Electrolux | EUF2704AOW | User manual | Electrolux EUF2704AOW Ръководство за употреба

Electrolux EUF2704AOW Ръководство за употреба
EUF2704AOW
BG
ET
LV
LT
RO
Фризер
Külmik
Saldētava
Šaldiklis
Congelator
Ръководство за употреба
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Manual de utilizare
2
12
21
30
39
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ДЕЙСТВИЕ........................................................................................................ 6
4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 7
5. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................. 7
6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.......................................................9
7. ИНСТАЛИРАНЕ...............................................................................................10
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................11
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
БЪЛГАРСКИ
3
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за
персонал в магазини, офиси и други работни
места
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
Не запушвайте вентилационните отвори от
външната или вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или
други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от
производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от
типовете, препоръчани от производителя, вътре в
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
отделенията за съхранение на хранителни
продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, абразивни
стъргалки, разтворители или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни
вещества като аерозолни флакони със запалимо
гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратичката),
извадете щепсела от контакта.
•
•
•
•
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не монтирайте уреда където има
директна слънчева светлина.
Не монтирайте уреда в зони с
твърде много влага или студ, като
строителни площадки, гаражи или
изби.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
щепсел, кабел, компресор).
Свържете се с оторизираният
сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
пожар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Внимавайте да не причините
повреда на хладилната верига. Той
съдържа изобутан (R600a),
природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Този газ
е запалим.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове
да се допират до пластмасовите
части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнерът за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
•
•
•
5
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете Ви са мокри или
влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
6
www.electrolux.com
3. ДЕЙСТВИЕ
3.1 Контролен панел
1
2
3
1 Лампичка на алармата
2 Индикаторна лампичка за
електрозахранване
3.2 Включване
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
Индикаторът на лампичката за
захранването и лампичката на
алармата ще светнат.
3.3 Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в
положение "О".
3.4 Регулиране на
температурата
Температурата се регулира
автоматично.
1. Завъртете регулатора за
температурата на по-ниска
настройка с цел минимално
охлаждане.
2. Завъртете регулатора
температурата на по-висока
настройка с цел максимално
охлаждане.
3 Регулатор за температурата
Обикновено средната
настройка е найподходяща.
Точната настройка обаче
трябва да се избере, като
се има предвид, че
температурата във
вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• колко често се отваря
вратата,
• количеството на
съхраняваните храни,
• местоположението на
уреда.
3.5 Аларма за висока
температура
В случай на необичайно повишаване
на температурата вътре във фризера
(например прекъсване на
електричеството) светва лампичката
на алармата.
Когато нормалните условия бъдат
възстановени, алармената лампичка
ще изгасне автоматично.
БЪЛГАРСКИ
7
4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
4.1 Съхранение на замразени
храни
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне
2 часа . Чекмеджетата на фризера
осигуряват бързо и лесно откриване
на храните, които желаете. Ако големи
количества храна следва да се
съхраняват, премахнете всички
шкафчета, освен най-долното
шкафче, което трябва да стои на
своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране. На всички
рафтове е възможно да поставите
храната, която не се подава 15 мм от
вратата.
ВНИМАНИЕ!
В случай на аварийно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
4.2 Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче,
завъртете регулатора на
температурата към по-високите
положения, за да получите
максимално изстудяване.
Поставете свежата храна, която
искате да замразите в горните две
отделения.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
4.3 Акумулатори за студ
Фризерът съдържа най-малко един
акумулатор за студ, който увеличава
времето за съхранение, в случай на
спиране на тока или повреда.
5. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
8
www.electrolux.com
5.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте да не
повредите охлаждащата
система.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когато местите корпуса,
наклонете го на предния
му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри
работата на уреда и ще реализира
икономия на енергия.
5.3 Размразяване на фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте остри
метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за
ускоряване на процеса на
размразяване, различни от
препоръчаните от
производителя.
Покачването на
температурата на
замразени опаковки с
храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте
по-ниска температура, за
да се натрупа достатъчен
запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера
и около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
ВНИМАНИЕ!
Не докосвайте
замразени храни с
мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратата отворена и
поставете пластмасовата
стъргалка на съответното място в
центъра на дъното, като поставите
под нея съда за събиране на
БЪЛГАРСКИ
водата от разтопения скреж.
9
част и запазете стъргалката за
бъдеща употреба.
5. Включете уреда.
След три часа поставете извадената
преди това храна обратно в
отделението на фризера.
5.4 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла
вода във фризерното отделение.
Освен това, отстранете
парченцата лед, които се отделят
преди края на размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е укрепен
правилно.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте глава "Дей‐
ствие"/"Командно табло".
Поставени са прекалено Изчакайте няколко часа и
много хранителни про‐
след това отново провере‐
дукти едновременно.
те температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти, Оставете хранителните
поставени в уреда са
продукти да се охладят до
твърде топли.
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Температурата в уреда
е твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпе‐
ратурата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
10
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Температурата на хра‐
нителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Вратичката не се отваря Вие се опитахте да от‐
лесно.
ворите наново вратичка‐
та веднага след като сте
я затворили.
Изчакайте няколко секунди
след като сте затворили
вратичката, за да я отвори‐
те отново.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с найблизкият оторизиран
сервизен център.
7. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Разполагане
•
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда:
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
7.2 Свързване към
електрическата мрежа
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
•
•
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
7.3 Монтаж на уреда и
обръщане на вратата
Моля, вижте отделните
инструкции за монтаж
(изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
БЪЛГАРСКИ
11
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина
1850 мм
Волтаж
230 - 240 V
Ширина
595 мм
Честота
50 Hz
Дълбочина
668 мм
Време на повишаване
28 ч
Техническите данни се намират на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
12
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 12
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 14
3. KASUTAMINE.................................................................................................. 15
4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 16
5. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 17
6. VEAOTSING.....................................................................................................18
7. PAIGALDAMINE...............................................................................................19
8. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 19
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
13
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– Talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes või kontorites
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka
sisseehitatud seadme puhul.
Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi ega muid vahendeid – kasutage ainult
tooja soovitatud tarvikuid.
Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud
osades elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt
spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
14
www.electrolux.com
•
•
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage pakend ja
transpordipoldid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või külma kohta, näiteks
soojustamata ruumi, garaaži või
keldrisse.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Olge ettevaatlik külmutusagensi
süsteemiga – see on õrn.
Külmutusagens sisaldab isobutaani
(R600a), mis on suhteliselt
keskkonnaohutu gaas. Siiski on see
tuleohtlik.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
•
•
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
2.4 Puhastus ja hooldus
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
3. KASUTAMINE
3.1 Juhtpaneel
1
2
3
1 Hoiatustuli
2 Toite indikaatortuli
15
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
3 Temperatuuri regulaator
16
www.electrolux.com
3.2 Sisselülitamine
Pange toitepistik pistikupessa.
Keerake temperatuuriregulaator
päripäeva keskmisse asendisse.
Toiteindikaator ja hoiatustuli süttivad.
3.3 Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake
temperatuuriregulaator asendisse "O".
3.4 Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse
automaatselt.
1. Keerake temperatuuriregulaatorit
madalama seade suunas, et valida
minimaalne külmutustase.
2. Keerake temperatuuriregulaatorit
kõrgema seade suunas, et valida
maksimaalne külmutustase.
Kõige sobivam on tavaliselt
keskmine seade.
Siiski tuleb sobiva seade
valimiseks pidada meeles, et
seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise
sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
3.5 Kõrge temperatuuri hoiatus
Kui külmikus tõuseb temperatuur
ebanormaalselt kõrgele tasemele
(näiteks elektrikatkestuse korral), süttib
hoiatustuli.
Normaalse olukorra taastumisel lülitub
hoiatustuli automaatselt välja.
4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
4.1 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel enne toiduainete sissepanekut
vähemalt 2 tundi töötada režiimil . Tänu
sügavkülmuti sahtlitele on vajalike
toidupakkide leidmine kiire ja lihtne. Kui
soovite säilitada suuremas koguses
toiduaineid, siis eemaldage kõik sahtlid
(välja arvatud alumine), mis peab jääma
oma kohale piisava õhuringluse
tagamiseks. Kõikidele riiulitele võib
paigutada toiduaineid, mis jäävad uksest
kuni 15 mm kaugusele.
HOIATUS!
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"temperatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
4.2 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värskete toiduainete külmutamiseks ei
pea keskmist seadet muutma.
Kui aga soovite kiiremat külmutamist,
keerake maksimaalse külmutustaseme
saavutamiseks temperatuuriregulaatorit
kõrgema seade suunas.
Värsked külmutatavad toiduained võite
panna kahte ülemisse sektsiooni,.
EESTI
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmesildil.
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
17
4.3 Külma akumulaatorid
Külmikul on vähemalt üks külma
akumulaator, mis pikendab
voolukatkestuse või rikke puhul toidu
säilitusaega.
5. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
5.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
korpuses.
ETTEVAATUST!
Olge ettevaatlik, et vältida
jahutussüsteemi vigastamist.
ETTEVAATUST!
Seadme teisaldamisel tõstke
seda esiservast, et vältida
põranda kriimustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
5.3 Sügavkülmuti sulatamine
ETTEVAATUST!
Aurusti vigastamise
vältimiseks ärge kasutage
sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid
metallist tööriistu. Ärge
kasutage sulatamise
kiirendamiseks mehhaanilisi
seadmeid või muid
kunstlikke vahendeid peale
tootja poolt soovitatute.
Külmutatud toiduainete
temperatuuri tõus sulatamise
ajal võib lühendada nende
säilimisaega.
Ligikaudu 12 tundi enne
sulatamist valige madalam
temperatuur, et luua piisav
külmareserv katkestuse
ajaks.
Sügavkülmuti riiulitel ja ülemise kambri
ümbruses moodustub alati teatud määral
härmatist.
Sulatage sügavkülmutit, kui
härmatisekihi paksus on umbes 3–5
millimeetrit.
1. Lülitage seade välja või eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained,
pakkige need mitme ajalehekihi sisse
ja asetage jahedasse kohta.
18
www.electrolux.com
HOIATUS!
Ärge puudutage
külmutatud tooteid
märgade kätega. Käed
võivad külmutatud
toodete külge kinni
jääda.
3. Jätke uks lahti ja sisestage
plastmassist kaabits sobivale
tugipinnale seadme alaosa keskel;
paigutage seadme alla anum
sulamisvee kogumiseks.
veega täidetud keedunõu. Lisaks
eemaldage sulatamisel murduvad
jäätükid.
4. Kui sulatamine on lõpule viidud, siis
kuivatage põhjalikult seadme
sisemus ja pange kaabits tulevaseks
kasutamiseks kõrvale.
5. Lülitage seade sisse.
Kolme tunni pärast asetage varem välja
võetud toiduained külmutussektsiooni.
5.4 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage kõik toiduained.
3. Sulatage (kui see on ette nähtud) ja
puhastage seade ning kõik tarvikud.
4. Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
Sulatamisprotsessi kiirendamiseks
asetage sügavkülmakambrisse sooja
6. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb liiga valju mü‐ Seade ei ole paigutatud
ra.
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Kompressor töötab pide‐
valt.
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt jaotist "Kasutami‐
ne"/"Juhtpaneel".
Panite külmikusse korra‐
ga liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud
toit oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei Valige kõrgem/madalam
ole õigesti seadistatud.
temperatuur.
19
Lahendus
Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulge‐
mist.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
7. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
7.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
•
•
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EMÜ direktiividele.
7.3 Seadme paigaldamine ja
ukse avamissuuna muutmine
Teavet paigaldamise
(ventilatsiooninõuded,
loodimine) ja ukse
avamissuuna muutmise
kohta leiate eraldi brošüürist.
7.2 Elektriühendus
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
8. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus
1850 mm
Sügavus
668 mm
Laius
595 mm
Temperatuuri tõusu aeg
28 h
20
www.electrolux.com
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
21
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................21
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................23
3. LIETOŠANA......................................................................................................24
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 25
5. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................26
6. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 27
7. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................28
8. TEHNISKIE DATI..............................................................................................28
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
22
www.electrolux.com
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās
– Viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
Sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās
konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
Nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai
citus līdzekļus atkušanas procesa paātrināšanai.
Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas paredzētajos
nodalījumos elektroierīces, ja vien to izmantošanu
neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai
neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet
abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
LATVIEŠU
23
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci vietās, kas ir pārāk
mitras vai pārāk aukstas, piemēram,
piebūvēs, garāžās vai vīna pagrabos.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
•
•
•
•
•
•
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
kontaktspraudni.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
dzesētāja shēmu. Tas satur izobutānu
(R600a), dabasgāzi, kas ir videi
praktiski nekaitīga. Šī gāze uzliesmo.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
2.4 Apkope un tīrīšana
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.5 Ierīces utilizācija
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
3. LIETOŠANA
3.1 Vadības panelis
1
2
3
1 Brīdinājuma indikators
2 Jaudas indikators
3 Temperatūras regulators
3.2 Ierīces ieslēgšana
Iedegsies jaudas indikators un
brīdinājuma indikators.
Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā līdz vidējam
iestatījumam.
3.3 Ierīces izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras
regulatoru pozīcijā "O".
LATVIEŠU
3.4 Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
1. Lai iegūtu minimālu aukstumu,
pagrieziet temperatūras regulatoru uz
zemākiem iestatījumiem.
2. Lai iegūtu maksimālu aukstumu,
pagrieziet temperatūras regulatoru uz
augstākiem iestatījumiem.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Taču, izvēloties iestatījumu,
atcerieties, ka temperatūra
ierīces iekšpusē ir atkarīga
no:
• telpas temperatūras;
• tā, cik bieži tiek atvērtas
ierīces durvis;
• uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
25
3.5 Paaugstinātas
temperatūras brīdinājuma
signāls
Ja tiek fiksēta nenormāla temperatūras
celšanās saldētavā (piem.,
elektroenerģijas padeves pārtraukums),
iedegas brīdinājuma indikators.
Kad atjaunoti normāli apstākļi,
brīdinājuma indikators automātiski
izdziest.
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
4.1 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot . Saldētavas grozi ļauj viegli un
ātri atrast nepieciešamos produktus. Ja ir
jāuzglabā liels produktu daudzums,
izņemiet visas atvilktnes, izņemot
augšējo grozu, kuram ir jāatrodas savā
vietā, lai nodrošinātu labu gaisa
cirkulāciju. Uz visiem plauktiem var likt
produktus, kas izvirzās no durvīm ne
vairāk par 15 mm.
BRĪDINĀJUMS!
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, strāvas padeves
pārtraukuma dēļ, ja tas bijis
ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
4.2 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigu pārtiku, nav
nepieciešams mainīt vidējos iestatījumus.
Tomēr, lai sasalšana notiktu ātrāk,
pagrieziet temperatūras regulatoru uz
augstāku iestatījumu, lai iegūtu
maksimālu aukstumu.
26
www.electrolux.com
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet abos augšējos nodalījumos.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, minēts tehnisko
datu plāksnītē, kas atrodas ierīces
iekšpusē.
4.3 Aukstuma elements
Saldētavā ir vismaz viens aukstuma
elements, kas palielina produktu
uzglabāšanas laiku elektrības piegādes
pārtraukuma gadījumā.
Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā
neievietojiet citus produktus.
5. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
5.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ledusskapja
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Rīkojieties uzmanīgi, lai
nesabojātu dzesēšanas
sistēmu.
UZMANĪBU!
Pārvietojot ledusskapi,
paceliet to aiz priekšējās
malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
Ierīce regulāri jātīra:
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Šī darbība uzlabos ierīces veiktspēju
un samazinās elektroenerģijas
patēriņu.
5.3 Saldētavas atkausēšana
UZMANĪBU!
Neizmantojiet cietus
skrāpjus ledus notīrīšanai no
iztvaikotāja, jo šādi to var
sabojāt. Nelietojiet ražotāja
neieteiktas mehāniskas
ierīces vai citus līdzekļus
atkausēšanas procesa
paātrināšanai. Atkausēšanas
laikā temperatūra saldētās
pārtikas iepakojumos
paaugstinās, tas var saīsināt
produktu derīguma laiku.
Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi, 12
stundas pirms atkausēšanas
iestatiet zemāku
temperatūru.
Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
Atkausējiet saldētavu, kad ledus biezums
sasniedz aptuveni 3-5 mm.
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to
vairākos avīžu slāņos un novietojiet
vēsā vietā.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS!
Nepieskarieties
saldētajiem produktiem
ar mitrām rokām. Jūsu
rokas var piesalt pie
ēdiena.
3. Atstājiet ierīces durvis atvērtas un
attiecīgajā apakšpuses vietā
ievietojiet plastmasas skrāpi, kā arī
trauku atkausētā ūdens savākšanai.
27
trauku ar siltu ūdeni. Papildus pirms
atkausēšanas pabeigšanas izņemiet
atkusušos ledus gabalus.
4. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet ierīces iekšpusi un
saglabājiet skrāpi nākamajām
atkausēšanas reizēm.
5. Ieslēdziet ierīci.
Pēc trim stundām ievietojiet izņemto
pārtiku atpakaļ saldētavas nodalījumos.
5.4 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
Lai paātrinātu atkausēšanu,
novietojiet saldētavas nodalījumā
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet produktus.
3. Atkausējiet (ja nepieciešams) un
iztīriet ierīci un notīriet visus
piederumus.
4. Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
6. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstī‐ Pārbaudiet, vai ierīce stāv
ta.
stabili.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Telpas temperatūra ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk zema/augsta.
Risinājums
28
www.electrolux.com
Problēma
Durvis atvērt nav viegli.
Iespējamie iemesli
Risinājums
Pārtikas produktu tempe‐
ratūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Mēģināt atvērt durvis uz‐
reiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
7. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
7.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
Klimati‐ Temperatūras atbilstība
skā kla‐
se
SN
no +10°C līdz 32°C
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
7.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
•
•
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst EEK. Direktīvas.
7.3 Ierīces uzstādīšana un
durvju vēršanās virziena maiņa
Norādījumus par
uzstādīšanu (ventilācijas
prasībām, līmeņošanu) un
durvju vēršanās virziena
maiņu, lūdzu, skatiet
atsevišķajā pamācībā.
8. TEHNISKIE DATI
Augstums
1850 mm
Platums
595 mm
Dziļums
668 mm
Sagatavošanās darba
stāvoklim ilgums
28 h
Spriegums
230 – 240 V
LATVIEŠU
Frekvence
50 Hz
29
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
30
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 30
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 32
3. NAUDOJIMAS.................................................................................................. 34
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 34
5. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 35
6. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 36
7. ĮRENGIMAS......................................................................................................37
8. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................38
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
31
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės
angos, esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje
konstrukcijoje.
Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite
jokių mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, išskyrus
gamintojo rekomenduojamas.
Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų maisto produktų
laikymo skyriuose, išskyrus tuos, kuriuos
rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
32
www.electrolux.com
•
•
•
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite
šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
Šiame prietaise nelaikykite sprogiųjų medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiomis
varančiosiomis dujomis.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pašalinkite visas pakavimo
medžiagas ir gabenimui skirtus
varžtus.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atsidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite šio prietaiso ten, kur yra
daug drėgmės arba šalta, pavyzdžiui,
•
priestatuose, garažuose ar vyno
rūsiuose.
Kai prietaisą perkeliate, jį kelkite už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotąjį techninio aptarnavimo centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
LIETUVIŲ
•
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį arba
sukelti gaisrą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
naudoti prietaise galima.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
šaltnešio grandinės. Joje yra
izobutano (R600a) – tai gamtinės
dujos, kurios visiškai nedaro žalos
aplinkai. Šios dujos lengvai
užsiliepsnoja.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gaivinančių gėrimų. Kitaip gėrimo
indas bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
33
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
34
www.electrolux.com
3. NAUDOJIMAS
3.1 Valdymo skydelis
1
2
3
1 Įspėjamoji lemputė
2 Maitinimo indikatoriaus lemputė
3.2 Įjungimas
Įkiškite kištuką į sieninį elektros tinklo
lizdą.
Temperatūros reguliatorių pasukite pagal
laikrodžio rodyklę iki vidutinės nuostatos.
Užsidegs maitinimo indikatoriaus ir
įspėjamoji lemputės.
3.3 Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros
reguliatorių pasukę į padėtį „O“.
3.4 Temperatūros reguliavimas
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
1. Temperatūros reguliatorių nustatykite
ties mažiausia nuostata, kad būtų
minimaliai šaldoma.
2. Temperatūros reguliatorių nustatykite
ties didžiausia nuostata, kad būtų
maksimaliai šaldoma.
3 Temperatūros reguliatorius
Daugeliu atvejų parankiausia
pasirinkti vidurinę nuostatą.
Tačiau konkrečią nuostatą
derėtų pasirinkti atsižvelgiant
į tai, kad temperatūra
prietaiso viduje priklauso
nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo
dažnumo;
• maisto produktų kiekio;
• prietaiso pastatymo
vietos.
3.5 Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Jei šaldiklyje temperatūra tampa
nenormaliai aukšta (pvz., atsijungus
elektrai), įsijungia signalinė lemputė.
Kai prietaisas vėl normaliai veikia,
signalinė lemputė išsijungia
automatiškai.
4. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
4.1 Užšaldytų produktų
laikymas
Šaldytuvą-šaldiklį įjungus pirmą kartą
arba po ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
LIETUVIŲ
mažiausiai prieš 2 valandas . Naudodami
šaldiklio stalčius, norimą maisto produktų
pakuotę rasite greitai ir lengvai. Jei
dėsite didelį produktų kiekį, iš prietaiso
ištraukite visus stalčius, išskyrus apatinį
stalčių, kuris jam skirtoje vietoje turi būti
tam, kad būtų užtikrinta gera oro
cirkuliacija. Ant visų lentynų galima dėti
maistą, kuris išsikiša nuo durelių iki 15
mm.
ĮSPĖJIMAS!
Nenumatyto atitirpimo
atveju, pavyzdžiui, nutrūkus
maitinimui arba jeigu
maitinimas nebuvo tiekiamas
ilgiau nei techninių duomenų
lentelės eilutėje „Produktų
išsilaikymo
trukmė“ nurodytoji trukmė,
atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba
paruošti ir ataušinus vėl
užšaldyti.
Tačiau, norėdami paspartinti užšaldymą,
temperatūros nustatymo rankenėle
nustatykite žemesnės temperatūros
nuostatas.
Norimą užšaldyti šviežią maistą dėkite į
du viršutinius skyrius.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje, prietaiso viduje
esančioje plokštelėje.
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
4.3 Šalčio akumuliatoriai
Šaldiklyje yra mažiausiai vienas šalčio
akumuliatorius, kuris pailgina laikymo
trukmę tuo atveju, jeigu nutrūktų elektros
energijos tiekimas.
4.2 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
5. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
35
Norint užšaldyti šviežius maisto
produktus, visai nebūtina keisti vidutinę
nuostatą.
5.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių korpuso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte aušinimo
sistemos.
DĖMESIO
Kai šaldytuvą perkeliate, jį
kelkite už priekinio krašto,
kad nesubraižytumėte
grindų.
Prietaisą būtina reguliariai valyti:
36
www.electrolux.com
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad jie būtų švarūs
ir be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą, bus mažiau sunaudojama
elektros energijos.
ĮSPĖJIMAS!
Nelieskite užšaldytų
maisto produktų
drėgnomis rankomis.
Rankos gali prišalti prie
maisto produktų.
3. Dureles palikite atidarytas ir tam
tikroje vietoje apačioje (viduryje)
įstatykite plastikinį grandiklį, o po juo
pastatykite indą atitirpdymo
vandeniui surinkti.
5.3 Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO
Nenaudokite metalinių
įrankių šerkšnui grandyti nuo
garintuvo, nes galite jį
pažeisti. Norėdami
paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių
mechaninių ar dirbtinių
priemonių, išskyrus
gamintojo
rekomenduojamas. Dėl
atitirpinimo metu pakilusios
užšaldytų maisto produktų
temperatūros, gali
sutrumpėti jų galiojimo
laikas.
Maždaug 12 valandų prieš
atitirpinimą nustatykite
žemesnę temperatūrą, kad
susikauptų pakankamai
šalčio atsargų prietaiso
veikimui nutraukti.
Ant šaldiklio lentynų ir aplink viršutinį
skyrių visada susidaro šiek tiek šerkšno.
Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno
sluoksnio storis yra 3–5 mm.
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo
kištuką iš sieninio elektros lizdo.
2. Išimkite laikomus maisto produktus,
suvyniokite juos į kelis laikraščio
sluoksnius ir padėkite vėsioje vietoje.
6. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Norėdami pagreitinti atitirpdymą, į
šaldiklio kamerą įdėkite puodą su
šiltu vandeniu. Taip pat išimkite
atitirpinimo metu atlūžusius ledo
gabalus.
4. Pasibaigus atitirpimui, kruopščiai
nusausinkite vidinius paviršius, o
grandyklę padėkite, kad galėtumėte
ją panaudoti vėliau.
5. Įjunkite prietaisą.
Po trijų valandų sudėkite atgal į šaldiklio
skyrių prieš tai išimtą maistą.
5.4 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Išimkite visus maisto produktus.
3. Atitirpinkite (jeigu reikia) ir išvalykite
prietaisą ir visus jo priedus.
4. Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
LIETUVIŲ
37
6.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukš‐
mingai.
Prietaisas netinkamai pa‐
statytas.
Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
biliai stovi.
Kompresorius veikia be
perstojo.
Netinkamai nustatyta tem‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
peratūra.
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Temperatūra prietaise per Nustatyta netinkama tem‐ Nustatykite aukštesnę / že‐
žema / per aukšta.
peratūra.
mesnę temperatūrą.
Maisto produktų tempera‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
tūra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Dureles nelengva atidary‐
ti.
Jūs mėginote atidaryti du‐ Palaukite kelias sekundes ir
reles iškart tik jas uždarę. vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
7. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
7.1 Padėties parinkimas
N
16–32 °C
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
SN
10–32 °C
7.2 Elektros prijungimas
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
38
www.electrolux.com
•
•
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Šis prietaisas turi būti įžemintas. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
•
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
7.3 Prietaiso įrengimas ir
durelių atidarymo krypties
keitimas
Žr. atskiras įrengimo
(vėdinimo reikalavimų,
išlygiavimo) ir durelių
atidarymo krypties keitimo
instrukcijas.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
Aukštis
1850 mm
Įtampa
230–240 V
Plotis
595 mm
Dažnis
50 Hz
Gylis
668 mm
Saugus laikas dingus
elektrai
28 val.
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
ROMÂNA
39
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 39
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 41
3. FUNCŢIONAREA............................................................................................. 43
4. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 43
5. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 44
6. DEPANARE...................................................................................................... 46
7. INSTALAREA................................................................................................... 47
8. DATE TEHNICE............................................................................................... 47
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
40
www.electrolux.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe carcasa
aparatului sau din structura în care este încorporat.
Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte instrumente
diferite de cele recomandate de producător pentru a
accelera procesul de dezgheţare.
Nu deterioraţi circuitul frigorific.
Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale
aparatului, decât dacă sunt de tipul recomandat de
producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
ROMÂNA
•
•
•
41
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate materialele folosite la
ambalare şi buloanele de transport.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zone care
au umiditate prea mare sau sunt prea
reci, cum ar fi construcţii anexe,
garaje sau pivniţe.
•
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
42
www.electrolux.com
•
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
2.3 Utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific. Acesta conţine izobutan
(R600a), un gaz natural cu un nivel
ridicat de compatibilitate cu mediul.
Acest gaz este inflamabil.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în
recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
2.5 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
ROMÂNA
43
3. FUNCŢIONAREA
3.1 Panou de comandă
1
2
3
1 Indicator luminos de alarmă
2 Indicator luminos de alimentare
electrică
3.2 Pornirea aparatului
Introduceţi ştecherul în priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii în
sens orar pe o setare medie.
Se vor aprinde indicatoarele luminoase
de alimentare electrică şi alarmă.
3.3 Oprirea aparatului
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de
reglare a temperaturii pe poziţia „O”.
3.4 Reglarea temperaturii
Temperatura este reglată automat.
1. Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii spre o valoare mai
joasă, pentru a obţine o răcire
minimă.
2. Rotiţi butonul de reglare a
temperaturii spre o valoare mai mare,
pentru a obţine o răcire maximă.
4. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3 Buton de reglare a temperaturii
În general, valoarea medie
este cea mai potrivită.
Totuşi, valoarea exactă
trebuie aleasă ţinând cont de
faptul că temperatura din
interiorul aparatului depinde
de:
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere
a uşii,
• cantitatea de alimente
conservate,
• amplasarea aparatului.
3.5 Alarmă pentru temperatură
ridicată
Indicatorul luminos de alarmă se aprinde
în cazul unei creşteri anormale a
temperaturii din interiorul congelatorului
(de exemplu la întreruperea alimentării
electrice).
Dacă se restabilesc condiţiile normale,
indicatorul se stinge automat.
44
www.electrolux.com
4.1 Stocarea preparatelor
congelate
4.2 Congelarea alimentelor
proaspete
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin
2 ore . Sertarele congelatorului vă permit
să găsiţi rapid şi uşor pachetul de
alimente dorit. Dacă se stochează
cantităţi mari de alimente, scoateţi toate
sertarele cu excepţia sertarului inferior
care trebuie păstrat pentru a asigura o
circulaţie bună a aerului. Pe toate
rafturile se pot aşeza alimente care
depăşesc aliniamentul uşii cu maxim 15
mm.
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
AVERTISMENT!
În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din
cauza unei întreruperi a
curentului, dacă curentul a
fost întrerupt mai mult timp
decât valoarea indicată în
tabelul cu caracteristicile
tehnice din secţiunea
„Timpul de atingere a
condiţiilor normale de
funcţionare”, alimentele
decongelate trebuie
consumate rapid sau trebuie
gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au
răcit).
Pentru a congela alimente proaspete nu
este necesar să modificaţi setarea
medie.
Cu toate acestea, pentru o congelare
mai rapidă, rotiţi butonul de reglare a
temperaturii spre o setare mai mare,
pentru a obţine o răcire maximă.
Puneţi alimentele proaspete pregătite
pentru congelare în cele două
compartimente superioare.
Cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-o perioadă de 24
de ore este specificată pe plăcuţa cu
datele tehnice, o etichetă situată în
interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de
ore: în acest interval de timp nu mai
puneţi alte alimente la congelat.
4.3 Acumulatoare reci
Congelatorul conţine cel puţin un
acumulator rece care creşte durata de
depozitare în cazul unei pene de curent
sau defectări.
5. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
5.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
carcasei.
ROMÂNA
ATENŢIE!
Procedaţi cu atenţie pentru a
nu deteriora sistemul de
răcire.
ATENŢIE!
Când mutaţi aparatul, ridicaţi
din partea frontală, pentru a
evita zgârierea podelei.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
Această operaţiune va îmbunătăţi
performanţele aparatului şi va
economisi energia.
5.3 Dezgheţarea congelatorului
ATENŢIE!
Nu folosiţi niciodată
instrumente metalice
ascuţite pentru a îndepărta
gheaţa de pe evaporator
deoarece îl puteţi deteriora.
Nu utilizaţi dispozitive
mecanice sau instrumente
diferite de cele recomandate
de producător pentru a
accelera procesul de
dezgheţare. Creşterea
temperaturii pachetelor cu
alimente congelate, în timpul
dezgheţării, poate scurta
durata de conservare în
siguranţă a acestora.
Cu aproximativ 12 ore
înainte de dezgheţare, setaţi
o temperatură mai redusă
pentru a acumula suficientă
rezervă de răcire pentru
întreruperea funcţionării.
45
Întotdeauna se va forma gheaţă pe
rafturile congelatorului şi în jurul
compartimentului superior.
Dezgheţaţi congelatorul când grosimea
stratului de gheaţă atinge aproximativ
3-5 mm.
1. Opriţi aparatul sau scoateţi ştecherul
din priză.
2. Scoateţi toate alimentele din acesta,
înfăşuraţi-le în mai multe straturi de
ziar şi puneţi-le într-un loc răcoros.
AVERTISMENT!
Nu atingeţi alimentele
congelate cu mâinile
ude. În contact cu
alimentele mâinile vă pot
îngheţa.
3. Lăsaţi uşa deschisă şi introduceţi
racleta din plastic în locaşul
corespunzător din partea de jos, în
mijloc, punând un lighean dedesubt
pentru a colecta apa rezultată din
dezgheţare.
Pentru a accelera procesul de
dezgheţare, puneţi o oală cu apă
caldă în compartimentul congelator.
Suplimentar, îndepărtaţi bucăţile de
gheaţă care se desprind înainte de
terminarea dezgheţării.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi
bine interiorul şi păstraţi racleta
pentru a o folosi şi pe viitor.
5. Porniţi aparatul.
După trei ore, puneţi alimentele din nou
în compartimentul congelator.
46
www.electrolux.com
5.4 Perioadele de
nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Dezgheţaţi (dacă este cazul) şi
curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
6. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Compresorul funcţionează Temperatura nu este se‐
continuu.
tată corect.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
Temperatura camerei es‐
te prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Temperatura din aparat
Regulatorul de tempera‐
este prea mică/prea mare. tură nu este setat corect.
Uşa nu se deschide uşor.
Consultaţi capitolul „Funcţio‐
narea”/„Panoul de co‐
mandă”.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Aţi încercat să re-deschi‐
deţi uşa imediat după ce
a fost închisă.
Aşteptaţi câteva secunde
înainte de a închide şi redeschide uşa.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
ROMÂNA
47
7. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
•
7.1 Amplasarea
Acest aparat poate fi instalat la interior
într-un loc uscat şi bine ventilat în care
temperatura ambiantă corespunde cu
clasa climatică indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice ale aparatului:
Clasa
clima‐
tică
Temperatura camerei
SN
+10°C la + 32°C
N
+16°C la + 32°C
ST
+16°C la + 38°C
T
+16°C la + 43°C
•
•
7.3 Instalarea aparatului şi
inversarea uşii
Consultaţi instrucţiunile
separate pentru instalare
(cerinţe de ventilare,
aducere la nivel) şi
inversarea uşii.
7.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
•
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
8. DATE TEHNICE
Înălţime
1850 mm
Tensiune
230 - 240 V
Lăţime
595 mm
Frecvenţă
50 Hz
Adâncime
668 mm
Perioada de atingere a
condiţiilor normale de
funcţionare
28 h
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
9. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
280158060-A-112019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising