Zanussi | ZFU27500WA | User manual | ZANUSSI ZFU27500WA Brugermanual

ZANUSSI ZFU27500WA Brugermanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZFU27500WA
DA Brugsanvisning
Fryser
EN User Manual
Freezer
FI Käyttöohje
Pakastin
NO Bruksanvisning
Fryser
SV Bruksanvisning
Frysskåp
2
10
18
26
34
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages
i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader,
der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid
brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere
opslag.
SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE
PERSONER
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge
apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og personer
med omfattende og komplekst handicap, hvis de er blevet
instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet
uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det
korrekt.
GENERELT OM SIKKERHED
•
•
2
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende
anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre
arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem
udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen, medmindre
de er anbefalet af producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i køleskabet,
med mindre det er anbefalet af producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre
apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. aerosolbeholdere
med brændbar drivgas, i dette apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en
tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
SIKKERHEDSANVISNINGER
INSTALLATION
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
Følg installationsvejledningen, der følger med
apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da
det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og
lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere omkring
apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter apparatet
til strømforsyningen efter første installation eller
efter at have vendt døren. Dette er for, at olien
kan løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for arbejde på
apparatet (f.eks. vending af døren), skal stikket
altid tages ud af kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på radiatorer eller
komfurer, ovne eller kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er direkte
sollys.
Montér ikke apparatet på områder, der er for
fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte op i
forkanten, så gulvet ikke bliver ridset.
TILSLUTNING, EL
ADVARSEL! Risiko for brand og
elektrisk stød.
ADVARSEL! Ved placering af
apparatet skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke sætter sig
fast eller bliver beskadiget.
ADVARSEL! Brug ikke adaptere med
flere stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på typeskiltet er
kompatible med de elektriske data for
strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de elektriske
komponenter (f.eks. netstik, netledning,
kompressor). Kontakt det autoriserede
servicecenter eller en elektriker for at skifte de
elektriske komponenter.
Netledningen skal være under niveauet for
netstikket.
3
•
•
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der er
adgang til elstikket efter installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
netledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
BRUG
ADVARSEL! Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller
brand.
•
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Dette apparat indeholder brændbar gas,
isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med ikke at
forårsage skade på kølekredsløbet, der indeholder
isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks. ismaskiner) i
apparatet, medmindre det er angivet på
apparatet som egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på kølekredsløbet, skal
du sørge for, at der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre (brus) i
fryserafdelingen. Dette vil skabe tryk på
drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væsker i
apparatet.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller ting,
der er fugtet med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller kondensatoren.
De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen, hvis dine
hænder er våde eller fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på emballagen
til frostvaren.
Pak madvaren ind i fødekontaktmateriale, inden
den lægges i fryseren.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder kulbrinter.
Kun en faguddannet person må udføre
vedligeholdelse og opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb, og rengør
det, hvis det er nødvendigt. Hvis afløbet er
blokeret, ophobes afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
SERVICE
• Kontakt det autoriserede servicecenter for at få
repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL! Risiko for personskade
eller kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke kan blive
lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og isoleringsmaterialer
er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder brændbar gas.
Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til køleenheden, der
befinder sig i nærheden af varmeveksleren.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
OPSTILLING
Apparatet kan installeres et tørt sted med god
udluftning, hvor rumtemperaturen passer til den
anførte klimaklasse på apparatets typeskilt:
4
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
TILSLUTNING, EL
• Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres,
at spændingen og frekvensen på mærkepladen
svarer til boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis
der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes
apparatet en særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en autoriseret
installatør til råds.
•
•
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med EUdirektiverne.
INSTALLATION AF APPARATET OG VENDING
AF DØR
Se særskilt vejledning om installation
(krav til lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
BETJENING
BETJENINGSPANEL
1
2
3
1 Alarmlampe
2 Tænd/sluk-lampe
3 Termostatknap
AKTIVERING
Sæt stikket i stikkontakten.
Drej termostatknappen med uret til en
mellemindstilling.
Kontrollampen og advarselslampen vil lyse.
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret for at opnå
en lavere temperatur inden i apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret for at opnå
en højere temperatur inden i apparatet.
DEAKTIVERING
Sluk for apparatet ved at dreje termostatknappen til
stilling "O".
INDSTILLING AF TEMPERATUR
Temperaturen reguleres automatisk. Du kan dog
selv indstille en temperatur inden i apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
ALARM FOR FOR HØJ TEMPERATUR
Temperaturstigning i apparatet (f.eks. på grund af
et tidligere strømsvigt, eller døren har været åben)
tænder for alarmen for høj temperatur. Alarmlampen
blinker, og lyden er tændt.
Når de normale forhold genoprettes, slukkes
alarmen for høj temperatur.
5
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
OPBEVARING AF FROSNE MADVARER
Når apparatet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt, skal det
køre i mindst 2 timer . Fryseskufferne gør, at du
hurtigt og nemt kan finde de madvarer, du skal
bruge. Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud, undtagen nederste
skuffe, der skal blive siddende for at sikre god
luftcirkulation. På alle hylder er det muligt at
anbringe madvarer som stikker ud over hylderne.
Dog skal der der være mindst 15 mm ud til døren.
ADVARSEL! Hvis madvarerne optøs
ved et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og strømafbrydelsen har
varet længere end den angivne
optøningstid, er det nødvendigt at
spise madvarerne eller at tilberede
dem og derefter indfryse dem igen
(efter afkøling).
NEDFRYSNING AF FRISKE MADVARER
Fryseafdelingen er velegnet til indfrysning af friske
madvarer og til opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Til nedfrysning af friske madvarer behøver
mellemindstillingen ikke at ændres.
Men hvis maden skal nedfryses hurtigere, drejes
termostatknappen hen på en højere indstilling for at
få maksimal køling.
Læg de madvarer, der skal indfryses, i de to øverste
rum.
Den maksimale mængde madvarer, der kan
indfryses på 24 timer, står på typepladen indvendig
i skabet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I dette
tidsrum må der ikke lægges andre madvarer i, som
skal indfryses.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
INDVENDIG RENGØRING
Inden apparatet tages i brug bør det vaskes
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent vand tilsat
neutral sæbe for at fjerne den typiske lugt af nyt
apparat. Tør grundigt efter.
FORSIGTIG! Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller oliebaserede
rengøringsmidler, da de beskadiger
finishets overflade.
REGELMÆSSIG RENGØRING
FORSIGTIG! Undgå at trække i, flytte
eller beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG! Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
6
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør, med lunkent
vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør dem af,
så de er rene og fri for belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og kompressoren bag på
skabet med en børste, hvis der er adgang til
dem.
Dette øger apparatets ydeevne og sparer
strøm.
AFRIMNING AF FRYSEREN
FORSIGTIG! Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at skrabe rim af
fryseren. Det kan beskadige den. Brug
ikke mekaniske redskaber eller andre
kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre det er
anbefalet af producenten. Hvis
dybfrostvarernes temperatur er steget
under afrimningen, kan det forkorte
deres holdbarhed.
Ca. 12 timer før afrimningen indstilles
termostatknappen til en lavere
temperatur for at opbygge tilstrækkelig
ekstra køling til afbrydelsen i driften.
Der vil altid dannes lidt rim på hylderne i
frostrummet og rundt om øverste rum.
Fryseren skal afrimes, når laget af rim er 3-5 mm
tykt.
1. Sluk for apparatet, og tag elstikket ud af
stikkontakten.
2. Tag eventuelle madvarer ud, pak dem ind i flere
lag avispapir, og læg dem et koldt sted.
ADVARSEL! Rør ikke frostvarer
med våde hænder. Hænderne kan
fryse fast til maden.
3. Lad døren stå åben, og sæt plastskraberen ind
i den tilhørende holder midt i bunden. Sæt en
flad beholder nedenunder til at opsamle
afrimningsvandet.
Sæt evt. en grydefuld varmt vand i
frostafdelingen for at fremskynde optøningen.
Fjern efterhånden de stykker is, der går løs
under afrimningen.
4. Når afrimningen er afsluttet, tørres skabet
grundigt af indvendig, og skraberen gemmes til
næste gang
5. Tænd for køleskabet.
Vent mindst 3 timer, inden du stiller mad tilbage i
fryseren.
PAUSE I BRUG
Tag følgende forholdsregler, når apparatet ikke skal
bruges i længere tid:
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag al maden ud.
3. Afrim (hvis nødvendigt) og rengør apparatet og
alt tilbehør.
4. Lad døren/dørene stå åben for at forebygge
ubehagelig lugt.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
HVIS NOGET GÅR GALT...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står stabilt.
Kompressoren kører hele tiden.
Temperaturen er indstillet forkert.
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Der blev lagt for store mængder madvarer i på samme tid.
Vent nogle få timer, og kontrollér
så temperaturen igen.
7
Problemer
Temperaturen i apparatet er
for lav/høj.
Lågen åbner ikke nemt.
Mulige årsager
Løsning
Der er for høj stuetemperatur.
Se klimaklassediagrammet på typepladen.
Madvarerne var for varme, da
de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned på
stuetemperatur, før de lægges i.
Temperaturen er ikke indstillet
korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er
for høj.
Lad madvarerne køle ned til stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev lukket.
Vent nogle få sekunder mellem
lukning og genåbning af lågen.
Hvis rådet ikke fører til det ønskede
resultat, skal du kontakte det
nærmeste autoriserede servicecenter.
TEKNISKE DATA
PRODUKTDATABLAD
8
Varemærk
Zanussi
Model
ZFU27500WA 925052542
Kategori
8. Køleskab med fryseboks
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering
275
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
245
Nettorumfang i liter, fryser
245
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis det er
relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
-
Frostfri (J/N), fryser
Nej
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
20
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
20
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i
°C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til brug i
°C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
40
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin
J/N
Nej
YDERLIGERE TEKNISKE DATA
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af mærkeplade
udvendigt eller indvendigt i apparatets samt af
energimærket.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til
genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet , sammen
med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage
til din lokale genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
9
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any
injuries or damage that are the result of incorrect installation or
usage. Always keep the instructions in a safe and accessible
location for future reference.
CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning the use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
This appliance may be used by children between 3 and 8 years
of age and persons with very extensive and complex disabilities,
if they have been properly instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away from
the appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance of
the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
GENERAL SAFETY
•
•
•
10
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
•
•
•
•
•
•
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
SAFETY INSTRUCTIONS
INSTALLATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ELECTRICAL CONNECTION
WARNING! Only a qualified person
must install this appliance.
WARNING! Risk of fire and electric
shock.
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Follow the installation instructions supplied with
the appliance.
Always take care when moving the appliance as
it is heavy. Always use safety gloves and
enclosed footwear.
Make sure the air can circulate around the
appliance.
At first installation or after reversing the door
wait at least 4 hours before connecting the
appliance to the power supply. This is to allow
the oil to flow back in the compressor.
Before carrying out any operations on the
appliance (e.g. reversing the door), remove the
plug from the power socket.
Do not install the appliance close to radiators or
cookers, ovens or hobs.
Do not expose the appliance to the rain.
Do not install the appliance where there is direct
sunlight.
Do not install this appliance in areas that are too
humid or too cold.
When you move the appliance, lift it by the front
edge to avoid scratching the floor.
WARNING! When positioning the
appliance, ensure the supply cord is
not trapped or damaged.
WARNING! Do not use multi-plug
adapters and extension cables.
•
•
•
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the parameters on the rating
plate are compatible with the electrical ratings
of the mains power supply.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Make sure not to cause damage to the electrical
components (e.g. mains plug, mains cable,
compressor). Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the electrical
components.
The mains cable must stay below the level of the
mains plug.
Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure that
there is access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
11
CARE AND CLEANING
USE
WARNING! Risk of injury or damage
to the appliance.
WARNING! Risk of injury, burns,
electric shock or fire.
•
The appliance contains flammable gas,
isobutane (R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. Be careful not to
cause damage to the refrigerant circuit containing
isobutane.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g. ice cream
makers) in the appliance unless they are stated
applicable by the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant circuit, make
sure that there are no flames and sources of
ignition in the room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic parts of
the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure on the
drink container.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.
• Do not put flammable products or items that are
wet with flammable products in, near or on the
appliance.
• Do not touch the compressor or the condenser.
They are hot.
• Do not remove or touch items from the freezer
compartment if your hands are wet or damp.
• Do not freeze again food that has been thawed.
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact material
before putting it in the freezer compartment.
•
•
Before maintenance, deactivate the appliance
and disconnect the mains plug from the mains
socket.
This appliance contains hydrocarbons in the
cooling unit. Only a qualified person must do the
maintenance and the recharging of the unit.
Regularly examine the drain of the appliance and
if necessary, clean it. If the drain is blocked,
defrosted water collects in the bottom of the
appliance.
SERVICE
• To repair the appliance contact the Authorised
Service Centre.
• Use original spare parts only.
DISPOSAL
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
•
•
•
•
•
•
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and pets
to be closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozone-friendly.
The insulation foam contains flammable gas.
Contact your municipal authority for information
on how to discard the appliance correctly.
Do not cause damage to the part of the cooling
unit that is near the heat exchanger.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety chapters.
POSITIONING
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient temperature
corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
12
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
ELECTRICAL CONNECTION
• Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond
to your domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
• The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
•
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
INSTALLATION OF THE APPLIANCE AND
DOOR REVERSAL
Please refer to separate instructions
on installation (ventilation
requirements, levelling) and door
reversal.
OPERATION
CONTROL PANEL
1
2
3
1 Alarm light
2 Power indicator light
3 Temperature regulator
SWITCHING ON
Insert the plug into the wall socket.
Turn the temperature regulator clockwise to a
medium setting.
The power indicator light and the alarm light will
light up.
• quantity of food stored,
• appliance location.
A medium setting is generally the most suitable
one.
To operate the appliance:
1. Turn the temperature regulator clockwise to
obtain a lower temperature inside the
appliance.
2. Turn the temperature regulator
counterclockwise to obtain a higher
temperature inside the appliance.
SWITCHING OFF
To turn off the appliance, turn the temperature
regulator to the "O" position.
TEMPERATURE REGULATION
The temperature is regulated automatically.
However, you can set a temperature inside the
appliance yourself.
Choose the setting keeping in mind that the
temperature inside the appliance depends on:
• room temperature,
• frequency of opening the door,
HIGH TEMPERATURE ALARM
An increase in the temperature in the appliance (for
example due to an earlier power failure or opening
of the door) activates the high temperature alarm.
The alarm light flashes and the sound is on.
When normal conditions are restored, the high
temperature alarm deactivates.
13
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety chapters.
STORAGE OF FROZEN FOOD
When first starting-up or after a period out of use,
before putting the products in the compartment let
the appliance run at least 2 hours . The freezer
drawers ensure that it is quick and easy to find the
food package you want. If large quantities of food
are to be stored, remove all drawers except for the
bottom drawer which needs to be in place to
provide good air circulation. On all shelves it is
possible to place food that protrude until 15 mm
from the door.
WARNING! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for
longer that the value shown in the
technical characteristics chart under
"rising time", the defrosted food must
be consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen (after
cooling).
FREEZING FRESH FOOD
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen food
for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change
the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the
temperature regulator toward higher settings to
obtain the maximum coldness.
Place the fresh food to be frozen in the two top
compartments.
The maximum amount of food that can be frozen in
24 hours is specified on the rating plate, a label
located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety chapters.
CLEANING THE INTERIOR
Before using the appliance for the first time, the
interior and all internal accessories should be
washed with lukewarm water and some neutral
soap to remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
CAUTION! Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine or oilbased cleaners as they will damage
the finish.
PERIODIC CLEANING
CAUTION! Do not pull, move or
damage any pipes and/or cables
inside the appliance.
CAUTION! Do not damage the
cooling system.
14
The equipment has to be cleaned regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
2. Regularly check the door seals and wipe them
clean to ensure they are clean and free from
debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and the
compressor at the back of the appliance with a
brush.
This will improve the performance of the
appliance and save electricity consumption.
DEFROSTING OF THE FREEZER
CAUTION! Never use sharp metal
tools to scrape off frost from the
evaporator as you could damage it. Do
not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the
thawing process other than those
recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten
their safe storage life.
About 12 hours prior to defrosting, set
a lower temperature, in order to build
up sufficient chill reserve for the
interruption in operation.
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a
thickness of about 3-5 mm.
1. Switch off the appliance, or pull out electrical
plug from the wall socket.
2. Remove any stored food, wrap it in several
layers of newspaper and put it in a cool place.
WARNING! Do not touch frozen
food with wet hands. Hands can
freeze to the food.
3. Leave the door open and insert the plastic
scraper in the appropriate seating at the
bottom centre, placing a flat vessel underneath
to collect the defrosting water.
In order to speed up the defrosting process,
place a pot of warm water in the freezer
compartment. In addition, remove pieces of ice
that break away before defrosting is complete.
4. When defrosting is complete, dry the interior
thoroughly and keep the scraper for future use.
5. Switch on the appliance.
Wait at least 3 hours before putting the food back
into the freezer compartment.
PERIODS OF NON-OPERATION
When the appliance is not in use for long periods,
take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from electricity
supply.
2. Remove all food.
3. Defrost (if necessary) and clean the appliance
and all accessories.
4. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety chapters.
WHAT TO DO IF...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
The compressor operates
continually.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation"/"Control
Panel" chapter.
Many food products were put
in at the same time.
Wait a few hours and then check
the temperature again.
15
Problem
The temperature in the appliance is too low/too high.
Door does not open easily.
Possible cause
Solution
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The food products temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
You attempted to re-open the
door immediately after closing.
Wait a few seconds between
closing and re-opening of the
door.
If the advice does not lead to the
desired result, contact the nearest
Authorised Service Centre.
TECHNICAL DATA
PRODUCT INFORMATION SHEET
16
Trade Mark
Zanussi
Model
ZFU27500WA 925052542
Category
8. Upright freezer
Energy efficiency class
A+
Energy consumption in kWh per year, based on standard
test results for 24 hours. The actual energy consumption
will depend on how the appliance is used and where it is
located
275
Storage volume in litres, Fridge
-
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
245
Storage volume in litres, Freezer
245
Storage volume in litres, Chiller
-
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest storage
volume (l)
****
Design temperature of other compartments > 14 °C (°C),
if any
-
Frost free (Y/N), Fridge
-
Frost free (Y/N), Freezer
No
Power cut safe in h
20
Freezing capacity in kg/24h
20
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
10
Highest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
40
Built in appliance Y/N
No
This appliance is intended to be used exclusively for the
storage of wine Y/N
No
ADDITIONAL TECHNICAL DATA
Height
1850 mm
Width
595 mm
Depth
668 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information is situated in the rating
plate, on the external or internal side of the
appliance and on the energy label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol
. Put the
packaging in relevant containers to recycle it. Help
protect the environment and human health by
recycling waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose of appliances marked
with the symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
17
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä
käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
•
18
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen
ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen
asennuksen tai oven avautumissuunnan
vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen
käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan
vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien,
uunien tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai
kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
19
KÄYTTÖ
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa
niiden käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä.
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin
juomasäiliöön muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin,
jos kätesi ovat märät tai kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia
säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun
materiaaliin ennen niiden asettamista
pakastimeen.
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa
huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
HUOLTOPALVELU
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SIJOITTAMINEN
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen
arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
SN
20
Ympäristölämpötila
+10°C – +32°C
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon
laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
•
Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön
direktiivien vaatimukset.
LAITTEEN ASENNUS JA LUUKUN
AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTAMINEN
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet (ilmankieroa ja tasapainotusta
koskevat vaatimukset).
KÄYTTÖ
KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
1 Hälytysmerkkivalo
2 Virran merkkivalo
3 Lämpötilan säädin
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
Virran merkkivalo ja hälytysmerkkivalo syttyvät.
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijainti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laitteen käyttö:
1. Käännä lämpötilan säädintä myötäpäivään
laitteen sisälämpötilan laskemiseksi.
2. Käännä lämpötilan säädintä vastapäivään
laitteen sisälämpötilan nostamiseksi.
LAITTEEN KYTKEMINEN POIS TOIMINNASTA
Laite kytketään pois toiminnasta kääntämällä
lämpötilan säädin asentoon "O".
LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
Lämpötila säätyy automaattisesti. Lämpötilaa
voidaan kuitenkin säätää laitteen sisällä.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat seikat:
• huoneen lämpötila
KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS
Korkean lämpötilan hälytys aktivoituu, kun laitteen
sisälämpötila kohoaa (esimerkiksi sähkökatkon
jälkeen tai kun ovi avataan). Hälytysmerkkivalo
vilkkuu ja äänimerkki kuuluu.
Kun normaalit olosuhteet ovat palautuneet, korkean
lämpötilan hälytys deaktivoituu.
21
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
PAKASTEIDEN SÄILYTTÄMINEN
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia
vähintään 2 tunnin . Pakastuslaatikoiden ansiosta
löydät haluamasi pakkauksen helposti ja nopeasti.
Jos pakastat suuren määrän elintarvikkeita, poista
kaikki laatikot alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta ilmankierto
toimii asianmukaisesti. Kaikille hyllyille on
mahdollista sijoittaa elintarvikkeita, jotka tulevat
korkeintaan 15 mm oven yli.
VAROITUS! Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi sähkökatkon
vuoksi, kun sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi,
jonka jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN
PAKASTAMINEN
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden
pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoreita elintarvikkeita, keskimääräistä
asetusta ei tarvitse muuttaa.
Voit kuitenkin nopeuttaa pakastumista kääntämällä
lämpötilan säätimen kylmimpään asentoon.
Aseta tuoreet pakastettavat elintarvikkeet kahteen
ylimpään lokeroon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen, joka
sijaitsee laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SISÄTILAN PUHDISTAMINEN
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
22
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää
energiaa.
PAKASTIMEN SULATTAMINEN
HUOMIO! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
höyrystimestä, sillä se voi vahingoittua.
Älä yritä nopeuttaa sulatusta
mekaanisilla tai muilla välineillä, joita
valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
Pakasteiden lämpötilan nouseminen
sulatuksen aikana voi lyhentää niiden
turvallista säilytysaikaa.
Aseta alhaisempi lämpötila noin 12
tuntia ennen sulatuksen aloittamista,
jotta pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja varaavat
näin itseensä kylmää
sulatustoimenpiteen ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina
jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on
noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke
pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri
ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
VAROITUS! Älä koske
pakastettuun ruokaan märin käsin.
Kädet voivat jäätyä kiinni ruokaan.
3. Jätä ovi auki ja aseta muovikaavin laitteen
alaosassa keskellä olevaan, sille tarkoitettuun
paikkaan. Aseta kaapimen varren alapuolelle
matala astia, joka kerää sulatusveden.
Voit nopeuttaa sulatusta laittamalla lämmintä
vettä sisältävän astian pakastimen sisään.
Poista myös sulatuksen aikana irtoilevat
jääpalat pakastimen sisältä.
4. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa sisäpinnat
hyvin ja laita kaavin talteen.
5. Kytke laitteeseen virta.
Odota vähintään 3 tuntia ennen elintarvikkeiden
asettamista takaisin pakastinosastoon.
JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite sekä kaikki
sen varusteet.
4. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Kompressori käy jatkuvasti.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
23
Ongelma
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.
Ovi ei avaudu helposti.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/
alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen kuin
laitat ruoat laitteeseen.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti oven
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
TEKNISET TIEDOT
TUOTESELOSTEELLA
24
Tavaramerkki
Zanussi
Malli
ZFU27500WA 925052542
Luokka
8. Kaappipakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
275
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
245
Käyttötilavuus litraa, pakastin
245
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
-
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
20
Pakastuskyky kg/24h
20
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus
käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus
käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
40
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen
K/E
Ei
TEKNISET LISÄTIEDOT
Korkeus
1850 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
668 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
merkittyjä kodinkoneita
25
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader
eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.
Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for
fremtidig referanse.
SIKKERHET FOR BARN OG UTSATTE MENNESKER
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer
med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser,
hvis de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
GENERELL SIKKERHET
•
•
•
26
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og lignende
applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og andre
boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets kabinett
eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder
for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales
av produsenten.
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den
typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale
vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med
brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten,
autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å
unngå risiko.
SIKKERHETSANVISNINGER
INSTALLERING
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
Følg installasjonsanvisningene som følger med
apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det
er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt apparatet.
Ved første installering eller etter reversering av
døren, vent minst 4 timer før du kobler apparatet
til strømforsyningen. Dette påser at oljen renner
tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for eksempel
reversering av døren), fjern støpselet fra
stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer
eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget fuktige eller
kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte det i forkant
for å unngå riper på gulvet.
ELEKTRISK TILKOPLING
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på typeskiltet er
kompatible med de elektriske spesifikasjonene
til strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske
komponenter (f. eks støpsel, nettkabel,
kompressor). Ta kontakt med servicesenteret
eller en elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til
stikkontakten etter monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet.
Trekk alltid i selve støpselet.
BRUK
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller brann.
27
•
Apparatet inneholder brennbare gasser,
isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning
på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade
på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre slik
anvendelse er oppgitt av produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke
er flammer og antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i nærheten av
plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren. Dette vil skape
trykk i drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser eller
væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller kondensatoren. De
er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren med våte/
fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder før du
setter maten i fryseskapet.
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Dette produktet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av
enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet
og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er
blokkert, vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
SERVICE
• Kontakt det autoriserte servicesenteret for å
reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale reservedeler.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
•
•
•
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir
stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til
dette produktet er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser. Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en riktig
måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær varmeveksleren.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Fare for personskade
eller skade på produktet.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
PLASSERING
Dette produktet kan monteres på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på produktet:
Klimaklasse
28
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
ELEKTRISK TILKOPLING
• Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med jordingskontakt.
•
•
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kontakt en faglært elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
INSTALLERING AV PRODUKTET OG
OMHENGSLING AV DØREN
Se separate instrukser om montering
(ventileringskrav, nivellering) og
dørhengsel.
BRUK
BETJENINGSPANEL
1
2
3
1 Alarmlampe
2 Strømindikatorlampe
3 Termostatbryter
SLÅ PÅ
Sett støpselet inn i vegg-kontakten.
Vri temperaturregulatoren med klokken, til medium
innstilling.
Strømindikator-lampen tennes og alarmlyset
tennes.
• hvor ofte døren åpnes,
• mengde mat som oppbevares,
• apparatets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best egnet.
Slik bruker du apparatet:
1. Drei temperaturregulatoren med urviseren for å
oppnå en lavere temperatur inne i apparatet.
2. Drei temperaturregulatoren mot urviseren for å
oppnå en høyere temperatur inne i apparatet.
SLÅ AV
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for å slå av
produktet.
TEMPERTURREGULERING
Temperaturen reguleres automatisk. Imidlertid kan
du stille temperaturen i apparatet på egen hånd.
Velg innstillingen med tanke på at temperaturen
inne i apparatet avhenger av følgende:
• romtemperatur,
ALARM VED HØY TEMPERATUR
En temperaturøkning i apparatet (for eksempel på
grunn av strømbrudd eller fordi døren står åpen)
aktiverer alarmen for høy temperatur. Alarmlampen
blinker og lyden slås på.
Alarmen for høy temperatur deaktiveres når normale
driftsforhold er gjenopprettet.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
OPPBEVARING AV FROSNE MATVARER
Når produktet slås på for første gang eller etter en
periode der den ikke var i bruk, må du la den stå på
i minst 2 timer . Fryseskuffene sikrer at du enkelt og
29
raskt finner det du leter etter. Skal du oppbevare
store mengder mat, kan du ta ut alle skuffene
bortsett fra den nederste skuffen, som må være på
plass for å gi god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan
du la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
ADVARSEL! Dersom det oppstår
tining, f.eks. på grunn av strømbrudd,
og hvis strømmen er borte lenger enn
den verdien som er oppført i tabellen
over tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen
(etter avkjøling).
For å fryse ned fersk mat trenger ikke mediuminnstillingen endres.
Men, for raskere nedfrysing vris
temperaturregulatoren mot en høyere innstilling for
å oppnå maksimal kulde.
Legg maten du vil fryse ned i de to øverste
beholderne.
Maksimal mengde mat som kan fryses på 24 timer
er spesifisert på typeskiltet, en etikett som sitter
inne i produktet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet av
denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer
som skal fryses.
FRYSING AV FERSK MAT
Fryserdelen passer for frysing av fersk mat, og
lagring av frossen og dyp-frossen mat over lengre
tid.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
RENGJØRE INNE I OVNEN
Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden
samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt
rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten
som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da dette vil
skade finishen.
REGELMESSIG RENGJØRING
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt eller
påfør skade på noen rør og/eller kabler
inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent
vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask
dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
30
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak på
produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du
sparer energi.
AVRIMING AV FRYSEREN
FORSIKTIG! Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim av
fordamperen, da det kan skade den.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsenten har
anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere. En
temperaturstigning i pakkene med
frossen mat under tining, kan redusere
matens holdbarhetstid.
Ca. 12 timer før avriming velger du en
lavere temperatur for å bygge opp
tilstrekkelig kjølereserve før
driftsbruddet.
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim på
frysehyllene og i området øverst i seksjonen.
Rim av fryseren når rimlaget har blitt ca. 3-5 mm
tykt.
1. Skru av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere
lag avispapir og legg dem på et kaldt sted.
ADVARSEL! Ikke ta på frosne
matvarer med våte hender.
Hånden kan fryse fast på
pakningen.
3. La døren stå åpen og sett plastskraperen inn i
holderen nederst på midten, plasser en flat
beholder under for å samle opp smeltevannet.
også stykker av is som løsner før avrimingen er
ferdig.
4. Tørk fryseseksjonens innside grundig når
avrimingen er ferdig, og oppbevar skrapen for
fremtidig bruk.
5. Slå på produktet.
Vent minst 3 timer før du setter maten tilbake i
fryserommet.
PERIODER UTEN BRUK
Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid tas
følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Tine (ved behov) og rengjør produktet og alt
tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det
dannes ubehagelig lukt.
Sett en bolle med varmt vann inn i fryseren for å
få avrimingsprosessen til å gå raskere. Fjern
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
HVA DU MÅ GJØRE HVIS...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står stabilt.
Kompressoren arbeider uavbrutt.
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren på
en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for høy.
Se klimaklassediagrammet på typeplaten.
Matvarene du la i apparatet
var for varme.
Avkjøl matvarer til romtemperatur
før du legger de i skapet.
Temperaturregulatoren er ikke
riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
Du prøvde å åpne døren like
etter at du lukket den.
Vent noen sekunder før du åpner
døren på nytt.
Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.
Vanskelig å åpne døren.
31
Dersom rådet ikke gir resultater,
kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
TEKNISKE DATA
PRODUKTINFORMASJONSARK
Varemerke
32
Zanussi
Modell
ZFU27500WA 925052542
Kategori
8. Stående fryser
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil avhenge av
hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert
275
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
-
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
245
Lagringsvolum i liter, fryser
245
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
-
Frostfritt (J/N), fryser
Nei
Strømbruddsikker i t
20
Frysekapasitet i kg/24t
20
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal
brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal
brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
40
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til
lagring av vin J/N
Nei
YTTERLIGERE TEKNISKE DATA
Justerbar
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre
utvendig på apparatet, på den utvendige eller
innvendige siden av apparatet og på
energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
. Legg emballasjen i riktige beholdere for å
resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
sammen
33
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR UNGA OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och
personer med mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
34
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel
för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om dörren har
hängts om, vänta minst 4 timmar innan du
ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna
tillbaka i kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t ex hänger
om dörren), ska du dra ut kontakten ur
vägguttaget.
Installera inte produkten nära element, spisar,
ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i direkt
solljus.
Installera inte produkten på platser som är
mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller skadas.
VARNING! Använd inte grenuttag
eller förlängningssladdar.
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de elektriska
komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att ersätta
skadade komponenter.
Nätkabeln måste vara under stickkontaktens
nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
35
•
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
ANVÄNDNING
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig gas,
isobutan (R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen som innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren
uttryckligen säger att det är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor eller
antändningskällor finnas i rummet. Ventilera
rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i
produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta skapar
tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen
om händerna är våta eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till
den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller förvaringsburk innan du
lägger det i frysfacket.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller kolväten
Endast en behörig person får utföra underhåll
och fylla kylapparaten.
Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen
och rengör den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas
på produktens botten.
SERVICE
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort locket för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här
produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas.
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av kylenheten
som är nära värmeväxlaren.
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
PLACERING
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass
som anges på typskylten:
36
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med hushållsapparatens
märkdata som anges på typskylten före
anslutning till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
•
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
INSTALLERA PRODUKTEN OCH HÄNGA OM
DÖRREN
Se separata anvisningar om installation
(ventilationskrav, avvägning) och
omhängning av dörren.
ANVÄNDNING
KONTROLLPANEL
1
2
3
1 Larmlampa
2 Strömindikatorlampa
3 Temperaturregulator
SÄTTA PÅ
Sätt i kontakten i vägguttaget.
Vrid temperaturregulatorn medsols till inställningen
medium.
Strömindikatorn tänds och larmlampan tänds också.
• hur ofta man öppnar dörren,
• mängden livsmedel som förvaras,
• produktens placering.
En medelhög inställning är i regel lämpligast.
För att använda produkten:
1. Vrid temperaturvredet medsols för att få en
lägre temperatur inuti produkten.
2. Vrid temperaturvredet motsols för att få en
högre temperatur inuti produkten.
STÄNGA AV
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
TEMPERATURREGLERING
Temperaturen regleras automatiskt. Du kan ställa in
en temperatur inuti produkten.
Välj inställning, men tänk på att temperaturen inne i
kylen beror på:
• rumstemperatur,
LARM VID FÖR HÖG TEMPERATUR
En temperaturökning i apparaten (t.ex. på grund av
ett tidigare strömavbrott eller om dörren lämnas
öppen) aktiverar larmet för hög temperatur.
Larmlampan blinkar och en ljudsignal hörs.
När normala förhållanden är återställda, avaktiveras
larmet för hög temperatur.
37
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRVARING AV FRYST MAT
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar .
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta
det matpaket du söker. Om stora mängder mat skall
förvaras, plocka ur alla lådor utom den nedre lådan.
Denna måste vara på plats för att säkerställa god
luftcirkulation. På alla hyllor kan man placera mat
som sticker ut 15 mm från dörren.
VARNING! I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott
och avbrottet varar längre än den tid
som anges i den tekniska
informationen under "Säkerhet vid
strömavbrott", måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
INFRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL
Produkten är lämplig för infrysning av färska
livsmedel och långvarig förvaring av frysta och
djupfrysta matvaror.
För att frysa in färsk mat behöver inte den
medelhöga inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock
temperaturreglaget vridas till en högre inställning
för att erhålla en högre kyleffekt.
Lägg de färska matvarorna som ska frysas in i de
två översta facken.
Den största mängd mat som kan frysas inom 24
timmar anges på typskylten som sitter på insidan.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra
livsmedel som ska frysas under denna period.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
INVÄNDIG RENGÖRING
Innan du använder produkten första gången ska du
rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för
att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor eller
oljebaserade rengöringsmedel
eftersom de skadar ytan.
REGELBUNDEN RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET! Du får inte dra,
flytta eller skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga med att
inte skada kylsystemet.
38
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral
såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och
torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de
går att komma åt) på produktens baksida med
en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och
bidrar till en lägre energiförbrukning.
AVFROSTNING AV FRYSEN
FÖRSIKTIGHET! Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa av frost
från evaporatorn, eftersom den kan
skadas. Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av
tillverkaren. Om de frysta livsmedlen
inte bihåller den låga temperaturen
under avfrostningen kan det förkorta
hållbarhetstiden på dem.
Cirka 12 timmar före avfrostningen
ställer du in en lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig kylreserv för
driftsavbrottet.
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och
runt det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en tjocklek på
cirka 3-5 mm.
1. Stäng av produkten eller koppla loss den från
eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager
med tidningspapper och lägg dem på en sval
plats.
VARNING! Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina händer kan frysa
fast i matvarorna.
3. Låt dörren stå öppen och sätt fast plastskrapan
längst ned i mitten och placera en behållare
undertill för att samla upp avfrostningsvattnet.
För att påskynda avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i frysfacket.
Du kan också ta bort isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
4. När avfrostningen är klar torkar du noga av
produktens insida. Spara skrapan för framtida
bruk.
5. Slå på produkten.
Vänta i minst 3 timmar innan du lägger tillbaka
maten i frysfacket.
LÅNGA UPPEHÅLL I ANVÄNDNING
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte
skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta (i förekommande fall) och rengör
produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte
dålig lukt bildas.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
39
Problem
Temperaturen i produkten är
för låg/hög.
Det är svårt att öppna dörren.
Möjlig orsak
Åtgärd
Rumstemperaturen är för hög.
Se klimatklasstabellen på märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
Du försökte öppna dörren direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande av
dörren.
Kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad om dessa råd inte
löser problemet.
TEKNISKA DATA
INFORMATIONSBLAD
40
Varumärke
Zanussi
Modell
ZFU27500WA 925052542
Kategori
8. Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från
standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga
energiförbrukningen beror på hur apparaten används och
var den placeras
275
Förvaringsvolym i liter, kyl
-
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
245
Förvaringsvolym i liter, frys
245
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något
-
Frostfri (J/N), kyl
-
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
20
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
20
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
40
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin J/N
Nej
YTTERLIGARE TEKNISK DATA
Höjd
1850 mm
Bredd
595 mm
Djup
668 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten som sitter
på insidan eller utsidan av produkten och på
energietiketten.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
41
*
42
43
280158451-A-402019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising