Zanussi | ZFU27401WA | User manual | ZANUSSI ZFU27401WA Handleiding

ZANUSSI ZFU27401WA Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZFU27401WA
NL Gebruiksaanwijzing
Vriezer
FR Notice d'utilisation
Congélateur
DE Benutzerinformation
Gefriergerät
PT Manual de instruções
Congelador
ES Manual de instrucciones
Congelador
2
9
16
24
31
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt
zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
Gebruik geen mechanische of andere middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen.
Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast, tenzij deze
door de fabrikant worden aanbevolen.
•
•
•
•
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder de verpakking en de transportbouten.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van
het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Gebruik dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn, zoals bijgebouwen,
garages of wijnkelders.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet
beschadigt. Het bevat isobutaan (R600a),
aardgas met een hoge ecologische
compatibiliteit. Dit gas is ontvlambaar.
Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Ventileer de kamer goed.
Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw
in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
•
•
•
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
•
•
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
BEDIENING
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
1 Alarmlampje
2 Stroomaanduiding
3 Temperatuurregelaar
INSCHAKELEN
1. Steek dan de stekker in het stopcontact.
2. Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand.
4
De stroomindicator en alarmlampjes gaan
branden.
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
TEMPERATUURREGELAAR
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
1. Draai de thermostaatknop op een lagere stand
om de minimale koude te verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een hogere stand
om de maximale koude te verkrijgen.
ALARM BIJ HOGE TEMPERATUUR
Een temperatuurstijging in het apparaat
(bijvoorbeeld doordat de stroom is uitgevallen of
doordat de deur open staat) wordt aangegeven
door een knipperend alarmlampje.
Als de normale omstandigheden zijn hersteld, stopt
het alarmlampje met knipperen.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter
worden gekozen rekening houdend
met het feit dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die wordt
bewaard
• de plaats van het apparaat
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
HET BEWAREN VAN INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het
apparaat minstens 2 uur te laten werken . De
vriesladen zorgen ervoor dat u het voedselpakket
dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien
grote hoeveelheden voedsel moeten worden
bewaard, verwijder dan alle lades behalve de
onderste lade die nodig is voor een goede
luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle schappen
tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
WAARSCHUWING! In het geval van
onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld
als de stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'maximale bewaartijd bij stroomuitval' is
vermeld, moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
VERS VOEDSEL INVRIEZEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te
bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de gemiddelde
instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen, moet u
de thermostaatknop echter op een hogere stand
instellen om de maximale kou te verkrijgen.
Plaats het verse in te vriezen voedsel in de twee
bovenste vakken.
De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in 24
uur kunnen worden ingevroren, staat aangegeven
op het typeplaatje, een label dat zich aan de
binnenkant van het apparaat bevindt.
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg tijdens deze
periode geen ander voedsel toe om in te vriezen.
KOUDE ACCUMULATORS
De vriezer is uitgerust met minstens een koude
accumulator die de bewaartijd verlengt in geval van
een stroomonderbreking of stroomuitval.
5
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van de kast
en verplaats of beschadig ze niet.
LET OP! Zorg ervoor dat u het
koelsysteem niet beschadigt.
LET OP! Til de voorkant van de
koelkast op als u hem wilt verplaatsen,
om krassen op de vloer te voorkomen.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van restjes zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Deze handeling zal de prestatie van het
apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik
besparen.
6
DE VRIEZER ONTDOOIEN
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich
altijd vormen op de schappen van de
vriezer en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm
bereikt heeft. Het ontdooien kan
versneld worden door kommen met
heet water (niet kokend) in de vriezer
te zetten.
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel
het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
3. Verwijder de vriesladen.
4. Breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv.
dikke doeken of kranten.
5. Laat de deur open staan en steek de kunststof
schraper in de daarvoor bedoelde opening in
het midden van de bodem, plaats er een
opvangbak onder om het dooiwater op te
vangen.
6. Schraap het ijs voorzichtig los als dit begint te
dooien (gebruik een houten of plastic
schraper).
7. Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de schraper bewaren
voor toekomstig gebruik.
8. Zet het apparaat aan en leg de ingevroren
levensmiddelen terug.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren (indien
nodig) en maak alles schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
De compressor werkt continu.
De temperatuur is niet goed
ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.
Er worden veel producten tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De omgevingstemperatuur is
te hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen
van de deur.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
Deur gaat niet makkelijk open.
7
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
OPSTELLING
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat:
•
•
•
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT EN HET
OMDRAAIEN VAN DE DEUR
Raadpleeg afzonderlijke instructies
voor installatie (ventilatievereisten,
waterpas zetten) en omdraaien van de
deur.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte
1850 mm
Spanning
230 – 240 V
Breedte
595 mm
Tijd
50 Hz
Diepte
668 mm
Maximale bewaartijd bij
stroomuitval
28 u
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
8
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
•
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des utilisations telles que :
– dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées
aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de
travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et
autres lieux de séjour.
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte
de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre appareil pour
accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés
par le fabricant.
9
•
•
•
•
•
•
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf
s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de nettoyage neutres. N'utilisez pas
de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons
de transport.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
•
•
CONNEXION ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
10
N'installez pas l'appareil dans un endroit trop
humide ou trop froid, comme une dépendance
extérieure, un garage ou une cave.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la prise de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
USAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
Veillez à ne pas endommager le circuit
frigorifique. Il contient de l'isobutane (R600a),
un gaz naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Ce gaz est
inflammable.
Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le
congélateur. Cela engendrerait une pression sur
le récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments
du compartiment congélateur avec les mains
mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage figurant
sur l'emballage des aliments surgelés.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
FONCTIONNEMENT
BANDEAU DE COMMANDE
1
1 Voyant d'alarme
2
3
2 Voyant de mise sous tension
11
3 Thermostat
MISE EN MARCHE
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite sur une
position médiane.
Le voyant d'alimentation et les voyants d'alarme
s'allument.
MISE À L'ARRÊT
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température est régulée automatiquement.
1. Tournez le thermostat sur la position minimale
pour obtenir moins de froid.
2. Tournez le thermostat sur la position maximale
pour obtenir plus de froid.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Toutefois, on obtiendra le réglage
exact en tenant compte du fait que la
température à l'intérieur de l'appareil
dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la
porte,
• la quantité d'aliments stockés,
• l'emplacement de l'appareil.
ALARME HAUTE TEMPÉRATURE
Une augmentation de la température dans l'appareil
(par exemple à cause d'une coupure de courant ou
de l'ouverture de la porte) est indiquée par un
voyant d'alarme clignotant.
Au rétablissement des conditions normales, le
voyant d'alarme cesse de clignoter.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
CONSERVATION D'ALIMENTS CONGELÉS ET
SURGELÉS
Lors de la mise en service ou après un arrêt
prolongé, laissez l'appareil fonctionner au moins
pendant 2 heures environ avant d'introduire les
produits dans le compartiment. Les tiroirs de
congélation vous permettent de trouver facilement
et rapidement les aliments dont vous avez besoin.
Si vous devez stocker une grande quantité
d'aliments, retirez tous les tiroirs et le bac à
glaçons, sauf le bac inférieur qui doit être en place
afin de permettre une circulation d'air optimale.
Vous pouvez ranger des aliments sur toutes les
clayettes en respectant un espace de 15 mm avec
la porte.
12
AVERTISSEMENT! En cas de
décongélation accidentelle, due par
exemple à une coupure de courant, si
la coupure a duré plus longtemps
qu'indiqué au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du chapitre
Caractéristiques techniques,
consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois refroidis).
CONGÉLATION D'ALIMENTS FRAIS
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des aliments frais et conserver longtemps
des aliments congelés ou surgelés.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas
nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat sur la position maximale pour
obtenir plus de froid.
Placez les aliments frais à congeler dans les deux
compartiments du haut.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez
congeler par tranche de 24 heures figure sur la
plaque signalétique, située à l'intérieur de l'appareil.
Le processus de congélation dure 24 heures : vous
ne devez ajouter aucun autre aliment à congeler
pendant cette période.
l'autonomie de conservation de votre appareil en
cas de coupure de courant ou de panne.
ACCUMULATEURS DE FROID
Le congélateur est équipé d'au moins un
accumulateur de froid qui permet d'augmenter
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION! Attention à ne pas
endommager le système de
réfrigération.
ATTENTION! Lorsque vous déplacez
l'appareil, veillez à le soulever par
l'avant pour éviter de rayer le sol.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR
Une certaine quantité de givre se
forme toujours sur les clayettes du
congélateur et autour du compartiment
supérieur. Dégivrez le congélateur
lorsque l'épaisseur de la couche de
givre est comprise entre 3 et 5 mm.
Pour accélérer le dégivrage, placez un
récipient d'eau chaude (non bouillante)
dans le congélateur.
ATTENTION! N'utilisez en aucun cas
d'objets métalliques ou tranchants
pour gratter la couche de givre sur
l'évaporateur, car vous risqueriez de le
détériorer. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen artificiel
pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux recommandés
par le fabricant. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
1. Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la
prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les
dans plusieurs feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
3. Retirez les paniers de congélation.
4. Enveloppez les paniers dans une matière
isolante comme une couverture ou du papier
journal.
5. Laissez la porte ouverte et utilisez la spatule en
plastique comme gouttière en l'insérant dans
l'emplacement prévu à cet effet. Placez audessous un récipient dans lequel s'écoulera
l'eau de dégivrage.
6. Retirez soigneusement la glace quand elle
commence à fondre (utilisez une spatule en
bois ou en plastique).
7. Une fois la glace fondue, épongez et séchez
soigneusement l'intérieur du congélateur et
conservez la spatule pour une prochaine
utilisation.
13
8. Rebranchez l'appareil, remettez-le en service et
replacez les aliments congelés à l'intérieur.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez (si nécessaire) et nettoyez l'appareil
ainsi que tous les accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause probable
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau de
commande ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque
signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir la
porte immédiatement après
l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes
après avoir fermé la porte pour la
rouvrir.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
La porte est difficile à ouvrir.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
14
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INSTALLATION
Cet appareil peut être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la température
ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
•
•
•
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
INSTALLATION DE L'APPAREIL ET
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
Veuillez vous reportez aux instructions
séparées relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise de
niveau) et à la réversibilité de la porte.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur
1850 mm
Tension
230 - 240 V
Largeur
595 mm
Fréquence
50 Hz
Profondeur
668 mm
Autonomie de fonctionnement
28 h
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
15
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die
Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum
späteren Nachschlagen auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
16
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse,
um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.
Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.
•
•
•
•
•
•
Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine
anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf den elektrischen
Anschluss des Geräts vornehmen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und
die Transportschrauben.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags 4 Stunden, bevor
Sie das Gerät an die Stromversorgung
anschließen. Dies ist erforderlich, damit das Öl
in den Kompressor zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
•
•
Stellen Sie das Gerät nicht an zu feuchten oder
kalten Orten auf, wie z. B. in Nebengebäuden,
Garagen oder Weinkellern.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
17
•
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
•
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
VERWENDUNG
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- und
Brandgefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu
beschädigen. Er enthält Isobutan (R600a), ein
Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Dieses Gas ist brennbar.
Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht, falls
Ihre Hände nass oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung
zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
BETRIEB
BEDIENFELD
1
2
1 Alarmleuchte
2 Betriebskontrolllampe
EINSCHALTEN DES GERÄTS
1. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Die Betriebskontrolllampe und die
Alarmkontrolllampe leuchten auf.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten
des Geräts in die Position „O“.
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche
Kühlung zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
3
3 Temperaturregler
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt werden,
dass die Temperatur im Innern des
Geräts von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel,
• Standort des Geräts.
HOCHTEMPERATURWARNUNG
Ein Anstieg der Temperatur im Gerät (zum Beispiel
aufgrund eines vorausgegangenen Stromausfalls
oder einer geöffneten Gerätetür) wird durch eine
blinkende Alarmanzeige angezeigt.
Sobald der Normalbetrieb wiederhergestellt ist,
hört die Alarmanzeige auf zu blinken.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
LAGERN VON GEFRORENEN
LEBENSMITTELN
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das
Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei
Stunden lang . Die Gefrierschubladen sorgen dafür,
dass Sie die Lebensmittel schnell und einfach
finden. Wenn große Mengen an Lebensmitteln
gelagert werden sollen, entfernen Sie die
Schubladen, ausgenommen die untere Schublade,
die an ihrem Platz bleiben muss, um eine gute
Luftzirkulation zu garantieren. Es ist auf allen
Ablagen möglich, Lebensmittel bis zu einem
Abstand von 15 mm zur Tür einzulagern.
19
WARNUNG! Kam es zum Beispiel
durch einen Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu
einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel
sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
EINFRIEREN FRISCHER LEBENSMITTEL
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen
Lagern von bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine
Änderung der mittleren Einstellung nicht
erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen,
drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Legen Sie die frischen, einzufrierenden
Lebensmittel in die beiden oberen Fächer.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild angegeben, das sich im Innern des
Gerätes befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
KÄLTEAKKUS
Das Gefriergerät enthält mindestens einen
Kälteakku, der die Lagerzeit im Falle eines
Stromausfalls oder einer Störung verlängert.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Bitte achten Sie darauf,
das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
VORSICHT! Wenn Sie das Gerät
verschieben möchten, heben Sie es
bitte an der Vorderkante an, um den
Fußboden nicht zu verkratzen.
20
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und
etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
ABTAUEN DES GEFRIERGERÄTS
Auf den Ablagen des Gefriergeräts
und im Innern des oberen Fachs bildet
sich stets etwas Reif. Tauen Sie das
Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht
eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat. Stellen Sie Schalen mit
heißem Wasser (das nicht kochen
darf) in das Gerät, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
VORSICHT! Entfernen Sie Reif und
Eis vom Verdampfer niemals mit
scharfen metallischen Gegenständen,
da dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein Temperaturanstieg
des Gefrierguts während des
Abtauens des Geräts kann die
Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus,
verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem
kühlen Ort.
3. Nehmen Sie die Gefrierschubladen heraus.
4. Wickeln Sie die Gefrierschubladen in
wärmeisolierendes Material wie z. B. Decken
oder Zeitungen ein.
5. Lassen Sie die Tür des Geräts offen stehen
und setzen Sie den Kunststoffschaber in die
entsprechende Aufnahme unten in der Mitte;
stellen Sie eine Schale zum Auffangen des
Tauwassers darunter.
6. Entfernen Sie die Eisschicht vorsichtig mit
einen Eisschaber aus Holz oder Kunststoff,
wenn sie beginnt anzutauen.
7. Ist das Eis vollständig geschmolzen, trocken
Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und
bewahren Sie den Schaber für eine spätere
Verwendung auf.
8. Setzen Sie die Schubladen mit den
Lebensmitteln wieder ein und schalten Sie das
Gerät ein.
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls erforderlich).
Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur
erneut.
21
Störung
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch/niedrig.
Die Tür geht nicht leicht auf.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel vor
dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät stellen.
Sie haben versucht die Tür
erneut zu öffnen, nachdem
Sie sie kurz zuvor geschlossen haben.
Warten Sie ein paar Sekunden
nach dem Schließen der Tür, bevor Sie sie erneut öffnen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist:
Klimaklasse
22
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
MONTAGE DES GERÄTS UND WECHSELN
DES TÜRANSCHLAGS
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung) und zum
Wechsel des Türanschlags finden Sie
in einer separaten Montageanleitung.
TECHNISCHE DATEN
Höhe
1850 mm
Spannung
230 - 240 V
Breite
595 mm
Frequenz
50 Hz
Tiefe
668 mm
Lagerzeit bei Störung
28 Std.
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Außen- oder Innenseite des
Geräts sowie auf der Energieplakette.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
23
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer
ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização
incorrectas. Guarde sempre as instruções em local seguro e
acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
SEGURANÇA GERAL
•
•
•
•
24
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
do tipo residencial.
Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação do
aparelho ou da estrutura onde ele se encontra encastrado.
Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial
para acelerar o processo de descongelação além daqueles
recomendados pelo fabricante.
Não danifique o circuito de refrigeração.
•
•
•
•
•
Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos do
aparelho destinados a alimentos, a não ser que sejam do tipo
recomendado pelo fabricante.
Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objectos metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis
com agente de pressão inflamável, dentro do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
só deve ser efectuada por uma pessoa
qualificada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todos os materiais de embalagem e os
parafusos de transporte.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas de protecção e calçado fechado.
Certifique-se de que o ar pode circular em
torno do aparelho.
Após a instalação ou após uma inversão da
porta, aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à alimentação eléctrica. Isto
permite que o óleo regresse ao compressor.
Antes de efectuar qualquer operação no
aparelho (por exemplo, inverter a porta), retire a
ficha da tomada eléctrica.
Não instale o aparelho perto de radiadores,
fogões, fornos ou placas.
Não instale o aparelho em locais com luz solar
directa.
Não instale este aparelho em locais demasiado
húmidos ou frios, como anexos exteriores,
garagens ou caves.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o na parte
da frente para evitar riscar o chão.
LIGAÇÃO ELÉCTRICA
AVISO! Risco de incêndio e choque
eléctrico.
•
•
•
•
•
•
•
•
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com as características da alimentação eléctrica.
Utilize sempre uma tomada bem instalada e à
prova de choques eléctricos.
Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou
triplas, nem cabos de extensão.
Certifique-se de que não danifica os
componentes eléctricos (ficha e cabo de
alimentação eléctrica, compressor, etc.).
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um electricista se for necessário
substituir componentes eléctricos.
O cabo de alimentação eléctrica deve ficar
abaixo do nível da ficha.
Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque eléctrico ou
incêndio.
•
Não altere as especificações deste aparelho.
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não coloque dispositivos eléctricos (por ex.
máquinas de fazer gelados) no interior do
aparelho, excepto se forem autorizados pelo
fabricante.
Tenha cuidado para não provocar danos no
circuito de refrigeração. Contém isobutano
(R600a), um gás natural com um alto nível de
compatibilidade ambiental. Este gás é
inflamável.
Se ocorrerem danos no circuito de refrigeração,
certifique-se de que não existem chamas e
fontes de ignição na divisão. Ventile bem a
divisão.
Não permita que objectos quentes toquem nas
peças de plástico do aparelho.
Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador. Isto irá criar pressão no recipiente
da bebida.
Não guarde gases e líquidos inflamáveis no
aparelho.
Não coloque produtos inflamáveis, nem
objectos molhados com produtos inflamáveis,
no interior, perto ou em cima do aparelho.
Não toque no compressor ou no condensador.
Estes estão quentes.
Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as mãos
húmidas ou molhadas.
Não volte a congelar alimentos que já foram
descongelados.
Cumpra as instruções de armazenamento das
embalagens dos alimentos congelados.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
•
•
•
Antes de qualquer acção de manutenção,
desactive o aparelho e desligue a ficha da
tomada eléctrica.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua
unidade de arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser efectuados por
uma pessoa qualificada.
Inspeccione regularmente o escoamento do
aparelho e limpe-o, se necessário. Se o orifício
de escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte inferior
do aparelho.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Remova a porta para evitar que crianças ou
animais de estimação fiquem fechados no
interior do aparelho.
O circuito de refrigeração e os materiais de
isolamento deste aparelho não prejudicam a
camada de ozono.
A espuma de isolamento contém gás inflamável.
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Não provoque danos na parte da unidade de
arrefecimento que está próxima do permutador
de calor.
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
FUNCIONAMENTO
PAINEL DE COMANDOS
1
1 Luz de alarme
26
2
3
2 Indicador de funcionamento
3 Regulador da temperatura
LIGAR
1. Introduza a ficha na tomada eléctrica.
2. Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para um valor médio.
O indicador de funcionamento e as luzes de
alarme acendem.
DESLIGAR
Para desligar o aparelho, rode o regulador da
temperatura para a posição “O”.
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
A temperatura é regulada automaticamente.
1. Rode o regulador de temperatura para
definições inferiores para obter frio mínimo.
2. Rode o regulador de temperatura para
definições superiores para obter frio máximo.
Normalmente, uma definição média é a
mais adequada.
No entanto, a regulação exacta deve
ser escolhida tendo em conta que a
temperatura no interior do aparelho
depende do seguinte:
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
• quantidade de alimentos
armazenados;
• localização do aparelho.
ALARME DE TEMPERATURA ELEVADA
Um aumento da temperatura no aparelho (por
exemplo, devido a uma falha de energia ou porta
aberta) é indicado por uma luz de alarme
intermitente.
Quando as condições normais forem
restabelecidas, a luz de alarme deixa de piscar.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
CONGELADOS
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, deixe o aparelho em funcionamento
durante 2 horas ou mais . As gavetas do
congelador permitem encontrar a embalagem
pretendida com rapidez e facilidade. Se pretender
armazenar grandes quantidades de alimentos, retire
todas as gavetas, excepto a gaveta inferior que
deve ficar no seu sítio para permitir uma boa
circulação de ar. Pode colocar alimentos que
fiquem salientes até 15 mm da porta em todas as
prateleiras.
AVISO! Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta
de electricidade, se a energia estiver
desligada durante mais tempo do que
o “Tempo de autonomia” indicado na
tabela de características técnicas, os
alimentos descongelados terão de ser
consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e depois
novamente congelados (depois de
arrefecerem).
CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS
O congelador é adequado para congelar alimentos
frescos e conservar alimentos congelados e
ultracongelados a longo prazo.
Para congelar alimentos frescos, é suficiente
manter a regulação no valor médio.
No entanto, para uma congelação mais rápida, rode
o regulador de temperatura para definições
superiores para obter o máximo de frio.
Coloque os alimentos frescos a congelar nos dois
compartimentos superiores.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser
congelados em 24 horas está indicada na etiqueta
de características que existe no interior do
aparelho.
27
O processo de congelação demora 24 horas: não
introduza mais alimentos para congelar durante
este período.
ACUMULADORES DE FRIO
O congelador possui, pelo menos, um acumulador
de frio que aumenta o tempo de armazenamento
em caso de falha de energia.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
LIMPEZA DO INTERIOR
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe
o interior e todos os acessórios internos com água
morna e detergente neutro, para remover o cheiro
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize detergentes,
pós abrasivos, cloro ou produtos de
limpeza à base de óleos, porque estes
produtos danificam o acabamento.
LIMPEZA PERIÓDICA
CUIDADO! Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer tubos e/ou
cabos no interior do aparelho.
CUIDADO! Tenha cuidado para não
danificar o sistema de arrefecimento.
CUIDADO! Quando deslocar o
aparelho, eleve-o na parte da frente
para evitar riscar o chão.
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com água
morna e um pouco de detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da porta e
limpe-os para garantir que estão limpos e sem
resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o condensador e o
compressor na parte de trás do aparelho com
uma escova.
Esta operação vai melhorar o desempenho do
aparelho e reduzir o consumo de electricidade.
28
DESCONGELAR O CONGELADOR
Haverá sempre a formação de uma
certa quantidade de gelo nas
prateleiras do congelador e em redor
do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a
camada de gelo atingir uma espessura
de 3 a 5 mm. Pode acelerar a
descongelação colocando tigelas com
água quente (não a ferver) no
congelador.
CUIDADO! Nunca utilize objectos
metálicos afiados para raspar o gelo
do evaporador, pois pode danificá-lo.
Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o
processo de descongelação além dos
recomendados pelo fabricante. Um
aumento da temperatura das
embalagens dos alimentos
congelados, durante a descongelação,
pode reduzir o tempo de
armazenamento seguro.
1. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada
eléctrica.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os
em várias folhas de jornal e coloque-os num
local frio.
3. Retire as gavetas do congelador.
4. Coloque material isolante à volta das gavetas,
por exemplo, cobertores ou jornais.
5. Deixe a porta aberta, coloque o raspador de
plástico no local adequado no fundo ao centro
e coloque uma bacia por baixo para recolher a
água descongelada.
6. Raspe o gelo com cuidado quando este
começar a derreter (utilize um raspador de
madeira ou plástico).
7. Quando o gelo tiver derretido, seque o interior
minuciosamente e guarde o raspador para
futuras utilizações.
8. Ligue o aparelho e volte a colocar os alimentos
congelados.
PERÍODOS DE INACTIVIDADE
Quando não pretender utilizar o aparelho durante
bastante tempo, adopte as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Descongele (se necessário) e limpe o aparelho
e todos os acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros
desagradáveis.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O QUE FAZER SE...
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho emite demasiado
ruído.
O aparelho não está apoiado
correctamente.
Verifique se o aparelho está estável.
O compressor funciona continuamente.
A temperatura seleccionada
não é adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”/“Painel de comandos”.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a
verificar a temperatura.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados no
aparelho estavam demasiado
quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à temperatura ambiente
antes de os guardar.
O regulador de temperatura
não está bem regulado.
Seleccione uma temperatura
mais alta/baixa.
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura dos alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os guardar.
Tentou reabrir a porta imediatamente após a fechar.
Aguarde alguns segundos entre
o fecho e a reabertura da porta.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa/alta.
A porta não abre facilmente.
Se estes conselhos não resultarem,
contacte o Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais próximo.
29
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
•
POSICIONAMENTO
Este aparelho deve ser instalado num espaço
interior seco e bem ventilado, onde a temperatura
ambiente corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
•
Classe climática
•
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
placa de características correspondem à rede
eléctrica da sua casa.
O aparelho tem de ficar ligado à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para esse fim. Se a tomada eléctrica
doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada que
cumpra as normas actuais; consulte um
electricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho está em conformidade com as
Directivas da CEE.
INSTALAÇÃO DO APARELHO E INVERSÃO
DA ABERTURA DAS PORTAS
Consulte as instruções separadas
relativas à instalação (requisitos de
ventilação, nivelamento) e à inversão
da abertura das portas.
LIGAÇÃO ELÉCTRICA
• Antes de ligar a ficha na tomada, certifique-se
de que a voltagem e a frequência indicadas na
DADOS TÉCNICOS
Altura
1850 mm
Voltagem
230 - 240 V
Largura
595 mm
Frequência
50 Hz
Profundidade
668 mm
Tempo de autonomia
28 h
As informações técnicas encontram-se na placa de
características, que está no exterior ou no interior
do aparelho, bem como na etiqueta de energia.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
30
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o
un uso incorrectos: Conserve siempre estas instrucciones en
lugar seguro y accesible para futuras consultas.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán
ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los
niños y deséchelo de forma adecuada.
INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones
domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas,
oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos
de tipo residencial
Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación
del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.
No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para
acelerar el proceso de descongelación, excepto los
recomendados por el fabricante.
No dañe el circuito del refrigerante.
No utilice dispositivos eléctricos dentro de los compartimientos
para alimentos del aparato, salvo si son del tipo recomendado
por el fabricante.
31
•
•
•
•
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo
detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos
duros, disolventes ni objetos metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol
con un propulsor inflamable en este aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Solo un electricista
cualificado puede instalar este
aparato.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retire todo el embalaje y los pasadores de
transporte.
No instale ni utilice un aparato dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Tenga cuidado al mover el aparato, porque es
pesado. Utilice siempre guantes de protección y
calzado cerrado.
Asegúrese de que el aire pueda circular
alrededor del aparato.
En la primera instalación otras invertir el sentido
de apertura de la puerta, espere al menos 4
horas antes de conectar el aparato a la
alimentación eléctrica. Esto es para permitir que
el aceite regrese al compresor.
Desenchufe siempre el aparato antes de llevar a
cabo cualquier operación, por ejemplo cambiar
el sentido de apertura de la puerta.
No instale el aparato cerca de radiadores,
cocinas, hornos o placas de cocción.
No instale el aparato donde reciba luz solar
directa.
No coloque este aparato en lugares demasiado
húmedos o fríos, como anexos a una
construcción, garajes o bodegas.
Al mover el aparato, levántelo por el borde
frontal para no arañar el suelo.
•
•
•
•
•
•
•
•
USO
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones, quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
•
•
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA! Riesgo de incendios
y descargas eléctricas.
32
El aparato debe conectarse a tierra.
Asegúrese de que los parámetros de la placa
de características son compatibles con los
valores eléctricos del suministro eléctrico.
Utilice siempre una toma con aislamiento de
conexión a tierra correctamente instalada.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en los
componentes eléctricos (como enchufe, cable
de alimentación, compresor). Póngase en
contacto con un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
El cable de alimentación debe estar por debajo
del nivel del enchufe de alimentación.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez finalizada
la instalación.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
•
No cambie las especificaciones de este
aparato.
El utilice otros aparatos eléctricos (como
máquinas de hacer helados) dentro de aparatos
de refrigeración, a menos que el fabricante haya
autorizado su utilización
Tenga cuidado para no dañar el circuito de
refrigerante. Contiene isobutano (R600a), un
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gas natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Este gas es inflamable.
Si se daña el circuito del refrigerante, evite las
llamas y fuentes de ignición en la habitación.
Ventile la habitación.
No toque con elementos calientes las piezas de
plástico del aparato.
No coloque bebidas con gas en el congelador.
Se creará presión en el contenedor de la
bebida.
No almacene gas ni líquido inflamable en el
aparato.
No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
No toque el compresor ni el condensador. Están
calientes.
No retire ni toque elementos del compartimento
congelador con las manos húmedas o mojadas.
No vuelva a congelar alimentos que se hayan
descongelado.
Siga las instrucciones del envase de los
alimentos congelados.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
•
Este equipo contiene hidrocarburos en la
unidad de refrigeración. Solo una persona
cualificada debe realizar el mantenimiento y la
recarga de la unidad.
Examine periódicamente el desagüe del aparato
y límpielo si fuera necesario. Si el desagüe se
bloquea, el agua descongelada se acumulará en
la base del aparato.
DESECHO
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
•
•
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
Retire la puerta para evitar que los niños y las
mascotas queden encerrados en el aparato.
El circuito del refrigerante y los materiales
aislantes de este aparato no dañan la capa de
ozono.
La espuma aislante contiene gas inflamable.
Póngase en contacto con las autoridades
locales para saber cómo desechar
correctamente el aparato.
No dañe la parte de la unidad de refrigeración
que está cerca del intercambiador de calor.
Antes de proceder con el mantenimiento,
apague el aparato y desconecte el enchufe de
la red.
FUNCIONAMIENTO
PANEL DE CONTROL
1
2
3
1 Luz de alarma
2 Indicador del suministro eléctrico
3 Regulador de temperatura
ENCENDIDO
1. Introduzca el enchufe en la toma de pared.
2. Gire el regulador de temperatura hacia la
derecha, a un ajuste intermedio.
33
El indicador de alimentación y las luces de
alarma se iluminan.
APAGADO
Para apagar el aparato, gire el regulador de
temperatura hasta la posición "O".
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
La temperatura se regula automáticamente.
1. Gire el regulador de temperatura hacia ajustes
más bajos para obtener el frío mínimo.
2. Gire el regulador de temperatura hacia ajustes
más altos para obtener el frío máximo.
ALARMA DE TEMPERATURA ALTA
Un aumento de la temperatura del aparato (por
ejemplo, por falta de energía eléctrica o si se queda
la puerta abierta) se indicará mediante el parpadeo
de la alarma.
Una vez restablecidas las condiciones normales, la
luz de alarma deja de parpadear.
Lo más idóneo es ajustar la
temperatura en una posición
intermedia.
Sin embargo, el ajuste exacto debe
elegirse teniendo en cuenta que la
temperatura interior del aparato
depende de:
• temperatura ambiente,
• la frecuencia con que se abre la
puerta,
• la cantidad de alimentos
guardados,
• ubicación del aparato.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
CONGELADOS
Al poner en marcha el aparato por primera vez o
después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al
menos durante 2 horas . Los cajones de
congelados aseguran una búsqueda fácil y rápida
del paquete de alimentos que se desea encontrar.
Cuando tenga que conservar grandes cantidades
de alimentos, quite todos los cajones excepto el
último, que debe permanecer en su sitio para la
correcta circulación del aire. En todos los estantes
se pueden colocar alimentos que sobresalgan
hasta 15 mm de la puerta
34
ADVERTENCIA! En caso de
producirse una descongelación
accidental, por ejemplo, por un corte
del suministro eléctrico, si la
interrupción ha durado más que el
valor indicado en la tabla de
características técnicas bajo la
especificación "periodo de tiempo en
descongelación", los alimentos
descongelados deberán consumirse
cuanto antes o cocinarse de
inmediato, y luego volverse a congelar
(después de que se hayan enfriado).
CONGELACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS
El compartimento del congelador es adecuado
para congelar alimentos frescos y conservar a largo
plazo los alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos no es necesario
cambiar el ajuste intermedio.
Sin embargo, para lograr una congelación más
rápida, gire el regulador de temperatura a un ajuste
más alto para obtener el frío máximo.
Coloque los alimentos que vaya a congelar en en
los dos compartimientos superiores.
La cantidad máxima de alimentos que puede
congelarse en 24 horas se indica en la placa de
características, una etiqueta situada en el interior
del aparato.
El proceso de congelación dura 24 horas: durante
ese tiempo no deben añadirse otros alimentos para
congelar.
ACUMULADORES DE FRÍO
El congelador contiene al menos un acumulador de
frío que alarga el periodo de conservación en caso
de que se produzca un corte de corriente o una
avería.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
LIMPIEZA DEL INTERIOR
Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave su
interior y todos los accesorios internos con agua
templada y jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación, seque
todo bien.
PRECAUCIÓN! No utilice
detergentes, polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro o aceite,
ya que podrían dañar el acabado.
LIMPIEZA PERIÓDICA
PRECAUCIÓN! No mueva, dañe ni
tire de los conductos o cables del
interior del armario.
PRECAUCIÓN! Tenga cuidado para
no dañar el sistema de refrigeración.
PRECAUCIÓN! Al mover el frigorífico,
levántelo por el borde frontal para no
arañar el suelo.
El equipo debe limpiarse de forma regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con agua
templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las juntas de la
puerta para mantenerlas limpias y sin restos;
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el condensador y
el compresor de la parte posterior del aparato
con un cepillo.
Esa operación mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo eléctrico.
DESCONGELACIÓN DEL CONGELADOR
Siempre se forma un poco de
escarcha en los estantes del
congelador y en torno al
compartimento superior. Descongele
el congelador cuando la capa de
escarcha alcance un grosor de unos
3-5 mm. Para acelerar la
descongelación puede colocar
recipientes con agua caliente (no
hirviendo) en el interior del congelador.
PRECAUCIÓN! No utilice
herramientas metálicas afiladas para
raspar la escarcha del evaporador, ya
que podría dañarlo. No utilice
dispositivos mecánicos ni medios
artificiales para acelerar el proceso de
descongelación, excepto los
recomendados por el fabricante. El
aumento de la temperatura de los
paquetes de alimentos congelados
durante la descongelación puede
acortar su tiempo de almacenamiento.
1. Apague el aparato y desconecte el enchufe de
la toma de corriente
2. Retire los alimentos congelados, envuélvalos
en varias hojas de papel de periódico y
colóquelos en un sitio fresco.
3. Retire los cestos del congelador.
4. Coloque material aislante alrededor de los
cestos, por ejemplo, mantas o periódicos.
5. Deje la puerta abierta e introduzca el raspador
plástico en el centro de la base, después de
colocar un recipiente debajo para recoger el
agua de la descongelación.
6. Retire suavemente el hielo a medida que se
vaya derritiendo (utilice un raspador de madera
o plástico).
7. Cuando se haya fundido todo el hielo, seque
bien el interior y conserve el raspador para su
uso futuro.
35
8. Conecte el aparato y vuelva a introducir los
alimentos congelados.
PERIODOS DE INACTIVIDAD
Si el aparato no se utiliza durante un tiempo
prolongado, tome las siguientes precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Descongele (si fuera necesario) y limpie el
aparato y todos los accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas para que no
se produzcan olores desagradables.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
QUÉ HACER SI...
Problema
Posible causa
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes del
aparato descansan sobre una
superficie estable.
El compresor funciona continuamente.
La temperatura está ajustada
incorrectamente.
Consulte el capítulo "Funcionamiento"/"Panel de control".
Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.
Espere unas horas y vuelva a
comprobar la temperatura.
La temperatura ambiente es
demasiado alta.
Consulte la tabla de clase climática en la placa de características.
Los alimentos introducidos en
el aparato estaban demasiado
calientes.
Deje que los alimentos se enfríen
a temperatura ambiente antes de
almacenarlos.
El regulador de temperatura
no se ha ajustado correctamente.
Seleccione una temperatura más
alta o baja.
La temperatura de los productos es demasiado alta.
Deje que la temperatura de los
productos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlo.
Ha intentado volver a abrir la
puerta inmediatamente después de cerrarla.
Espere unos segundos entre el
cierre y la reapertura de la puerta.
La temperatura del aparato es
demasiado baja/alta.
La puerta no se abre fácilmente.
Si el consejo anterior no ofrece
resultados, llame al servicio técnico
autorizado más cercano.
36
Solución
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
•
COLOCACIÓN
El aparato se puede instalar en un lugar interior
seco y bien ventilado en el que la temperatura
ambiente se corresponda con la clase climática
indicada en la placa de características del aparato:
Clase climática
•
•
Temperatura ambiente
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
datos técnicos se corresponden con el
suministro de la vivienda.
El aparato debe conectarse a tierra. El enchufe
del cable de alimentación se suministra con un
contacto para tal fin. Si la toma de red de la
vivienda carece de conexión a tierra, conecte el
aparato a una toma de tierra conforme con la
normativa, después de consultar a un
electricista profesional
El fabricante declina toda responsabilidad si no
se toman las precauciones antes indicadas.
Este aparato cumple las directivas CEE.
INSTALACIÓN DEL APARATO E INVERSIÓN
DE LA PUERTA
Consulte las instrucciones separadas
de instalación (requisitos de
ventilación, nivelado) y de inversión de
la puerta.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
• Antes de conectar el aparato, compruebe que el
voltaje y la frecuencia indicados en la placa de
DATOS TÉCNICOS
Alto
1850 mm
Voltaje
230 - 240 V
Ancho
595 mm
Frecuencia
50 Hz
Fondo
668 mm
Tiempo de elevación
28 h
La información técnica se encuentra en la placa de
datos técnicos situada en el lado exterior o interior
del aparato, y en la etiqueta de consumo
energético.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
con el símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque
el material de embalaje en los contenedores
adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el
medio ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos marcados
37
*
38
39
280158055-A-112019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising