AEG | RKE73924MX | User manual | Aeg RKE73924MX Korisnički priručnik

Aeg RKE73924MX Korisnički priručnik
RKE73924MX
RKB73924MX
HR
HU
SR
SL
USER
MANUAL
Upute za uporabu
Hladnjak
Használati útmutató
Hűtőszekrény
Упутство за употребу
Фрижидер
Navodila za uporabo
Hladilnik
2
15
29
43
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...........................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. POSTAVLJANJE...................................................................................................5
4. UPRAVLJAČKA PLOČA....................................................................................... 6
5. SVAKODNEVNA UPORABA................................................................................ 8
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................... 10
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................ 11
8. TEHNIČKI PODACI.............................................................................................13
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su
pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja
ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja
osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u
odjeljcima za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni
od strane proizvođača.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i
parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
•
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
2.2 Priključak na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
UPOZORENJE!
Kod postavljanja aparata
provjerite da kabel napajanja
nije presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE!
Ne koristite višeputne
utikače i produžne kabele.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
HRVATSKI
•
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
2.4 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
Vrsta žarulje u ovom uređaju,
namijenjeno samo za kućanske
5
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.6 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Pozicioniranje
Uređaj se može montirati na suho mjesto
s dobrom ventilacijom gdje sobna
6
www.aeg.com
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
OPREZ!
Ako postavite uređaj do zida,
koristite isporučene stražnje
odstojnike ili držite
minimalan razmak od zida
naveden u uputama za
postavljanje.
Klimats Temperatura okoline
ka klasa
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
OPREZ!
Ako uređaj postavite do zida,
držite razmak od najmanje
10 mm između zida i bočne
stranice uređaja na kojoj su
šarke vrata, kako bi se
ostavilo dovoljno mjesta za
otvaranje vrata prilikom
vađenja opreme iz
unutrašnjosti (npr. prilikom
čišćenja).
3.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
•
•
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
OPREZ!
Tijekom cijelog postupka
promjene smjera otvaranja
vrata zaštitite pod od
ogrebotina prikladnim
materijalom.
3.3 Postavljanje uređaja i
promjena smjera otvaranja
vrata
Pogledajte posebne upute
za postavljanje i promjenu
smjera otvaranja vrata.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
4
3
2
1
2
3
4
Ljestvica temperature
Tipka za temperaturu
Ikona načina rada ECO
Ikona COOLMATIC
HRVATSKI
4.1 Uključenje
1. Uključite uređaj u zidnu utičnicu.
2. Za uključenje uređaja, dodirujte tipku
temperature dok svi LED indikatori
ne svijetle.
Nakon otprilike 3 sekunde LED indikatori
blijede i temperatura je postavljena na
osnovnu postavku (način rada ECO).
LED indikator do načina rada ECO
svijetli.
4.2 Isključivanje
1. Za isključenje uređaja pritisnite tipku
temperature na 3 sekunde.
Svi LED indikatori će se isključiti.
2. Za isključivanje uređaja iz napajanja
isključite utikač iz utičnice.
4.3 Regulacija temperature
Za regulaciju temperature, pritisnite tipku
temperature. Svaki put kad je tipka
pritisnuta, postavljena temperatura
pomiče se za jedna položaj i svijetli
odgovarajući LED indikator. Pritiščite
tipku temperature sve dok se ne odabere
željena vrijednost temperature. Postavka
će biti stalno prikazana.
Odabir je progresivan, kreće
se u rasponu od +2°C do
+8°C.
Najhladnija postavka: +2°C.
Najtoplija postavka: +8°C
Najprikladnija postavka:
ECO način rada (+3 do
+4°C).
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
• sobnoj temperaturi
• učestalosti otvaranja vrata
• količini pohranjene hrane
• položaju uređaja.
4.4 Spavajući način rada
zaslona
Nakon 30 sekundi neaktivnosti, zaslon
ulazi u spavajući način rada. Svijetli
samo LED indikator koji odgovara
trenutno postavljenoj temperaturi. Svi
ostali LED indikatori su isključeni. Za
7
isključenje tog načina rada, pritisnite
tipku temperature.
4.5 Način rada ECO
U tom načinu rada temperatura je
postavljena između +3 i +4°C.
To je najbolja temperatura
za osiguranje dobre
očuvanosti hrane s
minimalnom potrošnjom
energije.
Za uključenje načina rada ECO pritisnite
tipku temperature dok se indikator LED
pored oznake načina rada ECO ne
uključi na upravljačkoj ploči.
4.6 COOLMATIC funkcija
Ako u hladnjak morate staviti veliku
količinu toplih namirnica, na primjer,
nakon kupovine, predlažemo vam
aktiviranje funkcije COOLMATIC radi
bržeg hlađenja proizvoda i sprječavanja
zagrijavanja namirnica koje već jesu
odjeljku hladnjaka.
Da biste tu funkciju uključili, uzastopce
pritišćite tipku za temperaturu dok se
LED indikator pokraj ikone COOLMATIC
ne upali. Pali se i LED indikator koji
odgovara temperaturi od +2 °C.
Funkcija se automatski
isključuje nakon 6 sata.
Nakon isključivanja funkcije
vraća se prethodna postavka
temperature.
Tu funkciju možete isključiti
u bilo kojem trenutku
pritiskom tipke za
temperaturu i odabirom nove
postavke temperature.
4.7 Alarm otvorenih vrata
Ako su vrata hladnjaka otvorena otprilike
5 minuta, uključuje se alarm otvorenih
vrata. LED indikator trenutačno
postavljene temperature treperi i
uključuje se zvučni signal.
Taj alarm možete isključiti
zatvaranjem vrata ili
pritiskom tipke temperature.
8
www.aeg.com
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Pohranjivanje hrane u
odjeljku hladnjaka
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Namirnice na policama držite udaljene
najmanje 20 mm od stražnje stjenke i 15
mm od vrata.
Kada je temperatura postavljena na +2°
C, unutar ladica može biti i do 0° C.
5.2 Postavljanje polica u
vratima.
Vrata ovog uređaja opremljena su
vodilicama koje omogućuju raspored
polica u skladu s osobnim željama.
Za premještanje polica/kutija u vratima:
1. Postupno povucite policu/kutiju u
smjeru strelica dok se ne oslobodi.
2. Postavite policu/kutiju u željeni
položaj i lagano je umetnite u
vodilicu.
5.4 Korištenje preklopne
police
Ovaj uređaj opremljen je policom koja se
sastoji od dva dijela. Prednja polovica
police može se postaviti ispod stražnje
kako bi se prostor bolje iskoristio,
Za preklapanje police:
1. Lagano izvucite prednju polovicu.
2. Gurnite je na donju šinu i ispod druge
polovice.
1
1
1
2
2
5.3 Stalak za boce
Postavite boce (s otvorom prema
naprijed) na prethodno postavljenu
policu.
Na policu stavljajte samo
zatvorene boce.
5.5 Vađenje ladica
Za vađenje ladice iz odjeljka:
1. Izvucite košaru do graničnika.
HRVATSKI
2. Kad ste došli do kraja vodilica, malo
podignite prednji kraj ladice i izvadite
je iz uređaja.
9
OPREZ!
Prilikom guranja blokirajućih
zatika, uvjerite se da su
potpuno uvučeni.
5.7 MULTIFLOW
Razina i stabilnost temperature su
optimizirani kako bi se postiglo najbolje
čuvanje hrane.
Za vrćanje ladice u odjeljak,
slijedite gore navedene
korake obrnutim
redoslijedom.
5.6 Skidanje staklenih polica
Ovaj uređaj opremljen je staklenim
policama koje razdvajaju ladice.
Za skidanje staklene police:
1. Izvadite susjedne ladice (Pogledajte:
"Vađenje ladica").
2. Izvucite blokirajuće zatike s obje
strane police (1).
3. Povucite staklenu policu prema vani
(2).
Definirana su područja različite
temperature kako bi se optimizirali uvjeti
pohrane raznih vrsta namirnica (toplija
temperatura u gornjem području, hladnija
na dnu uređaja).
Postizanje unutarnje temperature nakon
otvaranja vrata ubrzano je zahvaljujući
sustavu dinamičkog hlađenja koji stvara
optimalan protok zraka.
5.8 CLEANAIR FILTER
Ovaj filtar s aktivnim ugljenom upija loše
mirise i održava najbolji okus i aromu za
svu hranu pohranjenu u odjeljku
hladnjaka.
Prilikom isporuke filtar se nalazi u
plastičnoj vrećici.
Za postavljanje filtra u uređaj:
1. Skinite poklopac filtra.
1
x2
2. Izvadite filtar iz plastične vrećice.
3. Umetnite filtar u utor na stražnjoj
strani uređaja.
2
Za vraćanje staklene police,
slijedite gore navedene
korake obrnutim
redoslijedom.
4. Stavite poklopac filtra.
10
www.aeg.com
Kako bi se postigli najbolji rezultati, filtar
treba mijenjati svakih 6 mjeseci. Novi
aktivni filtar možete nabaviti kod lokalnog
distributera ili preko web stranice. Broj
koji je kod za naručivanje ispisan je na
plastičnoj vrećici.
OPREZ!
Uvjerite se da je poklopac
filtra uvijek zatvoren tako da
filtar ispravno radi.
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju
6.3 Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se
zaustavi motor kompresora tijekom
normalne uporabe
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini
kanala odjeljka hladnjaka kako bi se
spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti.
6.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar uređaja.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
6.4 Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Očistite uređaj i sav pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
HRVATSKI
11
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno podu‐
prt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju priprav‐
nosti.
Zatvorite i otvorite vrata.
Svjetlo nije ispravno.
Obratite se najbližem ovlašte‐
nom servisu.
Kompresor neprekidno radi. Temperatura nije ispravno
postavljena.
Pogledajte odjeljak "Rad
uređaja/upravljačka ploča".
Odjednom je u uređaj
stavljeno puno namirnica.
Pričekajte nekoliko sati, a za‐
tim ponovno provjerite tempe‐
raturu.
Sobna temperatura je pre‐
visoka.
Pogledajte grafikon klimatske
klase na nazivnoj pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite da
se namirnice ohlade do sobne
temperature.
Uključena je funkcija
COOLMATIC .
Pogledajte poglavlje "Funkcija
COOLMATIC".
Kompresor se ne pokreće
neposredno nakon pritiska
COOLMATIC ili nakon
promjene temperature.
To je normalno i nije došlo
do pogreške.
Kompresor se pokreće nakon
nekog vremena.
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je začepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor
za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Otvor za otopljenu vodu
nije priključen na pliticu za
isparavanje iznad kompre‐
sora.
Pričvrstite otvor za otopljenu
vodu na pliticu za isparavanje.
Voda curi na pod.
12
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključena je funkcija
Ručno isključite FROSTMA‐
FROSTMATIC ili COOLMA‐ TIC ili COOLMATIC, ili pri‐
TIC.
čekajte s podešavanjem
temperature dok se funkcija
automatski ponovno ne posta‐
vi. Pogledajte poglavlje
"FunkcijaFROSTMATIC ili
funkcija COOLMATIC".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature nije
ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu tempe‐
raturu.
Temperatura hrane je pre‐
visoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Odjednom ste pohranili pu‐
no namirnica.
Istodobno stavljajte manje
namirnica.
Uključena je funkcija
COOLMATIC .
Pogledajte poglavlje "Funkcija
COOLMATIC".
Bočne ploče uređaja su
tople.
To je normalno stanje uz‐
rokovano radom
izmjenjivača topline.
Na stražnjem zidu
hladnjaka ima previše kon‐
denzirane vode.
Vrata su se prečesto otva‐
rala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno za‐
tvorena.
Uvjerite se da su vrata potpu‐
no zatvorena.
Pohranjena hrana nije bila
umotana.
Hranu umotajte u
odgovarajuću ambalažu prije
nego što je pohranite u uređaj.
Vrata se ne otvaraju lagano. Pokušali ste ponovno otvo‐
riti vrata odmah nakon
zatvaranja.
Pričekajte najmanje 30 sekun‐
di između zatvaranja i ponov‐
nog otvaranja vrata.
Temperatura u unutrašnjosti Odabrana je najhladnija po‐ Postavite višu temperaturu.
ladica je preniska.
stavka (+2°C).
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate,
kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
7.2 Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
Samo je servisnom centru dopušteno
zamijeniti uređaj za osvjetljenje. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
HRVATSKI
8. TEHNIČKI PODACI
8.1 Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
AEG
Model
RKE73924MX 925052358,
925052404
RKB73924MX 925052374
Kategorija
1. Hladnjak s jednim ili više
odjeljaka za pohranu svježe hrane
razred energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi re‐
zultata standardnog testa za 24 sata.. Stvarna
potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja i njegovoj lokaciji
113
Zapremnina u litrama, hladnjak
358
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
358
Zapremnina u litrama, zamrzivač
-
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom
zapremninom (l)
Nijedan
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C (°C),
ako postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Da
Bez inja (D/N), zamrzivač
-
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
-
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
-
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐ 10
đena uporaba uređaja, u °C
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je predvi‐ 43
đena uporaba uređaja, u °C
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
40
13
14
www.aeg.com
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Ne
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu vina
D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnički podaci
Visina
1850 mm
Širina
595 mm
Dubina
647 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
9. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
MAGYAR
15
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 15
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................17
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 19
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 20
5. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................21
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................................... 24
7. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................24
8. MŰSZAKI ADATOK............................................................................................ 26
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
16
www.aeg.com
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
17
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
•
•
•
•
•
•
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
18
www.aeg.com
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona világítására ne
használja.
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
MAGYAR
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
•
•
•
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
3.2 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
•
•
19
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.3 A készülék üzembe
helyezése és az ajtó nyitási
irányának megfordítása
Az üzembe helyezésre és az
ajtó nyitási irányának
megfordítására vonatkozó
utasítások külön
mellékletben találhatók.
VIGYÁZAT!
Amennyiben a készüléket a
falhoz állítja, használja a
mellékelt távtartókat, vagy
tartsa be az üzembe
helyezési útmutatóban
jelzett távolságokat.
20
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
Amennyiben a készülék a fal
mellé van helyezve, hagyjon
10 mm távolságot a fal és a
készülék ajtózsanérokkal
ellátott oldala között, hogy
elegendő szabad hely álljon
rendelkezésre az ajtó
kinyitásához és a
készülékben levő tartozékok
eltávolításához (pl.
tisztításkor).
VIGYÁZAT!
Az ajtó nyitási irányának
megfordításakor minden
lépésnél egy erős
anyagdarabbal óvja a padlót
a karcolódástól.
4. KEZELŐPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Hőmérsékleti skála
Hőmérséklet gomb
ECO üzemmód ikon
COOLMATIC ikon
3
4.1 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózati aljzatba.
2. A készülék bekapcsolásához addig
tartsa megérintve a hőmérséklet
gombot, amíg az összes LED
visszajelző világítani nem kezd.
Körülbelül 3 másodperc elteltével a LED
visszajelzők fénye elhalványul, és a
készülék a hőmérsékletet az
alapértelmezett értékre állítja (ECO
üzemmód). Az ECO üzemmód ikonja
mellett található LED visszajelző világít.
4.2 Kikapcsolás
1. A készülék kikapcsolásához tartsa
nyomva a hőmérséklet gombot 3
másodpercig.
Az összes LED visszajelző kialszik.
2. A készülék áramtalanításához húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati
aljzatból.
4.3 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet beállításához nyomja meg
a hőmérséklet gombot. A gomb minden
egyes megnyomására a hőmérséklet
beállított értéke 1 hellyel továbblép, és a
megfelelő LED visszajelző világítani
kezd. A hőmérséklet gomb
megnyomását addig folytassa, amíg a
kívánt hőmérséklet meg nem jelenik. A
beállított érték rögzül.
A kiválasztás progresszívan,
+2 °C és +8 °C között
változik.
Leghidegebb beállítás:
+2 °C.
Legmelegebb beállítás:
+8 °C
Legmegfelelőbb beállítás:
ECO üzemmód (+3 – +4 °C)
A beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében
levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék elhelyezése.
4.4 A kijelző alvó üzemmódja
Amennyiben a készülék 30 másodpercig
nem kap semmilyen utasítást, a kijelző
MAGYAR
alvó üzemmódba lép. Mindössze a
beállított hőmérséklet LED visszajelzője
világít halványan. Az összes többi LED
visszajelző kialszik. Az üzemmód
kikapcsolásához nyomja meg a
hőmérséklet gombot.
4.5 ECO üzemmód
Ennél az üzemmódnál a beállított
hőmérséklet értéke +3 és +4 °C között
helyezkedik el.
Ez a hőmérséklet
legideálisabb értéke az
élelmiszerek megfelelő
tárolásához a legkisebb
energiafogyasztás mellett.
Az ECO üzemmód bekapcsolásához
addig nyomja meg többször a
hőmérséklet gombot, míg a LED
visszajelző az ECO üzemmód ikonja
mellett világítani nem kezd.
4.6 COOLMATIC funkció
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
készülékbe, például egy élelmiszerbevásárlás után, azt javasoljuk, hogy
aktiválja a COOLMATIC funkciót a
termékek gyorsabb lehűtése és annak
megelőzése érdekében, hogy a már a
hűtőtérben lévő élelmiszerek
felmelegedjenek.
21
A funkció bekapcsolásához addig
nyomja meg többször a hőmérséklet
gombot, míg a LED visszajelző a
COOLMATIC ikon mellett világítani nem
kezd. A +2 °C-nak megfelelő LED
visszajelző is világítani kezd.
Ez a funkció 6 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
Amikor a funkció kikapcsol,
a korábban beállított
hőmérséklet helyreállt.
A funkciót a hőmérséklet
gomb megnyomásával és új
hőmérsékleti érték
beállításával bármikor ki
lehet kapcsolni.
4.7 Nyitott ajtó riasztás
Ha a hűtőszekrény ajtaja hozzávetőleg 5
percig nyitva marad, az ajtó nyitva
riasztás bekapcsol. A beállított
hőmérséklet LED visszajelzője villog, és
hangjelzés hallható.
A riasztást az ajtó
becsukásával vagy a
hőmérséklet gomb
megnyomásával lehet
kikapcsolni.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Élelmiszertárolás a
hűtőtérben
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja
legalább 20 mm távolságra a hátsó faltól
és 15 mm távolságra az ajtótól.
Ha a hőmérsékletet +2°-ra állítja be, a
fiókokban mérhető hőmérséklet 0° közeli
is lehet.
5.2 Az ajtó polcainak
elhelyezése
A készülék ajtaja olyan polctartókkal van
ellátva, melyek segítségével a polcokat/
tárolókat tetszés szerinti helyre lehet
tenni.
Az ajtó fiókjainak/tárolóinak áthelyezése:
1. Fokozatosan húzza a polcot/tárolót a
nyilak irányába, amíg ki nem
szabadul.
22
www.aeg.com
2. Helyezze a polcot/tárolót a kívánt
helyzetbe, majd finoman illessze a
polctartóba.
2. Csúsztassa az alsó sínbe, a polc
másik fele alá.
1
1
1
2
2
5.3 Palacktartó állvány
Helyezze a palackokat (előre felé néző
nyílással) az előre beállított polcra.
Csak lezárt palackokat
helyezzen rá.
5.5 A fiókok eltávolítása
A fiók eltávolítása a rekeszből:
1. Ütközésig húzza ki a fiókot.
2. Miután teljesen kihúzta a fiókot,
enyhén emelje meg az elejét, majd
vegye ki a készülékből.
A fiók rekeszbe való
visszahelyezéséhez hajtsa
végre fordított sorrendben a
fenti lépéseket.
5.6 Az üvegpolcok
eltávolítása
5.4 Az összehajtható polc
használata
A készülékhez egy polc is tartozik, mely
két részből áll. A jobb helykihasználás
érdekében a polc elülső fele
aláhelyezhető a polc másik felének.
A polc összehajtása:
1. Óvatosan emelje ki a polc elülső
felét.
Ez a készülék a fiókokat elválasztó
üvegpolcokkal rendelkezik.
Az üvegpolc eltávolítása:
1. Távolítsa el a szomszédos fiókokat
(lásd: „A fiókok eltávolítása”).
2. Húzza ki a polc mindkét oldalánál a
rögzítőcsapokat (1).
3. Húzza kifele az üvegpolcot (2).
MAGYAR
23
az összes élelmiszer esetében a legjobb
íz és aroma megőrzését a hűtőtérben.
1
x2
2
Az üvegpolc
visszahelyezéséhez hajtsa
végre fordított sorrendben a
fenti lépéseket.
A készülék szállításakor a szűrő egy
műanyag tasakban található.
A szűrő beszerelése a készülékbe:
1. Vegye le a szűrő fedelét.
2. Vegye ki a szűrőt a műanyag
tasakból.
3. Helyezze be a szűrőt a készülék
hátsó falán lévő nyílásba.
VIGYÁZAT!
A rögzítőcsapok betolásakor
ügyeljen arra, hogy azok
teljesen a helyükre
kerüljenek.
5.7 MULTIFLOW
4. Helyezze fel a szűrő fedelét.
A hőmérséklet szintje és stabilitása
optimalizálásra került az élelmiszer
leghatékonyabb tartósítása érdekében.
Különböző hőmérsékletű területek
kerültek meghatározásra, hogy optimális
legyen a különböző típusú ételek
tárolása (a készülék felső területe
melegebb, míg alsó területe hidegebb).
Az optimális légáramlást biztosító
dinamikus hűtőrendszernek
köszönhetően hatékonyabb az ajtónyitás
után a belső hőmérséklet visszaállítása.
5.8 CLEANAIR FILTER
Az aktívszén-szűrő magába szívja a
kellemetlen szagokat, és lehetővé teszi
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy a
szűrőfedél mindig zárva
legyen a szűrő megfelelő
működésének érdekében.
A legjobb teljesítmény érdekében a
szűrőt félévente cserélni kell. Új aktív
szűrő a helyi márkakereskedőtől vagy a
weboldalon keresztül szerezhető be. Az
alkatrészszám a műanyag tasakra van
nyomtatva.
24
www.aeg.com
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
6.3 A hűtőszekrény
leolvasztása
Rendeltetésszerű használat közben a
dér minden alkalommal automatikusan
leolvad a hűtőrekesz párologtatójáról,
amint leáll a kompresszor.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna
közepén látható lefolyónyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
befogadja, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre.
6.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.4 Ha a készülék nincs
használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
MAGYAR
25
7.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Ke‐
zelőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsékle‐
tet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
A készülékbe helyezett étel A behelyezés előtt várja meg,
túl meleg volt.
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
A COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „COOLMATIC funkció"
c. fejezetet.
A kompresszor nem indul el Ez normális jelenség, nem
azonnal a COOLMATIC
történt hiba.
kapcsoló megnyomása, il‐
letve a hőmérséklet módo‐
sítása után.
A kompresszor bizonyos idő
elteltével kapcsol be.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
A vízkifolyó eltömődött.
Az élelmiszerek megakadá‐ Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
gyűjtőbe folyjon.
hoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
kompresszor fölötti párolog‐ lyóját a párologtató tálcához.
tató tálcába folyik.
A hőmérséklet nem állítható A FROSTMATIC vagy
be.
COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.
Kapcsolja ki manuálisan a
FROSTMATIC vagy COOL‐
MATIC funkciót, vagy a hő‐
mérséklet beállításával várjon
a funkció automatikus kikap‐
csolásáig. Olvassa el a
„FROSTMATIC funkció” vagy
„COOLMATIC funkció” c. sza‐
kaszt.
26
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülékben a hőmérsék‐ A hőmérséklet-szabályozó
let túl alacsony/magas.
nincs helyesen beállítva.
A készülék oldalfalai mele‐
gek.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás
előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt el
egy időben.
Egyszerre kevesebb terméket
tároljon el.
A COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „COOLMATIC funkció"
c. fejezetet.
Ez a készülék normális vi‐
sekedése, melyet a hőcse‐
rélő működése okoz.
A hűtőszekrény hátfalán túl Túl gyakran nyitogatta a ké‐ Csak akkor nyissa ki az ajtót,
sok kondenzvíz jelenik meg. szülék ajtaját.
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy az
ajtó teljesen be van csukva.
A tárolt étel nincs becsoma‐ Mielőtt a készülékben tárolná,
golva.
megfelelően csomagolja be az
ételeket.
Az ajtó nehezen nyitható.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
A rekeszekben túl alacsony
a hőmérséklet.
A leghidegebb beállítás (+2 Állítson be magasabb hőmér‐
°C) van kiválasztva.
sékletet.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
7.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
8. MŰSZAKI ADATOK
8.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Az ajtó becsukása után várjon
legalább 30 másodpercet, mi‐
előtt kinyitná az ajtót.
AEG
MAGYAR
27
Modell
RKE73924MX 925052358,
925052404
RKB73924MX 925052374
Kategória
1. Hűtőszekrény egy vagy több fris‐
sentartó rekesszel
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és haszná‐
latának módjától
113
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
358
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
358
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
Nincs
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C),
ha van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Igen
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
-
Áramkimaradástól független, órában
-
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
-
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C ér‐
tékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
40
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervez‐
ték I/N
Nem
28
www.aeg.com
8.2 Kiegészítő műszaki
adatok
Magasság
1850 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
647 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
9. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
СРПСКИ
29
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ................................................................ 29
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................. 31
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 33
4. КОМАНДНА ТАБЛА...........................................................................................34
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................35
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.......................................................................................... 38
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА................................................................................. 39
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ........................................................................................ 41
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
30
www.aeg.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3
и 8 година старости, као и особе са веома тешким
и сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје
или друга средства да убрзате процес
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
31
одмрзавања, осим оних која су препоручена од
стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло
расхладног средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје
унутар преграда за одлагање хране унутар
уређаја, осим ако њихов тип препоручује
произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом
у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
•
•
•
•
•
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
Не излажите уређај киши.
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
32
www.aeg.com
•
•
Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
УПОЗОРЕЊЕ!
Приликом позиционирања
уређаја, уверите се да
кабл за напајање није
заглављен или оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним
компонентама (нпр. на утикачу,
каблу за напајање, компресору).
Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних
компоненти.
Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина, струјног удара
или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
Не дозволите врућим предметима
да додирну пластичне делове
уређаја.
Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
СРПСКИ
•
•
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
2.6 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
•
•
•
•
•
•
33
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
3.1 Постављање
Овај уређај може се монтирати на
сувом, добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара класи климе
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10 °C дo + 32 °C
N
+16 °C дo + 32 °C
ST
+16 °C дo + 38 °C
T
+16 °C дo + 43 °C
•
3.2 Прикључење на
електричну мрежу
•
•
Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз
консултације са квалификованим
електричарем.
Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
3.3 Инсталација уређаја и
преокретање врата
Погледајте посебно
упутство за инсталацију и
преокретање врата.
34
www.aeg.com
ОПРЕЗ
У свакој фази промене
смера отварања врата,
заштите под од гребања
издржљивим материјалом.
ОПРЕЗ
Ако постављате уређај на
зид, користите задње
одстојнике или држите
минимално растојање
наведено у упутству за
инсталацију.
ОПРЕЗ
Ако инталирте уређај
поред зида, неопходно је
оставити размак од 10 мм
између зида и бочне
стране уређаја где су
шарке врата како би било
довољно простора за
отварање врата када се
унутрашња опрема уклони
(нпр. при чишћењу).
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
4
2
1
2
3
4
Температурна скала
Тастер за температуру
Иконица режима ECO
Иконица COOLMATIC
3
4.1 Укључивање
1. Прикључите уређај на електричну
зидну утичницу.
2. Да бисте укључили уређај,
додирните тастер за температуру
све док се не упале сви LED
индикатори.
Након приближно 3 секунде,
индикатори LED се гасе, а
температура се враћа на фабричка
подешавања (режим ECO). Индикатор
LED поред иконице режима ECO
почиње да светли.
4.2 Искључивање уређаја
1. Да бисте искључили уређај,
притисните тастер за температуру
на 3 секунде.
Сви LED индикатори ће се угасити.
2. Да бисте искључили уређај из
електричног напајања, извуците
утикач кабла за напајање из
мрежне утичнице.
4.3 Регулисање
температуре
Да бисте регулисали температуру,
притисните тастер за температуру.
Сваки пут када притиснете овај
тастер, подешена температура помера
се за 1 позицију и пали се
одговарајући LED индикатор.
Узастопно притискајте тастер за
температуру све док се не изабере
потребна температура. Ово
подешавање ће бити фиксно.
СРПСКИ
Изабрана вредност се
мења, у распону од +2 °C
дo +8 °C.
Најхладније подешавање:
+2 °C.
Најтоплије подешавање:
+8 °C
Најпогодније подешавање:
режим ECO (+3 до +4 °C).
Изаберите подешавање имајући у
виду да температура унутар уређаја
зависи од:
• собне температуре;
• учесталости отварања врата
• количине хране у њему
• локације уређаја.
4.6 Функција COOLMATIC
Уколико треба да убаците велику
количину топле хране у фрижидер, на
пример после обављене куповине у
супермаркету, предлажемо вам да
активирате функцију COOLMATIC како
би се производи брже охладили и како
бисте спречили загревање хране која
се већ налази у одељку фрижидера.
Да бисте активирали ову функцију,
узастопно притискајте тастер за
температуру док не почне да светли
LED индикатор поред иконе
COOLMATIC. Такође се пали и LED
индикатор који одговара температури
од +2 °C.
4.4 Режим мировања за
дисплеј
Ова функција се
аутоматски зауставља
након 6 сати. Када се
функција деактивира,
температура се враћа на
претходно подешавање.
Након 30 секунди без икакве
интеракције са уређајем, дисплеј
прелази у режим мировања. Само LED
индикатор који одговара тренутно
подешеној температури светли
слабим светлом. Сви остали LED
индикатори су исључени. Да бисте
деактивирали овај режим притисните
тастер за температуру.
4.5 ECO режим
У овом режиму температура је
подешена између +3 и +4 °C.
Ово је најбоља
температура којом ће
обезбедити добро чување
хране уз минималну
потрошњу енергије.
35
Ову функцију можете да
деактивирате у било ком
тренутку притиском на
тастер за температуру
подешавањем нове
вредности температуре.
4.7 Аларм за отворена
врата
Ако су врата остала отворена
приближно 5 минута, активира се
аларм за отворена врата. Индикатор
LED тренутно подешене температуре
трепери и звучни сигнал је укључен.
Можете да деактивирате
овај аларм ако затворите
врата или притиском на
тастер за температуру.
Да бисте активирали режим ECO
узастопно притискајте тастер за
температуру све док индикатор LED
поред иконице режима ECO не почне
да светли.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Складиштење хране у
одељку фрижидера
Покријте или умотајте храну, посебно
ако има јаки мирис
36
www.aeg.com
Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Намирнице на свим полицама чувајте
на удаљености од најмање 20 мм од
задњег зида и 15 мм од врата.
Када је температура подешена на +2
°C, температура у фиокама треба да
буде близу 0 °C.
5.2 Позиционирање полица
у вратима
Врата овог уређаја опремљена су
вођицама које омогућавају полицама/
корпама да буду аранжирање у складу
са жељама корисника.
Да промените распоред полица/корпи:
1. Постепено оджите полицу/корпу у
правцу стрелица док се не
ослободи.
2. Ставите полицу/корпу на жељени
положај и пажљиво је убаците у
вођице.
1
5.4 Употреба склопиве
полице
Овај уређај опремљен је полицом из
два дела. Предња половина полице
може се поставити испод друге
половине како би се боље искористио
простор.
Да бисте склопили полицу:
1
2
5.3 Полица за боце
1. Пажљиву извуците предњу
половину.
2. Гурните је на доњу шину, испод
друге половине.
1
Поставите боце (са отвором према
напред) на претходно постављене
полице.
Поставите само затворене
боце.
2
5.5 Уклањање фиока
За уклањање фиоке из одељка:
1. Извуците фиоку све док се не
заустави.
СРПСКИ
2. Кад стигнете до краја вођица,
благо одигните предњу страну
фиоке и извадите је из уређаја.
37
За враћање стаклене
полице натраг на место,
пратите горе наведене
кораке обрнутим
редоследом.
ОПРЕЗ
Приликом гурања клинова
за закључавање унутра,
водите рачуна да их до
краја гурнете на место.
Да вратите фиоку натраг у
одељак, следите горе
описане кораке обрнутим
редоследом.
5.6 Уклањање стаклених
полица
Овај уређај је опремљен стакленим
полицама које деле фиоке.
За уклањање стаклене полице:
1. Уклоните околне фиоке (погледајте
одељак „Уклањање фиока“).
2. Ставите клинове за закључвање
на обе стране полице (1).
3. Повуците стаклену полицу ка
споља (2).
1
x2
5.7 MULTIFLOW
Ниво и стабилност температуре су
оптимизовани како би се добили
најбољи резултати у очувању хране.
Дефинисана су различита подручја
температуре како би се оптимизовали
услови складиштења различитих
врста хране (виша температура у
горњој области, нижа температура у
доњем делу уређаја).
Враћање унутрашње температуре
након отварања врата се побољшава
захваљујући динамичком систему
хлађења који генерише оптимални
проток ваздуха.
5.8 CLEANAIR FILTER
Овај филтер од активног угља
апсорбује непријатне мирисе и
одржава најбољи укус и арому свих
намирница које се налазе у одељку
фрижидера.
Приликом испоруке налази се у
пластичној кеси.
Да бисте инсталирали филтер унутар
уређаја:
1. Скините поклопац филтера.
2
2. Извадите филтер из пластичне
кесе.
38
www.aeg.com
3. Убаците филтер у прорез који се
налази са задње стране уређаја.
4. Ставите поклопац филтера.
ОПРЕЗ
Поведите рачуна да
поклопци филтера увек
буду затворени како би
филтер правилно радио.
Да бисте постигли најбоље резултате,
овај филтер треба мењати на сваких 6
месеци. Нове активне филтере
можете набавити код вашег локалног
продавца или преко нашег веб сајта.
Број дела одштампан је на пластичној
врећици.
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
6.2 Периодично чишћење
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ
Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
6.3 Одмрзавање
фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
СРПСКИ
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
39
6.4 Периоди када се не
користи уређај
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Ископчајте апарат из електричне
мреже.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај је бучан.
Уређај није правилно по‐
стављен.
Проверите да ли уређај стоји
стабилно.
Лампица не ради.
Лампица је у режиму при‐
правности.
Затворите и отворите врата.
Лампица је неисправна.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном цен‐
тру.
Температура је погрешно
подешена.
Погледајте одељак „Рад“/
„Командна табла“.
Компресор ради без пре‐
кида.
Истовремено је смештено Сачекајте неколико сати и
много прехрамбених про‐ затим поново проверите
извода.
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици са
техничким карактеристика‐
ма.
Прехрамбени производи
које сте ставили у уређај
су превише топли.
Оставите прехрамбене про‐
изводе да се охладе на соб‐
ној температури, пре него
што их ставите у уређај.
Функција COOLMATIC је
укључена.
Погледајте одељак „Функци‐
ја COOLMATIC“.
40
www.aeg.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Компресор се не покреће
одмах након притиска на
COOLMATIC или након
промене температуре.
То је нормално, није до‐
шло ни до какве грешке.
Компресор започиње рад на‐
кон одређеног времена.
Вода се задржава у фри‐
жидеру.
Одвод за воду је зачеп‐
љен.
Очистите одвод за воду.
Прехрамбени производи
спречавају да вода отиче
у посуду за прикупљање
воде.
Пазите да прехрамбени про‐
изводи не додирују задњу
плочу.
Вода се задржава на по‐
ду.
Одвод за одмрзнуту воду Причврстите одвод за од‐
није повезан са послужав‐ мрзнуту воду за послужавник
ником за испаравање из‐ за испаравање.
над компресора.
Температура не може да
се подеси.
Функција FROSTMATIC
или COOLMATIC је ук‐
ључена.
Ручно искључите FROSTMA‐
TIC или COOLMATIC, или
сачекајте док се функција
аутоматски не ресетује на
подешену температуру. По‐
гледајте одељак „Функција
FROSTMATIC“ или „Функција
COOLMATIC“.
Температура у уређају је
превише ниска/висока.
Регулатор температуре
није правилно подешен.
Подесите вишу/нижу темпе‐
ратуру.
Температура прехрамбе‐ Сачекајте да температура
них производа је превисо‐ прехрамбених производа
ка.
опадне на собну температу‐
ру пре смештања у фрижи‐
дер.
Истовремено је смештено Истовремено смештајте ма‐
много прехрамбених про‐ њи број прехрамбених про‐
извода у фрижидер.
извода.
Функција COOLMATIC је
укључена.
Бочни панели уређаја су
топли.
Погледајте одељак „Функци‐
ја COOLMATIC“.
Ово је нормално стање
проузроковано радом из‐
мењивача топлоте.
Превише кондензоване
Врата су сувише често от‐ Отварајте врата само када је
воде се налази на задњем варана.
неопходно.
зиду фрижидера.
Врата нису била затворе‐
на до краја.
Проверите да ли су врата
затворена до краја.
СРПСКИ
Проблем
41
Могући узрок
Решење
Смештена храна није би‐
ла умотана.
Умотајте храну у одговарају‐
ће паковање пре него што је
ставите у уређај.
Врата се тешко отварају.
Покушали сте да отвори‐ Сачекајте барем 30 секунди
те врата одмах након што између затварања и понов‐
сте их претходно затвори‐ ног отварања врата.
ли.
Температура у рерни је
сувише ниска.
Изабрано је најхладније
подешавање (+2 °C).
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
Подесите вишу температуру.
Замену уређаја за осветљење може
да обави само особље сервиса.
Обратите се Овлашћеном сервисном
центру.
7.2 Замена сијалице
Уређај је опремљен унутрашњом LED
лампицом чији је век трајања дугачак.
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
8.1 Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
AEG
Moдел
RKE73924MX 925052358,
925052404
RKB73924MX 925052374
Категорија
1. Фрижидер са једним или више
одељака за смештање свеже хра‐
не
Класа енергетске ефикасности
A++
Годишња потрошња електричне енергије у kWh,
на бази резултата стандардних испитивања то‐
ком 24 сата. Стварна потрошња електричне
енергије зависиће од тога како се уређај користи
и где је смештен
113
Складишна запремина у литрима, фрижидер
358
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Подрум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
42
www.aeg.com
Складишна запремина у литрима, укупно
358
Складишна запремина у литрима, замрзивач
-
Складишна запремина у литрима, расхлађивач
-
Складишна запремина у литрима, остали одељ‐
ци
-
Број звездица за одељак замрзивача са највећом Ништа
складишном запремином (л)
Пројектована температура свих осталих компо‐
ненти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Да
Без иња (Да/Не), замрзивач
-
Отпорност на прекид напајања у сатима
-
Капацитет замрзавања у кг/24ч
-
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
40
Уграђени уређај Да/Не
Не
Овај уређај намењен је искључиво за складиште‐ Не
ње вина Да/Не
8.2 Додатни технички
подаци
Висина
1850 mm
Ширина
595 mm
Дубина
647 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
9. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
43
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE............................................................................ 43
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................45
3. NAMESTITEV..................................................................................................... 46
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA................................................................................... 47
5. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 48
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...........................................................................51
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................... 51
8. TEHNIČNI PODATKI.......................................................................................... 53
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
44
www.aeg.com
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju
naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte
mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki
jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v
napravi ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih,
ki jih priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
SLOVENŠČINA
•
•
•
45
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave
pazite, da napajalnega kabla
v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
46
www.aeg.com
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite,
da ne poškodujete hladilnega krogotoka,
ki vsebuje izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
2.4 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Postavitev
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
SLOVENŠČINA
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
Klimat‐
ski raz‐
red
Temperatura okolja
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
3.3 Namestitev naprave in
sprememba smeri odpiranja
vrat
Oglejte si ločena navodila
glede namestitve in
spremembe smeri odpiranja
vrat.
POZOR!
Če napravo postavite ob
steno, uporabite priložene
distančnike za hrbtni del ali
pa upoštevajte najmanjšo
razdaljo, ki je navedena v
navodilih za namestitev.
3.2 Električna povezava
•
•
•
•
47
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
POZOR!
Če napravo nameščate ob
steno s strani, pustite med
steno in stranskim delom
naprave, kjer so tečaji vrat,
razmik 10 mm, da zagotovite
dovolj prostora za odpiranje
vrat, ko odstranjujete
notranjo opremo (npr. pri
čiščenju).
POZOR!
Pri vsaki zamenjavi strani
odpiranja vrat zaščitite tla
pred praskami s trpežnim
materialom.
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturna lestvica
Tipka za nastavitev temperature
Ikona načina ECO
Ikona COOLMATIC
3
4.1 Vklop
1. Vtič naprave vtaknite v električno
vtičnico.
2. Za vklop naprave pritiskajte tipko za
nastavitev temperature, dokler ne
zasvetijo vsi indikatorji LED.
Po približno treh sekundah se indikatorji
LED zatemnijo, temperatura pa se
nastavi na privzeto nastavitev (način
ECO). Zasveti indikator LED poleg ikone
načina ECO.
48
www.aeg.com
4.2 Izklop
1. Za izklop naprave tri sekunde
pritiskajte tipko za nastavitev
temperature.
Vse svetleče diode ugasnejo.
2. Za izključitev naprave iz električnega
omrežja iztaknite vtič iz vtičnice.
4.3 Nastavitev temperature
Za nastavitev temperature pritisnite tipko
za nastavitev temperature. Z vsakim
pritiskom tipke se nastavljena
temperatura premakne za en položaj in
zasveti ustrezna svetleča dioda.
Pritiskajte tipko za nastavitev
temperature, dokler ni izbrana želena
temperatura. Nastavitev bo shranjena.
Izbira je progresivna in se
spreminja od +2 °C do +8
°C.
Najnižja nastavitev: +2 °C.
Najvišja nastavitev: +8 °C
Najprimernejša nastavitev:
način ECO (od +3 do +4 °C).
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
• temperature v prostoru,
• pogostosti odpiranja vrat,
• količine shranjenih živil,
• mesta postavitve naprave.
4.4 Način spanja
prikazovalnika
Če naprave ne uporabljate 30 sekund,
prikazovalnik preide v način spanja.
Rahlo sveti samo svetleča dioda, ki
ustreza trenutno nastavljeni temperaturi.
Vse druge svetleče diode ugasnejo. Za
izklop tega načina pritisnite tipko za
nastavitev temperature.
4.5 Način ECO
V tem načinu je temperatura nastavljena
med +3 in +4 °C.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
To je najboljša temperatura
za zagotovitev dobrega
ohranjanja živil ob najmanjši
porabi energije.
Za vklop načina ECO pritiskajte tipko za
nastavitev temperature, dokler ne zasveti
svetleča dioda LED poleg ikone načina
ECO.
4.6 Funkcija COOLMATIC
Če želite dati v hladilnik večjo količino
tople hrane, na primer po nakupu,
predlagamo, da vklopite funkcijo
COOLMATIC, da hitreje ohladite izdelke
in se s tem izognete segrevanju ostale
hrane v hladilniku.
Za vklop te funkcije pritiskajte tipko za
nastavitev temperature, dokler ne zasveti
svetleča dioda poleg ikone COOLMATIC.
Zasveti tudi svetleča dioda, ki ustreza
temperaturi +2 °C.
Ta funkcija se samodejno
izklopi po 6 urah. Ko se
funkcija izklopi, se ponastavi
prejšnja nastavitev
temperature.
To funkcijo lahko izklopite
kadarkoli s pritiskom tipke za
nastavitev temperature in z
izbiro nove nastavitve
temperature.
4.7 Alarm za odprta vrata
Če vrata hladilnika pustite odprta
približno 5 minut, se vklopi alarm za
odprta vrata. Utripa indikator LED
trenutno nastavljene temperature in zvok
je vklopljen.
Ta alarm lahko izklopite
tako, da zaprete vrata ali
pritisnete tipko za nastavitev
temperature.
SLOVENŠČINA
49
5.1 Shranjevanje hrane v
hladilniku
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
Živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
Na vseh policah naj bodo živila
shranjena najmanj 20 mm stran od
zadnje stene in 15 mm od vrat.
Ko je temperatura nastavljena na +2 °C,
je lahko temperatura v predalih blizu 0°.
5.2 Nameščanje vratnih polic
Vrata te naprave imajo vodila, ki
omogočajo postavitev polic/posodic
glede na želje posameznika.
Če želite prestaviti vratne police/
posodice:
5.4 Uporaba zložljive police
1. Postopoma dvigujte polico/posodico
v smeri puščic, dokler je ne
odstranite.
2. Polico/posodico namestite na želeno
mesto in nežno vstavite v vodilo.
Ta naprava ima polico, ki je sestavljena
iz dveh delov. Sprednjo polovico police
lahko namestite pod drugo polovico za
boljši izkoristek prostora.
Za zlaganje police:
1. Nežno izvlecite sprednjo polovico.
2. Potisnite jo na spodnje vodilo in pod
drugo polovico.
1
1
2
1
5.3 Držalo za steklenice
Steklenice položite (z odprtino, obrnjeno
naprej) na že nameščeno držalo.
Polagajte le zaprte
steklenice.
2
5.5 Odstranjevanje predalov
Za odstranitev predala iz predelka:
1. Predal vlecite, dokler se ne ustavi.
2. Ko povlečete do konca vodil, malce
dvignite sprednji del predala in ga
odstranite iz naprave.
50
www.aeg.com
5.7 MULTIFLOW
Raven temperature in stabilnost sta
optimizirani za najboljšo ohranitev živil.
Področja z različno temperaturo so
določena za optimiziranje pogojev
shranjevanja različnih vrst živil (višja
temperatura na vrhu, nižja pa na dnu
naprave).
Če želite predal namestiti
nazaj, upoštevajte zgornje
korake v obratnem
zaporedju.
5.6 Odstranjevanje steklenih
polic
Ta naprava ima steklene police, ki
ločujejo predale.
Za odstranitev steklene police:
1. Odstranite obkrožujoče predale
(oglejte si »Odstranjevanje predalov
«).
2. Na obeh straneh police izvlecite
zaklepne zatiče (1).
3. Izvlecite stekleno polico (2).
1
x2
2
Če želite stekleno polico
namestiti nazaj, upoštevajte
zgornje korake v obratnem
zaporedju.
POZOR!
Poskrbite, da boste zaklepne
zatiče potisnili do konca na
mesto.
Ponastavitev notranje temperature po
odpiranju vrat je boljša zahvaljujoč
dinamičnemu hladilnemu sistemu, ki
zagotavlja optimalen pretok zraka.
5.8 CLEANAIR FILTER
Ta aktiven ogleni filter vpija neprijetne
vonjave in ohranja najboljši okus ter
aromo vseh shranjenih živil v predalu
hladilnika.
Ob dostavi je filter v plastični vrečki.
Za namestitev filtra v napravi:
1. Snemite pokrov filtra.
2. Vzemite filter iz plastične vrečke.
3. Vstavite ga v režo na zadnji steni
naprave.
4. Ponovno namestite pokrov filtra.
SLOVENŠČINA
POZOR!
Poskrbite, da bo pokrov filtra
vedno zaprt, da bo filter
deloval pravilno.
Za najboljšo učinkovitost morate filter
zamenjati vsakih šest mesecev. Nove
51
aktivne filtre lahko kupite pri svojem
krajevnem prodajalcu ali preko spletnega
mesta. Številka dela je natisnjena na
plastični vrečki.
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
6.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
6.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v napravi
ne smete vleči, premikati ali
jih poškodovati.
POZOR!
Ne poškodujte hladilnega
sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.4 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
52
www.aeg.com
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava stabil‐
no na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravljeno‐ Zaprite in odprite vrata.
sti.
Kompresor deluje nepreki‐
njeno.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji poobla‐
ščeni servisni center.
Temperatura je nepravilno
nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«/»Upravljalna plošča«.
Hkrati je shranjenih veliko
živil.
Počakajte nekaj ur in ponovno
preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je
previsoka.
Oglejte si razpredelnico klimat‐
skih razredov na ploščici za
tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v napra‐ Počakajte, da se živila ohladijo
vo, so bila pretopla.
na sobno temperaturo, preden
jih shranite.
Funkcija COOLMATIC je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija COOLMA‐
TIC«.
Kompresor se ne zažene
To je običajno, ni prišlo do
takoj po pritisku COOLMA‐ napake.
TIC ali spremembi tempera‐
ture.
Kompresor se zažene po dolo‐
čenem času.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi preprečuje‐
jo odtekanje vode v zbiral‐
nik.
Živila se ne smejo dotikati za‐
dnje stene.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode namesti‐
te na izparilni pladenj.
Voda teče na tla.
Temperature ni mogoče na‐ Funkcija FROSTMATIC ali
staviti.
COOLMATIC je vklopljena.
Ročno izklopite funkcijo
FROSTMATIC ali COOLMA‐
TIC ali počakajte, da se funkci‐
ja samodejno ponastavi na na‐
stavljeno temperaturo. Oglejte
si »Funkcija FROSTMATIC«
ali »COOLMATIC«.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Nastavite višjo/nižjo tempera‐
turo.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
SLOVENŠČINA
Težava
53
Možen vzrok
Rešitev
Temperatura živil je previ‐
soka.
Živila naj se pred hrambo oh‐
ladijo na sobno temperaturo.
Hkrati je bilo shranjenih ve‐
liko živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Funkcija COOLMATIC je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija COOLMA‐
TIC«.
Stranske plošče naprave so To je običajno stanje, ki ga
tople.
povzroči delovanje konden‐
zatorja.
Na zadnji steni hladilnika je
preveč kondenzirane vode.
Vrata so bila prepogosto
odprta.
Vrata odprite samo, ko je tre‐
ba.
Vrata niso bila povsem za‐
prta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Shranjena živila niso bila
zaščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Vrata se težko odpirajo.
Vrata ste poskusili ponovno Med zapiranjem in ponovnim
odpreti takoj, ko ste jih za‐ odpiranjem vrat počakajte vsaj
prli.
30 sekund.
Temperatura v predalih je
prenizka.
Izbrana je najnižja nastavi‐
tev (+2 °C).
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
Nastavite višjo temperaturo.
Žarnico lahko zamenja le serviser.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
7.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
8. TEHNIČNI PODATKI
8.1 Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
AEG
Model
RKE73924MX 925052358,
925052404
RKB73924MX 925052374
Kategorija
1. Hladilnik z enim ali več predali za
shranjevanje svežih živil
54
www.aeg.com
Razred energijske učinkovitosti
A++
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezultatov
standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska poraba
energije je odvisna od načina uporabe aparata in
njegove lokacije.
113
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
358
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
358
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo prostor‐ Brez
nino shranjevanja (I)
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14 °C
(°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Da
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
-
Varen izklop električne energije
-
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
-
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se uporab‐
lja ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se uporablja 43
ta aparat v °C
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1 Pw 40
Vgradni aparat D/N
Ne
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje vi‐
na D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnični podatki
Višina
1850 mm
Širina
595 mm
Globina
647 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
SLOVENŠČINA
55
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
9. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
280158028-A-162019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising