AEG | RKE73924MX | User manual | Aeg RKE73924MX Manuali i perdoruesit

Aeg RKE73924MX Manuali i perdoruesit
RKE73924MX
RKB73924MX
USER
MANUAL
SQ
MK
Udhëzimet për përdorim
Frigorifer
Упатство за ракување
Фрижидер
2
16
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................... 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. INSTALIMI.............................................................................................................6
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................... 8
6. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 10
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..............................................................................11
8. TË DHËNAT TEKNIKE....................................................................................... 14
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
SHQIP
3
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 3 deri në
8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të
theksuara dhe komplekse, nëse mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë
mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në
karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje
mekanike apo mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirje, veç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës
ftohëse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike
brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje
nëse ato nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca
shpërthyese, si p.sh. kuti aerosoli me shtytës të
djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas
ndryshimit të krahut të derës, prisni të
paktën 4 orë përpara se të lidhni
pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi
(p.sh. ndryshimit të krahut të derës),
hiqni spinën nga priza.
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona
që kanë shumë lagështirë ose që janë
shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
PARALAJMËRIM!
Kur poziciononi pajisjen,
sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
SHQIP
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni përshtatës me
shumë spina dhe kabllo
zgjatuese.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën e rrjetit, kabllon
e rrjetit, kompresorin). Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit ose
një elektricist për të ndërruar pjesët
elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën
nivelin e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
•
•
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me
nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin.
Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te
qarku i agjentit ftohës që përmban
izobutan.
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
2.4 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
Lloji i llambës së përdorur për këtë
pajisje është vetëm për pajisje
shtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
5
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
6
www.aeg.com
•
•
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
•
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Pozicionimi
Kjo pajisje mund të instalohet në ambient
të brendshëm të thatë dhe me ajrim të
mirë, ku temperatura e ambientit
përputhet me kategorinë e klimës që
tregohet në pllakën e specifikimeve të
pajisjes:
Kategori Temperatura e ambientit
ae
klimës
SN
+10°C deri në + 32°C
N
+16°C deri në + 32°C
ST
+16°C deri në + 38°C
T
+16°C deri në + 43°C
3.2 Lidhja elektrike
•
•
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
•
•
Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi
nëse nuk respektohen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C Direktivat
3.3 Instalimi i pajisjes dhe
ndryshimi i krahut të derës
Referojuni udhëzimeve të
dhëna veçmas mbi instalimin
dhe ndryshimi i krahut të
derës.
KUJDES!
Nëse e poziciononi pajisjen
kundrejt murit, përdorni
distancatorët e pasmë të
dhënë ose mbani distancën
minimale të treguar në
udhëzimet e instalimit.
KUJDES!
Nëse instaloni pajisjen pranë
murit, mbani distancë 10 mm
mes murit dhe anës së
pajisjes ku janë menteshat e
derës për të ofruar hapësirë
të mjaftueshme për të hapur
derën kur hiqen pajisjet e
brendshme (p.sh. gjatë
pastrimit).
KUJDES!
Në çdo fazë të ndryshimit të
derës, mbroni dyshemenë
nga gërvishtja me një
material rezistent.
SHQIP
7
4. PANELI I KONTROLLIT
1
4
2
1
2
3
4
Shkalla e temperaturës
Butoni i temperaturës
Ikona e modalitetit ECO
Ikona COOLMATIC
3
4.1 Ndezja
1. Futeni spinën e pajisjes në prizën
elektrike.
2. Për të ndezur pajisjen, prekni butonin
e temperaturës derisa të gjithë LED
treguesit të ndizen.
Pas rreth 3 sekondash, LED treguesit
zbehen dhe temperatura vendoset në
konfigurimin standard (funksioni ECO).
LED ndizet treguesi pas ikonës së
funksinit ECO.
4.2 Fikja
1. Për të fikur pajisjen shtypni butonin e
temperaturës për 3 sekonda.
Të gjithë treguesit LED do të fiken.
2. Për të shkëputur pajisjen nga rryma
elektrike, hiqni spinën nga priza
elektrike.
4.3 Rregullimi i temperaturës
Për të rregulluar temperaturën, shtypni
butonin e temperaturës. Sa herë që
shtypet butoni, temperatura e vendosur
lëviz me 1 pozicion dhe ndizet dritat
përkatëse treguese LED. Shtypni butonin
e temperaturës në mënyrë të përsëritur
derisa të përzgjidhet temperatura e
kërkuar. Cilësimi do të fiksohet.
Përzgjedhja është
progresive, e ndryshon nga
+2°C deri në +8°C.
Cilësimi më i ftohtë: +2°C.
Cilësimi më i ngrohtë: +8°C
Cilësimi më i përshtatshëm:
Modaliteti ECO (+3 deri
+4°C).
Zgjidhni cilësimin duke pasur parasysh
se temperatura brenda pajisjes varet
nga:
• temperatura e dhomës
• shpeshtësia e hapjes së derës
• sasia e ushqimit të depozituar
• vendndodhja e pajisjes.
4.4 Modaliteti i fjetjes së
ekranit
Pas 30 sekondash pa aktivitet me
pajisjen, ekrani kalon në modalitetin e
fjetjes. Ndizet në dritë të ulët vetëm
treguesi LED që i korrespondon
temperaturës së vendosur aktualisht. Të
gjitha treguesit e tjerë LED janë të fikur.
Për të çaktivizuar këtë modalitet, shtypni
butonin e temperaturës.
4.5 Modaliteti ECO
Në këtë modalitet, temperatura vendoset
mes +3 dhe +4°C.
Kjo është temperatura më e
mirë për të siguruar ruajtjen
e mirë të ushqimit me
konsum minimal të
energjisë.
Për të aktivizuar modalitetin ECO,
shtypni në mënyrë të përsëritur butonin e
temperaturës derisa të ndizet treguesi
LED pranë ikonës së modalitetit ECO.
4.6 Funksioni COOLMATIC
Nëse duhet të fusni një sasi të madhe
ushqimi të ngrohtë, për shembull, pasi
keni bërë pazarin, sugjerojmë të
aktivizoni funksionin COOLMATIC për t'i
ftohur më shpejt produktet dhe për të
8
www.aeg.com
shmangur ngrohjen e ushqimeve të tjera
që janë tashmë në ndarësen e frigoriferit.
Për të aktivizuar këtë funksion, shtypni
në mënyrë të përsëritur butonin e
temperaturës derisa të ndizet treguesi
LED pranë ikonës COOLMATIC.
Gjithashtu ndizet treguesi LED që i
korrespondon +2°C.
Ky funksion ndalon
automatikisht pas 6 orësh.
Kur funksioni çaktivizohet,
rikthehet cilësimi i
mëparshëm i temperaturës.
4.7 Alarmi i derës së hapur
Nëse dera e frigoriferit lihet hapur për
rreth 5 minuta, aktivizohet treguesi i
derës së hapur. Treguesi LED i
temperaturës së vendosur aktualisht
pulson dhe tingulli është aktiv.
Ju mund ta çaktivizoni këtë
alarm duke mbyllur derën
ose duke shtypur butonin e
temperaturës.
Mund ta çaktivizoni këtë
funksion në çdo moment
duke shtypur butonin e
temperaturës dhe duke
zgjedhur një cilësim të ri
temperature.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Ruajtja e ushqimit në
ndarjen e ngrirësit
1. Ngrijeni gradualisht raftin/koshin në
drejtimin e shigjetave derisa të
çmontohet.
2. Vendoseni raftin/koshin në pozicionin
e dëshiruar dhe futeni me butësi në
shina.
Mbulojeni me kapak ose mbështilleni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të
fortë.
Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që
ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.
Mbajeni ushqimin në të gjitha raftet jo më
afër se 20 mm nga pareti i pasmë dhe 15
mm nga dera.
Kur temperatura është vendosur në +2°
C, temperatura brenda sirtarëve duhet të
jetë afër 0° C.
5.2 Pozicionimi i rafteve të
derës
Dera e ndarjes së kësaj pajisjeje është e
pajisur me shina që mundësojnë
pozicionimin e rafteve/koshave sipas
preferencave individuale.
Për të ripozicionuar raftet/koshat e
dyerve:
1
1
2
5.3 Mbajtësja e shisheve
Vendosini shishet (me grykën përpara)
në raftin e vendosur paraprakisht.
Vendosni vetëm shishe të
mbyllura.
SHQIP
2. Pasi të arrini në fund të shinave,
ngrini lehtë pjesën e përparme të
sirtarit dhe hiqeni nga pajisja.
Për të futur sirtarin në
ndarje, ndiqni hapat e
mësipërm në rendin e
kundërt.
5.4 Përdorimi i një rafti të
palosshëm
Kjo pajisje është e pajisur me një raft të
përbërë nga dy pjesë. Gjysma e
përparme e raftit mund të vendoset nën
gjysmën e dytë për të shfrytëzuar më
mirë hapësirën.
Për të palosur raftin:
1. Nxirreni përgjysmë raftin me
delikatesë.
2. Rrëshqiteni atë brenda shinës së
poshtme dhe poshtë gjysmës së
dytë.
5.6 Çmontimi i rafteve prej
xhami
Kjo pajisje është e pajisur me raftet prej
xhami që ndajnë sirtarët.
Për të hequr raftin e xhamit:
1. Hiqni sirtarët rrethues (referojuni
"Heqja e sirtarëve").
2. Nxirrni kunjat bllokuese në të dyja
anët e raftit (1).
3. Tërhiqni për nga jashtë raftin prej
xhami (2).
1
1
x2
2
2
5.5 Heqja e sirtarëve
Për të hequr një sirtar nga një ndarje:
1. Tërhiqeni sirtarin jashtë derisa të
ndalojë.
Për të futur sërish raftin e
xhamit, ndiqni hapat e
mësipërm në rendin e
kundërt.
9
10
www.aeg.com
KUJDES!
Kur shtyni kunjat bllokuese
sigurohuni që t'i fusni ato
plotësisht në vend.
2. Nxirrni filtrin nga qesja plastike.
3. Fusni filtrin në folenë në paretin e
pasmë të pajisjes.
5.7 MULTIFLOW
Niveli i temperaturës dhe
qëndrueshmëria janë të optimizuara për
të marrë ruajtjen më të mirë të
ushqimeve.
Janë përcaktuar zona me temperatura të
ndryshme për të optimizuar kushtet e
ruajtjes së llojeve të ndryshme të
mallrave (temperaturë më e ngrohtë në
zonën e sipërme, temperaturë më e
ftohtë në zonën e poshtme të pajisjes).
Kthimi i temperaturës së brendshme pas
hapjes së derës përmirësohet falë
sistemit të ftohjes dinamike që gjeneron
një qarkullim optimal të ajrit.
5.8 CLEANAIR FILTER
Ky filtër me karbon aktiv thith aromat e
këqija dhe ruan shijen dhe aromën më të
mirë për të gjitha ushqimet e ruajtura në
frigorifer.
Kur dërgohet, filtri ndodhet në një qese
plastike.
Për ta instaluar filtrin në pajisje:
4. Vendosni kapakun e filtrit.
KUJDES!
Sigurohuni që kapaku i filtrit
të jetë gjithmonë e mbyllur
në mënyrë që filtri të
funksionojë siç duhet.
Për rendiment sa më të lartë, filtri duhet
të ndërrohet një herë në 6 muaj. Filtrat e
rinj aktivë mund të blihen pranë shitësit
tuaj vendor ose përmes uebsajtit. Numri i
pjesës është i printuar në qesen plastike.
1. Hiqni kapakun e filtrit.
6. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Pastrimi i pjesës së
brendshme të pajisjes
Përpara së të përdorni pajisjen për herë
të parë, pastroni pjesën e saj të
brendshme dhe gjithë aksesorët e
brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të
SHQIP
një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
KUJDES!
Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo
pastrues me bazë vaji, pasi
këto mund të dëmtojnë
sipërfaqet e lëmuara.
11
që kompresori i motorit ndalon gjatë
përdorimit normal.
Është e rëndësishme të pastroni
periodikisht vrimën e shkarkimit të ujit të
shkrirjes që ndodhet në mes të kanalit të
ndarjes së ftohjes, për të parandaluar që
uji të rrjedhë e të pikojë mbi ushqimin
brenda.
6.2 Pastrimi periodik
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose
kabllot brenda pajisjes.
KUJDES!
Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të
kursejë konsumin e energjisë.
6.3 Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga
avulluesi i ndarjes së frigoriferit sa herë
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.4 Periudhat e
mospërdorimit
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi
elektrik.
2. Nxirrni jashtë të gjitha ushqimet.
3. Pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët.
4. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
12
www.aeg.com
7.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është
mbështetur mirë në
dysheme.
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron pa lëvizur.
Llamba nuk punon.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Drejtojuni kapitullit
"Funksionimi/Paneli i
kontrollit".
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Referojuni grafikut të
kategorisë klimatike në pllakën
e specifikimeve.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
Ushqimet e vendosura në
Lëreni ushqimin të ftohet deri
pajisje kanë qenë shumë të në temperaturën e dhomës
ngrohta.
përpara se ta ruani.
Funksioni COOLMATIC
është i aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Funksioni
COOLMATIC”.
Kompresori nuk fillon
menjëherë pas shtypjes së
COOLMATIC ose pas
ndryshimit të temperaturës.
Kjo është normale, nuk ka
asnjë defekt.
Kompresori aktivizohet pas
pak kohe.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Vrima e daljes së ujit është
bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së
ujit.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit në
kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur me
vasketën e avullimit mbi
kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së ujit
të shkrirë me vasketën
avulluese.
Rrjedh ujë në dysheme.
SHQIP
13
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Temperatura nuk mund të
caktohet.
Funksioni FROSTMATIC
ose COOLMATIC është i
aktivizuar.
Çaktivizoni manualisht
FROSTMATIC ose
COOLMATIC ose prisni derisa
funksioni të rivendoset
automatikisht për të vendosur
temperaturën. Referojuni
“Funksionit FROSTMATIC”
ose “Funksionit COOLMATIC”.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur siç
duhet.
Caktoni një temperaturë më të
lartë/më të ulët.
Temperatura e produkteve
ushqimore është tepër e
lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Futni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Funksioni COOLMATIC
është i aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Funksioni
COOLMATIC”.
Panelet anësore të pajisjes
janë të ngrohta.
Kjo është gjendje normale
e shkaktuar nga puna e
shkëmbyesit të nxehtësisë.
Në paretin e pasmë të
frigoriferit ka shumë ujë të
kondensuar.
Dera është hapur shumë
shpesh.
Hapeni derën vetëm kur është
e nevojshme.
Dera nuk është mbyllur
plotësisht.
Sigurohuni që dera të jetë e
mbyllur plotësisht.
Ushqimi i ruajtur nuk është
mbështjellë.
Mbështilleni ushqimin në
paketime të përshtatshme
përpara se ta ruani në pajisje.
Dera nuk hapet lehtë.
Jeni përpjekur të rihapni
derën menjëherë pas
mbylljes.
Prisni të paktën 30 sekonda
mes mbylljes dhe rihapjes së
derës.
Temperatura brenda
sirtarëve është shumë e
ulët.
Është zgjedhur cilësimi më i Vendosni një temperaturë më
ftohtë (+2°C).
të lartë.
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
7.2 Ndërrimi i llambës
Pajisja ka një dritë të brendshme LED
me jetëgjatësi të madhe.
14
www.aeg.com
Vetëm punonjësit e shërbimit lejohen që
ta zëvendësojnë dritën. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit.
8. TË DHËNAT TEKNIKE
8.1 Fleta e informacionit të produktit
Marka tregtare
AEG
Modeli
RKE73924MX 925052358,
925052404
RKB73924MX 925052374
Kategoria
1. Frigorifer me një ose më shumë
ndarje për ruajtjen e ushqimeve të
freskëta
Klasi i efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në
rezultatet e testit standard për 24 orë. Konsumi
aktual i energjisë do të varet nga mënyra e
përdorimit të pajisjes dhe vendit ku ndodhet ajo
113
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
358
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
-
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
358
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin
më të lartë të ruajtjes (l)
Asnjë
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera > 14
°C (°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
Po
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
-
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
-
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
-
Klasi i klimës
SN-N-ST-T
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën synohet
të përdoret pajisja, në °C
10
SHQIP
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën synohet
të përdoret pajisja, në °C
43
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
40
Pajisje inkaso Po/Jo
Jo
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm
për ruajtjen e verës Po/Jo
Jo
8.2 Të dhënat teknike shtesë
Lartësia
1850 mm
Gjerësia
595 mm
Thellësia
647 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
15
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e
jashtme ose të brendshme të pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
9. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
16
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 16
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.............................................................................18
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 20
4. КОНТРОЛНА ПЛОЧА........................................................................................21
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 22
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ............................................................................................25
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ........................................................................... 26
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................... 28
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
МАКЕДОНСКИ
17
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Овој апарат може да се користи од страна на деца
меѓу 3 и 8 годишна возраст и лицата со големи и
сложени препреки во развојот, ако истите се
соодветно обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
1.2 Општа безбедност
•
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство
и за други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база на спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената
конструкција, треба да се ослободени од пречки.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички
уреди или вештачки средства за забрзување на
топењето освен оние што ги препорачува
производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични
апарати внатре во преградите на апаратот за
чување храна, освен ако не е вид којшто е
препорачан од страна на производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи,
како на пример конзерви со аеросол и со запалив
гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
•
•
•
•
Овозможете кружење на воздухот
околу апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако
сте ја замениле вратата почекајте
најмалку 4 часа пред да го поврзете
апаратот на струја. Ова
овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква
работа на самиот апарат (на пр.
промена на врата), извадате го
кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во
близина на радијатори или
шпорети, рерна или површини за
готвење.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
Не го изложувајте апаратот на
дожд.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева
светлина.
Не го монтирајте овој апарат во
многу влажни и студени места.
Кога го преместувате апаратот,
кренете го предниот дел за да
спречите гребење на подот.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога го поставуваме
апаратот, проверете дали
гајтанот за струја е
заплеткан или оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете адаптери со
повеќе приклучоци и
продолжни кабли.
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или
со електричар за да ги смени
електричните компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под
нивото на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
19
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со
високо ниво на компатибилност со
околината. Внимавајте да не гo
оштетите водот за ладење кој содржи
изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте електрични апарати (на
пр. уред за правење сладолед) во
апаратот освен ако тоа не е
наведено од страна на
производителот.
Ако дојде до оштетување на колото
за ладење, проверете дали има
пламен и извор на оган во
просторијата. Проветрувајте ја
просторијата.
Не дозволувајте жешки предмети
да ги допираат пластичните делови
на апаратот.
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
Видот на светло кое се користи за
овој апарат, е само за домашна
употреба. Не употребувајте ја за
осветлување во куќата.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
20
www.aeg.com
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во
уредот за ладење. Само
квалификувано лице смее да го
одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на
одводот на фрижидерот и ако е
потребно исчистете го. Ако одводот
е блокиран, ќе се собира одмрзната
вода на дното на апаратот.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
•
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се
еколошки производи.
Изолациската пена содржи запалив
гас. Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење
којшто се наоѓа во близина на
разменувачот на топлина.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.2 Поврзување на струја
•
3.1 Поставување
Овој апарат може да биде поставен
внатре, на суво и добро проветрено
место, каде што околната температура
е соодветна на климатската класа
укажана на плочката со спецификации
на апаратот:
Климат
ска
класа
Температура на околината
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
•
•
•
Пред да го приклучите, проверете
дали напонот и фреквенцијата
прикажани на плочката со
спецификации одговараат на
вашата домашна електрична
мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за
напојување со струја е со
заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со
посебно вземјување во согласност
со прописите за електрична
енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се
испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
МАКЕДОНСКИ
3.3 Монтажа на апаратот и
менување на врата
21
ВНИМАНИЕ!
Ако го монтирате апаратот
одма до ѕидот, држете 10мм дистанца меѓу ѕидот и
страната на апаратот каде
шарките на вратата треба
да обезбедат доволно
простор за да се отвори
вратата кога се вади
внатрешата опрема (на пр.
кога чистите).
Ве молиме да ги видите
посебните упатства за
монтажа и менување на
врата.
ВНИМАНИЕ!
Ако го ставите апаратот
наспроти ѕидот,
употребете ги задните
разделувачи кои Ви се
испорачани или држете
минимум дистанца како
што е прикажано на
инструкциите за монтажа.
ВНИМАНИЕ!
На секоја фаза од враќање
на вратата заштите го
подот од гребење со
издржлив материјал.
4. КОНТРОЛНА ПЛОЧА
1
4
2
1
2
3
4
Температурна скала
Копче за температура
Икона за режим ECO
икона COOLMATIC
3
4.1 Вклучување
1. Вклучете го апаратот во штекер на
струја.
2. За да го вклучите апаратот,
допрете го копчето за температура
се додека не засветат сите LED
показатели.
После околу 3 секунди LED
показателите исчезнуваат и
температурата е поставена на почетна
поставка (ECO режим). LED
показателот одма до иконата за режим
ECO свети.
4.2 Исклучување
1. Исклучете го апаратот со
притискање на копчето за
температура 3 секунди.
Сите LED показатели ќе се изгаснат.
2. За да го исклучите апаратот од
струја, извадете го кабелот за
напојување од штекерот.
4.3 Регулирање на
температурата
За да ја регулирате температурата,
притиснете на копчето за
температура. Секогаш кога копчето е
притиснато, поставената температура
се придвижува за 1 позиција и се пали
соодветниот LED показател.
Притискајте го копчето за температура
додека да ја изберете потребната
температура. Поставката ќе биде
фиксна.
Одбирањето е постепено,
се менува од +2°C до
+8°C.
Најстудена поставка: +2°C.
Најтопла поставка: +8°C
Најповолна поставка:
Режим ECO (+3 до +4°C).
Одберете ја поставката имајќи
предвид дека температурата во
внатрешноста на апаратот зависи од:
22
www.aeg.com
•
•
•
•
собната температура
зачестеноста на отворање на
вратата
количеството храна што се чува
локацијата на апаратот.
4.4 Режим на мирување на
екранот
После 30 секунди од неработење на
апаратот, екранот оди во режим на
мирување. Само малку свети LED
показателот за моментално
поставената температура. Сите LED
показатели се изгаснати. За да го
исклучите овој режим притиснете на
копчето за температура.
4.5 режим ECO
Во овој режим температурата е
поставена меѓу +3 и + 4°C.
Ова е најдобрата
температура за да се
осигура добро
конзервирање на храна со
минимална потрошувачка
на енергија.
За да го вклучите ECO, притискајте го
копчето за температура додека LED
веднаш до иконата за режим ECO не
засвети.
4.6 функција COOLMATIC
Ако треба да ставите големо
количество топла храна, на пример
откако сте се вратиле од пазарење,
предлагаме да ја вклучите функцијата
COOLMATIC за да ги изладите
продуктите побрзо и да избегнете
загревање на другата храна што е
веќе во фрижидерот.
За да се вклучи оваа функција
притиснете повеќе пати на копчето за
температура се додека не се запали
LED показателот одма до иконата
COOLMATIC. Се осветлува исто така и
LED показател кој означува +2°C.
Оваа функција се
исклучува автоматски по 6
часа. Кога функцијата се
исклучува, се враќа
претходната поставка за
температура.
Можете секогаш да ја
исклучите оваа функција
со притискање на копчето
за температура и
одбирање на нова
поставка за температура.
4.7 Алар за отворена врата
Ако вратата на фрижидерот е
оставена отворена за околу 5 секунди,
се вклучува показателот за отворена
врата. Показателот LED за
моментално поставената температура
свети и звукот е вклучен.
Можете да го исклучите
алармот со затворање на
вратата или со притискање
на копчето за температура.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Чување на храна во
преградата на фрижидерот
Чувајте ја храната на преградите но не
поблиску од 20 mm од задниот ѕид и
15 mm од вратата.
Кога температурата е поставена на
+2°, температурата во фиоките може
да биде блиску до 0°.
Покривајте ја или виткајте ја храната,
особено ако има посилен вкус.
5.2 Позиционирање на
полиците на вратата
Ставајте ја храната така што воздухот
може да кружи слободно околу неа.
Вратата на овој апарат е опремена со
шини кои овозможуваат полиците/
МАКЕДОНСКИ
кутиите да бидат подредени според
индивидуални преференци.
За репозиција на полиците/кутиите на
вратата:
1. Влечете ја полицата/кутијата во
насока на стрелките сѐ додека не
ја извадите.
2. Ставете ја полициата/кутијата во
саканата позиција и внимателно
ставете ја во шината.
5.4 Употреба на полицата
која се превиткува
Овој апарат е опремен со полица која
има два дела. Предната половина на
полицата може да се стават под
втората полина за подобро
искористување на просторот.
За да ја превиткате полицата:
1. Извадете ја внимателло предната
половина.
2. Лизнете ја на долната шина и под
втората половина.
1
1
1
Ставајте ги шишињата (со отворот
свртен напред) на претходно
наместената полица.
2
2
5.3 Држач за шишиња
Ставајте само затворени
шишиња.
23
5.5 Вадење на полици
За вадење на фиока од преградата.
1. Извлечете ја фиоката колку што
оди.
2. Кога сте стигнале на крајот од
водилките, кренете го малку
предниот дел од фиоката и
извадете го од апаратот.
За да ја вратите фиоката
назад во преградата,
следете ги чекорите од
горе во обратен редослед.
24
www.aeg.com
5.6 Вадење на стаклени
полици
Овој апарат е опремен со стаклени
полици кои ги одделуваат фиоките.
За да ја извадите стаклената полица:
1. Извадете ги околните фиоки
(видете во „Вадење фиоки“).
2. Извадете ги спојките за затворање
на двете страни од полицата (1).
3. Потоа извлечете ги нанадвор
стаклените полици (2).
1
Повторно враќање на внатрешната
температура после отворање на
вратата е подобрено благодарение на
динамичниот систем за ладење кој
создава оптимален проток на воздух.
5.8 CLEANAIR FILTER
Филтерот е активен филтер од
јаглерод којшто ги впива лошите
мириси и одржува најубава миризба и
арома за храната која се чува во
преградата на фрижидерот.
При испорака филтерот е во
пластична кеса.
За да се инсталира филтерот во
апаратот:
1. Извадете го капакот од филтерот.
x2
2
За да ги вратите назад
стаклените полици
следете ги чекорите
погоре во обратен
редослед.
ВНИМАНИЕ!
Кога ги ставате спојките за
затворање внимавајте да
ги ставите целосно на
своето место.
5.7 MULTIFLOW
Нивото на температура и стабилноста
се оптимизирани за да се добие
најдобра заштита на храната.
Различните температурни области се
дефинирани за да оптимизираат
услови за чување на различни видови
на храна (повисока температура во
горниот дел, пониска темппература во
долниот дел на апаратот).
2. Извадете го филтерот од
пластичното ќесе.
3. Ставете го филтерот во отворот од
задниот дел на апаратот.
4. Ставете го капакот на филтерот.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали капакот за
проток на воздух е секогаш
затворен за да може
филтерот да функционира
правилно.
За да се добијат најдобри резултати,
филтерот треба да се менува еднаш
25
на секои 6 месеци. Нови активни
филтри можете да набавите кај
Вашиот локален продавач или преку
веб страната. Бројот на делот е исто
така испечатен на пластичната ќеса.
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Чистење на
внатрешноста
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно
избришете ги.
ВНИМАНИЕ!
Не користите детергенти,
абразивни средства,
средства за чистење со
хлор или на база на масло
затоа што може да ја
оштетат политурата.
6.2 Периодично чистење
ВНИМАНИЕ!
Не влечете ги, не
поместувајте ги и не
оштетувајте ги цевките
и/или каблите внатре во
апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и
додатоците со млака вода и со
неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги
заптивките на вратата и бришете
ги за да бидат чисти и без
остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со
четка кондензаторот и
компресорот на задната страна на
апаратот.
Со тоа се подобрува работењето
на апаратот и се штеди
електрична енергија.
6.3 Одмрзнување на
фрижидерот
Мразот автоматски се отстранува од
испарувачот во преграда од
фрижидерот секогаш кога
компресорот ќе престане да работи во
текот на вообичаената употреба.
Важно е повремено да се исчисти
дупчето за истекување на водата од
одмрзнување во средината на каналот
во преградата на фрижидерот за да се
спречи прелевање на водата и нејзино
капење врз храната внатре.
6.4 Периоди на неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве мерки
за заштита:
1. Откачете го апаратот од
електричната мрежа.
2. Извадете ја сета храна.
26
www.aeg.com
3. Исчистете го апаратот и сите
додатоци.
4. Оставете ја вратата/вратите
отворени за да спречите
непријатни миризби.
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот
стои стабилно.
Светлото не работи.
Светлото е во состојба на Затворете ја и отворете ја
мирување.
вратата.
Светлото не е исправно.
Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар.
Температурата не е
правилно поставена.
Видете во поглавјето
"Ракување"/"Контролна
плоча".
Истовремено се внесени
многу производи.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на плочката
за спецификации.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Вклучена е функцијата
COOLMATIC.
Видете во „Функција
COOLMATIC“.
Компресорот не
започнува да работи
веднаш по притискање на
COOLMATIC, или после
менување на
температурата.
Тоа е нормално, нема
никаков дефект.
Копресорот започува да
работи по одредено време.
Во фрижидерот тече
вода.
Одводот за вода е затнат. Исчистете го одводот за
вода.
Компресорот работи
непрекинато.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
27
Можна причина
Решение
Производите спречуваат
водата да тече во садот
за собирање на вода.
Проверете некој производ да
не ја допира задната плоча.
Има вода на подот.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето со
садот за испарување.
Температурата не може
да се постави.
Вклучена е функцијата
FROSTMATIC или
COOLMATIC.
Исклучете ја FROSTMATIC
или COOLMATIC рачно, или
почекајте со поставувањето
на температурата додека
функцијата не се ресетира
автоматски. Видете во
„Функција FROSTMATIC или
функција COOLMATIC“.
Температурата во
апаратот е премногу
ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/пониска
температура.
Температурата на
производите е превисока.
Оставете ги производите да
се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Истовремено се внесени
многу производи.
Ставајте помалку производи
истовремено.
Вклучена е функцијата
COOLMATIC.
Видете во „Функција
COOLMATIC“.
Страничните плочи на
апаратот се топли.
Ова е нормална состојба
предизвикана од
работење на
разменувачот на топлина.
Има многу кондензирана
вода на задниот ѕид на
фрижидерот.
Вратата била често
отворана.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Вратата не е целосно
затворена.
Погрижете се дека вратата е
целосно затворена.
Складираната храна не е
завиткана.
Завиткајте ја храната во
соодветно пакување пред да
ја ставите во апаратот.
28
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Вратите не се отвораат
лесно.
Сте се обиделе да ја
отворите вратата веднаш
после затворањето.
Почекајте најмалку 30
секунди меѓу затворањето и
повторното затворање на
вратата.
Температурата во
Најладната поставка
внатрешноста на фиоките (+2°C) е одбрана.
е премногу ниска.
Во случај овие совети да
не дадат резултат, јавете
се во најблискиот
Овластен сервисен
центар.
Поставете повисока
температура.
Уредот за осветлување смее да се
заменува само во сервис. Обратете се
во Овластениот сервисен центар.
7.2 Замена на светлото
Апаратот е опремен со LED
внатрешно светло со долг работен
век.
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
8.1 Информативен лист за производ
Трговска марка
AEG
Модел
RKE73924MX 925052358,
925052404
RKB73924MX 925052374
Категорија
1. Фрижидер со една или повеќе
прегради за чување на свежа
храна
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија во kWh годишно, врз
основа на резултати од стандареден тест за 24
часа. Моменталната потрошувачка на енергија
ќе зависи од тоа како апаратот се користи и каде
е поставен
113
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
358
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
-
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
МАКЕДОНСКИ
Волумен за складирање во литри, Целосен
358
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач
-
Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други оддели
-
Рангирање со ѕвезда на одделот на замрзнувал
со најголем волумен за складирање (л)
Ништо
Одредување на температура на другите оддели
> 14 °C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
Да
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
-
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
-
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
-
Климатска класа
SN-N-ST-T
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
43
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
40
Вградено во апарат ДА/НЕ
Не
Апаратот е наменет единствено за чување на
вино ДА/НЕ
Не
8.2 Дополнителни технички
податоци
Висина
1850 mm
Широчина
595 mm
Длабочина
647 mm
Волтажа
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
29
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на
надворешната или внатрешната
страна од апаратот и на етикетата за
енергија.
9. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
*
електрични и електронски апарати. Не
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
30
www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
31
280158029-A-162019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising