Electrolux | EN3790MKX | User manual | Electrolux EN3790MKX Kasutusjuhend

Electrolux EN3790MKX Kasutusjuhend
EN3790MKX
ET
FR
LV
LT
Külmik-sügavkülmuti
Réfrigérateur/congélateur
Ledusskapis ar saldētavu
Šaldytuvas-šaldiklis
Kasutusjuhend
Notice d'utilisation
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
17
34
49
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................6
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 9
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 12
7. VEAOTSING.....................................................................................................12
8. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 15
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
•
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
EESTI
•
•
•
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
5
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
6
www.electrolux.com
3. PAIGALDAMINE
100 mm
min
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
20 mm
Klii‐
mak‐
lass
ETTEVAATUST!
Et tagada seadme õige töö
ka kõrgema kui 38 ºC
temperatuuri juures, on
soovitatav seadme ja sellega
külgneva mööbli vahele jätta
vähemalt 30 mm vaba
ruumi.
3.2 Asukoht
Seadet peab saama
eemaldada vooluvõrgust.
Seetõttu peab see olema
kergesti ligipääsetav ka
pärast paigaldamist.
Seade tuleb paigutada piisavalt kaugele
sellistest kütteallikatest nagu radiaatorid,
boilerid, otsene päikesevalgus jne.
Veenduge, et seadme tagaküljel on
tagatud vaba õhuringlus. Kui seade on
paigutatud eenduva seinamooduli alla,
peab parima jõudluse tagamiseks
minimaalne kaugus seadme ülemise osa
ja seinamooduli vahel olema vähemalt
100 mm. Ideaalsetes oludes ei tuleks
seadet eenduvate seinamoodulite alla
paigutada. Seadme all olevad
reguleeritavad jalad tagavad selle, et
seade on loodis.
B
A
3.3 Loodimine
Seadme paigaldamisel jälgige, et see
oleks loodis. Seadme paikaloodimiseks
kasutage kahte reguleeritavat jalga
seadme all esiküljel.
3.4 Elektriühendus
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
EESTI
•
•
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.5 Ukse avamissuuna
muutmine
Kui soovite ukse avamissuunda muuta,
võtke ühendust lähima volitatud
teeninduskeskusega. Teie kulul teeb
ukse avamissuuna muutmise volitatud
teeninduskeskuse spetsialist.
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
1 Temperatuuriskaala
2 NaturaFresh 0°-ikoon
3 FastFreeze-ikoon
4 Temperatuurinupp
4.1 Sisselülitamine
asendi võrra edasi ja süttib vastav LEDindikaator. Vajutage temperatuurinuppu
seni, kuni olete jõudnud soovitud
temperatuurini. Seade jääb püsima.
1. Lükake seadme toitejuhe
seinakontakti.
2. Seadme sisselülitamiseks puudutage
temperatuurinuppu, kuni süttivad kõik
LED-indikaatorid.
4.2 Väljalülitamine
1. Lülitage seade välja, vajutades 3
sekundit temperatuurinuppu.
Kõik LED-indikaatorid kustuvad.
2. Seadme elektrivõrgust
lahtiühendamiseks eemaldage
toitepistik pistikupesast.
4.3 Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleerimiseks vajutage
temperatuurinuppu. Igakordne
nupuvajutus nihutab temperatuuri 1
Valimine toimub
progresseeruvalt, vahemikus
+2°C kuni +8°C.
Kõige külmem seade: +2°C.
Kõige soojem seade: +8°C
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
7
8
www.electrolux.com
4.4 Ekraani puhkerežiim
Kui seadet pole 30 sekundit kasutatud,
läheb ekraan puhkerežiimi. Nõrga tulega
jääb põlema ainult valitud temperatuurile
vastav LED-indikaator. Kõik muud LEDindikaatorid on väljas. Selle režiimi
väljalülitamiseks vajutage
temperatuurinuppu.
4.5 FastFreeze-funktsioon
Kui külmikusse tuleb korraga paigutada
suur hulk toatemperatuuril toitu (näiteks
pärast sisseostude tegemist) või kui
soovite sügavkülmikus kiiresti külmutada
värskeid toiduaineid ja temperatuuri
alandada, on soovitatav õigete
tingimuste tagamiseks sisse lülitada
FastFreeze-funktsioon.
2. sobivaim kalale ja lihale
Selle funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage järjest temperatuurinuppu, kuni
süttib ikooni FastFreeze kõrval asuv
LED-indikaator. Põleb ka +2° C
temperatuuri tähistav LED-indikaator.
See funktsioon lülitub 52
tunni pärast automaatselt
välja. Funktsiooni
väljalülitumisel taastatakse
eelmine temperatuuriseade.
Selle funktsiooni saate alati
välja lülitada, kui vajutate
temperatuurinuppu ja valite
uue temperatuuriseade.
3. sobivaim muude värskete toiduainete
säilitamiseks
See funktsioon vastab nii
külmiku- kui ka
sügavkülmikusektsioonile.
4.6 Temperatuuri seadmine
tasemele 0°C NaturaFresh 0°sektsioonis
Temperatuuri seadmiseks tasemele 0° C
NaturaFresh 0°-sektsioonis vajutage
niikaua temperatuurinuppu, kuni süttib
LED-indikaator ühes järgmistest
seadistustest:
1. funktsiooni FastFreeze
sisselülitamiseks
Kui valite temperatuuriks 5° C või üle
selle, tõuseb temperatuur NaturaFresh
0°-sektsioonis üle 3° C.
EESTI
4.7 Lahtise ukse indikaator
Kui seadme uks on jäänud lahti juba 5
minutiks, lülitub sisse lahtise ukse
indikaator. Valitud temperatuuri LEDindikaator vilgub.
9
Indikaatori väljalülitamiseks
sulgege uks või vajutage
temperatuurinuppu.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
5.1 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värske toidu külmutamiseks lülitage
sisse funktsioon FastFreeze vähemalt 24
tundi enne toidu sügavkülmikuossa
panemist.
Paigutage külmutatav värske toit
alumisse sektsiooni.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"Temperatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
5.3 Toidu säilitamine
külmikusektsioonis
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Kui külmutusprotsess on lõppenud,
valige uuesti vajalik temperatuur (vt
"FastFreeze-funktsioon").
Selles olekus või külmikuosa
temperatuur langeda alla 0
°C. Sel juhul keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
Asetage toidud nii, et õhk saaks nende
ümber liikuda.
Hoidke toiduaineid riiulitel tagaseinast
vähemalt 20 mm ja uksest vähemalt 15
mm kaugusel.
5.4 NaturaFresh 0°-sektsioon
5.2 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel vähemalt 2 tundi töötada
funktsioonil FastFreeze, enne kui
toiduained sisse panete.
Kui kavatsete suuri toidukoguseid
säilitada, siis eemaldage parima jõudluse
nimel kõik sahtlid seadmest ning asetage
toit klaasriiulile.
See sektsioon sobib värskete toiduainete
nagu kala, liha või mereandide
säilitamiseks, sest sealne temperatuur on
selleks parim. Temperatuur on madalam
kui külmiku muus osas
Kui soovite sektsiooni temperatuuri
alandada 0° C tasemeni, lugege vastavat
jaotist peatükist "Juhtpaneel".
10
www.electrolux.com
5.5 UltraFresh ja UltraFresh+filtrid
Külmikusektsiooni alumine
väljatõmmatav sahtel on varustatud
UltraFresh ja UltraFresh+-filtritega.
B
A
A. UltraFresh-filter
See filter säilitab puu- ja juurvilju
nende omas, kõrge niiskusega
keskkonnas. Samuti kõrvaldab see
liigse kondensvee.
ETTEVAATUST!
Ärge filtripiirkonda kinni
katke.
B. UltraFresh+-filter
See filter küllastab rikkalikult niisket
keskkonda antioksüdantidega, mis
aitavad säilitada puu- ja juurviljade
algset värvust ja seega ka nende
toitaineväärtust.
5.6 UltraFresh-filtri asendamine
Seadme ostmise ajal on UltraFresh-filter
on juba paigaldatud väljatõmmatava
sahtli põhjas asuvasse plastist raami.
3. Visake vana filter minema ja
asendage see uuega.
5.7 UltraFresh+-filtri
asendamine
UltraFresh+-filter asub seadmega
kaasasolevas kilekotis. Võtke filter kotist
välja ja pange see filtrihoidikusse (filtri
paigaldamine sarnaneb allpool
kirjeldatud filtri asendamistoimingule).
Vahetage UltraFresh+ välja igal teisel
aastal. Uusi filtreid saab osta kohalikult
edasimüüjalt või veebisaidi kaudu.
UltraFresh+-filtri asendamine:
1. Avage külmikusektsiooni alumine
väljatõmmatav sahtel.
2. Avamiseks tõmmake alla filtrihoidiku
klapp, mis asub väljatõmmatava
sahtli klaasist katte all.
Õigel käsitsemisel peaks filter kestma
kuni seadme eluea lõpuni. Kui filter on
määrdunud, võtke see seadmest välja ja
loputage kraani all õrnalt puhtaks.
Vahetage UltraFresh-filtrit ainult
vajadusel, st juhul kui see on katki või
määrdunud õli või rasvaga. Uusi filtreid
saab osta kohalikult edasimüüjalt või
veebisaidi kaudu.
UltraFresh-filtri asendamine:
1. Avage külmikusektsiooni alumine
väljatõmmatav sahtel.
2. Filtri eemaldamiseks libistage see
raamist välja, nagu joonisel näha.
3. Võtke vana filter välja ja visake see
minema.
EESTI
11
5.10 TASTEGUARD -filter
See on aktiivne süsinikfilter, mis imab
endasse halvad lõhnad ja jätab kõikidele
külmikuosas olevatele toitudele värske
maitse ja lõhna.
Seadme tarnimisel on filter plastikkotis.
Filtri paigaldamiseks seadmesse:
1. Eemaldage filtrikate.
4. Võtke uus filter pakendist välja ja
pange see klapi külge.
5. Sulgege klapp.
5.8 Temperatuuri indikaator
Toidu õigeks säilitamiseks on külmik
varustatud temperatuuri indikaatoriga.
Seadme külgseinal asuv sümbol näitab,
milline on külmiku kõige külmem ala.
Kui näidikul kuvatakse OK (A), pange
värsked toiduained sümboliga näidatud
piirkonda, kui aga mitte (B), keerake
temperatuurinupp külmemale seadele ja
oodake 12 tundi, enne kui temperatuuri
indikaatorit uuesti kontrollite.
A
2. Võtke filter kilekotist välja.
3. Sisestage filter pesasse, mis asub
seadme tagaseinas.
OK
4. Pange filtri kate tagasi.
B
OK
Kui olete seadmesse
pannud värskeid toiduaineid
või külmiku ust sagedasti
avanud, on normaalne, et
teade OK mõneks ajaks
kaob. Enne temperatuuri
uuesti reguleerimist oodake
vähemalt 12 tundi.
5.9 MULTIFLOW
Külmikusektsioon on varustatud
seadeldisega, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab sektsioonis
ühtlasema temperatuuri.
See seadeldis lülitub vajadusel (näiteks
juhul, kui temperatuur seadmes on liiga
kõrge) automaatselt sisse.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et filtri kate oleks
alati kinni, sest ainult nii
saab filter õigesti töötada.
Parima tõhususe saavutamiseks tuleks
filter iga poole aasta tagant välja
vahetada. Uusi aktiivfiltreid saab osta
kohalikult edasimüüjalt või veebisaidi
kaudu. Osa number on trükitud kilekotile.
12
www.electrolux.com
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
6.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
6.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.4 Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmutisektsioon on
härmatisevaba. See tähendab, et
kasutamise käigus ei teki härmatist ei
seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
6.5 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
EESTI
13
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb liiga valju mü‐ Seade ei ole paigutatud
ra.
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Heli- või visuaalne hoiatus Seade on hiljuti sisse lüli‐
on sees.
tatud või on temperatuur
veel liiga kõrge.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus/indikaator" või "Kõrge
temperatuuri hoiatus/indikaa‐
tor".
Temperatuur seadmes on Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
liiga kõrge.
tus/indikaator" või "Kõrge
temperatuuri hoiatus/indikaa‐
tor".
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pide‐
valt.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volita‐
tud teeninduskeskusse.
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt jaotist "Kasutami‐
ne"/"Juhtpaneel".
Panite külmikusse korra‐
ga liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud
toit oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Funktsioon FastFreeze on Vt "Funktsioon FastFreeze".
sisse lülitatud.
Kompressor ei hakka ko‐ See on normaalne, viga ei Kompressor hakkab tööle
he tööle pärast FastFree‐ ole.
mõne aja pärast.
ze-nupu vajutamist või pä‐
rast temperatuuri muut‐
mist.
Külmiku sees voolab vesi. Vee väljavooluava on um‐ Puhastage vee väljavoolua‐
mistunud.
va.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumis‐
puutuks tagapaneeli.
nõusse.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee välja‐
ei ole ühendatud kom‐
voolujuhik aurustumisrenni.
pressori kohal asuva au‐
rustumisrenniga.
14
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Temperatuuri ei saa mää‐
rata.
Funktsioon FastFreeze
Lülitage FastFreeze või
või ShoppingMode on sis‐ ShoppingMode käsitsi välja
se lülitatud.
või oodake temperatuuri
seadistamisega, kuni funktsi‐
oon on automaatselt lähtes‐
tunud. Vt "Funktsioon FastF‐
reeze või ShoppingMode".
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei Valige kõrgem/madalam
ole õigesti seadistatud.
temperatuur.
Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Funktsioon FastFreeze on Vt "Funktsioon FastFreeze".
sisse lülitatud.
Seadme külgpaneelid on
soojad.
Viga ei ole; põhjus peitub
soojusvaheti töös.
Kui ruumi temperatuur tõu‐
seb üle 38°C, peab olema
tagatud, et seadme mõle‐
mad küljed jääksid külgne‐
vast või seadme taga aset‐
sevast mööblist vähemalt 30
mm kaugusele.
Külmiku tagaseinal on lii‐
ga palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult sule‐ Kontrollige, kas uks on kor‐
tud.
ralikult suletud.
Toit ei ole korralikult sisse Enne toidu hoiulepanekut
pakitud.
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulge‐
mist.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
7.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
EESTI
8. TEHNILISED ANDMED
8.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
Electrolux
Mudel
EN3790MKX 925070935
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standard‐ 264
tingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tege‐
lik energiatarbimine oleneb seadme kasutusvii‐
sist ja asukohast
Maht liitrites, tavakülmik
228
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
334
Maht liitrites, sügavkülmik
91
Maht liitrites, jahekapp
15
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tär‐ ****
nides väljendatud hinnang
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Jah
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Jah
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
20
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
4
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐ 10
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
43
Sisseehitatud seade J/E
Ei
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säili‐
tamiseks J/E
Ei
15
16
www.electrolux.com
8.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Kõrgus
2005 mm
Laius
595 mm
Sügavus
647 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
FRANÇAIS
17
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 17
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 19
3. INSTALLATION................................................................................................ 21
4. BANDEAU DE COMMANDE............................................................................ 23
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................25
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................28
7. DÉPANNAGE................................................................................................... 29
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................32
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
18
www.electrolux.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans
la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
19
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
•
•
•
•
•
Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
20
www.electrolux.com
•
•
•
N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique
contenant de l'isobutane.
•
•
•
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche
secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une
fois l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
Ne placez jamais de boissons
gazeuses dans le congélateur. Cela
engendrerait une pression sur le
récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les
éléments du compartiment
congélateur avec les mains mouillées
ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a
été décongelé.
Respectez les instructions de
stockage figurant sur l'emballage des
aliments surgelés.
Emballez les aliments dans un
emballage adapté au contact avec
des aliments avant de les placer dans
le compartiment congélateur.
FRANÇAIS
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
•
Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne l'utilisez
pas pour éclairer votre logement.
2.6 Maintenance
•
•
•
•
•
Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel
qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe Température ambiante
climati‐
que
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
21
Classe Température ambiante
climati‐
que
T
+16 °C à + 43 °C
3.2 Emplacement
L'appareil doit pouvoir être
débranché de l'alimentation
électrique. C'est pourquoi la
prise électrique doit être
facilement accessible après
l'installation.
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un
radiateur, une chaudière, la lumière
directe du soleil, etc. Assurez-vous que
l'air circule librement à l'arrière de
www.electrolux.com
100 mm
min
l'appareil. Pour garantir un rendement
optimal si l'appareil est installé sous un
élément suspendu, la distance entre le
haut de l'appareil et l'élément suspendu
doit être d'au moins 100 mm. Si possible,
évitez de placer l'appareil sous des
éléments suspendus. Pour garantir que
l'appareil est de niveau, réglez le ou les
pieds réglables sous l'appareil.
3.4 Branchement électrique
•
A
B
•
20 mm
22
ATTENTION!
Afin d'assurer un bon
fonctionnement de l'appareil
à une température ambiante
supérieure à 38 °C, nous
vous conseillons de laisser
un espace de 30 mm entre
les parois de l'appareil et les
meubles l'entourant.
3.3 Mise de niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Servez-vous des
deux pieds réglables se trouvant à
l'avant de l'appareil.
•
•
Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise
à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
3.5 Réversibilité de la porte
Si vous souhaitez modifier le sens
d'ouverture de la porte, contactez le
service après-vente agréé le plus
proche. Un technicien du service aprèsvente procédera à la réversibilité de la
porte à vos frais.
FRANÇAIS
23
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
1 Échelle de température
2 Symbole NaturaFresh 0°
3 Symbole FastFreeze
4.1 Mise en marche
1. Branchez l'appareil à une prise de
courant.
2. Pour mettre l'appareil en
fonctionnement, appuyez sur la
touche de température jusqu'à ce
que tous les voyants LED s'allument.
4.2 Mise à l'arrêt
1. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur
la touche de température pendant
3 secondes.
Tous les voyants s'éteignent.
2. Pour mettre l'appareil hors tension,
débranchez la fiche d'alimentation de
la prise électrique.
4.3 Réglage de la température
Pour régler la température, appuyez sur
la touche de température. Chaque
pression sur la touche modifie la
température d'une position, et le voyant
correspondant s'allume. Appuyez à
plusieurs reprises sur la touche de
température, jusqu'à ce que la
température souhaitée s'affiche. Le
réglage sera maintenu.
4 Touche de température
La sélection se fait
progressivement, de +2 °C à
+8 °C.
Réglage le plus froid : +2° C.
Réglage le plus chaud :
+8 °C
Choisissez le réglage en tenant compte
du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la
porte
• la quantité de denrées
entreposées
• l'emplacement de l'appareil.
4.4 Affichage en mode Veille
Au bout de 30 secondes sans interaction
avec l'appareil, l'affichage passe en
mode Veille. Seul le voyant
correspondant à la température réglée
reste faiblement allumé. Tous les autres
voyants sont éteints. Pour désactiver ce
mode, appuyez sur la touche de
température.
24
www.electrolux.com
4.5 Fonction FastFreeze
Si vous avez besoin de ranger une
grande quantité d'aliments chauds dans
le compartiment réfrigérateur, par
exemple après avoir fait vos courses, ou
de faire baisser rapidement la
température dans le compartiment
congélateur pour congeler des aliments
frais, nous vous suggérons d'activer la
fonction FastFreeze pour une bonne
conservation des denrées.
Pour activer cette fonction, appuyez à
plusieurs reprises sur la touche de
température jusqu'à ce que le voyant
situé à côté du symbole FastFreeze
s'allume. Le voyant correspondant à la
température +2 °C s'allume également.
2. la plus adaptée pour la viande et le
poisson
Cette fonction s'arrête
automatiquement au bout de
52 heures. Lorsque la
fonction est désactivée, le
réglage de température
précédent est restauré.
Vous pouvez désactiver
cette fonction à tout moment
en appuyant sur la touche
de température et en réglant
une nouvelle température.
Cette fonction correspond
aux compartiments
réfrigérateur et congélateur.
4.6 Réglage de la température
à 0 °C dans le compartiment
NaturaFresh 0°
Pour régler une température avoisinant
0 °C dans le compartiment NaturaFresh
0°, appuyez à plusieurs reprises sur la
touche de température jusqu'à ce que les
voyants s'allument dans l'une des
configurations suivantes :
1. également pour activer la fonction
FastFreeze
3. la plus adaptée pour les aliments
frais autres que le poisson et la
viande
FRANÇAIS
Si vous réglez une température de 5 °C
ou plus, la température à l'intérieur du
compartiment NaturaFresh 0° sera
supérieure à 3 °C.
4.7 Indicateur de porte ouverte
Si la porte est restée ouverte pendant
environ 5 minutes, l'indicateur de porte
25
ouverte s'active. Le voyant de la
température réglée clignote.
Pour éteindre cet indicateur,
fermez la porte ou appuyez
sur la touche de
température.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
5.1 Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des aliments frais et
conserver longtemps des aliments
congelés ou surgelés.
Activez la fonction FastFreeze au moins
24 heures avant d'introduire des aliments
frais à congeler dans le compartiment
congélateur.
Placez les aliments frais à congeler dans
le compartiment du bas.
La quantité maximale d'aliments frais
que vous pouvez congeler par tranche
de 24 heures est indiquée sur la plaque
signalétique (située à l'intérieur de
l'appareil).
Le processus de congélation dure
24 heures : vous ne devez ajouter aucun
autre aliment à congeler pendant cette
période.
Une fois le processus de congélation
terminé, revenez à la température
souhaitée (voir « Fonction FastFreeze »).
Dans ce cas, la température
du compartiment
réfrigérateur est susceptible
de descendre en dessous de
0 °C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat
sur une position inférieure
pour obtenir moins de froid.
5.2 Conservation d'aliments
congelés et surgelés
Lors de la mise en service ou après un
arrêt prolongé, laissez fonctionner
l'appareil pendant 2 heures environ avec
la fonction FastFreeze activée avant
d'introduire les produits dans le
compartiment.
Si vous devez stocker une grande
quantité d'aliments, retirez tous les tiroirs
et placez directement les aliments sur les
clayettes en verre pour obtenir des
performances optimales.
En cas de décongélation
accidentelle, due par
exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré
plus longtemps qu'indiqué
au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du
chapitre Caractéristiques
techniques, consommez
rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois
refroidis).
5.3 Conservation d'aliments
dans un compartiment
réfrigérateur
Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air
puisse circuler librement autour.
Tous les aliments placés sur les
clayettes ne doivent pas s'approcher de
plus de 20 mm de la paroi arrière, et de
15 mm de la porte.
26
www.electrolux.com
5.4 Compartiment NaturaFresh
0°
Ce filtre sature l'environnement au
taux d'humidité élevé d'antioxydants
permettant aux fruits et légumes de
conserver leurs couleurs originales
et, par conséquent, leur valeur
nutritionnelle.
5.6 Remplacement du filtre
UltraFresh
Ce compartiment est idéal pour stocker
des aliments frais comme le poisson, la
viande et les fruits de mer car sa
température de stockage est optimale.
La température y est plus basse que
dans le reste du réfrigérateur.
Pour diminuer la température dans le
compartiment à 0 °C, reportez-vous au
paragraphe correspondant dans le
chapitre « Bandeau de commande ».
5.5 Filtres UltraFresh et
UltraFresh+
Le tiroir situé en bas du compartiment
réfrigérateur est doté de filtres
UltraFresh et UltraFresh+.
B
A
Au moment de l'achat, le filtre
UltraFresh est déjà installé dans le
cadre en plastique situé dans le tiroir en
bas de l'appareil.
Un filtre bien entretenu devrait
fonctionner jusqu'à la fin de la durée de
vie de l'appareil. Pour nettoyer un filtre
normalement sale, sortez-le de l'appareil
et rincez-le doucement sous l'eau du
robinet.
Ne remplacez le filtre UltraFresh que si
c'est néecssaire, par exemple s'il est
endommagé ou encrassé par de l'huile
ou de la graisse. Vous pouvez vous
procurer un nouveau filtre auprès de
votre revendeur local ou sur le site
Internet.
Pour remplacer le filtre UltraFresh :
1. Ouvrez le tiroir du bas dans le
compartiment réfrigérateur.
2. Retirez le montage du filtre en le
faisant glisser comme indiqué sur
l'image.
A. Filtre UltraFresh
Ce filtre préserve les fruits et les
légumes dans leur propre
environnement, avec un taux
d'humidité élevé. Il élimine
également l'excès d'eau de
condensation.
ATTENTION!
Ne couvrez pas et ne
surchargez pas la zone
du filtre.
B. Filtre UltraFresh+
3. Jetez l'ancien filtre et remplacez-le
par un fitre neuf.
FRANÇAIS
5.7 Remplacement du filtre
UltraFresh+
Au moment de l'achat, le filtre
UltraFresh+ se trouve dans le sachet en
plastique. Sortez le filtre du sachet et
insérez-le dans le support du filtre
(l'installation du filtre est identique à la
procédure de remplacement décrite cidessous).
Remplacez le filtre UltraFresh+ tous les
deux ans. Vous pouvez vous procurer un
nouveau filtre auprès de votre revendeur
local ou sur le site Internet.
Pour remplacer le filtre UltraFresh+ :
1. Ouvrez le tiroir du bas dans le
compartiment réfrigérateur.
2. Abaissez le volet du support du filtre
fixé sous le cache en verre du tiroir
pour l'ouvrir.
27
latérale de l'appareil indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
Si « OK » s'affiche (A), placez les
aliments frais dans la zone indiquée par
le symbole. Si ce n'est pas le cas (B),
réglez le thermostat sur une température
inférieure et attendez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.
A
OK
B
OK
Après chargement de
denrées fraîches dans
l'appareil ou après des
ouvertures répétées (ou une
ouverture prolongée) de la
porte, il est normal que
l'inscription OK. disparaisse.
Attendez au moins
12 heures avant de régler le
thermostat.
5.9 MULTIFLOW
3. Sortez l'ancien filtre du volet et jetezle.
Le compartiment réfrigérateur est équipé
d'un dispositif qui permet le
refroidissement rapide des aliments et
qui maintient une température plus
homogène dans le compartiment.
Le dispositif s'active automatiquement si
besoin, par exemple lorsque la
température à l'intérieur de l'appareil est
élevée.
5.10 TASTEGUARD Filtre
4. Déballez et insérez un nouveau filtre
dans le volet.
5. Fermez le volet.
5.8 Indicateur de température
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
Ce filtre à charbon actif absorbe les
mauvaises odeurs et permet à tous les
aliments stockés dans le compartiment
réfrigérateur de conserver leurs saveurs
et leurs arômes.
Le filtre est livré dans un sac plastique.
Pour installer le filtre dans l'appareil :
1. Retirez le couvercle du filtre.
28
www.electrolux.com
2. Sortez le filtre du sachet en
plastique.
3. Insérez le filtre dans le logement à
l'arrière de l'appareil.
4. Remettez le couvercle du filtre.
ATTENTION!
Assurez-vous que le
couvercle du filtre est
toujours fermé pour que le
filtre fonctionne
correctement.
Pour de meilleures performances, le filtre
doit être changé une fois tous les 6 mois.
Vous pouvez vous procurer ce filtre
auprès de votre revendeur local ou sur le
site Internet. La référence est imprimée
sur le sachet en plastique.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les
soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
6.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le circuit
de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
FRANÇAIS
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
6.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
29
6.4 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur est garanti
sans givre. Cela signifie qu'il n'y a
aucune formation de givre lorsqu'il est en
marche, ni sur les parois intérieures, ni
sur les aliments.
6.5 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
7. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas sta‐
ble.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.
Les signaux sonores et vi‐ L'appareil a récemment
suels sont activés.
été mis en marche ou la
température est toujours
trop élevée.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
Consultez le paragraphe
« Alarme/Indicateur porte
ouverte » ou « Alarme/Indi‐
cateur haute température ».
La température à l'inté‐
rieur de l'appareil est trop
élevée.
Consultez le paragraphe
« Alarme/Indicateur porte
ouverte » ou « Alarme/Indi‐
cateur haute température ».
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
30
www.electrolux.com
Problème
Le compresseur fonction‐
ne en permanence.
Cause possible
Solution
L'éclairage est défectu‐
eux.
Contactez le service aprèsvente agréé le plus proche.
Il y a une erreur dans le
réglage de la températu‐
re.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau
de commande ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tem‐
pérature.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau
des classes climatiques de
la plaque signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient
trop chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
La fonction FastFreeze
est activée
Consultez le paragraphe
« Fonction FastFreeze ».
Le compresseur ne dé‐
Ce phénomène est nor‐
marre pas immédiatement mal, il ne s'agit pas d'une
après avoir appuyé sur la anomalie.
touche FastFreeze ou
après avoir changé la
température.
Le compresseur démarre au
bout d'un certain temps.
De l'eau s'écoule à l'inté‐
rieur du réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoule‐
ment de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les pro‐
duits ne touchent pas la pla‐
que arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
pas raccordé au bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation
de l'eau au bac d'évapora‐
tion de l'eau de dégivrage.
Il est impossible de régler
la température.
La fonction FastFreeze ou Désactivez manuellement la
ShoppingMode est acti‐
fonction FastFreeze ou
vée.
ShoppingMode, ou attendez
que la fonction se réinitialise
automatiquement avant de
régler la température. Repor‐
tez-vous au chapitre « Fonc‐
tion FastFreeze ou Shop‐
pingMode ».
FRANÇAIS
31
Problème
Cause possible
Solution
La température à l'inté‐
rieur de l'appareil est trop
basse/élevée.
Le thermostat n'est pas
réglé correctement.
Augmentez/réduisez la tem‐
pérature.
La température des pro‐
duits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de pro‐
duits en même temps.
La fonction FastFreeze
est activée
Consultez le paragraphe
« Fonction FastFreeze ».
Les parois de l'appareil
sont chaudes.
Il s'agit d'un phénomène
normal dû au fonctionne‐
ment du condenseur.
Veillez à laisser un espace
d'au moins 30 mm entre les
parois de l'appareil et les pa‐
rois des meubles qui l'entou‐
rent lorsque la température
ambiante dépasse 38 °C.
Trop d'eau s'est conden‐
sée sur la paroi arrière du
réfrigérateur.
La porte a été ouverte
trop fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
La porte n'est pas entière‐ Assurez-vous que la porte
ment fermée.
est entièrement fermée.
Les aliments conservés
ne sont pas emballés.
La porte est difficile à ou‐
vrir.
Enveloppez les aliments
dans un emballage adapté
avant de les ranger dans
l'appareil.
Vous avez essayé de rou‐ Attendez quelques secondes
vrir la porte immédiate‐
après avoir fermé la porte
ment après l'avoir fermée. pour la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
7.2 Remplacement de
l’éclairage
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Le remplacement du dispositif
d'éclairage doit uniquement être effectué
par un technicien du service après-vente.
Contactez votre service après-vente
agréé.
32
www.electrolux.com
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
8.1 Fiche d'informations produit
Marque
Electrolux
Modèle
EN3790MKX 925070935
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, cal‐
264
culée sur la base du résultat obtenu pour 24 heu‐
res dans des conditions d’essai normalisées. La
consommation d’énergie réelle dépend des con‐
ditions d’utilisation et de l’emplacement de l’ap‐
pareil.
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
228
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
334
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
91
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur » 15
Volume de stockage en litres, « Compartiments
de type autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur
ayant le volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des « compartiments de type autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Oui
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Oui
Autonomie en h
20
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
4
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A)
re 1 pW
43
FRANÇAIS
Appareil intégrable O/N
33
Non
Cet appareil est destiné uniquement au stockage Non
du vin O/N
8.2 Autres caractéristiques
techniques
Hauteur
2005 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
647 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
34
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................34
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................36
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................38
4. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 39
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 41
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................44
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 45
8. TEHNISKIE DATI..............................................................................................47
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
LATVIEŠU
35
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
36
www.electrolux.com
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
LATVIEŠU
•
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
37
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
38
www.electrolux.com
3. UZSTĀDĪŠANA
100 mm
min
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
no +10°C līdz 32°C
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
20 mm
Klimati‐ Temperatūras atbilstība
skā kla‐
se
SN
UZMANĪBU!
Lai nodrošinātu pareizu
darbību, ja apkārtējā
temperatūra pārsniedz 38°C,
ir ieteicams atstāt 30 mm
spraugu starp ierīces sāniem
un apkārt esošajām
mēbelēm.
3.2 Izvietojums
Jābūt nodrošinātai iespējai
atvienot ierīci no elektrotīkla.
Tādēļ pēc ierīces
uzstādīšanas jābūt iespējai
piekļūt kontaktligzdai.
Ierīce jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem utt.
Parūpējieties, lai korpusa aizmugurē
varētu brīvi cirkulēt gaiss. Ja ierīce
uzstādīta zem plaukta, kas piestiprināts
pie sienas, tad, lai nodrošinātu vislabāko
sniegumu, minimālajam attālumam starp
ierīces augšpusi un plauktu jābūt vismaz
100 mm. Tomēr vislabāk būtu ierīci
neuzstādīt zem plauktiem, kas
piestiprināti pie sienas. Viena vai
vairākas regulējamas kājas zem skapja
pamatnes nodrošina ierīces
nolīmeņošanu.
B
A
3.3 Līmeņošana
Uzstādot ierīci, raugieties, lai tā būtu
pareizi nolīmeņota. To var izdarīt ar
divām regulējamām kājiņām, kas atrodas
zem tās priekšpusē.
3.4 Elektrības padeves
pieslēgums
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
LATVIEŠU
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
•
39
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
3.5 Durvju vēršanās virziena
maiņa
Ja vēlaties mainīt durvju vēršanās
virzienu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto
klientu servisa centru. Pilnvarotā klientu
servisa centra speciālists apmainīs
durvju vēršanās virzienu uz jūsu rēķina.
4. VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
1 Temperatūras skala
2 NaturaFresh 0° ikona
3 FastFreeze ikona
4 Temperatūras taustiņš
4.1 Ierīces ieslēgšana
4.3 Temperatūras regulēšana
1. Pievienojiet ierīci elektrības
kontaktligzdai.
2. Lai ieslēgtu ierīci, pieskarieties
temperatūras taustiņam, līdz iedegas
visi LED indikatori.
Lai regulētu temperatūru, nospiediet
temperatūras taustiņu. Katru reizi
nospiežot taustiņu, iestatītā temperatūra
mainās par 1 pozīciju un izgaismojas
atbilstošais LED indikators. Piespiediet
temperatūras taustiņu vairākas reizes,
līdz tiek izvēlēta nepieciešamā
temperatūra. Iestatījums tiks nofiksēts.
4.2 Ierīces izslēgšana
1. Izslēdziet ierīci, turot piespiestu
temperatūras taustiņu 3 sekundes.
Visi LED indikatori izdzisīs.
2. Lai atslēgtu ierīci no strāvas,
atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Izvēle ir pakāpeniska no
+2 °C līdz +8 °C.
Aukstākais iestatījums:
+2 °C.
Siltākais iestatījums: +8 °C
40
www.electrolux.com
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanās biežuma;
• ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
4.4 Displeja miega režīms
Ja ar ierīci 30 sekundes netiek veiktas
nekādas darbības, displejs pārslēdzas
miega režīmā. Zema apgaismojuma
apstākļos izgaismojas tikai pašlaik
iestatītās temperatūras LED indikators.
Visi pārējie LED indikatori ir izslēgti. Lai
dezaktivētu šo režīmu, nospiediet
temperatūras taustiņu.
4.6 Temperatūras iestatīšana
uz 0°C NaturaFresh 0°
nodalījumā
Lai iestatītu temperatūru tuvu 0 °C
NaturaFresh 0° nodalījumā, vairākkārt
nospiediet temperatūras taustiņu, līdz
LED indikators iedegas vienā no šādām
konfigurācijām:
1. lai ieslēgtu arī FastFreeze funkciju
4.5 FastFreeze funkcija
Ja nepieciešams ievietot lielu daudzumu
siltas pārtikas ledusskapja nodalījumā
(piemēram, pēc produktu iegādes) vai
ātri samazināt temperatūru saldētavas
nodalījumā, lai ātri sasaldētu svaigu
pārtiku, mēs iesakām aktivizēt
FastFreeze funkciju pārtikas pareizas
uzglabāšanas nolūkā.
2. vispiemērotākā zivij un gaļai
Lai aktivizētu šo funkciju, vairākkārt
piespiediet temperatūras taustiņu, līdz
iedegas LED indikators blakus ikonai
FastFreeze. Izgaismojas arī +2 °C
atbilstošais LED indikators.
Šī funkcija automātiski
izslēdzas pēc 52 stundām.
Kad funkcija deaktivizējas,
tiek atjaunota iepriekšējā
temperatūra.
Šo funkciju var deaktivizēt
jebkurā laikā, piespiežot
temperatūras taustiņu un
izvēloties jaunu
temperatūras iestatījumu.
Šī funkcija attiecas gan uz
ledusskapja, gan saldētavas
nodalījumu.
3. vispiemērotākā svaigai pārtikai,
izņemot zivis un gaļu
LATVIEŠU
41
Ja temperatūru iestata uz 5 °C vai
augstāku, temperatūra NaturaFresh 0°
nodalījuma iekšpusē būs augstāka par 3
°C.
4.7 Atvērtu durvju indikators
Ja durvis ir atstātas atvērtas uz aptuveni
5 minūtēm, aktivizējas atvērtu durvju
indikators. Mirgo iestatītās temperatūras
LED indikators.
Šo indikatoru var deaktivizēt,
aizverot durvis vai piespiežot
temperatūras taustiņu.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
5.1 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
5.2 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot FastFreeze funkciju.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet FastFreeze funkciju vismaz
24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas
saldētavā.
Ievietojot saldēšanai paredzēto svaigo
pārtiku apakšējo nodalījumu.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Saldēšanas process ilgst 24 stundas:
šajā periodā nevar pievienot pārtiku
saldēšanai.
Kad sasaldēšanas process ir pabeigts,
iestatiet vēlreiz nepieciešamo
temperatūru (skatiet sadaļu "FastFreeze
funkcija").
Šādā stāvoklī ledusskapja
nodalījuma temperatūra var
kristies zem 0° C. Ja tas
notiek, atiestatiet
temperatūras regulatoru uz
siltāku iestatījumu.
Ja jāuzglabā liels daudzums produktu,
izņemiet no ierīces visas atvilktnes un
grozus un novietojiet produktus uz stikla
plaukta, lai iegūtu vislabāko
uzglabāšanas rezultātu.
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, strāvas padeves
pārtraukuma dēļ, ja tas bijis
ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
5.3 Pārtikas uzglabāšana
ledusskapja nodalījumā
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
42
www.electrolux.com
Novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Glabājiet pārtiku uz visiem plauktiem ne
tuvāk kā 20 mm attālumā no
aizmugurējās sienas un 15 mm attālumā
no durvīm.
5.4 NaturaFresh 0° nodalījums
UZMANĪBU!
Nenosedziet un
neaizkraujiet filtra zonu.
B. UltraFresh+ filtrs
Šis filtrs piepilda mitro vidi ar
antioksidantiem, kas palīdz saglabāt
augļu un dārzeņu dabisko krāsu un
tādējādi arī to uzturvērtību.
5.6 UltraFresh filtra nomaiņa
UltraFresh Ierīces iegādes brīdī filtrs jau
ir uzstādīts apakšējās izvelkamās
atvilktnes plastmasas rāmī.
Šis nodalījums ir piemērots svaigas
pārtikas, piemēram, zivju, gaļas, jūras
velšu, uzglabāšanai, jo tas nodrošina
vislabāko uzglabāšanas temperatūru.
Temperatūra tajā ir zemāka nekā pārējā
ledusskapī.
Informāciju par temperatūras
pazemināšanu nodalījumā līdz 0°C
skatiet sadaļas "Vadības panelis"
attiecīgajā punktā.
5.5 UltraFresh Un UltraFresh+
filtri
Labi apkoptam filtram vajadzētu
darboties līdz ierīces kalpošanas laika
beigām. Lai iztīrītu vidēji netīru filtru,
izņemiet to no ierīces un maigi
noskalojiet zem tekoša ūdens.
Nomainiet UltraFresh filtru tikai tad, kad
nepieciešams, piem., kad tas ir bojāts vai
netīrs ar eļļu vai taukvielām. Jaunu filtru
var iegādāties pie vietējā dīlera vai mājas
lapā.
Lai nomainītu UltraFresh filtru:
1. Atveriet ledusskapja nodalījumā
esošo apakšējo izvelkamo atvilktni.
2. Izņemiet uzstādītu filtru, izstumjot to,
kā parādīts attēlā.
Ledusskapja nodalījumā esošā apakšējā
izvelkamā atvilktne ir aprīkota ar
UltraFresh un UltraFresh+ filtru.
B
A
A. UltraFresh filtrs
Šis filtrs saglabā augļus un dārzeņus
svaigus to dabiskajā vidē ar augstu
mitruma līmeni. Tas arī novērš
pārmērīga ūdens kondensāta
veidošanos.
3. Izmetiet veco filtru un uzstādiet
jaunu.
5.7 UltraFresh+ filtra nomaiņa
UltraFresh+ Ierīces iegādes brīdī filtrs
atrodas plastmasas maisiņā. Izņemiet
LATVIEŠU
filtru no maisiņa un ievietojiet filtra
turētāja (filtra uzstādīšanas procedūra ir
līdzīga tālāk aprakstītajai tā nomaiņas
procedūrai).
A
OK
Nomainiet UltraFresh+ ik pēc diviem
gadiem. Jaunu filtru var iegādāties pie
vietējā dīlera vai mājas lapā.
B
OK
Lai nomainītu UltraFresh+ filtru:
1. Atveriet ledusskapja nodalījumā
esošo apakšējo izvelkamo atvilktni.
2. Pavelciet uz leju filtra turētāja vērtni
zem izvelkamās atvilktnes stikla
pārsega, lai to atvērtu.
43
Pēc svaigas pārtikas
ievietošanas vai atkārtotas
vai ilgstošas ierīces durvju
atvēršanas OK ziņojums var
pazust. Pagaidiet vismaz 12
stundas un tikai tad
regulējiet temperatūru.
5.9 MULTIFLOW
Ledusskapja nodalījums ir aprīkots ar
ierīci, kas ļauj ātri atdzesēt produktus un
uzturēt vienmērīgu temperatūru
nodalījumā.
3. Izņemiet veco filtru no vērtnes un
izmetiet to.
Ierīce ieslēdzas automātiski, kad
nepieciešams, piemēram, kad
temperatūra ierīces iekšpusē ir augsta.
5.10 TASTEGUARD filtrs
Šis aktīvās ogles filtrs absorbē sliktas
smakas un uztur pārtikai ledusskapja
nodalījumā pēc iespējas labāku garšu un
aromātu.
Ierīces piegādes brīdī filtrs atrodas
plastmasas maisiņā.
Filtra uzstādīšana ierīcē:
1. Noņemiet filtra pārsegu.
4. Izņemiet no iepakojuma un ievietojiet
jaunu filtru vērtnē.
5. Aizveriet vērtni.
5.8 Temperatūras indikators
Lai nodrošinātu pareizu pārtikas
uzglabāšanu, ledusskapis ir aprīkots ar
temperatūras indikatoru. Ierīces sānā
esošais simbols norāda visaukstāko
zonu ledusskapī.
Ja ir attēlots OK (A), ievietojiet svaigo
pārtiku ar simbolu apzīmētajā zonā; ja nē
(B), ar temperatūras regulatoru iestatiet
zemāku temperatūru un pēc 12 stundām
pārbaudiet temperatūras indikatoru
vēlreiz.
2. Izņemiet filtru no plastmasas
maisiņa.
3. Ievietojiet filtru spraugā, kas atrodas
ierīces aizmugures sienā.
44
www.electrolux.com
4. Uzlieciet filtra pārsegu.
UZMANĪBU!
Filtra pārsegam vienmēr ir
jābūt aizvērtam, lai filtrs
darbotos pareizi.
Lai filtrs darbotos efektīvi, to vajadzētu
nomainīt reizi 6 mēnešos. Jaunus aktīvos
filtrus var iegādāties pie vietējā dīlera vai
mājas lapā. Detaļas numurs ir uzdrukāts
uz plastmasas maisiņa.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
6.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
6.3 Ledusskapja atkausēšana
Normālas darbības laikā ik reizi, kad
kompresora motors apstājas,
apsarmojums, kas veidojas uz
ledusskapja nodalījumā esošā
iztvaikotāja, tiek automātiski likvidēts.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
LATVIEŠU
6.4 Saldētavas atkausēšana
Ledusskapim ir bezsarmas saldētava.
Tas nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
1.
2.
3.
4.
45
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
6.5 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstī‐ Pārbaudiet, vai ierīce stāv
ta.
stabili.
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Ierīce ir nesen ieslēgta,
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
vai temperatūra vēl arvien šanās brīdinājuma signāls/
ir par augstu.
indikators" vai "Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls/indikators".
Lampa nedeg.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Risinājums
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls/
indikators" vai "Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls/indikators".
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnva‐
roto servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Istabas temperatūra ir pā‐ Skatiet klimata klases tabulu
rāk augsta.
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
46
www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze".
Kompresors nesāk darbo‐ Tas ir normāli. Kļūda nav
ties uzreiz pēc FastFreeze radusies.
nospiešanas vai pēc tem‐
peratūras mainīšanas.
Pēc noteikta laika kompre‐
sors ieslēdzas.
Ledusskapī ieplūst ūdens. Ūdens notece aizsērējusi. Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens ko‐
lektorā.
Ūdens plūst uz grīdas.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Kušanas ūdens tekne nav Pievienojiet kušanas ūdens
pievienota iztvaikošanas tekni iztvaikošanas paplātei.
paplātei virs kompresora.
Nevar iestatīt temperatūru. Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze vai ShoppingMo‐
de.
Manuāli izslēdziet FastFree‐
ze vai ShoppingMode vai
gaidiet, līdz funkcija tiek au‐
tomātiski atiestatīta, lai iesta‐
tītu temperatūru. Skatiet sa‐
daļu „FastFreeze vai Shop‐
pingMode funkcija”.
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Pārtikas produktu tempe‐
ratūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts Glabājiet mazāk pārtikas
pārāk daudz pārtikas pro‐ produktu vienlaicīgi.
duktu.
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze".
Ierīces sānu paneļi ir silti.
Tā ir normāla parādība,
kuru izraisa siltummaiņa
darbība.
Gādājiet, lai starp visām ierī‐
ces pusēm un apkārtējām
mēbelēm būtu vismaz
30 mm atstarpe, ja gaisa
temperatūra pārsniedz
38 °C.
Uz ledusskapja aizmugu‐
rējās sienas sakrājies pā‐
rāk daudz ūdens konden‐
sāta.
Durvis tiek vērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
LATVIEŠU
Problēmas
Durvis nevar viegli atvērt.
47
Iespējamais iemesls
Risinājums
Uzglabātā pārtika nav ie‐
saiņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemēro‐
tā iepakojumā.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
7.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
8. TEHNISKIE DATI
8.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Electrolux
Modelis
EN3790MKX 925070935
Kategorija
7. Refrigerator-freezer
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24
stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais
enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmanto‐
šanas un tās atrašanās vietas.
264
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
228
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
334
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
91
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
15
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
48
www.electrolux.com
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” >
14 °C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Jā
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Jā
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
20
Saldēšanas jauda, kg/24 h
4
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐ 43
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
43
Lebūvējama iekārta J/N
Nē
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai
Jā/Nē
Nē
8.2 Papildu tehniskie dati
Augstums
2005 mm
Platums
595 mm
Dziļums
647 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
49
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 49
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 51
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................53
4. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................54
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 56
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 59
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 60
8. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................62
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
50
www.electrolux.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
51
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
52
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
•
•
•
•
•
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
•
•
•
53
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
3.1 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
pakabinamomis, prie sienos
tvirtinamomis spintelėmis. Ant spintelės
pagrindo esančios viena arba kelios
reguliuojamos kojelės leidžia prietaisą
išlyginti.
100 mm
min
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
B
A
20 mm
SN
3.2 Kur statyti prietaisą
Prietaisas turi būti statomas
taip, kad jį būtų galima
atjungti nuo elektros tinklo.
Todėl pastačius prietaisą, jo
kištukas turi būti lengvai
pasiekiamas.
Prietaisas turi būti įrengtas atokiai nuo
šilumos šaltinių, pvz. radiatorių, katilų ir
tiesioginių saulės spindulių. Palikite
pakankamai vietos orui laisvai cirkuliuoti
aplink prietaiso galinę pusę. Norint, kad
po pakabinama spintele esantis
prietaisas tinkamai veiktų, atstumas tarp
prietaiso ir spintelės turi būti ne mažesnis
nei 100 mm. Tačiau būtų geriausia, jei
prietaisas nebūtų statomas po
DĖMESIO
Siekiant užtikrinti tinkamą
veikimą esant aukštesnei nei
38 °C aplinkos temperatūrai,
rekomenduojama nuo
prietaiso šonų iki aplinkinių
baldų išlaikyti 30 mm
atstumą.
3.3 Išlyginimas
Prietaisas turi stovėti lygiai. Tai padaryti
galima pareguliavus dvi priekinėje dugno
dalyje esančias reguliuojamo aukščio
kojeles.
54
www.electrolux.com
•
•
3.5 Durelių atidarymo krypties
pakeitimas
3.4 Elektros jungtis
•
•
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
Jeigu norite pakeisti durelių atidarymo
kryptį, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą. Įgaliotasis
techninės priežiūros specialistas pakeis
durelių atidarymo kryptį jūsų sąskaita.
4. VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
1 Temperatūros skalė
2 NaturaFresh 0° piktograma
3 FastFreeze piktograma
4 Temperatūros mygtukas
4.1 Įjungimas
4.2 Išjungimas
1. Įkiškite prietaiso kištuką į elektros
maitinimo lizdą.
2. Norėdami įjungti prietaisą, lieskite
temperatūros mygtuką, kol užsidegs
visi LED indikatoriai.
1. Išjunkite prietaisą, 3 sekundes
paspaudę temperatūros mygtuką.
Visi šviesdiodiniai indikatoriai išsijungs.
2. Norėdami atjungti prietaiso
maitinimą, ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo.
LIETUVIŲ
4.3 Temperatūros reguliavimas
Norėdami reguliuoti temperatūrą,
spauskite temperatūros mygtuką.
Kaskart paspaudus mygtuką, nustatyta
temperatūra persijungia 1 padėtimi ir
įsijungia atitinkamas šviesdiodinis
indikatorius. Pakartotinai spauskite
temperatūros mygtuką, kol bus pasirinkta
reikiama temperatūra. Nuostata bus
užfiksuota.
Pasirinkimas didėja nuo +2
°C iki +8 °C.
Šalčiausia nuostata: +2 °C.
Šilčiausia nuostata: +8 °C
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto kiekio;
• prietaiso vietos.
4.4 Ekrano miego režimas
Jeigu 30 sekundžių prietaisu nieko
nedaroma, ekranas persijungia į miego
režimą. Įsijungia tik silpno apšvietimo
šviesdiodinis indikatorius, atitinkantis
dabartinę nustatytą temperatūrą. Visi kiti
šviesdiodiniai indikatoriai yra išjungti.
Norėdami išjungti šį režimą, spauskite
temperatūros mygtuką.
Ši funkcija automatiškai
išsijungia po 52 valandų. Kai
funkcija išsijungia, atkuriama
prieš tai buvusios
temperatūros nuostata.
Šią funkciją galite bet kada
išjungti, paspaudę
temperatūros mygtuką ir
pasirinkę naują
temperatūros nuostatą.
Ši funkcija tinka šaldytuvo ir
šaldiklio skyriui.
4.6 Temperatūros nustatymas
iki 0 °C skyriuje NaturaFresh 0°
Norėdami nustatyti artimą 0 °C
temperatūrą skyriuje NaturaFresh 0°,
pakartotinai spauskite temperatūros
mygtuką, kol įsižiebs šviesdiodinė
indikatoriaus lemputė viena šių
konfigūracijų:
1. taip pat funkcijai FastFreeze įjungti
4.5 FastFreeze funkcija
Jeigu į šaldytuvo skyrių reikia įdėti didelį
kiekį šilto maisto (pavyzdžiui, apsipirkus
parduotuvėje) arba greitai sumažinti
temperatūrą šaldiklio skyriuje, kad
galėtumėte greitai užšaldyti šviežią
maistą, rekomenduojame įjungti funkciją
FastFreeze maistui tinkamai laikyti.
Norėdami įjungti šią funkciją, pakartotinai
spauskite temperatūros mygtuką, kol
įsijungs šviesdiodinis indikatorius,
esantis greta piktogramos FastFreeze.
Taip pat įsijungia šviesdiodinis
indikatorius, atitinkantis +2 °C
temperatūrą.
55
2. labiausiai tinka žuviai ir mėsai
56
www.electrolux.com
Jeigu nustatysite 5 °C arba aukštesnę
temperatūrą, temperatūra NaturaFresh
0° skyriuje bus aukštesnė kaip 3 °C.
4.7 Atidarytų durelių
indikatorius
Jeigu durelės buvo paliktos atviros
maždaug 5 minutes, įsijungia atidarytų
durelių indikatorius. Mirksi dabartinės
nustatytos temperatūros šviesdiodinis
indikatorius.
3. geriausiai tinka kitam šviežiam
maistui, ne žuviai ir mėsai
Galite išjungti šį indikatorių,
uždarę dureles arba
paspaudę temperatūros
mygtuką.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
5.1 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, funkciją FastFreeze įjunkite
mažiausiai 24 valandas prieš dėdami
užšaldyti skirtus maisto produktus į
šaldiklio skyrių.
Dėkite norimą užšaldyti šviežią maistą į
apatiniame skyriuje.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje.
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Pasibaigus užšaldymo procesui, vėl
nustatykite reikiamą temperatūrą (žr.
„FastFreeze funkcija“).
Esant tokioms sąlygoms,
šaldytuvo skyriuje
temperatūra gali nukristi
žemiau 0 °C. Jeigu taip
atsitiktų, temperatūros
nustatymo rankenėle
nustatykite aukštesnės
temperatūros nuostatą.
LIETUVIŲ
5.2 Užšaldytų produktų
laikymas
Šaldytuvą-šaldiklį įjungus pirmą kartą
arba po ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
mažiausiai prieš 2 valandas, įjungus
funkciją FastFreeze.
Jei dėsite didelį produktų kiekį, iš
prietaiso ištraukite visus stalčius ir
produktus dėkite ant stiklinės lentynos,
kad pasiektumėte geriausių rezultatų.
Nenumatyto atitirpimo
atveju, pavyzdžiui, nutrūkus
maitinimui arba jeigu
maitinimas nebuvo tiekiamas
ilgiau nei techninių duomenų
lentelės eilutėje „Produktų
išsilaikymo
trukmė“ nurodytoji trukmė,
atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba
paruošti ir ataušinus vėl
užšaldyti.
5.3 Maisto laikymas šaldytuvo
skyriuje
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Visose lentynose maistą laikykite ne
arčiau kaip 20 mm nuo galinės sienelės
ir 15 mm atstumu nuo durelių.
5.4 Skyrius NaturaFresh 0°
57
Jeigu norite skyriuje sumažinti
temperatūrą iki 0° C, žr. skyriaus
„Valdymo skydelis“ atitinkamą skyrelį.
5.5 UltraFresh ir UltraFresh+
filtrai
Šaldytuvo skyriaus apatiniame
ištraukiamame stalčiuje yra UltraFresh ir
UltraFresh+ filtrai.
B
A
A. UltraFresh filtras
Šis filtras padeda laikyti vaisius ir
daržoves didelės drėgmės aplinkoje.
Jis taip pat pašalina nereikalingą
kondensatą.
DĖMESIO
Neuždenkite ir
neapkraukite filtro srities.
B. UltraFresh+ filtras
Šis filtras prisotina drėgną aplinką
antioksidantais, kurie padeda
išsaugoti originalias spalvas bei
maistinę vaisių ir daržovių vertę.
5.6 Filtro UltraFresh keitimas
UltraFresh filtras perkant prietaisą yra
įdėtas į apatinio ištraukiamo stalčiaus
plastikinį rėmą.
Gerai prižiūrimas filtras turėtų veikti iki
prietaiso naudojimo pabaigos. Norėdami
išvalyti vidutiniškai suteptą filtrą, išimkite
jį iš prietaiso ir švelniai išplaukite
vandeniu iš čiaupo.
Šiame skyriuje galima laikyti šviežią
maistą, pavyzdžiui, žuvį, mėsą, jūros
gėrybes, nes jame yra geriausia laikymo
temperatūra. Čia temperatūra yra
žemesnė, nei kitose šaldytuvo srityse.
Keiskite UltraFresh filtrą tik jei tai būtina,
pvz., kai jis sugadintas arba suteptas
aliejumi ar riebalais. Naują filtrą galite
nusipirkti iš vietos prekybos atstovo arba
interneto svetainėje.
Norėdami pakeisti UltraFresh filtrą:
58
www.electrolux.com
1. Atidarykite šaldytuvo skyriaus apatinį
ištraukiamą stalčių.
2. Išimkite surinktą filtrą, stumdami jį,
kaip parodyta paveikslėlyje.
4. Išpakuokite ir į antkišenį įdėkite naują
filtrą.
5. Uždarykite antkišenį.
5.8 Temperatūros indikatorius
3. Išmeskite seną filtrą ir pakeiskite jį
nauju.
5.7 Filtro UltraFresh+ keitimas
UltraFresh+ filtras nusipirkus prietaisą
yra plastmasiniame maišelyje. Išimkite
filtrą iš maišelio ir įdėkite į filtro laikiklį
(filtro įrengimas yra panašus į toliau
aprašytą jo pakeitimo procesą).
Keiskite UltraFresh+ kas antrus metus.
Naują filtrą galite nusipirkti iš vietos
prekybos atstovo arba interneto
svetainėje.
Dėl tinkamo maisto laikymo šaldytuve yra
temperatūros indikatorius. Ant prietaiso
šoninės sienelės esantis simbolis rodo
šalčiausią vietą šaldytuve.
Jeigu rodoma OK (A), dėkite šviežią
maistą į simboliu nurodytą vietą, jeigu
nerodoma (B), nustatykite temperatūros
valdiklį ties šalčiausia nuostata ir
palaukite 12 valandų, o po to vėl
patikrinkite temperatūros indikatorių.
A
OK
B
OK
Norėdami pakeisti UltraFresh+ filtrą:
1. Atidarykite šaldytuvo skyriaus apatinį
ištraukiamą stalčių.
2. Patraukite žemyn filtro laikiklio,
pakabinto po ištraukiamo stalčiaus
stikliniu dangčiu, antkišenį, kad jį
atidarytumėte.
Pridėjus į prietaisą šviežio
maisto arba dažnai ar ilgai
darinėjant dureles, normalu,
kad indikatorius nerodo OK.
Palaukite bent 12 valandų,
prieš vėl reguliuodami
temperatūros valdiklį.
5.9 MULTIFLOW
Šaldytuvo skyriuje įrengtas įtaisas, kuris
leidžia greitai atšaldyti maisto produktus
ir užtikrina vienodesnę temperatūrą
šaldytuvo skyriuje.
3. Išimkite seną filtrą iš antkišenio ir jį
išmeskite.
Šis įtaisas automatiškai suaktyvinamas,
kai to reikia, pavyzdžiui, kai yra aukšta
temperatūra prietaiso viduje.
LIETUVIŲ
5.10 TASTEGUARD filtras
59
4. Uždėkite filtro dangtelį.
Tai aktyviosios anglies filtras, sugeriantis
nemalonius kvapus ir išlaikantis
šaldytuvo skyriuje laikomo maisto gerą
kvapą.
Pristatant prietaisą, filtras yra
plastikiniame maišelyje.
Norint įrengti filtrą prietaise:
1. Nuimkite filtro dangtelį.
2. Ištraukite filtrą iš plastikinio maišelio.
3. Įkiškite filtrą į angą, kuri yra galinėje
prietaiso sienelėje.
DĖMESIO
Užtikrinkite, kad filtro
dangtelis visada būtų
uždarytas, kad filtras
tinkamai veiktų.
Filtrą reikia keisti kartą per 6 mėnesius,
tada jis savo funkciją atliks
veiksmingiausiai. Naują aktyvųjį filtrą
galite nusipirkti iš vietos prekybos atstovo
arba interneto svetainėje. Dalies numeris
yra nurodytas ant plastikinio maišelio.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
60
www.electrolux.com
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
6.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
6.4 Šaldiklio atitirpdymas
Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
6.5 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukš‐
mingai.
Prietaisas netinkamai at‐
remtas.
Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
biliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐ Kamera neseniai buvo
nis įspėjamasis signalas. įjungta ir temperatūra te‐
bėra per aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas / indikatorius“
arba „Aukštos temperatūros
įspėjimo signalas / indikato‐
rius“.
Temperatūra prietaise per Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
aukšta.
mo signalas / indikatorius“
arba „Aukštos temperatūros
įspėjimo signalas / indikato‐
rius“.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia pareng‐
ties režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą.
61
Kompresorius veikia nesu‐ Netinkamai nustatyta tem‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
stodamas.
peratūra.
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Įjungta funkcija FastFree‐
ze.
Žr. „Funkcija FastFreeze“.
Paspaudus jungiklį Fast‐
Tai normalu ir ne sutriki‐
Freeze arba pakeitus tem‐ mas.
peratūrą, kompresorius
įsijungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Užsikimšo vandens išlei‐
dimo anga.
Maisto produktai neleidžia Patikrinkite, ar maisto pro‐
vandeniui nutekėti į van‐
duktai neliečia galinės siene‐
dens rinktuvą.
lės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
kėjimo vamzdelis veda ne dens nutekėjimo vamzdelį
į garinimo indą, esantį virš prie garinimo indo.
kompresoriaus.
Negalima nustatyti tempe‐ Įjungta funkcija FastFree‐
ratūros.
ze arba ShoppingMode.
Patys rankomis išjunkite
FastFreeze arba Shopping‐
Mode arba palaukite, kol ši
funkcija bus atkurta automa‐
tiškai, ir nustatykite tempera‐
tūrą. Žr. skyrių „Funkcija
FastFreeze arba Shopping‐
Mode“.
Temperatūra prietaise per Netinkamai nustatytas
žema / per aukšta.
temperatūros reguliato‐
rius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
62
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Maisto produktų tempera‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
tūra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Įjungta funkcija FastFree‐
ze.
Žr. „Funkcija FastFreeze“.
Prietaiso šoninės sienelės Tai normalu, nes jos įšilo
yra šiltos.
dėl šilumokaičio veikimo.
Kai aplinkos temperatūra vir‐
šija 38 °C, užtikrinkite, kad
būtų bet 30 mm tarpas nuo
kiekvienos prietaiso pusės iki
aplinkinio baldo.
Ant šaldytuvo galinės sie‐
nelės yra per daug kon‐
densato.
Durelės buvo per dažnai
darinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo užda‐
rytos.
Patikrinkite, ar durelės iki ga‐
lo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prietai‐
są, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Dureles nelengva atidary‐
ti.
Jūs mėginote atidaryti du‐ Palaukite kelias sekundes ir
reles iškart tik jas uždarę. vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
7.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
8.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Electrolux
Modelis
EN3790MKX 925070935
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
LIETUVIŲ
63
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, 264
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandy‐
mo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiš‐
kai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas
ir kur jis bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
228
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa li‐
trais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
334
Šaldiklio kameros talpa litrais
91
Šaltosios kameros talpa litrais
15
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
****
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei taikoma
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Taip
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Taip
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas
neatšyla valandų
20
Šaldymo geba (kg/24 h)
4
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apa‐
ratas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis
aparatas skirtas naudoti (°C)
43
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
43
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Ne
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
8.2 Papildomi techniniai
duomenys
Aukštis
2005 mm
Plotis
595 mm
Gylis
647 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
64
www.electrolux.com
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
65
66
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
67
280158379-A-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising