AEG | AGE62516NX | User manual | Aeg AGE62516NX Kasutusjuhend

Aeg AGE62516NX Kasutusjuhend
AGE62516NX
ET
HU
LV
LT
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
Külmik
Használati útmutató
Fagyasztó
Lietošanas instrukcija
Saldētava
Naudojimo instrukcija
Šaldiklis
2
14
27
39
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. KASUTAMINE.......................................................................................................6
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...............................................................................8
6. PUHASTUS JA HOOLDUS...................................................................................9
7. VEAOTSING......................................................................................................... 9
8. TEHNILISED ANDMED...................................................................................... 11
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
EESTI
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
EESTI
•
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
5
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
6
www.aeg.com
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
3.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
•
Kliimak‐ Ümbritseva õhu temperatuur
lass
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
•
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.3 Seadme paigaldamine ja
ukse avamissuuna muutmine
Teavet paigaldamise
(ventilatsiooninõuded,
loodimine) ja ukse
avamissuuna muutmise
kohta leiate eraldi brošüürist.
3.2 Elektriühendus
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
4. KASUTAMINE
4.1 Juhtpaneel
1
6
1
2
3
4
5
Ekraan
Temperatuuri tõstmise nupp
Temperatuuri vähendamise nupp
OK
Nuputoonide eelmääratud helitugevust
saab muuta, vajutades mõne sekundi
jooksul korraga Mode-nuppu ja
temperatuuri alandamise nuppu.
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Teistkordne vajutamine taastab
algseade.
EESTI
7
Ekraan
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Taimeri funktsioon
FROSTMATIC-funktsioon
Temperatuuri indikaator
Alarmi indikaator
4.2 Sisselülitamine
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Kui ekraan on väljas, vajutage
seadme ON/OFF-nuppu.
Mõne sekundi pärast võib helisignaal
tööle hakata.
Temperatuuriindikaatoritel kuvatakse
määratud vaiketemperatuur.
Hoiatuse lähtestamiseks vaadake jaotist
"Kõrge temperatuuri hoiatus".
Teise temperatuuri määramiseks vt
jaotist "Temperatuuri reguleerimine".
Kui ekraanil kuvatakse "dEMo", vt jaotist
"Veaotsing".
4.3 Väljalülitamine
1. Vajutage ON/OFF mõne sekundi
jooksul.
Ekraan lülitub välja.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
4.4 Temperatuuri
reguleerimine
Sügavkülmiku olemasolevat temperatuuri
saab muuta, vajutades
temperatuurinuppu.
Vaiketemperatuur:
• -18°C sügavkülmuti jaoks
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud
temperatuur.
Valitud temperatuur
saavutatakse 24 tunni
jooksul. Pärast
elektrikatkestust jääb
määratud temperatuur
salvestatuks.
E. ChildLock-funktsioon
F. DrinksChill-funktsioon
4.5 Kõrge temperatuuri
hoiatus
Temperatuuri tõusust sügavkülmikuosas
(näiteks varasema elektrikatkestuse
tõttu) annab märku:
•
•
hoiatuse ja sügavkülmuti temperatuuri
indikaatorite vilkumine;
helisignaal.
Vajutage signaali peatamiseks mis tahes
nuppu.
Helisignaal lülitub välja.
Sügavkülmuti temperatuuri indikaator
näitab mõni sekund kõrgeimat
saavutatud temperatuuri. Seejärel
kuvatakse taas määratud temperatuur.
Hoiatuse indikaator jätkab vilkumist
normaaltingimuste taastumiseni.
4.6 FROSTMATIC-funktsioon
See funktsioon kiirendab värske toidu
külmutamist ja kaitseb soojenemise eest
juba külmas olevaid toiduaineid.
1. Vajutage järjest Mode-nuppu, kuni
FROSTMATIC-ikoon hakkab
vilkuma.
2. Valiku kinnitamiseks vajutage OKnuppu.
Kuvatakse indikaator FROSTMATIC.
See funktsioon lülitub 52
tunni pärast automaatselt
välja.
Et funktsioon enne
automaatset lõppemist välja
lülitada, korrake toimingut,
kuni FROSTMATICindikaator kustub.
8
www.aeg.com
4.7 Lahtise ukse signaal
Kui uks on jäänud lahti juba 90
sekundiks, hakkab kõlama helisignaal
ning vilkuma hakkab hoiatusindikaator.
Signaal vaikib, kui te ukse sulgete.
Hoiatuse ajal saab heli välja lülitada, kui
vajutate suvalist nuppu.
4.8 DrinksChill-funktsioon
Kasutage seda funktsiooni valitud ajaks
helisignaali seadmiseks, kui näiteks
mõnda toiduainet tuleb retsepti järgi
külmikus teatud aeg jahutada.
See on kasulik ka juhul, kui vajatakse
meeldetuletust, et kiireks jahutuseks
sügavkülma pandud pudeleid sinna ei
unustataks.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
DrinksChill indikaator vilgub.
Mõneks sekundiks kuvab taimer
määratud aja (30 minutit).
2. Taimeri väärtuse muutmiseks 1
minutilt 90 minutile vajutage
temperatuuri vähendamise ja
temperatuuri tõstmise nuppu.
3. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse indikaator DrinksChill.
Taimer hakkab vilkuma (min).
Aega saab pöördloenduse ajal ja enne
lõppu alati muuta, vajutades
temperatuuri vähendamise või
suurendamise nuppu.
Pöördloenduse lõppedes hakkab
indikaator DrinksChill vilkuma ja kõlab
helisignaal. Helisignaali ja funktsiooni
väljalülitamiseks vajutage nuppu OK.
Funktsiooni saab pöördloenduse ajal
alati välja lülitada, korrates funktsiooni
samme, kuni indikaator kustub.
4.9 ChildLock-funktsioon
Lülitage sisse ChildLock-funktsioon, et
lukustada nupud juhusliku sisselülitamise
eest.
1. Vajutage Mode, kuni ilmub vastav
ikoon.
Funktsiooni ChildLock indikaator vilgub.
2. Kinnitamiseks vajutage OK.
Kuvatakse indikaator ChildLock.
Et ChildLock-funktsioon välja lülitada,
korrake toimingut, kuni ChildLockindikaator kustub.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel enne toiduainete sissepanekut
vähemalt 2 tundi töötada režiimil koos
sisselülitatud FROSTMATIC
funktsiooniga. Tänu sügavkülmuti
sahtlitele on vajalike toidupakkide
leidmine kiire ja lihtne. Kui soovite
säilitada suuremas koguses toiduaineid,
siis eemaldage kõik sahtlid (välja arvatud
alumine), mis peab jääma oma kohale
piisava õhuringluse tagamiseks.
Kõikidele riiulitele võib paigutada
toiduaineid, mis jäävad uksest kuni 15
mm kaugusele.
HOIATUS!
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"temperatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
5.2 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Väikese koguse värskete toiduainete
külmutamiseks ei pea olemasolevat
seadet muutma.
EESTI
Värske toidu külmutamiseks lülitage
sisse funktsioon FROSTMATIC vähemalt
24 tundi enne toidu sügavkülmutiossa
panemist.
Paigutage külmutatav värske toit kahte
ülemisse sektsiooni.
9
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
Kui külmutusprotsess on lõppenud,
valige uuesti vajalik temperatuur (vt
"FROSTMATIC-funktsioon").
24 tunni jooksul külmutatava toidu
maksimaalne kogus on näidatud
andmeplaadil.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
6.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
6.3 Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmutisektsioon on
härmatisevaba. See tähendab, et
kasutamise käigus ei teki härmatist ei
seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
6.4 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
10
www.aeg.com
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Seade teeb liiga valju müra. Seade ei ole paigutatud ta‐
sapinnaliselt.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Lahendus
Kontrollige, kas seade paikneb
stabiilselt.
Seade on hiljuti sisse lülita‐ Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tud või on temperatuur veel tus/indikaator" või "Kõrge tem‐
liiga kõrge.
peratuuri hoiatus/indikaator".
Temperatuur seadmes on
liiga kõrge.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus/indikaator" või "Kõrge tem‐
peratuuri hoiatus/indikaator".
Numbrite asemel kuvatakse Temperatuurianduri pro‐
temperatuurinäidikul ruudu‐ bleem.
kujuline sümbol.
Võtke ühendust lähima volita‐
tud teeninduskeskusega (jahu‐
tussüsteem hoiab jätkuvalt toi‐
duained külmana, kuid tempe‐
ratuuri reguleerimine pole või‐
malik).
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volitatud
teeninduskeskusse.
Kompressor töötab pidevalt. Temperatuur on valesti vali‐ Vt jaotist "Kasutamine"/"Juht‐
tud.
paneel".
Panite külmikusse korraga
liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti temperatuuri.
Ruumi temperatuur on liiga
kõrge.
Kontrollige andmesildil olevat
kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuurini.
Funktsioon FROSTMATIC
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon FROSTMA‐
TIC".
Kompressor ei hakka kohe See on normaalne, viga ei
tööle pärast FROSTMATIC- ole.
nupu vajutamist või pärast
temperatuuri muutmist.
Kompressor hakkab tööle mõ‐
ne aja pärast.
Põrandal on vett.
Suunake sulamisvee väljavoo‐
lujuhik aurustumisrenni.
Sulamisvee väljavooluava
ei ole ühendatud kompres‐
sori kohal asuva aurustu‐
misrenniga.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
11
Lahendus
Temperatuuri ei saa määra‐ Funktsioon FROSTMATIC
ta.
või COOLMATIC on sisse
lülitatud.
Lülitage FROSTMATIC või
COOLMATIC käsitsi välja või
oodake temperatuuri seadista‐
misega, kuni funktsioon on au‐
tomaatselt lähtestunud. Vt
"Funktsioon FROSTMATIC või
COOLMATIC".
Ekraanil kuvatakse DEMO.
Seade on demorežiimis.
Hoidke OK allavajutatult um‐
bes 10 sekundit, kuni kostab
pikk signaal ja ekraan lülitub
veidikeseks välja.
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam tem‐
peratuur.
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui need
külmikusse asetate.
Funktsioon FROSTMATIC
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon FROSTMA‐
TIC".
Seadme külgpaneelid on
soojad.
Viga ei ole; põhjus peitub
soojusvaheti töös.
Kui ruumi temperatuur tõuseb
üle 38°C, peab olema tagatud,
et seadme mõlemad küljed
jääksid külgnevast või seadme
taga asetsevast mööblist vä‐
hemalt 30 mm kaugusele.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga kii‐
resti pärast selle sulgemist.
Pärast ukse sulgemist ja enne
selle uuesti avamist oodake
mõni sekund.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
7.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
8. TEHNILISED ANDMED
8.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
AEG
Mudel
AGE62516NX 925052854,
925052887
12
www.aeg.com
Kategooria
8. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standardtin‐
gimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik
energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja
asukohast
292
Maht liitrites, tavakülmik
-
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
229
Maht liitrites, sügavkülmik
229
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tärni‐
des väljendatud hinnang
****
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
-
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Jah
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
15
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
20
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
10
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
42
Sisseehitatud seade J/E
Ei
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säilitami‐ Ei
seks J/E
8.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Kõrgus
1850 mm
Laius
595 mm
Sügavus
668 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
EESTI
13
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
14
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 14
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................16
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 18
4. MŰKÖDÉS.......................................................................................................... 19
5. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................21
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................................... 22
7. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................23
8. MŰSZAKI ADATOK............................................................................................ 25
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
15
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
16
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
•
•
•
•
•
•
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona világítására ne
használja.
2.5 Ápolás és tisztítás
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
17
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
18
www.aeg.com
•
•
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szerviz
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.2 Elektromos
csatlakoztatás
•
3.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
MAGYAR
3.3 A készülék üzembe
helyezése és az ajtó nyitási
irányának megfordítása
Az üzembe helyezésre
(szellőzési követelmények,
vízszintezés) és az ajtó
nyitási irányának
megfordítására vonatkozó
utasítások külön
mellékletben találhatók.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Kezelőpanel
1
6
1
2
3
4
5
Kijelző
Hőmérséklet-növelő gomb
Hőmérséklet-csökkentő gomb
OK
Lehetőség van a gyárilag beállított
billentyűhangok módosítására úgy, hogy
egyszerre lenyomja és néhány
másodpercig nyomva tartja a Mode és a
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
hőmérséklet-csökkentő gombot. Az
eredeti hang visszaállítható.
Kijelző
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Időzítési funkció
FROSTMATIC funkció
Hőmérséklet-visszajelző
Figyelmeztető visszajelző
E. ChildLock funkció
F. DrinksChill funkció
19
20
www.aeg.com
4.2 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a tápkábel
csatlakozóját a hálózati aljzatba.
2. Ha a kijelző nincs bekapcsolva,
nyomja meg a ON/OFF gombot.
Néhány másodperc után megszólalhat a
riasztó.
A hőmérséklet-visszajelző a beállított
alapértelmezett hőmérsékletet mutatja.
A riasztó nullázásához lásd a „Magas
hőmérséklet miatti riasztás” c. részt.
Eltérő hőmérséklet beállításához lásd a
„Hőmérséklet-szabályozás” c. részt.
Ha "dEMo" jelenik meg a kijelzőn,
olvassa el a „Hibaelhárítás” című
fejezetet.
4.3 Kikapcsolás
1. Nyomja meg néhány másodpercig a
ON/OFF gombot.
A kijelző kikapcsol.
2. Húzza ki a dugaszt a hálózati
aljzatból.
4.4 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet gomb megnyomásával a
fagyasztó beállított hőmérséklete
módosítható.
Alapértelmezett hőmérséklet:
• -18 °C a fagyasztó esetében
A hőmérséklet-visszajelző a beállított
hőmérsékletet mutatja.
A beállított új hőmérsékletet
a készülék 24 órán belül éri
el. A beállított hőmérsékletet
a készülék áramszünet
esetén is megjegyzi.
4.5 Magas hőmérséklet miatti
riasztás
A fagyasztótérben a hőmérséklet
(például áramkimaradás miatti)
emelkedését a következők jelzik:
•
•
a riasztás kijelzés és a fagyasztó
hőmérséklet-kijelzői villognak;
hangjelzés hallható.
A riasztás törléséhez nyomja meg
bármelyik gombot.
A hangjelző kikapcsol.
A fagyasztó hőmérséklet-visszajelző
néhány másodpercig kijelzi a
készülékben keletkezett legmagasabb
hőmérsékletet. Ezután a beállított
hőmérsékletet mutatja.
A hőmérséklet helyreállásáig a riasztás
visszajelző tovább villog.
4.6 FROSTMATIC funkció
Ez a funkció felgyorsítja a friss élelmiszer
fagyasztási folyamatát, és megvédi a
már lefagyasztott termékeket a
felolvadástól.
1. Nyomja meg a Mode gombot
ismételten mindaddig, míg a
FROSTMATIC ikon villogni nem
kezd.
2. A választás megerősítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
A FROSTMATIC visszajelző jelenik meg.
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
A funkció automatikus
befejeződése előtti
kikapcsoláshoz addig
ismételje a lépéseket, míg a
FROSTMATIC visszajelző el
nem tűnik.
4.7 Nyitott ajtó riasztás
Ha az ajtó hozzávetőleg 90 másodpercig
nyitva marad, a hangjelzés megszólal, és
a figyelmeztető visszajelző villogni kezd.
A riasztás az ajtó becsukása után leáll. A
riasztás alatt a hangjelzés bármely gomb
megnyomásával elnémítható.
4.8 DrinksChill funkció
E funkció segítségével figyelmeztető
hangjelzést állíthat be a kívánt időre. Ez
akkor lehet hasznos, ha egy receptnél
megadott ideig szükséges hűteni a
hozzávalókat.
Ez akkor is hasznos, ha emlékeztetővel
szeretné felhívni a figyelmét arra, hogy
palackokat helyezett a fagyasztóba azok
gyors lehűtéséhez.
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A DrinksChill visszajelző villog.
MAGYAR
Az Időzítő néhány másodpercig a
beállított értéket (30 perc) mutatja.
2. Az időzítési érték 1 és 90 perc közötti
módosításához nyomja meg a
hőmérséklet-csökkentő gombot vagy
a hőmérséklet-növelő gombot.
3. A megerősítéshez nyomja meg a OK
gombot.
A DrinksChill visszajelző jelenik meg.
Az időzítési érték villogni kezd (min).
Az időt a visszaszámlálás során és
lejáratkor módosíthatja úgy, hogy
megnyomja a hőmérséklet-csökkentő
gombot és a hőmérséklet-növelő
gombot.
A visszaszámlálás végén a DrinksChill
visszajelző villogni kezd, és egy
hangjelzés hallható. A hangjelzés
kikapcsolásához és a funkció
leállításához nyomja meg az OK gombot.
A visszaszámlálás során a funkció
bármikor kikapcsolható. Ehhez addig
ismételje a funkció lépéseit, míg a
visszajelző el nem tűnik.
4.9 ChildLock funkció
A ChildLock funkció segítségével
letilthatja a készülék gombjainak
működtetését.
1. Addig nyomja a Mode gombot, amíg
a megfelelő ikon megjelenik.
A ChildLock visszajelző villog.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
A ChildLock visszajelző jelenik meg.
A ChildLock funkció kikapcsolásához
addig ismételje az eljárást, míg a
ChildLock visszajelző el nem tűnik.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FROSTMATIC
funkcióval. A fagyasztófiókok
használatával könnyen és gyorsan
megtalálja a kívánt élelemcsomagot. Ha
nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni,
eltávolíthatja a fiókokat, kivéve az alsót,
melynek mindig a helyén kell maradnia,
a levegő megfelelő áramlásának
biztosítása érdekében. Minden polcra
helyezhető az ajtótól 15 mm-re kinyúló
étel.
21
FIGYELMEZTETÉS!
Véletlenszerű, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint az az érték, amely
a műszaki jellemzők között
az „áramkimaradási
biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig (a
kihűlés után) újra
lefagyasztani.
5.2 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Kis mennyiségű friss élelmiszer
lefagyasztásához nem szükséges
megváltoztatnia az aktuális beállítást.
Friss élelmiszer lefagyasztásához
aktiválja a FROSTMATIC funkciót
legalább 24 órával azelőtt, hogy a
22
www.aeg.com
lefagyasztani kívánt élelmiszert
behelyezi a fagyasztórekeszbe.
Helyezze a lefagyasztandó élelmiszert a
két felső rekeszbe.
Amikor a fagyasztási folyamat
befejeződött, állítsa vissza a készüléket
a kívánt hőmérsékletre (lásd:
„FROSTMATIC funkció”).
Az adattáblán megtekintheti azt a
maximális élelmiszer-mennyiséget,
amely 24 óra alatt lefagyasztható.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
6.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
6.3 A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
6.4 Ha a készülék nincs
használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
MAGYAR
23
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A hangjelzéses vagy vizuá‐
lis riasztás be van kapcsol‐
va.
A készüléket mostanában
kapcsolta be, vagy a hő‐
mérséklet még mindig túl
magas.
Olvassa el a „Nyitott ajtó riasz‐
tás/visszajelző” vagy a „Magas
hőmérséklet miatti riasztás/
visszajelző” című részt.
A készülékben a hőmérsék‐ Olvassa el a „Nyitott ajtó riasz‐
let túl magas.
tás/visszajelző” vagy a „Magas
hőmérséklet miatti riasztás/
visszajelző” című részt.
A hőmérséklet-kijelzőn egy Hőmérséklet szenzor hiba.
négyzet alakú szimbólum
jelenik meg számok helyett.
Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez (a hűtőrendszer
továbbra is működik, és hideg‐
en tartja az élelmiszereket, de
nem lehetséges a hőmérséklet
szabályozása).
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Forduljon a legközelebbi már‐
kaszervizhez.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Ke‐
zelőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐
zett egyszerre a készülék‐
be.
Várjon néhány órát, majd el‐
lenőrizze ismét a hőmérsékle‐
tet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A kompresszor folyamato‐
san működik.
A készülékbe helyezett étel A behelyezés előtt várja meg,
túl meleg volt.
amíg az étel lehűl szobahő‐
mérsékletre.
A FROSTMATIC funkció be Lásd a „FROSTMATIC funk‐
van kapcsolva.
ció" c. fejezetet.
24
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A kompresszor nem indul el Ez normális jelenség, nem
azonnal a FROSTMATIC
történt hiba.
kapcsoló megnyomása, il‐
letve a hőmérséklet módo‐
sítása után.
Víz folyik ki a padlóra.
A kompresszor bizonyos idő
elteltével kapcsol be.
A leolvasztási víz nem a
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
kompresszor fölötti párolog‐ lyóját a párologtató tálcához.
tató tálcába folyik.
A hőmérséklet nem állítható A FROSTMATIC vagy
be.
COOLMATIC funkció be
van kapcsolva.
Kapcsolja ki manuálisan a
FROSTMATIC vagy COOL‐
MATIC funkciót, vagy a hő‐
mérséklet beállításával várjon
a funkció automatikus kikap‐
csolásáig. Olvassa el a
„FROSTMATIC vagy COOL‐
MATIC funkció” c. szakaszt.
DEMO jelenik meg a kijel‐
zőn.
A készülék bemutató mód‐
ban működik.
Tartsa körülbelül 10 másod‐
percen át lenyomva a OK
gombot, míg egy hosszú
hangjelzés nem hallatszik, és
a kijelző rövid időre lekapcsol.
A készülékben a hőmérsék‐ A hőmérséklet-szabályozó
let túl alacsony/magas.
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás
előtt.
A FROSTMATIC funkció be Lásd a „FROSTMATIC funk‐
van kapcsolva.
ció" c. fejezetet.
A készülék oldalfalai mele‐
gek.
Ez a készülék normális vi‐
sekedése, melyet a hőcse‐
rélő működése okoz.
Ellenőrizze, hogy legalább 30
mm hely van-e a készülék falai
és a környező bútorok között,
amikor a környezeti hőmérsék‐
let túllépi a 38 °C-ot.
Az ajtó nehezen nyitható.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon néhány
másodpercet.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
7.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
MAGYAR
8. MŰSZAKI ADATOK
8.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
AEG
Modell
AGE62516NX 925052854,
925052887
Kategória
8. Egyenes fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és haszná‐
latának módjától
292
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
-
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
229
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
229
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz
csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C),
ha van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
-
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
15
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
20
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C ér‐
tékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C érték‐
ben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
42
25
26
www.aeg.com
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervez‐
ték I/N
Nem
8.2 Kiegészítő műszaki
adatok
Magasság
1850 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
668 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
9. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
LATVIEŠU
27
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 27
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 29
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 31
4. LIETOŠANA........................................................................................................ 31
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................33
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 34
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................35
8. TEHNISKIE DATI................................................................................................ 37
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
28
www.aeg.com
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
LATVIEŠU
•
•
•
29
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
30
www.aeg.com
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
LATVIEŠU
31
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
3.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
Klimati‐
skā kla‐
se
Temperatūras atbilstība
SN
no +10°C līdz 32°C
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
•
•
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
3.3 Ierīces uzstādīšana un
durvju vēršanās virziena
maiņa
Norādījumus par
uzstādīšanu (ventilācijas
prasībām, līmeņošanu) un
durvju vēršanās virziena
maiņu, lūdzu, skatiet
atsevišķajā pamācībā.
3.2 Elektrības padeves
pieslēgums
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
4. LIETOŠANA
4.1 Vadības panelis
1
6
1
2
3
4
Displejs
Temperatūras siltuma taustiņš
Temperatūras aukstuma taustiņš
OK
Ir iespējams mainīt iepriekšējo skaņu
taustiņiem, dažas sekundes paturot
5
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
vienlaikus nospiestu Mode taustiņu un
temperatūras pazemināšanas taustiņu. Ir
32
www.aeg.com
iespējams atjaunot iepriekšējo
iestatījumu.
Displejs
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Taimera funkcija
FROSTMATIC funkcija
Temperatūras indikators
Brīdinājuma indikators
E. ChildLock funkcija
F. DrinksChill funkcija
4.2 Ierīces ieslēgšana
1. Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
2. Ja displejs ir izslēgts, nospiediet
ierīces taustiņu ON/OFF.
Pēc dažām sekundēm var ieslēgties
brīdinājuma signāls.
Temperatūras indikatori rāda noklusēto
iestatīto temperatūru.
Lai izslēgtu brīdinājuma signālu, skatiet
sadaļu „Temperatūras paaugstināšanās
trauksme”.
Lai izvēlētos citu temperatūru, skatiet
sadaļu „Temperatūras regulēšana”.
Iestatītā temperatūra tiks
sasniegta 24 stundu laikā.
Strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā
iestatītā temperatūra
saglabājas.
4.5 Paaugstinātas
temperatūras brīdinājuma
signāls
Ja saldētavas nodalījumā temperatūra
paaugstinās (piemēram, strāvas padeves
pārtraukuma dēļ), uz to norāda:
Ja displejā parādās "dEMo", skatiet
sadaļu „Problēmrisināšana”.
•
4.3 Ierīces izslēgšana
Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atiestatītu
trauksmi.
Skaņas signāls izslēdzas.
Saldētavas temperatūras indikators rāda
augstāko uz dažām sekundēm
sasniedzamo temperatūru. Pēc tam atkal
rāda iestatīto temperatūru.
Brīdinājuma indikators turpina mirgot, līdz
atjaunojas normālais režīms.
1. Piespiediet ON/OFF uz dažām
sekundēm.
Displejs izslēdzas.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
4.4 Temperatūras regulēšana
Saldētavā iestatīto temperatūru,
iespējams, ir jānoregulē, nospiežot
temperatūras taustiņu.
Noklusējuma temperatūra:
• saldētavā -18°C
Temperatūras indikators rāda iestatīto
temperatūru.
•
mirgojoši brīdinājuma un saldētavas
temperatūras indikatori;
atskan skaņas signāls.
4.6 FROSTMATIC funkcija
Šī funkcija paātrina svaigas pārtikas
sasalšanu un pasargā esošos produktus
no sasilšanas.
1. Nospiediet Mode taustiņu atkārtoti,
līdz FROSTMATIC ikona sāk mirgot.
2. Nospiediet OK, lai apstiprinātu savu
izvēli.
LATVIEŠU
Tiek attēlots FROSTMATIC indikators.
Šī funkcija automātiski
izslēdzas pēc 52 stundām.
Lai izslēgtu funkciju, pirms tā
izslēdzas automātiski,
atkārtojiet soļus, līdz
FROSTMATIC indikators
izzūd
4.7 Durvju atvēršanās
brīdinājuma signāls
Ja durvis paliek atvērtas aptuveni
90 sekundes, atskan skaņas signāls un
mirgo brīdinājuma indikators.
Skaņas signāls izslēdzas, kad tiek
aizvērtas durvis. Brīdinājuma signāla
laikā skaņu var izslēgt, nospiežot jebkuru
taustiņu.
4.8 DrinksChill funkcija
Izmantojiet šo funkciju, lai noteiktam
laikam iestatītu skaņas signālu,
piemēram, ja pēc receptes pārtiku
nepieciešams atdzesēt noteiktu laika
periodu.
Tā ir noderīga arī tad, kad nepieciešams
atgādinājums par ātrai atdzesēšanai
saldētavā ievietotām pudelēm.
1. Piespiediet Mode taustiņu, līdz
parādās atbilstošā ikona.
Mirgo indikators DrinksChill.
Taimeris dažas sekundes rāda iestatīto
vērtību (30 minūtes).
2. Nospiediet temperatūras
pazemināšanas taustiņu, lai mainītu
iestatīto taimera vērtību diapazonā no
1 līdz 90 minūtēm.
3. Apstipriniet ar OK.
Tiek attēlots DrinksChill indikators.
Taimeris sāk mirgot (min).
Laiku var mainīt jebkurā laika atskaites
laikā un pirms darbības beigām,
piespiežot aukstākas temperatūras
taustiņu un siltākas temperatūras
taustiņu.
Laika atskaites beigās mirgo indikators
DrinksChill un atskan skaņas signāls.
Nospiediet OK, lai izslēgtu skaņu un
apturētu funkciju.
Funkciju ir iespējams izslēgt jebkurā brīdī
laika atskaites laikā, atkārtojot funkcijas
soļus, līdz indikators izzūd.
4.9 ChildLock funkcija
Aktivizējiet ChildLock, funkciju, lai pogas
nevarētu lietot bez atļaujas.
1. Nospiediet Mode, līdz parādās
atbilstošā ikona.
Mirgo indikators ChildLock.
2. Apstipriniet ar OK.
Redzams indikators ChildLock.
Lai izslēgtu ChildLock funkciju, atkārtojiet
procedūru, līdz ChildLock indikators
nodziest.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot FROSTMATIC funkciju.
Saldētavas grozi ļauj viegli un ātri atrast
nepieciešamos produktus. Ja ir
jāuzglabā liels produktu daudzums,
izņemiet visas atvilktnes, izņemot
augšējo grozu, kuram ir jāatrodas savā
33
vietā, lai nodrošinātu labu gaisa
cirkulāciju. Uz visiem plauktiem var likt
produktus, kas izvirzās no durvīm ne
vairāk par 15 mm.
34
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, strāvas padeves
pārtraukuma dēļ, ja tas bijis
ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
5.2 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu nelielu daudzumu svaigas
pārtikas, nav nepieciešams mainīt
pašreizējos iestatījumus.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet FROSTMATIC funkciju
vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas
saldētavā.
Ievietojiet produktus sasaldēšanai divos
augšējos nodalījumos.
Maksimālais saldētavā ievietojamo
produktu daudzums, ko var sasaldēt 24
stundu laikā, ir minēts tehnisko datu
plāksnītē.
Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā
neievietojiet citus produktus.
Kad sasaldēšanas process ir pabeigts,
iestatiet vēlreiz nepieciešamo
temperatūru (skatiet sadaļu
"FROSTMATIC funkcija").
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
6.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
6.3 Saldētavas atkausēšana
Ledusskapim ir bezsarmas saldētava.
Tas nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
6.4 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet produktus.
3. Iztīriet ierīci un visus piederumus.
LATVIEŠU
35
4. Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta. Pārbaudiet, vai ierīce stāv sta‐
bili.
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Ierīce ir nesen ieslēgta, vai
temperatūra vēl arvien ir
par augstu.
Skatiet sadaļu "Durvju atvērša‐
nās brīdinājuma signāls/indika‐
tors" vai "Paaugstinātas tem‐
peratūras brīdinājuma signāls/
indikators".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvērša‐
nās brīdinājuma signāls/indika‐
tors" vai "Paaugstinātas tem‐
peratūras brīdinājuma signāls/
indikators".
Temperatūras displejā re‐
dzams kvadrātveida sim‐
bols nevis cipari.
Temperatūras sensora pro‐ Sazinieties ar tuvāko pilnvaro‐
blēma.
to servisa centru (dzesēšanas
sistēma uzturēs produktus
aukstus, bet temperatūru ne‐
būs iespējams regulēt).
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīšanas Aizveriet un atveriet durvis.
režīmā.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaro‐
to servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas produk‐
tu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Istabas temperatūra ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie produk‐ Pirms produktu uzglabāšanas
ti ir par siltu.
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
36
www.aeg.com
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ir aktivizēta funkcija
FROSTMATIC.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FROSTMATIC".
Kompresors nesāk darbo‐
ties uzreiz pēc FROSTMA‐
TIC nospiešanas vai pēc
temperatūras mainīšanas.
Tas ir normāli. Kļūda nav
radusies.
Pēc noteikta laika kompresors
ieslēdzas.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdens tekne nav
pievienota iztvaikošanas
paplātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdens
tekni iztvaikošanas paplātei.
Nevar iestatīt temperatūru.
Ir aktivizēta funkcija
FROSTMATIC vai COOL‐
MATIC.
Manuāli izslēdziet FROSTMA‐
TIC vai COOLMATIC vai gai‐
diet, līdz funkcija tiek automāti‐
ski atiestatīta, lai iestatītu tem‐
peratūru. Skatiet sadaļu
„FROSTMATIC vai COOLMA‐
TIC funkcija”.
DEMO parādās displejā.
Ierīce atrodas demonstrāci‐ Turiet piespiestu OK aptuveni
jas režīmā.
10 sekundes, līdz atskan ilgs
signāls un displejs uz īsu laiku
izslēdzas.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet pār‐
tikas produktiem atdzist līdz is‐
tabas temperatūrai.
Ir aktivizēta funkcija
FROSTMATIC.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FROSTMATIC".
Ierīces sānu paneļi ir silti.
Tā ir normāla parādība, ku‐
ru izraisa siltummaiņa dar‐
bība.
Gādājiet, lai starp visām ierī‐
ces pusēm un apkārtējām mē‐
belēm būtu vismaz 30 mm at‐
starpe, ja gaisa temperatūra
pārsniedz 38 °C.
Durvis nevar viegli atvērt.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
7.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
LATVIEŠU
8. TEHNISKIE DATI
8.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
AEG
Modelis
AGE62516NX 925052854,
925052887
Kategorija
8. Stateniska saldētava
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24 stun‐
du standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas
patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās
atrašanās vietas.
292
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
-
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
229
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
229
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” > 14
°C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
-
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Jā
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
15
Saldēšanas jauda, kg/24 h
20
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
43
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
42
Lebūvējama iekārta J/N
Nē
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai Jā/Nē Nē
37
38
www.aeg.com
8.2 Papildu tehniskie dati
Augstums
1850 mm
Platums
595 mm
Dziļums
668 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
39
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 39
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 41
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 43
4. NAUDOJIMAS.....................................................................................................43
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 45
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 46
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................47
8. TECHNINIAI DUOMENYS.................................................................................. 49
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
40
www.aeg.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
41
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
•
•
•
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
•
•
•
•
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
•
•
43
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
3.1 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato
klasė
Aplinkos oro temperatūra
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
•
•
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
3.3 Prietaiso įrengimas ir
durelių atidarymo krypties
keitimas
Žr. atskiras įrengimo
(vėdinimo reikalavimų,
išlygiavimo) ir durelių
atidarymo krypties keitimo
instrukcijas.
3.2 Elektros jungtis
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
4. NAUDOJIMAS
4.1 Valdymo skydelis
1
6
1 Rodinys
2 Temperatūros didinimo mygtukas
5
4
3
2
3 Temperatūros mažinimo mygtukas
4 OK
44
www.aeg.com
5 Mode
6 ON/OFF
Mygtukų signalą galima pakeisti vienu
metu paspaudus ir kelias sekundes
palaikius nuspaudus mygtuką Mode ir
temperatūros mažinimo mygtuką.
Pakeitimą galima atitaisyti.
Rodinys
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Laikmačio funkcija
FROSTMATIC funkcija
Temperatūros indikatorius
Įspėjamasis indikatorius
4.2 Įjungimas
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į
elektros lizdą.
2. Jeigu ekranas neįjungtas,
paspauskite prietaiso ON/OFF.
Po kelių sekundžių gali įsijungti
įspėjamasis signalas.
Temperatūros indikatoriai rodo nustatytą
numatytąją temperatūrą.
Kaip atkurti įspėjamąjį signalą, žr. skyrių
„Įspėjimo signalas dėl aukštos
temperatūros“.
Kaip parinkti kitą nustatytą temperatūros
vertę, žr. skyriuje „Temperatūros
reguliavimas“.
Jeigu ekrane rodoma "dEMo", žr. skyrelį
„Trikčių šalinimas“.
4.3 Išjungimas
1. Kelias sekundes spauskite ON/OFF.
Ekranas išsijungia.
2. Iš elektros lizdo ištraukite elektros
laido kištuką.
4.4 Temperatūros
reguliavimas
Nustatytą šaldiklio temperatūrą galima
reguliuoti spaudant temperatūros
mygtuką.
E. ChildLock funkcija
F. DrinksChill funkcija
Numatytoji temperatūra:
• -18 °C šaldiklyje
Temperatūros indikatorius rodo nustatytą
temperatūrą.
Nustatyta temperatūra
pasiekiama per 24 valandas.
Nutrūkus elektros tiekimui,
nustatyta temperatūra
išsaugoma atmintyje.
4.5 Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Temperatūros didėjimą (pavyzdžiui, dėl
anksčiau įvykusio elektros maitinimo
pertrūkio) šaldiklio skyriuje rodo:
•
•
mirksintis įspėjamasis ir šaldiklio
temperatūros indikatoriai;
girdimas įspėjamasis signalas.
Spauskite bet kurį mygtuką, kad
atkurtumėte įspėjamąjį signalą.
Garso signalas išsijungia.
Šaldiklio temperatūros indikatoriuje
kelias sekundes rodoma aukščiausia
temperatūra. Po to vėl rodoma nustatyta
temperatūra.
Įspėjamasis indikatorius mirksi tol, kol
darbo sąlygos tampa įprastos.
LIETUVIŲ
4.6 Funkcija FROSTMATIC
Naudojant šią funkciją paspartinamas
šviežio maisto užšaldymas ir apsaugomi
jau įdėti maisto produktai nuo sušilimo.
1. Mygtuką Mode spauskite tiek kartų,
kol pradės mirksėti piktograma
FROSTMATIC.
2. Paspauskite OK mygtuką, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
Rodomas indikatorius FROSTMATIC.
Ši funkcija automatiškai
išsijungia po 52 valandų.
Norėdami išjungti funkciją
prieš jos automatinę
pabaigą, kartokite veiksmus,
kol
indikatoriusFROSTMATIC
išnyks.
4.7 Atidarytų durelių įspėjimo
signalas
Jeigu durelės paliekamos atidarytos
maždaug 90 sekundžių, pasigirsta garso
signalas ir mirksi įspėjamasis
indikatorius.
Įspėjimai sustabdomi uždarius dureles.
Veikiant įspėjamajam signalui, garso
signalą nutildysite paspaudę bet kurį
mygtuką.
4.8 Funkcija DrinksChill
Funkcija naudojama garso signalui
norimu metu nustatyti; kai, pavyzdžiui,
pagal receptą maisto produktus reikia
tam tikrą laiką atšaldyti.
Ji taip pat naudinga, kai reikalingas
priminimas, kad nepamirštumėte greitam
atvėsinimui į šaldiklį įdėtų butelių.
45
1. Spaudinėkite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius DrinksChill.
Laikmatis kelias sekundes rodo nustatytą
vertę (30 minučių).
2. Norėdami nustatyti laikmačio vertę
nuo 1 iki 90 minučių, paspauskite
temperatūros mažinimo ar
temperatūros didinimo mygtuką.
3. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Rodomas indikatorius DrinksChill.
Laikmatis pradeda mirksėti (min).
Laiką galima pakeisti bet kada atgalinės
atskaitos metu ir pabaigoje, paspaudus
temperatūros mažinimo ir temperatūros
didinimo mygtuką.
Pasibaigus atgalinės laiko atskaitos
skaičiavimui, mirksi indikatorius
DrinksChill ir skamba garso signalas.
Paspauskite OK, kad išjungtumėte garsą
ir sustabdytumėte šią funkciją.
Galima bet kuriuo metu išjungti funkciją,
kai vykdoma atgalinė atskaita, kartojant
funkcijos veiksmus, kol indikatorius
išnyksta.
4.9 Funkcija ChildLock
Įjunkite ChildLock funkciją, kad
užrakintumėte mygtukus nuo jų
panaudojimo netyčia.
1. Spauskite Mode tol, kol pasirodys
atitinkama piktograma.
Mirksi indikatorius ChildLock.
2. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodomas indikatorius ChildLock.
Norėdami išjungti ChildLock funkciją,
pakartokite procesą, kol ChildLock
indikatorius išsijungs.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Užšaldytų produktų
laikymas
Šaldytuvą-šaldiklį įjungus pirmą kartą
arba po ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
mažiausiai prieš 2 valandas , įjungus
funkciją FROSTMATIC. Naudodami
šaldiklio stalčius, norimą maisto produktų
pakuotę rasite greitai ir lengvai. Jei
dėsite didelį produktų kiekį, iš prietaiso
ištraukite visus stalčius, išskyrus apatinį
stalčių, kuris jam skirtoje vietoje turi būti
tam, kad būtų užtikrinta gera oro
cirkuliacija. Ant visų lentynų galima dėti
46
www.aeg.com
maistą, kuris išsikiša nuo durelių iki 15
mm.
ĮSPĖJIMAS!
Nenumatyto atitirpimo
atveju, pavyzdžiui, nutrūkus
maitinimui arba jeigu
maitinimas nebuvo tiekiamas
ilgiau nei techninių duomenų
lentelės eilutėje „Produktų
išsilaikymo
trukmė“ nurodytoji trukmė,
atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba
paruošti ir ataušinus vėl
užšaldyti.
5.2 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Norint užšaldyti nedidelį šviežių maisto
produktų kiekį, esamos nuostatos keisti
nebūtina.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, funkciją FROSTMATIC
įjunkite mažiausiai likus 24 valandoms iki
užšaldyti skirtų maisto produktų dėjimo į
šaldiklio skyrių.
Užšaldyti skirtus maisto produktus dėkite
į du viršutinius skyrius.
Didžiausias maisto produktų kiekis, kuris
gali būti užšaldytas per 24 valandas, yra
nurodytas duomenų lentelėje.
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Pasibaigus užšaldymo procesui, vėl
nustatykite reikiamą temperatūrą (žr.
„Funkcija FROSTMATIC“).
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
6.3 Šaldiklio atitirpdymas
Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
LIETUVIŲ
6.4 Laikotarpiai, kai
prietaisas nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
47
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukšmin‐
gai.
Prietaisas netinkamai at‐
remtas.
Patikrinkite, ar prietaisas stabi‐
liai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐
nis įspėjamasis signalas.
Kamera neseniai buvo
įjungta ir temperatūra tebė‐
ra per aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėjimo
signalas / indikatorius“ arba
„Aukštos temperatūros įspėji‐
mo signalas / indikatorius“.
Temperatūra prietaise per
aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėjimo
signalas / indikatorius“ arba
„Aukštos temperatūros įspėji‐
mo signalas / indikatorius“.
Temperatūros ekrane rodo‐ Temperatūros jutiklio triktis. Kreipkitės į artimiausią įgalio‐
mas kvadrato simbolis, o ne
tąjį techninės priežiūros centrą
skaičiai.
(aušinamoji sistema ir toliau
šaldys maisto produktus, ta‐
čiau bus neįmanoma reguliuoti
temperatūros).
Lemputė nešviečia.
Kompresorius veikia nesu‐
stodamas.
Lemputė veikia parengties
režimu.
Uždarykite ir atidarykite dure‐
les.
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros cent‐
rą.
Netinkamai nustatyta tem‐
peratūra.
Skaitykite skyrių „Naudoji‐
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatūrą.
Per aukšta patalpos tempe‐ Žr. klimato klasių schemą
ratūra.
techninių duomenų plokštelė‐
je.
48
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol jie
atvės iki kambario temperatū‐
ros.
Įjungta funkcija FROSTMA‐ Žr. „Funkcija FROSTMATIC“.
TIC.
Paspaudus jungiklį FROST‐ Tai normalu ir ne sutriki‐
MATIC arba pakeitus tem‐
mas.
peratūrą, kompresorius įsi‐
jungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po ku‐
rio laiko.
Ant grindų yra vandens.
Pritvirtinkite atitirpusio van‐
dens nutekėjimo vamzdelį prie
garinimo indo.
Atitirpusio vandens nutekė‐
jimo vamzdelis veda ne į
garinimo indą, esantį virš
kompresoriaus.
Negalima nustatyti tempera‐ Įjungta funkcija FROSTMA‐ Patys rankomis išjunkite
tūros.
TIC arba COOLMATIC.
FROSTMATIC arba COOL‐
MATIC arba palaukite, kol ši
funkcija bus atkurta automatiš‐
kai, ir nustatykite temperatūrą.
Žr. skyrių „Funkcija FROST‐
MATIC arba COOLMATIC“.
DEMO rodoma ekrane.
Prietaisas veikia demonst‐
raciniu režimu.
Laikykite maždaug 10 sekun‐
džių nuspaudę OK, kol pasi‐
girs ilgas signalas ir ekranas
trumpam išsijungs.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas tem‐ Nustatykite aukštesnę / že‐
peratūros reguliatorius.
mesnę temperatūrą.
Maisto produktų temperatū‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
ra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Įjungta funkcija FROSTMA‐ Žr. „Funkcija FROSTMATIC“.
TIC.
Prietaiso šoninės sienelės
yra šiltos.
Tai normalu, nes jos įšilo
dėl šilumokaičio veikimo.
Kai aplinkos temperatūra virši‐
ja 38 °C, užtikrinkite, kad būtų
bet 30 mm tarpas nuo kiekvie‐
nos prietaiso pusės iki aplinki‐
nio baldo.
Dureles nelengva atidaryti.
Jūs mėginote atidaryti dure‐ Palaukite kelias sekundes ir
les iškart tik jas uždarę.
vėl mėginkite atidaryti dureles.
LIETUVIŲ
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
49
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
7.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
8.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
AEG
Modelis
AGE62516NX 925052854,
925052887
Kategorija
8 Vertikalusis šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus,
292
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo
rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, pri‐
klauso nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis
bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
-
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa litrais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
229
Šaldiklio kameros talpa litrais
229
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
****
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei
taikoma
-
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
-
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Taip
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas ne‐
atšyla valandų
15
50
www.aeg.com
Šaldymo geba (kg/24 h)
20
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐
tas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐ 43
tas skirtas naudoti (°C)
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
42
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Ne
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
8.2 Papildomi techniniai
duomenys
Aukštis
1850 mm
Plotis
595 mm
Gylis
668 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
51
280157850-A-142019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising