
Ručno isključite FastFreeze
ili ShoppingMode, ili pri‐
čekajte s podešavanjem
temperature dok se funkcija
automatski ponovno ne po‐
stavi. Pogledajte "Funkcija
FastFreeze ili ShoppingMo‐
de".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Temperatura hrane je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Funkcija FastFreeze je
uključena.
Pogledajte poglavlje
"Funkcija FastFreeze".
Vrata se lagano ne
otvaraju.
Pokušali ste ponovno ot‐ Prije zatvaranja i ponovnog
voriti vrata neposredno
otvaranja vrata pričekajte
nakon njihova zatvaranja. nekoliko sekundi.
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate,
kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
9
10
www.electrolux.com
8. TEHNIČKI PODACI
8.1 Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Electrolux
Model
EUF2740AOW 925052750
Kategorija
8. Zamrzivač ladičar
razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi re‐
zultata standardnog testa za 24 sata.. Stvarna
potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja i njegovoj lokaciji
292
Zapremnina u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
229
Zapremnina u litrama, zamrzivač
229
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom ****
zapremninom (l)
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C
(°C), ako postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
-
Bez inja (D/N), zamrzivač
Da
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
15
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
20
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
42
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Ne
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu
vina D/N
Ne
HRVATSKI
8.2 Dodatni tehnički podaci
Visina
1850 mm
Širina
595 mm
Dubina
668 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
11
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
9. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
12
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 12
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................14
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 16
4. РУКОВАЊЕ..................................................................................................... 17
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 18
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................18
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 19
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 21
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
СРПСКИ
13
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3
и 8 година старости, као и особе са веома тешким
и сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје
или друга средства да убрзате процес
одмрзавања, осим оних која су препоручена од
стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло
расхладног средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје
унутар преграда за одлагање хране унутар
уређаја, осим ако њихов тип препоручује
произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом
у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
•
•
•
•
•
Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
Не излажите уређај киши.
СРПСКИ
•
•
•
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
УПОЗОРЕЊЕ!
Приликом позиционирања
уређаја, уверите се да
кабл за напајање није
заглављен или оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним
компонентама (нпр. на утикачу,
каблу за напајање, компресору).
Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних
компоненти.
Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
15
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина, струјног удара
или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
Не дозволите врућим предметима
да додирну пластичне делове
уређаја.
Не стављајте газиране сокове у
одељак за замрзавање. То ће
створити притисак на посуде са
пићем.
Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
Немојте уклањати или додиривати
предмете из одељка замрзивача
ако су вам руке мокре или влажне.
Не замрзавајте поново храну која је
одмрзнута.
Придржавајте се упутстава у вези
са складиштењем датих на
паковању замрзнуте хране.
Пре стављања у замрзивач,
умотајте храну у било који
материјал који је погодан да дође у
контакт са храном.
16
www.electrolux.com
2.4 Нега и чишћење
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
2.5 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.2 Прикључење на
електричну мрежу
•
3.1 Постављање
Овај уређај може се монтирати на
сувом, добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара класи климе
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10 °C дo + 32 °C
N
+16 °C дo + 32 °C
ST
+16 °C дo + 38 °C
T
+16 °C дo + 43 °C
•
•
•
Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз
консултације са квалификованим
електричарем.
Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
СРПСКИ
17
3.3 Инсталација уређаја и
преокретање врата
Погледајте посебно
упутство за инсталацију
(захтеви вентилације,
нивелисања) и
преокретање врата.
4. РУКОВАЊЕ
4.1 Командна табла
1
2
3
4
5
1 Светло аларма
2 FastFreeze индикатор
3 Светло индикатора напајања
4 Регулатор температуре
5 Дугме FastFreeze
4.2 Укључивање уређаја
Средња вредност температуре је
обично најподеснија.
Прикључите утикач у утичницу.
Окрените регулатор температуре у
смеру кретања казаљки на сату на
средње подешавање.
Лампица за напајање и лампица
аларма ће се упалити.
4.3 Искључивање функције
Да бисте искључили уређај, поставите
регулатор температуре у положај „О“.
4.4 Регулација температуре
Температура се регулише аутоматски.
Међутим, температуру унутар уређаја
можете сами да подесите.
Изаберите подешавање имајући у
виду да температура унутар уређаја
зависи од:
•
•
•
•
собне температуре,
учесталости отварања врата,
количине хране у њему,
локације уређаја.
За рад уређаја:
1. Окрените регулатор температуре у
смеру казаљке на сату да бисте
добили нижу температуру унутар
уређаја.
2. Окрените регулатор температуре у
смеру супротном од смера
кретања казаљки на сату да бисте
добили вишу температуру унутар
уређаја.
4.5 Аларм за високу
температуру
Повећавање температуре у уређају
(на пример услед ранијег квара на
напајању или отварања врата)
активира аларм за високу
температуру. Лампица аларма
трепери и чује се звук.
Када се поново успоставе нормални
услови, аларм за високу температуру
се деактивира.
18
www.electrolux.com
4.6 Функција FastFreeze
Да бисте активирали функцију
FastFreeze, притисните дугме
FastFreeze.
Индикатор FastFreeze ће почети да
светли.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Смештање смрзнуте
хране
Када први пут покренете уређај или
након периода некоришћења, пре него
што ставите проиуводе у комору
оставите уређај да ради најмање два
сата са укљученом функцијом
FastFreeze. Фиоке замрзивача
обезбеђују да ћете брзо и лако
пронаћи паковање хране које желите.
Уколико треба сместити велике
количине хране, уклоните све фиоке,
осим последње, која треба да остане
на свом месту како би се обезбедило
добро струјање ваздуха. На све
полице се могу сместити намирнице
које су удаљене 15 мм од врата.
УПОЗОРЕЊЕ!
У случају случајног
одмрзавања, на пример,
због нестанка струје, које
није било дуже од
вредности наведне под
„време пораста“ у табели
са техничким
карактеристикама,
одмрзнута храна се мора
одмах конзумирати или
скувати па онда поново
замрзнути (након
хлађења).
5.2 Замрзавање свеже хране
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување замрзнуте и залеђене хране.
За замрзавање мале количине свеже
хране није неопходно да промените
претходно подешавање.
Да бисте замрзли свежу храну,
активирајте функцију FastFreeze
најмање 24 сата пре него што у
одељак замрзивача унесете храну коју
желите да замрзнете.
Храну коју желите да замрзнете
ставите у два горња одељка.
Максимална количина хране која се
може замрзнути у року од 24 сата
наведена је на плочици са техничким
карактеристикама.
Процес замрзавања траје 24 сата:
током тог периода немојте стављати у
уређај другу храну коју желите да
замрзнете.
Када се процес замрзавања заврши,
вратите уређај на потребну
температуру (погледајте одељак
„FastFreezeФункција “).
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
СРПСКИ
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
6.2 Периодично чишћење
19
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
6.3 Одлеђивање замрзивача
Одељак замрзивача је без иња. То
значи да нема наслаганог иња док
ради, ни на унутрашњости зидова нити
на храни.
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
6.4 Периоди када се не
користи уређај
ОПРЕЗ
Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
1. Ископчајте апарат из електричне
мреже.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Уређај је бучан.
Уређај није правилно по‐ Проверите да ли уређај
стављен.
стоји стабилно.
Компресор ради без пре‐ Температура је погреш‐
кида.
но подешена.
Решење
Погледајте одељак „Рад“/
„Командна табла“.
Истовремено је смеште‐ Сачекајте неколико сати и
но много прехрамбених затим поново проверите
производа.
температуру.
20
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици
са техничким карактери‐
стикама.
Прехрамбени производи Оставите прехрамбене
које сте ставили у уређај производе да се охладе на
су превише топли.
собној температури, пре
него што их ставите у уре‐
ђај.
Функција FastFreeze је
укључена.
Погледајте одељак „Функ‐
ција FastFreeze“.
Компресор се не покре‐ То је нормално, није до‐ Компресор започиње рад
ће одмах након притиска шло ни до какве грешке. након одређеног времена.
на FastFreeze или након
промене температуре.
Вода се задржава на по‐ Одвод за одмрзнуту во‐ Причврстите одвод за од‐
ду.
ду није повезан са по‐
мрзнуту воду за послужав‐
служавником за испара‐ ник за испаравање.
вање изнад компресора.
Температура не може да Функција FastFreeze или Ручно искључите FastFree‐
се подеси.
ShoppingMode је ук‐
ze или ShoppingMode, или
ључена.
сачекајте док се функција
не ресетује аутоматски на
постављену температуру.
Погледајте одељак „Функ‐
ција FastFreeze или Shop‐
pingMode“.
Температура у уређају је Регулатор температуре
превише ниска/висока.
није правилно подешен.
Подесите вишу/нижу тем‐
пературу.
Температура прехрам‐
бених производа је пре‐
висока.
Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну темпера‐
туру пре смештања у фри‐
жидер.
Функција FastFreeze је
укључена.
Погледајте одељак „Функ‐
ција FastFreeze“.
Врата се тешко отварају. Покушали сте да отво‐
рите врата одмах након
што сте их претходно
затворили.
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
Сачекајте неколико секун‐
ди између затварања и по‐
новног отварања врата.
СРПСКИ
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
8.1 Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Electrolux
Moдел
EUF2740AOW 925052750
Категорија
8. Усправни замрзивач
Класа енергетске ефикасности
A+
Годишња потрошња електричне енергије у
kWh, на бази резултата стандардних испити‐
вања током 24 сата. Стварна потрошња елек‐
тричне енергије зависиће од тога како се уре‐
ђај користи и где је смештен
292
Складишна запремина у литрима, фрижидер
-
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Под‐
рум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
229
Складишна запремина у литрима, замрзивач
229
Складишна запремина у литрима, расхлађи‐
вач
-
Складишна запремина у литрима, остали
одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са најве‐ ****
ћом складишном запремином (л)
Пројектована температура свих осталих ком‐
поненти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
-
Без иња (Да/Не), замрзивач
Да
Отпорност на прекид напајања у сатима
15
Капацитет замрзавања у кг/24ч
20
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
42
21
22
www.electrolux.com
Уграђени уређај Да/Не
Не
Овај уређај намењен је искључиво за склади‐
штење вина Да/Не
Не
8.2 Додатни технички подаци
Висина
1850 mm
Ширина
595 mm
Дубина
668 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
9. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
23
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 23
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 25
3. NAMESTITEV...................................................................................................26
4. DELOVANJE.................................................................................................... 27
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................28
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 29
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 29
8. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 30
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
24
www.electrolux.com
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju
naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte
mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki
jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v
napravi ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih,
ki jih priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
SLOVENŠČINA
•
•
•
25
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave
pazite, da napajalnega kabla
v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
26
www.electrolux.com
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite,
da ne poškodujete hladilnega krogotoka,
ki vsebuje izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte
ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
Preden živila položite v zamrzovalnik,
jih zavijte v poljuben material,
namenjen za stik z živili.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.5 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Postavitev
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
SLOVENŠČINA
Klimat‐ Temperatura okolja
ski raz‐
red
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
•
•
3.2 Električna povezava
•
•
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
27
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
3.3 Namestitev naprave in
sprememba smeri odpiranja
vrat
Oglejte si ločena navodila
glede namestitve (zahteve
glede prezračevanja,
namestitev v vodoraven
položaj) in spremembe smeri
odpiranja vrat.
4. DELOVANJE
4.1 Upravljalna plošča
1
2
3
4
5
1 Opozorilna lučka
2 Indikator FastFreeze
3 Kontrolna lučka napajanja
4 Regulator temperature
5 Tipka FastFreeze
4.2 Vklop
4.4 Nastavitev temperature
Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
Temperatura se samodejno prilagaja.
Vendar lahko sami nastavite temperaturo
v napravi.
Regulator temperature obrnite v smeri
urnega kazalca na srednjo nastavitev.
Zasvetita indikatorska lučka napajanja in
opozorilna lučka.
4.3 Izklop
Za izklop naprave obrnite regulator
temperature v položaj »O«.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
•
•
•
•
temperature v prostoru,
pogostosti odpiranja vrat,
količine shranjenih živil,
mesta postavitve naprave.
28
www.electrolux.com
Običajno je najprimernejša srednja
nastavitev.
Za upravljanje naprave:
1. Obrnite regulator temperature v
smeri urnega kazalca za dosego
nižje temperature v napravi.
2. Obrnite regulator temperature v
nasprotni smeri urnega kazalca za
dosego višje temperature v napravi.
4.5 Alarm visoke temperature
Zvišanje temperature v napravi (na
primer zaradi predhodnega izpada
električne energije ali odpiranja vrat)
vklopi alarm visoke temperature.
Opozorilna lučka utripa in oglasi se
zvočni signal.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni
pogoji, se alarm visoke temperature
izklopi.
4.6 Funkcija FastFreeze
Za vklop funkcije FastFreeze pritisnite
tipko FastFreeze.
Zasveti indikator FastFreeze.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Shranjevanje zamrznjenih
živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri
deluje s funkcijo FastFreeze, preden
vanjo položite živila. Predali v
zamrzovalniku omogočajo hitro in
preprosto iskanje želenih živil. Če
nameravate shraniti večje količine živil,
odstranite vse predale, razen spodnjega,
ki mora ostati na svojem mestu, da je
zagotovljeno dobro kroženje zraka. Na
vse police lahko položite živila, ki segajo
do 15 mm od vrat.
OPOZORILO!
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. ob izpadu
električnega toka, ki traja
dlje od vrednosti, navedene
v razpredelnici tehničnih
podatkov pod »Čas
naraščanja temperature«,
morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati
in ponovno zamrzniti (ko se
ohladijo).
5.2 Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za
zamrzovanje svežih živil ter dolgotrajno
shranjevanje zamrznjenih in globoko
zamrznjenih živil.
Če želite zamrzniti majhno količino
svežih živil, trenutne nastavitve ni treba
spremeniti.
Za zamrzovanje svežih živil vklopite
funkcijo FastFreeze vsaj 24 ur prej,
preden v zamrzovalnik položite živila, ki
jih želite zamrzniti.
Živila, ki jih želite zamrzniti, položite v
zgornja dva predala.
Največja količina živil, ki jo lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na
ploščici za tehnične navedbe.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: v tem
času ne dodajajte drugih živil za
zamrzovanje.
Ko je zamrzovanje končano, nastavite
nazaj potrebno temperaturo (oglejte si »
Funkcija FastFreeze«).
SLOVENŠČINA
29
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
6.2 Redno čiščenje
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
6.3 Odtaljevanje zamrzovalnika
V zamrzovalniku se ne nabira led. To
pomeni, da se med delovanjem niti na
notranjih stenah niti na živilih ne nabira
ivje.
POZOR!
Cevi in/ali kablov v napravi
ne smete vleči, premikati ali
jih poškodovati.
6.4 Obdobja neuporabe
POZOR!
Ne poškodujte hladilnega
sistema.
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
Napravo morate redno čistiti:
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
Kompresor deluje nepreki‐ Temperatura je nepravil‐
njeno.
no nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«/»Upravljalna plošča«.
Hkrati je shranjenih veliko Počakajte nekaj ur in ponov‐
živil.
no preverite temperaturo.
30
www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Temperatura v prostoru je Oglejte si razpredelnico kli‐
previsoka.
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Funkcija FastFreeze je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze«.
Kompresor se ne zažene To je običajno, ni prišlo do Kompresor se zažene po do‐
takoj po pritisku FastFree‐ napake.
ločenem času.
ze ali spremembi tempe‐
rature.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče
nastaviti.
Funkcija FastFreeze ali
ShoppingMode je vklop‐
ljena.
Ročno izklopite funkcijo
FastFreeze ali ShoppingMo‐
de ali počakajte, da se funk‐
cija samodejno ponastavi na
nastavljeno temperaturo.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze ali ShoppingMode«.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempe‐
raturo.
Temperatura živil je previ‐ Živila naj se pred hrambo
soka.
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Funkcija FastFreeze je
vklopljena.
Vrata se težko odpirajo.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze«.
Vrata ste poskusili ponov‐ Med zapiranjem in ponovnim
no odpreti takoj, ko ste jih odpiranjem vrat počakajte
zaprli.
nekaj sekund.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
8. TEHNIČNI PODATKI
8.1 Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
Electrolux
SLOVENŠČINA
Model
EUF2740AOW 925052750
Kategorija
8. Pokončni zamrzovalnik
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezul‐
tatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
aparata in njegove lokacije.
292
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
229
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
229
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo pro‐
stornino shranjevanja (I)
****
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14
°C (°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
-
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
Da
Varen izklop električne energije
15
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
20
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1
Pw
42
Vgradni aparat D/N
Ne
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje
vina D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnični podatki
Višina
1850 mm
Širina
595 mm
31
32
www.electrolux.com
Globina
668 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
9. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
33
34
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
35
280158454-A-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising