Electrolux | EUF2748AOX | User manual | Electrolux EUF2748AOX Brugermanual

Electrolux EUF2748AOX Brugermanual
EUF2748AOX
EUF2748AOW
DA
FI
NO
SV
Fryser
Pakastin
Fryser
Frysskåp
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
14
26
38
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. BETJENING........................................................................................................6
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................8
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................................................... 9
7. FEJLFINDING...................................................................................................10
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 11
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
•
•
•
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
•
•
5
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
6
www.electrolux.com
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
•
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
•
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
•
•
3.3 Installation af apparatet og
vending af dør
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
3.2 Tilslutning, el
•
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
4. BETJENING
4.1 Betjeningspanel
1
1
2
3
4
2
ON/OFF-knap
Mode-knap
Display
Knap til sænkning af temperatur
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres til en høj tone ved at trykke på
Mode og knappen til sænkning af
3
4
5
6
5 Knap til øgning af temperatur
6 DrinksChill-knap
temperatur samtidigt i nogle sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
DANSK
7
Display
A
B C
D
E
A. Alarmindikator
B. EcoMode-funktion for fryseren
C. FastFreeze-funktion
Når du har valgt Mode eller
trykket på
temperaturknappen, starter
animationerne
.
Når du har valgt
temperaturen, blinker
animationen i nogle få
minutter.
4.2 Aktivering
Sæt stikket i stikkontakten
1. Tryk på ON/OFF, hvis displayet er
slukket.
Temperaturindikatorerne viser den
indstillede standardtemperatur.
2. Alarmsignalet kan gå i gang efter få
sekunder.
Se "Alarm for for høj temperatur" for
at nulstille alarmen.
Hvis "DEMO" vises på displayet, er
apparatet i demo-tilstand. Se under
"Fejlfinding ...".
Se under "Indstilling af
temperatur" for at ændre
temperaturen.
4.3 Deaktivering
Tryk på ON/OFF i 3 sekunder.
Displayet slukkes.
Tag stikket ud af kontakten for at afbryde
apparatet fra elnettet.
4.4 Indstilling af temperatur
Fryserens temperatur kan indstilles ved
at trykke på temperaturvælgeren.
Indstil standardtemperaturen: -18 °C i
fryseren.
D. Fryserens temperaturindikator
E. DrinksChill-funktion
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
Den indstillede temperatur vil blive nået
inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur
huskes efter et strømsvigt.
4.5 DrinksChill-funktion
DrinksChill-funktionen benyttes til at
indstille en lydalarm til den ønskede tid,
f.eks. nyttigt når en opskrift kræver, at en
blanding køles af i en vis tid, eller hvis du
har brug for en påmindelse om ikke at
glemme de flasker, du har lagt i fryseren
til hurtig afkøling.
1. Tryk på DrinksChill for at slå
funktionen til.
DrinksChill-indikatoren vises.
Timeren viser den indstillede tid (30
minutter).
2. Tryk på temperaturvælgeren for
afkøling eller opvarmning for at
ændre timerens indstilling fra 1 til 90
minutter.
Timerindikatoren vises (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker
DrinksChill-indikatoren, og der høres en
lydalarm
3. Fjern drikkevarer fra fryseren.
4. Tryk på DrinksChill for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra
på et vilkårligt tidspunkt
under nedtællingen ved
at trykke på DrinksChill.
DrinksChill-indikatoren
slukkes
8
www.electrolux.com
Tiden kan ændres når
som helst under
nedtællingen og også
ved afslutningen ved at
trykke på
temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
4.6 FastFreeze-funktion
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises, for at slå funktionen til.
FastFreeze-lampen vises.
2. For at slukke funktionen, inden den
deaktiveres automatisk, skal du
trykke på Mode for at vælge en
anden funktion, eller trykke på
Mode , indtil der ikke er noget
funktionsikon på displayet.
Kontrollampen FastFreeze forsvinder.
Funktionen deaktiveres, når
der vælges en anden
frysertemperatur.
Denne tilstand
deaktiveres, når der
vælges en anden
temperatur.
4.8 Alarm for for høj temperatur
Temperaturstigning i frostrummet (f.eks.
på grund af et tidligere strømsvigt, eller
døren har været åben) vises ved at:
• alarm- og
frysertemperaturindikatorerne blinker,
• alarmen lyder.
Tryk på en vilkårlig knap for at nulstille
alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Fryserens temperaturindikator viser den
højeste opnåede temperatur i nogle få
sekunder. Derefter vises den indstillede
temperatur igen.
Alarmindikatoren fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
Når alarmen er ophørt,
slukkes alarmindikatoren.
4.7 Eco-tilstand
4.9 Alarm for åben dør
For at få en optimal opbevaring af
madvarer skal du vælge Eco-tilstand.
En alarm lyder hvis døren står åben i få
minutter. Alarmen for åben dør bliver vist
ved:
• Blinkende alarmindikator
• Akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (døren er
lukket), stopper alarmen. Når alarmen
lyder, kan den afbrydes ved at trykke på
en vilkårlig knap.
1. Tryk på Mode, indtil det tilsvarende
ikon vises, for at slå tilstanden til.
Temperaturindikatoren viser den
indstillede temperatur: -18°C.
2. For at slukke for funktionen skal du
trykke på Mode for at vælge en
anden funktion eller trykke på Mode,
indtil intet funktionsikon vises på
displayet.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FastFreeze slået til,
inden der lægges madvarer ind..
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,
undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.
På alle hylder er det muligt at anbringe
madvarer som stikker ud over hylderne.
Dog skal der der være mindst 15 mm ud
til døren.
DANSK
ADVARSEL!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
optøningstid, er det
nødvendigt at spise
madvarerne eller at tilberede
dem og derefter indfryse
dem igen (efter afkøling).
5.2 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
9
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
nedfryser små mængder friske madvarer.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FastFreeze-funktionen mindst 24
timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Læg de madvarer, der skal indfryses, i
de to øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FastFreeze-funktionen").
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
6.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
10
www.electrolux.com
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visu‐ Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
elle alarm er slået til.
for nylig, eller temperatu‐ dør" eller "Alarm/lampe for
ren er stadig for høj.
høj temperatur".
Pæren lyser ikke.
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste auto‐
riserede servicecenter.
Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Betjening"/"Be‐
forkert.
tjeningspanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for var‐
me, da de blev lagt i ap‐
paratet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FastFreeze er Se ”FastFreeze-funktion".
tændt
Kompressoren starter ikke Det er normalt og skyldes Kompressoren starter efter
straks, når der er trykket
ikke fejl.
noget tid.
på FastFreeze-knappen,
eller når temperaturen er
ændret.
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Smeltevandsafløbet er ik‐ Tilslut smeltevandsafløbet til
ke tilsluttet fordampnings‐ fordampningsbakken.
bakken over kompresso‐
ren.
DANSK
11
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Temperaturen kan ikke
indstilles.
FastFreeze- eller FAST‐
Sluk for FastFreeze eller
COOL-funktionen er slået FASTCOOL manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstil‐
les automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
”FastFreeze- eller FAST‐
COOL-funktionen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-til‐
stand.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐ Vælg en højere/lavere tem‐
stillet korrekt.
peratur.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Hold Mode nede i ca. 10 se‐
kunder, indtil der lyder en
lang advarsel, og displayet
slukker et kort øjeblik.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Funktionen FastFreeze er Se ”FastFreeze-funktion".
tændt
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen Vent nogle få sekunder mel‐
igen, lige efter den blev
lem lukning og genåbning af
lukket.
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
EUF2748AOX 925052835,
925052888
EUF2748AOW 925052834
Kategori
8. Skabsfryser
Energieffektivitetsklasse
A+
12
www.electrolux.com
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
292
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
229
Nettorumfang i liter, fryser
229
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
-
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
15
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
20
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
42
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1854 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
DANSK
13
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
14
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 14
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 16
3. ASENNUS........................................................................................................ 18
4. KÄYTTÖ........................................................................................................... 18
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................20
6. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 21
7. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 22
8. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 24
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
15
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
•
•
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
SUOMI
•
•
•
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
17
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
18
www.electrolux.com
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
•
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
•
•
3.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
3.2 Sähköliitäntä
•
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
1
2
3
4
2
ON/OFF -painike
Mode -painike
Näyttö
Lämpötilan alennuspainike
Esimääritetyt painikkeiden äänet voidaan
asettaa korkeaksi painamalla
samanaikaisesti Mode-painiketta ja
3
4
5
6
5 Lämpötilan lisäyspainike
6 DrinksChill -painike
lämpötilan alennuspainiketta muutaman
sekunnin ajan. Asetusta voidaan säätää.
SUOMI
19
Näyttö
A
B C
D
E
A. Hälytyksen merkkivalo
B. Pakastimen EcoMode-toiminto
C. FastFreeze -toiminto
Kun painike Mode tai
lämpötilapainike valitaan,
animaatiot
käynnistyvät.
Kun lämpötila valitaan,
animaatio vilkkuu muutaman
minuutin ajan.
4.2 Laitteen käynnistäminen
Liitä pistoke pistorasiaan
1. Paina ON/OFF-painiketta, jos näyttö
ei ole päällä.
Lämpötilanäytöt näyttävät asetetun
oletuslämpötilan.
2. Hälytyksen äänimerkki saattaa
kuulua muutaman sekunnin kuluttua.
Katso hälytyksen kuittausohjeet
kohdasta "Korkean lämpötilan
hälytys".
Jos "DEMO" tulee näkyviin näyttöön,
laite on esitystilassa. Lue ohjeet
kohdasta "Vianmääritys".
Jos haluat muuttaa
lämpötila-asetusta, katso
kohta "Lämpötilan
säätäminen".
4.3 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Paina painiketta ON/OFF 3 sekunnin
ajan.
Näyttö sammuu.
Katkaise laitteen virta irrottamalla laitteen
pistoke pistorasiasta.
D. Pakastimen lämpötilan merkkivalo
E. DrinksChill -toiminto
4.4 Lämpötilan säätäminen
Lämpötilapainikkeilla voidaan säätää
pakastimen lämpötila-asetuksia.
Aseta oletuslämpötila: -18 °C
pakastimeen.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Asetettu lämpötila saavutetaan 24 tunnin
kuluessa.
Asetettu lämpötila säilyy
laitteen muistissa
sähkökatkoksen jälkeen.
4.5 DrinksChill -toiminto
DrinksChill-tilassa asetetaan hälytyksen
aktivoitumisaika, se on hyödyllinen
esimerkiksi silloin, kun ruoka-aineksia on
jäähdytettävä jonkin aikaa tai kun
muistutus on tarpeen, ettei pulloja
unohdeta pakastimeen pikajäähdytyksen
aikana.
1. Käynnistä toiminto seuraavasti
painamalla DrinksChill .
Merkkivalo DrinksChill syttyy.
Ajastin näyttää asetetun arvon (30
minuuttia).
2. Aseta ajastimen arvoksi 1–90
minuuttia painamalla jääkaapin
lämpötilan vähennys- ja
lisäyspainiketta.
Ajastimen merkkivalo syttyy. (min).
Kun ajastimen aika on kulunut umpeen,
DrinksChill-merkkivalo vilkkuu ja
laitteesta kuuluu äänimerkki.
3. Poista juomat pakastimesta.
4. Paina DrinksChill-painiketta
äänimerkin pois päältä kytkemiseksi
ja toiminnon lopettamiseksi.
20
www.electrolux.com
Voit poistaa toiminnon
käytöstä milloin tahansa
ajastuksen aikana
painamalla painiketta
DrinksChill. DrinksChilltoiminnon merkkivalo
sammuu.
2. Tila voidaan kytkeä pois päältä
painamalla Mode-painiketta toisen
toiminnon valitsemiseksi tai Modepainiketta, kunnes näytössä ei näy
toiminnon kuvaketta.
Aika-asetusta voidaan
muuttaa ajastuksen
aikana ja sen päättyessä
painamalla lämpötilan
alennuspainiketta ja
lämpötilan
lisäyspainiketta.
4.8 Korkean lämpötilan hälytys
4.6 FastFreeze -toiminto
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
1. Kytke toiminto toimintaan painamalla
Mode-painiketta, kunnes vastaava
kuvake tulee näkyviin.
FastFreeze-merkkivalo syttyy.
2. Toiminto voidaan kytkeä pois päältä
ennen kuin se sammuu
automaattisesti painamalla Modepainiketta toisen toiminnon
valitsemiseksi tai Mode -painiketta,
kunnes näytössä ei näy toiminnon
kuvaketta.
Merkkivalo FastFreeze häviää.
Toiminto sammuu, kun
pakastimen lämpötilaasetusta muutetaan.
4.7 Eco -tila
Optimoi elintarvikkeiden säilytys
valitsemalla Eco-tila.
1. Kytke tila päälle painamalla Modepainiketta, kunnes vastaava kuvake
tulee näkyviin.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan: -18 °C.
Tämä tila sammuu, kun
lämpötilaa muutetaan.
Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi avataan):
• hälytyksen merkkivalo ja pakastimen
lämpötilanäytöt vilkkuvat
• kuuluu äänimerkki.
Nollaa hälytys mitä tahansa painiketta
painamalla.
Äänimerkki sammuu.
Pakastimen lämpötilanäyttö näyttää
korkeimman saavutetun lämpötilan
muutaman sekunnin ajan. Tämän jälkeen
näytössä näkyy uudelleen
asetuslämpötila.
Hälytyksen merkkivalo vilkkuu, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
Hälytyksen merkkivalo
sammuu, kun hälytys on
kuitattu.
4.9 Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven
aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• vilkkuva hälytysmerkkivalo
• äänimerkki.
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki
sammuu. Hälytyksen aikana merkkiääni
voidaan sammuttaa painamalla mitä
tahansa painiketta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2
SUOMI
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa
elintarvikkeita, jotka tulevat korkeintaan
15 mm oven yli.
VAROITUS!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
21
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet
kahteen yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FastFreeze-toiminto").
5.2 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
22
www.electrolux.com
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
6.3 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on ko‐
va.
Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen Pakastin on juuri kytketty Katso kohta "Ovihälytys /
hälytys on päällä.
päälle tai lämpötila on vie‐ avoimen oven hälytysmerkki‐
lä liian korkea.
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Valo ei syty.
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys /
avoimen oven hälytysmerkki‐
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Lamppu on valmiustilas‐
sa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Kompressori käy jatkuvas‐ Lämpötila on asetettu vir‐
ti.
heellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyt‐
töpaneeli".
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐
kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
SUOMI
Ongelma
23
Mahdollinen syy
Ratkaisu
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
Kompressori ei käynnisty
heti FastFreeze-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FastFreeze tai FAST‐
COOL-toiminto on kytket‐
ty päälle.
Kytke FastFreeze tai FAST‐
COOL pois päältä manuaali‐
sesti tai odota, kunnes toi‐
minto nollautuu automaatti‐
sesti lämpötilan asettamisek‐
si. Katso kohta "FastFreezetai FASTCOOL-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä Mode-painiketta painet‐
tuna noin 10 sekunnin ajan,
kunnes kuulet pitkän ääni‐
merkin ja näyttö sammuu ly‐
hyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam‐
oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat lait‐
teeseen.
Ovi ei avaudu helposti.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen en‐
nen kuin avaat oven uudel‐
leen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
24
www.electrolux.com
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
EUF2748AOX 925052835,
925052888
EUF2748AOW 925052834
Luokka
8. Kaappipakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
292
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
229
Käyttötilavuus litraa, pakastin
229
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
-
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
15
Pakastuskyky kg/24h
20
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
42
Integroitu laite K/E
Ei
SUOMI
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1854 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
668 mm
25
Ei
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
26
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................26
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 28
3. MONTERING....................................................................................................30
4. BRUK................................................................................................................30
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 32
6. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 33
7. FEILSØKING.................................................................................................... 34
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 35
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
27
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
NORSK
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
•
•
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
29
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
30
www.electrolux.com
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
•
•
3.3 Installering av produktet og
omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
3.2 Elektrisk tilkopling
•
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
4. BRUK
4.1 Kontrollpanel
1
1
2
3
4
2
ON/OFF-knapp
Mode-knapp
Display
Temperatur, minusknapp
Der er mulig å endre forhåndsdefinerte
knappelyder til en som er høy ved å
trykke på knappene Mode og
3
4
5
6
5 Temperatur, plussknapp
6 DrinksChill-knapp
temperature colder samtidig i noen
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
NORSK
31
Display
A
B C
D
E
A. Alarmindikator
B. Fryserens EcoMode-funksjon
C. FastFreeze-funksjon
Etter valg av Mode eller bruk
av temperaturknappen, vil
animasjonen
starte.
Etter valg av temperaturen
vil animasjonen blinke i et
par minutter.
D. Fryserens temperaturindikator
E. DrinksChill-funksjon
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Den innstilte temperaturen nås innen 24
timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.
4.2 Slå på
4.5 DrinksChill-modus
Sett støpselet inn i stikkontakten
DrinksChill-modusen skal brukes til å
stille inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler en
blanding en viss tid eller hvis du trenger
en påminnelse for ikke å glemme flasker
som du har satt i fryseren så de skal bli
fort kalde.
1. Trykk knappen ON/OFF hvis
displayet er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
2. Alarmen kan høres etter noen
sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm
ved høy temperatur".
Hvis "DEMO" vises på displayet, er
produktet i demo-modus. Se
"Feilsøking ...".
For å stille inn en annen
temperatur, se "Regulere
temperaturen".
4.3 Slå av
Trykk ON/OFF i 3 sekunder.
Da slukkes displayet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten for å
koble produktet fra strømmen.
4.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på fryseren
kan justeres ved å trykke på
termostatknappen.
Still inn standardtemperatur: -18 °C i
fryseren.
1. For å velge funksjonen trykkes
DrinksChill .
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter).
2. Trykk på knappene for høyere eller
lavere temperatur for å endre den
innstilte verdien for tidsuret med fra 1
til 90 minutter.
Indikatoren for tidsuret vises (min).
Når nedtellingen er slutt blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm
3. Ta ut eventuelle drikkevarer som står
i fryseseksjonen.
4. Trykk på DrinksChill for å skru av
lyden og avslutte funksjonen.
32
www.electrolux.com
Det er mulig å deaktivere
funksjonen når som helst
under nedtellingen ved å
trykke DrinksChill.
DrinksChill-indikatoren
slukkes
Du kan når som helst
endre tidspunktet under
nedtellingen og på
slutten ved å trykke på
knappene for lavere eller
høyere temperatur.
4.6 FastFreeze-funksjon
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
1. For å slå på funksjonen, trykk Mode
til det samsvarende ikonet vises.
FastFreeze-indikatoren vises.
2. For å slå av funksjonen før den
deaktiveres automatisk trykker du
Mode for å velge en annen funksjon
eller trykker på Mode til ingen
funksjonsikoner er synlige på
displayet.
Indikatoren FastFreeze forsvinner.
Funksjonen deaktiveres ved
å velge en annen temperatur
på fryseren.
4.7 Eco-modus
For optimal matlagring, velg Eco-modus.
1. For å slå på modusen trykk Mode til
det samsvarende ikonet vises.
Temperaturindikatoren viser den innstilte
temperaturen: -18 °C.
2. For å slå av modusen trykker du på
Mode for å velge en annen funksjon
eller Mode til ingen funksjonsikoner
er synlige på displayet.
Denne modusen
deaktiveres ved å velge
en annen temperatur.
4.8 Høy temperatur-alarm
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• alarmen og
frysertemperaturindikatorene blinker;
• det høres et lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder. Viser deretter den innstilte
temperaturen igjen.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å
blinke.
4.9 Døren er åpen-alarm
Det høres et signal hvis døren blir
stående åpen i noen få minutter.
Alarmen for Åpen dør vises ved:
• blinkende alarmindikator;
• lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet
slås av ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FastFreeze-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan
du la matvarene stikke ut 15 mm fra
døren.
NORSK
ADVARSEL!
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn
igjen (etter avkjøling).
33
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser maten som skal fryses i de to
øverste rommene.
Maksimal mengde mat som kan fryses
på 24 timer, er angitt på typeskiltet.
5.2 Frysing av fersk mat
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
«FastFreeze Funksjon»).
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
34
www.electrolux.com
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig. Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm
er på.
Skapet er nettopp slått på Se "Alarm/indikator for åpen
eller temperaturen fortsatt dør" eller "Alarm/indikator for
er for høy.
høy temperatur".
Lampen tennes ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Løsning
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betje‐
ningspanel".
Mye mat ble lagt i fryse‐
ren på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Matvarene du la i appara‐ Avkjøl matvarer til romtem‐
tet var for varme.
peratur før du legger de i
skapet.
Funksjonen FastFreeze
er aktivert.
Kompressoren starter ikke Dette er normalt, det har
med en gang når du tryk‐ ikke oppstått en feil.
ker på FastFreeze eller et‐
ter at temperaturen er en‐
dret.
Se "FastFreeze-funksjonen".
Kompressoren starter etter
noe tid.
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til for‐
ke koblet til fordamper‐
damperpannen.
pannen over kompresso‐
ren.
NORSK
35
Problem
Mulig årsak
Temperaturen kan ikke
stilles inn.
FastFreeze-funksjonen el‐ Slå av FastFreeze eller
ler FASTCOOL-funksjo‐
FASTCOOL manuelt, eller
nen er slått på.
vent til funksjonen tilbakestil‐
les automatisk for å velge
temperaturen. Se "FastFree‐
ze-funksjonen eller FAST‐
COOL-funksjonen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstra‐ Hold knappen Mode nede i
sjonsmodus.
ca. 10 sek. til det høres en
lang lyd og displayet slukkes
en kort stund.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er Still inn lavere/høyere tem‐
ikke riktig innstilt.
peratur.
Vanskelig å åpne døren.
Løsning
Matvarene har for høy
temperatur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
Funksjonen FastFreeze
er aktivert.
Se "FastFreeze-funksjonen".
Du prøvde å åpne døren Vent noen sekunder før du
like etter at du lukket den. åpner døren på nytt.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
EUF2748AOX 925052835,
925052888
EUF2748AOW 925052834
Kategori
8. Oppreist fryser
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 292
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
36
www.electrolux.com
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
-
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
229
Lagringsvolum i liter, fryser
229
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
-
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
15
Frysekapasitet i kg/24t
20
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 43
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
42
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1854 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet
. Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
NORSK
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
37
38
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................38
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................40
3. INSTALLATION................................................................................................ 42
4. ANVÄNDNING..................................................................................................42
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 44
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 45
7. FELSÖKNING...................................................................................................46
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 47
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
39
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättningar, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
SVENSKA
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
41
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
42
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
•
•
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
3.2 Elektrisk anslutning
•
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
1
1
2
3
4
2
ON/OFF-knapp
Mode-knapp
Display
Knapp för att sänka temperaturen
Det går att ändra de förinställda
knappljuden till att låta högre genom att
samtidigt trycka in Mode-knappen och
knappen för att sänka temperaturen i
3
4
5
6
5 Knapp för att höja temperaturen
6 DrinksChill-knapp
några sekunder. Ljudet kan ändras
tillbaka.
SVENSKA
43
Display
A
B C
D
E
A. Larmindikator
B. Frys EcoMode-funktion
C. FastFreeze-funktion
När du valt Mode eller
temperatur-knappen startar
animeringarna
.
När du valt temperatur
blinkar animeringen i några
minuter.
4.2 Slå på
D. Temperaturdisplay för frys
E. DrinksChill-funktion
Ställa in standardtemperatur: -18 °C i
frysen.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen.
Den inställda temperaturen uppnås inom
24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.
Sätt i stickkontakten i eluttaget
4.5 DrinksChill-läge
1. Tryck på ON/OFF om displayen inte
är tänd.
Temperaturindikatorerna visar den
inställda standardtemperaturen.
2. Larmet kan ljuda efter några
sekunder.
För återställning av larmet, se "Larm
vid för hög temperatur".
Om "DEMO" visas på displayen är
produkten i demonstrationsläge. Se
avsnittet "Felsökning...".
DrinksChill-läget används för att ställa in
en signal vid en önskad tidpunkt. Den är
användbar exempelvis när ett recept
kräver att man låter en blandning svalna
under en viss tid, eller när en påminnelse
behövs för att inte glömma bort flaskor
som har lagts i frysen för snabb kylning.
Se avsnittet
"Temperaturreglering" om du
vill välja en annan
temperatur.
4.3 Stänga av
Tryck på ON/OFF i cirka 3 sekunder.
Displayen stängs av.
Koppla loss produkten från strömkällan
genom att dra ut stickkontakten ur
eluttaget.
4.4 Temperaturreglering
Den inställda temperaturen för frysen
kan justeras genom att man trycker på
temperaturknapparna.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på DrinksChill .
DrinksChill-indikatorn visas.
Timern visar det inställda värdet (30
minuter).
2. Tryck på knappen för att sänka eller
höja temperaturen för att ändra det
inställda värdet från 1 till 90 minuter.
Timer-indikatorn visar (min).
När nedräkningen är över blinkar
DrinksChill-indikatorn och ett ljudlarm
hörs
3. Ta ut dryckerna ur frysen.
4. Tryck på DrinksChill-knappen för att
stänga av ljudet och avsluta
funktionen.
44
www.electrolux.com
Det går att avaktivera
funktionen när som helst
under nedräkningen
genom att trycka på
DrinksChill. DrinksChillindikatorn släcks
Det går att ändra den
inställda tiden när som
helst under
nedräkningen och innan
den är över, genom att
trycka på knappen för att
sänka temperaturen och
knappen för att höja
temperaturen.
4.6 FastFreeze-funktion
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på Mode tills motsvarande symbol
visas.
FastFreeze-indikatorn visas.
2. För att stänga av funktionen innan
den stängs av automatiskt, tryck på
Mode för att välja en annan funktion
eller tryck på Mode tills ingen ikon
visas på displayen.
FastFreeze-indikatorn försvinner.
Funktionen inaktiveras när
man väljer en annan
frystemperatur.
4.7 Eco-läge
För optimal förvaring av livsmedel väljer
du Eco-läge.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på Mode tills motsvarande symbol
visas.
Temperaturdisplayen visar den inställda
temperaturen: -18°C.
2. För att stänga av funktionen, tryck på
Mode för att välja en annan funktion
eller tryck på Mode tills ingen
funktionsikon syns på displayen.
Funktionen inaktiveras
när man väljer en annan
temperatur.
4.8 Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) indikeras
genom att:
• kontrollamporna för larm och
frystemperatur blinkar
• larmet ljuder.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
Frysens temperaturdisplay visar den
högsta uppnådda temperaturen i några
sekunder. Därefter visas återigen den
inställda temperaturen.
Larmindikatorn fortsätter att blinka tills
normala förhållanden råder igen.
När larmet har återställts
släcks larmindikatorn.
4.9 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• larmindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en
knapp.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FastFreezefunktionen på innan du lägger in några
SVENSKA
matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt
och enkelt kan hitta det matpaket du
söker. Om stora mängder mat skall
förvaras, plocka ur alla lådor utom den
nedre lådan. Denna måste vara på plats
för att säkerställa god luftcirkulation. På
alla hyllor kan man placera mat som
sticker ut 15 mm från dörren.
VARNING!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
45
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
timmar innan livsmedlet som ska frysas
placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som ska frysas i de två
översta facken.
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FastFreeze-funktionen") när
infrysningen är klar.
5.2 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
46
www.electrolux.com
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm
är på.
Kylskåpet har nyligen sla‐ Se "Larm/indikator för öppen
gits på eller temperaturen dörr" eller "Larm/indikator för
är fortfarande för hög.
hög temperatur".
Temperaturen i produkten Se "Larm/indikator för öppen
är för hög.
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
SVENSKA
47
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kompressorn startar inte
omedelbart när FastFree‐
ze-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter ett
kerar inte att något fel har tag.
uppstått.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen FastFreeze
eller FASTCOOL är pås‐
lagen.
Stäng av FastFreeze eller
FASTCOOL manuellt eller
vänta med att ställa in tem‐
peraturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FastFreeze- eller FAST‐
COOL-funktionen".
DEMO visas på displayen. Produkten är i demonstra‐ Håll Mode intryckt ca 10 sek
tionsläge.
tills en ljudsignal hörs och
displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta några sekunder mel‐
ren.
direkt efter stängning.
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
48
www.electrolux.com
Modell
EUF2748AOX 925052835,
925052888
EUF2748AOW 925052834
Kategori
8. Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 292
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
-
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
229
Förvaringsvolym i liter, frys
229
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
-
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
15
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
20
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
42
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
SVENSKA
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1854 mm
Bredd
595 mm
Djup
668 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
49
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
50
www.electrolux.com
SVENSKA
51
280158329-A-362019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising