AEG | AGE62516NX | User manual | Aeg AGE62516NX Manuali i perdoruesit

Aeg AGE62516NX Manuali i perdoruesit
AGE62516NX
SQ
MK
USER
MANUAL
Udhëzimet për përdorim
Ngrirës
Упатство за ракување
Замрзнувач
2
15
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................... 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. INSTALIMI.............................................................................................................6
4. FUNKSIONIMI.......................................................................................................7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................... 9
6. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................... 9
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..............................................................................10
8. TË DHËNAT TEKNIKE....................................................................................... 12
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
SHQIP
3
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 3 deri në
8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të
theksuara dhe komplekse, nëse mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë
mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në
karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje
mekanike apo mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirje, veç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës
ftohëse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike
brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje
nëse ato nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca
shpërthyese, si p.sh. kuti aerosoli me shtytës të
djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas
ndryshimit të krahut të derës, prisni të
paktën 4 orë përpara se të lidhni
pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi
(p.sh. ndryshimit të krahut të derës),
hiqni spinën nga priza.
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona
që kanë shumë lagështirë ose që janë
shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
PARALAJMËRIM!
Kur poziciononi pajisjen,
sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
SHQIP
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni përshtatës me
shumë spina dhe kabllo
zgjatuese.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën e rrjetit, kabllon
e rrjetit, kompresorin). Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit ose
një elektricist për të ndërruar pjesët
elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën
nivelin e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me
nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin.
Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te
qarku i agjentit ftohës që përmban
izobutan.
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos vendosni pije freskuese në
ndarjen e ngrirjes. Kjo krijon presion
te depozita e ujit.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
Mos hiqni ose mos prekni sende në
ndarjen e ngrirësit nëse duart i keni të
lagura ose të njoma.
Mos ngrini përsëri ushqime që janë
shkrirë.
Respektoni udhëzimet e ruajtjes që
gjenden tek ambalazhimi i ushqimit të
ngrirë.
Mbështillini ushqimet me material
mbështjellës përpara se t’i fusni në
ndarjen e ngrirjes.
2.4 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
Lloji i llambës së përdorur për këtë
pajisje është vetëm për pajisje
shtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
2.6 Shërbimi
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
6
www.aeg.com
•
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
•
•
•
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
•
3.1 Pozicionimi
Kjo pajisje mund të instalohet në ambient
të brendshëm të thatë dhe me ajrim të
mirë, ku temperatura e ambientit
përputhet me kategorinë e klimës që
tregohet në pllakën e specifikimeve të
pajisjes:
Kategori Temperatura e ambientit
ae
klimës
SN
+10°C deri në + 32°C
N
+16°C deri në + 32°C
ST
+16°C deri në + 38°C
T
+16°C deri në + 43°C
3.2 Lidhja elektrike
•
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
•
•
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi
nëse nuk respektohen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C Direktivat
3.3 Instalimi i pajisjes dhe
ndryshimi i krahut të derës
Referojuni udhëzimeve të
dhëna veçmas mbi instalimin
(kërkesat për ajrosje,
nivelimi) dhe ndryshimi i
krahut të derës.
SHQIP
4. FUNKSIONIMI
4.1 Paneli i kontrollit
1
6
1
2
3
4
5
Ekrani
Butoni i rritjes së temperaturës
Butoni i uljes së temperaturës
OK
Tingujt e paracaktuar të butonave mund
të ndryshohen duke shtypur njëkohësisht
butonin Mode dhe butonin e uljes së
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
temperaturës për disa sekonda.
Ndryshimi është i kthyeshëm.
Ekrani
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Funksioni i kohëmatësit
Funksioni FROSTMATIC
Treguesi i temperaturës
Treguesi i alarmit
4.2 Ndezja
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Shtypni ON/OFF në pajisje nëse
ekrani është i fikur.
Alarmi akustik mund të funksionojë pas
pak sekondash.
Treguesit e temperaturës tregojnë
temperaturën e paracaktuar.
Për ta rivendosur alarmin, drejtojuni
seksionit "Alarmi ndaj temperaturës së
lartë".
E. Funksioni ChildLock
F. Funksioni DrinksChill
Për të zgjedhur një temperaturë tjetër,
drejtojuni seksionit "Rregullimi i
temperaturës".
Nëse në ekran shfaqet "dEMo",
referojuni kapitullit "Zgjidhja e
problemeve".
4.3 Fikja
1. Shtypni ON/OFF për pak sekonda.
Ekrani do të fiket.
2. Hiqeni spinën elektrike nga priza.
7
8
www.aeg.com
4.4 Rregullimi i temperaturës
4.7 Alarmi i derës së hapur
Temperatura e caktuar e ngrirësit mund
të rregullohet duke shtypur butonin e
temperaturës.
Temperatura e parazgjedhur:
• -18°C për ngrirësin
Treguesi i temperaturës tregon
temperaturën e vendosur.
Nëse dera lihet hapur për rreth 90
sekonda bie alarmi akustik dhe pulson
treguesi i alarmit.
Temperatura e caktuar do të
arrihet brenda 24 orëve.
Temperatura e caktuar do të
ruhet edhe në rast
shkëputjeje të energjisë.
4.5 Alarmi i temperaturës së
lartë
Rritja e temperaturës në ndarjen e
ngrirësit (për shembull, për shkak të një
shkëputje të mëparshme të energjisë)
tregohet nëpërmjet:
•
•
pulsimit të alarmit dhe treguesve të
temperaturës së ngrirësit;
sinjalizuesit akustik.
Shtypni një buton çfarëdo për të
rivendosur alarmin.
Sinjalizuesi akustik fiket.
Treguesi i temperaturës së ngrirësit
tregon temperaturën më të lartë që
arrihet për disa sekonda. Pastaj, ai
tregon sërish temperaturën e caktuar.
Treguesi i alarmit vazhdon të pulsojë
derisa të rikthehen kushtet normale.
4.6 Funksioni FROSTMATIC
Ky funksion përshpejton ngrirjen e
ushqimit të freskët dhe mbron produktet
ushqimore të ruajtura tashmë nga
ngrohja.
1. Shtypni butonin Mode në mënyrë të
përsëritur derisa ikona
FROSTMATIC të pulsojë.
2. Shtypni butonin OK për të konfirmuar
zgjedhjen tuaj.
Shfaqet treguesi FROSTMATIC.
Ky funksion çaktivizohet
automatikisht pas 52 orësh.
Për ta çaktivizuar funksionin
përpara se të ndalojë
automatikisht, përsëritni
hapat derisa treguesi
FROSTMATIC të zhduket.
Alarmi ndalon pas mbylljes së derës.
Gjatë alarmit, sinjali akustik mund të fiket
duke shtypur çdo buton.
4.8 Funksioni DrinksChill
Përdorni këtë funksion për të vendosur
një alarm akustik në kohën e preferuar,
për shembull kur një recetë kërkon
ftohjen e produkteve ushqimore për një
kohë të caktuar.
Është e dobishme edhe kur nevojitet një
kujtues për të mos harruar shishet e
vendosura në ngrirës për ftohje të
shpejtë.
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Pulson treguesi DrinksChill.
Kohëmatësi tregon vlerën e cilësuar (30
minuta) për disa sekonda.
2. Shtypni butonin e uljes së
temperaturës ose butonin e ngritjes
së temperaturës për ta ndryshuar
vlerën e caktuar të kohëmatësit nga
1 deri në 90 minuta.
3. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi DrinksChill.
Kohëmatësi fillon të pulsojë (min).
Është e mundur të ndryshohet ora në
çdo kohë gjatë numërimit mbrapsht në
përfundim duke shtypur butonin e uljes
së temperaturës dhe butonin e rritjes së
temperaturës.
Në fund të numërimit mbrapsht, treguesi
DrinksChill pulson dhe dëgjohet një
alarm. Shtypni OK për të fikur sinjalin
akustik dhe për të çaktivizuar funksionin.
Funksionin mund ta çaktivizoni në çdo
kohë gjatë numërimit mbrapsht duke
përsëritur hapat e funksionit derisa
treguesi të zhduket.
4.9 Funksioni ChildLock
Aktivizoni funksionin ChildLock për të
bllokuar butonat nga përdorimi i
pamenduar.
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
SHQIP
Treguesi ChildLock pulson.
2. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi ChildLock.
9
Për ta çaktivizuar funksionin ChildLock,
përsëritni procedurën derisa treguesi
ChildLock të fiket.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Ruajtja e ushqimeve të
ngrira
Kur e ndizni për herë të parë ose pas një
periudhe jashtë përdorimit, përpara se të
futni produkte në ndarje, lëreni pajisjen të
punojë për të paktën 2 orë me funksionin
FROSTMATIC të aktivizuar. Sirtarët e
ngrirësit sigurojnë gjetjen e lehtë dhe të
shpejtë të pakos së ushqimit që
dëshironi. Nëse ju duhet të magazinoni
sasi të mëdha ushqimi, hiqni gjithë
sirtarët përveç sirtarit të poshtëm që
duhet të jetë në vend për të siguruar
qarkullim të mirë të ajrit. Në të gjitha
raftet është e mundur vendosja e
ushqimeve që dalin jashtë deri në 15 mm
nga dera.
PARALAJMËRIM!
Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, si për shembull
për shkak të shkëputjes së
rrymës elektrike, nëse
mungesa e energjisë
elektrike ka zgjatur më
shumë se vlera e treguar në
tabelën e karakteristikave
teknike në “koha në rritje”,
ushqimi i shkrirë duhet të
konsumohet shpejt ose të
gatuhet menjëherë e më pas
të vendoset sërish në ngrirje
(pasi është ftohur).
5.2 Ngrirja e ushqimit të
freskët
Ndarja e ngrirësit është e përshtatshme
për ngrirjen e ushqimeve të freskëta dhe
ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe
shumë të ngrira për një kohë të gjatë.
Për të ngrirë sasi të vogla ushqimesh të
freskëta nuk është e nevojshme të
ndryshoni cilësimin aktual.
Për të ngrirë ushqime të freskëta,
aktivizoni funksionin FROSTMATIC të
paktën 24 orë përpara se të vendosni
ushqimin që do të ngrini, në ndarjen e
ngrirësit.
Vendosni ushqimin që do të ngrini në dy
ndarjet e sipërme.
Sasia maksimale e ushqimit që mund të
ngrijë për 24 orë, jepet në pllakën e
specifikimeve.
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë: gjatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqime të tjera për
t’u ngrirë.
Kur procesi i ngrirjes të ketë përfunduar,
caktoni sërish temperaturën e kërkuar
(shihni "Funksioni FROSTMATIC").
6. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Pastrimi i pjesës së
brendshme të pajisjes
Përpara së të përdorni pajisjen për herë
të parë, pastroni pjesën e saj të
brendshme dhe gjithë aksesorët e
brendshëm me ujë të vakët dhe pak
10
www.aeg.com
sapun natyral për të hequr erën tipike të
një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
KUJDES!
Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo
pastrues me bazë vaji, pasi
këto mund të dëmtojnë
sipërfaqet e lëmuara.
6.2 Pastrimi periodik
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të
kursejë konsumin e energjisë.
6.3 Shkrirja e ngrirësit
Ndarja e ngrirësit është pa formim
bryme. Kjo do të thotë se gjatë procesit
të punës nuk krijohet brymë, as në muret
e brendshme as mbi ushqime.
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose
kabllot brenda pajisjes.
6.4 Periudhat e
mospërdorimit
KUJDES!
Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi
elektrik.
2. Nxirrni jashtë të gjitha ushqimet.
3. Pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët.
4. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është
mbështetur mirë në
dysheme.
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron pa lëvizur.
Aktivizohet alarmi zanor ose Pajisja është ndezur së
vizual.
fundi ose temperatura
është ende shumë e lartë.
Drejtojuni seksionit "Treguesi/
Alarmi i derës së hapur" ose
"Treguesi/Alarmi i
temperaturës së lartë".
SHQIP
Problemi
11
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Temperatura në pajisje
është tepër e lartë.
Drejtojuni seksionit "Treguesi/
Alarmi i derës së hapur" ose
"Treguesi/Alarmi i
temperaturës së lartë".
Në ekranin e temperaturës Ka problem me sensorin e
shfaqet një simbol katror në temperaturës.
vend të numrave.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit
(sistemi i ftohjes do të
vazhdojë t'i mbajë produktet
ushqimore të ftohta, por nuk
mund të bëhet rregullimi i
temperaturës).
Llamba nuk punon.
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Drejtojuni kapitullit
"Funksionimi/Paneli i
kontrollit".
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Referojuni grafikut të
kategorisë klimatike në pllakën
e specifikimeve.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
Ushqimet e vendosura në
Lëreni ushqimin të ftohet deri
pajisje kanë qenë shumë të në temperaturën e dhomës
ngrohta.
përpara se ta ruani.
Funksioni FROSTMATIC
është i aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Funksioni
FROSTMATIC”.
Kompresori nuk fillon
menjëherë pas shtypjes së
FROSTMATIC ose pas
ndryshimit të temperaturës.
Kjo është normale, nuk ka
asnjë defekt.
Kompresori aktivizohet pas
pak kohe.
Rrjedh ujë në dysheme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur me
vasketën e avullimit mbi
kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së ujit
të shkrirë me vasketën
avulluese.
12
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Temperatura nuk mund të
caktohet.
Funksioni FROSTMATIC
ose COOLMATIC është i
aktivizuar.
Çaktivizoni manualisht
FROSTMATIC ose
COOLMATIC ose prisni derisa
funksioni të rivendoset
automatikisht për të vendosur
temperaturën. Referojuni
kapitullit “Funksioni
FROSTMATIC ose
COOLMATIC”.
DEMO shfaqet në ekran.
Pajisja është në regjimin e
demonstrimit.
Mbani OK të shtypur për rreth
10 sekonda derisa të dëgjoni
një tingull të gjatë dhe ekrani
të fiket për pak kohë.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur siç
duhet.
Caktoni një temperaturë më të
lartë/më të ulët.
Temperatura e produkteve
ushqimore është tepër e
lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Funksioni FROSTMATIC
është i aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Funksioni
FROSTMATIC”.
Panelet anësore të pajisjes
janë të ngrohta.
Kjo është gjendje normale
e shkaktuar nga puna e
shkëmbyesit të nxehtësisë.
Sigurohuni që të ketë të
paktën 30 mm hapësirë mes
secilës anë të pajisjes dhe
mobilies rrethues kur
temperatura e ambientit kalon
38°C.
Dera nuk hapet lehtë.
Jeni përpjekur të rihapni
derën menjëherë pas
mbylljes.
Prisni pak sekonda mes
mbylljes dhe rihapjes së
derës.
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
7.2 Ndërrimi i llambës
Pajisja ka një dritë të brendshme LED
me jetëgjatësi të madhe.
Vetëm punonjësit e shërbimit lejohen që
ta zëvendësojnë dritën. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit.
8. TË DHËNAT TEKNIKE
8.1 Fleta e informacionit të produktit
Marka tregtare
AEG
SHQIP
Modeli
AGE62516NX 925052854,
925052887
Kategoria
8. Ngrirës vertikal
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në
rezultatet e testit standard për 24 orë. Konsumi
aktual i energjisë do të varet nga mënyra e
përdorimit të pajisjes dhe vendit ku ndodhet ajo
292
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
-
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
229
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
229
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin
më të lartë të ruajtjes (l)
****
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera > 14
°C (°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
-
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
Po
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
15
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
20
Klasi i klimës
SN-N-ST-T
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën synohet
të përdoret pajisja, në °C
10
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën synohet
të përdoret pajisja, në °C
43
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
42
Pajisje inkaso Po/Jo
Jo
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm
për ruajtjen e verës Po/Jo
Jo
13
14
www.aeg.com
8.2 Të dhënat teknike shtesë
Lartësia
1850 mm
Gjerësia
595 mm
Thellësia
668 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e
jashtme ose të brendshme të pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
9. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
15
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 15
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.............................................................................17
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 19
4. РАКУВАЊЕ........................................................................................................ 20
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 22
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ............................................................................................23
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ........................................................................... 24
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................... 26
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
16
www.aeg.com
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Овој апарат може да се користи од страна на деца
меѓу 3 и 8 годишна возраст и лицата со големи и
сложени препреки во развојот, ако истите се
соодветно обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
1.2 Општа безбедност
•
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство
и за други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база на спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената
конструкција, треба да се ослободени од пречки.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
17
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички
уреди или вештачки средства за забрзување на
топењето освен оние што ги препорачува
производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични
апарати внатре во преградите на апаратот за
чување храна, освен ако не е вид којшто е
препорачан од страна на производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи,
како на пример конзерви со аеросол и со запалив
гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
•
•
•
•
Овозможете кружење на воздухот
околу апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако
сте ја замениле вратата почекајте
најмалку 4 часа пред да го поврзете
апаратот на струја. Ова
овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква
работа на самиот апарат (на пр.
промена на врата), извадате го
кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во
близина на радијатори или
шпорети, рерна или површини за
готвење.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
Не го изложувајте апаратот на
дожд.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева
светлина.
Не го монтирајте овој апарат во
многу влажни и студени места.
Кога го преместувате апаратот,
кренете го предниот дел за да
спречите гребење на подот.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога го поставуваме
апаратот, проверете дали
гајтанот за струја е
заплеткан или оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете адаптери со
повеќе приклучоци и
продолжни кабли.
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или
со електричар за да ги смени
електричните компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под
нивото на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со
високо ниво на компатибилност со
околината. Внимавајте да не гo
оштетите водот за ладење кој содржи
изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте електрични апарати (на
пр. уред за правење сладолед) во
апаратот освен ако тоа не е
наведено од страна на
производителот.
Ако дојде до оштетување на колото
за ладење, проверете дали има
пламен и извор на оган во
просторијата. Проветрувајте ја
просторијата.
Не дозволувајте жешки предмети
да ги допираат пластичните делови
на апаратот.
Не ставајте газирани пијалоци во
комората за замрзнување. Ова ќе
создаде притисок во садот со
пијалак.
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
Не вадете ги и не допирајте ги
предметите од комората за
замрзнување ако рацете ви се
водени или влажни.
Не замрзнувајте храна што веќе
била одмрзната.
Следете ги упатствата за чување
замрзната храна што се наоѓаат на
пакувањето.
Завиткајте ја храната во материјал
кој е безбеден за чување на храна
пред да ја ставите во преградата на
замрзнувачот.
МАКЕДОНСКИ
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
Видот на светло кое се користи за
овој апарат, е само за домашна
употреба. Не употребувајте ја за
осветлување во куќата.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во
уредот за ладење. Само
квалификувано лице смее да го
одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на
одводот на фрижидерот и ако е
потребно исчистете го. Ако одводот
е блокиран, ќе се собира одмрзната
вода на дното на апаратот.
•
Користете само оригинални
резервни делови.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се
еколошки производи.
Изолациската пена содржи запалив
гас. Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење
којшто се наоѓа во близина на
разменувачот на топлина.
2.6 Сервисирање
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Поставување
Овој апарат може да биде поставен
внатре, на суво и добро проветрено
место, каде што околната температура
е соодветна на климатската класа
укажана на плочката со спецификации
на апаратот:
19
Климат
ска
класа
Температура на околината
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
3.2 Поврзување на струја
•
Пред да го приклучите, проверете
дали напонот и фреквенцијата
прикажани на плочката со
спецификации одговараат на
20
www.aeg.com
•
•
вашата домашна електрична
мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за
напојување со струја е со
заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со
посебно вземјување во согласност
со прописите за електрична
енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
•
безбедносни мерки не се
испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
3.3 Монтажа на апаратот и
менување на вратата
Ве молиме да ги видите
посебните упатства за
монтажа (услови за
вентилација, нивелирање)
и менување на врата.
4. РАКУВАЊЕ
4.1 Контролна плоча
1
6
5
4
3
2
1 Приказ
2 Копче за зголемување на
температурата
3 Копче за намалување на
температурата
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Фабрички дефинираните звуци на
копчињата може да се сменат со
заедничко притискање на копчето
Mode и на копчето за намалување на
Температурата неколку секунди.
Промената е повратна.
Приказ
A
B
C
F E D
A. Функција на тајмерот
B. функција FROSTMATIC
C. Показно светло за температура
D. Показно светло за аларм
МАКЕДОНСКИ
E. функција ChildLock
F. функција DrinksChill
4.2 Вклучување
4.5 Аларм за висока
температура
1. Ставете го приклучокот за струја
во штекерот.
2. Притиснете го копчето на апаратот
ON/OFF ако е исклучен екранот.
Звукот на алармот може да се огласи
по неколку секунди.
Показните светла за температура ја
покажуваат фабрички поставената
температура.
За да го ресетирате алармот,
погледнете во „Аларм за висока
температура“.
За да изберете друга поставена
температура, погледнете во
„Регулирање на температурата“.
Ако на екранот се појави "dEMo",
погледнете го делот „Решавање на
проблеми“.
4.3 Исклучување
1. Притискајте ON/OFF неколку
секунди.
Екранот се исклучува.
2. Извадете го приклучникот за струја
од штекерот.
4.4 Регулирање на
температурата
Поставената температура на
замрзнувачот може да се прилагоди
со притискање на копчето за
температура.
Стандардни температури:
• -18°C за замрзнувачот
Температурниот показател ја
прикажува поставената температура.
Поставената температура
ќе се достигне за 24 часа.
По прекин во електричното
напојување, поставената
температура останува
зачувана.
21
Зголемувањето на температурата во
преградата на замрзнувачот (на
пример, поради поранешен прекин во
напојувањето со струја) се покажува
со:
•
•
трепкање на показните светла за
аларм и температура на
замрзнувачот;
зуење.
Притиснете го кое било копче и
ресетирајте го алармот.
Ѕвоното се исклучува.
Температурниот показател на
замрзнувачот неколку секунди ја
покажува највисоката достигната
температура. Потоа повторно ја
прикажува поставената температура.
Показното светло за алармот
продолжува да трепка додека не се
вратат нормалните услови.
4.6 функција FROSTMATIC
Оваа функцијата го забрзува
замрзнувањето на свежа храна и ги
штити прехрамбените производи кои
се веќе складирани од топлење.
1. Притискајте на копчето Mode
bнеколку пати се додека не светне
иконата FROSTMATIC.
2. Притиснете на копчето OK за да го
потврдите изборот.
Се појавува показателот
FROSTMATIC.
Оваа функција се
исклучува автоматски по
52 часа.
За да ја исклучите
функцијата пред да
заврши автоматски,
повторувајте ги чекорите
додека не се исклучи
показното светло
FROSTMATIC.
22
www.aeg.com
4.7 Алар за отворена врата
Ако вратата е оставена отворена за
околу 90 секунди, звучниот сигнал
започнува и трепка показното светло
за аларм.
Алармот запира после затворање на
вратата. За времетраењето на
алармот, звучниот сигнал може да се
исклучи со притискање на кое било
копче.
4.8 функција DrinksChill
Функцијата треба да се користи за да
поставување на звучниот аларам на
претходно одредено време, на пример
кога за одреден рецепт е потребно
ладење на прехрамбени производи
одреден временски период.
Се појавува показателот DrinksChill.
Тајмерот започнува да трепка (min).
Можете да го менувате времето кога
сакате во текот на одбројувањето и на
крајот, со притискање на копчето за
намалување на температурата и на
копчето за зголемување на
температурата.
На крајот на одбројувањето, показното
светло DrinksChill трепка и се огласува
звучен аларм. Притиснете го копчето
OK за да го исклучите звукот и да ја
прекинете функцијата.
Функцијата можете да ја исклучите во
секое време за време на
одбројувањето, со повторување на
чекорите за функцијата додека да се
изгасне показното светло.
4.9 Функција ChildLock
Исто така е корисно кога е потребен
потсетик за да не се заборават
шишињата поставени во замрзнувачот
за побрзо ладење.
Вклучете ја функцијата ChildLock за да
ги заклучите копчињата од ненамерно
притискање.
1. Притискајте го копчето Mode сè
додека не се појави соодветниот
симбол.
Показателот DrinksChill трепка.
Тајмерот неколку секунди ја прикажува
поставената вредност (30 минути).
2. Притиснете го копчето за пониска
и повисока температура за да ја
промените поставената вредност
на Тајмерот од 1 до 90 минути.
3. Притиснете го OK за да потврдите.
1. Притискајте го копчето Mode сè
додека не се појави соодветниот
симбол.
Показното светло ChildLock трепка.
2. Притиснете OK за да потврдите.
Се прикажува показното светло
ChildLock.
За да ја исклучите функцијата
ChildLock, повторете ја постапката
додека не се исклучи показното светло
ChildLock.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Чување на замрзната
храна
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во комората, оставете
апаратот да работи барем 2 часа со
FROSTMATIC вклучена функција .
Фиоките на замрзнувачот ви
овозможуваат брзо и лесно наоѓање
на пакувањето со храна кое што го
барате. Ако треба да зачувате голема
количина на храна, извадете ги сите
фиоки освен долната фиока која што
треба да биде на своето место за да
обезбеди добра циркулација на
воздухот. На сите полици можно е да
ставите храна којашто е испакната
најмногу 15 mm од вратата.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Во случај на случајно
одмрзнување, на пример
поради снемување струја,
ако немало струја подолго
време од вредноста
прикажана под ставката
„време на одржување“ во
табелата за технички
карактеристики,
одмрзнатата храна мора
да се консумира брзо или
да се зготви веднаш, а
потоа повторно да се
замрзне (откако ќе се
излади).
5.2 Замрзнување на свежа
храна
Преградата за замрзнување е погодна
за замрзнување на свежа храна и за
долгорочно чување на замрзната и
длабоко замрзната храна.
23
За да замрзнете мала количина на
свежа храна, не е неопходно да ја
менувате моменталната поставка.
За да замрзнете свежа храна,
вклучете ја функцијата FROSTMATIC
најмалку 24 часа пред да ја ставите
храната во замрзнувачот.
Свежата храна за замрзнување
ставете ја во двете горни прегради.
Максималното количество храна што
може да се смрзне за 24 часа е
одредено на плочката со
спецификации.
Замрзнувањето трае 24 часа: во текот
на овој период не требa да додавате
друга храна за замрзнување.
Кога ќе заврши замрзнувањето,
вратете на потребната температура
(видете во „Функција FROSTMATIC“).
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Чистење на
внатрешноста
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно
избришете ги.
ВНИМАНИЕ!
Не користите детергенти,
абразивни средства,
средства за чистење со
хлор или на база на масло
затоа што може да ја
оштетат политурата.
6.2 Периодично чистење
ВНИМАНИЕ!
Не влечете ги, не
поместувајте ги и не
оштетувајте ги цевките
и/или каблите внатре во
апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и
додатоците со млака вода и со
неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги
заптивките на вратата и бришете
ги за да бидат чисти и без
остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со
четка кондензаторот и
компресорот на задната страна на
апаратот.
24
www.aeg.com
Со тоа се подобрува работењето
на апаратот и се штеди
електрична енергија.
6.3 Одмрзнување на
замрзнувачот
Комората во замрзнувачот нема мраз.
Тоа значи дека не се формира мраз
додека работи, ниту на внатрешните
ѕидови, ниту на храната.
1. Откачете го апаратот од
електричната мрежа.
2. Извадете ја сета храна.
3. Исчистете го апаратот и сите
додатоци.
4. Оставете ја вратата/вратите
отворени за да спречите
непријатни миризби.
6.4 Периоди на неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве мерки
за заштита:
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот
стои стабилно.
Се вклучува звучен или
визуелен аларм.
Апаратот бил вклучен
неодамна и
температурата е уште
висока.
Видете во „Аларм за
отворена врата“ или „Аларм
за висока температура“.
Температурата во
апаратот е превисока.
Видете во „Аларм за
отворена врата“ или „Аларм
за висока температура“.
На екранот за
температура прикажан е
квадратен симбол
наместо бројки.
Проблем со сензорот за
температура.
Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар (системот
за ладење ќе продолжи да ја
одржува храната ладна, но
нема да може да се направи
приспособување на
температурата).
Светлото не работи.
Светлото е во состојба на Затворете ја и отворете ја
мирување.
вратата.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
25
Можна причина
Решение
Светлото не е исправно.
Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар.
Температурата не е
правилно поставена.
Видете во поглавјето
„Ракување"/"Контролна
плоча“.
Истовремено се внесени
многу производи.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на плочката
за спецификации.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Вклучена е функцијата
FROSTMATIC.
Видете во „Функција
FROSTMATIC“.
Компресорот не
започнува да работи
веднаш по притискање на
FROSTMATIC, или после
менување на
температурата.
Тоа е нормално, нема
никаков дефект.
Копресорот започува да
работи по одредено време.
Има вода на подот.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето со
садот за испарување.
Температурата не може
да се постави.
Вклучена е функцијата
FROSTMATIC или
COOLMATIC.
Исклучете ја FROSTMATIC
или COOLMATIC рачно, или
почекајте со поставувањето
на температурата додека
функцијата не се ресетира
автоматски. Видете во
„Функција FROSTMATIC или
COOLMATIC“.
DEMO не се појави на
екранот.
Апаратот е во демо
режим.
Држете го OK притиснато
околу 10 секунди, додека да
се слушне долготраен звук и
екранот се гасне кратко
време.
Компресорот работи
непрекинато.
26
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Температурата во
апаратот е премногу
ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/пониска
температура.
Температурата на
производите е превисока.
Оставете ги производите да
се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Вклучена е функцијата
FROSTMATIC.
Видете во „Функција
FROSTMATIC“.
Страничните плочи на
апаратот се топли.
Ова е нормална состојба
предизвикана од
работење на
разменувачот на топлина.
Осигурете се дека има
најмалку 30 mm простор
меѓу секоја страна на
апаратот и околниот мебел
кога собната температура
надминува 38°C.
Вратите не се отвораат
лесно.
Сте се обиделе да ја
отворите вратата веднаш
после затворањето.
Почекајте неколку секунди
меѓу затворањето и
повторното затворање на
вратата.
Во случај овие совети да
не дадат резултат, јавете
се во најблискиот
Овластен сервисен
центар.
Уредот за осветлување смее да се
заменува само во сервис. Обратете се
во Овластениот сервисен центар.
7.2 Замена на светлото
Апаратот е опремен со LED
внатрешно светло со долг работен
век.
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
8.1 Информативен лист за производ
Трговска марка
AEG
Модел
AGE62516NX 925052854,
925052887
Категорија
8. Исправен замрзнувач
Класа на енергетска ефикасност
A+
МАКЕДОНСКИ
Потрошувачка на енергија во kWh годишно, врз
основа на резултати од стандареден тест за 24
часа. Моменталната потрошувачка на енергија
ќе зависи од тоа како апаратот се користи и каде
е поставен
292
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
-
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
-
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
Волумен за складирање во литри, Целосен
229
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач
229
Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други оддели
-
Рангирање со ѕвезда на одделот на замрзнувал
со најголем волумен за складирање (л)
****
Одредување на температура на другите оддели
> 14 °C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
-
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
Да
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
15
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
20
Климатска класа
SN-N-ST-T
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
43
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
42
Вградено во апарат ДА/НЕ
Не
Апаратот е наменет единствено за чување на
вино ДА/НЕ
Не
8.2 Дополнителни технички
податоци
Висина
1850 mm
Широчина
595 mm
Длабочина
668 mm
Волтажа
230 - 240 V
27
28
www.aeg.com
Фреквенција
надворешната или внатрешната
страна од апаратот и на етикетата за
енергија.
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на
9. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
29
30
www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
31
280157848-A-142019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising