AEG | RKE64021DX | User manual | Aeg RKE64021DX Korisnički priručnik

Aeg RKE64021DX Korisnički priručnik
RKE64021DW
RKE64021DX
HR
PT
SR
SL
ES
USER
MANUAL
Upute za uporabu
Hladnjak
Manual de instruções
Frigorífico
Упутство за употребу
Фрижидер
Navodila za uporabo
Hladilnik
Manual de instrucciones
Frigorífico
2
14
27
40
52
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...........................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. POSTAVLJANJE...................................................................................................5
4. RAD UREĐAJA.....................................................................................................6
5. SVAKODNEVNA UPORABA................................................................................ 8
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE................................................................................. 9
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................ 10
8. TEHNIČKI PODACI.............................................................................................12
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su
pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja
ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja
osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u
odjeljcima za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni
od strane proizvođača.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i
parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
•
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
2.2 Priključak na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
UPOZORENJE!
Kod postavljanja aparata
provjerite da kabel napajanja
nije presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE!
Ne koristite višeputne
utikače i produžne kabele.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
HRVATSKI
•
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
2.4 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
5
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.6 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Pozicioniranje
Uređaj se može montirati na suho mjesto
s dobrom ventilacijom gdje sobna
6
www.aeg.com
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimats Temperatura okoline
ka klasa
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
•
•
3.3 Postavljanje uređaja i
promjena smjera otvaranja
vrata
3.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
Pogledajte posebne upute
za postavljanje (zahtjevi za
ventilaciju, niveliranje) i
promjena smjera otvaranja
vrata.
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
4. RAD UREĐAJA
4.1 Upravljačka ploča
1
6
1
2
3
4
5
Opis
Tipka regulatora za više temperature
Tipka regulatora za niže temperature
OK
Moguće je promijeniti prethodno
definirani zvuk tipki tako da na nekoliko
sekundi odjenom pritisnete Mode i tipku
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
regulatora za niže temperature.
Promjena je reverzibilna.
HRVATSKI
Opis
A
A.
B.
C.
D.
E.
B
C
H
G F E
Funkcija tajmera
Funkcija COOLMATIC
Funkcija Holiday
Kontrolna žaruljica temperature
Indikator alarma
D
F. Funkcija ChildLock
G. Funkcija DrinksChill
H. Funkcija DYNAMICAIR
4.2 Uključivanje
4.5 Funkcija COOLMATIC
1. Uključite električni utikač u utičnicu
mrežnog napajanja.
2. Ako je zaslon isključen, na uređaju
pritisnite ON/OFF.
Indikatori temperature prikazuju
postavljenu zadanu temperaturu.
Za odabir različite postavke temperature
pogledajte „Regulacija temperature“.
Ako morate staviti veliku količinu toplih
namirnica, na primjer, nakon obavljene
kupovine, predlažemo vam uključenje
funkcije COOLMATIC radi bržeg
hlađenja proizvoda i kako bi izbjegli
zagrijavanje namirnica već prisutnih u
hladnjaku.
Ako se na zaslonu pojavi "dEMo"
pogledajte poglavlje “Rješavanje
problema".
4.3 Isključivanje
1. Na nekoliko sekundi pritisnite ON/
OFF.
Zaslon se isključuje.
2. Isključite utikač iz zidne utičnice.
4.4 Regulacija temperature
Postavljena temperatura hladnjaka može
se podesiti pritiskanjem tipke
temperature.
Osnovna temperatura:
• +5°C za hladnjak
Kontrolna žaruljica temperature prikazuje
postavljenu temperaturu.
Postavljena temperatura
postiže se unutar 24 sata.
Nakon kvara napajanja
postavljena temperatura
ostaje memorirana.
1. Pritiščite tipku Mode dok bljeska
ikona COOLMATIC.
2. Pritisnite tipku OK za potvrđivanje
odabira.
Prikazan je indikator COOLMATIC.
Funkcija se automatski
zaustavlja nakon 6 sata.
Za isključivanje funkcije prije
nego automatski završi,
ponovite korake dok se
indikator COOLMATIC ne
isključi.
4.6 Funkcija Holiday
Ova funkcija omogućuje držanje
hladnjaka zatvorenim i praznim tijekom
duljeg godišnjeg odmora bez stvaranja
neugodnih mirisa.
Ispraznite odjeljak hladnjaka
prije uključenja funkcije
Holiday.
1. Pritiščite Mode dok se ne pojavi
ikona indikatora Holiday.
Ikona Holiday bljeska.
Kontrolna žaruljica temperature
hladnjaka prikazuje postavljenu
temperaturu.
7
8
www.aeg.com
2. Pritisnite OK za potvrdu.
Pojavljuje se ikona Holiday.
Za isključenje funkcije Holiday, ponovite
postupak dok se ne isključi ikona
Holiday.
4.7 Alarm otvorenih vrata
Ako su vrata ostavljena otvorena otprilike
pet minuta oglasit će se zvučni alarm.
Alarmno stanje otvorenih vrata prikazano
je sljedećim:
• bljeskanjem indikatora alarma;
• oglašavanjem zvučnog signala.
Alarm se zaustavlja nakon što se
uspostave normalni uvjeti (zatvorena
vrata). Zvučni saignal također se može
isključiti pritiskom bilo koje tipke.
4.8 Funkcija DrinksChill
Tu funkciju koristite za postavljanje
zvučnog alarma u odgovarajuće vrijeme,
na primjer kada recept zahtijeva brzo
hlađenje namirnica kroz neko određeno
vrijeme.
1. Pritišćite Mode dok se ne prikaže
odgovarajuća ikona.
Indikator DrinksChill bljeska.
Nekoliko sekundi tajmer prikazuje
postavljenu vrijednost (30 minuta).
2. Pritisnite tipku regulatora za niže
temperature i tipku regulatora za više
temperature kako biste promijenili
postavljenu vrijednost Tajmera s 1 na
90 minuta.
3. Za potvrdu pritisnite OK.
Prikazan je indikator DrinksChill.
Tajmer počinje bljeskati (min).
Vrijeme je moguće promijeniti tijekom
odbrojavanja i po završetku pritiskom na
tipku regulatora za niže temperature i
tipku regulatora za više temperature.
Na kraju odbrojavanja, bljeska tajmer
DrinksChill i oglašava se alarm. Pritisnite
OK za prekid zvuka i isključenje funkcije.
Moguće je bilo kada isključiti funkciju
tijekom odbrojavanja, ponavljanjem
funkcijskih koraka, dok se indikator ne
isključi.
4.9 Funkcija ChildLock
Uključite funkciju ChildLock za
zaključavanje tipki protiv slučajne
uporabe.
1. Pritiščite Mode dok se ne prikaže
odgovarajuća ikona.
Treperi indikator ChildLock.
2. Za potvrdu pritisnite OK.
Prikazuje se indikator ChildLock.
Za isključenje funkcije ChildLock
ponovite postupak dok se indikator
ChildLock ne isključi.
4.10 DYNAMICAIR funkcija
1. Pritiščite Mode dok se ne prikaže
odgovarajuća ikona.
Indikator DYNAMICAIR bljeska.
2. Za potvrdu pritisnite OK.
Prikazuje se indikator DYNAMICAIR.
Uključenje funkcije
DYNAMICAIR povećava
potrošnju energije.
Ako je funkcija uključena
automatski, indikator
DYNAMICAIR se ne
prikazuje (pogledajte
"Svakodnevna uporaba").
Za isključenje funkcije, ponovite korake
dok se indikator DYNAMICAIR ne
isključi.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Pohranjivanje hrane u
odjeljku hladnjaka
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Namirnice na policama držite udaljene
najmanje 20 mm od stražnje stjenke i 15
mm od vrata.
HRVATSKI
5.2 DYNAMICAIR
Odjeljak hladnjaka opremljen je
uređajem koji omogućuje brzo hlađenje
namirnica i održavanje ujednačenije
temperature u odjeljku.
9
Moguće je ručno uključivanje uređaja po
potrebi (pogledajte "Funkcija
DYNAMICAIR").
Ventilator se po potrebi automatski
aktivira, na primjer, kada je temperatura
unutar uređaja visoka.
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju
6.3 Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se
zaustavi motor kompresora tijekom
normalne uporabe
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini
kanala odjeljka hladnjaka kako bi se
spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti.
6.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar uređaja.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
6.4 Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Očistite uređaj i sav pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
10
www.aeg.com
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno podu‐
prt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Uključen je zvučni ili vi‐
zualni alarm.
Uređaj ste nedavno uključili Pogledajte "Alarm/indikator ot‐
ili je temperatura još uvijek vorenih vrata" ili "Alarm/
previsoka.
indikator za visoku temperatu‐
ru".
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Pogledajte "Alarm/indikator ot‐
vorenih vrata" ili "Alarm/
indikator za visoku temperatu‐
ru".
Na zaslonu temperature
umjesto brojeva je prikazan
kvadratni simbol.
Problem senzora tempera‐
ture.
Obratite se najbližem ovlašte‐
nom servisu (rashladni sustav
će nastaviti hladiti namirnice,
ali podešavanje temperature
neće biti moguće).
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo je neispravno.
Obratite se najbližem ovlašte‐
nom servisu.
Kompresor neprekidno radi. Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja/upravljačka ploča".
Odjednom je u uređaj
stavljeno puno namirnica.
Pričekajte nekoliko sati, a za‐
tim ponovno provjerite tempe‐
raturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Funkcija COOLMATIC je
uključena.
Pogledajte poglavlje "Funkcija
COOLMATIC".
HRVATSKI
11
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Kompresor se ne pokreće
neposredno nakon pritiska
COOLMATIC ili nakon
promjene temperature.
To je normalno i nije došlo
do pogreške.
Kompresor se pokreće nakon
nekog vremena.
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor
za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za isparavanje.
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključena je funkcija
Ručno isključite FROSTMA‐
FROSTMATIC ili COOLMA‐ TIC ili COOLMATIC, ili pri‐
TIC.
čekajte s podešavanjem
temperature dok se funkcija
automatski ponovno ne posta‐
vi. Pogledajte "Funkcija
FROSTMATIC ili COOLMA‐
TIC".
DEMO Na zaslonu se
pojavljuje
Uređaj je u
demonstracijskom načinu
rada.
Držite OK pritisnuto otprilike
10 sekundi, dok se ne čuje du‐
gi zvučni signal i zaslon se
nakratko isključi.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Temperatura hrane je pre‐
visoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Stavili ste mnogo namirnica Istodobno stavljajte manje
odjednom.
namirnica.
Na stražnjoj stijenki
hladnjaka previše je konde‐
nzirane vode.
Funkcija COOLMATIC je
uključena.
Pogledajte poglavlje "Funkcija
COOLMATIC".
Vrata su se prečesto otva‐
rala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno za‐
tvorena.
Provjerite jesu li vrata potpuno
zatvorena.
Pohranjene namirnice nisu
omotane.
Prije pohranjivanja u uređaj
namirnice omotajte u prikladno
pakiranje.
12
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Vrata se lagano ne otvaraju. Pokušali ste ponovno otvo‐ Prije zatvaranja i ponovnog
riti vrata neposredno nakon otvaranja vrata pričekajte
njihova zatvaranja.
nekoliko sekundi.
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate,
kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Samo je servisnom centru dopušteno
zamijeniti uređaj za osvjetljenje. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
7.2 Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
8. TEHNIČKI PODACI
8.1 Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
AEG
Model
RKE64021DW 925052117
RKE64021DX 925052156,
925052118
Kategorija
1. Hladnjak s jednim ili više
odjeljaka za pohranu svježe hrane
razred energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi re‐
zultata standardnog testa za 24 sata.. Stvarna
potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja i njegovoj lokaciji
116
Zapremnina u litrama, hladnjak
387
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
387
Zapremnina u litrama, zamrzivač
-
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom
zapremninom (l)
Nijedan
HRVATSKI
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C),
ako postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
-
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
-
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
-
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
13
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐ 10
đena uporaba uređaja, u °C
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐ 43
đena uporaba uređaja, u °C
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
39
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Ne
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnički podaci
Visina
1850 mm
Širina
595 mm
Dubina
668 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
9. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
14
www.aeg.com
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.......................................................................... 14
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA...............................................................................16
3. INSTALAÇÃO.............................................................................................................18
4. FUNCIONAMENTO.................................................................................................. 19
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA................................................................................................. 21
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA..................................................................................... 21
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS................................................................................ 22
8. DADOS TÉCNICOS...................................................................................................25
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um
desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que
tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em
aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo
partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre assistência:
www.aeg.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá
ser responsabilizado por ferimentos ou danos
resultantes de instalação incorreta ou utilização
PORTUGUÊS
15
incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro
e acessível para consultar no futuro.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou
mais anos de idade e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade entre 3 e 8 anos e pessoas portadoras de
incapacidade profunda e complexa desde que
recebam as instruções adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma
apropriada.
1.2 Segurança geral
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao
pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da
estrutura onde ele se encontra encastrado têm de ser
mantidas sem obstruções.
16
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles recomendados pelo
fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos,
a não ser que sejam do tipo recomendado pelo
fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos
metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente pressurizante inflamável, dentro
do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa
igualmente qualificada, para evitar perigos.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
AVISO!
A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por
uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e
calçado de proteção.
• Certifique-se de que o ar pode
circular em torno do aparelho.
• Após a instalação ou após uma
inversão da porta, aguarde pelo
•
•
•
•
•
•
menos 4 horas antes de ligar o
aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao
compressor.
Antes de efetuar qualquer operação
no aparelho (por exemplo, inverter a
porta), retire a ficha da tomada
elétrica.
Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com
luz solar direta.
Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
PORTUGUÊS
2.2 Ligação elétrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO!
Quando colocar o aparelho
na posição definitiva,
certifique-se de que o cabo
de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO!
Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos
de extensão.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
• Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
• Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo
de alimentação elétrica, compressor,
etc.). Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
eletricista se for necessário substituir
componentes elétricos.
• O cabo de alimentação deve ficar
abaixo do nível da ficha.
• Ligue a ficha à tomada elétrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação
para desligar o aparelho. Puxe
sempre a ficha de alimentação.
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos,
queimaduras, choque
elétrico ou incêndio.
O aparelho contém gás
inflamável, isobutano (R600a), que é um
gás natural com um alto nível de
17
compatibilidade ambiental. Tenha
cuidado para não provocar danos no
circuito de refrigeração que contém
isobutano.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos
(por ex. máquinas de fazer gelados)
no interior do aparelho, exceto se
forem autorizados pelo fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição
na divisão. Ventile bem a divisão.
• Não permita que objetos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
• Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no
condensador. Estão quentes.
2.4 Luz interior
AVISO!
Risco de choque elétrico.
• Este aparelho utiliza uma lâmpada de
um tipo que se destina
exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para
iluminação em casa.
2.5 Manutenção e limpeza
AVISO!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
• Este aparelho contém
hidrocarbonetos na sua unidade de
arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser
efectuados por uma pessoa
qualificada.
• Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o,
se necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a
18
www.aeg.com
água descongelada fica acumulada
na parte inferior do aparelho.
2.6 Assistência
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
2.7 Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
• Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
• O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste
aparelho não prejudicam a camada
de ozono.
• A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.
• Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
3. INSTALAÇÃO
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
3.1 Posicionamento
Este aparelho deve ser instalado num
espaço interior seco e bem ventilado,
onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
3.2 Ligação elétrica
• Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra. A ficha do cabo de alimentação
é fornecida com um contacto para
esse fim. Se a tomada elétrica
doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
atuais; consulte um eletricista
qualificado.
• O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
• Este aparelho está em conformidade
com as Diretivas da C.E.E.
3.3 Instalação do aparelho e
inversão da abertura das
portas
Consulte as instruções
separadas relativas à
instalação (requisitos de
ventilação, nivelamento) e à
inversão da abertura das
portas.
PORTUGUÊS
19
4. FUNCIONAMENTO
4.1 Painel de comandos
1
6
1
2
3
4
5
4
Visor
Botão de aumento da temperatura
Botão de diminuição da temperatura
OK
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
É possível alterar o som predefinido dos
botões premindo simultaneamente
Mode e o botão de diminuição da
temperatura durante alguns segundos. A
alteração é reversível.
Visor
A
A.
B.
C.
D.
E.
B
C
H
G F E
Função de temporizador
Função COOLMATIC
Função Holiday
Indicador de temperatura
Indicador do alarme
D
F. Função ChildLock
G. Função DrinksChill
H. Função DYNAMICAIR
4.2 Ligar
4.3 Desligar
1. Ligue a ficha numa tomada eléctrica.
2. Prima o botão ON/OFF do aparelho
se o visor estiver desligado.
Os indicadores de temperatura
apresentam a temperatura predefinida.
Para seleccionar uma temperatura
diferente, consulte “Regulação da
temperatura”.
1. Prima ON/OFF durante alguns
segundos.
O visor desliga-se.
2. Desligue a ficha da tomada eléctrica.
Se o visor apresentar "dEMo", consulte
o capítulo “Resolução de problemas”.
4.4 Regulação da temperatura
A temperatura do frigorífico pode ser
ajustada premindo o botão da
temperatura.
Temperatura predefinida:
• +5 °C para o frigorífico
20
www.aeg.com
O indicador de temperatura apresenta a
temperatura seleccionada.
A temperatura seleccionada
será alcançada ao fim de 24
horas. A temperatura
seleccionada continua
memorizada mesmo que
ocorra uma falha de energia.
4.5 Função COOLMATIC
Se necessitar de guardar muitos
alimentos que estejam à temperatura
ambiente, por exemplo após fazer as
compras, sugerimos que ative a função
COOLMATIC para arrefecer os produtos
mais rapidamente e evitar aquecer os
outros alimentos que já estejam no
frigorífico.
1. Prima o botão Mode repetidamente
até o ícone COOLMATIC ficar
intermitente.
2. Prima o botão OK para confirmar a
sua seleção.
O indicador COOLMATIC está aceso.
Esta função termina
automaticamente após 6
horas.
Para desativar a função
antes da desativação
automática, repita os passos
até que o indicador
COOLMATIC desapareça.
4.6 Função Holiday
Esta função permite manter o frigorífico
fechado e vazio durante um longo
período de férias sem formação de maus
odores.
Esvazie o compartimento do
frigorífico antes de activar a
função Holiday.
1. Prima o botão Mode até aparecer o
ícone indicador de Holiday.
O ícone Holiday fica intermitente.
O indicador de temperatura do
frigorífico apresenta a temperatura
seleccionada.
2. Prima OK para confirmar.
Aparece o ícone Holiday.
Para desactivar a função Holiday, repita a
acção até que o ícone indicador de
Holiday se apague.
4.7 Alarme de porta aberta
Ouve-se um alarme sonoro se a porta
permanecer aberta durante alguns
minutos. As condições do alarme de
porta aberta são indicadas por:
• indicador de alarme intermitente;
• alarme sonoro.
Quando as condições normais são
restabelecidas (porta fechada), o alarme
pára. Também pode desligar o alarme
sonoro premindo qualquer botão.
4.8 Função DrinksChill
Utilize esta função para programar um
sinal sonoro para uma hora que
pretenda, por exemplo, quando uma
receita obriga ao arrefecimento de
alimentos durante um certo tempo.
1. Prima Mode até aparecer o ícone
correspondente.
O indicador DrinksChill fica intermitente.
O temporizador apresenta o valor
definido (30 minutos) durante alguns
segundos.
2. Prima o botão de diminuição da
temperatura ou o botão de aumento
da temperatura para mudar o valor
definido no Temporizador entre 1 e
90 minutos.
3. Prima OK para confirmar.
O indicador DrinksChill está aceso.
O temporizador apresenta (min). a
piscar.
É possível alterar o tempo em qualquer
momento, durante a contagem
decrescente e no final, bastando premir
o botão de diminuição da temperatura e
o botão de aumento da temperatura.
No fim da contagem decrescente, o
indicador DrinksChill fica intermitente e
o aparelho emite um alarme sonoro.
Prima OK para desligar o som e desativar
a função.
É possível desativar a função em
qualquer momento durante a contagem
decrescente, repetindo os passos da
função até que o indicador desapareça.
PORTUGUÊS
4.9 Função ChildLock
Active a função ChildLock para impedir a
utilização acidental dos botões.
1. Prima Mode até aparecer o ícone
correspondente.
O indicador ChildLock fica intermitente.
2. Prima OK para confirmar.
Aparece o indicador ChildLock.
Para desactivar a função ChildLock,
repita a acção até que o indicador de
ChildLock se apague.
4.10 Função DYNAMICAIR
1. Prima Mode até aparecer o ícone
correspondente.
21
O indicador DYNAMICAIR fica
intermitente.
2. Prima OK para confirmar.
Aparece o indicador DYNAMICAIR.
A activação da função
DYNAMICAIR aumenta o
consumo de energia.
Se a função for activada
automaticamente, o
indicador DYNAMICAIR não
será apresentado (consulte
“Utilização diária”).
Para desactivar a função, repita os
passos até que o indicador
DYNAMICAIR se apague.
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
5.1 Conservar alimentos num
frigorífico
Cubra ou embale os alimentos,
especialmente se tiverem um odor forte.
Posicione os alimentos de modo a
permitir a circulação de ar em torno
deles.
Mantenha os alimentos a mais de 20 mm
da parede traseira e a mais de 15 mm da
porta em todas as prateleiras.
5.2 DYNAMICAIR
O compartimento do frigorífico está
equipado com um dispositivo que
permite a refrigeração rápida dos
alimentos e mantém uma temperatura
mais uniforme no compartimento.
Este dispositivo ativa-se
automaticamente quando necessário,
por exemplo, quando a temperatura no
interior do aparelho é elevada.
É possível ativar o dispositivo
manualmente quando necessário
(consulte “Função DYNAMICAIR”).
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os
acessórios internos com água morna e
detergente neutro, para remover o
cheiro típico de um produto novo, e
seque minuciosamente.
CUIDADO!
Não utilize detergentes, pós
abrasivos, cloro ou produtos
de limpeza à base de óleos,
porque estes produtos
danificam o acabamento.
22
www.aeg.com
6.2 Limpeza periódica
CUIDADO!
Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos no interior
do aparelho.
CUIDADO!
Não danifique o circuito de
refrigeração.
frigorífico sempre que o motor do
compressor pára, durante o
funcionamento normal.
É importante limpar regularmente o
orifício de descarga da água
descongelada, no centro do canal do
compartimento do frigorífico, para evitar
o transbordamento de água para os
alimentos.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de
detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes
da porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na
parte de trás do aparelho com uma
escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de eletricidade.
6.3 Descongelar o frigorífico
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do
6.4 Períodos de inactividade
Quando não pretender utilizar o
aparelho durante bastante tempo,
adopte as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho e todos os
acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para
evitar cheiros desagradáveis.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 O que fazer se...
Problema
Causa possível
O aparelho emite demasiado ruído.
O aparelho não está apoia- Verifique se o aparelho está
do corretamente.
estável.
O aviso sonoro ou visual es- O aparelho foi ligado retá ligado.
centemente e a temperatura está ainda demasiado
elevada.
Solução
Consulte “Alarme/indicador
de porta aberta” ou “Alarme/
indicador de temperatura elevada”.
PORTUGUÊS
Problema
23
Causa possível
Solução
A temperatura no aparelho
está demasiado elevada.
Consulte “Alarme/indicador
de porta aberta” ou “Alarme/
indicador de temperatura elevada”.
O visor da temperatura
apresenta um símbolo quadrado em vez de números.
Problema no sensor de
temperatura.
Contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado
mais próximo (o sistema de refrigeração irá continuar a manter os produtos alimentares
frios, mas a regulação da temperatura não será possível).
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está em modo
de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado
mais próximo.
A temperatura regulada
não é adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”/“Painel de comandos”.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
O compressor funciona
continuamente.
Os alimentos colocados no Deixe que os alimentos arrefeaparelho estavam demasia- çam até à temperatura ambido quentes.
ente antes de os guardar.
A função COOLMATIC está Consulte “Função COOLMAativa.
TIC”.
O compressor não arranca Isto é normal e não signifiimediatamente após o bo- ca qualquer problema.
tão COOLMATIC ser pressionado ou após uma alteração da regulação de temperatura.
O compressor funciona após
algum tempo.
Há fluxo de água para o interior do frigorífico.
Limpe a saída da água.
A saída da água está obstruída.
Existem alimentos a impe- Certifique-se de que os alidir que a água escorra para mentos não tocam na parede
o coletor da água.
traseira.
24
www.aeg.com
Problema
Causa possível
Solução
Existe água a escorrer para
o chão.
A saída da água descongelada não está ligada ao tabuleiro de evaporação, por
cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída da
água descongelada no tabuleiro de evaporação.
Não é possível regular a
temperatura.
A função FROSTMATIC ou
COOLMATIC está ativa.
Desative manualmente a função FROSTMATIC ou COOLMATIC ou aguarde que a função se desative automaticamente antes de regular a temperatura. Consulte “Função
FROSTMATIC ou COOLMATIC”.
O visor apresenta DEMO.
O aparelho está no modo
de demonstração.
Mantenha o botão OK premido durante 10 segundos, até
ouvir um sinal sonoro longo e
o visor se apagar por um breve momento.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatu- Regule para uma temperatura
ra não está bem regulado. mais alta/baixa.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os
guardar.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
A função COOLMATIC está Consulte “Função COOLMAativa.
TIC”.
Existe demasiada água con- A porta foi aberta demasia- Abra a porta apenas quando
densada na parede traseira das vezes.
for mesmo necessário.
do frigorífico.
A porta não abre facilmente.
A porta não está totalmente fechada.
Certifique-se de que a porta
está totalmente fechada.
Os alimentos armazenados
não estão embalados.
Coloque os alimentos em embalagens adequadas antes de
os guardar no aparelho.
Tentou reabrir a porta imediatamente após a fechar.
Aguarde alguns segundos entre o fecho e a reabertura da
porta.
PORTUGUÊS
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o
Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais
próximo.
25
Apenas a assistência técnica está
autorizada a substituir o dispositivo de
iluminação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
7.2 Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com uma luz
interior LED de longa duração.
8. DADOS TÉCNICOS
8.1 Ficha de informação do produto
Marca comercial
AEG
Modelo
RKE64021DW 925052117
RKE64021DX 925052156, 925052118
Categoria
1. Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenamento de
alimentos frescos
Classe de eficiência energética
A++
Consumo de energia em kWh por ano, com base
116
nos resultados de teste normalizados durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá
do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
387
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
387
Volume de armazenagem em litros, Congelador
-
Volume de armazenagem em litros, Compartimento refrigerado
Volume de armazenagem em litros, Outros compar- timentos
Classificação de estrelas do compartimento do con- Nenhum
gelador ao maior volume de armazenagem (l)
Temperatura de design dos outros compartimentos
> 14 °C (°C), se existentes
-
26
www.aeg.com
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
-
Segurança de corte de alimentação em h
-
Capacidade de congelamento em kg/24 h
-
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização des- 10
te eletrodoméstico, em °C
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste 43
eletrodoméstico, em °C
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
39
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Não
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente para o armazenamento de vinho S/N
Não
8.2 Dados técnicos adicionais
Altura
1850 mm
Largura
595 mm
Profundidade
668 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se
na placa de características, que está no
exterior ou no interior do aparelho e na
etiqueta de energia.
9. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
СРПСКИ
27
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ................................................................ 27
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................. 29
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 31
4. РУКОВАЊЕ........................................................................................................32
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................34
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.......................................................................................... 35
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА................................................................................. 35
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ........................................................................................ 38
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
28
www.aeg.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3
и 8 година старости, као и особе са веома тешким
и сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје
или друга средства да убрзате процес
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
29
одмрзавања, осим оних која су препоручена од
стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло
расхладног средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје
унутар преграда за одлагање хране унутар
уређаја, осим ако њихов тип препоручује
произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом
у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
•
•
•
•
•
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
Не излажите уређај киши.
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
30
www.aeg.com
•
•
Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
УПОЗОРЕЊЕ!
Приликом позиционирања
уређаја, уверите се да
кабл за напајање није
заглављен или оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним
компонентама (нпр. на утикачу,
каблу за напајање, компресору).
Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних
компоненти.
Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина, струјног удара
или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
Не дозволите врућим предметима
да додирну пластичне делове
уређаја.
Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
СРПСКИ
•
•
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
2.6 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
•
•
•
•
•
•
31
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
3.1 Постављање
Овај уређај може се монтирати на
сувом, добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара класи климе
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10 °C дo + 32 °C
N
+16 °C дo + 32 °C
ST
+16 °C дo + 38 °C
T
+16 °C дo + 43 °C
3.2 Прикључење на
електричну мрежу
•
Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
•
•
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз
консултације са квалификованим
електричарем.
Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
3.3 Инсталација уређаја и
преокретање врата
Погледајте посебно
упутство за инсталацију
(захтеви вентилације,
нивелисања) и
преокретање врата.
32
www.aeg.com
4. РУКОВАЊЕ
4.1 Командна табла
1
6
1
2
3
4
5
4
Дисплеј
Дугме за вишу температуру
Дугме за нижу температуру
OK
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Можете променити предефинисане
звукове дугмади ако истовремено
притиснете Mode и дугме за нижу
температуру током неколико секунди.
Ова промена није трајна.
Дисплеј
A
A.
B.
C.
D.
E.
B
C
H
G F E
Функција тајмера
Функција COOLMATIC
Функција Holiday
Индикатор температуре
Индикатор аларма
4.2 Укључивање
1. Прикључите утикач кабла за
напајање на мрежну утичницу.
2. Притисните дугме ON/OFF на
уређају ако је дисплеј искључен.
Индикатори температуре показују
фабрички подешену температуру.
Да бисте изабрали другу температуру,
погледајте одељак „Регулација
температуре“.
D
F. Функција ChildLock
G. Функција DrinksChill
H. Функција DYNAMICAIR
Ако се на дисплеју прикаже "dEMo",
погледајте одељак „Решавање
проблема“.
4.3 Искључивање уређаја
1. Притисните ON/OFF на неколико
секунди.
Дисплеј ће се искључити.
2. Извуците кабл за напајање из
мрежне утичнице.
СРПСКИ
4.4 Регулисање
температуре
Подешена температура фрижидера
може да се подеси притиском на дугме
за температуру.
Подразумевана температура:
• +5°C за фрижидер
Индикатор температуре приказује
подешену температуру.
Подешена температура ће
се достићи у року од 24
сата. Након нестанка
струје подешена
температура остаје
сачувана.
4.5 Функција COOLMATIC
Уколико треба да убаците велику
количину топле хране у фрижидер, на
пример после обављене куповине у
супермаркету, предлажемо вам да
активирате функцију COOLMATIC како
би се производи брже охладили и како
би сте спречили загревање друге
хране која се већ налази у фрижидеру.
1. Узастопно притискајте дугме Mode
док не затрепери икона
COOLMATIC.
2. Притисните дугме OK да бисте
потврдили ваш избор.
Индикатор COOLMATIC је приказан.
Ова функција се
аутоматски деактивира
након 6 сати.
Да бисте искључили
функцију пре њеног
аутоматског завршетка,
поновите кораке док се
индикатор функције
COOLMATIC не угаси.
4.6 Функција Holiday
Бирањем ове функције фрижидер
може бити затворен и празан током
периода годишњег одмора без
опасности од стварања непријатног
мириса.
33
Испразните одељак
фрижидера пре
укључивања режима
Holiday.
1. Притискајте Mode док се не појави
икона индикатора функције
Holiday.
Икона функције Holiday трепери.
Индикатор температуре у фрижидеру
показује подешену температуру.
2. Притисните OK да бисте
потврдили.
Појављује се икона функције Holiday.
Да бисте искључили режим Holiday,
поновите поступак док се икона
индикатора функције Holiday не угаси.
4.7 Аларм за отворена
врата
Уколико су врата отворена на
неколико минута, огласиће се звучни
сигнал. На активирање аларма за
отворена врата указују:
• треперење индикатора аларма;
• акустична зујалица.
Када се поново успоставе нормални
услови рада (врата су затворена),
аларм престаје да се чује. Зујалица
такође може да се искључи притиском
на било које дугме.
4.8 Функција DrinksChill
Користите ову функцију за
подешавање звучног аларма у
жељено време, на пример, када нека
прехрамбени производи по рецепту
треба да се хладе одређено време.
1. Притисните Mode док се не појави
одговарајућа икона.
Индикаторска лампица DrinksChill
трепери.
На тајмеру се приказује подешена
вредност (30 минута) у трајању од
неколико секунди.
2. Притисните дугме за подешавање
ниже температуре и дугме за
подешавање више температуре
како бисте променили подешену
вредност тајмера у распону од 1
до 90 минута.
3. Притисните OK да бисте
потврдили.
34
www.aeg.com
Индикатор DrinksChill је приказан.
Тајмер почиње да трепери (min).
Могуће је да се време промени у било
ком тренутку током одбројавања и пре
краја тако што ћете притиснути дугме
за подешавање ниже температуре и
дугме за подешавање више
температуре.
На крају одбројавања индикатор
функције DrinksChill трепери и
оглашава се аларм. Притисните OK да
бисте искључили звук и деактивирали
функцију.
Могуће је да деактивирате функцију у
било које време током одбројавања
понављајући кораке, док се индикатор
не угаси.
Да бисте искључили функцију
ChildLock, поновите поступак док се
индикатор функције ChildLock не
угаси.
4.10 Функција DYNAMICAIR
1. Притисните Mode док се не појави
одговарајућа иконица.
Индикатор функције DYNAMICAIR
трепери.
2. Притисните OK да бисте
потврдили.
Приказује се индикатор функције
DYNAMICAIR.
Активирањем функције
DYNAMICAIR повећава се
потрошња електричне
енергије.
Уколико се функција
активира аутоматски,
индикатор DYNAMICAIR се
неће упалити (погледајте
одељак „Свакодневна
употреба“).
4.9 Функција ChildLock
Активирајте функцију ChildLock да
бисте закључали дугмад од
нехотичног рада са њима.
1. Притисните Mode док се не појави
одговарајућа иконица.
Индикатор функције ChildLock
трепери.
2. Притисните OK да бисте
потврдили.
Приказује се индикатор функције
ChildLock.
За искључивање функције поновите
кораке док се индикатор DYNAMICAIR
не угаси.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Складиштење хране у
одељку фрижидера
Покријте или умотајте храну, посебно
ако има јаки мирис
Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Намирнице на свим полицама чувајте
на удаљености од најмање 20 мм од
задњег зида и 15 мм од врата.
5.2 DYNAMICAIR
Преграда фрижидера опремљена је
уређајем који омогућава брзо хлађење
хране и одржава уједначенију
температуру у фрижидеру.
Уређај се аутоматски активира када је
то потребно, на пример, када је
температура унутар њега висока.
По потреби, уређај мoжете и ручно да
укључите (погледајте одељак
„Функција DYNAMICAIR“).
СРПСКИ
35
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
6.3 Одмрзавање
фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
6.2 Периодично чишћење
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ
Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.4 Периоди када се не
користи уређај
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Ископчајте апарат из електричне
мреже.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
36
www.aeg.com
7.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај је бучан.
Уређај није правилно по‐
стављен.
Проверите да ли уређај стоји
стабилно.
Звучни или визуелни
аларм је укључен.
Уређај је недавно ук‐
Погледајте „Аларм/индика‐
ључен или је температура тор за отворена врата“ или
још увек сувише висока.
„Аларм/индикатор за високу
температуру“.
Температура у уређају је
превисока.
Погледајте „Аларм/индика‐
тор за отворена врата“ или
„Аларм/индикатор за високу
температуру“.
На дисплеју температуре
се, уместо бројева, појав‐
љује симбол квадрата.
Проблем са сензором
температуре.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном цен‐
тру (расхладни систем ће и
даље хладити прехрамбене
производе, али није могуће
прилагодити температуру).
Лампица не ради.
Лампица је у режиму при‐
правности.
Затворите и отворите врата.
Лампица је неисправна.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном цен‐
тру.
Температура је погрешно
подешена.
Погледајте одељак „Рад“/
„Командна табла“.
Компресор ради без пре‐
кида.
Истовремено је смештено Сачекајте неколико сати и
много прехрамбених про‐ затим поново проверите
извода.
температуру.
Компресор се не покреће
одмах након притиска на
COOLMATIC или након
промене температуре.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици са
техничким карактеристика‐
ма.
Прехрамбени производи
које сте ставили у уређај
су превише топли.
Оставите прехрамбене про‐
изводе да се охладе на соб‐
ној температури, пре него
што их ставите у уређај.
Функција COOLMATIC је
укључена.
Погледајте одељак „Функци‐
ја COOLMATIC“.
То је нормално, није до‐
шло ни до какве грешке.
Компресор започиње рад на‐
кон одређеног времена.
СРПСКИ
37
Проблем
Могући узрок
Решење
Вода се задржава у фри‐
жидеру.
Одвод за воду је зачеп‐
љен.
Очистите одвод за воду.
Прехрамбени производи
спречавају да вода отиче
у посуду за прикупљање
воде.
Пазите да прехрамбени про‐
изводи не додирују задњу
плочу.
Вода се задржава на по‐
ду.
Одвод за одмрзнуту воду Причврстите одвод за од‐
није повезан са послужав‐ мрзнуту воду за послужавник
ником за испаравање из‐ за испаравање.
над компресора.
Температура не може да
се подеси.
Функција FROSTMATIC
или COOLMATIC је ук‐
ључена.
Ручно искључите FROSTMA‐
TIC или COOLMATIC, или
сачекајте док се функција не
ресетује аутоматски на по‐
стављену температуру. По‐
гледајте одељак „Функција
FROSTMATIC или COOLMA‐
TIC“.
DEMO се појављује на
дисплеју.
Уређај се налази у режи‐
му за демонстрацију.
Задржите притиснуто OK око
10 секунди док се не чује ду‐
ги звук и дисплеј се не ис‐
кључи на кратко време.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре
није правилно подешен.
Подесите вишу/нижу темпе‐
ратуру.
Температура прехрамбе‐ Сачекајте да температура
них производа је превисо‐ прехрамбених производа
ка.
опадне на собну температу‐
ру пре смештања у фрижи‐
дер.
Истовремено је смештено Истовремено смештајте ма‐
много прехрамбених про‐ њи број прехрамбених про‐
извода у фрижидер.
извода.
Функција COOLMATIC је
укључена.
Погледајте одељак „Функци‐
ја COOLMATIC“.
Превише кондензоване
Врата су сувише често от‐ Отварајте врата само када је
воде се налази на задњем варана.
неопходно.
зиду фрижидера.
Врата нису била затворе‐
на до краја.
Проверите да ли су врата
затворена до краја.
Смештена храна није би‐
ла умотана.
Умотајте храну у одговарају‐
ће паковање пре него што је
ставите у уређај.
38
www.aeg.com
Проблем
Могући узрок
Врата се тешко отварају.
Покушали сте да отвори‐ Сачекајте неколико секунди
те врата одмах након што између затварања и понов‐
сте их претходно затвори‐ ног отварања врата.
ли.
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
Решење
Замену уређаја за осветљење може
да обави само особље сервиса.
Обратите се Овлашћеном сервисном
центру.
7.2 Замена сијалице
Уређај је опремљен унутрашњом LED
лампицом чији је век трајања дугачак.
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
8.1 Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
AEG
Moдел
RKE64021DW 925052117
RKE64021DX 925052156,
925052118
Категорија
1. Фрижидер са једним или више
одељака за смештање свеже хра‐
не
Класа енергетске ефикасности
A++
Годишња потрошња електричне енергије у kWh,
на бази резултата стандардних испитивања то‐
ком 24 сата. Стварна потрошња електричне
енергије зависиће од тога како се уређај користи
и где је смештен
116
Складишна запремина у литрима, фрижидер
387
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Подрум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
387
Складишна запремина у литрима, замрзивач
-
Складишна запремина у литрима, расхлађивач
-
Складишна запремина у литрима, остали одељ‐
ци
-
СРПСКИ
39
Број звездица за одељак замрзивача са највећом Ништа
складишном запремином (л)
Пројектована температура свих осталих компо‐
ненти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
-
Отпорност на прекид напајања у сатима
-
Капацитет замрзавања у кг/24ч
-
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
39
Уграђени уређај Да/Не
Не
Овај уређај намењен је искључиво за складиште‐ Не
ње вина Да/Не
8.2 Додатни технички
подаци
Висина
1850 mm
Ширина
595 mm
Дубина
668 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
9. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
40
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE............................................................................ 40
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................42
3. NAMESTITEV..................................................................................................... 43
4. DELOVANJE.......................................................................................................44
5. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 46
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...........................................................................47
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................... 47
8. TEHNIČNI PODATKI.......................................................................................... 50
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
SLOVENŠČINA
41
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju
naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte
mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki
jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v
napravi ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih,
ki jih priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
42
www.aeg.com
•
•
•
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave
pazite, da napajalnega kabla
v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
SLOVENŠČINA
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite,
da ne poškodujete hladilnega krogotoka,
ki vsebuje izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
2.4 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
43
3.1 Postavitev
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
44
www.aeg.com
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
Klimat‐
ski raz‐
red
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
•
•
3.3 Namestitev naprave in
sprememba smeri odpiranja
vrat
3.2 Električna povezava
•
•
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Oglejte si ločena navodila
glede namestitve (zahteve
glede prezračevanja,
namestitev v vodoraven
položaj) in spremembe smeri
odpiranja vrat.
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
4. DELOVANJE
4.1 Upravljalna plošča
1
6
1
2
3
4
5
Prikazovalnik
Tipka za višjo temperaturo
Tipka za nižjo temperaturo
OK
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk
lahko spremenite, če sočasno za nekaj
sekund pritisnete tipko Mode in tipko za
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
nižjo temperaturo. Spremembo lahko
razveljavite.
SLOVENŠČINA
45
Prikazovalnik
A
A.
B.
C.
D.
E.
B
C
H
G F E
Funkcija programske ure
Funkcija COOLMATIC
Funkcija Holiday
Prikazovalnik temperature
Indikator alarma
4.2 Vklop
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Pritisnite tipko ON/OFF za vklop/
izklop naprave, če je prikazovalnik
izklopljen.
Prikazovalnika temperature kažeta
nastavljeno privzeto temperaturo.
Za izbiro druge temperature si oglejte »
Nastavitev temperature«.
Če se na prikazovalniku prikaže "dEMo",
si oglejte poglavje »Odpravljanje težav«.
4.3 Izklop
1. Za nekaj sekund pritisnite ON/OFF.
Prikazovalnik se izklopi.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
4.4 Nastavitev temperature
Nastavljeno temperaturo hladilnika lahko
spremenite s pritiskanjem tipke za
temperaturo.
Privzeta temperatura:
• +5 °C za hladilnik
Prikazovalnik temperature prikazuje
nastavljeno temperaturo.
Nastavljena temperatura bo
dosežena v 24 urah. Po
izpadu električnega toka
ostane nastavljena
temperatura shranjena.
4.5 Funkcija COOLMATIC
Če želite dati v hladilnik večjo količino
tople hrane, na primer po nakupu,
predlagamo, da vklopite funkcijo
D
F. Funkcija ChildLock
G. Funkcija DrinksChill
H. Funkcija DYNAMICAIR
COOLMATIC, da hitreje ohladite izdelke
in se s tem izognete segrevanju ostale
hrane v hladilniku.
1. Pritiskajte tipko Mode, dokler ne
začne utripati ikona COOLMATIC.
2. S pritiskom tipke OK potrdite svojo
izbiro.
Prikazan je indikator COOLMATIC.
Ta funkcija se samodejno
izklopi po 6 urah.
Za izklop funkcije pred
njenim samodejnim izklopom
ponavljajte korake, dokler
indikator COOLMATIC ne
izgine.
4.6 Funkcija Holiday
Ta funkcija vam omogoča, da med
daljšim dopustom ostane hladilnik zaprt
in prazen brez nastanka neprijetnih
vonjav.
Pred vklopom funkcije
Holiday izpraznite hladilnik.
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže
ikona indikatorja Holiday.
Utripa ikona Holiday.
Prikazovalnik temperature v hladilniku
prikazuje nastavljeno temperaturo.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikaže se ikona Holiday.
Za izklop funkcije Holiday postopek
ponavljajte, dokler ikona indikatorja
Holiday ne ugasne.
46
www.aeg.com
4.7 Alarm za odprta vrata
Če vrata pustite odprta nekaj minut, se
oglasi zvočni signal. Stanje alarma za
odprta vrata ponazarjajo:
• utripajoč indikator alarma,
• zvočni signal.
Ko se ponovno vzpostavijo normalni
pogoji (zaprta vrata), se alarm izklopi.
Zvočni signal lahko izklopite tudi s
pritiskom poljubne tipke.
4.8 Funkcija DrinksChill
To funkcijo uporabite za nastavljanje
zvočnega signala ob želenem času, na
primer za recepte, ki zahtevajo določen
čas ohlajanja živil.
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže
ustrezna ikona.
Indikator DrinksChill utripa.
Programska ura nekaj sekund prikazuje
nastavljeno vrednost (30 minut).
2. Pritisnite tipko za nižjo temperaturo
ali tipko za višjo temperaturo, da
spremenite nastavljeno vrednost
programske ure od 1 do 90 minut.
3. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator DrinksChill.
Programska ura začne utripati (min).
Čas lahko spremenite kadarkoli med
odštevanjem in na koncu s pritiskom
tipke za nižjo temperaturo in tipke za
višjo temperaturo.
Ob koncu odštevanja utripa indikator
DrinksChill in oglasi se zvočni signal.
Pritisnite OK, da izklopite zvok in
zaključite funkcijo.
Funkcijo lahko med odštevanjem
kadarkoli izklopite, tako da ponavljate
korake funkcije, dokler indikator ne
izgine.
4.9 Funkcija ChildLock
Funkcijo ChildLock vklopite, da zaklenete
tipke zaradi morebitnega nenamernega
upravljanja.
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže
ustrezna ikona.
Indikator ChildLock utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator ChildLock.
Za izklop funkcije ChildLock postopek
ponavljajte, dokler indikator ne ugasne
ChildLock.
4.10 Funkcija DYNAMICAIR
1. Pritiskajte Mode, dokler se ne prikaže
ustrezna ikona.
Indikator DYNAMICAIR utripa.
2. Za potrditev pritisnite OK.
Prikazan je indikator DYNAMICAIR.
Če vklopite funkcijo
DYNAMICAIR, se poveča
poraba električne energije.
Če se funkcija vklopi
samodejno, indikator
DYNAMICAIR ni prikazan
(oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«).
Za izklop funkcije korake ponavljajte,
dokler indikator DYNAMICAIR ne
ugasne.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Shranjevanje hrane v
hladilniku
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
Živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
Na vseh policah naj bodo živila
shranjena najmanj 20 mm stran od
zadnje stene in 15 mm od vrat.
5.2 DYNAMICAIR
Predal hladilnika je opremljen z napravo,
ki omogoča hitro hlajenje živil in bolj
enakomerno temperaturo v predalu.
Ta naprava se po potrebi samodejno
vklopi, npr. ko je temperatura v napravi
visoka.
SLOVENŠČINA
47
Napravo lahko po potrebi vklopite ročno
(oglejte si »Funkcija DYNAMICAIR«).
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
6.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
6.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v napravi
ne smete vleči, premikati ali
jih poškodovati.
POZOR!
Ne poškodujte hladilnega
sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.4 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
48
www.aeg.com
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava stabil‐
no na tleh.
Deluje zvočni ali vidni
alarm.
Napravo ste vklopili pred
kratkim ali pa je temperatu‐
ra še vedno previsoka.
Oglejte si »Alarm/indikator za
odprta vrata« ali »Alarm/indi‐
kator visoke temperature«.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Oglejte si »Alarm/indikator za
odprta vrata« ali »Alarm/indi‐
kator visoke temperature«.
Na prikazovalniku tempera‐
ture je prikazan simbol kva‐
drata namesto številk.
Težava s tipalom tempera‐
ture.
Obrnite se na najbližji poobla‐
ščeni servisni center (hladilni
sistem bo še naprej ohranjal
živila hladna, a temperature ne
boste mogli spreminjati).
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravljeno‐ Zaprite in odprite vrata.
sti.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji poobla‐
ščeni servisni center.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«/»Upravljalna plošča«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico klimat‐
skih razredov na ploščici za
tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v napra‐ Počakajte, da se živila ohladijo
vo, so bila pretopla.
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Funkcija COOLMATIC je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija COOLMA‐
TIC«.
Kompresor se ne zažene
To je običajno, ni prišlo do
takoj po pritisku COOLMA‐ napake.
TIC ali spremembi tempera‐
ture.
Kompresor se zažene po dolo‐
čenem času.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi preprečuje‐
jo odtekanje vode v zbiral‐
nik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
SLOVENŠČINA
49
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namesti‐
te na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče na‐ Funkcija FROSTMATIC ali
staviti.
COOLMATIC je vklopljena.
Ročno izklopite funkcijo
FROSTMATIC ali COOLMA‐
TIC ali počakajte, da se funkci‐
ja samodejno ponastavi na na‐
stavljeno temperaturo. Oglejte
si »Funkcija FROSTMATIC ali
COOLMATIC«.
Na prikazovalniku se prika‐
že DEMO.
Naprava je v predstavitve‐
nem načinu.
OK držite pritisnjeno približno
10 sekund, dokler ne zaslišite
dolgega zvočnega signala in
se prikazovalnik za kratek čas
ne izklopi.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je bilo shranjenih ve‐
liko živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Funkcija COOLMATIC je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija COOLMA‐
TIC«.
Vrata so bila prepogosto
odprta.
Vrata odprite samo, ko je tre‐
ba.
Vrata niso bila povsem za‐
prta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Shranjena živila niso bila
zaščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Na zadnji steni hladilnika je
preveč kondenzirane vode.
Vrata se težko odpirajo.
Vrata ste poskusili ponovno Med zapiranjem in ponovnim
odpreti takoj, ko ste jih za‐ odpiranjem vrat počakajte ne‐
prli.
kaj sekund.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
7.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
Žarnico lahko zamenja le serviser.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
50
www.aeg.com
8. TEHNIČNI PODATKI
8.1 Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
AEG
Model
RKE64021DW 925052117
RKE64021DX 925052156,
925052118
Kategorija
1. Hladilnik z enim ali več predali za
shranjevanje svežih živil
Razred energijske učinkovitosti
A++
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezultatov
standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba
energije je odvisna od načina uporabe aparata in
njegove lokacije.
116
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
387
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
387
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo prostor‐ Brez
nino shranjevanja (I)
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14 °C
(°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
-
Varen izklop električne energije
-
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
-
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se uporab‐
lja ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se uporablja 43
ta aparat v °C
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1 Pw 39
SLOVENŠČINA
Vgradni aparat D/N
Ne
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vi‐
na D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnični podatki
Višina
1850 mm
Širina
595 mm
Globina
668 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
51
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
9. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
52
www.aeg.com
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD..................................................................... 52
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..........................................................................54
3. INSTALACIÓN........................................................................................................... 56
4. FUNCIONAMIENTO................................................................................................. 57
5. USO DIARIO...............................................................................................................59
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA............................................................................... 59
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS................................................................................... 60
8. DATOS TÉCNICOS................................................................................................... 63
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos.
ESPAÑOL
53
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con las
instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años,
así como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión
continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los
niños de menos de 3 años salvo que estén bajo
supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
1.2 Seguridad general
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o
de la estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
54
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos
dentro de los compartimientos para alimentos del
aparato, salvo si son del tipo recomendado por el
fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para
limpiar el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas
de aerosol con un propulsor inflamable en este
aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional
cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
• En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
• Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
•
•
•
•
•
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
No exponga el aparato a la lluvia.
No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
No instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
ADVERTENCIA!
Al colocar el producto,
asegúrese de que el cable
de alimentación no queda
atrapado o doblado.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA!
No utilice adaptadores de
enchufes múltiples ni cables
prolongadores.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que los parámetros de
la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
• El cable de alimentación debe estar
por debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada la
instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a), un gas
natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Tenga cuidado para no
dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
• No cambie las especificaciones de
este aparato.
• No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya
autorizado su utilización.
55
• Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
• No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
• No almacene gas ni líquido
inflamable en el aparato.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
• No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
2.4 Luz interna
ADVERTENCIA!
Riesgo de descarga
eléctrica.
• El tipo de luz utilizada para este
aparato es específica para aparatos
domésticos. No debe utilizarse para
la iluminación doméstica.
2.5 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o dañar
el aparato.
• Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
• Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. Solo
una persona cualificada debe realizar
el mantenimiento y la recarga de la
unidad.
• Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea,
el agua descongelada se acumulará
en la base del aparato.
2.6 Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
56
www.aeg.com
2.7 Desecho
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
• El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato
no dañan la capa de ozono.
• La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
• No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
3. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
3.1 Colocación
El aparato se puede instalar en un lugar
interior seco y bien ventilado en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato:
Clase
climática
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
3.2 Conexión eléctrica
• Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
• El aparato debe conectarse a tierra. El
enchufe del cable de alimentación se
suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda
carece de conexión a tierra, conecte
el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después
de consultar a un electricista
profesional
• El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
3.3 Instalación del aparato e
inversión de la puerta
Consulte las instrucciones
separadas de instalación
(requisitos de ventilación,
nivelado) y de inversión de la
puerta.
ESPAÑOL
57
4. FUNCIONAMIENTO
4.1 Panel de control
1
6
5
4
3
2
1 Pantalla
2 Tecla de calentamiento de
temperatura
Tecla
de enfriamiento de
3
temperatura
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Se puede cambiar el sonido predefinido
de las teclas manteniendo pulsadas al
mismo tiempo unos segundos la tecla
Mode y la de menor temperatura. El
cambio es reversible.
Pantalla
A
A.
B.
C.
D.
E.
Función de temporizador
Función COOLMATIC
Función Holiday
Indicador de temperatura
Indicador de alarma
4.2 Encendido
1. Conecte el enchufe a la toma de
corriente.
2. Pulse ON/OFF del aparato si la
pantalla está apagada.
Los indicadores de temperatura
muestran la temperatura
predeterminada programada.
Para programar otra temperatura,
consulte la sección "Regulación de la
temperatura".
B
C
D
H
G F E
F. Función ChildLock
G. Función DrinksChill
H. Función DYNAMICAIR
Si "dEMo" aparece en la pantalla,
consulte el capítulo "Solución de
problemas".
4.3 Apagado
1. Pulse ON/OFF durante unos
segundos:
La pantalla se apaga.
2. Desenchufe el aparato de la toma de
corriente.
58
www.aeg.com
4.4 Regulación de la
temperatura
La temperatura programada en el
frigorífico puede ajustarse pulsando la
tecla de temperatura.
Temperatura predeterminada:
• +5°C para el frigorífico
El indicador de temperatura muestra la
temperatura programada.
La temperatura programada
se alcanza en un plazo de 24
horas. Después de un corte
del suministro eléctrico, la
temperatura ajustada se
guarda.
4.5 Función COOLMATIC
Si necesita introducir una gran cantidad
de alimentos calientes, por ejemplo,
después de haber hecho la compra, se
aconseja activar la función COOLMATIC
para enfriarlos más rápidamente y evitar
que suba la temperatura de los que ya se
guardan en el frigorífico.
1. Pulse la tecla Mode repetidamente
hasta que parpadee el icono
COOLMATIC.
2. Pulse el botón OK para confirmar la
selección.
Aparece el indicador COOLMATIC.
La función se desactiva
automáticamente después
de 6 horas.
Para apagar la función antes
del final automático, repita
los pasos hasta que el
indicador COOLMATIC
desaparezca.
4.6 Función Holiday
Esta función permite mantener el
frigorífico vacío y cerrado durante
periodos de tiempo prolongados sin que
se formen malos olores.
Vacíe el compartimento
frigorífico antes de encender
la función Holiday.
1. Pulse Mode hasta que aparezca el
icono del indicador Holiday.
El icono Holiday parpadea.
El indicador de temperatura del
frigorífico muestra la temperatura
programada.
2. Pulse OK para confirmar.
Aparece el icono Holiday.
Para apagar la función Holiday, repita el
procedimiento hasta que el icono del
indicador Holiday se apague.
4.7 Alarma de puerta abierta
Si la puerta se queda abierta durante
unos minutos, sonará una señal acústica.
Los indicadores de puerta abierta son los
siguientes:
• un indicador de alarma intermitente;
• una señal acústica.
Una vez restablecidas las condiciones
normales (puerta cerrada), la alarma
acústica se detendrá. La señal acústica se
puede parar pulsando cualquier tecla.
4.8 Función DrinksChill
Esta función debe utilizarse para ajustar
una alarma acústica a la hora deseada,
algo útil por ejemplo para recetas en las
que deben enfriarse los alimentos
durante un tiempo determinado.
1. Pulse Mode hasta que aparezca el
icono correspondiente.
El indicador DrinksChill parpadea.
El temporizador muestra el tiempo
programado (30 minutos) durante unos
segundos.
2. Pulse la tecla de enfriamiento o
calentamiento de temperatura para
cambiar el valor del temporizador
entre 1 y 90 minutos.
3. Pulse OK para confirmar.
Aparece el indicador DrinksChill.
El temporizador empieza a parpadear
(min).
El tiempo puede modificarse en
cualquier momento durante la cuenta
atrás y al finalizar, pulsando las teclas de
enfriamiento o calentamiento de
temperatura.
Al terminar la cuenta atrás, parpadea el
indicador DrinksChill y suena la alarma.
Pulse OK para apagar el sonido y
desactivar la función.
ESPAÑOL
La función se puede desactivar en
cualquier momento durante la cuenta
atrás repitiendo los pasos de la función
hasta que desaparezca el indicador.
El indicador DYNAMICAIR parpadea.
2. Pulse OK para confirmar.
Aparece el indicador DYNAMICAIR.
La activación de la función
DYNAMICAIR incrementa el
consumo de energía.
Si la función se activa
automáticamente, no se
muestra el indicador
DYNAMICAIR (consulte la
sección "Uso diario").
4.9 Función ChildLock
Active la función ChildLock para
bloquear las teclas frente a pulsaciones
accidentales.
1. Pulse Mode hasta que aparezca el
icono correspondiente.
El indicador ChildLock parpadea.
2. Pulse OK para confirmar.
Aparece el indicador ChildLock.
Para activar la función ChildLock, repita
el procedimiento hasta que el indicador
ChildLock se apague.
59
Para apagar la función, repita los pasos
hasta que el indicador DYNAMICAIR se
apague.
4.10 Función DYNAMICAIR
1. Pulse Mode hasta que aparezca el
icono correspondiente.
5. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
5.1 Almacenamiento de
comida en el compartimento
frigorífico
5.2 DYNAMICAIR
El compartimento frigorífico cuenta con
un dispositivo que permite enfriar los
alimentos con rapidez y mantiene una
temperatura más uniforme dentro del
compartimento.
Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.
El dispositivo se activa automáticamente
cuando es necesario, por ejemplo,
cuando la temperatura en el interior del
aparato es alta.
Coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
Es posible encender el dispositivo
manualmente cuando sea necesario
(consulte "Función DYNAMICAIR").
Mantenga los alimentos en todos los
estantes a un mínimo de 20 mm de la
pared posterior y a 15 mm de la puerta.
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.1 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación,
seque todo bien.
60
www.aeg.com
PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes,
polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían
dañar el acabado.
6.2 Limpieza periódica
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
PRECAUCIÓN!
No mueva, dañe ni tire de
los conductos o cables del
interior del aparato.
PRECAUCIÓN!
No dañe el sistema de
refrigeración.
El equipo debe limpiarse de forma
regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Así mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
6.3 Descongelación del
frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.4 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas
para que no se produzcan olores
desagradables.
ESPAÑOL
61
7.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
La alarma audible o visual
está activada.
El aparato se ha conectado
recientemente o la temperatura sigue siendo demasiado alta.
Consulte "Alarma/indicador
de puerta abierta" o "Alarma/
indicador de temperatura alta".
La temperatura del aparato Consulte "Alarma/indicador
es demasiado alta.
de puerta abierta" o "Alarma/
indicador de temperatura alta".
Aparece un símbolo cuadrado en lugar de números
en la pantalla de temperatura.
Problema en el sensor de
temperatura.
Póngase en contacto con el
centro de servicio técnico autorizado más cercano (el sistema de refrigeración seguirá
manteniendo fríos los alimentos, pero no podrá ajustar la
temperatura).
La bombilla no funciona.
La bombilla está en modo
de espera.
Cierre y abra la puerta.
La bombilla es defectuosa.
Póngase en contacto con el
servicio técnico autorizado
más cercano.
La temperatura está ajustada incorrectamente.
Consulte el capítulo "Funcionamiento"/"Panel de control".
El compresor funciona continuamente.
Se han guardado muchos
Espere unas horas y vuelva a
alimentos al mismo tiempo. comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Consulte la tabla de clase climática en la placa de características.
Los alimentos introducidos
en el aparato estaban demasiado calientes.
Deje que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente
antes de almacenarlos.
La función COOLMATIC es- Consulte la sección “Función
tá activada.
COOLMATIC”.
El compresor no se pone en Esto es normal y no signifimarcha inmediatamente
ca que exista un error.
después de pulsar COOLMATIC o tras cambiar la
temperatura.
El compresor se pone en marcha al cabo de un rato.
62
www.aeg.com
Problema
Posible causa
Solución
El agua fluye por el interior
del frigorífico.
La salida de agua está obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden que Asegúrese de que los alimenel agua fluya al colector de tos no entran en contacto con
agua.
la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la des- Fije la salida de agua de descongelación no está conec- congelación a la bandeja de
tada a la bandeja de evaevaporación.
poración situada sobre el
compresor.
No es posible ajustar la
temperatura.
La función FROSTMATIC o Apague manualmente la funCOOLMATIC está activada. ción FROSTMATIC o COOLMATIC, o espere hasta que se
restablezca automáticamente
antes de ajustar la temperatura. Consulte "Función FROSTMATIC o COOLMATIC".
DEMO aparece en la panta- El aparato está en modo de Mantenga pulsado OK duranlla.
demostración.
te aproximadamente 10 segundos hasta que se oiga un
sonido largo y la pantalla se
apague un breve instante.
La temperatura del aparato
es demasiado baja/alta.
El regulador de temperatu- Seleccione una temperatura
ra no se ha ajustado correc- más alta o baja.
tamente.
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
Se han guardado muchos
Guarde menos productos al
alimentos al mismo tiempo. mismo tiempo.
La función COOLMATIC es- Consulte la sección “Función
tá activada.
COOLMATIC”.
Hay demasiada agua de
condensación en la pared
posterior del frigorífico.
La puerta se abre con demasiada frecuencia.
Abra la puerta solo cuando
sea necesario.
La puerta no se cierra completamente.
Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamente.
Los alimentos guardados
no están envueltos correctamente.
Envuelva los alimentos correctamente antes de guardarlos
en el aparato.
ESPAÑOL
Problema
Posible causa
Solución
La puerta no se abre fácilmente.
Ha intentado volver a abrir
la puerta inmediatamente
después de cerrarla.
Espere unos segundos entre
el cierre y la reapertura de la
puerta.
Si el consejo anterior no
ofrece resultados, llame al
servicio técnico autorizado
más cercano.
63
El dispositivo de iluminación solo debe
ser sustituido por el servicio técnico.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
7.2 Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con una luz
LED interior de larga duración.
8. DATOS TÉCNICOS
8.1 Ficha de información del producto
Marca registrada
AEG
Modelo
RKE64021DW 925052117
RKE64021DX 925052156, 925052118
Categoría
1. Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética
A++
Consumo de energía en kWh/año, según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas.
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización
116
Volumen útil en litros, refrigerador
387
Volumen útil en litros, estrellas
-
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
387
Volumen útil en litros, congelador
-
Volumen útil en litros, enfriador
-
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
Clasificación por estrellas del compartimento del
congelador con el volumen útil más alto (I)
Ninguna
64
www.aeg.com
Temperatura de diseño de otros compartimentos >
14 °C (°C), si acaso
-
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
No
Libre de escarcha (S/N), congelador
-
Autonomía en h
-
Capacidad de congelación en kg/24h
-
Clase climática
SN-N-ST-T
Temperatura mínima ambiente a la que este aparato está destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este aparato está destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
39
Aparato encastrado S/N
No
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para
la conservación de vinos S/N
No
8.2 Datos técnicos adicionales
Alto
1850 mm
Ancho
595 mm
Fondo
668 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en la
placa de datos técnicos situada en el
lado exterior o interior del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
ESPAÑOL
65
66
www.aeg.com
ESPAÑOL
67
280158021-A-152019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising