AEG | AGE62526NX | User manual | Aeg AGE62526NX Handleiding

Aeg AGE62526NX Handleiding
AGE62526NX
NL
EN
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Vriezer
User Manual
Freezer
Notice d'utilisation
Congélateur
Benutzerinformation
Gefriergerät
2
15
27
40
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. MONTAGE .................................................................................................................. 6
4. BEDIENING..................................................................................................................7
5. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................9
6. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................10
7. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................10
8. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................12
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
NEDERLANDS
3
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
kantoren of andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
andere woonomgevingen
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen
altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor
losstaande als ingebouwde modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
behalve die middelen die door de fabrikant zijn
aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
of metalen voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
met drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Zorg ervoor dat rond het apparaat
lucht kan circuleren.
• Bij de eerste installatie of na het
omdraaien van de deur moet u
minstens 4 uur wachten voordat u het
apparaat op de stroom aansluit.
Hierdoor kan de olie terug in de
compressor stromen.
• Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u handelingen aan het
apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
van de deur).
• Installeer het apparaat niet in de
nabijheid van radiatoren, fornuizen,
ovens of kookplaten.
• Stel het apparaat niet bloot aan
regen.
• Installeer het apparaat niet op een
plaats met direct zonlicht.
• Installeer dit apparaat niet in ruimtes
die te vochtig of te koud zijn.
• Til de voorkant van het apparaat op
als u hem wilt verplaatsen, om krassen
op de vloer te voorkomen.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Zorg er bij het plaatsen van
het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of
wordt beschadigd.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen
meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de
erkende servicedienst of een
elektricien om de elektrische
onderdelen te wijzigen.
• De stroomkabel moet lager blijven
dan het niveau van de stopcontact.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas met
een hoge ecologische compatibiliteit.
Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten
(bijv. ijsmachines) in het apparaat
tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
door de fabrikant.
5
• Als er schade aan het koelcircuit
optreedt, zorg er dan voor dat er zich
geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer
bevinden. Lucht de ruimte indien dit
gebeurt.
• Zet geen hete items op de
kunststofonderdelen van het
apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende
dranken in het vriesvak. Dit zal extra
druk in de drankfles veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
• Raak de compressor of condensator
niet aan. Ze zijn heet.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of
vochtige handen items uit het vriesvak
verwijderd of aanraakt.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit
opnieuw in.
• Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
• Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel
alvorens het in het vriesvak te
plaatsen.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• De soort lamp die in dit apparaat
gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijke apparaten.
Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
6
www.aeg.com
personen mogen de eenheid
onderhouden en herladen.
• Controleer regelmatig de afvoer van
het apparaat en reinig het indien
nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
er water op de bodem van het
apparaat liggen.
2.6 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.7 Verwijdering
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deur om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
• Het koelcircuit en de
isolatiematerialen van dit apparaat
zijn ozonvriendelijk.
• Het isolatieschuim bevat ontvlambare
gassen. Neem contact met uw
plaatselijke overheid voor informatie
m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
• Veroorzaak geen schade aan het deel
van de koeleenheid dat zich naast de
warmtewisselaar bevindt.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Opstelling
Het apparaat moet geïnstalleerd worden
op een droge, goed geventileerde plaats
binnen waar de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse die
vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaat- Omgevingstemperatuur
klasse
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
3.2 Elektrische aansluiting
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat
het voltage en de frequentie op het
typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard
is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende
regels. Raadpleeg hiervoor een
gekwalificeerd elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet
opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.
3.3 Installatie van het apparaat
en het omdraaien van de deur
Raadpleeg afzonderlijke
instructies voor installatie
(ventilatievereisten, waterpas
zetten) en omdraaien van de
deur.
NEDERLANDS
4. BEDIENING
4.1 Bedieningspaneel
1
6
5
4
3
2
1 Scherm
2 Toets om de temperatuur hoger te
zetten
3 Toets om de temperatuur lager te
zetten
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde
geluid van toetsen te wijzigen door de
Mode-toets en de toets om de
temperatuur kouder te zetten,
tegelijkertijd gedurende enkele
seconden in te drukken. U kunt deze
wijziging ongedaan maken.
Scherm
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Timer-functie
FROSTMATIC-functie
Indicatielampje voor temperatuur
Alarmlampje
4.2 Inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het
apparaat als het display uit is.
Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
E. ChildLock-functie
F. DrinksChill-functie
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
Raadpleeg als "dEMo" op het display
verschijnt het hoofdstuk "Problemen
oplossen".
4.3 Uitschakelen
1. Houd ON/OFF een paar seconden
ingedrukt.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
7
8
www.aeg.com
4.4 Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de
vriezer kan worden aangepast door op
de temperatuurknop te drukken.
Standaardtemperatuur:
• -18°C voor de vriezer
Het temperatuurlampje toont de
ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur
zal binnen 24 uur worden
bereikt. Na een
stroomonderbreking blijft de
ingestelde temperatuur
opgeslagen.
4.5 Alarm bij hoge
temperatuur
Een toename van de temperatuur in de
vriesruimte (bijvoorbeeld door een
eerdere stroomuitval) wordt aangegeven
door:
• knipperende indicatielampjes van het
alarm en de temperatuur in de vriezer;
• het geluid van de zoemer.
Druk op een willekeurige toets om het
alarm te resetten.
De zoemer gaat uit.
Het temperatuurlampje van de vriezer
toont de hoogste temperatuur
gedurende een aantal seconden. En
toont dan weer de ingestelde
temperatuur.
Het alarmindicatielampje blijft knipperen
totdat de normale omstandigheden zijn
hersteld.
4.6 FROSTMATIC-functie
Deze functie versnelt het invriezen van
verse levensmiddelen en beschermt al
opgeslagen levensmiddelen tegen
opwarming.
1. Druk herhaaldelijk op de Mode-knop
totdat het pictogram FROSTMATIC
knippert.
2. Druk op de toets OK om uw keuze te
bevestigen.
Het FROSTMATIC-lampje wordt
getoond.
Deze functie deactiveert
automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te
schakelen voor de
automatische uitschakeleing,
herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende
pictogram FROSTMATIC
verdwijnt.
4.7 Alarm bij open deur
Als de deur circa 90 seconden open blijft
staan, start het geluidsalarm en knippert
het alarmlampje.
Het alarm stop als de deur wordt
gesloten. Tijdens het alarm kan het
geluidssignaal worden uitgeschakeld
door op een willekeurige knop te
drukken.
4.8 DrinksChill-functie
Deze functie wordt gebruikt om een
geluidsalarm op de gewenste tijd in te
stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in
een recept staat dat producten een
bepaalde tijd moet afkoelen.
Deze functie is ook handig als u eraan
moet worden herinnerd dat u flessen in
de vriezer hebt gelegd om snel af te
koelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DrinksChill-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele
seconden de ingestelde waarde (30
minuten).
2. Druk op de knop Temperatuur lager
of de knop Temperatuur hoger om
de waarde van de timer te wijzigen
van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets voor
het hoger zetten van de temperatuur te
drukken.
NEDERLANDS
Op het einde van de aftelling knippert
het DrinksChill-lampje en klinkt een
alarm. Druk op de OK-toets om het
geluid uit te schakelen en de functie te
deactiveren.
Om de functie tijdens het aftellen op elk
gewenst moment uit te schakelen,
herhaalt u de functiestappen tot het
indicatielampje verdwijnt.
4.9 ChildLock-functie
9
vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te
schakelen, herhaalt u de procedure
totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
Activeer de functie ChildLock om de
bediening van de knoppen te
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is
inschakelt, dient u het apparaat minstens
2 uur te laten werken met de
FROSTMATIC functie ingeschakeld. De
vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en
makkelijk kan vinden. Indien grote
hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades
behalve de onderste lade die nodig is
voor een goede luchtcirculatie. Het
voedsel kan op alle schappen tot 15 mm
ver naar de deur uitsteken.
WAARSCHUWING!
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als
de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische
kenmerken onder 'maximale
bewaartijd bij stroomuitval'
is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden
ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
5.2 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het
invriezen van vers voedsel en om
diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
Om kleine hoeveelheden vers voedsel in
te vriezen is het niet nodig om de
instelling te veranderen.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de
functie FROSTMATIC minimaal 24 uur
voordat u deze in het vriesvak legt.
Plaats het verse voedsel dat u in wilt
vriezen in de twee bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid voedsel die in
24 uur kan worden ingevroren wordt
aangegeven op het typeplaatje.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
tijdens deze periode geen ander voedsel
toe om in te vriezen.
Wanneer het invriesproces is voltooid, de
vereiste temperatuur weer instellen (zie
"FROSTMATIC functie").
5.3 Koude-accumulatoren
De vriezer is uitgerust met minstens een
koude accumulator die de bewaartijd
verlengt in geval van een
stroomonderbreking of stroomuitval.
10
www.aeg.com
6. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om de
typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP!
Gebruik geen
reinigingsmiddelen,
schuurpoeders, chloor of
reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
6.2 Periodieke reiniging
LET OP!
Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant
van het apparaat en
verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP!
Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de
accessoires schoon met lauw water
en wat neutrale zeep.
7. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
2. Controleer de afdichtingen
regelmatig en wrijf ze schoon om u
ervan te verzekeren dat ze schoon en
vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig
droog.
4. Maak indien toegankelijk de
condensor en de compressor aan de
achterkant van het apparaat schoon
met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat
verbeteren en het
elektriciteitsverbruik reduceren.
6.3 De vriezer ontdooien
Het vriesvak is vorstvrij. Dit betekent dat
er geen rijp gevormd wordt als het
vriesvak werkt, noch op de
binnenwanden, noch op het voedsel.
6.4 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen als het apparaat
gedurende lange tijd niet gebruikt
wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle
toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te
voorkomen.
NEDERLANDS
11
7.1 Wat moet u doen als ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig
en stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat
stabiel staat.
Er is een hoorbaar of zichtbaar alarm.
De kast is kortgeleden aan- Zie "Deur open alarm/aanduigezet of de temperatuur is ding" of "Alarm/aanduiding
nog steeds te hoog.
hoge temperatuur".
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Zie "Deur open alarm/aanduiding" of "Alarm/aanduiding
hoge temperatuur".
Er verschijnt een vierkant
Probleem met de temperasymbool in plaats van getal- tuur van de sensor.
len op het temperatuurdisplay.
Neem contact op met onze
servicedienst (het koelsysteem
blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden,
maar de temperatuur kan niet
aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de
stand-by-stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met onze
servicedienst.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.
Er worden veel producten
tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was
te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "FROSTMATIC”.
De compressor werkt continu.
De compressor start niet
Dit is normaal, er is geen
onmiddellijk na het drukken storing.
op FROSTMATIC of na het
veranderen van de temperatuur.
Er ligt water op de vloer.
De compressor start na een
korte tijd.
De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer vast
aangesloten op de verdam- op de verdamperbak.
perbak boven de compressor.
12
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur kan niet
worden ingesteld.
De functie FROSTMATIC of Schakel FROSTMATIC of
COOLMATIC is ingeschaCOOLMATIC handmatig uit of
keld.
wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur
in te stellen. Zie "FROSTMATIC of COOLMATIC functie".
DEMO verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet Stel een hogere/lagere temgoed ingesteld.
peratuur in.
Houd OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang geluid klinkt en het display even
uitschakelt.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
De functie FROSTMATIC is
ingeschakeld.
Raadpleeg functie "FROSTMATIC”.
De zijpanelen van het appa- Dit is een normale situatie
raat worden warm.
die wordt veroorzaakt door
de werking van de warmtewisselaar.
Zorg ervoor dat er bij een omgevingstemperatuur van boven de 38°C tussen ieder apparaat en het omliggende
meubilair minstens een afstand van 30 mm wordt aangehouden.
Deur gaat niet makkelijk
open.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
U probeerde de deur na
het sluiten meteen weer te
openen.
Bel, wanneer het advies niet
tot resultaten leidt, onze
servicedienst voor dit merk.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
verlichting vervangen. Neem contact op
met de klantenservice.
7.2 Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een
ledbinnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
8. TECHNISCHE GEGEVENS
8.1 Productinformatieblad
Handelsmerk
AEG
NEDERLANDS
Model
AGE62526NX 925052897,
925052863
Categorie
8. Diepvrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de
resultaten van standaardtests gedurende 24 uur.
Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de
manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de
plaats waar het zich bevindt
229
Opslagvolume in liter, koelkast
-
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
229
Opslagvolume in liter, diepvries
229
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste
opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C), indien van toepassing
Vorstvrij (J/N), koelkast
-
Vorstvrij (J/N), vriezer
Ja
conserveringsduur bij stroomuitval in h
28
Vriesvermogen in kg/24h
20
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
42
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn J/N
Nee
13
14
www.aeg.com
8.2 Aanvullende technische
gegevens
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
668 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
van het apparaat en op het energielabel.
9. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
ENGLISH
15
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION........................................................................................... 15
2. SAFETY INSTRUCTIONS...........................................................................................17
3. INSTALLATION..........................................................................................................19
4. OPERATION...............................................................................................................19
5. DAILY USE.................................................................................................................. 21
6. CARE AND CLEANING.............................................................................................22
7. TROUBLESHOOTING............................................................................................... 22
8. TECHNICAL DATA.................................................................................................... 24
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please
spend a few minutes reading to get the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registeraeg.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance,
carefully read the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible for any injuries or
damage that are the result of incorrect installation or
usage. Always keep the instructions in a safe and
accessible location for future reference.
16
www.aeg.com
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
This appliance may be used by children between 3
and 8 years of age and persons with very extensive
and complex disabilities, if they have been properly
instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept
away from the appliance unless continuously
supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
1.2 General Safety
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the
appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other
than those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless
ENGLISH
•
•
•
•
17
they are of the type recommended by the
manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure the air can circulate around
the appliance.
• At first installation or after reversing
the door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the
door), remove the plug from the
power socket.
• Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
• Do not expose the appliance to the
rain.
• Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
• Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
• When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.
WARNING!
When positioning the
appliance, ensure the supply
cord is not trapped or
damaged.
WARNING!
Do not use multi-plug
adapters and extension
cables.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
plug, mains cable, compressor).
Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the
electrical components.
18
www.aeg.com
• The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
WARNING!
Risk of injury, burns, electric
shock or fire.
The appliance contains flammable
gas, isobutane (R600a), a natural gas with
a high level of environmental
compatibility. Be careful not to cause
damage to the refrigerant circuit
containing isobutane.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
• Do not store flammable gas and
liquid in the appliance.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
• Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
• Do not freeze again food that has
been thawed.
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact
material before putting it in the
freezer compartment.
2.4 Internal lighting
WARNING!
Risk of electric shock.
• The type of lamp used for this
appliance is for household appliances
only. Do not use it for house lighting.
2.5 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
• This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
• Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.6 Service
• To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
• Use original spare parts only.
2.7 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
• The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
• The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
ENGLISH
19
• Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
3. INSTALLATION
WARNING!
Refer to Safety chapters.
3.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
rating plate correspond to your
domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
• The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
3.3 Installation of the
appliance and door reversal
Please refer to separate
instructions on installation
(ventilation requirements,
levelling) and door reversal.
3.2 Electrical connection
• Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
4. OPERATION
4.1 Control panel
1
6
1
2
3
4
Display
Temperature warmer button
Temperature colder button
OK
5
4
3
5 Mode
6 ON/OFF
2
20
www.aeg.com
It is possible to change the predefined
sound of buttons by pressing together
Mode and Temperature colder button
for some seconds. Change is reversible.
Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Timer function
FROSTMATIC function
Temperature indicator
Alarm indicator
E. ChildLock function
F. DrinksChill function
4.2 Switching on
4.5 High temperature alarm
1. Connect the mains plug to the power
socket.
2. Press the appliance ON/OFF if the
display is off.
The alarm buzzer could operate after few
seconds.
The temperature indicators show the set
default temperature.
To reset the alarm refer to "High
temperature alarm".
An increase in the temperature in the
freezer compartment (for example due to
an earlier power failure) is indicated by:
• flashing of the alarm and freezer
temperature indicators;
• sounding of the buzzer.
If "dEMo" appears on the display, refer
to "Troubleshooting" chapter.
Press any button to reset the alarm.
The buzzer switches off.
The freezer temperature indicator shows
the highest temperature reached for a
few seconds. Then show again the set
temperature.
The alarm indicator continues to flash
until the normal conditions are restored.
4.3 Switching off
4.6 FROSTMATIC function
1. Press ON/OFF for a few seconds.
The display switches off.
2. Disconnect the mains plug from the
power socket.
This function accelerates the freezing of
fresh food and protects food products
already stored from warming.
To select a different set temperature
refer to "Temperature regulation".
4.4 Temperature regulation
The set temperature of the freezer may
be adjusted by pressing the temperature
button.
Default temperature:
• -18°C for the freezer
The temperature indicator shows the set
temperature.
The set temperature will be
reached within 24 hours.
After a power failure the set
temperature remains stored.
1. Press Mode button repeatedly until
FROSTMATIC icon flashes.
2. Press OK button to confirm your
selection.
The FROSTMATIC indicator is displayed.
This function deactivates
automatically after 52 hours.
To switch off the function
before its automatic end,
repeat the steps until the
FROSTMATIC indicator
disappears.
ENGLISH
4.7 Door open alarm
If the door is left open for approximately
90 seconds, the acoustic alarm starts and
alarm indicator flashes.
The alarm stops after closing the door.
During the alarm, the acoustic signal can
be muted by pressing any button.
21
The Timer starts to flash (min).
It is possible to change the time at any
time during the countdown and at the
end by pressing the Temperature colder
button and the Temperature warmer
button.
4.8 DrinksChill function
At the end of the countdown, the
DrinksChill indicator flashes and an alarm
sounds. Press OK to switch off the sound
and deactivate the function.
Use this function to set an acoustic alarm
at the preferred time for example when a
recipe requires to cool down food
products for a certain length of time.
It is possible to deactivate the function at
any time during the countdown by
repeating the function steps, until the
indicator disappears.
It is also useful when a reminder is
needed not to forget the bottles placed
in the freezer for fast cooling.
4.9 ChildLock function
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The DrinksChill indicator flashes.
The Timer shows the set value (30
minutes) for a few seconds.
2. Press the Temperature colder or
Temperature warmer button to
change the Timer set value from 1 to
90 minutes.
3. Press OK to confirm.
The DrinksChill indicator is displayed.
Activate the ChildLock function to lock
the buttons from unintentional
operation.
1. Press Mode until the corresponding
icon appears.
The ChildLock indicator flashes.
2. Press OK to confirm.
The ChildLock indicator is shown.
To deactivate the ChildLock function,
repeat the procedure until the ChildLock
indicator goes off.
5. DAILY USE
WARNING!
Refer to Safety chapters.
5.1 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours with the FROSTMATIC
function turned on. The freezer drawers
ensure that it is quick and easy to find
the food package you want. If large
quantities of food are to be stored,
remove all drawers except for the
bottom drawer which needs to be in
place to provide good air circulation. On
all shelves it is possible to place food
that protrude until 15 mm from the door.
WARNING!
In the event of accidental
defrosting, for example due
to a power failure, if the
power has been off for
longer that the value shown
in the technical
characteristics chart under
"rising time", the defrosted
food must be consumed
quickly or cooked
immediately and then refrozen (after cooling).
5.2 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze small amount of fresh food it is
not necessary to change the present
setting.
22
www.aeg.com
To freeze fresh food activate the
FROSTMATIC function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in
the freezer compartment.
Place the food to be frozen in the two
top compartments.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate.
When the freezing process is complete,
return to the required temperature (see
"FROSTMATIC Function").
5.3 Cold accumulators
The freezer contains at least one cold
accumulator which increases storage
time in the event of a power cut or
breakdown.
The freezing process lasts 24 hours:
during this period do not add other food
to be frozen.
6. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
6.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
CAUTION!
Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine
or oil-based cleaners as they
will damage the finish.
6.2 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or
damage any pipes and/or
cables inside the appliance.
CAUTION!
Do not damage the cooling
system.
The equipment has to be cleaned
regularly:
7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This will improve the performance of
the appliance and save electricity
consumption.
6.3 Defrosting of the freezer
The freezer compartment is frost free.
This means that there is no build up of
frost when it is in operation, neither on
the internal walls, nor on the foods.
6.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
ENGLISH
23
7.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
Audible or visual alarm is
on.
The cabinet has been recently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door Open Alarm/
Indicator" or "High Temperature Alarm/Indicator".
The temperature in the appliance is too high.
Refer to "Door Open Alarm/
Indicator" or "High Temperature Alarm/Indicator".
A square symbol is shown
instead of numbers on the
temperature display.
Temperature sensor problem.
Contact the nearest Authorised Service Centre (the cooling system will continue to
keep food products cold, but
temperature adjustment will
not be possible).
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by
mode.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Contact the nearest Authorised Service Centre.
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation"/"Control
Panel" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait a few hours and then
check the temperature again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The FROSTMATIC function
is switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
The compressor does not
start immediately after
pressing the FROSTMATIC
or after changing the temperature.
This is normal, no error has
occurred.
The compressor starts after
some time.
Water flows on the floor.
The melting water outlet is Attach the melting water outnot connected to the evap- let to the evaporative tray.
orative tray above the compressor.
The compressor operates
continually.
24
www.aeg.com
Problem
Possible cause
Solution
Temperature cannot be set. The FROSTMATIC or
COOLMATIC function is
switched on.
Switch off FROSTMATIC or
COOLMATIC manually, or wait
until the function resets automatically to set the temperature. Refer to "FROSTMATIC
or COOLMATIC function".
DEMO appears on the display.
The appliance is in demonstration mode.
Keep the OK pressed for approximately 10 seconds until a
long sound is heard and display shuts off for a short time.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The food products temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
The FROSTMATIC function
is switched on.
Refer to "FROSTMATIC function".
Side panels of the appliance are warm.
This is a normal state
caused by operation of the
heat exchanger.
Make sure that there is at least
30 mm of space between each
side of the appliance and the
surrounding furniture when
the ambient temperature exceeds 38°C.
Door does not open easily.
You attempted to re-open
the door immediately after
closing.
Wait a few seconds between
closing and re-opening of the
door.
If the advice does not lead
to the desired result, contact
the nearest Authorised
Service Centre.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
7.2 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
8. TECHNICAL DATA
8.1 Product information sheet
Trade Mark
AEG
Model
AGE62526NX 925052897,
925052863
ENGLISH
Category
8. Upright freezer
Energy efficiency class
A++
Energy consumption in kWh per year, based on
standard test results for 24 hours. The actual energy
consumption will depend on how the appliance is
used and where it is located
229
Storage volume in litres, Fridge
-
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
229
Storage volume in litres, Freezer
229
Storage volume in litres, Chiller
-
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest stor- ****
age volume (l)
Design temperature of other compartments > 14 °C (°C), if any
Frost free (Y/N), Fridge
-
Frost free (Y/N), Freezer
Yes
Power cut safe in h
28
Freezing capacity in kg/24h
20
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appliance 10
is intended to be used, in °C
Highest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
42
Built in appliance Y/N
No
This appliance is intended to be used exclusively for No
the storage of wine Y/N
8.2 Additional technical data
Height
1850 mm
Width
595 mm
Depth
668 mm
Voltage
230 - 240 V
25
26
www.aeg.com
Frequency
50 Hz
internal side of the appliance and on the
energy label.
The technical information is situated in
the rating plate, on the external or
9. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
FRANÇAIS
27
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................27
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................29
3. INSTALLATION..........................................................................................................31
4. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 32
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 34
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................35
7. DÉPANNAGE.............................................................................................................36
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 38
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
28
www.aeg.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre
3 et 8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et
autres environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou
dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
29
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
• Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
• N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie.
• N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
• N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
30
www.aeg.com
• Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• L’appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
• Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
• Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche secteur.
• Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit
frigorifique contenant de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
• Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
• Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
• Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
• Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
• Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
• Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec
des aliments avant de les placer dans
le compartiment congélateur.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
• Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne les utilisez
pas pour éclairer votre logement.
FRANÇAIS
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
• Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération
doivent être effectués par un
professionnel qualifié.
• Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
31
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
• Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
• La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
• N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
3.2 Branchement électrique
• Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise à
la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
32
www.aeg.com
3.3 Installation de l'appareil et
réversibilité de la porte
Veuillez vous reportez aux
instructions séparées
relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise
de niveau) et à la
réversibilité de la porte.
4. FONCTIONNEMENT
4.1 Bandeau de commande
1
6
5
4
3
2
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la
température
3 Touche de diminution de la
température
4 OK
5 Mode
6 ON/OFF
Pour modifier la tonalité prédéfinie des
touches, appuyez simultanément sur la
touche Mode et la touche de diminution
de la température pendant plusieurs
secondes. Ce changement est réversible.
Affichage
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Fonction Minuteur
Fonction FROSTMATIC
Indicateur de température
Voyant d'alarme
4.2 Mise en marche
1. Branchez la fiche électrique de
l'appareil à la prise de courant.
E. Fonction ChildLock
F. Fonction DrinksChill
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de
l'appareil si l'affichage est éteint.
L'alarme sonore peut se déclencher au
bout de quelques secondes.
FRANÇAIS
33
Les indicateurs de température/voyants
du thermostat indiquent la température
programmée par défaut.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous
au paragraphe « Alarme haute
température ».
température la plus élevée atteinte. La
température programmée s'affiche
ensuite de nouveau.
Le voyant d'alarme continue de clignoter
jusqu'à ce que les conditions normales
soient restaurées.
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
4.6 Fonction FROSTMATIC
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
chapitre « En cas d'anomalie de
fonctionnement ».
4.3 Mise hors tension
1. Appuyez sur la touche ON/OFF
pendant quelques secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de
l'appareil de la prise de courant.
4.4 Réglage de la température
Le réglage de température du
congélateur peut être modifié en
appuyant sur la touche de température.
Température par défaut :
• -18 °C dans le congélateur
L'indicateur de température indique la
température programmée.
La température
programmée sera atteinte
sous 24 heures. Après une
coupure de courant, la
température programmée
reste enregistrée.
4.5 Alarme haute température
Une augmentation de la température
dans le compartiment congélateur (par
exemple à cause d'une coupure de
courant) est indiquée par :
• le clignotement des voyants d'alarme
et de température ;
• le déclenchement d'une alarme
sonore.
Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur
n'importe quelle touche.
L'alarme s'éteint.
L'indicateur de température/voyant du
thermostat du congélateur affiche
pendant quelques secondes la
Cette fonction accélère la congélation
des aliments frais et évite que les
aliments déjà présents ne se réchauffent.
1. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Mode, jusqu'à ce que le
voyant FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour
confirmer votre choix.
Le voyant FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête
automatiquement au bout
de 52 heures.
Pour désactiver la fonction
avant qu'elle ne s'arrête
automatiquement, répétez
la procédure jusqu'à ce que
le voyant FROSTMATIC
s'éteigne.
4.7 Alarme de porte ouverte
Si la porte reste ouverte pendant environ
90 secondes, le signal sonore se
déclenche et le voyant d'alarme clignote.
L'alarme s'interrompt dès que vous
fermez la porte. Lorsque l'alarme se
déclenche, le signal sonore peut être
désactivé en appuyant sur n'importe
quelle touche.
4.8 Fonction DrinksChill
Utilisez cette fonction pour régler une
alarme sonore à une heure souhaitée, ce
qui est utile par exemple lorsque l'on
souhaite refroidir une préparation
pendant un certain temps.
Elle est également utile lorsque vous
avez besoin d'un rappel pour ne pas
oublier que vous avez placé des
bouteilles dans le congélateur pour les
refroidir rapidement.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
34
www.aeg.com
L'indicateur DrinksChill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques
secondes la valeur programmée
(30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de diminution
ou d'augmentation de la
température pour changer la valeur
programmée de la minuterie de 1 à
90 minutes.
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
Le voyant DrinksChill s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Il est possible de modifier la durée à tout
moment et avant la fin du décompte en
appuyant sur la touche de diminution de
la température et sur la touche
d'augmentation de la température.
Une fois le décompte terminé, le voyant
DrinksChill clignote et un signal sonore
retentit. Appuyez sur la touche OK pour
arrêter le signal sonore et désactiver la
fonction.
Il est possible de désactiver une fonction
à tout moment pendant le décompte en
répétant les étapes de sélection de la
fonction, jusqu'à ce que le voyant
s'éteigne.
4.9 Fonction ChildLock
Activez la fonction ChildLock pour
verrouiller les touches et éviter toute
opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
ce que le symbole correspondant
s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock,
répétez la procédure jusqu'à ce que le
voyant ChildLock s'éteigne.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez l'appareil
fonctionner au moins pendant 2 heures
environ avec la fonction FROSTMATIC
activée avant d'introduire les produits
dans le compartiment. Les tiroirs de
congélation vous permettent de trouver
facilement et rapidement les aliments
dont vous avez besoin. Si vous devez
stocker une grande quantité d'aliments,
retirez tous les tiroirs et le bac à glaçons,
sauf le bac inférieur qui doit être en
place afin de permettre une circulation
d'air optimale. Vous pouvez ranger des
aliments sur toutes les clayettes en
respectant un espace de 15 mm avec la
porte.
AVERTISSEMENT!
En cas de décongélation
accidentelle, due par
exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus longtemps qu'indiqué
au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du
chapitre Caractéristiques
techniques, consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois
refroidis).
5.2 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Pour congeler de petites quantités
d'aliments frais, il n'est pas nécessaire de
modifier le réglage actuel.
Activez la fonction FROSTMATIC au
moins 24 heures avant d'introduire des
FRANÇAIS
aliments frais à congeler dans le
compartiment congélateur.
Placez les denrées à congeler dans les
deux compartiments supérieurs.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique.
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
35
Une fois le processus de congélation
terminé, revenez à la température
souhaitée (voir « Fonction
FROSTMATIC »).
5.3 Accumulateurs de froid
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet
d'augmenter l'autonomie de
conservation de votre appareil en cas de
coupure de courant ou de panne.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois, nettoyez l'intérieur et tous
les accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
6.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
6.3 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur est garanti
sans givre. Cela signifie qu'il n'y a aucune
formation de givre lorsqu'il est en
marche, ni sur les parois intérieures, ni
sur les aliments.
6.4 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
36
www.aeg.com
7. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Les signaux sonores et visuels sont activés.
L'appareil a récemment été
mis en marche ou la température est toujours trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme/Indicateur porte ouverte » ou « Alarme/Indicateur
haute température ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme/Indicateur porte ouverte » ou « Alarme/Indicateur
haute température ».
Un symbole carré apparaît à Problème de capteur de
la place des chiffres sur
température.
l'écran de température.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche (le
système de réfrigération continuera de maintenir les aliments au froid, mais le réglage
de la température n'est pas
possible).
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau
de commande ».
Le compresseur fonctionne
en permanence.
Trop de produits ont été in- Attendez quelques heures et
troduits simultanément.
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments à
l'appareil étaient trop
température ambiante avant
chauds.
de les mettre dans l'appareil.
La fonction FROSTMATIC
est activée
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
FRANÇAIS
Problème
Cause possible
Le compresseur ne démarre Ce phénomène est normal,
pas immédiatement après
il ne s'agit pas d'une anoavoir appuyé sur la touche
malie.
FROSTMATIC ou après
avoir changé la température.
De l'eau coule sur le sol.
37
Solution
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
Le tuyau d'évacuation de
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
l'eau au bac d'évaporation de
pas raccordé au bac d'éva- l'eau de dégivrage.
poration situé au-dessus du
compresseur.
Il est impossible de régler la La fonction FROSTMATIC
température.
ou COOLMATIC est activée.
Désactivez manuellement la
fonction FROSTMATIC ou
COOLMATIC, ou attendez
que la fonction se réinitialise
automatiquement avant de régler la température. Reportezvous au chapitre « Fonction
FROSTMATIC ou COOLMATIC ».
DEMO s'affiche sur le panneau.
Maintenez la touche OK enfoncée pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'un long
signal sonore retentisse et que
l'affichage s'éteigne pendant
un court instant.
L'appareil est en mode démonstration.
La température à l'intérieur Le thermostat n'est pas réde l'appareil est trop basse/ glé correctement.
élevée.
La température des produits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant
de les placer dans l'appareil.
La fonction FROSTMATIC
est activée
Consultez le paragraphe
« Fonction FROSTMATIC ».
Les parois de l'appareil sont Il s'agit d'un phénomène
chaudes.
normal dû au fonctionnement du condenseur.
La porte est difficile à ouvrir.
Augmentez/réduisez la température.
Veillez à laisser un espace d'au
moins 30 mm entre les parois
de l'appareil et les parois des
meubles qui l'entourent lorsque la température ambiante
dépasse 38 °C.
Vous avez essayé de rouvrir Attendez quelques secondes
la porte immédiatement
après avoir fermé la porte
après l'avoir fermée.
pour la rouvrir.
38
www.aeg.com
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être
effectué par un technicien du service
après-vente. Contactez votre service
après-vente agréé.
7.2 Remplacement de
l’éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
8.1 Fiche produit
Marque
AEG
Modèle
AGE62526NX 925052897,
925052863
Catégorie
8. Congélateur armoire
Classe d’efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée 229
sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans
des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
-
Volume de stockage en litres, Étoile
-
Volume de stockage en litres, Zone cellier
-
Volume de stockage en litres, Vin
-
Volume de stockage en litres, Total
229
Volume de stockage en litres, Congélateur
229
Volume de stockage en litres, Refroidisseur
-
Volume de stockage en litres, Autres compartiments Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des autres compartiments > 14 °C (°C), s'il y a lieu
-
Sans givre (O/N), Réfrigérateur
-
Sans givre (O/N), Congélateur
Oui
FRANÇAIS
Coupure de courant en toute sécurité en h
28
Pouvoir de congélation en kg/24 h
20
Classe climatique
SN-N-ST-T
La température ambiante la plus basse à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
La température ambiante la plus élevée à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW
42
Appareil intégrable O/N
Non
39
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du Non
vin O/N
8.2 Autres caractéristiques
techniques
Hauteur
1850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
668 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil
et sur l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
40
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 40
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................42
3. MONTAGE................................................................................................................. 44
4. BETRIEB......................................................................................................................45
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 47
6. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 48
7. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 49
8. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................51
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
DEUTSCH
41
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zugänglichen Ort auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren
und Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in
die sichere Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in
Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die
Belüftungsöffnungen im Schrank, um das Gerät und in
der Einbaunische nicht blockiert sind.
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
durch andere als vom Hersteller empfohlene
mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
des Geräts keine anderen als die vom Hersteller
empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten
Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven
Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen
Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Warten Sie nach der Montage oder
dem Wechsel des Türanschlags
mindestens 4 Stunden, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich,
damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie am Gerät
arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
• Stellen Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Heizkörpern, Herden,
Backöfen oder Kochfeldern auf.
• Setzen Sie das Gerät nicht dem
Regen aus.
DEUTSCH
• Stellen Sie das Gerät nicht dort auf,
wo es direktem Sonnenlicht
ausgesetzt sein könnte.
• Stellen Sie dieses Gerät nicht in
Bereichen auf, die zu feucht oder kalt
sind.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, heben Sie es bitte an der
Vorderkante an, um den Fußboden
nicht zu verkratzen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG!
Achten Sie bei der Montage
des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht
eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Achten Sie darauf, elektrische
Bauteile (wie Netzstecker, Netzkabel
und Kompressor) nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder
einen Elektriker, um die elektrischen
Bauteile auszutauschen.
• Das Netzkabel muss unterhalb des
Netzsteckers verlegt werden.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
43
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-,
Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan
(R600a), ein brennbares Erdgas mit
einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf,
den Kältekreislauf, der Isobutan enthält,
nicht zu beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte
(z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom
Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt,
stellen Sie bitte sicher, dass es keine
Flammen und Zündquellen im Raum
gibt. Belüften Sie den Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände
auf die Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht
in das Gefrierfach. Dadurch entsteht
Druck auf den Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren
Gase und Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor
oder den Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus
dem Gefrierfach bzw. berühren Sie
diese nicht, falls Ihre Hände nass oder
feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der
Verpackung zur Aufbewahrung
tiefgekühlter Lebensmittel.
• Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein,
bevor Sie sie in das Gefrierfach legen.
44
www.aeg.com
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Stromschlaggefahr.
• Die in diesem Gerät verwendete
Lampe ist nur für Haushaltsgeräte
geeignet. Benutzen Sie diese nicht für
die Raumbeleuchtung.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Schalten Sie das Gerät immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
• Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss
von einer qualifizierten Fachkraft
gewartet und nachgefüllt werden.
• Prüfen Sie regelmäßig den
Wasserabfluss des Geräts und
reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt
sich das Abtauwasser am Boden des
Geräts an.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie die Tür, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
• Der Kältekreislauf und die
Isolierungsmaterialien dieses Gerätes
sind ozonfreundlich.
• Die Isolierung enthält entzündliches
Gas. Für Informationen zur korrekten
Entsorgung des Gerätes wenden Sie
sich an Ihre kommunale Behörde.
• Achten Sie darauf, dass die
Kühleinheit in der Nähe des
Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum, in dem
die Umgebungstemperatur mit der
Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem
Typenschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
3.2 Elektroanschluss
• Kontrollieren Sie vor der ersten
Benutzung des Geräts, ob die
Netzspannung und -frequenz Ihres
DEUTSCH
Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu
diesem Zweck ist der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestattet.
Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät gemäß
den geltenden Vorschriften von
einem qualifizierten Elektriker erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei
Haftung bei Missachtung der
vorstehenden Sicherheitshinweise.
45
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
3.3 Montage des Geräts und
Wechseln des Türanschlags
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung)
und zum Wechsel des
Türanschlags finden Sie in
einer separaten
Montageanleitung.
4. BETRIEB
4.1 Bedienfeld
1
6
1
2
3
4
5
Display
Taste zum Erhöhen der Temperatur
Taste zum Senken der Temperatur
OK
Der voreingestellte Tastenton lässt sich
ändern. Halten Sie dazu Mode und die
Taste zum Senken der Temperatur einige
4
3
2
5 Mode
6 ON/OFF
Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt
sich rückgängig machen.
Display
A
B
C
F E D
A.
B.
C.
D.
Uhrfunktion
Funktion FROSTMATIC
Temperaturnzeige
Alarmanzeige
E. Funktion ChildLock
F. Funktion DrinksChill
46
www.aeg.com
4.2 Einschalten des Geräts
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das
Display ausgeschaltet ist.
Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Die Temperaturanzeigen zeigen die
jeweils eingestellte Standardtemperatur
an.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren
Sie unter „Temperaturwarnung“.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
Wenn das Display "dEMo" anzeigt, siehe
Kapitel „Fehlersuche“.
4.3 Ausschalten des Geräts
1. Drücken Sie ON/OFF einige
Sekunden.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
4.4 Temperaturregelung
Die Temperatur des Gefriergeräts wird
mit der Temperaturtaste eingestellt.
Standardtemperatur:
• -18 °C für das Gefriergerät
Die Temperaturanzeige zeigt die
eingestellte Temperatur an.
Die eingestellte Temperatur
wird innerhalb von 24
Stunden erreicht. Nach
einem Stromausfall bleibt
die eingestellte Temperatur
gespeichert.
4.5 Temperaturwarnung
Ein Anstieg der Temperatur im
Gefrierfach (zum Beispiel nach einem
Stromausfall) wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarm- und
Temperaturanzeige des Gefrierraums.
• Ertönen des Summers.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um
den Alarm auszuschalten.
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des
Gefriergeräts zeigt die höchste erreichte
Temperatur ein paar Sekunden lang an.
Danach zeigt sie wieder die eingestellte
Temperatur an.
Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis die
normalen Bedingungen
wiederhergestellt sind.
4.6 Funktion FROSTMATIC
Diese Funktion beschleunigt das
Einfrieren frischer Lebensmittel und
schützt die bereits eingelagerten
Lebensmittel vor der Erwärmung.
1. Drücken Sie die Taste Mode
wiederholt, bis das Symbol
FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zum Bestätigen der
Auswahl die Taste OK.
Die Kontrolllampe FROSTMATIC
leuchtet.
Diese Funktion endet
automatisch nach 52
Stunden.
Zum Ausschalten der
Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung,
wiederholen Sie die obigen
Schritte, bis die Anzeige
FROSTMATIC erlischt.
4.7 Alarm Tür offen
Bleibt die Tür etwa 90 Sekunden
geöffnet, ertönt der Signalton und die
Alarmanzeige blinkt.
Der Signalton erlischt, wenn die Tür
geschlossen wird. In der Alarmphase
kann der Signalton durch Drücken einer
beliebigen Taste ausgeschaltet werden.
4.8 Funktion DrinksChill
Mit dieser Funktion wird ein akustischer
Alarm auf eine gewünschte Zeit
eingestellt. Dies ist zum Beispiel nützlich,
wenn ein Rezept erfordert, dass eine
Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen
muss.
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die
Flaschen, die Sie für eine schnellere
Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
DEUTSCH
1. Drücken Sie Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert
(30 Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Taste zur Erhöhung
oder Verringerung der Temperatur,
um die Uhreinstellung von 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige DrinksChill leuchtet.
Im Timer blinkt (min)..
Die Zeit kann während des Countdowns
und am Ende geändert werden, indem
Sie die Tasten zur Erhöhung und
Verringerung der Temperatur drücken.
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die
Anzeige DrinksChill und es ertönt ein
Alarmsignal. Schalten Sie den Alarmton
und die Funktion mit OK aus.
47
Diese Funktion kann während des
Countdowns jederzeit ausgeschaltet
werden. Wiederholen Sie hierzu die
obigen Schritte, bis die Anzeige erlischt.
4.9 Funktion ChildLock
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein,
um die Tasten gegen eine
unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt
wird.
Die ChildLock Anzeige blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige ChildLock leuchtet.
Um die Funktion ChildLock
auszuschalten, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige ChildLock
erlöscht.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Lagern von gefrorenen
Lebensmitteln
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in
der das Gerät nicht benutzt wurde,
mindestens zwei Stunden lang mit
eingeschalteter Funktion FROSTMATIC
laufen, bevor Sie Lebensmittel in das
Fach legen. Die Gefrierschubladen
sorgen dafür, dass Sie die Lebensmittel
schnell und einfach finden. Wenn große
Mengen an Lebensmitteln gelagert
werden sollen, entfernen Sie die
Schubladen, ausgenommen die untere
Schublade, die an ihrem Platz bleiben
muss, um eine gute Luftzirkulation zu
garantieren. Es ist auf allen Ablagen
möglich, Lebensmittel bis zu einem
Abstand von 15 mm zur Tür einzulagern.
WARNUNG!
Kam es zum Beispiel durch
einen Stromausfall, der
länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei
Störung“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch
verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
5.2 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum
Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und zum längerfristigen Lagern von
bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren einer kleinen Menge
frischer Lebensmittel ist keine Änderung
der Einstellung erforderlich.
Um frische Lebensmittel einzufrieren,
schalten Sie die Funktion FROSTMATIC
48
www.aeg.com
mindestens 24 Stunden, bevor Sie die
einzufrierenden Lebensmittel in das
Gefrierfach legen, ein.
Legen Sie die einzufrierenden
Lebensmittel in die beiden oberen
Fächer.
Die maximale Menge an Lebensmitteln,
die in 24 Stunden eingefroren werden
kann, finden Sie auf dem Typenschild.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden:
legen Sie während dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gerät.
Stellen Sie nach Abschluss des
Gefriervorgangs wieder die gewünschte
Temperatur ein (siehe „Funktion
FROSTMATIC“).
5.3 Kälteakkus
Das Gefriergerät enthält mindestens
einen Kälteakku, der die Lagerzeit im
Falle eines Stromausfalls oder einer
Störung verlängert.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen Neugeruch
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer
neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
chemischen
Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder
ölhaltige Reinigungsmittel,
da diese die Oberfläche
beschädigen.
6.2 Regelmäßige Reinigung
VORSICHT!
Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln
im Innern des Geräts und
achten Sie darauf, diese
nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT!
Beschädigen Sie nicht das
Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die
Türdichtungen in regelmäßigen
Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von
Fremdkörpern sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese
sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und
den Kompressor auf der
Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung
des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
6.3 Abtauen des Gefrierraums
Das Gefrierfach ist ein NoFrost-Fach. Das
bedeutet, dass sich während des
Betriebs weder an den Innenwänden
noch an Lebensmitteln Reif bildet.
6.4 Stillstandszeiten
Bei längerem Stillstand des Geräts
müssen Sie folgende Vorkehrungen
treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das
Entstehen unangenehmer Gerüche
zu vermeiden.
DEUTSCH
49
7. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
wurden nicht ausgeglichen. steht.
Es wird ein akustisches oder Der Schrank wurde vor
optisches Alarmsignal aus- kurzem eingeschaltet oder
gelöst.
die Temperatur ist immer
noch hoch.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch.
Abhilfe
Siehe "Türöffnungsalarm/
Anzeigeleuchte" oder "Hochtemperaturalarm/Anzeigeleuchte".
Siehe "Türöffnungsalarm/
Anzeigeleuchte" oder "Hochtemperaturalarm/Anzeigeleuchte".
Anstelle von Zahlen auf
Temperatursensorproblem. Bitte wenden Sie sich an die
dem Temperaturdisplay
nächste autorisierte Kundenwird ein viereckiges Symbol
dienststelle (das Kühlsystem
angezeigt.
hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl,
doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Kontaktieren Sie den nächsten
autorisierten Kundendienst.
Die Temperatur wurde
falsch eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie erneut die
Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Le- Lassen Sie die Lebensmittel
bensmittel waren noch zu
auf Raumtemperatur abkühwarm.
len, bevor Sie sie einlagern.
Die Funktion FROSTMATIC Siehe „Funktion FROSTMAist eingeschaltet.
TIC“.
50
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Kompressor startet
nicht sofort nach dem Drücken von FROSTMATIC
oder nach der Änderung
der Temperatur.
Das ist normal, es ist kein
Fehler aufgetreten.
Der Kompressor startet nach
einer gewissen Zeit.
Wasser läuft auf den Boden. Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur kann nicht
eingestellt werden.
Die Funktion FROSTMATIC Schalten Sie FROSTMATIC
oder COOLMATIC ist einoder COOLMATIC manuell
geschaltet.
aus oder warten Sie bis die
Funktion automatisch zurückgesetzt wird, um die Temperatur einzustellen. Siehe „Funktion FROSTMATIC oder COOLMATIC“.
DEMO erscheint auf dem
Display.
Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie OK ungefähr 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer Ton ertönt und das Display für eine kurze Zeit abgeschaltet wird.
Die Temperatur im Gerät ist Der Temperaturregler ist
zu niedrig/zu hoch.
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der Lebensmittelprodukte ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät
geben.
Die Funktion FROSTMATIC Siehe „Funktion FROSTMAist eingeschaltet.
TIC“.
Die Seitenwände des Geräts sind warm.
Dies ist ein normaler Zustand, der durch den Betrieb des Wärmeaustauschers verursacht wird.
Um einen einwandfreien Betrieb bei Umgebungstemperaturen über 38 °C zu gewährleisten, muss zwischen den
Geräteseiten und den angrenzenden Küchenmöbeln
ein Abstand von mindestens
30 mm eingehalten werden.
Die Tür lässt sich nicht leicht Sie haben versucht, die Tür Warten Sie einige Sekunden
öffnen.
unmittelbar nach dem
zwischen dem Schließen und
Schließen wieder zu öffnen. erneuten Öffnen der Tür.
DEUTSCH
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten
Kundendienst, wenn alle
genannten
Abhilfemaßnahmen nicht
zum gewünschten Erfolg
führen.
51
Die Beleuchtung darf nur von einer
Fachkraft ausgetauscht werden. Wenden
Sie sich an Ihren autorisierten
Kundendienst.
7.2 Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
8. TECHNISCHE DATEN
8.1 Produktdatenblatt
Warenzeichen
AEG
Modellkennung
AGE62526NX 925052897,
925052863
Kategorie
8. Kühl-Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage
von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab
229
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
-
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
229
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
229
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C
(°C), falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
-
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Ja
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
28
52
www.aeg.com
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
20
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
42
Einbaugerät (J/N)
Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von
Wein bestimmt (J/N)
Nein
8.2 Zusätzliche technische
Daten
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
668 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild auf der Innen- oder
Außenseite des Geräts sowie auf dem
Energielabel.
9. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
53
54
www.aeg.com
DEUTSCH
55
280158035-A-152019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising