IKEA | KYLANDE | User manual | IKEA KYLANDE Ръководство за употреба

IKEA KYLANDE Ръководство за употреба
KYLANDE
BG
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
25
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Действие
Всекидневна употреба
4
6
8
9
10
13
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
15
16
17
21
22
22
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
БЪЛГАРСКИ
•
5
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни условия
и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в
магазини, офиси и други работни места
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
Не запушвайте вентилационните отвори от външната или
вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от типовете,
препоръчани от производителя, вътре в отделенията за
съхранение на хранителни продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте
абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като
аерозолни флакони със запалимо гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център или
лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
6
БЪЛГАРСКИ
Инструкции за безопасност
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
• Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
• При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте
поне 4 часа, преди да свържете уреда
към захранването. Това е, за да се
позволи на маслото да се влива
обратно в компресора.
• Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратичката), извадете
щепсела от контакта.
• Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или котлони.
• Не монтирайте уреда където има
директна слънчева светлина.
• Не инсталирайте този уред на места,
които са прекалено влажни или
студени.
• Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от токов
удар.
• Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (нарп. основен контакт за
захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизираният сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
• Захранващия кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за
захранване.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, ел. шок или пожар.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Внимавайте да не причините повреда
на хладилната верига. Той съдържа
изобутан (R600a), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Този газ е запалим.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
7
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове да
се допират до пластмасовите части на
уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнерът за
напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща
от фризерното отделение, ако ръцете
Ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която
вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
• Видът лампи, използвани в този уред, е
само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Обслужване
• За поправка на уредът, свържете се с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
8
БЪЛГАРСКИ
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Разполагане
Монтирайте този уред на сухо и добре
проветрено място, където температурата
в помещението отговаря на климатичния
клас, посочен на табелката с данни на
уреда:
Климатичен клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Местоположение
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч от
източници на топлина, като радиатори,
бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има свободна
циркулация на въздух по вътрешната
задна стена на корпуса.
Свързване към електрическата мрежа
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
БЪЛГАРСКИ
9
Описание на уреда
Общ преглед на продукта
1
2
5
3
4
1 Контролен панел
2 Клапи на фризера
3 Чекмеджета на фризера
4 Табелка с технически данни
5 Шкафове Максибокс
БЪЛГАРСКИ
10
Действие
Контролен панел
1
6 5
4
3
2
1 Екран
2 Бутон Замръзяване на бутилка
3 Бутон за намаляване на
температурата
4 Бутон за повишаване на
температурата
5 Бутон Режим
6 Бутон ON/OFF
Можете да промените предварително
зададения звук на бутоните, като
температурата 3 в продължение на
няколко секунди. Промяната е обратима.
натиснете едновременно бутона 5
Режим и този за намаляване на
Екран
A
G
A. Индикатор за аларми
B. Индикатор за функция Еко
C. Индикатор на функцията Бързо
замразяване
B
C
D
F
D. Индикатор за температура
E. Индикатори на решетки
F. Индикатор на функцията
Замръзяване на бутилка
E
11
БЪЛГАРСКИ
G. Индикатор на режим DEMO
След като изберете 5 Режим
или един от бутоните за
температура 3 , 4 , се появява
анимацията
.
След избиране на
температурата, анимацията
мига за няколко минути.
Включване
Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
Натиснете бутона 6 ON/OFF, ако
дисплеят е изключен.
Звуковата аларма може да се активира
след около 15 секунди.
Индикаторът за температура показва
зададената температура по
подразбиране.
За да нулирате алармата, вижте
"Аларма за висока температура".
За да изберете различна температура,
вижте "Регулиране на температурата".
Ако на дисплея се появи DEMO, това
означава, че уредът е в демонстрационен
режим. Този режим се използва от
търговеца за представяне на
функционалността на уреда. Вижте глава
"Отстраняване на неизправности" за
деактивиране на режим DEMO.
Ако вратата остане отворена
за няколко минути,
осветлението ще изгасне
автоматично. Лампичката се
нулира чрез затваряне и
отваряне на вратичката.
Изключване
Натиснете бутона 6 ON/OFF в
продължение на 3 секунди.
Дисплеят се изключва.
За да изключите уреда от захранването,
извадете щепсела от захранващия
контакт.
Индикатори на решетки
Решетките ви направляват при
взаимодействие с уреда и показват на
какво ниво работи той. Решетките
показват:
• желаната температура по скалата
• дали зададената температура е повисока или по-ниска от предишната
( анимация с увеличаване или
намаляване).
Регулиране на температурата
Настройте температурата на фризера
като натиснете бутоните за температура
3, 4.
Температурата по подразбиране за
фризера е -18 °C.
Индикаторът за температура показва
зададената температура.
Зададената температура ще
бъде достигната в рамките на
24 часа.
След спиране на тока
зададената температура
остава запаметена.
Функция Еко
Изберете тази функция за оптимално
съхранение на хранителни продукти.
1. За да активирате функцията:
БЪЛГАРСКИ
a. Натиснете бутона 5 Режим до
появяване на индикатора на
функция Еко Function indicator
appears.
Индикаторът за температура показва
зададената температура:
за фризер: -18°C.
2. За да деактивирате функцията:
a. Натиснете 5 Режим, за да
изберете друга функция или
докато на дисплея изчезнат всички
икони на функции.
Функцията се деактивира
чрез избор на друга
зададена температура.
Функция Бързо замразяване
Ако е необходимо бързо намаляване на
температурата във фризера, използвайте
функцията Бързо замразяване, която
запазва хранителните качества на
продуктите.
За да активирате функцията:
1. Натиснете бутона 5 Режим до
появяване на индикатора на
функцията Бързо замразяване.
Функцията Бързо замразяване се
изключва автоматично след около 52
часа.
За да изключите функцията преди
автоматичното й изключване:
1. Натиснете бутона 5 Режим, за да
изберете друга функция или докато от
дисплея изчезнат всички икони за
функция.
Функцията се деактивира чрез
избор на друга зададена
температура на фризера.
Функция Замръзяване на бутилка
Функцията Замръзяване на бутилка се
използва за задаване на звуков сигнал в
12
предпочитан час, полезна например
когато според рецепта сместа трябва да
се охлади за определен период от време
или когато е необходимо напомняне
бутилките, оставени във фризера за
бързо охлаждане, да не бъдат
забравени.
1. За да включите функцията, натиснете
бутона 2 Замръзяване на бутилка.
Появява се индикаторът на функцията
Замръзяване на бутилка.
Изчакайте докато таймерът покаже
зададената стойност (30 мин).
2. Натиснете бутона за намаляване на
температурата 3 и този за
увеличаване на температурата 4 за
промяна на стойността на таймера от
1 на 90 минути.
Показва се индикаторът на таймера (min).
В края на отброяването индикаторът на
функцията Замръзяване на бутилка
започва да мига и прозвучава звуков
сигнал.
3. Отстранете всички бутилки от
фризерното отделение.
4. Натиснете бутона 2 Замръзяване на
бутилка, за да изключите сигнала и да
преустановите функцията.
Можете да деактивирате
функцията във всеки един
момент по време на
отброяването като
натиснете бутона 2
Замръзяване на бутилка.
Индикаторът на функцията
Замръзяване на бутилка се
изключва.
Можете да проментие
времето при отброяването и
в края му, като натиснете
бутона за намаляване на
температурата 3 и бутона
за увеличаване на
температурата 4 .
БЪЛГАРСКИ
13
Аларма за висока температура
Увеличаването на температурата във
фризерното отделение (напр. поради
непредвидено спиране на тока или
отворена вратичка) се обозначава от
звукова аларма, премигване на
индикатора на алармата и този на
температурата във фризера.
За да нулирате алармата и да изключите
звуковия сигнал, натиснете който и да е
бутон. Индикаторът за температура на
фризера показва най-високата
достигната температура за няколко
секунди. След това показва отново
зададената температура.
Индикаторът за аларма продължава да
мига, докато не се възобновят
нормалните условия, след което се
изключва.
Аларма за отворена врата
Ако вратичката е оставена отворена в
продължение на около 90 секунди,
звуковата аларма се включва и
индикаторът на алармата започва да
мига.
Алармата спира след затваряне на
вратичката. По време на алармата
звуковият сигнал може да бъде заглушен
чрез натискане на който и да било бутон.
Всекидневна употреба
Календар на замразяване
Принадлежности
Тавичка за лед
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
x1
Фризерни блокове
Символите показват различни типове
замразени продукти.
Цифрите показват времето за
съхранение в месеци за съответните
типове замразени продукти. Дали важи
горната или долната стойност за
посоченото време на съхранение зависи
от количеството на хранителните
продукти и предварителната им
обработка преди замразяване.
x2
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с тавичка за
приготвяне на кубчета лед.
1. Напълнете тавичката с вода.
2. Поставете тавичката в отделението на
фризера
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте метални
инструменти за изваждане на
формата от фризера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
докосвайте уреда с мокри
ръце, тъй като могат да
залепната на вътрешната
повърхност.
Фризерни блокове
Във фризера има два фризерни блока.
Те увеличават продължителността от
време, в което храната ще бъде запазена
при прекъсване на електрозахранването
или повреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
отваряйте и не консумирайте
съдържанието на фризерните
блокове.
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За замразяване на малко количество
пресни храни не е необходимо да се
променя настоящото положение.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията Бързо
замразяване най-малко 24 часа, преди
да поставите хранителни продукти за
замразяване във фризерното отделение.
Поставете свежата храна, която искате
да замразите във горните две отделения.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24
часа, е указано на табелката с данни –
14
етикет, поставен във вътрешността на
уреда.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
Когато процесът на замразяване
приключи, се върнете на необходимата
температура (вж. "Функция Бързо
замразяване").
Съхраняване на замразена храна
При първоначално активиране или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне 2
часа с включена функция Бързо
замразяване, преди да поставите
хранителни продукти в отделението.
Чекмеджетата на фризера осигуряват
бързо и лесно откриване на храните,
които желаете. Ако следва да се
съхраняват големи количества храна,
премахнете всички шкафчета, освен найдолното шкафче, което трябва да стои на
своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране. Дръжте храната
на всички рафтове на разстояние от
вратата не по-малко от 15 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случай
на случайно размразяване,
например поради спиране на
тока, ако уредът е бил
изключен за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време
на повишаване", замразената
храна трябва се консумира
бързо или да се сготви веднага,
да се охлади и след това да се
замрази отново.
БЪЛГАРСКИ
15
Размразяване
За поставяне на кошница във фризера:
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, което имате за тази операция.
1. Леко повдигнете предната част на
кошницата.
2. След като достигнете краищата,
натиснете кошницата обратно в
позиция.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете
се, че клапите и кошниците са
затворени, преди да затворите
вратичката.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера:
в такъв случай готвенето ще отнеме
повече време.
Изваждане на кошници и стъклени
рафтове за замразяване от фризера
Кошниците за фризера и стъклените
рафтове разполагат с ограничители,
които предотвратяват непреднамерено
изваждане или падане.
За изваждане на стъклен рафт от
фризера:
1. Натиснете резетата на стъкления
рафт.
2. Извадете рафта от уреда.
За отстраняване на кошница от фризер:
1. Издърпайте кошницата към себе си.
2. След достигане на краищата, извадете
кошницата, като насочите предната й
част нагоре.
1
2
1
2
1
За поставяне на рафт обратно в уреда:
1. Поставете рафта върху плъзгачите.
2. Издърпайте рафта, като повдигнете
задната му част.
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
БЪЛГАРСКИ
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или изключва.
Съвети за икономия на електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
• Не отстранявайте фризерните пакети
от фризерното отделение.
Съвети за замразяване
• Замразявайте само висококачествени,
свежи и почистени хранителни
продукти.
• За по-ефективно замразяване и
размразяване разделете храната на
малки порции.
• Опаковайте храната в алуминиево
фолио или полиетилен. Уверете се, че
опаковките са херметични.
• За да избегнете повишаване в
температурата на вече замразена
храна, не поставяйте прясна
незамразена храна в непосредствена
близост.
16
• Постните храни се съхраняват подобре от мазните. Солта намалява
периода на съхранение на продуктите.
• Не консумирайте ледени кубчета, лед
или ледени близалки непосредствено
преди изваждането им от фризера.
Риск от замръзвания.
• Препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете
да проверявате етикета за времето на
съхранение.
Съвети за съхранение на замразени
храни
• Уверете се, че готовите замразени
хранителни продукти са били
правилно съхранявани от търговеца.
• Постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера за
възможно най-кратко време.
• Веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно.
• Не превишавайте срока на
съхранение, посочен от производителя
на хранителния продукт.
• Не съхранявайте стъклени съдове с
течности във фризерното отделение
поради опасност от счупване.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на каквито
и да било операции по
поддръжката.
Този уред съдържа
въглеводороди в охлаждащия
блок; следователно
поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите на
уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
БЪЛГАРСКИ
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и
всички вътрешни принадлежности с
хладка сапунена вода и малко неутрален
сапун, за да отстраните типичната за
новите изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като ще
повредят покритието.
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте да не повредите
охлаждащата система.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато
местите корпуса, наклонете го
на предния му ръб, за да
избегнете надраскване на
пода.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията
на вратата и ги забърсвайте, за да сте
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
17
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в задната
част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри работата
на уреда и ще реализира икономия
на енергия.
Обезскрежаване на фризера
Отделението на фризера е без
заскрежаване. Това означава, че не се
образува скреж, когато той работи, нито
по вътрешните стени, нито по
хранителните продукти.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако
желаете уредът да остане
включен, помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
БЪЛГАРСКИ
18
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Уредът не работи.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Уредът не работи.
Няма напрежение в захранващия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е укрепен пра- Проверете дали уредът стои
вилно.
стабилно.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Уредът е включен неотдавна или температурата е още твърде висока.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Вратата е оставена отво- Затворете вратата. Вижте
рена.
„Аларма за отворена врата“.
Звуковата или визуалната
аларма е включена.
Температурата в уреда е Свържете се с квалифицитвърде висока.
ран електротехник или с
най-близкия оторизиран сервизен център.
На дисплея за температура Проблем в температурсе показва правоъгълен
ния сензор.
или квадратен символ вместо цифри.
Вижте „Аларма за висока
температура“.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център
(охлаждащата система ще
продължи да охлажда продуктите, но температурата
няма да може да се регулира).
Лампата не свети.
Лампичката е в режим на Затворете и отворете вратаизчакване.
та.
Лампата не свети.
Лампата е дефектна.
Компресорът работи непрекъснато.
Температурата е зададе- Вижте глава „Действие“.
на неправилно.
Компресорът работи непрекъснато.
Прекалено много хранителни продукти са поставени едновременно.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
19
Възможна причина
Решение
Компресорът работи непрекъснато.
Температурата в помеВижте таблицата за климатищението е твърде висока. чен клас на табелка с технически данни.
Компресорът работи непрекъснато.
Хранителните продукти,
поставени в уреда, са
твърде топли.
Оставете хранителните продукти да се охладят до стайна
температура преди съхранение.
Компресорът работи непрекъснато.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте „Затваряне на вратата“.
Компресорът работи непрекъснато.
Функцията Бързо замразяване е включена.
Вижте „Функция Бързо замразяване“.
Компресорът не стартира
Това е нормално, не е
веднага след задействане
възникнала грешка.
на функцията Бързо замразяване или след промяна на температурата.
Компресорът се включва
след определено време.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за из- Свържете изходящия маркуч
тичаща се вода не е
за изтичаща се вода към тасвързан към тавата на из- вата на изпарителя.
парителя над компресора.
Не може да се задава температура.
Функцията Бързо замразяване е включена.
DEMO се показва на дисплея.
Уредът е в демонстрацио- Задръжте Режим натиснат за
нен режим.
приблизително 10 секунди,
докато не прозвучи продължителен звук и дисплеят се
изключи за кратко.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температурата не е настроен
правилно.
Изключете функцията Бързо
замразяване ръчно или изчакайте, докато се нулира
автоматично, за да зададете
температурата. Вижте
„Функцията Бързо замразяване“.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
20
Възможна причина
Решение
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Температурата на храни- Изчакайте температурата на
телните продукти е твър- хранителните продукти да
де висока.
спадне до стайна температура преди съхранение.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Вратата е била отваряна
прекалено често.
Отворяйте вратата само ако
е необходимо.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Функцията Бързо замразяване е включена.
Вижте „Функцията Бързо замразяване“.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Няма циркулация на студен въздух в уреда.
Уверете се, че има циркулация на студен въздух в уреда.
Страничните панели на
уреда са топли.
Това е нормално при ра- Уверете се, че има поне 30
бота на топлообменника. мм място между всяка страна
на уреда и заобикалящите го
мебели, когато стайната температура надвишава 38°C.
Вратата не се отваря лесно.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като сте я затворили.
Ако уредът все още не работи
правилно след горните
проверки, обърнете се към
най-близкия оторизиран
сервизен център. Можете да
намерите списъка в края на
това ръководство.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
монтаж.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили вратата, преди да я отворите отново.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете се
с оторизиран сервизен център.
Смяна на крушката
Уредът е снабден с интериорна
светодиодна лампичка с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло. Свържете се
с оторизираният център за обслужване.
БЪЛГАРСКИ
21
Технически данни
Продуктова категория
Тип на уреда
Фризер
Тип монтиране
Свободностоящ
Продуктови размери
Височина
1854 мм
Ширина
595 мм
Дълбочина
668 мм
Нетен обем
Фризер
229 Литра
Система за размразяване
Фризер
автоматично
Оценка със звезди
Време на повишаване
28 часа
Капацитет на замразяване
20 кг/24 ч
Консумация на електроенергия
0,627 kWh/24 ч
Ниво на шум
42 dB (A)
Енергиен клас
A++
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническите данни се намират на
табелката с данни на лявата, вътрешна
страна на уреда и на Енергийният стикер.
22
БЪЛГАРСКИ
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение
на 5 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
23
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
от вода, включително, но не само
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
ненормални условия на околната
среда.
Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
24
БЪЛГАРСКИ
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
25
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Funcţionarea
Utilizarea zilnică
25
26
28
30
31
34
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
36
37
38
41
42
42
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru
nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani
şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe dacă au
fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ROMÂNA
26
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe carcasa
aparatului sau din structura în care este încorporat.
Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte instrumente diferite
de cele recomandate de producător pentru a accelera
procesul de dezgheţare.
Nu deterioraţi circuitul frigorific.
Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul compartimentelor
de conservare a alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt
de tipul recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi
recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul autorizat de service al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Scoateţi toate materialele folosite la
ambalare şi buloanele de transport.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
27
ROMÂNA
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
• După instalare sau după inversarea uşii,
aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a
conecta aparatul la sursa de alimentare.
Aceasta pentru a permite uleiului să
curgă înapoi în compresor.
• Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea uşii),
scoateţi ştecherul din priză.
• Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
• Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
• Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
• Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea
podelei.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de alimentare
electrică şi compresorul). Contactaţi
Centrul de service autorizat sau un
electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
• Cablul de alimentare electrică trebuie să
rămână sub nivelul ştecherului.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Utilizarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare
sau incendiu.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată) în
interiorul aparatului, decât dacă acest
lucru este recomandat de către
producător.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific. Acesta conţine izobutan
(R600a), un gaz natural cu un nivel
ridicat de compatibilitate cu mediul.
Acest gaz este inflamabil.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse
de aprindere în cameră. Aerisiţi camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
• Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului. Aceasta
va crea presiune în recipientul cu
băutură.
• Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile
în aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
• Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
• Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
• Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
ROMÂNA
• Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor congelate.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec utilizat în acest aparat este
dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
• Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o. Dacă
evacuarea este blocată, apa dezgheţată
se va acumula în partea de jos a
aparatului.
28
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
• Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
• Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea locală
pentru informaţii privind aruncarea
adecvată a acestui aparat.
• Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Clasa cli- Temperatura mediului ambiant
matică
Poziţionarea
SN
între +10°C şi +32°C
Acest aparat trebuie instalat la interior întrun loc uscat şi bine ventilat în care
temperatura ambiantă corespunde cu clasa
climatică indicată pe plăcuţa cu datele
tehnice ale aparatului:
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
T
între +16°C şi +43°C
ROMÂNA
Unele probleme funcţionale pot
să apară la anumite tipuri de
modele când acestea sunt
utilizate în afara gamei
respective. Funcţionarea corectă
poate fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori
pentru temperatură. Dacă aveţi
nelămuriri cu privire la locul de
instalare a aparatului, vă rugăm
să apelaţi la vânzător, la
serviciul nostru de asistenţă
pentru clienţi sau la cel mai
apropiat Centru de service
autorizat.
Amplasarea
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere, lumină
solară directă etc. Aerul trebuie să poată
circula uşor în spatele aparatului.
29
Conexiunea la reţeaua electrică
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă
că tensiunea şi frecvenţa indicate pe
plăcuţa cu datele tehnice corespund cu
sursa de alimentare a locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului electric
este prevăzut cu un contact în acest scop.
Dacă priza din locuinţă nu este
împământată, conectaţi aparatul la o
împământare separată, în conformitate cu
reglementările în vigoare, după ce aţi
consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
ROMÂNA
30
Descrierea produsului
Prezentarea produsului
1
2
5
3
4
1 Panou de comandă
2 Clapete de congelare
3 Sertare congelator
4 Plăcuţă cu date tehnice
5 Sertare Maxibox
ROMÂNA
31
Funcţionarea
Panou de comandă
1
6 5
1
2
3
4
Afişaj
Buton Răcire băuturi
Buton temperatură mai mică
Buton temperatură mai mare
Se poate modifica sunetul predefinit al
butoanelor prin apăsarea simultană a
4
3
2
5 Buton Mod
6 Buton ON/OFF
mică timp de câteva secunde. Modificarea
este reversibilă.
butoanelor 5 Mod şi 3 Temperatură mai
Afişaj
A
G
A. Indicator alarmă
B. Indicator pentru Funcţia Eco
C. Indicator pentru Funcţia Congelare
rapidă
D. Indicator de temperatură
B
C
D
E
F
E. Indicatoare bară
F. Indicator pentru Funcţia Răcire băuturi
G. Indicator pentru Modul DEMO
ROMÂNA
După selectarea 5 Mod sau a
unuia dintre butoanele de
Temperatură 3 , 4 porneşte
animaţia
.
După selectarea temperaturii,
animaţia se aprinde intermitent
timp de câteva minute.
32
Indicatoare bară
Indicatoarele bară vă ghidează la
interacţiunea cu unitatea şi indică la ce
nivel funcţionează unitatea. Barele indică:
• temperatura dorită pe scală
• dacă temperatura setată este mai mare
sau mai mică faţă de cea anterioară
(animaţie care creşte sau descreşte).
Pornirea aparatului
Reglarea temperaturii
Introduceţi ştecherul în priză.
Setaţi temperatura frigiderului prin
apăsarea butoanelor Temperatură 3 , 4 .
Temperatura implicită pentru congelator
este -18°C.
Indicatorul de temperatură afişează
temperatura aleasă.
Temperatura aleasă va fi atinsă
în 24 de ore.
După o pană de curent,
temperatura setată rămâne
memorată.
Dacă afişajul este stins, apăsaţi butonul 6
ON/OFF.
Alarma acustică se poate activa după circa
15 secunde.
Indicatorul de temperatură afişează
temperatura aleasă implicit.
Pentru a reseta alarma consultaţi secţiunea
„Alarmă pentru temperatură ridicată”.
Pentru a selecta o temperatură diferită,
consultaţi paragraful „Reglarea
temperaturii”.
Dacă pe afişaj apare DEMO, aparatul se
află în modul demonstrativ. Acest mod este
folosit de comerciant pentru a prezenta
funcţiile aparatului. Consultaţi capitolul
„Depanarea” pentru dezactivarea Modului
DEMO.
Dacă uşa rămâne deschisă
câteva minute, lumina se va
stinge automat. Lumina se
resetează prin închiderea şi
deschiderea uşii.
Oprirea aparatului
Apăsaţi butonul 6 ON/OFF pentru 3
secunde.
Afişajul se va stinge.
Pentru a deconecta aparatul de la sursa de
alimentare, scoateţi ştecherul din priză.
Funcţia Eco
Selectaţi această funcţie pentru
depozitarea optimă a alimentelor.
1. Pentru activarea funcţiei:
a. Apăsaţi butonul 5 Mod până când
apare indicatorul Funcţiei Eco.
Indicatorul de temperatură afişează
temperatura aleasă:
pentru congelator: -18°C.
2. Pentru dezactivarea funcţiei:
a. Apăsaţi 5 Mod pentru a selecta o
altă funcţie sau până când nicio
pictogramă a funcţiei nu mai este
vizibilă pe afişaj.
Funcţia se opreşte prin
selectarea unei temperaturi
diferite.
33
ROMÂNA
Funcţia Congelare rapidă
Dacă trebuie să reduceţi rapid temperatura
din congelator, folosiţi Funcţia Congelare
rapidă care păstrează calităţile
alimentelor.
Pentru activarea funcţiei:
1. Apăsaţi butonul 5 Mod până când
apare indicatorul Funcţiei Congelare
rapidă.
Funcţia Congelare rapidă se va
dezactiva automat după aproximativ
52 ore.
Pentru a opri funcţia înainte de
dezactivarea ei automată:
1. Apăsaţi 5 Mod pentru a selecta o altă
funcţie sau până când nicio pictogramă
a funcţiei nu mai este vizibilă pe afişaj.
Funcţia se opreşte prin
selectarea unei temperaturi
diferite pentru congelator.
Funcţia Răcire băuturi
Funcţia Răcire băuturi va fi folosită pentru a
seta o alarmă acustică la o anumită oră,
fiind utilă, de exemplu, atunci când o reţetă
necesită răcirea unui amestec pentru o
anumită perioadă de timp sau atunci când
este nevoie de un semnal de reamintire
pentru a nu uita sticlele care au fost puse în
congelator pentru o răcire rapidă.
1. Pentru activarea funcţiei, apăsaţi
butonul 2 Răcire băuturi.
Apare indicatorul funcţiei Răcire băuturi.
Aşteptaţi până când cronometrul indică
valoarea aleasă (30 de minute).
2. Pentru a schimba valoarea setată a
cronometrului între 1 şi 90 de minute,
apăsaţi butonul Temperatură mai mică
3 şi butonul Temperatură mai mare 4 .
Este afişat indicatorul cronometrului (min).
La finalul numărătorii inverse, indicatorul
Funcţiei Răcire băuturi se aprinde
intermitent şi este activată o alarmă
acustică.
3. Scoateţi toate sticlele aflate în
compartimentul congelator.
4. Pentru a opri alarma şi a dezactiva
funcţia apăsaţi butonul 2 Răcire
băuturi.
Funcţia se poate dezactiva în
orice moment al numărătorii
inverse prin apăsarea
butonului 2 Răcire băuturi.
Indicatorul funcţiei Răcire
băuturi se stinge.
Se poate modifica ora în
orice moment pe durata
numărătorii inverse şi la final
prin apăsarea butonului
Temperatură mai mică 3 şi
a butonului Temperatură mai
mare 4 .
Alarmă pentru temperatură ridicată
O creştere a temperaturii în compartimentul
congelator (de exemplu din cauza unei
întreruperi anterioare a curentului sau
deschiderii uşii) este indicată de alarma
acustică, de clipirea indicatorului alarmei şi
a indicatorului de temperatură din
congelator.
Pentru a reseta alarma şi oprirea
semnalului acustic, apăsaţi orice buton.
Indicatorul de temperatură a congelatorului
indică cea mai ridicată temperatură atinsă
timp de câteva secunde. Apoi se afişează
din nou temperatura setată.
Indicatorul de alarmă se aprinde
intermitent în continuare, până când
condiţiile normale sunt restabilite, după
care se stinge.
34
ROMÂNA
Alarma pentru uşă deschisă
Dacă uşa este lăsată deschisă timp de circa
90 de secunde, porneşte alarma acustică şi
indicatorul alarmei clipeşte.
Alarma se opreşte după închiderea uşii. În
timpul alarmei, semnalul acustic poate fi
oprit prin apăsarea oricărui buton.
Utilizarea zilnică
Calendar de congelare
1-2
3-4
3-6
Blocuri de congelare
3-6
3-6
x2
Producerea cuburilor de gheaţă
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Simbolurile indică diferite tipuri de alimente
congelate.
Numerele indică durata de conservare, în
luni, pentru tipul respectiv de alimente
congelate. Valabilitatea valorii superioare
sau inferioare a duratei de conservare
indicate depinde de calitatea alimentelor şi
de tratamentul aplicat acestora înainte de
congelare.
Acest aparat este dotat cu tăviţă pentru
producerea cuburilor de gheaţă.
1. Umpleţi tăviţa cu apă.
2. Puneţi tăviţa în compartimentul
congelator
ATENŢIE! Nu folosiţi instrumente
metalice pentru a scoate tăviţa
din congelator.
ATENŢIE! Nu atingeţi aparatul cu
mâinile ude deoarece acestea se
pot lipi de suprafaţa internă.
Accesorii
Blocuri de congelare
Tăviţă pentru cuburi
de gheaţă
Două blocuri de congelare sunt puse în
congelator. Acestea au rolul de a mări
intervalul de timp în care alimentele vor fi
păstrate în eventualitatea unei întreruperi a
curentului sau a unei defecţiuni.
x1
ATENŢIE! Nu deschideţi şi nu
consumaţi conţinutul blocurilor de
congelare.
Congelarea alimentelor proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete şi
35
ROMÂNA
pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
Pentru a congela o cantitate redusă de
alimente proaspete nu este necesar să
modificaţi setarea curentă.
Pentru a congela alimente proaspete,
activaţi Funcţia Congelare rapidă cu cel
puţin 24 ore înainte de a introduce
alimentele de congelat în compartimentul
congelator.
Puneţi alimentele proaspete ce urmează a
fi congelate în cele două compartimente de
sus.
Cantitatea maximă de alimente care poate
fi congelată într-o perioadă de 24 de ore
este specificată pe plăcuţa cu datele
tehnice, o etichetă situată în interiorul
aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de ore:
în acest interval de timp nu mai puneţi alte
alimente la congelat.
După ce procesul de congelare s-a
terminat, reveniţi la temperatura necesară
(consultaţi „Funcţia Congelare rapidă").
Depozitarea preparatelor congelate
La activarea aparatului pentru prima dată
sau după o perioadă de neutilizare, înainte
de a introduce alimentele în congelator,
lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de cel
puţin 2 ore cu Funcţia Congelare rapidă
pornită.
Sertarele congelatorului vă permit să găsiţi
rapid şi uşor pachetul de alimente dorit.
Dacă se depozitează cantităţi mari de
alimente, scoateţi toate sertarele cu
excepţia sertarului inferior care trebuie
păstrat pentru a asigura o circulaţie bună a
aerului. Ţineţi alimentele de pe toate
rafturile la o distanţă de minim 15 mm faţă
de uşă.
ATENŢIE! În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din
cauza unei întreruperi a
curentului, dacă alimentarea
electrică a fost întreruptă pentru
mai mult timp decât valoarea
indicată în tabelul cu
caracteristicile tehnice din
paragraful „Timpul de atingere a
condiţiilor normale de
funcţionare", alimentele
decongelate trebuie consumate
rapid sau trebuie gătite imediat,
răcite şi apoi recongelate.
Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi
utilizate, pot fi dezgheţate în
compartimentul frigider sau la temperatura
camerei, în funcţie de timpul de care
dispuneţi pentru această operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct
din congelator: în acest caz, durata de
gătire va fi mai mare.
Scoaterea coşurilor de congelare şi a
rafturilor de sticlă din congelator
Coşurile de congelare şi rafturile de sticlă
au un opritor pentru a preveni scoaterea
sau căderea accidentală.
Pentru a scoate un coş dintr-un congelator:
1. Trageţi coşul spre dvs.
2. După ce ajungeţi la capăt, scoateţi coşul
ridicând în sus partea sa frontală.
ROMÂNA
36
1. Apăsaţi clemele raftului de sticlă.
2. Scoateţi raftul din aparat.
1
1
2
Pentru a introduce un coş în congelator:
1. Ridicaţi puţin partea din faţă a coşului.
2. După ce a trecut peste opritoare,
împingeţi coşul înapoi pe poziţia sa.
ATENŢIE! Asiguraţi-vă că aţi
închis sistemele de închidere şi
coşurile înainte de a închide uşa.
2
1
Pentru a introduce raftul înapoi în aparat:
1. Puneţi raftul pe ghidaje.
2. Trageţi raftul ridicând de partea din
spate.
Pentru a scoate un raft de sticlă din
congelator:
Informaţii şi sfaturi
Sunete normale în timpul funcţionării:
Următoarele sunete sunt normale pe durata
funcţionării:
• Un sunet slab ca un clipocit sau fierbere
de la bobine atunci când agentul
refrigerant este pompat.
• Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare de
la compresor când agentul refrigerant
este pompat.
• Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de dilatarea
termică (un fenomen fizic natural care nu
este periculos).
• Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
Recomandări pentru economisirea
energiei
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi
deschisă mai mult decât este absolut
necesar.
• Nu scoateţi blocurile pentru răcire din
coşul congelatorului.
Recomandări privind congelarea
• Congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine curăţate.
• Pentru o congelare şi dezgheţare mai
eficientă, împărţiţi alimentele în porţii
mici.
• Înveliţi alimentele în foile de aluminiu sau
polietilenă. Pachetele trebuie să fie
închise ermetic.
• Pentru a evita creşterea în temperatură
a alimentelor deja congelate, nu puneţi
ROMÂNA
alimente proaspete necongelate direct
lângă cele congelate.
• Alimentele fără grăsime se păstrează
mai bine şi pe o perioadă mai
îndelungată decât cele grase. Sarea
reduce perioada de păstrare a
alimentelor.
• Nu consumaţi cuburile de gheaţă, apa
îngheţată sau îngheţata imediat după ce
le-aţi scos din congelator. Pericol de
degerare.
• Pentru a putea ţine evidenţa perioadei
de depozitare se recomandă să notaţi
data congelării pe fiecare pachet.
37
• Asiguraţi-vă că alimentele congelate
sunt transferate din magazin în
congelator cât mai repede posibil.
• După dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
congelate din nou.
• Nu depăşiţi perioada de păstrare
indicată de producătorul alimentelor.
• Nu depozitaţi în compartimentul
congelator recipientele din sticlă care
conţin lichide deoarece acestea se pot
sparge.
Recomandări pentru stocarea alimentelor
congelate
• Asiguraţi-vă că alimentele congelate
comercial au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Avertismente generale
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare întreţinerea şi
reîncărcarea trebuie efectuate
numai de tehnicieni autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese ale
aparatului nu sunt adecvate
pentru a fi spălate în maşina de
spălat vase.
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de produs
nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi,
pulberi abrazive, agenţi de
curăţare pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora stratul
acoperitor.
Curăţarea periodică
ATENŢIE! Nu trageţi, nu
deplasaţi şi nu deterioraţi
conductele şi/sau cablurile din
interiorul carcasei.
ROMÂNA
38
ATENŢIE! Procedaţi cu atenţie
pentru a nu deteriora sistemul de
răcire.
gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe
alimente.
ATENŢIE! Când mutaţi aparatul,
ridicaţi din partea frontală,
pentru a evita zgârierea podelei.
Perioadele de nefuncţionare
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că sunt
curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din
spatele aparatului.
Această operaţiune va îmbunătăţi
performanţele aparatului şi va
economisi energia.
Decongelarea congelatorului
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor neplăcute.
ATENŢIE! Dacă doriţi să
menţineţi aparatul pornit, rugaţi
pe cineva să-l verifice din când în
când pentru ca alimentele din
interior să nu se strice în cazul
unei pene de curent.
În compartimentul congelatorului nu se
formează gheaţa. Acest lucru înseamnă că
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Aparatul nu funcţionează.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect în
priză.
Aparatul nu funcţionează.
Nu există tensiune la priză. Conectaţi alt aparat electric la
priză. Contactaţi un electrician
calificat.
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
ROMÂNA
Problemă
39
Cauză posibilă
Soluţie
Este activată o alarmă sonoră sau vizuală.
Aparatul a fost pornit recent sau temperatura încă
este prea ridicată.
Consultaţi capitolul „Alarmă
pentru temperatură ridicată”.
Este activată o alarmă sonoră sau vizuală.
Uşa a fost uitată deschisă.
Închideţi uşa. Consultaţi paragraful „Alarma pentru uşă
deschisă”.
Este activată o alarmă sonoră sau vizuală.
Temperatura din aparat
este prea mare.
Contactaţi un electrician calificat sau contactaţi cel mai
apropiat Centru de service autorizat.
Pe Afişajul pentru tempera- Problemă cu senzorul de
tură apare un simbol drep- temperatură.
tunghiular sau pătrat în locul
numerelor.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat
(sistemul de răcire va menţine
în continuare alimentele reci,
dar reglarea temperaturii nu
va fi posibilă).
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Compresorul funcţionează
continuu.
Temperatura nu este setată corect.
Consultaţi capitolul „Funcţionarea”.
Compresorul funcţionează
continuu.
Au fost introduse prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatura.
Compresorul funcţionează
continuu.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa climatică de pe plăcuţa cu date
tehnice.
Compresorul funcţionează
continuu.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura camerei înainte de a le introduce
în aparat.
Compresorul funcţionează
continuu.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închiderea uşii”.
ROMÂNA
Problemă
Compresorul funcţionează
continuu.
40
Cauză posibilă
Soluţie
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
Consultaţi paragraful „Funcţia
Congelare rapidă”.
Compresorul nu porneşte
Acest lucru este normal, nu Compresorul porneşte după
imediat după pornirea Func- a survenit nici o eroare.
un timp.
ţiei Congelare rapidă sau
după schimbarea temperaturii.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire nu este rezultate din topire în tăviţa
conectat la tăviţa de eva- de evaporare.
porare situată pe compresor.
Temperatura nu poate fi setată.
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
DEMO apare pe afişaj.
Aparatul este în modul de- Ţineţi apăsat Mod timp de
monstrativ.
aproximativ 10 secunde până
când este emis un sunet lung şi
afişajul se stinge pentru scurt
timp.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai mare/mai mică.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor să scadă până la temperatura camerei înainte de stocare.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă este
necesar.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
Consultaţi paragraful „Funcţia
Congelare rapidă”.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului rece prin aparat.
Dezactivaţi manual Funcţia
Congelare rapidă sau aşteptaţi până când funcţia se dezactivează automat pentru a
seta temperatura. Consultaţi
paragraful „Funcţia Congelare
rapidă”.
ROMÂNA
41
Cauză posibilă
Soluţie
Panourile laterale ale aparatului sunt calde.
Problemă
Este o stare normală cauzată de funcţionarea
schimbătorului de căldură.
Lăsaţi un spaţiu de minim 30
mm între fiecare latură a aparatului şi mobilierul înconjurător atunci când temperatura mediului ambiant depăşeşte 38°C.
Uşa nu se deschide uşor.
Aţi încercat să re-deschiAşteptaţi câteva secunde
deţi uşa imediat după ce a înainte de a închide şi re-desfost închisă.
chide uşa.
Dacă aparatul tot nu
funcţionează corespunzător
după verificările de mai sus,
contactaţi Centrul de service
autorizat. Lista centrelor se
găseşte la sfârşitul acestui
manual.
Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi
instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi centrul de
service autorizat.
Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă de lumină
interioară de tip LED cu o durată mare de
funcţionare.
Doar personalul de service poate înlocui
dispozitivul de iluminat. Contactaţi centrul
de service autorizat.
Date tehnice
Categoria produsului
Tipul aparatului
Congelator
Tipul instalării
Independent
Dimensiunile produsului
Înălţime
1854 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
668 mm
Volum net
Congelator
229 Litri
ROMÂNA
42
Sistemul de decongelare
Congelator
automată
Număr de stele
Perioada de atingere a condiţiilor normale de
funcţionare
28 ore
Capacitate de congelare
20 kg/24h
Consum de energie
0,627 kWh/24h
Nivel de zgomot
42 dB(A)
Clasa energetică
A++
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
stângă în interiorul aparatului, şi pe
eticheta energetică.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
43
ROMÂNA
Această garanţie este valabilă timp de 5
ani de la data cumpărării iniţiale a
aparatului dv. de la IKEA. Este necesar
bonul fiscal iniţial pentru dovedirea
achiziţiei. Dacă se efectuează lucrări de
service în baza garanţiei, acest lucru nu va
extinde perioada de garanţie pentru
aparat.
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
• Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
• Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
ROMÂNA
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
• Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
• Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
44
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Zona de validitate
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
ROMÂNA
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
45
46
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
47
280158246-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2089069-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising