IKEA | KYLANDE | User manual | IKEA KYLANDE Handleiding

IKEA KYLANDE Handleiding
KYLANDE
GR
NL
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον
πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης
της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u de volledige
lijst van door IKEA erkende servicebedrijven voor aftersales met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
NEDERLANDS
4
26
4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Λειτουργία
Καθημερινή χρήση
4
6
8
9
10
13
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιβαλλοντικα θεματα
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
15
16
18
21
22
22
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν
είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι
αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να
φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με
εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή
τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
μεταξύ 3 και 8 ετών και από άτομα με εκτεταμένες και
περίπλοκες αναπηρίες αν έχουν λάβει σωστές οδηγίες.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν
μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
5
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά
και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
– Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα
περιβάλλοντα στέγασης
Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα
αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη
κατασκευή.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά
τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης
από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του
θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν
είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση από
τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα
της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.
Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που
χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της συσκευής
πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και
τους πείρους μεταφοράς.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα
γύρω από τη συσκευή.
• Στην πρώτη εγκατάσταση ή μετά από
αναστροφή της πόρτας, περιμένετε
τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη
συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό
είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι
να επιστρέψει στον συμπιεστή.
• Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
ενέργεια στη συσκευή (π.χ. αναστροφή
της πόρτας), αποσυνδέστε το φις από την
πρίζα.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε
σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους
ή εστίες μαγειρέματος.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση
όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε
μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο.
• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την
ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος
για να μη χαράξετε το δάπεδο.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι
συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά
της ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις
τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με
ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των
ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να
παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του
φις τροφοδοσίας.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση
στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων,
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές
(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή,
εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για
τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα
ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο
(R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό
7
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας.
Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο.
Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα
ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών
ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο.
Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να
έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη
της συσκευής.
Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στον
θάλαμο του καταψύκτη. Στον θάλαμο του
καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα
δοχεία αυτών των ποτών.
Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά
στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον
συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι
ζεστά.
Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά,
μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα
από τον θάλαμο του καταψύκτη.
Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που
έχετε αποψύξει.
Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης
στη συσκευασία των κατεψυγμένων
τροφίμων.
Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Ο τύπος λαμπτήρα που χρησιμοποιείται
για αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα.
Η συντήρηση και η αναπλήρωση του
ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο άτομο.
• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση
της συσκευής και, αν απαιτείται,
καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση
είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης
συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της
συσκευής.
Σέρβις
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο
εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα
μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι
φιλικά προς το όζον.
• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο
αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της
ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά
στον εναλλάκτη θερμότητας.
8
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τοποθέτηση
Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί σε
στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που
αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής:
Κλιματική Θερμοκρασία περιβάλλοντος
κατηγορία
SN
+10°C έως + 32°C
N
+16°C έως + 32°C
ST
+16°C έως + 38°C
T
+16°C έως + 43°C
Μπορεί να παρουσιαστούν
λειτουργικά προβλήματα σε
ορισμένους τύπους μοντέλων
όταν λειτουργούν εκτός αυτού
του εύρους. Η σωστή λειτουργία
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο
εντός του καθορισμένου εύρους
θερμοκρασίας. Εάν έχετε
αμφιβολίες σχετικά με το μέρος
τοποθέτησης της συσκευής,
απευθυνθείτε στον πωλητή, την
εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Θέση
Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση,
τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές
θερμότητας, όπως καλοριφέρ, λέβητες,
άμεσο ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο
αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα
γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η
τάση και η συχνότητα που αναγράφονται
στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της
παροχής σας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν
είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια
μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους
τρέχοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω
προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
Περιγραφή προϊόντος
Επισκόπηση προϊόντος
1
2
5
3
4
1 Πίνακας χειριστηρίων
2 Θυρίδες κατάψυξης
3 Συρτάρια καταψύκτη
4 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
5 Συρτάρια Maxibox
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10
Λειτουργία
Πίνακας χειριστηρίων
1
6 5
1
2
3
4
Οθόνη
Κουμπί Ψύξη Μπουκαλιών
Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας
Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
Μπορείτε να αλλάξετε τον προκαθορισμένο
ήχο των κουμπιών, πατώντας μαζί το κουμπί
5 Λειτουργία και το κουμπί Μείωσης
4
3
2
5 Κουμπί Λειτουργία
6 Κουμπί ON/OFF
θερμοκρασίας 3 για μερικά δευτερόλεπτα.
Η αλλαγή είναι αναστρέψιμη.
Οθόνη
A
G
A.
B.
C.
D.
Ένδειξη συναγερμού
Ένδειξη Λειτουργίας Eco
Ένδειξη Λειτουργίας Ταχεία Κατάψυξη
Ένδειξη θερμοκρασίας
B
C
D
E
F
E. Ενδείξεις γραμμών
F. Ένδειξη Λειτουργίας Ψύξη Μπουκαλιών
G. Ένδειξη Λειτουργίας DEMO
11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μετά την επιλογή της λειτουργίας
Απενεργοποίηση της συσκευής
5 Λειτουργία ή ενός από τα
κουμπιά Θερμοκρασίας 3 , 4 ,
Πιέστε το κουμπί 6 ON/OFF για 3
δευτερόλεπτα.
Η οθόνη σβήνει.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
ξεκινά η προβολή της κινούμενης
ένδειξης
.
Μετά την επιλογή της
θερμοκρασίας, η κινούμενη
ένδειξη αναβοσβήνει για μερικά
λεπτά.
Ενεργοποίηση της συσκευής
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Πιέστε το κουμπί 6 ON/OFF, εάν η οθόνη
είναι σβηστή.
Ο ηχητικός συναγερμός μπορεί να
ενεργοποιηθεί μετά από περίπου 15
δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την
καθορισμένη προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγαση του
συναγερμού, ανατρέξτε στην ενότητα
«Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας».
Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία,
ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση
θερμοκρασίας».
Εάν εμφανιστεί η ένδειξη DEMO στην
οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση
επίδειξης. Αυτή η λειτουργία
χρησιμοποιείται από το κατάστημα πώλησης
για την επίδειξη των λειτουργιών της
συσκευής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Αντιμετώπιση προβλημάτων» για να
απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία DEMO.
Εάν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή
για μερικά λεπτά, ο φωτισμός
σβήνει αυτόματα. Ο φωτισμός θα
επανέλθει αν κλείσετε και
ανοίξετε ξανά την πόρτα.
Ενδείξεις γραμμών
Οι γραμμές σας καθοδηγούν όταν
αλληλεπιδράτε με τη συσκευή και
υποδεικνύουν σε ποιο επίπεδο λειτουργεί η
συσκευή. Οι γραμμές υποδεικνύουν:
• την επιθυμητή θερμοκρασία στην κλίμακα
• εάν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι
υψηλότερη ή χαμηλότερη από την
προηγούμενη (αυξανόμενη ή μειούμενη
κινούμενη ένδειξη).
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη
πιέζοντας τα κουμπιά Θερμοκρασίας 3 ,
4.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία για τον
καταψύκτη είναι -18°C.
Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία.
Η καθορισμένη θερμοκρασία θα
επιτευχθεί εντός 24 ωρών.
Η καθορισμένη θερμοκρασία
παραμένει αποθηκευμένη ακόμα
και μετά από διακοπή ρεύματος.
Λειτουργία Eco
Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες αποθήκευσης
των τροφίμων.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
a. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη της
Λειτουργίας Eco.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία:
για τον καταψύκτη: -18°C.
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
a. Πιέστε το 5 Λειτουργία για να
επιλέξετε μια άλλη λειτουργία ή
μέχρι να μην εμφανίζεται κανένα
εικονίδιο λειτουργίας στην οθόνη.
Η λειτουργία
απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την
καθορισμένη θερμοκρασία.
Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
Αν θέλετε να μειώσετε γρήγορα τη
θερμοκρασία του καταψύκτη,
χρησιμοποιήστε τη Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη η οποία διατηρεί τα συστατικά
των τροφίμων.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη της Λειτουργίας
Ταχεία Κατάψυξη.
Η Λειτουργία Ταχεία Κατάψυξη
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από
περίπου 52 ώρες.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πριν
από την αυτόματη διακοπή της:
1. Πιέστε το κουμπί 5 Λειτουργία για να
επιλέξετε μια άλλη λειτουργία ή μέχρι να
μην εμφανίζεται εικονίδιο λειτουργίας
στην οθόνη.
Η λειτουργία απενεργοποιείται
μεταβάλλοντας την καθορισμένη
θερμοκρασία για τον καταψύκτη.
Λειτουργία Ψύξη Μπουκαλιών
Η Λειτουργία Ψύξη Μπουκαλιών μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την
ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερμού σε
επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπορεί να είναι
χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν μια συνταγή
12
απαιτεί την ψύξη ενός μίγματος για
ορισμένη χρονική περίοδο, ή όταν
απαιτείται υπενθύμιση για μπουκάλια που
βρίσκονται στον καταψύκτη για γρήγορη
ψύξη.
1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
πιέστε το κουμπί 2 Ψύξη Μπουκαλιών.
Εμφανίζεται η ένδειξη της Λειτουργίας Ψύξη
Μπουκαλιών.
Περιμένετε μέχρι ο χρονοδιακόπτης να
εμφανίσει τον καθορισμένο χρόνο (30
λεπτά).
2. Πιέστε το κουμπί Μείωσης
θερμοκρασίας 3 και το κουμπί
Αύξησης θερμοκρασίας 4 για να
αλλάξετε τον καθορισμένο χρόνο του
χρονοδιακόπτη από 1 έως 90 λεπτά.
Εμφανίζεται η ένδειξη χρονοδιακόπτη (min)..
Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης,
αναβοσβήνει η ένδειξη της Λειτουργίας
Ψύξη Μπουκαλιών και ακούγεται ένας
ηχητικός συναγερμός.
3. Αφαιρέστε τυχόν μπουκάλια που
βρίσκονται στον θάλαμο καταψύκτη.
4. Πιέστε το κουμπί 2 Ψύξη Μπουκαλιών
για να διακόψετε τον ήχο και να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ανά πάσα στιγμή
κατά τη διάρκεια της
αντίστροφης μέτρησης
πιέζοντας το κουμπί 2 Ψύξη
Μπουκαλιών. Η ένδειξη
Λειτουργίας Ψύξη
Μπουκαλιών σβήνει.
Μπορείτε να αλλάξετε τον
χρόνο κατά τη διάρκεια της
αντίστροφης μέτρησης,
καθώς και στο τέλος,
πιέζοντας το κουμπί Μείωσης
θερμοκρασίας 3 και το
κουμπί Αύξησης
θερμοκρασίας 4 .
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13
Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας
Η αύξηση της θερμοκρασίας στον θάλαμο
του καταψύκτη (για παράδειγμα λόγω
προηγούμενης διακοπής ρεύματος ή επειδή
είναι ανοικτή η πόρτα) υποδεικνύεται με
ηχητικό συναγερμό και με τις ενδείξεις
συναγερμού και θερμοκρασίας καταψύκτη
που αναβοσβήνουν.
Για απενεργοποίηση του συναγερμού και
σίγαση του ηχητικού σήματος, πιέστε
οποιοδήποτε κουμπί. Η ένδειξη
θερμοκρασίας του καταψύκτη εμφανίζει για
λίγα δευτερόλεπτα τη μέγιστη θερμοκρασία
που επιτεύχθηκε. Στη συνέχεια, εμφανίζεται
ξανά η καθορισμένη θερμοκρασία.
Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να
αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν οι
φυσιολογικές συνθήκες και στη συνέχεια
σβήνει.
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας
Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περίπου
90 δευτερόλεπτα, ακούγεται ένας ηχητικός
συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη
συναγερμού.
Ο συναγερμός σταματά μόλις κλείσει η
πόρτα. Κατά τη διάρκεια του συναγερμού,
το ηχητικό σήμα μπορεί να απενεργοποιηθεί
πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί.
Καθημερινή χρήση
Ημερολόγιο κατάψυξης
Αξεσουάρ
Παγοθήκη
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
x1
Παγοκύστες
Τα σύμβολα αναπαριστούν διαφορετικούς
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.
Οι αριθμοί υποδηλώνουν τους χρόνους
αποθήκευσης σε μήνες για τους ανάλογους
τύπους κατεψυγμένων τροφίμων. Κατά πόσο
ισχύει η ανώτερη ή η κατώτερη τιμή του
εμφανιζόμενου χρόνου αποθήκευσης
εξαρτάται από την ποιότητα των τροφίμων
και την επεξεργασία τους πριν
καταψυχθούν.
x2
Παραγωγή πάγου
Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με δίσκο
για να παρασκευάζετε παγάκια.
1. Γεμίστε τον δίσκο με νερό.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο στον θάλαμο του
καταψύκτη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
μεταλλικά αντικείμενα για την
αφαίρεση του δίσκου από τον
καταψύκτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τη
συσκευή με βρεγμένα χέρια
καθώς μπορεί να κολλήσουν σε
οποιαδήποτε εσωτερική
επιφάνεια.
Παγοκύστες
Μαζί με τον καταψύκτη παρέχονται δύο
παγοκύστες. Αυτές αυξάνουν το χρόνο
διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος ή βλάβης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε και
μην πίνετε το περιεχόμενο των
παγοκυστών.
Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος
για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων,
καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων
βαθιάς κατάψυξης.
Για την κατάψυξη μικρής ποσότητας
φρέσκων τροφίμων δεν είναι απαραίτητο να
αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα,
ενεργοποιήστε τη Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη τουλάχιστον 24 ώρες προτού
τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον θάλαμο του
καταψύκτη.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς
κατάψυξη στους δύο επάνω θαλάμους.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί
να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια
ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της
συσκευής.
14
Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέπει
να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς
κατάψυξη.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία
κατάψυξης, επιστρέψτε στην απαιτούμενη
θερμοκρασία (βλ. «Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη»).
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη
φορά ή μετά από μια περίοδο μη
λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα
προϊόντα στον θάλαμο, η συσκευή πρέπει
να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες με
ενεργοποιημένη τη Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη.
Τα συρτάρια του καταψύκτη διασφαλίζουν
την εύκολη και γρήγορη ανεύρεση της
συσκευασίας τροφίμων που αναζητάτε. Εάν
πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες
ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα
συρτάρια εκτός από το κάτω συρτάρι, το
οποίο πρέπει να παραμένει στη θέση του για
τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Διατηρείτε
τα τρόφιμα σε όλα τα ράφια σε απόσταση
τουλάχιστον 15 mm από την πόρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση κατά
λάθος απόψυξης, για
παράδειγμα σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα
ήταν κομμένο για περισσότερο
από την τιμή που αναγράφεται
στον πίνακα τεχνικών
χαρακτηριστικών στην ενότητα
«χρόνος ανόδου», τα
αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να
καταναλωθούν σύντομα ή να
μαγειρευτούν αμέσως και στη
συνέχεια να κρυώσουν για να
καταψυχθούν και πάλι.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
Απόψυξη
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της
κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να
αποψύχονται στον θάλαμο ψυγείου ή σε
θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον
διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να
μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,
απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν την
περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί
περισσότερο.
Αφαίρεση των καλαθιών κατάψυξης και
των γυάλινων ραφιών από τον καταψύκτη
Τα καλάθια κατάψυξης και τα γυάλινα
ράφια διαθέτουν αναστολέα, ώστε να
αποτρέπεται η τυχαία αφαίρεση ή πτώση
τους.
Για την αφαίρεση ενός καλαθιού από τον
καταψύκτη:
Για την εισαγωγή ενός καλαθιού στον
καταψύκτη:
1. Ανασηκώστε ελαφρά το μπροστινό
μέρος του καλαθιού.
2. Όταν ξεπεράσετε τα τελικά σημεία της
διαδρομής, σπρώξτε το καλάθι πίσω στη
θέση του.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι τα
πορτάκια και τα καλάθια είναι
κλειστά προτού κλείσετε την
πόρτα.
Για την αφαίρεση ενός γυάλινου ραφιού
από τον καταψύκτη:
1. Πιέστε τις ασφάλειες στο γυάλινο ράφι.
2. Τραβήξτε το ράφι έξω από την συσκευή.
1
1. Τραβήξτε το καλάθι προς τα εσάς.
2. Μόλις φτάσει στα τελικά σημεία της
διαδρομής, αφαιρέστε το σηκώνοντας το
μπροστινό του μέρος προς τα πάνω.
2
1
Για την εισαγωγή ενός ραφιού στη συσκευή:
1
1. Τοποθετήστε το ράφι στις ράγες.
2. Σπρώξτε το ράφι ανασηκώνοντας το
πίσω μέρος του.
2
Υποδείξεις και συμβουλές
Κανονικοί ήχοι λειτουργίας
Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας:
• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος
ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το
ψυκτικό αντλείται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος
ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το
ψυκτικό αντλείται.
• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το
εσωτερικό της συσκευής ο οποίος
προκαλείται από τη θερμική διαστολή
(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό
φαινόμενο).
• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην
την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.
• Μην αφαιρείτε τις παγοκύστες από το
καλάθι καταψύκτη.
Συμβουλές κατάψυξης
• Καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,
φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
• Για πιο αποδοτική κατάψυξη και απόψυξη
διαχωρίζετε τα τρόφιμα σε μικρές
μερίδες.
• Τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή
πλαστικές σακούλες. Βεβαιωθείτε ότι οι
συσκευασίες είναι αεροστεγείς.
• Για την αποφυγή αύξησης της
θερμοκρασίας των ήδη κατεψυγμένων
τροφίμων, μην τοποθετείτε φρέσκα μη
κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα σε
κατεψυγμένα.
16
• Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται
καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα
από τα λιπαρά Το αλάτι μειώνει τη
διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
• Μην τρώτε παγάκια, πάγο ή γρανίτες
αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον
καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος
κρυοπαγήματος.
• Είναι σκόπιμο να γράφετε την
ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε
συσκευασία ώστε να μπορείτε να
υπολογίζετε τον χρόνο αποθήκευσης.
Συμβουλές για την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
• Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες διατήρησης
των κατεψυγμένων τροφίμων του
εμπορίου ήταν κατάλληλες στο
κατάστημα αγοράς.
• Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα
έχουν μεταφερθεί ταχύτατα από το
κατάστημα αγοράς στον καταψύκτη.
• Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα
αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν
να καταψυχθούν ξανά.
• Μην υπερβαίνετε τον χρόνο
αποθήκευσης που υποδεικνύεται από
τους παρασκευαστές των τροφίμων.
• Μην αποθηκεύετε γυάλινα δοχεία με
υγρά στον θάλαμο καταψύκτη καθώς
μπορεί να σπάσουν.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές προειδοποιήσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από
οποιαδήποτε εργασία
συντήρησης αποσυνδέετε τη
συσκευή από την πρίζα.
Η συσκευή αυτή περιέχει
υδρογονάνθρακες στη μονάδα
ψύξης της, και για το λόγο αυτό
οι εργασίες συντήρησης και
επαναφόρτισης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τα αξεσουάρ και μέρη της
συσκευής δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο
πιάτων.
Καθάρισμα του εσωτερικού
Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, το
εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να
πλυθούν με χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι για την αφαίρεση της τυπικής
μυρωδιάς ενός ολοκαίνουριου προϊόντος
και, στη συνέχεια, να σκουπιστούν καλά για
να στεγνώσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες που
χαράσσουν, χλωρίνη ή
καθαριστικά που έχουν ως βάση
το πετρέλαιο καθότι
καταστρέφουν το φινίρισμα.
Τακτικός καθαρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,
μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε
σωληνώσεις ή/και καλώδια που
βρίσκονται στο εσωτερικό του
θαλάμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε να μην
προκληθεί ζημιά στο σύστημα
ψύξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν μετακινείτε τη
συσκευή, να την ανασηκώνετε
από το μπροστινό μέρος για να
μη χαράξετε το δάπεδο.
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:
1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα
εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο
ουδέτερο σαπούνι.
17
2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα
λάστιχα της πόρτας, ώστε να
παραμένουν καθαρά και χωρίς
υπολείμματα.
3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.
4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε το
συμπυκνωτή και το συμπιεστή στο πίσω
μέρος της συσκευής με μια βούρτσα.
Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την
απόδοση της συσκευής και εξοικονομεί
κατανάλωση ρεύματος.
Απόψυξη του καταψύκτη
Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι frost free.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσσώρευση
πάγου όταν λειτουργεί, ούτε στα εσωτερικά
τοιχώματα ούτε στα τρόφιμα.
Περίοδοι εκτός λειτουργίας
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις
ακόλουθες προφυλάξεις:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
3. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα
εξαρτήματα.
4. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές
για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες
οσμές.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν επιθυμείτε η
συσκευή να παραμείνει
ενεργοποιημένη, ζητήστε από
κάποιο άτομο να ελέγχει τον
θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε
να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο
εσωτερικό σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
18
Αντιμετωπιση προβληματων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Η συσκευή είναι απενεργο- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
ποιημένη.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν έχει συνδεθεί σωστά
το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα.
Συνδέστε σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
τάσης προς την πρίζα.
Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική
συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή κάνει θόρυβο.
Η συσκευή δεν στηρίζεται
σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή.
Είναι ενεργοποιημένος ένας Ο θάλαμος τέθηκε πρόηχητικός ή οπτικός συναγερ- σφατα σε λειτουργία ή η
μός.
θερμοκρασία είναι ακόμη
πολύ υψηλή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας».
Είναι ενεργοποιημένος ένας Η πόρτα έχει μείνει ανοιηχητικός ή οπτικός συναγερ- χτή.
μός.
Κλείστε την πόρτα. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Συναγερμός
Ανοιχτής Πόρτας».
Είναι ενεργοποιημένος ένας Η θερμοκρασία στη συηχητικός ή οπτικός συναγερ- σκευή είναι πολύ υψηλή.
μός.
Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Αντί για αριθμούς εμφανίζε- Πρόβλημα αισθητήρα θερται ένα ορθογώνιο ή τετρά- μοκρασίας.
γωνο σύμβολο στην Οθόνη
Θερμοκρασίας.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις (το σύστημα ψύξης
θα συνεχίσει να ψύχει τα τρόφιμά σας, αλλά δεν θα είναι
δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
19
Πιθανή αιτία
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε
λειτουργία κατάστασης
αναμονής.
Αντιμετώπιση
Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω- Επικοινωνήστε με το πλησιέματικός.
στερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειθερμοκρασία.
τουργία».
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα Περιμένετε μερικές ώρες και,
μεγάλες ποσότητες τροφί- στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά τη
μων.
θερμοκρασία.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Τα τρόφιμα που τοποθετή- Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα
σατε στη συσκευή ήταν πο- να αποκτήσουν θερμοκρασία
λύ ζεστά.
δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Δεν έχει κλείσει σωστά η
πόρτα.
Ο συμπιεστής λειτουργεί
συνεχώς.
Η Λειτουργία Ταχεία Κατά- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειψυξη είναι ενεργοποιημέ- τουργία Ταχεία Κατάψυξη».
νη.
Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής κατηγορίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας».
Ο συμπιεστής δεν ξεκινά
Αυτό είναι φυσιολογικό,
αμέσως μετά την έναρξη της δεν υπάρχει δυσλειτουρΛειτουργίας Ταχεία Κατάψυ- γία.
ξη ή μετά από την αλλαγή
της θερμοκρασίας.
Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από
λίγη ώρα.
Υπάρχει ροή νερού στο δάπεδο.
Προσαρμόστε την έξοδο του
νερού απόψυξης ώστε να ρέει
μέσα στο δίσκο εξάτμισης.
Η έξοδος του νερού απόψυξης δεν είναι συνδεδεμένη στο δίσκο εξάτμισης
που βρίσκεται επάνω από
το συμπιεστή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
20
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση
της θερμοκρασίας.
Η Λειτουργία Ταχεία Κατά- Απενεργοποιήστε τη Λειτουρψυξη είναι ενεργοποιημέ- γία Ταχεία Κατάψυξη χειροκίνη.
νητα ή περιμένετε μέχρι η λειτουργία να απενεργοποιηθεί
αυτόματα για να ρυθμίσετε τη
θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Λειτουργία Ταχεία
Κατάψυξη».
Η ένδειξη DEMO εμφανίζεται στην οθόνη.
Η συσκευή βρίσκεται σε
κατάσταση επίδειξης.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
ο ρυθμιστής θερμοκραυψηλή.
σίας.
Κρατήστε πατημένο το Λειτουργία για 10 δευτερόλεπτα
περίπου έως ότου ακουστεί
ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και η οθόνη σβήσει για λίγο.
Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η θερμοκρασία των τροφί- Αφήστε τη θερμοκρασία των
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
μων είναι πολύ υψηλή.
τροφίμων να μειωθεί στη θερυψηλή.
μοκρασία δωματίου πριν από
την αποθήκευση.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Ανοίγετε πολύ συχνά την
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
πόρτα.
υψηλή.
Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν
είναι απαραίτητο.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Η Λειτουργία Ταχεία Κατά- Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειείναι πολύ χαμηλή/πολύ
ψυξη είναι ενεργοποιημέ- τουργία Ταχεία Κατάψυξη».
υψηλή.
νη.
Η θερμοκρασία στη συσκευή Δεν υπάρχει κυκλοφορία
είναι πολύ χαμηλή/πολύ
κρύου αέρα στη συσκευή.
υψηλή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή.
Οι πλαϊνές πλευρές της συσκευής είναι ζεστές.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 mm
ανάμεσα στην κάθε πλευρά
της συσκευής και στα γύρω
έπιπλα όταν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος υπερβαίνει
τους 38°C.
Αυτή η κατάσταση είναι
φυσιολογική και οφείλεται
στη λειτουργία του εναλλάκτη θερμότητας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
21
Πιθανή αιτία
Η πόρτα δεν ανοίγει εύκολα. Προσπαθήσατε να ανοίξετε πάλι την πόρτα αμέσως
μετά το κλείσιμό της.
Εάν η συσκευή συνεχίζει να μη
λειτουργεί σωστά μετά τους
παραπάνω ελέγχους,
επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Θα βρείτε τη λίστα στο τέλος του
παρόντος εγχειριδίου.
Κλείσιμο της πόρτας
1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.
2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες
συναρμολόγησης.
Αντιμετώπιση
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα από το κλείσιμο της πόρτας και ανοίξτε την πάλι.
3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα
ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED
μακράς διάρκειας.
Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις
επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη
φωτισμού. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία προϊόντος
Τύπος συσκευής
Καταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης
Ανεξάρτητη
Διαστάσεις προϊόντος
Ύψος
1854 mm
Πλάτος
595 mm
Βάθος
668 mm
Όγκος (καθαρός)
Καταψύκτης
229 Λίτρα
Σύστημα απόψυξης
Καταψύκτης
αυτόματο
Βαθμολογία αστεριών
Χρόνος ανόδου
28 ώρες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
22
Χωρητικότητα κατάψυξης
20 kg/24 ώρες
Κατανάλωση ενέργειας
0,627 kWh/24 ώρες
Στάθμη θορύβου
42 dB (A)
Ενεργειακή κλάση
A++
Τάση
230 - 240 V
Συχνότητα
50 Hz
Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην
εσωτερική αριστερή πλευρά της συσκευής,
καθώς και στην ετικέτα κατανάλωσης
ενέργειας.
Περιβαλλοντικα θεματα
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας
μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη
δημοτική αρχή.
ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA
Για πόσο χρόνο ισχύει η εγγύηση IKEA;
Ποιος θα πραγματοποιήσει την επισκευή;
Αυτή η εγγύηση ισχύει για 5 έτη από την
αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής
σας στην IKEA. Ως αποδεικτικό αγοράς
απαιτείται η αρχική απόδειξη πώλησης. Αν
στο πλαίσιο της εγγύησης γίνουν εργασίες
επισκευής, δεν παρατείνεται η χρονική
διάρκεια της εγγύησης για τη συσκευή.
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του
εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών
τεχνικής εξυπηρέτησης.
Τι καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;
23
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η εγγύηση καλύπτει προβλήματα της
συσκευής, τα οποία έχουν προκληθεί από
προβληματική κατασκευή ή αστοχίες υλικών
από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή
χρήση της συσκευής. Οι εξαιρέσεις
προσδιορίζονται στο τμήμα με τον τίτλο “Τι
δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;”
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το κόστος
για την αποκατάσταση του προβλήματος π.χ.
επισκευές, ανταλλακτικά, εργατικά και
μεταφορά θα καλύπτονται, με την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση στη συσκευή
δεν απαιτεί ειδικές δαπάνες και ότι το
ελάττωμα σχετίζεται με προβληματική
κατασκευή ή αστοχία υλικών που
καλύπτονται από την εγγύηση. Υπό αυτές τις
προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της
ΕΕ (Αρ. 99/44/ΕΚ) και οι αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που
αντικαθιστώνται περιέρχονται στην
ιδιοκτησία της IKEA
•
•
•
•
Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το
πρόβλημα;
Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται,
ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA
ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής
εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια,
κατά την αποκλειστική διακριτική του
ευχέρεια, είτε στην επισκευή του
προβληματικού προϊόντος, είτε στην
αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο
προϊόν.
Τι δεν καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση;
• Η φυσιολογική φθορά.
• Η εσκεμμένη ή από αμέλεια φθορά, η
βλάβη που προκλήθηκε από τη μη τήρηση
των οδηγιών χρήσης, από εσφαλμένη
εγκατάσταση ή από σύνδεση σε
εσφαλμένη ηλεκτρική τάση, η φθορά που
•
•
•
•
•
προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική
αντίδραση, η σκουριά, η διάβρωση ή η
φθορά από νερό, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά την υπερβολική σκληρότητα
νερού, η φθορά που προκαλείται από μη
φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Τα αναλώσιμα μεταξύ των οποίων οι
μπαταρίες και οι λαμπτήρες.
Τα μη λειτουργικά και τα διακοσμητικά
μέρη τα οποία δεν επηρεάζουν την
κανονική χρήση της συσκευής, καθώς και
οι γρατσουνιές και οι τυχόν χρωματικές
διαφορές.
Η ακούσια φθορά που προκαλείται από
ξένα αντικείμενα ή ουσίες και ο
καθαρισμός ή η απόφραξη των φίλτρων,
των συστημάτων αποστράγγισης ή των
θηκών σαπουνιού.
Η φθορά στα παρακάτω μέρη:
υαλοκεραμική επιφάνεια, βοηθητικά
εξαρτήματα, καλάθια για
μαχαιροπίρουνα και πιατικά, σωλήνες
παροχής και αποστράγγισης, στοιχεία
στεγανοποίησης, λαμπτήρες και
καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες,
διακόπτες, κελύφη και τμήματα κελυφών.
Από αυτές τις φθορές εξαιρούνται όσες
αποδεικνύεται ότι έχουν προκληθεί από
σφάλματα της παραγωγής.
Οι περιπτώσεις όπου δε διαπιστώθηκε
πρόβλημα κατά την επίσκεψη τεχνικού.
Οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
από τους διορισμένους μας παρόχους
τεχνικής εξυπηρέτησης και/ή
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τεχνικής
εξυπηρέτησης ή στις οποίες δεν
χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
Οι επισκευές που προκαλούνται από
εγκατάσταση που είναι προβληματική ή
δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό
περιβάλλον δηλ. η επαγγελματική χρήση
Ζημιές λόγω μεταφοράς. Εάν ένας
πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι
του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν
είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο,
εάν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη
24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε
τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο
προϊόν κατά τη μεταφορά καλύπτονται
από την παρούσα εγγύηση.
• Κόστος αρχικής εγκατάστασης της
συσκευής IKEA. Ωστόσο, εάν ο παροχέας
υπηρεσιών επισκευής της IKEA ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής επισκευάσει ή
αντικαταστήσει τη συσκευή βάσει των
όρων της παρούσας εγγύησης, ο
παροχέας υπηρεσιών επισκευής ή ο
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης
υπηρεσιών επισκευής θα εγκαταστήσει
ξανά την επισκευασμένη συσκευή ή θα
εγκαταστήσει τη συσκευή
αντικατάστασης, εάν απαιτείται.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε
περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό
πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο
οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια
ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη
συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές
ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.
Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία
Η εγγύηση της IKEA σας παραχωρεί
ιδιαίτερα νομικά δικαιώματα, τα οποία
καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν όλες τις
εθνικές νομικές απαιτήσεις που
ενδεχομένως να διαφοροποιούνται από
χώρα σε χώρα.
Πεδίο ισχύος
Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μία
χώρα της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη
χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται
στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που
ισχύουν στη νέα χώρα. Η υποχρέωση για
εκτέλεση υπηρεσιών στο πλαίσιο της
εγγύησης υφίσταται μόνο εφόσον:
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της χώρας στην οποία υποβάλλεται η
αξίωση εγγύησης,
• η συσκευή τηρεί και έχει εγκατασταθεί
σύμφωνα με τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες
Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.
Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση για συσκευές IKEA:
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την
υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση
της IKEA για:
1. να υποβάλλετε αξίωση στο πλαίσιο
αυτής της εγγύησης,
2. να ζητήσετε διευκρινίσεις για την
εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο
έπιπλο κουζίνας IKEA. Η τεχνική
εξυπηρέτηση δε θα παράσχει
διευκρινίσεις σχετικά με:
• τη συνολική εγκατάσταση της
κουζίνας της IKEA,
• τις συνδέσεις στις παροχές
ενέργειας: ηλεκτρικού ρεύματος
(εφόσον η συσκευή παρέχεται χωρίς
ρευματολήπτη και καλώδιο), νερού
και αερίου καθώς αυτές πρέπει να
εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό προσωπικό.
3. να ζητήσετε διευκρινίσεις για το
εγχειρίδιο χρήστη και για τις
προδιαγραφές της συσκευής της IKEA.
Για να εξασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή υποστήριξη, παρακαλούμε
διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες
Συναρμολόγησης και/ή την ενότητα του
Εγχειριδίου Χρήστη του παρόντος
φυλλαδίου προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν
χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας
Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του
παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα
των επιλεγμένων παροχέων υπηρεσιών της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών
αριθμών σε κάθε χώρα.
Προκειμένου να σας
προσφέρουμε γρήγορη
εξυπηρέτηση, συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε τους αριθμούς
τηλεφώνου που αναγράφονται
στο τέλος του παρόντος
εγχειριδίου. Πάντα να
ανατρέχετε στους αριθμούς που
αναγράφονται στο φυλλάδιο της
εκάστοτε συσκευής για την οποία
χρειάζεστε βοήθεια. Προτού μας
καλέσετε, φροντίστε να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό προϊόντος
IKEA (κωδικός 8 ψηφίων) και τον
Αριθμό Σειράς (κωδικός 8
ψηφίων που βρίσκεται στην
πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών) της συσκευής
για την οποία θέλετε βοήθεια.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ! Αποτελεί τη δική σας
απόδειξη αγοράς και είναι
απαραίτητη για να ισχύσει η
εγγύηση. Μην ξεχνάτε ότι η
απόδειξη αναφέρει επίσης το
όνομα και τον αριθμό είδους
IKEA (8-ψήφιος κωδικός) για
κάθε μία από τις συσκευές που
αγοράσατε.
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;
Για επιπλέον ερωτήσεις που δεν αφορούν
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση,
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του
πλησιέστερου καταστήματος IKEA.
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο της συσκευής πριν
επικοινωνήσετε μαζί μας.
25
26
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Bediening
Dagelijks gebruik
26
27
29
31
32
35
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Milieubescherming
IKEA GARANTIE
37
38
39
42
43
43
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde
installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de
3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
NEDERLANDS
27
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit
geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door
de fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij
deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Veiligheidsvoorschriften
installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder de verpakking en de
transportbouten.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat het
zwaar is. Gebruik altijd
28
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht
kan circuleren.
Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u minstens
4 uur wachten voordat u het apparaat
op de stroom aansluit. Hierdoor kan de
olie terug in de compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die
te vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als
u hem wilt verplaatsen, om krassen op
de vloer te voorkomen.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een elektricien
om de elektrische onderdelen te
wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven dan
het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij
uitdrukkelijk geschikt verklaard door de
fabrikant.
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan
(R600a), aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Ventileer de kamer goed.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken
in het vriesvak. Dit zal extra druk in de
drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Raak de compressor of condensator niet
aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
NEDERLANDS
Binnenverlichting
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het
apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig.
Indien de afvoer verstopt is, zal er water
op de bodem van het apparaat liggen.
29
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
• Het koelcircuit en de isolatiematerialen
van dit apparaat zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
Plaatsing
SN
+10°C tot + 32°C
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
NEDERLANDS
Voor sommige typen of modellen
kunnen zich enige functionele
problemen voordoen als ze
worden gebruikt buiten dit
bereik. De juiste werking kan
alleen worden gegarandeerd
binnen het aangegeven
temperatuurbereik. Als u twijfels
hebt over waar het apparaat te
installeren, raadpleeg dan de
verkoper, de klantenservice of de
dichstsbijzijnde erkende
servicedienst.
Locatie
Installeer, om de beste prestatie te
garanderen, het apparaat van
hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor dat
lucht vrij aan de achterkant van het
apparaat kan circuleren.
30
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
huis.
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact. De
netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd
worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
NEDERLANDS
31
Beschrijving van het product
Productoverzicht
1
2
5
3
4
1 Bedieningspaneel
2 Vrieskleppen
3 Vrieslades
4 Typeplaatje
5 MaxiBox-laden
NEDERLANDS
32
Bediening
Bedieningspaneel
1
6 5
1
2
3
4
Scherm
Flessen koelen-toets
Toets om de temperatuur lager te zetten
Toets om de temperatuur hoger te
zetten
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de 5
stand-toets en 3 -toets om de temperatuur
4
3
2
5 stand-toets
6 ON/OFF-toets
kouder te zetten tegelijkertijd gedurende
enkele seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ongedaan maken.
Scherm
A
G
A. Alarmlampje
B. Eco-functielampje
C. Snelvries--functielampje
B
C
D
F
D. Indicatielampje voor temperatuur
E. Balkindicatielampjes
F. Flessen koelen-functielampje
E
33
NEDERLANDS
G. DEMO -moduslampje
Na selectie van 5 stand of een
van de 3 , 4
temperatuurknoppen start de
animatie
.
Na selectie van de temperatuur
knippert de animatie een paar
minuten.
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Druk op knop 6 ON/OFF als het display
uit is.
Het geluidsalarm kan na circa 15 seconden
worden geactiveerd.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde
standaardtemperatuur.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het alarm.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
Als DEMO verschijnt op het display, staat
het apparaat in de demonstratiestand.
Deze modus wordt gebruikt door de
winkelier om de werking van het apparaat
te tonen. Raadpleeg het hoofdstuk
"Probleemoplossing" om de DEMO-modus
uit te schakelen.
Als de deur gedurende enkele
minuten open blijft staan, gaat
de verlichting automatisch uit. De
verlichting wordt gereset door de
deur te sluiten en te openen.
Uitschakelen
Druk op de 6 ON/OFF-knop gedurende 3
seconden.
Het display wordt uitgeschakeld.
Trek de stekker uit het stopcontact om de
stroomtoevoer naar het apparaat af te
sluiten.
Balkindicatielampjes
De balkjes begeleiden u bij de interactie
met het systeem en geven aan op welk
niveau het systeem presteert. De balkjes
tonen:
• de gewenste temperatuur op de schaal
• of de ingestelde temperatuur hoger of
lager is dan de vorige (stijgende of
dalende animatie).
Temperatuurregeling
Stel de temperatuur van de vriezer in door
op de temperatuurknoppen 3 , 4 te
drukken.
De standaard temperatuur voor de vriezer
is -18°C.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal
binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft
de ingestelde temperatuur
opgeslagen.
Eco-functie
Kies deze functie voor optimale bewaring
van voedsel.
1. Om de functie aan te zetten:
a. Druk op knop 5 stand totdat het
Eco-functielampje verschijnt.
Het temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur:
voor de vriezer: -18°C.
2. Om de functie uit te zetten:
34
NEDERLANDS
a. Druk op 5 stand om een andere
functie te selecteren of tot geen
ander functiesymbool op het
weergave te zien is.
De functie wordt
uitgeschakeld door een
andere ingestelde
temperatuur te selecteren.
Snelvries--functie
Als u de temperatuur van de diepvriezer
snel moet laten dalen, gebruikt u de
Snelvries--functie om de kwaliteit van het
voedsel te behouden.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op knop 5 stand totdat
functielampje Snelvries- verschijnt.
De Snelvries--functie wordt automatisch
na ongeveer 52 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze
automatisch deactiveert:
1. Druk op knop 5 stand om een andere
functie te selecteren of tot geen ander
functiesymbool op het weergave te zien
is.
De functie gaat uit door een
andere ingestelde
vriezertemperatuur te selecteren.
Flessen koelen-functie
De Flessen koelen-functie wordt gebruikt
om een geluidsalarm in te stellen op een
gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig
wanneer een recept gedurende een
bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u
niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer
hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen.
1. Druk op knop 2 Flessen koelen om de
functie aan te zetten.
Flessen koelen functielampje verschijnt.
Wacht totdat de timer de ingestelde
waarde (30 minuten) toont.
2. Druk op de knop Temperatuur kouder
3 of de knop Temperatuur warmer 4
om de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten.
Het Timerindicatielampje wordt
weergegeven (min).
Op het einde van de aftelling knippert het
functielampje Flessen koelen en klinkt een
alarm.
3. Verwijder alle flessen uit het vriesvak.
4. Druk op de 2 Flessen koelen-knop om
de klank uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
De functie kan op elk moment
worden uitgeschakeld tijdens
het aftellen door op knop 2
Flessen koelen te drukken.
Flessen koelen-lampje voor
de vakantiefunctie gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het
aftellen en na afloop altijd
wijzigen door te drukken op
de toets 3 om de
temperatuur kouder te zetten
en de toets 4 om de
temperatuur warmer te
zetten.
Alarm bij hoge temperatuur
Een stijging van de temperatuur in het
vriesvak (bijvoorbeeld doordat de stroom is
uitgevallen of doordat de deur openstaat)
wordt aangegeven door een geluidsalarm,
het knipperen van het alarmlampje en het
temperatuurlampje van de vriezer.
Om het alarm te resetten en het
geluidsalarm uit te schakelen een
willekeurige toets indrukken. Het
temperatuurlampje van de vriezer toont de
hoogste temperatuur gedurende een
aantal seconden. Vervolgens wordt de
ingestelde temperatuur weer getoond.
NEDERLANDS
35
Het indicatielampje alarm blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld en gaat dan uit.
Alarm bij open deur
Het alarm stop als de deur wordt gesloten.
Tijdens het alarm kan het geluidssignaal
worden uitgeschakeld door op een
willekeurige knop te drukken.
Als de deur circa 90 seconden open blijft
staan, start het geluidsalarm en knippert
het alarmlampje.
Dagelijks gebruik
Invriesagenda
1-2
Koudeaccu's
3-4
3-6
3-6
3-6
x2
Het maken van ijsblokjes
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
De symbolen geven verschillende soorten
ingevroren levensmiddelen aan.
De cijfers geven de bewaartijd in maanden
aan voor de bijbehorende ingevroren
levensmiddelen. Of de hoogste of laagste
waarde van de aangegeven bewaartijd
van toepassing is, hangt af van de kwaliteit
van het voedsel en eventuele bereiding
voordat het werd ingevroren.
Dit apparaat is uitgerust met een bakje om
ijsblokjes te maken.
1. Vul het bakje met water.
2. Zet het bakje in het vriesvak
Let op! Gebruik geen metalen
voorwerpen om het bakje uit de
vriezer te verwijderen.
Let op! Raak het apparaat niet
aan met natte handen, want die
kunnen aan de binnenkant
blijven vastplakken.
Accessoires
Koudeaccu's
Bakje voor ijsblokjes
De vriezer is uitgerust met twee
vrieselementen. Hierdoor blijft het voedsel
langer koud als de stroom uitvalt of als er
een stroomstoring is.
x1
Let op! De vrieselementen niet
openen en de inhoud ervan niet
opdrinken.
36
NEDERLANDS
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en om diepvriesvoedsel
langere tijd te bewaren.
Om kleine hoeveelheden vers voedsel in te
vriezen is het niet nodig om de instelling te
veranderen.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
Snelvries--functie ten minste 24 uur voordat
u het in te vriezen voedsel in het vriesvak
legt.
Plaats het verse in te vriezen voedsel de
twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen
die in 24 uur kunnen worden ingevroren,
staat aangegeven op het typeplaatje, een
label dat zich aan de binnenkant van het
apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens
deze periode geen ander voedsel toe om in
te vriezen.
Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"Snelvries- functie").
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een
periode dat het niet is gebruikt inschakelt,
dient u voordat u de producten in het vak
legt het apparaat minstens 2 uur te laten
werken met de Snelvries--functie
ingeschakeld.
De vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
makkelijk kan vinden. Indien grote
hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste lade die nodig is voor een
goede luchtcirculatie. Leg de etenswaar op
alle schappen minstens 15 mm verwijderd
van de deur.
Let op! In het geval van
onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur
die op de kaart met technische
kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moeten ontdooide
etenswaren snel geconsumeerd
worden of onmiddellijk bereid
worden, afkoelen en opnieuw
worden ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de
bereiding iets langer duren.
Vrieskorven en glasplaten uit de vriezer
verwijderen
De vrieskorven en glazen schappen hebben
een limietstop om te voorkomen dat ze per
ongeluk verschuiven of vallen.
Verwijderen van een korf uit een vriezer:
1. Trek de korf naar u toe.
2. Als het einde is bereikt, neemt u de korf
uit door de voorkant op te tillen.
NEDERLANDS
37
1. Druk op de lipjes van het glazen schap.
2. Trek het schap uit het apparaat.
1
1
2
Korf in de vriezer plaatsen:
1. Til het voorste deel van de korf een klein
stukje op.
2. Zodra de korven over de eindpunten
heen zijn, kunt u de korf terug op zijn
plaats schuiven.
Let op! Zorg ervoor dat de
kleppen en korven zijn gesloten
voordat u de deur sluit.
2
1
Een schap terugplaatsen in het apparaat:
1. Plaats het schap op de geleiders.
2. Trek het schap door de achterkant op te
tillen.
Verwijderen van een glazen schap uit de
vriezer:
Aanwijzingen en tips
Normale bedrijfsgeluiden:
Tips voor energiebesparing
De volgende geluiden zijn normaal tijdens
de werking:
• De deur niet vaker openen of open laten
staan dan strikt noodzakelijk.
• Verwijder de vrieselementen niet uit de
vrieskorf.
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid
als het koelmiddel door leidingen wordt
gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de
binnenkant van het apparaat
veroorzaakt door thermische uitzetting
(een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de
thermostaat als de compressor aan of uit
gaat.
Tips voor het invriezen
• Vries alleen verse en grondig
schoongemaakte levensmiddelen van
uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en
ontdooien het voedsel in kleine porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic. Zorg ervoor dat de verpakking
luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de temperatuur
van al ingevroren voedsel toeneemt,
NEDERLANDS
dient u vers voedsel hier niet direct naast
te plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te
bewaren dan dikke. Zout maakt voedsel
minder lang houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of
waterijsjes niet meteen nadat ze uit de
vriezer zijn gehaald opeten. Gevaar
voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum op
elk pakje te vermelden, dan kunt u zien
hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
38
•
•
•
•
wijze door de winkelier werden
bewaard.
Zorg ervoor dat de ingevroren
levensmiddelen zo snel mogelijk van de
winkel naar uw vriezer gebracht worden.
Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft
het snel en kan het niet opnieuw worden
ingevroren.
Bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.
Bewaar geen glazen potten met
vloeistoffen in de vriezer. Deze kunnen
breken.
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Algemene waarschuwingen
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat
koolwaterstoffen in de
koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen
van het apparaat zijn niet
geschikt om in een afwasmachine
gewassen te worden.
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water en
een beetje neutrale zeep om de typische
geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.
Let op! Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
Periodieke reiniging
Let op! Trek niet aan leidingen
en/of kabels aan de binnenkant
van de kast en verplaats of
beschadig ze niet.
Let op! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
Let op! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt
verplaatsen, om krassen op de
vloer te voorkomen.
NEDERLANDS
39
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te
verzekeren dat ze schoon en vrij van
restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor
en de compressor aan de achterkant
van het apparaat schoon met een
borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het
elektriciteitsverbruik besparen.
De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat er
geen rijp gevormd wordt als het vriesvak
werkt, noch op de binnenwanden, noch op
het voedsel.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt
wordt
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle toebehoren
schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
Let op! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag
dan iemand om het zo nu en dan
te controleren, om te voorkomen
dat het bewaarde voedsel
bederft, als de stroom uitvalt.
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat is uitgescha- Zet het apparaat aan.
keld.
Het apparaat werkt niet.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Het apparaat werkt niet.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact
aan. Neem contact op met
een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai. Het apparaat is niet stevig Controleer of het apparaat
en stabiel geplaatst.
stabiel staat.
NEDERLANDS
Storing
40
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kist is kortgeleden aan- Zie 'Alarm hoge temperatuur'.
gezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De deur is open gelaten.
Sluit de vuldeur. Zie "Alarm
deur open".
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend elektromonteur of de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Er verschijnt een rechthoekig Probleem met de temperaof vierkant symbool in plaats tuur van de sensor.
van getallen op het temperatuurdisplay.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar
de temperatuur kan niet aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje werkt niet.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is goed in- Raadpleeg het hoofdstuk 'Begesteld.
diening'.
De compressor werkt continu.
Er werden veel producten
tegelijk geplaatst.
De compressor werkt continu.
De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de
is te hoog.
klimaatklasse.
De compressor werkt continu.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst,
was te warm.
De compressor werkt continu.
De deur is niet goed geslo- Zie 'De deur sluiten'.
ten.
De compressor werkt continu.
De functie Snelvries- is ingeschakeld.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
Raadpleeg " Snelvries- functie"
NEDERLANDS
Storing
41
Mogelijke oorzaak
De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen
middellijk na het drukken op storing.
Snelvries- of na het veranderen van de temperatuur.
Oplossing
De compressor start na een
korte tijd.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer
aangesloten op de vervast op de verdamperbak.
damperbak boven de
compressor.
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie Snelvries- is ingeschakeld.
Schakel Snelvries--functie
handmatig uit of wacht tot de
functie automatisch uitschakelt
om de temperatuur in te stellen. Raadpleeg " Snelvriesfunctie"
DEMO verschijnt op het display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
Houd stand ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang
geluid klinkt en het display
even uitschakelt.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De functie Snelvries- is ingeschakeld.
Raadpleeg " Snelvries- functie"
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
NEDERLANDS
Storing
42
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De zijpanelen van het appa- Dit is een normale situatie
raat worden warm.
die wordt veroorzaakt
door de werking van de
warmtewisselaar.
Zorg ervoor dat er bij een omgevingstemperatuur van boven de 38°C tussen ieder apparaat en het omliggende
meubilair minstens een afstand van 30 mm wordt aangehouden.
Deur gaat niet makkelijk
open.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Als het apparaat nog steeds niet
naar behoren werkt na uitvoeren
van de bovenstaande controles,
neem dan contact op met de
erkende klantenservice. U kunt
een lijst aan het einde van deze
handleiding vinden.
De deur sluiten
1. Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af.
Raadpleeg de instructies voor het
monteren.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met
de klantenservice.
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op met
de klantenservice.
Technische gegevens
Productcategorie
Apparaattype
Diepvries
Installatietype
Vrijstaand
Productafmetingen
In hoogte
1854 mm
Breedte
595 mm
Diepte
668 mm
Nettovolume
NEDERLANDS
Diepvries
43
229 Liter
Ontdooisysteem
Diepvries
auto
Aantal sterren
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
28 uur
Invriescapaciteit
20 kg/24u
Energieverbruik
0,627 kWh/24u
Geluidsniveau
42 dB (A)
Energieklasse
A++
Spanning
230 – 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het
afval van elektrische en elektronische
met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
44
NEDERLANDS
Deze garantie is geldig voor 5 jaar vanaf
de orginele datum van aankoop van Uw
apparaat bij IKEA. De orginele verkoopbon
is benodigd als bewijs van aankoop. Indien
onderhoudswerk is uitgevoerd onder de
garantie, zal dit de garantie periode voor
het apparaat niet verlengen.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of
schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van
de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.
• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.
• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.
• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.
• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.
• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.
• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.
NEDERLANDS
• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.
• Gebruik van het apparaat in niethuishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.
• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.
• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.
Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EUland.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
45
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan
voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;
• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montageinstructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.
De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van
het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA
keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet
(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.
3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.
Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebruikershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt
NEDERLANDS
Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoonnummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Voordat
u ons belt, zorg ervoor dat u het
IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en
het serienummer (8 cijfers die op
het typeplaatje staan) bij de
hand hebt voor het apparaat
waarvoor u onze hulp nodig
hebt.
BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
46
47
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
280158242-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2089067-3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising