IKEA | KYLANDE | User manual | IKEA KYLANDE Ohjekirja

IKEA KYLANDE Ohjekirja
KYLANDE
FI
SE
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
SUOMI
SVENSKA
4
23
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Käyttö
Päivittäinen käyttö
4
5
7
8
9
12
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
14
15
16
18
20
20
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
SUOMI
5
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai
kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla
välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa.
Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden säilytystiloissa,
elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä käytä vesisuihketta tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen
asennuksen tai oven avautumissuunnan
vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa
takaisin kompressoriin.
6
SUOMI
• Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen
laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
Se sisältää isobutaania (R600a), joka on
hyvin ympäristöön yhteensopiva
maakaasu. Kyseinen kaasu on syttyvää.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta ja
sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen.
Muutoin juomasäiliöön muodostuu
painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto, kompressori).
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun tai sähköasentajaan
sähköosien vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi
on tarkoitettu vain kodinkoneiden
valaistukseen. Älä käytä sitä
rakennuksen valaisemiseen.
Käyttö
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen
tai tulipalon vaara.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
•
•
•
•
•
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
SUOMI
7
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa.
Jos poistoaukko on tukossa, sulanut vesi
kerääntyy laitteen pohjalle.
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua.
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
Joissakin malleissa voi esiintyä
toiminnallisia ongelmia, jos niitä
käytetään kyseisen käyttövälin
ulkopuolella. Virheetön toiminta
taataan vain määritetyllä
lämpötilavälillä. Jos laitteen
asennuspaikan valitsemisessa on
epäselvyyksiä, käänny
jälleenmyyjän,
asiakaspalvelumme tai lähimmän
valtuutetun huoltopalvelun
puoleen.
SN
+10 °C – + 32 °C
N
+16 °C – + 32 °C
Sijainti
ST
+16 °C – + 38 °C
T
+16 °C – + 43 °C
Parhaan mahdollisen toiminnan
varmistamiseksi laitetta ei saa asentaa
lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden
tai boilereiden tms. lähelle eikä suoraan
auringonvaloon. Tarkista, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti laitteen takana.
SUOMI
8
Sähköliitäntä
Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella. Jos
pistorasia, johon laite kytketään, ei ole
maadoitettu, ota yhteys sähköasentajaan ja
pyydä asentajaa kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää EEC-direktiivien
vaatimukset.
Tuotekuvaus
Laitteen kuvaus
1
2
5
3
4
1 Käyttöpaneeli
2 Pakastusosastot
3 Pakastuslaatikot
4 Arvokilpi
5 Maxibox-laatikot
SUOMI
9
Käyttö
Käyttöpaneeli
1
6 5
1
2
3
4
Näyttö
Pullojen jäähdytys -painike
Lämpötilan alennuspainike
Lämpötilan lisäyspainike
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä voidaan
säätää painamalla samanaikaisesti 5 Tila
4
3
2
5 Tila -painike
6 ON/OFF -painike
alennuspainiketta muutaman sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
-painiketta ja 3 lämpötilan
Näyttö
A
G
A. Hälytyksen merkkivalo
B. Säästö-toiminnon merkkivalo
C. Pikapakastus-toiminnon merkkivalo
B
C
F
D. Lämpötilan merkkivalo
E. Palkit
D
E
10
SUOMI
F. Pullojen jäähdytys -toiminnon
merkkivalo
Kun 5 Tila tai jokin 3 , 4 lämpötilapainike valitaan,
animaatiot
käynnistyvät.
Kun lämpötila valitaan,
animaatio vilkkuu muutaman
minuutin ajan.
Laitteen kytkeminen toimintaan
Liitä pistoke pistorasiaan.
Paina 6 ON/OFF-painiketta, jos näyttö ei
ole päällä.
Äänimerkki voi aktivoitua noin 15 sekunnin
kuluttua.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
oletuslämpötilan.
Katso hälytyksen kuittausohjeet kohdasta
"Korkean lämpötilan hälytys".
Jos haluat muuttaa lämpötila-asetusta,
katso kohta "Lämpötilan säätäminen".
Jos DEMO tulee näkyviin näyttöön, laite on
esitystilassa. Tässä tilassa jälleenmyyjät
voivat esitellä laitteen toimintoja. Katso
ohjeet luvusta "Vianmääritys" DEMO-tilan
kytkemiseksi pois päältä.
Jos ovi on auki muutaman
minuutin, sisävalo sammuu
automaattisesti. Sisävalo
palautuu automaattisesti
toimintaan, kun ovi suljetaan ja
avataan.
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta
Paina 6 ON/OFF -painiketta 3 sekunnin
ajan.
Näyttö sammuu.
G. DEMO -tilan merkkivalo
Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen
pistoke pistorasiasta.
Palkit
Palkit ohjaavat käyttäjää laitteen käytön
aikana osoittaen laitteen toimintatason.
Palkit näyttävät:
• valitun lämpötila-asetuksen asteikolla
• onko lämpötila-asetus suurempi vai
pienempi edelliseen asetukseen
verrattuna (nouseva tai laskeva
animaatio).
Lämpötilan säätäminen
Aseta pakastimen lämpötila painamalla 3 ,
4 -lämpötilapainikkeita.
Pakastimen oletuslämpötila on -18 °C.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Asetettu lämpötila saavutetaan
24 tunnin kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy laitteen
muistissa sähkökatkoksen
jälkeen.
Säästö-toiminto
Valitse tämä toiminto elintarvikkeiden
optimaalista säilytystä varten.
1. Käynnistä toiminto seuraavasti:
a. Paina 5 Tila-painiketta, kunnes
Säästö-toiminnon merkkivalo syttyy.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan:
pakastin: -18 °C.
2. Sammuta toiminto seuraavasti:
a. Paina 5 Tila-painiketta toisen
toiminnon valitsemiseksi tai kunnes
11
SUOMI
näytössä ei näy toiminnon
kuvaketta.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla lämpötilaa.
Pikapakastus Toiminto
Jos pakastimen lämpötilan nopea
laskeminen on tarpeen, käytä
Pikapakastus-toimintoa, joka säilyttää
elintarvikkeiden laadun.
Käynnistä toiminto seuraavasti:
1. Paina 5 Tila-painiketta, kunnes
Pikapakastus-toiminnon merkkivalo
syttyy.
Pikapakastus-toiminto kytkeytyy pois
toiminnasta automaattisesti noin 52
tunnin kuluttua.
Toiminnon poistaminen käytöstä ennen sen
automaattista päättymistä:
1. Paina 5 Tila -painiketta toisen
toiminnon valitsemiseksi tai kunnes
näytössä ei näy toiminnon kuvaketta.
Toiminto voidaan sammuttaa
muuttamalla pakastimen
lämpötila-asetusta.
Pullojen jäähdytys Toiminto
Pullojen jäähdytys Toimintoa käytetään
hälytyksen aktivoitumisajan asettamiseen,
se on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun
ruoka-aineksia on jäähdytettävä jonkin
aikaa tai kun muistutus on tarpeen, ettei
pulloja unohdeta pakastimeen
pikajäähdytyksen aikana.
1. Käynnistä toiminto painamalla
painiketta 2 Pullojen jäähdytys.
Pullojen jäähdytys Toiminnon merkkivalo
syttyy.
Odota, kunnes ajastin näyttää asetetun
arvon (30 minuuttia).
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90 minuuttia
painamalla lämpötilan
alennuspainiketta 3 ja lämpötilan
lisäyspainiketta 4 .
Ajastimen merkkivalo syttyy. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
Pullojen jäähdytys -toiminnon merkkivalo
vilkkuu ja laitteesta kuuluu äänimerkki.
3. Poista pullot pakastimesta.
4. Paina 2 Pullojen jäähdytys -painiketta
äänimerkin pois päältä kytkemiseksi ja
toiminnon lopettamiseksi.
Voit poistaa toiminnon
käytöstä milloin tahansa
ajastuksen aikana
painamalla painiketta 2
Pullojen jäähdytys. Pullojen
jäähdytys Toiminnon
merkkivalo sammuu.
Aika-asetusta voidaan
muuttaa ajastuksen aikana ja
sen päättyessä painamalla
lämpötilan alennuspainiketta
3 ja lämpötilan
lisäyspainiketta 4 .
Korkean lämpötilan hälytys
Pakastimen lämpötilan noususta ilmoittaa
(esimerkiksi sähkökatkoksen tai oven
avaamisen jälkeen) äänimerkki, vilkkuvat
hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäyttö.
Hälytys voidaan nollata ja äänimerkki
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta. Pakastimen lämpötilanäyttö
näyttää korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen
näkyviin tulee uudelleen lämpötila-asetus.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat, minkä
jälkeen se sammuu.
12
SUOMI
Ovihälytys
Jos ovi jätetään auki noin 90 sekunnin
ajaksi, hälytysäänimerkki aktivoituu ja
hälytysmerkkivalo vilkkuu.
Hälytys sammuu, kun ovi suljetaan.
Hälytyksen aikana äänimerkki voidaan
sammuttaa painamalla mitä tahansa
painiketta.
Päivittäinen käyttö
Jääkuutioiden valmistus
Pakastuskalenteri
Laitteen mukana toimitetaan jääkuutioastia.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Symbolit ilmaisevat erilaisia pakastettavia
elintarvikkeita.
Numerot tarkoittavat kunkin
elintarvikeryhmän säilytysaikaa kuukausina.
Säilytysajan alemman vai ylemmän arvon
käyttäminen riippuu elintarvikkeen laadusta
ja käsittelystä ennen pakastamista.
Lisävarusteet
1. Täytä astia vedellä.
2. Laita astia pakastimeen
HUOMIO! Älä käytä apuna
metallisia välineitä ottaessasi
jääkuutioastiat pois
pakastimesta.
HUOMIO! Älä kosketa
laitteeseen märillä käsillä,
muutoin ne voivat tarttua
sisäpintaan.
Pakastimen kylmävaraajat
Pakastin sisältää kaksi kylmävaraajaa.
Sähkökatkon tai pakastimen toimintahäiriön
esiintyessä kylmävaraajat pitävät
pakastimen pitempään kylmänä pidentäen
näin elintarvikkeiden säilymisaikaa.
HUOMIO! Älä avaa
kylmävaraajia tai juo niiden
sisältämää nestettä.
Jääpala-astia
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen
x1
Pakastimen
kylmävaraajat
Pakastin soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden
pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse muuttaa.
x2
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
Pikapakastus-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
13
SUOMI
Aseta pakastettava tuore ruoka kahta
ylintä lokeroa.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee laitteen
sisäpuolella.
Sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa ennen käyttöä
jääkaapissa tai huoneen lämpötilassa
riippuen siitä, kuinka nopeasti niitä
tarvitaan.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Pienempiä paloja voidaan kypsentää myös
jäisinä suoraan pakastimesta otettuna.
Kypsennys kestää tässä tapauksessa
pitempään.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "Pikapakastus-toiminto").
Pakastuslaatikoiden ja lasihyllyjen
poistaminen pakastimesta
Pakasteiden säilyttäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan Pikapakastus-toiminnolla ennen
tuotteiden lisäämistä osastoon.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja nopeasti.
Jos pakastat suuren määrän elintarvikkeita,
poista kaikki laatikot alalaatikkoa lukuun
ottamatta. Alalaatikon on oltava
paikallaan, jotta ilmankierto toimii
asianmukaisesti. Säilytä elintarvikkeita
kaikilla hyllyillä vähintään 15 mm päässä
ovesta.
HUOMIO! Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun sähkö
on ollut poikki pitempään kuin
teknisissä ominaisuuksissa
(kohdassa Käyttöönottoaika)
mainitun ajan, sulaneet
elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava
ruoaksi ja jäähdytettävä, minkä
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen.
Pakastuslaatikoissa ja lasihyllyissä on
pysäyttimet, jotka estävät niiden irtoamisen
ja putoamisen vahingossa.
Laatikon poistaminen pakastimesta:
1. Vedä laatikkoa itseäsi kohti.
2. Kun päätepisteet saavutetaan, poista
laatikko kallistamalla sen etuosaa
ylöspäin.
1
2
Laatikon asettaminen pakastimeen:
1. Nosta varovasti laatikon etuosaa.
2. Kun laatikko on mennyt pysäyttimien
ohi, työnnä se takaisin paikalleen.
HUOMIO! Varmista, että läpät ja
korit on suljettu ennen oven
sulkemista.
Lasihyllyn poistaminen pakastimesta:
1. Paina lasihyllyn lukituksia.
2. Vedä hylly pois laitteesta.
14
SUOMI
Hyllyn asettaminen takaisin laitteeseen:
1. Aseta hylly kannattimille.
2. Vedä hylly sisään nostamalla sen
takaosaa.
1
2
1
Vihjeitä ja neuvoja
Normaalin toiminnan äänet
Seuraavat äänet ovat normaaleja käytön
aikana:
• Kevyt loriseva tai pulputtava ääni
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Huriseva ja sykkivä ääni kompressorista
jäähdytysaineen kierron aikana.
• Äkillinen rätisevä lämpölaajenemisen
aiheuttama ääni laitteen sisältä
(luonnollinen ja vaaraton ilmiö).
• Kevyt napsahdusääni lämpötilan
säätimestä kompressorin kytkeytyessä
päälle tai pois päältä.
Energiansäästövinkkejä
• Älä avaa ovea usein äläkä pidä ovea
auki pitempään kuin on tarpeen.
• Älä poista kylmävaraajia pakastimen
korista.
Pakastusohjeita
• Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja
puhdistettuja elintarvikkeita.
• Jaa ruoat pieniin osiin niiden
tehokkaampaa pakastusta ja sulatusta
varten.
• Kääri ruoat alumiinifolioon tai
talouskelmuun. Varmista, että
pakkaukset ovat ilmatiiviit.
• Älä aseta tuoreita pakastamattomia
elintarvikkeita pakastettujen ruokien
viereen välttääksesi pakastetettujen
ruokien lämpötilan nousun.
• Vähärasvaiset ruoat säilyvät paremmin
kuin rasvaiset. Suola lyhentää
elintarvikkeiden säilytysaikaa.
• Älä nauti jääkuutioita tai vesijäätelöitä
heti niiden pakastimesta poistamisen
jälkeen. Paleltumavaara.
• Merkitse pakastuspäivämäärä kaikkiin
pakkauksiin, jotta voit helposti seurata
säilytysaikoja.
Pakasteiden säilytysohjeita
• Tarkista, että kaupasta ostamasi
pakasteet on säilytetty oikein.
• Aseta pakasteet pakastimeen
mahdollisimman nopeasti ostoksilla
käynnin jälkeen.
• Sulatettu pakaste pilaantuu nopeasti
eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
• Älä käytä tuotetta pakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
• Pakastinosastoon ei saa asettaa nesteitä
sisältäviä lasiastioita, muutoin ne voivat
rikkoutua.
SUOMI
15
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
HUOMIO! Varo
vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Yleiset varoitukset
HUOMIO! Kytke laite irti
verkkovirrasta ennen
minkäänlaisten
puhdistustoimenpiteiden
suorittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö
sisältää hiilivetyä.
Jäähdytysyksikön huollon ja
täytön saa suorittaa ainoastaan
valtuutettu huoltomekaanikko.
Jääkaapin varusteita ja osia ei
saa pestä astianpesukoneessa.
HUOMIO! Kun siirrät laitetta,
nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
Laite on puhdistettava säännöllisesti.
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja
pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä toimenpide parantaa laitteen
suorituskykyä ja säästää energiaa.
Sisätilan puhdistaminen
Pakastimen sulattaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle sijoitettavat
varusteet haalealla vedellä ja miedolla
pesuaineella poistaaksesi uudelle laitteelle
tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja varusteet
lopuksi huolellisesti.
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei muodostu
laitteen toiminnan aikana pakastinosaston
sisäseiniin eikä pakkausten päälle.
HUOMIO! Älä käytä
puhdistusaineita, hankaavia
jauheita, klooria tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
Säännöllinen puhdistus
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita kaapin sisällä olevia
putkia ja kaapeleita.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, suorita seuraavat toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
HUOMIO! Jos haluat jättää
laitteen päälle, pyydä jotakin
toista henkilöä tarkistamaan
kaappiin jätetyt elintarvikkeet
aika ajoin, jotta ne eivät
pilaannu esimerkiksi sähkökatkon
sattuessa.
SUOMI
16
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laite ei toimi lainkaan.
Virta on katkaistu laitteesta.
Kytke laitteeseen virta.
Laite ei toimi lainkaan.
Pistoke ei ole kunnolla kiin- Kiinnitä pistoke oikein pistorani pistorasiassa.
siaan.
Laite ei toimi lainkaan.
Pistorasiaan ei tule jännitettä.
Kokeile kytkemällä pistorasiaan jokin toinen sähkölaite.
Ota yhteys sähköasentajaan.
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Pakastin on juuri kytketty
päälle tai lämpötila on
vielä liian korkea.
Katso kohta "Korkean lämpötilan hälytys".
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Ovi on jätetty auki.
Sulje luukku. Katso kohta "Ovihälytys".
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai paikalliseen
valtuutettuun huoltopalveluun.
Lämpötilanäytössä näkyy
suora- tai nelikulmio numeroiden sijaan.
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Lue ohjeet Käyttö-luvusta.
SUOMI
17
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kompressori käy jatkuvasti.
Laitteeseen on lisätty monia elintarvikkeita yhdellä
kertaa.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Kompressori käy jatkuvasti.
Huoneen lämpötila on liian Katso ilmastoluokan taulukko
korkea.
arvokilvestä.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Lue ohjeet kohdasta "Oven
sulkeminen".
Kompressori käy jatkuvasti.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "Pikapakastustoiminto".
Kompressori ei käynnisty he- Tämä on normaalia, eikä
ti Pikapakastus-toiminnon
tarkoita vikaa.
käynnistämisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Kytke Pikapakastus-toiminto
pois manuaalisesti tai odota,
kunnes toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä lämpötilan asettamiseksi. Katso
kohta "Pikapakastus-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä Tila-painiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet pitkän äänimerkin
ja näyttö sammuu lyhyeksi
ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeamoikein.
maksi/alhaisemmaksi.
SUOMI
18
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Ongelma
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Ovea on avattu liian usein. Avaa ovi vain tarvittaessa.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Pikapakastus-toiminto on
kytkettynä.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Laitteen kylmän ilman kier- Tarkista kylmän ilman kierto.
to ei toimi.
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Varmista, että etäisyys kalusteisiin on vähintään 30 mm
laitteen molemmilla puolilla
ympäristölämpötilan ollessa yli
38 °C.
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittömästi sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti oven
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jos kodinkone ei edellä
mainittujen tarkastusten
jälkeenkään toimi oikein, ota
yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Voit pyytää
lähimmän valtuutetun
huoltoliikkeen yhteystiedot
kuluttajaneuvonnasta, jonka
puhelinnumero löytyy tämän
käyttöohjeen lopusta.
2. Säädä ovea tarvittaessa. Lue
asennusohjeet.
3. Vaihda tarvittaessa vaurioituneet oven
tiivisteet. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Oven sulkeminen
1. Puhdista oven tiivisteet.
Tekniset tiedot
Tuotekategoria
Laitetyyppi
Katso kohta "Pikapakastustoiminto".
Pakastin
SUOMI
Asennustyyppi
19
Vapaasti seisova
Tuotteen mitat
Korkeus
1854 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
668 mm
Tilavuus (netto)
Pakastin
229 Litraa
Sulatusjärjestelmä
Pakastin
auto
Tähtimerkintä
Käyttöönottoaika
28 tuntia
Pakastusteho
20 kg/24 h
Energiankulutus
0,627 kWh/24 h
Äänitaso
42 dB(A)
Energialuokka
A++
Jännite
230-240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen sisälle,
vasemmalle puolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
20
SUOMI
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
Takuun kattavuus
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
• Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
• Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
21
SUOMI
• Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
• Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
• Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
• Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
• Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
• Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
• Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
• IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
SUOMI
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota
varten tarvitset apuamme, IKEAtuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8numeroinen koodi).
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
22
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
23
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Användning
Daglig användning
23
25
26
28
29
32
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
34
35
36
38
39
40
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och
personer med mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
SVENSKA
•
24
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens
nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
25
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vid första installationen eller om dörren
har hängts om, vänta minst 4 timmar
innan du ansluter till elnätet. Detta för att
oljan ska rinna tillbaka i kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t ex
hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära element,
spisar, ugnar eller hällar.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser som
är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln, kompressorn).
Kontakta ett auktoriserat servicecenter
eller en elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det är
lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet. Denna gas är
lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor
eller antändningskällor finnas i rummet.
Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta
skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
SVENSKA
26
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från
frysdelen om händerna är våta eller
fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lampa inuti produkten
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas som
husbelysning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Risk för personskador
och skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla kylapparaten.
• Undersök regelbundet tömningskanalen i
kylen och rengör den vid behov. Om
tömningskanalen täpps igen kommer
avfrostat vatten att samlas på
produktens botten.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn eller
djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den
här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen för
information om hur produkten kasseras
korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära värmeväxlaren.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Klimatklass
Omgivningstemperatur
Placering
N
+16 °C till + 32 °C
Produkten ska installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
Klimatklass
SN
Omgivningstemperatur
+10 °C till +32 °C
SVENSKA
Vissa funktionsproblem kan
uppstå för vissa modelltyper vid
användning utanför det området.
Korrekt funktion kan endast
garanteras inom angivet
temperaturområde. Kontakta
återförsäljaren, vår kundtjänst
eller närmsta servicecenter om
du är osäker på var du ska
installera produkten.
Plats
För att säkerställa bästa prestanda,
installera produkten på säkert avstånd från
värmekällor såsom element,
varmvattensberedare, direkt solsken, etc. Se
till att luften kan cirkulera fritt runt kylens/
frysens baksida.
27
Elektrisk anslutning
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för
detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är jordad,
kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta produkten till en separat jord enligt
gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EEGdirektiven.
SVENSKA
28
Produktbeskrivning
Produktöversikt
1
2
5
3
4
1 Kontrollpanel
2 Frysluckor
3 Fryslådor
4 Typskylt
5 Maxibox-lådor
SVENSKA
29
Användning
Kontrollpanel
1
6 5
1
2
3
4
Display
Bottle Chill-knapp
Knapp för att sänka temperaturen
Knapp för att höja temperaturen
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka in
4
3
2
5 Läge-knapp
6 ON/OFF-knapp
temperaturen i några sekunder. Ljudet kan
ändras tillbaka.
5 Läge och 3 -knappen för att sänka
Display
A
G
A.
B.
C.
D.
Larmindikator
Indikator för Eco-funktion
Indikator för Snabbinfrysning-funktion
Temperaturindikator
B
C
F
E. Fältindikatorer
F. Indikator för Bottle Chill
G. DEMO -lägesindikatorer
D
E
30
SVENSKA
När du har valt 5 Läge eller
någon av temperaturknapparna
3 eller 4 , startar animeringen
.
När du valt temperatur blinkar
animeringen i några minuter.
Slå på
Fältindikatorer
Fälten leder dig vid interaktion med
enheten och anger vid vilken nivå enheten
fungerar. Fälten visar:
• önskad temperatur på skalan
• om den inställda temperaturen är högre
eller lägre än föregående (ökande eller
minskande animering).
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Temperaturreglering
Tryck på 6 ON/OFF-knappen om
displayen inte är tänd.
Ljudlarmet kan aktiveras efter ca 15
sekunder.
Temperaturdisplayen visar den inställda
standardtemperaturen.
För återställning av larmet, se "Larm vid för
hög temperatur".
Ställ in frysens temperatur genom att trycka
på temperaturknapparna 3 och 4 .
Standardtemperaturen är -18 °C för frysen.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas den
inställda temperaturen.
Se avsnittet "Temperaturreglering" om du
vill välja en annan temperatur.
Om DEMO visas på displayen är produkten
i demonstrationsläge. Detta läge används
av återförsäljaren för att visa produktens
funktionalitet. Se avsnittet "Felsökning" för
att avaktivera DEMO-läge.
Om dörren lämnas öppen några
minuter släcks innerbelysningen
automatiskt. Belysningen tänds
igen genom att stänga och
öppna dörren.
Stänga av
Tryck på 6 ON/OFF-knappen i 3
sekunder.
Displayen stängs av.
Koppla loss produkten från strömkällan
genom att dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
Eco-funktion
Välj den här funktionen för optimal
matförvaring.
1. Aktivera funktionen:
a. Tryck på 5 Läge-knappen tills
indikatorn för Eco-funktionen visas.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen:
för frysen: -18 °C.
2. Stänga av funktionen:
a. Tryck på 5 Läge för att välja en
annan funktion eller tills ingen
funktionsikon syns på displayen.
Funktionen inaktiveras när
man väljer en annan
temperatur att ställa in.
Snabbinfrysning-funktionen
Om du snabbt måste sänka temperaturen i
frysen kan du använda Snabbinfrysningfunktionen som bevarar maten på bästa
sätt.
31
SVENSKA
Aktivera funktionen:
1. Tryck på 5 Läge-knappen tills
indikatorn för Snabbinfrysningfunktionen visas.
Snabbinfrysning-funktionen stängs av
automatiskt efter cirka 52 timmar.
Gör följande för att avaktivera funktionen
innan den stängs av automatiskt:
1. Tryck på 5 Läge-knappen för att välja
en annan funktion eller tills ingen
funktionsikon syns på displayen.
Funktionen avaktiveras när man
väljer en annan temperatur i
frysen.
Det går att avaktivera
funktionen när som helst
under nedräkningen genom
att trycka på 2 Bottle Chillknappen. Indikatorn för Bottle
Chill-funktionen släcks.
Det går att ändra den
inställda tiden när som helst
under nedräkningen och
innan den är över, genom att
trycka på 3 -knappen för att
sänka temperaturen och 4 knappen för att höja
temperaturen.
Bottle Chill-funktionen
Larm vid för hög temperatur
Funktionen Bottle Chill används för att ställa
in ett ljudlarm vid en önskad tidpunkt. Den
är användbar exempelvis när ett recept
kräver att man låter en blandning svalna
under en viss tid, eller när en påminnelse
behövs för att inte glömma bort flaskor som
har lagts i frysen för snabb kylning.
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller om
dörren lämnas öppen) indikeras genom ett
ljudlarm, att larmindikatorn och frysens
temperaturindikator blinkar.
1. Aktivera funktionen genom att trycka på
2 Bottle Chill-knappen.
Indikatorn för funktionen Bottle Chill visas.
Väggenhetens timer visar det inställda
värdet (30 minuter).
2. Tryck på 3 -knappen för att sänka
temperaturen eller 4 -knappen för att
höja temperaturen för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
Timer-indikatorn visar (min).
När nedräkningen är över blinkar Bottle
Chill-indikatorn och ett ljudlarm hörs.
3. Ta ut flaskorna som ligger i frysen.
4. Tryck på 2 Bottle Chill-knappen för att
stänga av ljudet och avsluta funktionen.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet och stänga av ljudsignalen Frysens
temperaturdisplay visar den högsta
uppnådda temperaturen i några sekunder.
Därefter visas återigen den inställda
temperaturen.
Larmindikatorn fortsätter att blinka tills
normala förhållanden råder igen. sedan
släcks den.
Larm vid öppen dörr
Om dörren lämnas öppen i cirka 90
sekunder, sätts ljudlarmet igång och
alarmindikatorn blinkar.
Larmet stoppar när dörren har stängts.
Under larmet kan ljudsignalen stängas av
genom att trycka på vilken knapp som helst.
32
SVENSKA
Daglig användning
2. Placera brickan i frysfacket
FÖRSIKTIGHET! Använd inga
metallinstrument för att plocka ut
brickan ur frysen.
Fryskalender
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
FÖRSIKTIGHET! Vidrör inte
produkten med blöta händer
eftersom de kan fastna på ytan
på insidan.
Frysblock
Symbolerna visar olika typer av infrysta
matvaror.
Siffrorna anger förvaringstiden i månader
för de olika typerna av infrysta matvaror.
Huruvida den längsta eller kortaste
förvaringstiden för en viss matvara är giltig
beror på matvarans kvalitet och behandling
före infrysningen.
Tillbehör
Isbricka
FÖRSIKTIGHET! Öppna inte eller
drick innehållet i frysblocken.
Infrysning av färska livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd färska
livsmedel.
x1
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
Snabbinfrysning-funktionen minst 24 timmar
innan livsmedlet som ska frysas placeras i
frysfacket.
Placera de färska matvarorna som ska
frysas in i de två översta facken.
Frysblock
x2
Tillverkning av isbitar
Denna produkt är utrustad med en bricka
för tillverkning av isbitar.
1. Fyll brickan med vatten.
Två frysblock levereras med frysen. Vid
strömavbrott eller oavsiktlig avstängning
håller de maten nedkyld längre.
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på insidan av produkten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
33
SVENSKA
Återgå till önskad temperatur (se
"Snabbinfrysning-funktionen") när
infrysningen är klar.
Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i
avstängt läge, låt produkten stå på i minst
två timmar med Snabbinfrysning-funktionen
på innan du lägger in några matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Om stora
mängder mat skall förvaras, plocka ur alla
lådor utom den nedre lådan. Denna måste
vara på plats för att säkerställa god
luftcirkulation. Maten på hyllorna får inte
placeras närmare än 15 mm från dörren.
FÖRSIKTIGHET! I händelse av en
oavsiktlig avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet varar
längre än den tid som anges i
den tekniska informationen
under "Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan
frysas in på nytt (när maten har
kallnat).
Upptining
Djupfryst och fryst mat kan, innan den
används, tinas i kylen eller vid
rumstemperatur beroende på den tid som
står till förfogande för upptiningen.
Småbitar kan till och med tillagas direkt
från frysen medan de fortfarande är frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite längre
tid.
Borttagning av fryslådor och glashyllor
från frysen
Korgarna i frysen och glashyllorna har ett
stopp som förhindrar att de oavsiktligt tas
bort eller ramlar ut.
Gör så här för att ta bort en korg från
frysen:
1. Dra korgen mot dig själv.
2. När stoppen nås tar du ut korgen
genom att dra den uppåt och framåt.
1
2
Gör så här för att sätta in en korg i frysen:
1. Lyft korgens främre del lite.
2. När korgen har passerat stoppen, skjut
in korgen på plats.
FÖRSIKTIGHET! Se till att klaffar
och korgar är stängda innan du
stänger dörren.
Gör så här för att ta bort en glashylla från
frysen:
1. Tryck in glashyllans spärrar.
2. Dra ut hyllan.
34
SVENSKA
Gör så här för att sätta tillbaka glashyllan:
1. Placera hyllan på skenorna.
2. Skjut in hyllan samtidigt som den delen
närmast dig lyfts uppåt.
1
2
1
Råd och tips
Normala driftljud
Följande ljud är normala under drift:
• Ett gurglande och bubblande ljud hörs
från slingorna när köldmedlet pumpas
runt.
• Ett surrande eller pulserande ljud hörs
från kompressorn när köldmedlet
pumpas runt.
• Ett plötsligt knackande ljud från
produktens insida som orsakas av
termisk dilatation (ett naturligt och
ofarligt fysiskt fenomen).
• Ett gurglande klickljud hörs från
temperaturregulatorn när kompressorn
slås på eller av.
Tips för energibesparing
• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än absolut
nödvändigt.
• Ta inte bort frysblocken från fryskorgen.
Tips för infrysning
• Frys endast in färska och rena matvaror
av hög kvalitet.
• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.
• Slå in maten i aluminium- eller plastfolie.
Kontrollera att förpackningen är lufttät.
• Undvik att placera färsk mat som precis
ska frysas in bredvid varandra för att
undvika att redan fryst mat tinar upp.
• Magra livsmedel håller bättre och längre
än feta. Salt förkortar matens
förvaringstid.
• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter du
har tagit ut dem ur frysen. Det finns risk
för frostskador.
• Det är lämpligt att anteckna datumet för
infrysning på varje separat förpackning
så att du kan hålla reda på
förvaringstiderna.
Tips för förvaring av fryst mat
• Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har förvarats på rätt sätt av
återförsäljaren.
• Transportera frysta matvaror från
affären till frysen så snabbt som möjligt.
• När fryst mat tinas upp försämras den
snabbt och får inte frysas in på nytt.
• Överskrid inte den förvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.
• Förvara inga glasburkar med vätska i
frysen eftersom de kan gå sönder.
35
SVENSKA
Skötsel och rengöring
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
FÖRSIKTIGHET! Var försiktig så
att du inte skadar kylsystemet.
FÖRSIKTIGHET! När du flyttar
produkten ska du lyfta upp den i
framkanten så att inte golvet
repas.
Allmänna varningar
FÖRSIKTIGHET! Koppla loss
produkten från eluttaget innan
du utför någon form av
underhåll.
Kylenheten i denna produkt
innehåller kolväten. Underhåll
och påfyllning får därför endast
utföras av en auktoriserad
servicetekniker.
Tillbehören och andra delar av
produkten är inte lämpliga för
rengöring i diskmaskin.
Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten och
en liten mängd neutral såpa för att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor
eller oljebaserade
rengöringsmedel eftersom de
skadar ytan.
Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET! Dra inte i, flytta
inte och undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i produkten.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna
och torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn
(om de går att komma åt) på
produktens baksida med en borste.
Detta förbättrar produktens prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
Långa uppehåll i användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att
inte dålig lukt bildas.
SVENSKA
36
FÖRSIKTIGHET! Om du vill att
kylen/frysen lämnas påslagen,
be någon titta till den då och då
så att inte matvarorna i den
förstörs i händelse av
strömavbrott.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Slå på produkten.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.
Sätt i stickkontakten ordentligt
i eluttaget.
Produkten fungerar inte.
Eluttaget är strömlöst.
Anslut en annan elektrisk produkt till eluttaget. Kontakta en
behörig elektriker.
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se avsnittet "Larm vid för hög
temperatur".
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Dörren har lämnats öppen. Stäng luckan. Se ”Larm vid öppen dörr”.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Temperaturen i produkten
är för hög.
Kontakta en behörig elektriker
eller närmaste auktoriserade
serviceverkstad.
En rektangulär symbol visas
istället för siffror på temperaturdisplayen.
Problem med temperatursensor.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
SVENSKA
Problem
37
Möjlig orsak
Åtgärd
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift".
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Många matvaror inlagda
för förvaring samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Se avsnittet ”Stängning av
dörren”.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Se "Funktionen Snabbinfrysning".
Kompressorn startar inte
omedelbart när Snabbinfrysning-funktionen startas
eller när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
Anslut tömningsslangen till avinte anslutet till avdunstdunstningsbrickan.
ningsbrickan ovanför kompressorn.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Stäng av funktionen Snabbinfrysning manuellt eller vänta
med att ställa in temperaturen
tills funktionen har stängts av
automatiskt. Se "Funktionen
Snabbinfrysning".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll Läge intryckt ca 10 sek
tills en ljudsignal hörs och displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
SVENSKA
38
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Funktionen Snabbinfrysning är på.
Se "Funktionen Snabbinfrysning".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Kalluft cirkulerar inte i pro- Se till att kalluft kan cirkulera i
dukten.
produkten.
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
Se till att det finns minst 30 mm
från värmeväxlaren och är utrymme på varje sida av aphelt normalt.
paraten och omgivande skåp
när omgivningstemperaturen
överstiger 38 °C.
Det är svårt att öppna dörren.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Kontakta vår service om
produkten fortfarande inte
fungerar korrekt efter
ovanstående kontroller. Du finner
en lista i slutet på denna
bruksanvisning.
Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna
2. Justera dörren vid behov. Se
monteringsanvisningarna.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
3. Byt vid behov ut defekta dörrtätningar.
Kontakta det auktoriserade
servicecentret.
Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning bestående
av en LED-lampa med lång livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut lampan.
Kontakta din auktoriserade serviceverkstad.
Tekniska data
Produktkategori
Typ av produkt
Frys
Typ av installation
Fristående
SVENSKA
39
Produktmått
Höjd
1854 mm
Bredd
595 mm
Djup
668 mm
Volym (netto)
Frys
229 Liter
Avfrostningssystem
Frys
auto
Stjärnmärkning
Temperaturökningstid
28 timmar
Fryskapacitet
20 kg/24 timmar
Energiförbrukning
0,627 kWh/24 tim.
Bullernivå
42 dB (A)
Energiklass
A++
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter till vänster inne i
kylskåpet samt på energimärkningen.
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
40
SVENSKA
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
SVENSKA
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
Garantins internationella giltighet
41
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du ringer till oss, ska du försäkra
dig om att du kan uppge IKEA:s
artikelnummer (8 siffror) och
serienummer (8-siffrig kod som
finns på märkskylten) på den
apparat som du behöver vår
hjälp med.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
42
43
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
280158239-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2061426-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising