Zanussi | ZFU27401WA | User manual | ZANUSSI ZFU27401WA Ръководство за употреба

ZANUSSI ZFU27401WA Ръководство за употреба
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZFU27401WA
BG Ръководство за употреба
Фризер
HU Használati útmutató
Fagyasztó
UK Інструкція
Морозильник
2
11
20
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА И ХОРА С ОГРАНИЧЕНИ
СПОСОБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ! Само квалифициран
човек може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте повреден
уред.
Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на въздуха
около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте поне
4 часа, преди да свържете уреда към
захранването. Това е, за да се позволи на
•
•
•
•
•
•
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр. реверсиране
на вратата), извадете щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до радиатори,
печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с директна
слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места, които
са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
3
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ! При позициониране
на уреда се уверете, че
захранващият кабел не е закачен
или повреден.
•
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на табелката с
технически данни са съвместими с
електрическите данни на захранващата
мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел, компресор).
Свържете се с оторизирания сервизен
център или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар или
пожар.
Уредът съдържа запалим газ, изобутан
(R600а), природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната верига със
съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди (напр.
машини за сладолед) в уреда, освен ако те
са одобрени от производителя.
•
•
•
•
•
•
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го
почистете. Ако каналът за отцеждане се
запуши, размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ОБСЛУЖВАНЕ
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални резервни
части.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
4
Случай на повреда в хладилната верига,
уверете се, че няма пламъци и запалими
източници в стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще създаде
натиск върху контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща от
фризерното отделение, ако ръцете ви са
мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която вече
сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Опаковайте храните в материал, подходящ
за контакт с храна, преди да ги поставите в
отделението на фризера.
Изключете уреда от електрозахранването.
•
•
•
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се заключат в
уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са благоприятни за
озона.
•
•
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за това
как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
•
РАЗПОЛАГАНЕ
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Климати‐
чен клас
•
Околна температура
•
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният контакт
на електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен заземяващ
кабел в съответствие с действащите
нормативни разпоредби след консултация
с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
МОНТАЖ НА УРЕДА И ОБРЪЩАНЕ НА
ВРАТАТА
Моля, вижте отделните инструкции
за монтаж (изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
5
ДЕЙСТВИЕ
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
2
3
1 Лампичка на алармата
2 Индикаторна лампичка за
електрозахранване
3 Регулатор за температурата
ВКЛЮЧВАНЕ
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за температурата по
посока на часовниковата стрелка на средно
положение.
Индикаторът на лампичката за захранването и
лампичката на алармата ще светнат.
• количеството на съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по посока на
часовниковата стрелка, за да постигнете
по-ниска температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по посока
обратна на часовниковата стрелка, за да
постигнете по-висока температура в
уреда.
ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да изключите уреда, завъртете регулатора
за температурата в положение "О".
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматично.
Въпреки това можете сами да зададете
температура в уреда.
Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
АЛАРМА ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Повишаването на температурата в уреда
(например поради предишно спиране на тока
или отворена врата) активира алармата за
висока температура. Лампичката на алармата
започва да мига и се включва звукът.
Когато се възстановят нормалните условия,
алармата за висока темперaтура се
деактивира.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който уредът не е използван,
6
оставете го да работи поне 2 часа .
Чекмеджетата на фризера осигуряват бързо и
лесно откриване на храните, които желаете.
Ако големи количества храна следва да се
съхраняват, премахнете всички шкафчета,
освен най-долното шкафче, което трябва да
стои на своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране. На всички рафтове е
възможно да поставите храната, която не се
подава 15 мм от вратата.
ВНИМАНИЕ! В случай на
аварийно размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или да
се сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни продукти и
дълготрайно съхранение на готови дълбоко
замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към по-високите
положения, за да получите максимално
изстудяване.
Поставете свежата храна, която искате да
замразите в горните две отделения.
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа, е указано
на табелката с данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
АКУМУЛАТОРИ ЗА СТУД
Фризерът съдържа най-малко един
акумулатор за студ, който увеличава времето
за съхранение, в случай на спиране на тока
или повреда.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати, абразивни
пудри, хлор или почистващи
препарати на маслена основа, тъй
като ще повредят покритието.
ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора
и компресора в задната част на уреда с
четка.
Това ще подобри работата на уреда и ще
реализира икономия на енергия
ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ НА ФРИЗЕРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване на
скрежа от изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването на
температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да съкрати
техния безопасен срок на
съхранение.
7
Около 12 часа преди
размразяването, задайте по-ниска
температура, за да се натрупа
достатъчен запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и около
горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3 – 5 mm.
1. Изключете уреда или изтеглете щепсела
от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на хладно
място.
ВНИМАНИЕ! Не докосвайте
замразена храна с мокри ръце.
Ръцете ви могат да замръзнат
при допир с храната.
3. Оставете вратата отворена и поставете
пластмасовата стъргалка на съответното
място в центъра на дъното, като
поставите под нея плосък съд за събиране
на водата от разтопения скреж.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
отстранете парченцата лед, които се
отделят преди края на размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част и
запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
5. Включете уреда.
Изчакайте поне 3 часа, преди да сложите
храна обратно във фризерното отделение.
ПЕРИОДИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Когато уредът не се използва за дълъг период
от време, вземете следните предпазни мерки:
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/ени,
за да предотвратите появата на неприятни
миризми.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...
Проблем
Уредът е шумен.
8
Възможна причина
Решение
Уредът не е правилно по‐
зициониран.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Проблем
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Вратата не се отваря лес‐
но.
Възможна причина
Решение
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие"/"Ко‐
мандно табло".
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са твър‐
де топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили вра‐
тата, преди да я отворите от‐
ново.
В случай, че съветите не водят до
постигане на желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ПРОДУКТОВ ФИШ
Търговска марка
Zanussi
Модел
ZFU27401WA 925052522
категория
8. Вертикален фризер
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
216
Обем за съхранение в литри, хладилник
-
9
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
245
Обем за съхранение в литри, фризер
245
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
-
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
28
Капацитет на замразяване в kg/24ч
18
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
42
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина
1850 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
668 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
10
изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
11
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
12
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen művelet
végrehajtása (pl. az ajtó nyitási irányának
megfordítása) előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy túl
hideg környezetben üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon
hálózati elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
A készüléket kötelező földelni.
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
•
•
•
•
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban igen
környezetbarát földgáz, izobután (R600a)
taláható. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
hűtőkör izobutánt tartalmazó alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejébe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az italtároló
edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen
ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg
azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.
SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a
gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
13
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
•
ELHELYEZÉS
A készülék olyan száraz, jól szellőző helyiségben
helyezhető üzembe, amelynek környezeti
hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján fel van tüntetve:
Klímaosz‐
tály
•
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS AZ
AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
Az üzembe helyezésre (szellőzési
követelmények, vízszintezés) és az
ajtó nyitási irányának megfordítására
vonatkozó utasítások külön
mellékletben találhatók.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
MŰKÖDÉS
KEZELŐPANEL
1
2
3
1 Figyelmeztető fény
2 Bekapcsolás jelzőfény
3 Hőmérséklet-szabályozó
BEKAPCSOLÁS
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban egy
közepes beállításra.
A bekapcsolás jelzőfény és a figyelmeztető fény
világítani kezd.
14
KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik. Mindazonáltal saját maga is beállíthatja
a készülékben levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani,
hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az
alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban,
hogy alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával ellentétes irányban, hogy
magasabb hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
MAGAS HŐMÉRSÉKLET MIATTI RIASZTÁS
A készülékben a hőmérséklet (például
áramkimaradás vagy nyitott ajtó miatti)
emelkedése aktiválja a magas hőmérséklet
riasztást. A figyelmeztető jelzőfény villog, és
hangjelzés hallható.
Amikor a normál feltételek helyreálltak, a magas
hőmérséklet riasztás kikapcsol.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton
kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 órán
át a készüléket . A fagyasztófiókok használatával
könnyen és gyorsan megtalálja a kívánt
élelemcsomagot. Ha nagyobb mennyiségű
élelmet kell tárolni, eltávolíthatja a fiókokat,
kivéve az alsót, melynek mindig a helyén kell
maradnia, a levegő megfelelő áramlásának
biztosítása érdekében. Minden polcra helyezhető
az ajtótól 15 mm-re kinyúló étel.
FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszerű,
például áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint az az érték, amely a
műszaki jellemzők között az
„áramkimaradási biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt élelmiszert
gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd pedig
(a kihűlés után) újra lefagyasztani.
FRISS ÉLELMISZER LEFAGYASZTÁSA
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására
is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások irányába, hogy maximális hűtést érjen
el.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert a két
felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség az adatlapon van
feltüntetve, amely a készülék belsejében
található.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez
alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert.
JÉGAKKUK
A fagyasztó legalább egy jégakkut tartalmaz,
amely megnöveli az eltarthatósági időtartamot
áramkimaradás vagy áramszünet esetén.
15
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét és az összes belső tartozékot
semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus
szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat, klórvagy olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a felületet.
RENDSZERES TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja meg
éles fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról, mert
felsértheti azt. A leolvasztás
felgyorsítására kizárólag a gyártó
által ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos tárolási
idejük lerövidülhet.
16
A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak érdekében,
hogy a működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a
fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből,
csomagolja be azokat több réteg
újságpapírba, és tegye hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse
meg a fagyasztott élelmiszert
nedves kézzel. Keze
hozzáfagyhat az élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a műanyag
kaparókést a megfelelő alsó középső
támaszra, és tegyen alá egy lapos edényt a
kiolvadt víz összegyűjtése céljából.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék langyos vizet
a fagyasztórekeszbe. Ezenkívül, távolítsa el
azokat a jégdarabokat, amelyek leolvasztás
közben letörnek.
4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa ki
alaposan a készülék belsejét, és tegye el a
jégkaparót későbbi használatra.
5. Kapcsolja be a készüléket.
Várjon legalább 3 órát az élelmiszer fagyasztóba
való visszahelyezése előtt.
HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassza le (szükség esetén) és tisztítsa
meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
MI A TEENDŐ, HA ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A kompresszor folyamatosan
működik.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Keze‐
lőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helyezett
egyszerre a készülékbe.
Várjon néhány órát, majd ellen‐
őrizze ismét a hőmérsékletet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér‐
sékletre.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás előtt.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon néhány
másodpercet.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
Az ajtó nehezen nyitható.
Amennyiben a fenti tanácsok nem
vezetnek eredményre, forduljon a
legközelebbi márkaszervizhez.
MŰSZAKI ADATOK
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
Zanussi
Modell
ZFU27401WA 925052522
17
Kategória
8. Álló fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ
a készülék elhelyezésétől és használatának módjától
216
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
-
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
245
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
245
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
-
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
28
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
18
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
42
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI ADATOK
18
Magasság
1850 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
668 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
tiltó
19
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе
відповідальності за травми або збитки через неправильне
встановлення або використання. Інструкції з експлуатації
слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою
користування в майбутньому.
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ І ВРАЗЛИВИХ ОСІБ
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи без
відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим
приладом лише під наглядом або після отримання
інструктажу стосовно безпечного користування приладом
і пов’язаних ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без постійного
нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з
обслуговування приладу, які можуть виконуватися
користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей та
утилізуйте ці матеріали належним чином.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
•
20
Цей прилад призначено для використання в побутових і
аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів, офісів
та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в інших
житлових приміщеннях.
•
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні пристрої або
інші засоби, окрім тих, що рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не пошкодити
контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні пристрої
всередині відділень для зберігання продуктів, якщо вони
не передбачені для цієї мети виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті речовини,
зокрема аерозольні балончики з паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого сервісного
центру або інша кваліфікована особа.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВСТАНОВЛЕННЯ
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Установлювати
цей прилад повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не використовуйте
пошкоджений прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення,
що постачаються разом із приладом.
Будьте обережні під час переміщення
приладу, оскільки він важкий.
Використовуйте захисні рукавички та
взуття, що постачається в комплекті.
Подбайте про те, щоб повітря могло вільно
циркулювати навколо приладу.
•
•
•
•
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж підключати
прилад до живлення. Це потрібно для того,
щоб масло могло стекти назад до
компресора.
Перш ніж виконувати будь-які операції на
приладі (наприклад, переставлення
дверцят), витягніть вилку з електричної
розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових шаф чи
варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на нього не
потраплятиме дощ.
Встановлюйте прилад так, щоб на нього не
попадало пряме сонячне проміння.
21
•
•
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте його за
передній край, аби не подряпати підлогу.
ПІД’ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик
займання та ураження
електричним струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! При
розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур живлення
не затиснуто і не пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не
використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
•
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що параметри на
табличці з технічними даними сумісні з
електричними параметрами
електроживлення від мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення, компресор).
При необхідності заміни електричних
компонентів слід звернутися до
авторизованого сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен знаходитися
нижче рівня штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в розетку
електроживлення лише після закінчення
установки. Переконайтеся, що після
установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
пошкодити контур циркуляції холодоагенту,
що містить ізобутан.
• Не змінюйте технічні специфікації цього
приладу.
• Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для виготовлення
морозива), якщо інше не зазначається
виробником.
• У разі пошкодження контуру циркуляції
холодоагенту, переконайтесь у відсутності
полум’я та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
• Не ставте гарячі предмети на пластикові
частини приладу.
• Не кладіть газовані напої в морозильну
камеру. Це створить тиск на пляшку з
напоєм.
• Не зберігайте у приладі займисті гази та
рідини.
• Не кладіть усередину приладу, поряд із
ним або на нього легкозаймисті речовини
чи предмети, змочені в легкозаймистих
речовинах.
• Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
• Не виймайте предмети з морозильної
камери та не торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
• Не заморожуйте ті продукти, що були
раніше розморожені.
• Дотримуйтеся вказаних на упаковці із
замороженими продуктами інструкцій щодо
зберігання.
• Замотуйте продукти у пакування, придатне
для харчових продуктів, перш, ніж класти їх
у морозильну камеру.
ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик
травмування або пошкодження
приладу.
•
КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
небезпека травмування, опіків,
ураження електричним струмом і
пожежі.
У приладі міститься легкозаймистий газ,
ізобутан (R600a), — природний газ з високим
рівнем екологічності. Стежте за тим, щоб не
22
•
•
Перед початком ремонту прилад треба
від’єднати від електромережі, знявши
запобіжник або витягнувши шнур живлення
з розетки.
У холодильному агрегаті цього приладу
містяться вуглеводні. Обслуговування та
перезаряджання агрегату повинен
виконувати лише кваліфікований
спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний отвір
приладу та очищуйте його за необхідності.
У разі блокування отвору розморожена
вода збиратиметься на дні приладу.
СЕРВІС
• Для ремонту приладу звертайтеся до
авторизованого сервісного центру.
• Використовуйте лише оригінальні запасні
частини.
•
УТИЛІЗАЦІЯ
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
небезпека задушення.
•
•
•
Від’єднайте прилад від електромережі.
Відріжте кабель живлення й викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти запиранню
дітей чи домашніх тварин усередині
приладу.
•
Контур циркуляції холодоагенту й ізоляційні
матеріали приладу є екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий газ. Щоб
отримати інформацію про належну
утилізацію приладу, слід звернутися до
органів муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи охолоджувача,
що знаходяться поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
РОЗМІЩЕННЯ
Цей прилад слід встановлювати в сухому,
добре провітрюваному приміщенні, де
температура навколишнього середовища
відповідає кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними приладу:
Кліматич‐
ний клас
Навколишня температура
SN
+10°C до +32°C
N
+16°C до +32°C
ST
+16°C до +38°C
T
+16°C до +43°C
•
•
•
показники напруги й частоти, вказані на
табличці з паспортними даними,
відповідають показникам мережі у вашому
регіоні.
Прилад повинен бути заземленим. З цією
метою вилка приладу оснащена
спеціальним контактом. Якщо у розетці
заземлення немає, заземліть прилад
окремо у відповідності до чинних
нормативних вимог, проконсультувавшись
із кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності у разі
недотримання цих правил техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
УСТАНОВКА ПРИЛАДУ Й ДВЕРЕЙ НА
ІНШИЙ БІК
Дивіться окремі інструкції щодо
встановлення (вимоги до
вентиляції, вирівнювання) й
встановлення дверей на інший бік.
ПІД’ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
• Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
23
ОПИС РОБОТИ
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
1 Сигнальна підсвітка
2 Індикатор живлення
3 Регулятор температури
УВІМКНЕННЯ
Вставте вилку у стінну розетку.
Поверніть регулятор температури за
годинниковою стрілкою в середнє положення.
Загорається індикатор живлення та сигнальна
лампочка.
• розташування приладу.
Середнє значення в налаштуваннях зазвичай
є найбільш оптимальним.
Керування приладом:
1. Для отримання нижчої температури
всередині приладу поверніть регулятор
температури за годинниковою стрілкою.
2. Для отримання вищої температури
всередині приладу поверніть регулятор
температури проти годинникової стрілки.
ВИМКНЕННЯ
Щоб вимкнути прилад, поверніть регулятор
температури в положення «O».
РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Температура регулюється автоматично. Проте
можна встановити температуру всередині
приладу самостійно.
Виберіть необхідне значення з урахуванням
того, що температура всередині приладу
залежить від наступних чинників:
• температури у приміщенні;
• частота відкривання дверцят;
• кількість продуктів, що зберігаються
всередині приладу;
СИГНАЛ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Підвищення температури у приладі
(наприклад, через перебої в постачанні
електроенергії або відкриття дверцят)
призводить до вмикання попередження про
високу температуру. Блимає сигнальна
лампочка і лунає звуковий сигнал.
Після відновлення нормальних умов
попередження про високу температуру
вимикається.
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
ЗБЕРІГАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ
При першому вмиканні або після тривалого
періоду простою залиште холодильник
24
попрацювати щонайменше впродовж 2 годин .
Шухляди морозильної камери дозволяють
легко знайти бажаний пакет з продуктами.
Якщо потрібно зберігати великий об’єм
продуктів, вийміть усі шухляди, крім
найнижчої, яка має бути на місці для
забезпечення гарної циркуляції повітря. На
полицях можна розташовувати продукти, які
виступають максимум до 15 мм від дверцят.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! У разі
випадкового розморожування,
якщо, наприклад,
електропостачання було відсутнє
довше, ніж зазначено в таблиці
технічних характеристик у графі
«rising time», розморожені
продукти необхідно якнайшвидше
спожити або негайно приготувати,
охолодити та знову заморозити.
ЗАМОРОЖУВАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів і тривалого
зберігання заморожених продуктів і продуктів
глибокої заморозки.
Для заморожування свіжих продуктів немає
потреби змінювати середнє положення на
інше.
Однак для швидшого заморожування
поверніть регулятор температури до більшого
значення, щоб забезпечити максимальне
охолодження.
Для заморожування свіжих продуктів їх можна
помістити у два верхні відділення.
Максимальна кількість продуктів, яку можна
заморозити за 24 години, вказана на табличці
з технічними даними, що розташована
всередині приладу.
Процес заморожування триває 24 години:
впродовж цього періоду не додавайте нові
продукти для заморожування.
АКУМУЛЯТОРИ ХОЛОДУ
У морозильнику є принаймні один акумулятор
холоду, який збільшує час зберігання у разі
припинення постачання електроенергії або
несправності.
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
ОЧИЩЕННЯ КАМЕРИ
Щоб усунути типовий запах нового приладу,
перш ніж користуватися ним, помийте камеру і
все внутрішнє приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно витріть.
УВАГА Не використовуйте миючі
засоби, абразивні порошки, хлор
або засоби для чищення на основі
масла, оскільки вони можуть
пошкодити оздоблення поверхні.
ПЕРІОДИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ
УВАГА Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки й кабелі
всередині приладу.
УВАГА Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему охолодження.
2. Регулярно перевіряйте ущільнювачі
дверцят і очищуйте їх від бруду та
залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній частині
приладу необхідно чистити за допомогою
щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити електроенергію.
РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНИКА
УВАГА У жодному разі не
використовуйте гострі металеві
предмети для видалення інею з
випарника, щоб не пошкодити
його. Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте
механічні пристрої чи інші засоби,
окрім засобів, рекомендованих
виробником. Підвищення
температури заморожених
продуктів під час розморожування
може скоротити термін їхньої
придатності.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою водою
з нейтральним милом.
25
Приблизно за 12 годин до
розморожування встановіть нижчу
температуру, щоб накопичити
достатній резерв холоду,
зважаючи на заплановану перерву
в роботі приладу.
На поличках морозильника й навколо
верхнього відділення завжди формується
певна кількість інею.
Коли товщина шару інею досягне приблизно
3-5 мм, розморозьте морозильник.
1. Вимкніть прилад або витягніть вилку з
розетки.
2. Вийміть продукти, загорніть їх у декілька
газет і покладіть у прохолодне місце.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не
торкайтеся заморожених
продуктів вологими руками.
Руки можуть примерзнути до
продуктів.
3. Залиште дверцята відчиненими і вставте
пластмасовий шкребок у відповідне місце
внизу в центрі, а також підставте плоску
посудину для збору талої води.
Для прискорення процесу розморожування
поставте у морозильне відділення
посудину з теплою водою. Також
видаляйте кусочки льоду, що
відколюються в процесі розморожування.
4. Коли розморожування завершиться,
ретельно висушіть внутрішні поверхні й
заховайте шкребок для використання в
майбутньому.
5. Увімкніть прилад.
Зачекайте принаймні 3 години, перш ніж
ставити продукти назад у морозильне
відділення.
ПЕРІОДИ ПРОСТОЮ
Якщо прилад тривалий час не експлуатується,
виконайте наступні запобіжні дії:
1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вийміть із приладу всі продукти.
3. Розморозьте (якщо необхідно) та помийте
прилад і всі аксесуари.
4. Залишіть дверцята відкритими, щоб
запобігти утворенню неприємних запахів.
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
НЕОБХІДНІ ДІЇ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Несправність
Прилад шумить під час ро‐
боти
26
Можлива причина
Прилад не зафіксовано на‐
лежним чином.
Спосіб усунення
Переконайтеся, що прилад
стоїть стійко.
Несправність
Компресор працює без зу‐
пинок.
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Дверцята відчиняються із
зусиллям.
Можлива причина
Спосіб усунення
Неправильно налаштовано
температуру.
Див. розділ «Опис роботи»/
«Панель керування».
У приладі одночасно збері‐
гається багато продуктів.
Зачекайте кілька годин, а по‐
тім знову перевірте темпера‐
туру.
Температура у приміщенні
надто висока.
Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з технічни‐
ми даними.
Продукти, покладені в при‐
лад, були недостатньо
охолодженими.
Перш ніж завантажувати хар‐
чові продукти для зберігання,
зачекайте, доки вони охоло‐
нуть до кімнатної температу‐
ри.
Неправильно налаштовано
регулятор температури.
Установіть більше або менше
значення температури.
Температура продуктів
харчування занадто висо‐
ка.
Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до кім‐
натної температури, перш ніж
завантажувати їх для збері‐
гання.
Ви спробували відчинити
дверцята відразу після за‐
криття.
Перш ніж знову відчинити
дверцята, зачекайте кілька
секунд після закриття.
Якщо ці поради не допомогли,
зверніться до найближчого
авторизованого сервісного центру.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ
Торгова марка
Zanussi
Модель
ZFU27401WA 925052522
Категорія
8. Вертикальний морозильник
Клас енергоефективності
A++
Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі стандарт‐
них результатів випробувань за 24 години. Фактичне
споживання енергії залежатиме від характеру вико‐
ристання приладу та місця його розташування
216
Об'єм зберігання в літрах, холодильник
-
27
Об'єм зберігання в літрах, зірок
-
Об'єм зберігання в літрах, зона льоху
-
Об'єм зберігання в літрах, вино
-
Об'єм зберігання в літрах, усього
245
Об'єм зберігання в літрах, морозильник
245
Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач
-
Об'єм зберігання в літрах, інші відділення
-
Кількість зірок морозильного відділення з найвищим
об'ємом зберігання (л)
****
Проектна температура інших відділень > 14 °C (°C),
за наявності
-
«Frost free» (Т/Н), Холодильник
-
«Frost free» (Т/Н), Морозильник
Ні
Зберігання холоду при відключенні живлення, год.
28
Продуктивність заморожування, кг/24 год.
18
Кліматичний клас
SN-N-ST-T
Найнижча температура навколишнього середовища,
при якій цей прилад призначено для використання, у
°C
10
Найвища температура навколишнього середовища,
при якій цей прилад призначено для використання, у
°C
43
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт
42
Вбудований прилад Т/Н
Ні
Цей прилад призначено виключно для зберігання ви‐
на Т/Н
Нi
ДОДАТКОВІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Висота
1850 мм
Ширина
595 мм
Товщина
668 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технічна інформація міститься на табличці з
технічними даними, розташованій на
зовнішній або внутрішній поверхні приладу, і
на табличці електричних параметрів.
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
позначені відповідним символом
.
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини. Допоможіть
захистити навколишнє середовище та
28
здоров’я інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади, позначені
відповідним символом , разом з іншим
домашнім сміттям. Поверніть продукт до
заводу із вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
29
*
30
31
280158448-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising