IKEA | KYLANDE | User manual | IKEA KYLANDE Korisnički priručnik

IKEA KYLANDE Korisnički priručnik
KYLANDE
HR
SI
RS
HRVATSKI
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite
potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i
odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.
SLOVENŠČINA
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih
IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih številk.
СРПСКИ
Молимо вас да погледате последњу страницу овог упутства на
којој ћете наћи комплетан списак именованих сервиса за
пружање подршке потрошачима компаније IKEA и
одговарајућих телефонских бројева у националној мрежи.
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
СРПСКИ
4
23
42
4
HRVATSKI
Sadržaj
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Rad uređaja
Svakodnevna uporaba
4
5
7
8
9
12
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Briga za okoliš
JAMSTVO TVRTKE IKEA
14
15
16
18
19
20
Zadržava se pravo na izmjene.
Sigurnosne informacije
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i osobe
s velikim i složenim invaliditetom, ako su pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
HRVATSKI
5
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične
namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima
– Klijenti hotela, motela, bed & breakfast ustanova i drugih
vrsta smještaja
Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu ne smiju biti blokirani.
Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za
ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za čuvanje
namirnica ako nisu preporučeni od strane proizvođača.
Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo
neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva, poput
limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servisni centar ili slična kvalificirana osoba mora ga zamijeniti
kako bi se izbjegla opasnost.
Sigurnosne upute
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Otvorite pakiranje i izvadite transportne
vijke.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
• Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
• Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
6
HRVATSKI
•
•
•
•
•
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera otvaranja
vrata), izvucite utikač iz utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim
detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
• Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili požara.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• U uređaj ne stavljajte električne uređaje
(npr. aparate za izradu sladoleda) osim
ako je proizvođač naveo da je to
moguće.
• Pazite da ne uzrokujete oštećenje u
sustavu hlađenja. U njemu se nalazi
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Ovaj plin
je zapaljiv.
• Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
• Ne dozvolite da vrući predmeti dodiruju
plastične dijelove uređaja.
• U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak na
posudu s pićem.
• U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Ne dodirujte kompresor ili kondenzator.
Oni su vrući.
• Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete iz
odjeljka zamrzivača ako su vam ruke
vlažne ili mokre.
• Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute
namirnice.
• Poštujte upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
• Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske uređaje.
Ne koristite ga za kućno osvjetljenje.
HRVATSKI
7
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
• Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se skupljati
odmrznuta voda.
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Uređaj isključite iz električne mreže.
• Prerežite električni kabel i bacite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
• Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
• Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Namještanje
Postavite uređaj na suho mjesto s dobrom
ventilacijom gdje sobna temperatura
odgovara klimatskoj klasi označenoj na
nazivnoj pločici uređaja:
Klimatska
klasa
Temperatura okoline
Može doći do pojave određenih
problema u radu na nekim
tipovima modela kada rade
izvan ovog raspona. Ispravan
rad može se zajamčiti samo
unutar navedenog raspona
temperature. U slučaju
nedoumica po pitanju mjesta
postavljanja uređaja, obratite se
prodavaču, našoj službi za
korisnike ili najbližem ovlaštenom
servisu.
SN
od +10°C do + 32°C
Položaj
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
Kako biste omogućili najbolju učinkovitost
uređaj postavite dalje od izvora topline,
kao što su radijatori, bojleri, izravna
sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan
protok zraka oko stražnjeg dijela kućišta
uređaja.
HRVATSKI
8
odvojeno uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Spajanje na električnu mrežu
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s kontaktom
za tu svrhu. Ako vaša kućna električna
utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu
poduzete.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ.
Opis proizvoda
Pregled proizvoda
1
2
5
3
4
1 Upravljačka ploča
2 Zaklopci za zamrzavanje
3 Ladice zamrzivača
4 Nazivna pločica
5 Ladice Maxibox
HRVATSKI
9
Rad uređaja
Upravljačka ploča
1
6 5
1
2
3
4
Zaslon
Tipka Hlađenje boca
Tipka regulatora za niže temperature
Tipka regulatora za više temperature
Moguće je promijeniti prethodno definirani
zvuk tipki tako da na nekoliko sekundi
odjenom pritisnete 5 Način rada i tipku
4
3
2
5 Tipka Način rada
6 Tipka ON/OFF
regulatora za niže temperature 3 .
Promjena je reverzibilna.
Zaslon
A
G
A.
B.
C.
D.
Indikator alarma
Indikator funkcije Eco
Indikator funkcije Brzo zamrzavanje
Kontrolna žaruljica temperature
B
C
D
F
E. Crtični indikatori
F. Indikator funkcijeHlađenje boca
G. Indikator DEMO načina rada
E
10
HRVATSKI
Nakon odabira 5 Način rada
načina rada ili jedne od tipki
temperature 3 , 4 započinje
animacija
.
Nakon odabira temperature
animacija nekoliko minuta
treperi.
Crtični indikatori
Crtice vas navode kod interakcije s
uređajem i označavaju na kojoj razini radi
uređaj. Crtice pokazuju:
• željenu temperaturu na ljestvici
• je li postavljena temperatura viša ili niža
od prethodne (animacija povećavanja ili
smanjivanja).
Uključivanje
Regulacija temperature
Spojite električni utikač u utičnicu mrežnog
napajanja.
Postavite temperaturu hladnjaka pritiskom
tipki temperature 3 , 4 .
Zadana temperatura za zamrzivač iznosi
-18 °C.
Kontrolna žaruljica temperature prikazuje
postavljenu temperaturu.
Postavljena temperatura postiže
se unutar 24 sata.
Nakon nestanka napajanja
postavljena temperatura ostaje
memorirana.
Ako je zaslon isključen, pritisnite tipku 6
ON/OFF.
Zvučni alarm može se uključiti nakon
približno 15 sekundi.
Kontrolna žaruljica temperature prikazuje
postavljenu zadanu temperaturu.
Za poništavanje alarma pogledajte „Alarm
za visoku temperaturu“.
Za odabir drugačije postavke temperature
pogledajte „Regulacija temperature“.
Ako se na zaslonu pojavi DEMO, uređaj je
u demonstracijskom načinu rada. Ovaj
način rada koriste prodavači za
predstavljanje funkcija uređaja. Za
isključivanje načina rada DEMO pogledajte
poglavlje "Rješavanje problema".
Ako vrata nekoliko minuta ostanu
otvorena, svjetlo se automatski
isključuje. Svjetlo se resetira
zatvaranjem i otvaranjem vrata.
Isključivanje
Pritisnite 6 ON/OFF na otprilike 3
sekunde.
Zaslon se isključuje.
Za isključivanje uređaja iz napajanja utikač
isključite iz utičnice.
Funkcija Eco
Za optimalnu pohranu namirnica odaberite
ovu funkciju.
1. Za uključivanje funkcije:
a. Pritišćite tipku 5 Način rada dok se
ne prikaže indikator funkcije Eco.
Kontrolna žaruljica temperature prikazuje
postavljenu temperaturu:
za zamrzivač: - 18 °C.
2. Za isključivanje funkcije:
a. Pritišćite 5 Način rada da biste
odabrali drugu funkciju ili dok na
zaslonu ne nestanu sve ikone.
Funkcija se isključuje
odabirom drugačije postavke
temperature.
Funkcija Brzo zamrzavanje
Ako trebate naglo povećati temperaturu u
zamrzivaču, upotrijebite funkciju Brzo
zamrzavanje koja čuva kvalitetu namirnica.
11
HRVATSKI
Za uključivanje funkcije:
1. Pritišćite tipku 5 Način rada dok se ne
prikaže indikator funkcije Brzo
zamrzavanje.
Funkcija Brzo zamrzavanje isključuje se
automatski nakon otprilike 52 sati.
Za isključivanje funkcije prije njezinog
automatskog isključivanja:
1. Pritišćite tipku 5 Način rada da biste
odabrali drugu funkciju ili dok na
zaslonu ne nestanu sve ikone.
Funkcija se isključuje odabirom
različite postavke temperature
zamrzivača.
Moguće je u bilo kojem
trenutku tijekom
odbrojavanja isključiti
funkciju pritiskom tipke 2
Hlađenje boca. Indikator
funkcije Hlađenje boca se
isključuje.
Vrijeme je moguće promijeniti
tijekom i na završetku
odbrojavanja pritiskom tipke
3 regulatora za niže
temperature i tipke
regulatora za više
temperature 4 .
Funkcija Hlađenje boca
Alarm za visoku temperaturu
Funkcija Hlađenje boca koristi se za
postavljanje zvučnog alarma na željeno
vrijeme, korisna je primjerice kada se
prema receptu mješavina treba hladiti
određeno vremensko razdoblje ili kao
podsjetnik kada je potrebno izvaditi boce iz
zamrzivača koje u njega stavljene radi
bržeg hlađenja.
Porast temperature u odjeljku zamrzivača
(na primjer zbog prekida električnog
napajanja ili otvorenih vrata) označen je
zvučnim alarmom, treperenjem indikatora
alarma i indikatora temperature
zamrzivača.
1. Za uključivanje funkcije pritisnite tipku
2 Hlađenje boca.
Prikazuje se indikator funkcije Hlađenje
boca.
Tajmer pokazuje postavljenu vrijednost (30
minuta).
2. Pritisnite tipku regulatora za niže
temperature 3 i tipku regulatora za
više temperature 4 kako biste
promijenili postavljenu vrijednost
tajmera s 1 na 90 minuta.
Prikazuje se indikator tajmera (min).
Na kraju odbrojavanja treperi indikator
funkcije Hlađenje boca i oglašava se zvučni
alarm.
3. Izvadite boce koje se nalaze u odjeljku
zamrzivača.
4. Pritisnite tipku 2 Hlađenje boca za
isključivanje zvuka i prekidanje funkcije.
Da biste poništili alarma i isključili zvučni
signal, pritisnite bilo koju tipku. Kontrolna
žaruljica temperature zamrzivača na
nekoliko sekundi prikazuje najvišu
postignutu temperaturu. Zatim ponovno
prikazuje postavljenu temperaturu.
Indikator alarma nastavlja treperiti dok se
ne obnove normalni uvjeti, a zatim se
isključuje.
Alarm otvorenih vrata
Ako su vrata ostavljena otvorena približno
90 sekundi, počinje se reproducirati zvučni
alarm, a indikator alarma počinje treperiti.
Alarm se isključuje nakon zatvaranja vrata.
Tijekom alarma zvučni signal može se stišati
pritiskom bilo koje tipke.
12
HRVATSKI
Svakodnevna uporaba
2. Posudu stavite u odjeljak zamrzivača
OPREZ! Nemojte koristiti metalne
predmete za vađenje posude iz
zamrzivača.
Kalendar zamrzavanja
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
OPREZ! Ne dodirujte uređaj
mokrim rukama jer bi se mogle
zalijepiti za bilo koju unutarnju
površinu.
Blokovi za zamrzavanje
Simboli pokazuju različite vrste zamrznutih
namirnica.
Brojevi označavaju vrijeme čuvanja u
mjesecima za odgovarajuće vrste
zamrznute hrane. Je li gornja ili donja
vrijednost označenog vremena čuvanja
valjana ovisi o kvaliteti namirnica te
pripremi prije zamrzavanja.
Dodatna oprema
Dva bloka za zamrzavanje isporučuju se sa
zamrzivačem. Oni produljuju vremensko
trajanje čuvanja hrane u slučaju nestanka
struje ili kvara.
OPREZ! Ne otvarajte i ne
konzumirajte sadržaj blokova za
zamrzavanje.
Zamrzavanje svježih namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i
čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Posuda za led
Za zamrzavanje male količine svježih
namirnica nije potrebno mijenjati postojeće
postavke.
x1
Blokovi za
zamrzavanje
x2
Proizvodnja kockica leda
Ovaj uređaj opremljen je posudom za
proizvodnju kockica leda.
1. Napunite posudu vodom.
Za zamrzavanje svježih namirnica uključite
funkciju Brzo zamrzavanje najmanje 24
sata prije stavljanja namirnica u odjeljak
zamrzivača.
Svježu hranu koju želite zamrznuti stavite u
dva gornja odjeljka.
Maksimalna količina namirnica koje se
mogu zamrznuti u 24 sata navedena je na
nazivnoj pločici, naljepnici koji se nalazi u
unutrašnjosti uređaja.
13
HRVATSKI
Postupak zamrzavanja traje 24 sata:
tijekom tog razdoblja nemojte zamrzavati
druge namirnice.
Manji komadi mogu se čak i kuhati dok su
još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: u tom
slučaju, kuhanje će duže trajati.
Kada je postupak zamrzavanja završen,
vratite na željenu temperaturu (pogledajte
"Funkcija Brzo zamrzavanje").
Uklanjanje košara za zamrzavanje i
staklenih polica iz zamrzivača
Spremanje zamrznute hrane
Prilikom prvog uključivanja uređaja ili
nakon razdoblja tijekom kojeg se nije
koristio, prije stavljanja proizvoda u
odjeljak ostavite uređaj da radi najmanje 2
sata s uključenom funkcijom Brzo
zamrzavanje.
Košare za zamrzavanje i staklene police
imaju graničnik koji spriječava njihovo
slučajno vađenje ili ispadanje.
Za uklanjanje košare iz hladnjaka:
1. Povucite košaru prema sebi.
2. Nakon dosezanja krajnjih točaka
izvadite košaru podizanjem njezinog
prednjeg dijela.
Košare zamrzivača osiguravaju da brzo i
jednostavno pronađete pakiranu hranu
koju želite. Ako su spremljene velike količine
namirnica, uklonite sve ladice osim ladice
za donju košaru koja mora biti na mjestu
kako bi osigurala dobru cirkulaciju zraka.
Namirnice na policama držite udaljene
najmanje 15 mm od vrata.
OPREZ! U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer uslijed
prekida dovoda električne
energije, ako je napajanje
prekinuto dulje od vremena
prikazanog u tablici tehničkih
karakteristika pod "vrijeme
odgovora", odmrznute namirnice
trebate ubrzo konzumirati ili
odmah skuhati, ohladiti, a zatim
zamrznuti.
Odmrzavanje
Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana,
prije uporabe, može se otopiti u odjeljku
hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno
o vremenu koje je na raspolaganju za taj
postupak.
1
2
Za umetanje košare u zamrzivač:
1. Malo podignite prednji dio košare.
2. Kad je podignete iznad krajnjih točaka,
gurnite košaru natrag u njezin položaj.
OPREZ! Prije zatvaranja vrata
pazite da su zaklopci i košara
zatvoreni.
Za vađenje staklene police iz zamrzivača:
1. Pritisnite zapore staklene police.
2. Policu izvadite iz uređaja.
14
HRVATSKI
Za umetanje police natrag u uređaj:
1. Stavite policu na vodilice.
2. Gurnite policu unutra podižući njezinu
stražnju stranu.
1
2
1
Savjeti
Zvukovi pri normalnom radu
Sljedeći zvukovi normalni su tijekom rada:
• Slabi grgljajući i zvuk mjehurića u
cijevima tijekom pumpanja rashladnog
plina.
• Zujeći i pulsirajući zvuk iz kompresora
tijekom pumpanja rashladnog plina.
• Iznenadno pucketanje iz unutrašnjosti
uređaja uzrokovan termičkom
dilatacijom (prirodna i neopasna fizička
pojava).
• Slabi "klik" iz regulatora temperature
prilikom uključenja i isključenja
kompresora.
Savjeti za uštedu energije
• Nemojte često otvarati vrata ili ih
ostavljati otvorena duže no što je
potrebno.
• Nemojte uklanjati blokove za
zamrzavanje iz košare zamrzivača.
Savjeti za zamrzavanje
• Zamrzavajte samo visokokvalitetne,
svježe i dobro očišćene namirnice.
• Za učinkovitije zamrzavanje i
odmrzavanje hranu podijelite u manje
porcije.
• Hranu zamotajte u aluminijsku ili
polietilensku foliju. Provjerite jesu li
pakiranja hermetički zatvorena.
• Da biste izbjegli povišenje temperature
već zamrznute hrane, neposredno pored
nje ne postavljajte svježu, nezamrznutu
hranu.
• Nemasne namirnice bolje se čuvaju od
masnih namirnica. Sol smanjuje rok
čuvanja namirnica.
• Neposredno nakon vađenja iz
zamrzivača ne jedite kockice leda,
vodeni led ili ledene lizalice. Opasnost
od smrzotina.
• Preporučuje se da je datum
zamrzavanja dobro vidljiv na svakom
pakiranju, kako biste mogli voditi računa
o vremenu čuvanja.
Savjeti za čuvanje zamrznutih namirnica
• Provjerite jesu li komercijalno zamrznuti
proizvodi u trgovini bili ispravno
pohranjeni.
• Pazite da se zamrznuta hrana dostavi iz
trgovine namirnica do zamrzivača u što
kraćem vremenu.
• Nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se
brzo kvare i ne mogu se ponovo
zamrznuti.
HRVATSKI
• Nemojte prekoračiti rok čuvanja koji je
otisnuo proizvođač namirnice.
15
• U odjeljak zamrzivača ne pohranjujte
staklene spremnike s tekućinama jer bi
mogli puknuti.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opća upozorenja
OPREZ! Uređaj isključite iz
električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike
u rashladnoj jedinici; održavanje
i ponovo punjenje mora izvršiti
isključivo ovlašteni tehničar.
Pribor i dijelovi uređaja ne mogu
se prati u perilici posuđa.
OPREZ! Prilikom pomicanja
kućišta podignite prednji kraj
kako biste izbjegli ogrebotine na
podu.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na vratima
i čistite kako biste bili sigurni da su čiste i
bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
Ovaj će postupak poboljšati rad
uređaja i uštedjeti električnu energiju.
Čišćenje unutrašnjosti
Odmrzavanje zamrzivača
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom vodom
i neutralnim sapunom kako biste uklonili
tipičan miris novog proizvoda, zatim dobro
osušite.
Odjeljak zamrzivača je "frost-free". To
znači da tijekom rada nema nakupina inja
na unutrašnjim stjenkama i na hrani.
OPREZ! Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem jer će
ona oštetiti vanjsku oblogu.
Redovito čišćenje
OPREZ! Nemojte povlačiti,
pomicati ili oštetiti cijevi i/ili
kabele unutar elementa.
OPREZ! Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite sve namirnice.
3. Očistite uređaj i kompletan pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
OPREZ! Ako želite uređaj ostaviti
uključenim, zamolite nekog da
ga svako toliko provjeri kako
biste spriječili da se hrana u
njemu pokvari u slučaju prekida
napajanja.
HRVATSKI
16
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Uređaj ne radi.
Električni utikač nije isprav- Ispravno utaknite utikač u utično utaknut u utičnicu mrež- nicu mrežnog napajanja.
nog napajanja.
Uređaj ne radi.
Nema napona u utičnici
električne mreže.
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno podu- Provjerite stoji li uređaj staprt.
bilno.
Uključen je zvučni ili vizualni
alarm.
Uređaj ste nedavno
uključili ili je temperatura
još uvijek previsoka.
Pogledajte "Alarm za visoku
temperaturu".
Uključen je zvučni ili vizualni
alarm.
Vrata su ostavljena otvorena.
Zatvorite vrata uređaja.
Pogledajte poglavlje "Alarm
otvorenih vrata".
Uključen je zvučni ili vizualni
alarm.
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Kontaktirajte ovlaštenog
električara ili najbliži ovlašteni
servis.
Na zaslonu temperature
umjesto brojeva prikazan je
pravokutni ili kvadratni
simbol.
Problem senzora tempera- Obratite se najbližem ovlašteture.
nom servisu (rashladni sustav
će nastaviti hladiti namirnice,
ali podešavanje temperature
neće biti moguće).
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju pripravnosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo ne radi.
Žarulja nije ispravna.
Obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Priključite drugi električni
uređaj na utičnicu mrežnog
napajanja. Obratite se
ovlaštenom serviseru.
HRVATSKI
17
Problem
Mogući uzrok
Kompresor neprekidno radi.
Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja".
Rješenje
Kompresor neprekidno radi.
Odjednom ste pohranili
puno namirnica.
Pričekajte nekoliko sati, a zatim ponovno provjerite temperaturu.
Kompresor neprekidno radi.
Sobna temperatura je pre- Pogledajte grafikon klimatske
visoka.
klase na nazivnoj pločici.
Kompresor neprekidno radi.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Kompresor neprekidno radi.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
Pogledajte poglavlje
"Zatvaranje vrata".
Kompresor neprekidno radi.
Uključena je funkcija Brzo
zamrzavanje.
Pogledajte poglavlje "Funkcija
Brzo zamrzavanje".
Kompresor se ne pokreće
To je normalno, nije došlo
odmah nakon pokretanja
do pogreške.
funkcije Brzo zamrzavanje ili
nakon promjene temperature.
Kompresor se pokreće nakon
nekog vremena.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu za
isparavanje iznad
kompresora.
Prčvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za isparavanje.
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključena je funkcija Brzo
zamrzavanje.
Ručno isključite funkciju Brzo
zamrzavanje ili pričekajte s
podešavanjem temperature
dok se funkcija automatski ne
isključi. Pogledajte poglavlje
"Funkcija Brzo zamrzavanje".
DEMO se pojavljuje na
zaslonu.
Uređaj je u
demonstracijskom načinu
rada.
Držite Način rada pritisnuto
otprilike 10 sekundi, dok se ne
čuje dugi zvučni signal i zaslon
se nakratko isključi.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije Postavite na višu/nižu tempeispravno postavljen.
raturu.
HRVATSKI
18
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Temperatura hrane je pre- Prije spremanja namirnica
visoka.
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Vrata se prečesto
otvaraju.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Uključena je funkcija Brzo
zamrzavanje.
Pogledajte poglavlje "Funkcija
Brzo zamrzavanje".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Nema cirkulacije hladnog
zraka u uređaju.
Provjerite kruži li hladan zrak
unutar uređaja.
Bočne ploče uređaja su
tople.
To je normalno stanje uzrokovano radom
izmjenjivača topline.
Sa svake strane uređaja
svakako ostavite najmanje 30
mm slobodnog prostora za
slučaj da temperatura okoline
prijeđe 38 °C.
Vrata se lagano ne otvaraju. Pokušali ste ponovno otvo- Prije zatvaranja i ponovnog
riti vrata neposredno
otvaranja vrata pričekajte
nakon njihova zatvaranja. nekoliko sekundi.
Ako i nakon provođenja prije
navedenih provjera vaš uređaj
još uvijek ispravno ne radi,
kontaktirajte ovlašteni servis.
Popis možete naći na kraju ovog
priručnika.
Zatvaranje vrata
1. Očistite brtve na vratima.
2. Ako je potrebno, podesite vrata.
Pogledajte upute za sastavljanje.
3. Ako je potrebno, zamijenite neispravne
brtve na vratima. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
Samo je servisnom centru dopušteno
zamijeniti uređaj za osvjetljenje. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Tehnički podaci
Kategorija proizvoda
Vrsta uređaja
Zamrzivač
Vrsta ugradnje
Samostojeći
HRVATSKI
19
Dimenzije proizvoda
Visina
1854 mm
Širina
595 mm
Dubina
668 mm
Neto zapremnina
Zamrzivač
229 Litara
Sustav odmrzavanja
Zamrzivač
automatski
Klasa uređaja
Vrijeme zadržavanja temperature
28 sati
Kapacitet zamrzavanja
20 kg/24 h
Potrošnja
0,627 kWh/24 h
Razina buke
42 dB (A)
Energetska klasa
A++
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj
pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i
na energetskom natpisu.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
20
HRVATSKI
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
JAMSTVO TVRTKE IKEA
Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet godina od
originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u
IKEI. Kao dokaz kupnje potreban je
originalni račun. Servisiranje uređaja u
okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok
uređaja.
Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj
servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih
partnera.
Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon
datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA,
koje su prouzrokovane manjkavom
izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se
jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u
domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod
naslovom “Što nije pokriveno ovim
jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka
pokrit će se troškovi za popravak grešaka,
npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i
putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj
dostupan za popravak bez posebnih
troškova. Na ove uvjete primjenjuju se
smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni
propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju
vlasništvo tvrtke IKEA.
Što će IKEA učiniti kako bi riješila
problem?
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će
proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti
je li problem pokriven jamstvom. Ako se
smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili
njegov autorizirani servisni partner u svom
će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni
ili popraviti oštećeni proizvod ili ga
zamijeniti istim ili sličnim proizvodom
Što nije pokriveno ovim jamstvom?
• Normalno habanje
• Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog
nemara, oštećenja uzrokovana
nepridržavanjem uputa za upotrebu,
neispravnom instalacijom ili spajanjem
na pogrešan napon, oštećenja
uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim
reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja,
korozije ili djelovanja vode koja
uključuju, ali nisu ograničena na
oštećenja uzrokovana prekomjernom
količinom kamenca u vodovodnom
priključku, oštećenja uzrokovana
nenormalnim uvjetima okoliša.
• Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i
žarulje.
• Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji
ne utječu na normalno korištenje
uređaja, uključujući i eventualne
ogrebotine i moguće razlike u boji.
• Slučajna oštećenja uzrokovana stranim
tijelima ili tvarima i čišćenje ili
otčepljivanje filtara, sustava za
izbacivanje vode ili ladica za
deterdžente.
• Oštećenja sljedećih dijelova: keramike,
stakla, pribora, košara za posuđe i
pribor za jelo, dovodnih i odvodnih
cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za
žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova
kućišta. Osim ako se može dokazati da
je takvo oštećenje nastalo zbog greške
na proizvodu.
• Slučajevi u kojima se tijekom posjeta
servisera ne može utvrditi greška.
HRVATSKI
• Popravci koje nije izveo naš ovlašteni
servis i/ili ugovorni partner autoriziranog
servisa, ili ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi.
• Popravci uzrokovani manjkavom
instalacijom, ili instalacijom koja ne
odgovara specifikacijama. Upotreba
uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Upotreba uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Oštećenja prilikom transporta.
Ako klijent transportira proizvod do svog
doma ili druge adrese, IKEA nije
odgovorna za eventualna oštećenja koja
mogu nastati tijekom transporta. Ako
pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu
adresu klijenta, tada ovo jamstvo
pokriva oštećenja proizvoda nastala
tijekom dostave.
• Troškove prvotne instalacije uređaja
tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA
ili njegov autorizirani servisni partner
popravi ili zamijeni uređaj u okviru
uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov
autorizirani servisni partner ponovno će
instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski
uređaj, ako je to potrebno.
Ovo se ograničenje ne odnosi na
besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani
specijalist koristeći originalne dijelovi kako
bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim
specifikacijama druge zemlje EU-a.
Kako se primjenjuje zakon zemlje
Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena
zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze
lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji
način ne ograničavaju potrošačka prava
propisana lokalnom zakonskom
regulativom
Područje važenje
Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU
i transportirane u drugu zemlju EU, usluga
servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva
koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza
21
obavljanja servisa u okviru jamstva postoji
samo ako uređaj odgovara i ako je
postavljen u skladu s:
• tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj
se podnosi jamstveni zahtjev;
• uputama za sastavljanje i sigurnosnim
podacima u korisničkom priručniku;
Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:
Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako
biste:
1. podnijeli zahtjev za servis u okviru
ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije
IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke
IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u
vezi s:
• općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
• električnim priključcima (ako uređaj
dolazi bez utikača i kabela),
priključcima za vodu i plin, budući da
takve priključke mora obaviti
autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja
korisničkog priručnika i specifikacija
uređaja tvrtke IKEA
Kako bismo bili sigurni da Vam možemo
pružiti najbolju podršku, molimo Vas da,
prije nego što nas kontaktirate, pažljivo
pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili
korisnički priručnik u ovoj knjižici.
Kako nas možete kontaktirati ako Vam je
potreban naš servis
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog
priručnika potražite potpuni popis
kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće
brojeve telefona za svaku državu.
HRVATSKI
Kako bismo Vam mogli pružiti
bržu uslugu, preporučujemo Vam
da koristite brojeve telefona
navedene na kraju ovog
priručnika. Uvijek se obratite na
brojeve navedene u knjižici
uređaja za koji Vam je pomoć
potrebna. Prije nego nas
nazovete obvezno pripremite
IKEA broj proizvoda (8znamenkasti kod) i serijski broj
(8-znamenkasti kod koji se nalazi
na natpisnoj pločici) uređaja za
koji vam je potrebna naša
pomoć.
SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i
potreban je za važenje jamstva.
Na računu je također naveden
naziv IKEA artikla i broj (šifra od
8 znamenaka) za svaki uređaj
koji ste kupili.
Trebate li dodatnu pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose
na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja,
molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA
pozivni centar. Preporučujemo Vam da,
prije nego što nas nazovete, pročitate
dokumentaciju uređaja.
22
23
SLOVENŠČINA
Kazalo
Varnostna informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Delovanje
Vsakodnevna uporaba
23
24
26
27
28
31
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Skrb za okolje
IKEINA GARANCIJA
33
33
34
37
38
38
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostna informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo otroci
med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
SLOVENŠČINA
24
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z
zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih.
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni
konstrukciji naj ne bodo ovirane.
Za odtaljevanje ne uporabljajte mehanskih priprav ali drugih
sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
V predelkih za shranjevanje hrane v napravi ne uporabljajte
električnih priprav, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z
aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo in transportne
vijake.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
• Poskrbite, da bo zrak lahko krožil okrog
naprave.
• Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj štiri
ure, preden napravo priključite na
25
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali kuhalnih
plošč.
Naprave ne postavljajte na mesto, kjer je
izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne ali
premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča, priključnega
kabla, kompresorja). Za zamenjavo
električnih sestavnih delov se obrnite na
pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin, električnega
udara ali požara.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
• Pazite, da ne poškodujete hladilnega
krogotoka. Vsebuje izobutan (R600a),
zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske
neoporečnosti. Ta plin je vnetljiv.
• Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja in
virov vžiga. Prostor prezračite.
• Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
• Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
• V napravi ne shranjujte vnetljivega plina
in tekočin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
• Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte predmetov
iz zamrzovalnika.
• Odtajane hrane ne zamrzujte ponovno.
• Upoštevajte navodila za shranjevanje na
embalaži zamrznjene hrane.
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb ali poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
SLOVENŠČINA
ponovno polnjenje enote lahko opravi le
pooblaščena oseba.
• V napravi redno preverjajte odtok vode
in ga po potrebi očistite. Če je odtok
zamašen, se odtajana voda nabira na
dnu naprave.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
26
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
• Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin. Za
informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
• Ne poškodujte dela hladilne enote, ki se
nahaja v bližini kondenzatorja.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Postavitev
To napravo morate namestiti v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
Klimatski
razred
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32°C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
Pri nekaterih modelih lahko zunaj
tega območja pride do težav v
delovanju. Pravilno delovanje je
lahko zagotovljeno samo znotraj
določenega temperaturnega
območja. Če ste v dvomih glede
mesta namestitve naprave, se
obrnite na prodajalca, našo
službo za pomoč strankam ali
najbližji pooblaščeni servisni
center.
Mesto namestitve
Za zagotovitev najboljšega delovanja
napravo postavite čim dlje od virov toplote,
kot so radiatorji, grelci, neposredna sončna
svetloba itd. Zagotovite nemoteno kroženje
zraka na hrbtni strani ohišja.
Priključitev na električno napetost
Pred priključitvijo naprave se prepričajte,
da se napetost in frekvenca s ploščice za
tehnične navedbe ujemata s hišno
električno napeljavo.
SLOVENŠČINA
27
Naprava mora biti ozemljena. Zato ima vtič
napajalnega kabla varnostni kontakt. Če
vtičnica hišne električne napeljave ni
ozemljena, napravo priključite na ločeno
ozemljitev v skladu z veljavnimi predpisi,
pred tem pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v
primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih
navodil.
Naprava je izdelana v skladu z direktivami
EGS.
Opis izdelka
Pregled izdelka
1
2
5
3
4
1 Upravljalna plošča
2 Zamrzovalni polici
3 Predali zamrzovalnika
4 Ploščica za tehnične navedbe
5 Predala Maxibox
SLOVENŠČINA
28
Delovanje
Upravljalna plošča
1
6 5
1
2
3
4
Prikazovalnik
Tipka Ohlajanje steklenic
Tipka za nižjo temperaturo
Tipka za višjo temperaturo
Glasnost vnaprej določenega zvoka tipk
lahko spremenite, če sočasno za nekaj
sekund pritisnete tipki 5 Način in tipko za
4
3
2
5 Tipka Način
6 Tipka ON/OFF
nižjo temperaturo 3 . Spremembo lahko
razveljavite.
Prikazovalnik
A
G
A.
B.
C.
D.
Indikator alarma
Indikator funkcije Eko
Indikator funkcije Hitro zamrzovanje
Prikazovalnik temperature
B
C
D
E
F
E. Črtni indikatorji
F. Indikator funkcije Ohlajanje steklenic
G. Indikatorji načina DEMO
29
SLOVENŠČINA
Po izbiri 5 Način ali ene izmed
tipk za nastavitev temperature
3 , 4 se začne animacija
.
Po izbiri temperature animacija
utripa nekaj minut.
Vklop
Vtaknite vtič v vtičnico.
Pritisnite tipko 6 ON/OFF, če je
prikazovalnik izklopljen.
Zvočni signal se lahko vklopi po približno
15 sekundah.
Prikazovalnik temperature kaže nastavljeno
privzeto temperaturo.
Za ponastavitev alarma si oglejte »Alarm
visoke temperature«.
Za izbiro druge temperature si oglejte »
Nastavitev temperature«.
Če se na prikazovalniku prikaže DEMO, je
naprava v predstavitvenem načinu. Ta
način uporablja trgovec za predstavitev
funkcionalnosti naprave. Za izklop načina
DEMO si oglejte poglavje »Odpravljanje
težav«.
Če vrata nekaj minut ostanejo
odprta, lučka samodejno ugasne.
Lučka ponovno zasveti ob
zapiranju in odpiranju vrat.
Izklop
Za tri sekunde pritisnite tipko 6 ON/OFF.
Prikazovalnik se izklopi.
Za izključitev naprave iz napajanja
iztaknite vtič iz vtičnice.
Črtni indikatorji
Črte vas vodijo ob upravljanju enote in
prikazujejo, s kakšno stopnjo deluje
naprava. Črte prikazujejo:
• želeno temperaturo na lestvici,
• ali je nastavljena temperatura višja ali
nižja od prejšnje (naraščajoča ali
padajoča animacija).
Nastavitev temperature
Nastavite temperaturo zamrzovalnika s
pritiskom tipk za nastavitev temperature 3 ,
4.
Privzeta temperatura je -18 °C za
zamrzovalnik.
Prikazovalnik temperature prikazuje
nastavljeno temperaturo.
Nastavljena temperatura bo
dosežena v 24 urah.
Po izpadu električnega toka
ostane nastavljena temperatura
shranjena.
Funkcija Eko
To funkcijo izberite za optimalno
shranjevanje živil.
1. Vklop funkcije:
a. Pritiskajte tipko 5 Način, dokler se
ne prikaže indikator funkcije Eko.
Prikazovalnik temperature prikazuje
nastavljeno temperaturo:
za zamrzovalnik: -18 °C.
2. Izklop funkcije:
a. Pritisnite tipko 5 Način, da izberete
drugo funkcijo, ali jo pritiskajte,
dokler na prikazovalniku ni vidne
nobene ikone funkcij več.
Funkcija se izklopi z izbiro
druge nastavljene
temperature.
Funkcija Hitro zamrzovanje
Če želite hitro znižati temperaturo v
zamrzovalniku, uporabite funkcijo Hitro
zamrzovanje, ki ohranja kakovost živil.
Vklop funkcije:
30
SLOVENŠČINA
1. Pritiskajte tipko 5 Način, dokler se ne
prikaže indikator funkcije Hitro
zamrzovanje.
Po približno 52 urah se funkcija Hitro
zamrzovanje samodejno izklopi.
Za izklop funkcije pred njenim samodejnim
izklopom:
1. Pritisnite tipko 5 Način, da izberete
drugo funkcijo, ali jo pritiskajte, dokler
na prikazovalniku ni vidne nobene ikone
funkcij več.
Funkcija se izklopi z izbiro druge
nastavljene temperature v
zamrzovalniku.
Funkcija Ohlajanje steklenic
Funkcija Ohlajanje steklenic se uporablja za
nastavitev zvočnega signala ob želenem
času, ki je koristen v primeru, če je v receptu
navedeno, da je treba mešanico določen
čas hladiti, ali ko potrebujete opomnik, da
ne pozabite steklenic, ki ste jih dali v
zamrzovalnik za hitrejše ohlajanje.
1. Za vklop funkcije pritisnite tipko 2
Ohlajanje steklenic.
Prikaže se indikator funkcije Ohlajanje
steklenic.
Počakajte, da programska ura prikaže
nastavljeno vrednost (30 minut).
2. Pritisnite tipko za nižjo temperaturo 3
in tipko za višjo temperaturo 4 , da
spremenite nastavljeno vrednost
programske ure od 1 do 90 minut.
Prikazan je indikator programske ure (min).
Ob koncu odštevanja indikator funkcije
Ohlajanje steklenic utripa in oglasi se
zvočni signal.
3. Odstranite steklenice iz zamrzovalnika.
4. Pritisnite tipko 2 Ohlajanje steklenic,
da izklopite zvok in zaključite funkcijo.
Funkcijo je mogoče izklopiti
kadarkoli med odštevanjem s
pritiskom tipke 2 Ohlajanje
steklenic. Indikator funkcije
Ohlajanje steklenic ugasne.
Čas lahko spremenite med
odštevanjem in na koncu s
pritiskom tipke za nižjo
temperaturo 3 in tipke za
višjo temperaturo 4 .
Alarm visoke temperature
Zvišanje temperature v zamrzovalniku (na
primer zaradi predhodnega izpada
električne energije ali odprtih vrat)
ponazarjajo zvočni signal, utripanje
indikatorja alarma in prikazovalnik
temperature v zamrzovalniku.
Za ponastavitev alarma in izklop zvočnega
signala pritisnite katerokoli tipko.
Prikazovalnik temperature v zamrzovalniku
nekaj sekund prikazuje najvišjo doseženo
temperaturo. Nato se ponovno prikaže
nastavljena temperatura.
Indikator alarma utripa, dokler se ponovno
ne vzpostavijo normalni pogoji, nato
ugasne.
Alarm za odprta vrata
Če vrata pustite odprta približno 90
sekund, se oglasi zvočni signal in utripa
indikator alarma.
Zvočni signal utihne, ko zaprete vrata. Med
alarmom lahko zvočni signal utišate s
pritiskom poljubne tipke.
31
SLOVENŠČINA
Vsakodnevna uporaba
Koledar zamrzovanja
1-2
3-6
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
Simboli predstavljajo različne vrste
zamrznjenih živil.
Številke predstavljajo čase shranjevanja v
mesecih za ustrezne vrste zamrznjenih živil.
Ali zgornja ali spodnja vrednost
navedenega časa shranjevanja velja ali ne,
je odvisno od kakovosti živil in rokovanja z
njimi pred zamrzovanjem.
2. Postavite jo v zamrzovalnik.
POZOR! Za odstranjevanje
posodice iz zamrzovalnika ne
uporabljajte kovinskih
predmetov.
POZOR! Naprave se ne dotikajte
z mokrimi rokami, ker se lahko
primejo katerekoli notranje
površine.
Hladilni vložki
Zamrzovalniku sta priložena dva hladilna
vložka. Podaljšata čas ohranitve živil v
primeru izpada električnega toka ali
okvare.
POZOR! Ne odpirajte hladilnih
vložkov in ne pijte njihove
vsebine.
Pripomočki
Zamrzovanje svežih živil
Posodica za led
Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje
svežih živil ter dolgotrajno shranjevanje
zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
Če želite zamrzniti majhno količino svežih
živil, trenutne nastavitve ni treba spremeniti.
x1
Hladilni vložki
Za zamrzovanje svežih živil vklopite funkcijo
Hitro zamrzovanje vsaj 24 ur prej, preden v
zamrzovalnik položite živila, ki jih želite
zamrzniti.
Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, položite v
zgornja dva predala.
x2
Priprava ledenih kock
Ta naprava je opremljena s posodico za
pripravo ledenih kock.
1. Napolnite posodico z vodo.
Največja količina živil, ki jih lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na
ploščici za tehnične navedbe, nalepki v
notranjosti naprave.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: v tem
času ne dodajajte drugih živil za
zamrzovanje.
32
SLOVENŠČINA
Ko je zamrzovanje končano, nastavite
nazaj potrebno temperaturo (oglejte si »
Funkcija Hitro zamrzovanje«).
nenamerne odstranitve ali da ne padejo
ven.
Shranjevanje zamrznjenih živil
1. Košaro povlecite proti sebi.
2. Ko jo izvlečete do konca, jo odstranite
tako, da dvignete njen sprednji del.
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj dve uri deluje
s funkcijo Hitro zamrzovanje, preden vanjo
položite živila.
Za odstranitev košare iz zamrzovalnika:
Predali v zamrzovalniku omogočajo hitro in
preprosto iskanje želenih živil. Če
nameravate shraniti večje količine živil,
odstranite vse predale, razen spodnjega, ki
mora ostati na svojem mestu, da je
zagotovljeno dobro kroženje zraka. Na
vseh policah naj bodo živila shranjena
najmanj 15 mm stran od vrat.
POZOR! V primeru
nenamernega odtajanja, npr. da
je izpad električnega toka daljši
od vrednosti, navedene v
razpredelnici tehničnih podatkov
pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana
živila porabiti hitro ali takoj
skuhati, ohladiti in ponovno
zamrzniti.
Odmrzovanje
Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila
lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku
ali pri sobni temperaturi, odvisno od
razpoložljivega časa.
Majhne kose lahko začnete pripravljati še
zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika:
v tem primeru bo priprava hrane trajale
dlje.
Odstranitev košar za zamrzovanje in
steklenih polic iz zamrzovalnika
Košare za zamrzovanje in steklene police
imajo zaporno oviro, da ne pride do
1
2
Vstavitev košare v zamrzovalnik:
1. Malce dvignite sprednji del košare.
2. Ko pridete čez končne točke, košaro
potisnite nazaj na mesto.
POZOR! Poskrbite, da bodo
lopute in košare zaprte, preden
zaprete vrata.
Odstranitev steklene police iz
zamrzovalnika:
1. Pritisnite zapaha steklene police.
2. Polico izvlecite iz naprave.
1
2
Vstavitev police nazaj v napravo:
1
SLOVENŠČINA
1. Polico postavite na vodila.
33
2. Polico namestite nazaj, tako da
dvignete njen zadnji del.
Namigi in nasveti
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen blag klokotajoč in šumeč zvok
tuljav.
• Med črpanjem hladilnega sredstva je
slišen brneč in utripajoč zvok
kompresorja.
• Nenadno pokanje iz notranjosti naprave
zaradi toplotnega raztezanja (naraven
in nenevaren fizikalni pojav).
• Pri vklopu ali izklopu kompresorja je
slišen blag klikajoč zvok regulatorja
temperature.
• Živila zavijte v aluminijasto folijo ali
polietilen. Prepričajte se, da so zavitki
nepredušno zaprti.
• Če želite preprečiti povišanje
temperature že zamrznjenih živil, poleg
njih ne postavljajte svežih nezamrznjenih
živil.
• Nemastna živila lahko shranjujete lažje
in dalj časa od mastnih. Sol skrajša dobo
shranjevanja živil.
• Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali
sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz
zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
• Posamezne zavitke je priporočljivo
označiti z datumom zamrzovanja, da
imate pod nadzorom čas shranjevanja.
Nasveti za varčevanje z energijo
Namigi za shranjevanje zamrznjenih živil
• Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne
puščajte odprtih dlje, kot je treba.
• Ne odstranjujte hladilnih vložkov iz
košare za zamrzovanje.
• Prepričajte se, da je imel prodajalec
zamrznjena živila primerno shranjena.
• Poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz
trgovine v zamrzovalnik prenesena v
najkrajšem možnem času.
• Odtajana živila se hitro pokvarijo in jih
ne smete ponovno zamrzniti.
• Ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki
ga navede proizvajalec živil.
• V zamrzovalnik ne shranjujte steklenih
posod s tekočino, ker lahko počijo.
Običajni zvoki delovanja
Zvoki, navedeni v nadaljevanju, so med
delovanjem običajni:
Namigi za zamrzovanje
• Zamrzujte samo kakovostna, sveža in
povsem očiščena živila.
• Za temeljitejše zamrzovanje in
odtaljevanje razdelite živila na majhne
porcije.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošna opozorila
POZOR! Pred vzdrževalnimi deli
izključite napravo.
Naprava ima v svoji hladilni
enoti ogljikovodike, zaradi česar
mora vzdrževanje in polnjenje
izvajati pooblaščen serviser.
Dodatna oprema in deli naprave
niso primerni za pomivanje v
pomivalnem stroju.
SLOVENŠČINA
34
Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti z
mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR! Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov, klora
ali oljnih čistil, ker poškodujejo
površino.
Redno čiščenje
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo električne
energije.
Odtaljevanje zamrzovalnika
V zamrzovalniku se ne nabira led. To
pomeni, da se med delovanjem niti na
notranjih stenah niti na živilih ne nabira ivje.
Obdobja neuporabe
POZOR! Cevi in/ali kablov v
omari ne smete vleči, premikati
ali jih poškodovati.
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
POZOR! Pazite, da ne
poškodujete hladilnega sistema.
POZOR! Napravo pri premikanju
dvignite na sprednjem delu, da
ne opraskate tal.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo z
mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov hrane
in umazanije.
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
POZOR! Če želite napravo
pustiti vklopljeno, prosite nekoga,
da jo občasno preveri, da se
živila v njej v primeru izpada
električne energije ne bi
pokvarila.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Naprava ne deluje.
Mogoči vzrok
Naprava je izklopljena.
Rešitev
Vklopite napravo.
SLOVENŠČINA
Težava
35
Mogoči vzrok
Rešitev
Naprava ne deluje.
Vtič ni pravilno vtaknjen v
vtičnico.
Pravilno vtaknite vtič v vtičnico.
Naprava ne deluje.
Ni napetosti v vtičnici.
V omrežno vtičnico vključite
drugo električno napravo. Obrnite se na usposobljenega
električarja.
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno podprta.
Preverite, ali je naprava stabilno na tleh.
Deluje zvočni ali vidni alarm. Napravo ste vklopili pred
kratkim ali pa je temperatura še vedno previsoka.
Oglejte si »Alarm visoke temperature«.
Deluje zvočni ali vidni alarm. Vrata ste pustili odprta.
Zaprite vrata. Oglejte si
»Alarm za odprta vrata«.
Deluje zvočni ali vidni alarm. Temperatura v napravi je
previsoka.
Obrnite se na usposobljenega
električarja ali najbližji pooblaščeni servisni center.
Na prikazovalniku tempera- Težava s tipalom temperature je prikazan simbol pra- ture.
vokotnika ali kvadrata namesto številk.
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center (hladilni
sistem bo še naprej ohranjal
živila hladna, a temperature
ne boste mogli spreminjati).
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravljenosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji pooblaščeni servisni center.
Kompresor deluje neprekinjeno.
Temperatura je nepravilno Oglejte si poglavje »Delovanastavljena.
nje«.
Kompresor deluje neprekinjeno.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Kompresor deluje neprekinjeno.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico klimatskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
SLOVENŠČINA
Težava
36
Mogoči vzrok
Rešitev
Kompresor deluje neprekinjeno.
Živila, ki ste jih dali v napravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohladijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Kompresor deluje neprekinjeno.
Vrata niso pravilno zaprta. Oglejte si »Zapiranje vrat«.
Kompresor deluje neprekinjeno.
Funkcija Hitro zamrzovanje je vklopljena.
Oglejte si »Funkcija Hitro zamrzovanje«.
Kompresor se ne zažene ta- To je običajno, ni prišlo do
koj po vklopu funkcije Hitro
napake.
zamrzovanje ali spremembi
temperature.
Kompresor se zažene po določenem času.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pladenj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namestite na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče nastaviti.
Funkcija Hitro zamrzovanje je vklopljena.
Ročno izklopite funkcijo Hitro
zamrzovanje ali počakajte, da
se funkcija samodejno izklopi
za nastavitev temperature.
Oglejte si »Funkcija Hitro zamrzovanje«.
Na prikazovalniku se prikaže DEMO.
Naprava je v predstavitve- Način držite pritisnjeno približnem načinu.
no 10 sekund, dokler ne zaslišite dolgega zvočnega signala
in se prikazovalnik za kratek
čas ne izklopi.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo temperaturo.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Temperatura živil je previsoka.
Živila naj se pred hrambo ohladijo na sobno temperaturo.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Vrata ste odprli prepogosto.
Vrata odprite samo, če je treba.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Funkcija Hitro zamrzovanje je vklopljena.
Oglejte si »Funkcija Hitro zamrzovanje«.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
V napravi ni kroženja
hladnega zraka.
Poskrbite za kroženje hladnega zraka v napravi.
SLOVENŠČINA
Težava
37
Mogoči vzrok
Rešitev
Stranske plošče naprave so
tople.
To je običajno stanje, ki ga Ko temperatura okolice presepovzroči delovanje konže 38 °C, poskrbite, da bo
denzatorja.
med vsako stranjo naprave in
sosednjim kuhinjskim elementom vsaj 30 mm prostora.
Vrata se težko odpirajo.
Vrata ste poskusili ponovno odpreti takoj, ko ste jih
zaprli.
Če po opravljenih zgornjih
pregledih naprava še vedno ne
deluje pravilno, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Seznam najdete na koncu tega
priročnika.
Zapiranje vrat
1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si
navodila za montažo.
Med zapiranjem in ponovnim
odpiranjem vrat počakajte nekaj sekund.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana
tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
Žarnico lahko zamenja le serviser. Obrnite
se na pooblaščeni servisni center.
Tehnični podatki
Kategorija izdelka
Vrsta naprave
Zamrzovalnik
Vrsta namestitve
Samostoječa
Dimenzije izdelka
Višina
1854 mm
Širina
595 mm
Globina
668 mm
Neto prostornina
Zamrzovalnik
229 litrov
Sistem odtaljevanja
Zamrzovalnik
samodejno
SLOVENŠČINA
38
Klasifikacija z zvezdicami
Čas naraščanja temperature
28 ur
Zmogljivost zamrzovanja
20 kg/24 h
Poraba energije
0,627 kWh/24 h
Raven hrupa
42 dB (A)
Energijski razred
A++
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za
tehnične navedbe na notranji levi strani
naprave in na energijski nalepki.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke
električnih in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
IKEINA GARANCIJA
Garancijska izjava:
Izdajatelj prevzema obveznost, da bo
izdelek v garancijskem roku brezhibno
deloval. V garancijskem roku bomo
odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na
izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso
posegale osebe,ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in, da so bili
uporabljeni originalni rezervni deli. Če
izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga
bomo zamenjali. Garancija velja, če je
39
SLOVENŠČINA
datum prodaje / izročitve na garancijskem
listu potrjen z žigom in podpisom
prodajalca ali s predložitvijo originalnega
računa o nakupu izdelka. V garancijskem
roku poravnavamo vse stroške v zvezi z
odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter
stroške prevoza, oziroma prenosa,do
najbližje pooblaščene servisne delavnice,po
tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za
toliko dni, kolikor je trajalo popravilo
izdelka. Garancija izdajatelja velja na
območju Republike Slovenije. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na
blagu. Servisiranje in rezervni deli so
zagotovljeni za dobo 3 let po poteku
garancije.
Koliko časa velja garancija družbe IKEA?
Ta garancija velja 5 let od prvotnega
datuma nakupa naprave pri družbi IKEA.
Kot dokazilo o nakupu potrebujete
originalni račun. Če je v času garancije
izveden servis, se s tem garancijsko
obdobje naprave ne podaljša.
Kdo izvaja servisna dela?
Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo
zagotovil servisna dela preko svojih storitev
ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.
Kaj krije ta garancija?
Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo
zaradi napak v konstrukciji ali materialu od
datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta
garancija velja samo za domačo uporabo.
Izjeme so navedene pod naslovom »Česa
ta garancija ne krije?« V garancijskem
obdobju bodo stroški odpravljanja okvare,
npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot,
kriti, če je naprava dostopna za popravilo
brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev
veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in
ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli
postanejo last podjetja IKEA.
Kakšen je postopek podjetja IKEA pri
odpravljanju težav?
S strani podjetja IKEA izbran ponudnik
servisnih storitev bo pregledal izdelek in se
po lastni presoji odločil, ali ta garancija
krije popravilo. Če garancija krije
popravilo, bo ponudnik servisnih storitev
podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni
servisni partner preko svojega servisa po
lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali
pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim
izdelkom.
Česa ta garancija ne krije?
• Običajne obrabe.
• Namerne škode ali škode zaradi
malomarnosti, škode, nastale zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo,
napačne namestitve ali priključitve na
napačno napetost, škode, nastale zaradi
kemične ali elektro-kemične reakcije, rje,
korozije, ali škode, ki jo povzroči voda,
vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki
jo povzroči prekomerna količina
apnenca v vodovodnem sistemu, in
škodo, ki nastane zaradi neobičajnih
okoljskih razmer.
• Potrošnega materiala, vključno z
baterijami in žarnicami.
• Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne
vplivajo na običajno uporabo naprave,
kot tudi prask in morebitnih razlik v
barvi.
• Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali
snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali
sproščanju filtrov, izpustnih sistemov ali
predalov za pralno sredstvo.
• Poškodb naslednjih delov:
steklokeramike, dodatne opreme, košar
za posodo in jedilni pribor, dovodnih in
odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov
žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov
ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
je do takšne poškodbe prišlo zaradi
napak v izdelavi.
Primerov, pri katerih serviser med
obiskom ne najde napake.
Popravil, ki jih ne opravi izbrani
ponudnik servisnih storitev in/ali
pooblaščeni servisni pogodbenik, ali
primerov, kjer niso bili uporabljeni
originalni deli.
Popravil, ki so potrebna zaradi napačne
namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s
specifikacijami.
Uporabe naprave v negospodinjskem
okolju, tj. profesionalna uporaba.
Poškodb, nastalih pri prevozu. Če
stranka odpelje izdelek na domači ali
kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni
odgovorno za poškodbe, ki lahko
nastanejo med prevozom. Vendar pa v
primeru, da podjetje IKEA poskrbi za
dostavo izdelka na strankin dostavni
naslov, poškodbe izdelka, nastale med
dostavljanjem, ta garancija krije.
Stroškov za prvotno nameščanje
naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik
servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov
pooblaščeni servisni partner popravi ali
zamenja napravo pod pogoji te
garancije, bo ponudnik servisnih storitev
ali njegov pooblaščeni servisni partner
ponovno namestil popravljeno napravo
ali po potrebi namestil nadomestno. Ta
omejitev ne velja za delo brez napak s
strani usposobljenega strokovnjaka, ki
uporabi naše originalne dele zaradi
prilagoditve naprave tehnično
varnostnim specifikacijam druge države
EU.
40
Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed
držav EU in prepeljane v drugo državo EU,
bodo storitve na voljo v okviru garancijskih
pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost
izvajanja storitev v okviru garancije obstaja
le v primeru, če naprava izpolnjuje in je
nameščena v skladu z naslednjim:
• tehničnimi specifikacijami države, v
kateri je podan garancijski zahtevek,
• navodili za montažo in varnostnimi
navodili iz navodil za uporabo.
Namenske poprodajne storitve za IKEINE
naprave:
Brez odlašanja se obrnite na IKEINO
poprodajno servisno službo, da:
1. podate servisni zahtevek po tej
garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE
naprave v namenski IKEIN kuhinjski
element. Servis ne zagotavlja pojasnitev
glede:
• celotne postavitve IKEINE kuhinje,
• priključitve na električno omrežje (če
naprava nima vtiča in kabla),
vodovodno in plinsko napeljavo, ker
mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za
uporabo in specifikacij IKEINE naprave.
Da bi vam zagotovili najboljšo možno
pomoč, preden stopite v stik z nami,
natančno preberite navodila za montažo
in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.
Kako stopite v stik z nami, če potrebujete
servisno storitev
Veljavnost zakona države
IKEINA garancija vam zagotavlja določene
zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo
krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor
ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v
krajevni zakonodaji.
Območje veljavnosti
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za
celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in
ustreznih državnih telefonskih številk.
SLOVENŠČINA
Da bi vam zagotovili čim hitrejšo
storitev, priporočamo, da
uporabite določene telefonske
številke, navedene na koncu teh
navodil. Vedno uporabite
številke, navedene v knjižici
določene naprave, za katero
potrebujete pomoč. Preden nas
pokličete, se prepričajte, da
imate številko artikla IKEA (8mestno kodo) in serijsko številko
(8-mestno kodo, ki jo najdete na
nazivni ploščici) naprave, za
katero potrebujete pomoč.
SHRANITE RAČUN! To je vaše
dokazilo o nakupu in ga
potrebujete, če želite, da bo
garancija veljala. Na računu se
nahajata tudi IKEINO ime in
številka izdelka (8-mestna
oznaka) za vsako od kupljenih
naprav.
Ali potrebujete dodatno pomoč?
Za vsa dodatna vprašanja, ki niso
povezana s servisnimi storitvami za vaše
naprave, se obrnite na klicni center naše
najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v
stik z nami, priporočamo, da natančno
preberete dokumentacijo naprave.
41
42
СРПСКИ
Садржај
Безбедносне информације
Безбедносна упутства
Инсталација
Опис производа
Руковање
Свакодневна употреба
42
44
46
47
48
51
Корисни савети
Нега и чишћење
Решавање проблема
Технички подаци
Еколошка питања
IKEA ГАРАНЦИЈА
53
54
55
58
59
59
Задржано право измена.
Безбедносне информације
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран
за било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за
употребу на безбедном и приступачном месту за будуће
коришћење.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, kao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин
и уколико схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста од 3 до 8 година
и особе са веома обимним и сложеним инвалидитетом,
ако су прописно упућене.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под
непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
СРПСКИ
43
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у домаћинствима и
сличним окружењима, као што су:
– куће на фармама; кухиње за особље у продавницама,
канцеларијама и другим радним окружењима;
– клијенти у хотелима, мотелима, пансионима и другим
окружењима стационарног типа.
Отвори за вентилацију, у кућишту уређаја или у простору
за уградњу, не смеју да буду заклоњени.
Немојте да користите механичке уређаје нити друга
средства за убрзавање процеса одмрзавања, осим оних
које је произвођач препоручио.
Немојте оштетити кружни ток за хлађење.
Не користите електричне уређаје унутар одељка за
складидштење хране, осим ако су они оног типа који је
препоручен од стране произвођача.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. У ту сврху
користите само неутралне детерџенте. Немојте користити
абразивне производе, абразивне подлоге за чишћење,
раствараче или металне предмете.
Немојте одлагати експлозивне супстанце као што су
аеросол лименке са запаљивим горивом у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност.
44
СРПСКИ
Безбедносна упутства
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може да
инсталира овај уређај.
• Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
• При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се уље
слије назад у компресор.
• Пре обављања било каквих радњи на
уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
• Не монтирајте уређај близу
радијатора, штедњака, рерни или
плоча за кување.
• Не монтирајте уређај на местима која
су изложена директној сунчевој
светлости.
• Не инсталирајте овај уређај у
областима које су превише влажне или
сувише хладне.
• Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара
и струјног удара.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
• Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног удара.
• Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
• Водите рачуна да не изазовете штету
на електричним компонентама (нпр. на
утикачу, каблу за напајање,
компресору). Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних компоненти.
• Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
• Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да постоји
приступ мрежном утикачу након
инсталације.
• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући утикач
из утичнице.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
повреде, опекотина, струјног
удара или пожара.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Не стављајте електричне уређаје (нпр.
уређаје за прављење сладоледа) у
апарат, осим ако нису наведени као
погодни од стране произвођача.
45
СРПСКИ
• Водите рачуна да не оштетите коло
расхладног средства. Коло садржи
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Овај гас је
запаљив.
• Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији нема
пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
• Не дозволите врућим предметима да
додирну пластичне делове уређаја.
• Не стављајте газиране сокове у
одељак за замрзавање. То ће створити
притисак на посуде са пићем.
• Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
• Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
• Немојте уклањати или додиривати
предмете из одељка замрзивача ако су
вам руке мокре или влажне.
• Не замрзавајте поново храну која је
одмрзнута.
• Придржавајте се упутстава у вези са
складиштењем датих на паковању
замрзнуте хране.
Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од струјног
удара.
• Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата. Немојте
га користити за расвету у домаћинству.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или оштећења
уређаја.
• Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
• Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
• Редовно проверавајте отвор уређаја и,
уколико је потребно, очистите га.
Уколико је овај отвор запушен,
отопљена вода ће се скупљати на дну
уређаја.
Сервис
• За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
• Користите само оригиналне резервне
делове.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
мрежног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците
га у смеће.
• Уклоните врата да бисте спречили да
се деца и кућни љубимци затворе
унутар уређаја.
• Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог уређаја
не оштећују озон.
• Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
• Немојте да оштетите део за хлађење
који је близу грејног тела.
46
СРПСКИ
Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Постављање
Овај уређај треба да се монтира на
сувом, добро проветреном затвореном
простору, тако да температура
просторије одговара класи климе
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10 °C дo + 32 °C
N
+16 °C дo + 32 °C
ST
+16 °C дo + 38 °C
T
+16 °C дo + 43 °C
Могу се јавити одређени
проблеми у раду уређаја код
неких модела када уређај ради
изван наведеног опсега.
Исправан рад се може
гарантовати искључиво у
оквиру наведеног
температурног опсега. У
случају било какве сумње у
вези са монтирањем уређаја,
обратите се продавцу, нашем
корисничком сервису или
најближем сервисном центру.
Постављање
За постизање најбољих резултата,
поставите уређај далеко од извора
топлоте као што су радијатори, бојлери,
директни сунчеви зраци, итд. Осигурајте
слободну циркулацију ваздуха око
задњег дела уређаја.
Струјни прикључак
Пре прикључења уређаја проверите да
ли напон и фреквенција струје који су
приказавни на плочици са техничким
карактеристикама одговарају
вредностима ваше кућне електричне
мреже.
Уређај мора да буде уземљен. У ове
сврхе обезбеђен је кабл за напајање
електричном енергијом са контактом. Ако
утичница у вашем дому није уземљена,
уређај прикључите на засебно уземљење
у складу с важећим прописима и уз
консултације с квалификованим
електричарем.
Произвођач одбацује сваку одговорност у
случају непоштовања горе наведене
мере опреза.
Овај уређај је усклађен са директивама
ЕЕЗ-а.
СРПСКИ
47
Опис производа
Преглед производа
1
2
5
3
4
1 Командна табла
2 Расхладни поклопци
3 Фиоке замрзивача
4 Плочица са техничким
карактеристикама
5 Кутија са више фиока
СРПСКИ
48
Руковање
Командна табла
1
6 5
1
2
3
4
Дисплеј
Дугме Хлађење флаша
Дугме за нижу температуру
Дугме за вишу температуру
Могуће је да се промене предефинисани
звукови дугмади ако истовремено
притиснете 5 Режим и дугме за нижу
4
3
2
5 Дугме Режим
6 Дугме ON/OFF
температуру 3 током неколико секунди.
Ова промена није трајна.
Дисплеј
A
G
A. Индикатор аларма
B. Индикатор функције Еко
C. Индикатор функције Брзо
замрзавање
D. Индикатор температуре
B
C
D
E
F
E. Индикаторска трака
F. Индикатор функције Хлађење флаша
G. Индикатор режима DEMO
49
СРПСКИ
Након избора 5 Режим или
једног од дугмади за
температуру 3 , 4 стартује
анимација
.
Након избора температуре,
анимација трепери неколико
минута.
Укључивање
Прикључите утикач кабла за напајање
на мрежну утичницу.
Притисните дугме 6 ON/OFF ако је
дисплеј искључен.
Звучни аларм може да се активира након
приближно 15 секунди.
Индикатор температуре показује
фабрички подешену температуру.
Да бисте ресетовали аларм, погледајте
одељак „Аларм за високу температуру“.
Да бисте изабрали другу температуру,
погледајте одељак „Регулација
температуре“.
Ако се на дисплеју прикаже DEMO,
уређај се налази у показном режиму.
Овај режим користи продавац да би
представио функционалност апарата.
Погледајте одељак „Решавање
проблема“ да бисте деактивирали режим
DEMO.
Ако врата остану отворена
неколико минута, светло се
аутоматски искључује. Лампица
се ресетује када се врата
затворе па отворе.
Искључивање функције
Притисните и задржите дугме 6 ON/OFF
приближно 3 секунде.
Дисплеј ће се искључити.
Да бисте искључили уређај из напајања,
извуците утикач кабла за напајање из
мрежне утичнице.
Индикаторска трака
Траке вас воде када комуницирају са
јединицом и показују ниво на ком
јединица ради. Траке приказују:
• жељену температуру на скали
• да ли је подешена температура виша
или нижа од претходне (повећање или
смањење анимације).
Регулација температуре
Подесите температуру замрзивача
притиском на дугмад за температуру 3 ,
4.
Подразумевана температура за
замрзивач је -18 °C.
Индикатор температуре приказује
подешену температуру.
Подешена температура биће
достигнута у року од 24 сата.
Након нестанка струје
подешена температура остаје
сачувана.
Функција Еко
Изаберите ову функцију за оптимално
складиштење хране.
1. За укључивање функције:
a. Притисните дугме 5 Режим док се
не појави индикатор функције
Еко.
Индикатор температуре приказује
подешену температуру:
за замрзивач: -18 °C.
2. За искључивање функције:
a. Притисните 5 Режим да бисте
изабрали другу функцију или док
ниједна иконица функције не буде
видљива на дисплеју.
50
СРПСКИ
Функција се искључује
бирањем другачије
вредности температуре.
Функција Брзо замрзавање
Ако брзо спустите температуру у
замрзивачу, користите функцију Брзо
замрзавање која чува квалитет хране.
За укључивање функције:
1. Притисните дугме 5 Режим док се не
појави индикатор функције Брзо
замрзавање.
Функција Брзо замрзавање се
аутоматски искључује после
отприлике 52 сата.
За искључивање функције пре него што
се аутоматски деактивира:
1. Притисните дугме 5 Режим да
изаберете другу функцију или док
ниједна иконица функције не буде
видљива на дисплеју.
Функција се искључује
бирањем другачије
температуре за замрзивач.
температуру 4 како бисте променили
подешену вредност тајмера у распону
од 1 до 90 минута.
Приказује се индикатор тајмера (min).
На крају одбројавања, индикатор
функције Хлађење флаша трепери и
оглашава се звучни аларм.
3. Извадите све флаше смештене у
одељку замрзивача.
4. Притисните дугме 2 Хлађење флаша
да бисте искључили звук и прекинули
функцију.
Функција може да се
деактивира у сваком
тренутку током
одбројавања притиском на
дугме 2 Хлађење флаша.
Индикатор функције
Хлађење флаша се гаси.
Могуће је да се промени
време током одбројавања и
на крају, притиском на
дугме за нижу температуру
3 и на дугме за вишу
температуру 4 .
Функција Хлађење флаша
Аларм за високу температуру
Функција Хлађење флаша користи се за
подешавање звучног аларма у жељено
време и корисна је, на пример, када
рецепт захтева да се садржај хлади
одређено време или када вам треба
подсетник да не бисте заборавили на
флаше које сте ставили у замрзивач на
брзо хлађење.
Пораст температуре у одељку
замрзивача (на пример, због ранијег
нестанка електричне струје или
отварања врата) сигнализиран је звучним
алармом, треперењем индикатора
аларма и индикатором температуре у
замрзивачу.
1. За укључивање функције притисните
дугме 2 Хлађење флаша.
Појављује се индикатор функције
Хлађење флаша.
Сачекајте док Тајмер не прикаже
подешену вредност (30 минута).
2. Притисните дугме за нижу
температуру 3 и дугме за вишу
За ресетовање аларма и искључивање
звучног сигнала притисните било које
дугме. Индикатор температуре у
замрзивачу показује највишу достигнуту
температуру на неколико секунди. Затим
поново показује подешену температуру.
Индикатор аларма наставља да трепери
све док се поново не успоставе нормални
услови, а затим се гаси.
51
СРПСКИ
Аларм за отворена врата
Ако су врата остављена отворена око 90
секунди, активира се звучни аларм и
трепери индикатор аларма.
Аларм се зауставља након затварања
врата. Током оглашавања аларма, звук
може да се пригуши притиском на било
које дугме.
Свакодневна употреба
Календар за замрзавање
Прављење коцкица леда
Овај уређај има калуп за прављење
коцкица леда.
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Симболи показују различите врсте
замрзнутих производа.
Бројеви показују време чувања у
месецима одређених врста замрзнутих
производа. Да ли важи горња или доња
вредност назначеног времена чувања,
зависи од квалитета намирница и начина
обраде пре замрзавања.
1. Напуните калуп водом.
2. Ставите калуп у преграду замрзивача.
ОПРЕЗ Немојте да користите
металне инструменте за
вађење калупа из замрзивача.
ОПРЕЗ Немојте додиривати
уређај мокрим рукама јер би
могле да се залепе за било коју
унутрашњу површину.
Расхладни блокови
Два расхладна блока испоручују се са
замрзивачем. Они продужавају време
током кога ће храну бити сачувана у
случају нестанка струје или квара.
ОПРЕЗ Не отварајте и не пијте
садржај расхладних блокова.
Прибор
Калуп за лед
Замрзавање свеже хране
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување замрзнуте и залеђене хране.
x1
Расхладни блокови
x2
За замрзавање мале количине свеже
хране није неопходно да промените
претходно подешавање.
Да бисте замрзли свежу храну,
активирајте функцију Брзо замрзавање
најмање 24 сата пре уношења хране у
замрзивач.
52
СРПСКИ
Свежу храну коју желите да замрзнете
ставите у два највиша одељка.
Максимална количина хране која може
да се замрзне за 24 сата наведена је на
плочици са техничким карактеристикама,
на налепници која се налази у
унутрашњости уређаја.
Процес замрзавања траје 24 сата: током
тог периода немојте стављати у уређај
другу храну коју желите да замрзнете.
Кад се процес замрзавања заврши,
вратите уређај на потребну температуру
(погледајте одељак „Функција Брзо
замрзавање“).
Смештање смрзнуте хране
Када први пут покренете уређај или
након периода некоришћења, пре него
што ставите производе у комору оставите
уређај да ради најмање 2 сата са
укљученом функцијом Брзо замрзавање.
Отапање
Пре конзумирања, дубоко замрзнуте или
замрзтнуте намирнице можете одмрзнути
у комори фрижидера или на собној
температури, зависно од тога колико
времена имате на располагању за то.
Мање комаде хране можете чак да
кувате док су још замрзнути, одмах након
вађења из фрижидера: у том случају,
кување ће дуже да траје.
Уклањање корпи за замрзавање и
стаклених полица из замрзивача
Корпе за замрзавање и стаклене полице
имају граничнике који спречавају њихово
случајно испадање или вађење.
За уклањање корпе из замрзивача:
1. Повуците корпу ка себи.
2. Кад дођете до крајњих тачака,
извадите корпу тако што ћете одићи
њену предњу страну.
Фиоке замрзивача обезбеђују да брзо и
лако пронађете жељено паковање
хране. Уколико треба сместити велике
количине хране, уклоните све фиоке,
осим последње, која треба да остане на
свом месту како би се обезбедило добро
струјање ваздуха. Држите храну на свим
полицама на растојању од најмање 15
мм од врата.
ОПРЕЗ У случају случајног
одмрзавања, на пример
приликом нестанка струје,
уколико струје није било дуже
него што је прописано у
графикону са техничким
карактеристикама, у делу
„време постизања
температуре“, одмрзнута храна
мора брзо да се конзумира или
да се одмах припреми, охлади
а затим поново замрзне.
1
2
За враћање корпе натраг у замрзивач:
1. Благо одигните предњу страну корпе.
2. Чим пређете зауставне тачке, гурните
корпу назад у њен положај.
ОПРЕЗ Уверите се да су
поклопци и корпе затворени
пре затварања врата.
Да извадите стаклену полицу из
замрзивача:
СРПСКИ
53
1. Притисните бравице стаклене полице.
2. Извадите полицу из уређаја.
Да бисте вратили полицу у уређај:
1. Ставите полицу на вођице.
2. Повуците полицу на унутра тако што
ћете одићи њену задњу страну.
1
2
1
Корисни савети
Нормални радни звукови
Савети у вези са замрзавањем
Следећи звукови су нормални за време
рада уређаја:
• Замрзавајте само намирнице
врхунског квалитета, свеже и темељно
очишћене.
• За ефикасније замрзавање и
одмрзавање поделите храну у мале
порције.
• Замотајте храну у алуминијумску
фолију или полиетилен. Уверите се да
су сва паковања херметички
затворена.
• Да бисте избегли повећање
температуре већ замрзнуте хране, не
стављајте свежу незамрзнуту храну
директно поред ње.
• Мање масна храна чува боље и дуже
од масне. Со скраћује време
складиштења хране.
• Немојте јести коцкице леда или ледене
лизалице одмах након што их извадите
из замрзивача. Ризик од промрзлина.
• Препоручљиво је да се датум
замрзавања истакне на сваком
појединачном паковању како бисте
могли да водите евиденцију о времену
складиштења.
• Слабо клокотање и жуборење са
звуком намотавања када се упумпава
средство за хлађење.
• Завијајући и пулсирајући звук из
компресора када се упумпава
средство за хлађење.
• Изненадни прасак из унутрашњости
уређаја проузрокован термичким
ширењем (природна и безопасна
физичка појава).
• Слабо шкљоцање из регулатора
температуре када се компресор
укључи или искључи.
Савети за уштеду електричне енергије
• Немојте често отварати врата нити их
остављати отворена дуже него што је
потребно.
• Немојте уклањати расхладне блокове
из корпе замрзивача.
54
СРПСКИ
Савети у вези с чувањем замрзнуте
хране
• Проверите да ли су комерцијално
замрзнути прехрамбени производи
били адекватно ускладиштени у
малопродајном објекту.
• Водите рачуна да замрзнути
прехрамбени производи буду
пребачени из продавнице хране у
замрзивач у најкраћем могућем року.
• Чим се одмрзне, храна се брзо квари и
не може се поново замрзавати.
• Не прекорачујте период складиштења
означен од стране произвођача хране.
• Не складиштите стаклене посуде са
течностима у одељку замрзивача јер
могу да попуцају.
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Општа упозорења
ОПРЕЗ Искључите уређај са
електричне мреже пре вршења
било каквих радњи из домена
одржавања.
Овај уређај садржи
угљоводонике у расхладној
јединици, стога одржавање и
допуњавање морају да врше
овлашћени техничари.
Прибор и делови уређаја нису
погодни за прање у машини за
прање посуђа.
Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја, унутрашњост
и све унутрашње додатке треба опрати
млаком водом и неким неутралним
детерџентом да би се уклонио
карактеристичан мирис потпуно новог
производа, а затим га добро осушити.
ОПРЕЗ Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити средства за
чишћење на бази уља.
Периодично чишћење
ОПРЕЗ Немојте да вучете,
померате или оштећујете цеви
и/или каблове унутар уређаја.
ОПРЕЗ Пазите да не оштетите
расхладни систем.
ОПРЕЗ Када померате уређај,
подигните предњу ивицу да се
не би изгребао под.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке врата
и водите рачуна да остану чисте и да
на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је омогућен приступ кондензатору
и компресору са задње стране
уређаја, очистите их помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати рад
уређаја и смањити потрошњу
електричне енергије.
Одлеђивање замрзивача
Одељак замрзивача је без иња. То значи
да нема наслаганог иња док ради, ни на
унутрашњости зидова нити на храни.
СРПСКИ
55
Периоди када се уређај не користи
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Искључите апарат из електричног
напајања.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како бисте
спречили настајање непријатних
мириса.
ОПРЕЗ Ако желите да уређај
остане укључен, замолите
некога да га повремено
проверава како би се спречило
кварење хране у њему у
случају прекида напајања.
Решавање проблема
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Уређај не ради.
Утикач кабла за напаја- Правилно утакните утикач у
ње није правилно утакнут зидну утичницу.
у зидну утичницу.
Уређај не ради.
Нема напона у утичници.
Уређај је бучан.
Уређај није правилно по- Проверите да ли уређај стоји
стављен.
стабилно.
Звучни или визуелни
аларм је укључен.
Уређај је недавно укључен или је температура још увек сувише висока.
Видите „Аларм за високу
температуру”.
Звучни или визуелни
аларм је укључен.
Врата су остала отворена.
Затворите врата. Погледајте
одељак „Аларм за отворена
врата“.
Прикључите неки други електрични уређај у ту зидну
утичницу. Контактирајте
овлашћеног електричара.
СРПСКИ
Проблем
56
Могући узрок
Решење
Звучни или визуелни
аларм је укључен.
Температура у уређају је Обратите се квалификовапревисока.
ном електричару или најближем овлашћеном сервисном
центру.
На дисплеју температуре
се, уместо бројева, појављује правоугаони или кваратни симбол.
Проблем са сензором
температуре.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном центру (расхладни систем ће и
даље хладити прехрамбене
производе, али није могуће
прилагодити температуру).
Лампица не ради.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите врата.
Лампица не ради.
Лампица је неисправна.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном центру.
Компресор ради без прекида.
Температура је погрешно Погледајте одељак „Руковаподешена.
ње“.
Компресор ради без прекида.
Истовремено је смештено Сачекајте неколико сати и
много прехрамбених
затим поново проверите темпроизвода.
пературу.
Компресор ради без прекида.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон климатских класа на плочици са
техничким карактеристикама.
Компресор ради без прекида.
Прехрамбени производи
које сте ставили у уређај
су превише топли.
Оставите прехрамбене производе да се охладе на собној температури, пре него
што их ставите у уређај.
Компресор ради без прекида.
Врата нису правилно затворена.
Погледајте одељак „Затварање врата“.
Компресор ради без прекида.
Функција Брзо замрзава- Погледајте одељак „Функциње је укључена.
ја Брзо замрзавање“.
СРПСКИ
Проблем
57
Могући узрок
Решење
Компресор се не покреће
одмах након стартовања
функције Брзо замрзавање или након промене
температуре.
То је нормално, није дошло ни до какве грешке.
Компресор започиње рад
након одређеног времена.
Вода се задржава на поду.
Одвод за одмрзнуту воду
није повезан са посудом
за испаравање изнад
компресора.
Причврстите одвод за одмрзнуту воду за посуду за испаравање.
Температура не може да
се подеси.
Функција Брзо замрзава- Ручно искључите функцију
ње је укључена.
Брзо замрзавање или
сачекајте да се функција аутоматски деактивира да бисте подесили температуру.
Погледајте одељак „Функција Брзо замрзавање“.
DEMO појави на дисплеју.
Уређај се налази у режи- Задржите притиснуто Режим
му за демонстрацију.
око 10 секунди док се не чује
дуги звук и дисплеј се не угаси на кратко време.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре
није правилно подешен.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Температура прехрамбе- Сачекајте да температура
них производа је преви- прехрамбених производа
сока.
опадне на собну температуру пре смештања у фрижидер.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Врата су често отварана.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Функција Брзо замрзава- Погледајте одељак „Функциње је укључена.
ја Брзо замрзавање“.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Нема циркулације хладног ваздуха у уређају.
Подесите вишу/нижу температуру.
Отворите врата само ако је
неопходно.
Постарајте се да у уређају
постоји циркулација хладног
ваздуха.
СРПСКИ
Проблем
58
Могући узрок
Решење
Бочни панели уређаја су
топли.
Ово је нормално стање
Уверите се да постоји најмапроузроковано радом из- ње 30 мм простора између
мењивача топлоте.
сваке стране уређаја и околног намештаја када температура просторије пређе 38 °C.
Врата се тешко отварају.
Покушали сте да отвори- Сачекајте неколико секунди
те врата одмах након што између затварања и поновсте их претходно затвоног отварања врата.
рили.
Уколико ваш уређај и после
ових провера не ради
правилно, контактирајте
најближи сервисни центар.
Листу можете пронаћи на крају
овог приручника.
Затварање врата
1. Очистите заптиваче на вратима.
2. Ако је потребно, подесите врата.
Погледајте упутства за склапање.
3. Ако је потребно, замените оштећене
заптивке на вратима. Обратите се
овлашћеном сервисном центру.
Замена лампице
Уређај је опремљен унутрашњом LED
лампицом чији је век трајања дугачак.
Само овлашћена особа може да замени
уређај за осветљење. Обратите се свом
овлашћеном сервисном центру.
Технички подаци
Категорија производа
Тип уређаја
Замрзивач
Тип инсталације
Самостојећи
Димензије производа
Висина
1854 мм
Ширина
595 мм
Дубина
668 мм
Нето запремина
Замрзивач
Систем одмрзавања
229 Литара
СРПСКИ
Замрзивач
59
аутоматски
Број звездица
Време пораста температуре
Сати 28
Капацитет замрзавања
20 кг/24 ч
Потрошња електричне енергије
0,627 kWh/24 ч
Ниво буке
42 dB (A)
Енергетска класа
A++
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким карактеристикама
са леве унутрашње стране на уређају,
као и на енергетској налепници.
Еколошка питања
Рециклирајте материјале са симболом .
Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања. Помозите
у заштити животне средине и људског
здравља као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје обележене
симболом немојте бацати заједно са
смећем. Производ вратите у локални
центар за рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
IKEA ГАРАНЦИЈА
Колико дуго важи IKEA гаранција?
Ова гаранција важи 5 година од
оригиналног датума куповине вашег
уређаја у компанији IKEA. Оригинални
рачун је неопходан као доказ о куповини.
Ако се сервисирање уређаја обавља у
60
СРПСКИ
оквиру гаранције, овим се неће
продужити гарантни рок.
Ко ће обавити сервисирање?
Сервисер компаније IKEA обезбедиће
услугу путем сопствене сервисне службе
или мреже овлашћених партнера.
Шта покрива ова гаранција?
Овом гаранцијом покривени су кварови
уређаја који су изазвани грешкама у
конструкцији или материјалу, почев од
датума куповине у компанији IKEA.
Гаранција важи само ако се уређај
употребљава за кућне потребе. Изузеци
су наведени под насловом „Шта није
покривено овом гаранцијом?“ Током
гарантног периода, трошкови отклањања
кварова, нпр. поправке, резервни делови,
рад и путни трошкови, под условом да је
уређају могуће приступити ради
поправке без додатних трошкова. На ове
услове примењују се смернице ЕУ (бр.
99/44/EG) и одговарајући локални
прописи. Замењени делови постају
власништво компаније IKEA.
Шта ће IKEA учинити да отклони
проблем?
Изабрани сервисер компаније IKEA
испитаће производ и одлучити, по
сопственом нахођењу, да ли је покривен
овом гаранцијом. Уколико се сматра да је
покривен, сервисер компаније IKEA или
њен овлашћени партнер преко сопствене
сервисне службе, према сопственом
нахођењу потом ће, или поправити
неисправан производ или га заменити
истим или сличним.
Шта није покривено овом гаранцијом?
• Нормално хабање.
• Намерно оштећење или оно настало
услед немара, оштећење
проузроковано непоштовањем
упутства за употребу, неисправном
•
•
•
•
•
•
•
•
•
инсталацијом или прикључивањем на
погрешан напон, оштећење изазвано
хемијском или електро-хемијском
реакцијом, рђа, корозија или
оштећење од воде, укључујући
ограничавања на оштећења изазвана
великом количином каменца у доводу
воде, оштећење настало услед
нетипичних услова у окружењу.
Потрошни делови укључујући батерије
и лампице.
Делови који немају функцију и
украсни делови који не утичу на
нормалну употребу уређаја,
укључујући било какве огреботине и
могуће разлике у боји.
Случајно оштећење проузроковано
страним телима или супстанцама,
чишћењем или одблокирањем
филтера, система за одвод или фиока
за детерђент.
Оштећење следећих делова:
керамичког стакла, додатака, корпе за
посуђе, корпе прибора за јело,
доводних и одводних цеви, заптивки,
сијалица и поклопаца сијалица,
екрана, дугмади, кућишта и делова
кућишта. Изузев у случајевима када је
могуће доказати да су таква оштећења
настала услед грешака у производњи.
Случајеви у којима није било могуће
установити било какав квар током
посете техничара.
Поправке које нису обављене од
стране нашег изабраног сервисера
и/или овлашћених сервисних
партнера, или у случају када нису
коришћени оригинални делови.
Поправке проузроковане погрешном
уградњом или које нису урађене у
складу са спецификацијом.
Употреба уређаја ван домаћинства, тј.
у професионалне сврхе.
Оштећења приликом транспорта.
Уколико купац транспортује производ
до своје куће или неке друге адресе,
IKEA није одговорна за било какву
штету која може настати током
61
СРПСКИ
транспорта. Међутим, уколико IKEA
испоручи производ на адресу купца,
штета настала током овакве испоруке
биће покривена гаранцијом.
• Трошкови обављања иницијалне
инсталације IKEA уређаја. Међутим,
уколико сервисер компаније IKEA или
њен овлашћени партнер поправи или
замени уређај под условима ове
гаранције, сервисер или овлашћени
партнер компаније IKEA ће поново
инсталирати оправљени уређај или
инсталирати нови, уколико је
неопходно. Ово ограничење се не
односи на рад који није проузроковао
грешке а изведен је од стране
квалификованог лица, уз употребу
наших оригиналних делова, а како би
се уређај прилагодио безбедносним
техничким спецификацијама друге
државе чланице ЕУ.
Како се примењује закон државе
Гаранција компаније IKEA даје вам
одређена законска права, којом се
покривају или превазилазе локални
захтеви. Међутим, ови услови ни на који
начин не ограничавају права потрошача
описана у локалним прописима.
Молимо вас да се без оклевања обратите
послепродајној сервисној служби
компаније IKEA да бисте:
1. упутили захтев за сервисирање под
овом гаранцијом;
2. тражили појашњење у вези са
инсталацијом IKEA уређаја у
предвиђеном IKEA кухињском
намештају. Сервис неће пружити
објашњења која се односе:
• на монтажу целе IKEA кухиње;
• прикључивање на струју (уколико
се апарат испоручује без утикача
и кабла), на воду и на гас, јер такве
радове мора да обави техничко
лице овлашћеног сервиса.
3. тражили појашњење у вези са
садржајем и спецификацијама у
упутству за употребу овог IKEA
уређаја.
Да бисте од нас добили најбољу могућу
помоћ, молимо вас да пажљиво
прочитате одељак Упутство за монтажу
и/или Упутство за употребу ове брошуре,
пре него што нам се обратите.
Како да дођете до нас ако вам је
потребна наша услуга
Подручје важења
За уређаје који су купљени у једној
држави ЕУ а затим однети у другу државу
ЕУ, сервисирање ће бити обезбеђено у
оквиру гарантних услова који су
уобичајени у новој држави. Обавеза
пружања услуга сервисирања у оквиру
гаранције постоји само ако је уређај
усаглашен и инсталиран у складу са:
• техничким спецификацијама државе у
којој је начињен гарантни захтев;
• Упутством за монтажу и Упутством о
безбедности у упутству за употребу.
Послепродајно сервисирање за IKEA
уређаје:
Молимо вас да погледате последњу
страницу овог упутства на којој ћете наћи
комплетан списак именованих контаката
компаније IKEA и одговарајућих
телефонских бројева у националној
мрежи.
СРПСКИ
Како бисмо вам брзо пружили
услугу, саветујемо вам да
користите телефонске бројеве
наведене на списку, на крају
овог упутства. Када вам је
потребна помоћ, увек
користите бројеве наведене у
брошури за одређени уређај.
Пре него што нас позовете,
обавезно имајте при руци број
IKEA артикла (8-цифрени број)
и серијски број (8-цифрени
број који се налази на плочици
са техничким
карактеристикама) уређаја за
који вам је потребна помоћ.
САЧУВАЈТЕ РАЧУН! То је ваш
доказ о куповини и неопходан
је да би гаранција била
важећа. Имајте на уму да су на
рачуну такође наведени број и
назив IKEA артикла (8цифрена шифра) за сваки од
уређаја који сте купили.
Да ли вам је потребна додатна помоћ?
За сва додатна питања која се не односе
на послепродајно сервисирање вашег
уређаја, обратите се контакт центру
најближе IKEA продавнице. Пре него што
нам се обратите, препоручујемо вам да
пажљиво прочитате документацију о
уређају.
62
63
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
280158248-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2061436-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising