AEG | RCB83724KX | User manual | Aeg RCB83724KX Brugermanual

Aeg RCB83724KX Brugermanual
RCB83724KX
DA
FI
NO
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruksanvisning
Kombiskap
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
17
32
47
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................6
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 9
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 12
7. FEJLFINDING.............................................................................................................12
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................15
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
5
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
6
www.aeg.com
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
3.2 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
4. BETJENING
4.1 Kontrolpanel
3.3 Installation og
genplacering af CLEANAIR
CONTROL-filteret
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose for at sikre korrekt funktion.
Filteret skal sættes i holderen, inden der
tændes for apparatet.
1.
2.
3.
4.
Åbn holderen.
Tag filteret ud af plastposen.
Indsæt filteret i holderen.
Luk holderen.
En gang om året bør det aktive kulfilter
skiftes for at sikre, at det virker optimalt.
Nye filtre med aktivt kul fås i
hvidevareforretninger.
Kulfilteret er en forbrugsvare
og er derfor ikke omfattet af
garantien.
3.4 Installation af apparatet og
vending af dør
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
DANSK
1
2
9
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Afdelingsvælgertast og ON/OFF-tast
Display
Tast for højere temperatur
FROSTMATIC-indikator
ExtraHumidity-indikator
COOLMATIC-indikator
ExtraHumidity-tast
Mode-tast
Tast for lavere temperatur
4
5
8
6
7
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på tasten for højere
temperatur og tasten for lavere
temperatur samtidigt i 3 sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
Display
B
A
C
A. Afdelingsindikator
B. ECO-tilstand
C. Temperatur-afdelingsindikator
4.2 ON/OFF
Standardtemperaturindstillingerne:
• +4 °C for køleskab;
• -18 °C for fryser.
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
Apparatet slås automatisk TIL, når det
tilsluttes til stikkontakten.
1. Slå apparatet FRA ved at trykke på
ON/OFF-tasten i 3 sekunder.
2. Slå apparatet TIL ved at trykke på
ON/OFF-tasten.
4.3 Indstilling af temperatur
1. Vælg køleskabs- eller fryserafdeling
ved at trykke på
afdelingsvælgertasten.
2. Tryk på tasten for højere eller lavere
temperatur for at indstille den
ønskede temperatur.
7
Når den højeste eller laveste
temperatur er indstillet, vil
tryk på tasten igen ikke
ændre
temperaturindstillingen. Der
høres et lydsignal.
4.4 Aktiv tilstand
Aktiv tilstand giver mulighed for at
ændre hvilken som helst indstilling i
apparatet.
8
www.aeg.com
For at slå aktiv tilstand til skal du åbne
lågen og holde hvilken som helst knap
inde i 1 sekund, indtil der høres et
lydsignal.
Ikonet lyser.
Den aktive tilstand slås
automatisk fra efter 30
sekunder.
4.5 Temperatur-boostfunktioner COOLMATIC og
FROSTMATIC
Temperatur-boost-funktionerne
nedsætter hurtigt temperaturen i den
ønskede afdeling for at opnå den
korrekte opbevaring af madvarer. Det
anbefales at aktivere COOLMATIC for at
køle varerne hurtigere og for at undgå at
opvarme de andre fødevarer i
køleskabet, og aktivere funktionen
FROSTMATIC for at nedsætte
temperaturen hurtigt i fryseren, så friske
fødevarer kan indfryses hurtigere.
Disse funktioner stopper
automatisk, som følger:
• COOLMATIC efter 6
timer,
• FROSTMATIC efter 52
timer.
1. Tryk på funktionstasten én gang for
at tænde COOLMATIC.
COOLMATIC-lampen lyser.
2. For at tænde COOLMATIC og
FROSTMATIC samtidigt, skal du
trykke på funktionstasten to gange.
COOLMATIC og FROSTMATICindikatorerne vises
3. Tryk på funktionstasten tre gange for
at tænde FROSTMATIC.
FROSTMATIC-lampen lyser.
4. For at deaktivere funktionerne skal
du trykke på tasten indtil
FROSTMATIC og/eller COOLMATICindikatorerne slukkes.
4.6 ECO-funktion
ECO-funktionen er aktiveret, hvis den
indstillede temperatur for den ønskede
afdeling er, som følger :
• 4 °C for køleskab;
• -18 °C for fryser
ECO-funktionens indikator vises, når
funktionen er aktiveret.
Disse indstillinger garanterer
minimalt energiforbrug og
korrekt opbevaring af
madvarer.
4.7 ExtraHumidity-funktion
Hvis du har behov for at forøge
fugtigheden i køleskabet, tilrådes det at
aktivere ExtraHumidity-funktionen.
1. Tryk på tasten ExtraHumidity for at
slå funktionen til.
Kontrollampen ExtraHumidity lyser.
2. For at deaktivere funktionen skal du
trykke på tasten ExtraHumidity, indtil
ExtraHumidity-kontrollampen
slukkes.
4.8 DEMO-funktion
Med DEMO-funktionen kan du betjene
panelet uden at tænde for apparatet.
• For at aktivere funktionen skal du
trykke 9 gange på funktionstast, indtil
der vises dE på displayet.
• For at deaktivere funktionen skal du
trykke på funktionstast i ca. 10
sekunder. Apparatet vender tilbage til
almindelig tilstand.
4.9 Alarm for for høj
temperatur
Temperaturstigning i frostrummet (f.eks.
på grund af et tidligere strømsvigt, eller
døren har været åben) vises ved at:
• at afdelingsvælgertasten og
afdelingsindikatoren blinker;
• akustisk alarm.
Tryk på en vilkårlig tast for at nulstille
alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Alarmindikatorerne fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
4.10 Alarm for åben dør
En alarm lyder, hvis døren står åben i få
minutter. Alarmen for åben dør bliver vist
ved:
DANSK
• at afdelingsvælgertasten og
afdelingsindikatoren blinker;
• akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper alarmen. Når alarmen
9
lyder, kan den afbrydes ved at trykke på
en vilkårlig knap.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Første gang, apparatet
tændes
FORSIGTIG!
Før stikket sættes i
stikkontakten, og der
tændes for skabet første
gang, skal du lade apparatet
stå lodret i mindst 4 timer.
Dette sikrer tilstrækkelig tid
til, at olien løber tilbage i
kompressoren. Ellers kan
kompressoren eller de
elektroniske komponenter
tage skade.
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FROSTMATIC slået til,
inden der lægges madvarer ind.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,
undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.
På alle hylder er det muligt at anbringe
madvarer, som stikker ud over hylderne.
Dog skal der være mindst 15 mm ud til
døren.
5.3 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
nedfryser små mængder friske madvarer.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FROSTMATIC-funktionen mindst
24 timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Læg de madvarer, der skal indfryses, i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen").
I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme
under 0 °C. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en varmere indstilling.
5.4 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og
15 mm fra lågen.
5.5 Brug af en foldbar hylde
Dette apparat er forsynet med en hylde
bestående af to dele. Den forreste
halvdel af hylden kan placeres under den
anden halvdel for at udnytte pladsen
bedre.
Sådan folder du hylden:
1. Tag forsigtigt den forreste del ud.
10
www.aeg.com
2. Skub den på den nedre skinne under
den anden halvdel.
1
FORSIGTIG!
Før du sætter FreshBoxmodulet ind i apparatet eller
tager det ud, skal du trække
den nederste
udtrækningsskuffe og
dækglasset ud af
køleskabet.
2
5.6 Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
FreshBox-modulet er forsynet med
skinner. Når modulet skal fjernes fra
køleskabet trækkes det udad, og kurven
fjernes ved at vippe fronten nedad.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
OK
B
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller
efter at have åbnet døren
flere gange i træk eller i en
lang periode, er det normalt,
at lampen ikke vises OK.
Vent mindst 12 timer, inden
du genjusterer
temperaturvælgeren.
5.8 UltraFresh- og UltraFresh
+-filtre
Den nederste udtræksskuffe i
køleskabsrummet er udstyret med
UltraFresh- og UltraFresh+-filtre.
B
A
5.7 FreshBox-modul
Skuffen i modulet er velegnet til
opbevaring af friske madvarer, såsom
fisk, kød og skaldyr, da temperaturen er
lavere her end i resten af køleskabet.
A. UltraFresh-filter
DANSK
Dette filter bevarer frugt og grønt i
deres eget miljø med høj fugtighed.
Det fjerner også for meget
kondensvand.
FORSIGTIG!
Undlad at tildække eller
belaste filterområdet.
B. UltraFresh+-filter
Dette filter fylder et højfugtigt miljø
med antioxidanter, der hjælper med
at bevare den originale farve og
dermed ernæringsmæssige værdi af
frugt og grønt.
5.9 Udskiftning af UltraFreshfilter
UltraFresh-filter er allerede installeret i
plastikrammen på den nederste
udtræksskuffe, når apparatet købes.
11
5.10 Udskiftning af UltraFresh
+-filter
UltraFresh+-filter ligger i plastikposen,
når apparatet købes. Tag filteret ud af
posen, og indsæt det i filterholderen
(filterinstallationen er ligesom den
udskiftningsproces, der er beskrevet
herunder).
Udskift UltraFresh+ hvert andet år. Nyt
filter kan fås hos din lokale forhandler
eller på websitet.
Sådan udskiftes UltraFresh+-filter:
1. Åbn den nederste udtræksskuffe i
køleskabsrummet.
2. Træk ned i klappen på filterholderen,
der er hægtet under udtræksskuffens
glasdæksel, for at åbne den.
Et korrekt håndteret filter bør fungere,
indtil apparatets livscyklus er slut. For at
rengøre et normalt beskidt filter skal du
tage det ud af apparatet og skylle det
forsigtigt med vand fra hanen.
Udskift kun UltraFresh-filteret, hvis det
er nødvendigt, f.eks. når det er
beskadiget eller snavset med olie eller
fedtstoffer. Nyt filter kan fås hos din
lokale forhandler eller på websitet.
Sådan udskiftes UltraFresh-filter:
3. Tag det gamle filter ud fra klappen,
og smid det væk.
1. Åbn den nederste udtræksskuffe i
køleskabsrummet.
2. Fjern det monterede filter ved at
skubbe det, som angivet på billedet.
4. Pak et nyt filter ud, og indsæt det i
klappen.
5. Luk klappen.
5.11 DYNAMICAIR
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder
mere ensartet temperatur i skabet.
3. Smid det gamle filter ud, og erstat
det med det nye.
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
12
www.aeg.com
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
motorkompressoren standser.
6.4 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
6.5 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
13
Løsning
Lydsignalet eller den visuel- Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
le alarm er slået til.
for nylig, eller temperaturen dør" eller "Alarm/lampe for
er stadig for høj.
høj temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Der vises et firkantet symbol Problem med temperaturi temperaturdisplayet i ste- føler.
det for tal.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter (kølesystemet fortsætter med at holde madvarerne kolde, men
det er ikke muligt at regulere
temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Kompressoren kører hele ti- Temperaturen er indstillet
den.
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera- Se klimaklassediagrammet på
tur.
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FROSTMATIC
er tændt
Se ”FROSTMATIC-funktion".
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
FROSTMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
COOLMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Der løber vand inde i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
14
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller COOL- Sluk for FROSTMATIC eller
MATIC-funktionen er slået COOLMATIC manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
”FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Hold funktionstast nede i ca.
10 sekunder, indtil der lyder
en lang advarsel, og displayet
slukker et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned til
for høj.
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Funktionen FROSTMATIC
er tændt
Se ”FROSTMATIC-funktion".
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand, Sørg for, at der er et mellemder forårsages af varmerum på mindst 30 mm mellem
vekslerens drift.
hver side af apparatet og det
omgivende møbel, når den
omgivende temperatur overskrider 38 °C.
Der er for meget kondense- Lågen blev åbnet for hypret vand på køleskabets ba- pigt.
geste væg.
Lågen blev ikke lukket helt.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
DANSK
Problemer
Lågen åbner ikke nemt.
15
Mulige årsager
Løsning
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i
apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
RCB83724KX 925071057
Kategori
7.Køleskab med fryseboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
248
Nettorumfang i liter, køleskab
250
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
341
Nettorumfang i liter, fryser
91
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
16
www.aeg.com
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
19
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
43
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
2000 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
17
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................17
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................19
3. ASENNUS...................................................................................................................21
4. KÄYTTÖ......................................................................................................................21
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 24
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 27
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 28
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 30
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
18
www.aeg.com
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
SUOMI
•
•
•
•
•
19
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
20
www.aeg.com
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
SUOMI
21
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
3.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
3.3 CLEANAIR CONTROLsuodattimen asennus ja vaihto
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin toimintakyvyn
säilyttämiseksi. Suodatin täytyy sijoittaa
rasiaan ennen kodinkoneen
käynnistämistä.
1.
2.
3.
4.
Avaa rasia.
Ota suodatin muovipussista.
Kiinnitä suodatin rasiaan.
Sulje rasia.
Parhaan tehon säilyttämiseksi tulee
hiilisuodatin vaihtaa kerran vuodessa.
Aktiivihiilisuodattimia on saatavissa
valtuutetuista huoltoliikkeistä.
Hiilisuodatin on kulutusosa
eikä se kuulu takuun piiriin.
3.4 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
22
www.aeg.com
1
2
9
3
4
1. Osaston valintapainike ja ON/OFFpainike
2. Näyttö
3. Lämpötilan lisäyspainike
4. FROSTMATIC -merkkivalo
5. ExtraHumidity -merkkivalo
6. COOLMATIC -merkkivalo
7. ExtraHumidity -painike
8. Mode -painike
9. Lämpötilan alennuspainike
5
8
6
7
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti lämpötilan lisäys- ja
alennuspainiketta 3 sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
Näyttö
B
A
C
A. Osaston merkkivalo
B. ECO -tila
C. Lämpötilaosaston merkkivalo
4.2 ON/OFF
• +4°C jääkaappiosastossa
• -18 °C pakastinosastossa.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Kytke laite sähköverkkoon.
Laite kytkeytyy päälle automaattisesti,
kun se kytketään sähköverkkoon.
1. Kytke laite pois päältä painamalla
ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Kytke laite päälle painamalla ON/
OFF-painiketta.
4.3 Lämpötilan säätäminen
1. Valitse jääkaappi- tai pakastinosasto
painamalla osaston valintapainiketta.
2. Aseta haluamasi lämpötila
painamalla lämpötilan lisäys- tai
laskupainiketta.
Oletuslämpötila-asetukset:
Kun olet asettanut maksimitai minimilämpötilan,
lämpötila-asetus ei muutu
painiketta uudelleen
painaessa. Äänimerkki
kuuluu.
4.4 Aktiivinen tila
Aktiivinen tila mahdollistaa laitteen
minkä tahansa asetuksen muuttamisen.
Kytke aktiivinen tila päälle avaamalla
luukku tai pitämällä mitä tahansa
SUOMI
painiketta alhaalla yhden sekunnin ajan,
kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kuvakkeet syttyvät.
Aktiivinen tila kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
30 sekunnin kuluttua.
4.5 Lämpötilan
tehostustoiminnot
COOLMATIC ja FROSTMATIC
Lämpötilan tehostustoiminnot laskevat
lämpötilan nopeasti valitussa osastossa
elintarvikkeiden asianmukaista säilytystä
varten. Suosittelemme COOLMATICtoiminnon käyttämistä tuotteiden
nopeampaan jäähdytykseen, jotta muut
jääkaapissa olevat elintarvikkeet eivät
lämpenisi. FROSTMATIC-toiminto laskee
nopeasti pakastimen lämpötilaa
tuoreiden elintarvikkeiden nopeampaa
pakastamista varten.
Kyseinen toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
seuraavasti:
• COOLMATIC 6 tunnin
kuluttua,
• FROSTMATIC 52 tunnin
kuluttua.
1. Kytke COOLMATIC-toiminto
toimintaan painamalla
toimintopainiketta kerran.
Merkkivalo COOLMATIC syttyy.
2. Kytke COOLMATIC-toiminto ja
FROSTMATIC-toiminto
samanaikaisesti toimintaan
painamalla toimintopainiketta kaksi
kertaa.
Merkkivalot COOLMATIC ja
FROSTMATIC syttyvät.
3. Kytke FROSTMATIC-toiminto
toimintaan painamalla
toimintopainiketta kolme kertaa.
Merkkivalo FROSTMATIC syttyy.
4. Voit kytkeä toiminnot pois päältä
painamalla toimintopainiketta,
kunnes merkkivalot FROSTMATIC
ja/tai COOLMATIC sammuvat.
23
4.6 ECO -toiminto
ECO-toiminto kytkeytyy toimintaan, jos
haluamasi osaston lämpötila-asetus on
seuraavanlainen:
• 4 °C jääkaappiosastossa
• -18 °C pakastinosastossa
ECO-toiminnon merkkivalo syttyy, kun
toiminto kytketään päälle.
Tämä asetus takaa
minimaalisen
energiankulutuksen ja
oikeaoppiset
elintarvikkeiden
säilytysolosuhteet.
4.7 ExtraHumidity -tila
Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä
ExtraHumidity-toiminnolla.
1. Käynnistä toiminto painamalla
painiketta ExtraHumidity.
Merkkivalo ExtraHumidity syttyy.
2. Voit kytkeä toiminnon pois päältä
painamalla ExtraHumidity-painiketta,
kunnes merkkivalo ExtraHumidity
sammuu.
4.8 DEMO -tila
DEMO -tila mahdollistaa paneelin
käyttämisen kytkemättä laitetta
toimintaan.
• Kytke tila päälle painamalla painiketta
-tilapainike 9 kertaa, kunnes näyttöön
tulee näkyviin dE.
• Kytke tila pois päältä painamalla
painiketta -tilapainike noin 10
sekunnin ajan. Laite palaa normaaliin
toimintatilaan.
4.9 Korkean lämpötilan hälytys
Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi on auki):
• osaston valintapainikkeen ja
merkkivalon vilkkuminen
• äänimerkki.
Nollaa hälytys mitä tahansa painiketta
painamalla.
Äänimerkki sammuu.
Hälytyksen merkkivalot vilkkuvat, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
24
www.aeg.com
4.10 Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven
aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• osaston valintapainikkeen ja
merkkivalon vilkkuminen
• äänimerkki.
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki
sammuu. Hälytyksen aikana merkkiääni
voidaan sammuttaa painamalla mitä
tahansa painiketta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Ensimmäinen
käynnistäminen
HUOMIO!
Jätä laite pystyasentoon
vähintään 4 tunnin ajaksi
ennen pistokkeen liittämistä
pistorasiaan ja laitteen
käyttöönottoa. Näin
varmistetaan, että öljy palaa
kompressoriin. Muutoin
kompressori tai elektroniset
komponentit voivat
vaurioitua.
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan FROSTMATIC-toiminnolla.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa
elintarvikkeita, jotka tulevat korkeintaan
15 mm oven yli.
5.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet
yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
5.4 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
SUOMI
25
5.5 Taitettavan hyllyn käyttö
5.7 FreshBox -moduuli
Laitteessa on kahdesta osasta koostuva
hylly. Hyllyn etupuoli voidaan asettaa
toisen puolen alle tilan optimaalista
käyttöä varten.
Moduulin sisällä oleva laatikko soveltuu
tuoreiden elintarvikkeiden, kuten kalan,
lihan ja äyriäisten säilyttämiseen, sillä
laatikon lämpötila on alhaisempi kuin
muualla jääkaapissa.
Hyllyn taittaminen:
1. Poista etupuoli varoen.
2. Liu'uta se alakiskoon ja toisen puolen
alle.
1
2
5.6 Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
HUOMIO!
Vedä ulos jääkaapin
ulosvedettävä alalaatikko ja
lasisuojus ennen FreshBoxmoduulin asettamista
laitteeseen tai sen
poistamista.
FreshBox-moduuli sisältää
kannatinkiskot. Kun haluat poistaa
moduulin jääkaappiosastosta, vedä
moduulia itseesi päin ja poista kori
kallistaen sen etuosaa alaspäin.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta tuoreet
elintarvikkeet symbolin osoittamaan
kohtaan. Säädä muussa tapauksessa (B)
lämpötilan säädin alhaisempaan
asetukseen ja odota 12 tuntia ennen
lämpötilamittarin uudelleen tarkistamista.
A
OK
B
OK
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti
tai pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään
12 tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
5.8 UltraFresh ja UltraFresh+suodattimet
Jääkaappiosaston ulosvedettävä
alalaatikko sisältää UltraFresh- ja
UltraFresh+-suodattimet.
26
www.aeg.com
B
A
A. UltraFresh -suodatin
Tämä suodatin varmistaa hedelmien
ja vihannesten oikeat
säilytysolosuhteet ja suuren
kosteustason. Se poistaa myös
liiallisen tiivistyneen veden.
HUOMIO!
Suodatinaluetta ei saa
peittää tai kuormittaa.
B. UltraFresh+ -suodatin
Tämä suodatin kyllästää erittäin
kostean ympäristön antioksidanteilla,
jotka auttavat säilyttämään
hedelmien ja vihannesten
alkuperäisen värin ja täten niiden
ravintoarvot.
5.9 UltraFresh-suodattimen
vaihtaminen
UltraFresh -suodatin on asennettu
valmiiksi laitteesi ulosvedettävän
alalaatikon muovikehykseen.
Oikein käsiteltynä suodatin toimii laitteen
koko elinkaaren ajan. Normaalilikainen
suodatin voidaan puhdistaa poistamalla
se laitteesta ja huuhtelemalla se
hellävaraisesti hanavedellä.
3. Hävitä vanha suodatin ja vaihda se
uuteen.
5.10 UltraFresh+-suodattimen
vaihtaminen
UltraFresh+ -suodatin toimitetaan
muovipussissa laitteen mukana. Poista
suodatin pussista ja aseta se suodattimen
pidikkeeseen (suodatin asennetaan
paikoilleen likimäärin alla annettujen
suodattimen vaihto-ohjeiden mukaisesti).
Vaihda UltraFresh+ joka toinen vuosi.
Uusia suodattimia on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä ja
verkkomyymälästä.
UltraFresh+-suodattimen vaihtaminen:
1. Avaa jääkaappiosaston ulosvedettävä
alalaatikko.
2. Avaa ulosvedettävä laatikko
vetämällä sen lasisuojuksen alle
kiinnitetty suodattimen pidikkeen
luukku alas.
Vaihda UltraFresh-suodatin vain
tarvittaessa (esim. kun se on vaurioitunut
tai öljyinen tai rasvainen). Uusia
suodattimia on saatavana valtuutetuista
huoltoliikkeistä ja verkkomyymälästä.
UltraFresh-suodattimen vaihtaminen:
1. Avaa jääkaappiosaston ulosvedettävä
alalaatikko.
2. Poista suodatinkokoonpano
liu'uttamalla sitä kuvan mukaisesti.
3. Poista vanha suodatin luukusta ja
hävitä se.
SUOMI
27
5. Sulje luukku.
5.11 DYNAMICAIR
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
4. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja
asenna se luukkuun.
Laite aktivoituu automaattisesti
esimerkiksi oikean lämpötilan
palauttamiseksi nopeasti oven avaamisen
jälkeen tai silloin, kun ympäristön
lämpötila on korkea.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
6.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
6.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
28
www.aeg.com
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Ratkaisu
Tarkista, onko laite vakaa.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Ovihälytys / avoipäälle tai lämpötila on vielä men oven hälytysmerkkivalo"
liian korkea.
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys / avoimen oven hälytysmerkkivalo"
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Lämpötilanäytössä näkyy
neliö numeroiden sijaan.
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen (jäähdytysjärjestelmä pitää elintarvikkeet kylminä, mutta lämpötilaa ei voi
säätää).
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
Kompressori käy jatkuvasti.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
29
Ratkaisu
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti FROSTMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti COOLMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivalumisen vedenkeruukau- vät kosketa takaseinään.
kaloon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä mapäälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtai COOLMATIC-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä -tilapainike-painiketta
painettuna noin 10 sekunnin
ajan, kunnes kuulet pitkän äänimerkin ja näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty monia Aseta laitteeseen vähemmän
elintarvikkeita yhdellä kerruokia yhdellä kertaa.
taa.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
30
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Varmista, että etäisyys kalusteisiin on vähintään 30 mm
laitteen molemmilla puolilla
ympäristölämpötilan ollessa yli
38 °C.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnol- Varmista, että ovi on suljettu
la.
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.
Ovi ei avaudu helposti.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittömäs- Odota muutama sekunti oven
ti sen sulkemisen jälkeen.
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
AEG
Malli
RCB83724KX 925071057
Luokka
7.Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
248
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
250
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
341
SUOMI
Käyttötilavuus litraa, pakastin
91
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
31
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- ****
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
19
Pakastuskyky kg/24h
10
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
43
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
2000 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
32
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 32
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 34
3. MONTERING............................................................................................................. 36
4. BRUK........................................................................................................................... 36
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................39
6. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 41
7. FEILSØKING...............................................................................................................42
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................45
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
33
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
NORSK
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
35
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
36
www.aeg.com
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
4. BRUK
4.1 Betjeningspanel
3.3 Montere og skifte ut
CLEANAIR CONTROL-filteret
Ved levering ligger kullfilteret i en
plastpose slik at egenskapene bevares.
Filteret bør plasseres bak klaffen før
produktet slås på.
1.
2.
3.
4.
Åpne skuffen.
Ta filteret ut av plastposen.
Sett filteret inn skuffen.
Lukk skuffen forsiktig.
For at kull-luftfilteret skal være mest
mulig effektivt, bør det skiftes en gang
hvert år.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive
luftfiltre.
Luftfilteret er en forbruksvare
og dekkes dermed ikke av
garantien.
3.4 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
NORSK
1
2
9
3
4
1. Valgknapp for seksjon og ON/OFFknapp
2. Display
3. Temperatur, plussknapp
4. FROSTMATIC-indikator
5. ExtraHumidity-indikator
6. COOLMATIC-indikator
7. ExtraHumidity-knapp
8. Mode-knapp
9. Temperatur, minusknapp
5
8
6
7
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde plussknappen og minusknappen
for temperatur inne samtidig i 3
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
Display
B
A
C
A. Seksjonsindikator
B. ECO-modus
C. Indikator for seksjonstemperatur
4.2 ON/OFF
Standard temperaturinnstillinger:
• 4° C for kjøleseksjonen;
• -18° C for fryserseksjonen.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Koble produktet til stikkontakten.
Produktet slår seg automatisk PÅ når det
kobles til et strømuttak.
1. Slå AV produktet ved å trykke
ON/OFF knappen i 3 sekunder.
2. Slå PÅ produktet ved å trykke
ON/OFF knappen.
4.3 Regulere temperaturen
1. Velg kjøleseksjon eller fryserseksjon
ved å trykke på valgknappen for
seksjon.
2. Trykk på knappene for temperatur
opp eller ned for å stille inn
temperaturen som ønskes.
37
Når den maksimum eller
minimum temperatur er
innstilt, vil ikke flere trykk på
knappene endre
temperaturinnstillingen. Den
hørbare lyden høres.
4.4 Aktiv modus
Aktiv modus lar deg endre alle
innstillingene i et produkt.
38
www.aeg.com
For å slå på aktiv modus, åpne døren
eller hold en hvilken som helst knapp
inne i 1 sekund, inntil lydsignalet høres.
Symbolene tennes.
Aktiv modus slås automatisk
av etter 30 sekunder.
4.5 Temperatur-boost
funksjoner COOLMATIC og
FROSTMATIC
Temperatur-boost funksjonene senker
temperaturen i den ønskede seksjonen
raskt, for forsvarlig oppbevaring av mat.
Vi foreslår å aktivere COOLMATIC for å
kjøle ned produktene raskere og unngå
oppvarming av annen mat som er
allerede i kjøleskapet, og FROSTMATIC
funksjonen for å gi hurtig
temperaturreduksjon i fryseboksen, slik
at fersk mat kan fryses ned raskt.
Denne funksjonen stopper
automatisk på følgende
måte:
• COOLMATIC etter 6
timer,
• FROSTMATIC etter 52
timer.
1. For å slå på COOLMATIC, trykk på
modusknappen én gang.
COOLMATIC-indikatoren vises.
2. For å skru på COOLMATIC og
FROSTMATIC sammen, trykk
modusknapp to ganger.
COOLMATIC Og FROSTMATIC
indikatorene vises.
3. For å slå på FROSTMATIC, trykk på
modusknappen tre ganger.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
4. For å deaktivere funksjonene, trykk
modusknappen inntil FROSTMATIC
og/eller COOLMATIC indikatorene
slås av.
4.6 ECO-modus
ECO modusen aktiveres hvis innstilt
temperatur for den ønskede seksjonen er
som følger:
• 4° C for kjøleseksjonen;
• -18° C for fryserseksjonen
ECO modus-symbolet vises når
funksjonen er aktivert.
Denne innstillingen
garanterer minimalt
strømforbruk og korrekt
oppbevaring av matvarer.
4.7 ExtraHumidity-modus
Hvis du trenger å øke fuktigheten i
kjøleskapet, foreslår vi å aktivere
ExtraHumidity-funksjonen.
1. For å slå på funksjonen, trykk
ExtraHumidity.
ExtraHumidity-indikatoren tennes.
2. For å deaktivere funksjonen, trykk
ExtraHumidity knappen til
ExtraHumidity indikatoren slås av.
4.8 DEMO-modus
Med DEMO-modus kan du bruke
panelet uten å aktivere produktet.
• Trykk på modusknapp 9 ganger for å
aktivere modusen, helt til dE vises på
displayet.
• Trykk på modusknapp i ca. 10
sekunder for å deaktivere modusen.
Produktet går tilbake til vanlig modus.
4.9 Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• knappen for seksjonsvalg og
seksjonsindikatoren blinker;
• lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
4.10 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen
minutter, aktiveres en alarm. Alarmen
ved åpen dør vises ved:
• knappen for seksjonsvalg og
seksjonsindikatoren blinker;
• lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås
av ved å trykke på en hvilken som helst
knapp.
NORSK
39
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Opprinnelig strøm på
FORSIKTIG!
Før du setter in
strømpluggen i støpselet og
skrur på kabinettet for første
gang, la produktet stå
oppreist i minst 4 timer.
Dette sørger for at oljen for
nok tid til å komme tilbake i
kompressoren. Ellers kan
kompressoren eller de
elektroniske komponentene
forårsake skade.
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
«FROSTMATIC Funksjon»).
I denne innstillingen kan
temperaturen i kjøledelen
synke under 0 °C. Hvis dette
skjer, stilles
temperaturregulatoren
tilbake til en varmere
innstilling.
5.4 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FROSTMATIC-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du
la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
Dette produktet er utstyrt med en hylle
som består av to deler. Den fremre
halvdelen av hyllen kan plasseres under
den andre halvdelen for å bedre utnytte
plassen.
5.3 Frysing av fersk mat
For å folde hyllen:
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.5 Bruker en sammenleggbar
skuff
1. Ta forsiktig ut den fremre halvdelen.
2. Skyv den på den nedre skinnen og
under den andre halvdelen.
1
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser maten som skal fryses i det
øverste rommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er angitt på typeskiltet.
2
40
www.aeg.com
5.6 Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
FreshBox-modulen er utstyrt med
skinner. Når den fjernes fra
kjøleseksjonen, må modulen trekkes mot
deg og kurven fjernes ved å vippe
fronten ned.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Etter at det er satt fersk mat
inn i produktet eller døren
har blitt åpnet gjentatte
ganger eller over en lengre
periode, er det normalt at
indikatoren ikke å vise OK.
Vent minst 12 timer før du
justerer
temperaturkontrollen igjen.
5.8 UltraFresh og UltraFresh+filtre
Nedre uttrekksskuff i kjøleskapet er
utstyrt med UltraFresh og UltraFresh+filtre.
B
A
5.7 FreshBox-modul
Skuffen egner seg til å lagre ferske
matvarer som fisk, kjøtt og sjømat, fordi
temperaturen er lavere her enn i resten
av kjøleskapet.
FORSIKTIG!
Før man setter i eller fjerner
FreshBox-modulen fra
produktet, skal nederste
uttrekksskuffe og
glassdekslet fjernes fra
kjøleskapet.
A. UltraFresh-filter
Dette filteret bevarer frukt og
grønnsaker i deres egne omgivelser
med høy fuktighet. Det eliminerer
også overflødig kondensert vann.
FORSIKTIG!
Ikke dekk til eller last
filterområdet.
B. UltraFresh+-filter
Dette filteret metter høye
fuktighetsomgivelser med
antioksidanter som bidrar til å bevare
opprinnelig farge og derfor
ernæringsverdi i frukt og grønnsaker.
NORSK
5.9 Bytte ut UltraFresh-filter
UltraFresh-filter er allerede installert i
plastikkrammen til den nedre
uttrekksskuffen på tidspunktet for kjøp av
produktet.
Godt håndtert filter bør fungere til
slutten av produktets livssyklus. For å
rengjør normalt skittent filter fjerner du
det fra produktet og skyller det forsiktig
med springvann.
41
Skift ut UltraFresh+ annethvert år. Nytt
filter får du kjøpt hos en forhandler eller
på nettet.
For å skifte ut UltraFresh+-filter:
1. Åpne nedre uttrekksskuff i
kjøleskapet.
2. Trekk ned flappen til filterholderen
hektet under glassdekselet til
uttrekksskuffen for å åpne den.
Skift ut UltraFresh-filter bare hvis
nødvendig, f.eks. når det er skadet eller
fullt av olje eller fett. Nytt filter får du
kjøpt hos en forhandler eller på nettet.
For å skifte ut UltraFresh-filter:
1. Åpne nedre uttrekksskuff i
kjøleskapet.
2. Fjern det monterte filteret ved å
skyve det som indikert på bildet.
3. Ta ut det gamle filteret fra flappen
og kast det.
4. Pakk ut og sett inn et nytt filter i
flappen.
5. Lukk dekselet.
3. Kast det gamle filteret og erstatt det
med det nye.
5.11 DYNAMICAIR
5.10 Bytte ut UltraFresh+-filter
Kjøleskapet er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur i skapet.
UltraFresh+-filter ligger i en
plastpose ved leveranse av produktet. Ta
ut filteret fra posen og sett det inn i
innsiden av filterholderen (montering av
filter ligner på utbyttingsprosessen
beskrevet nedenfor).
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen
er høy.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
42
www.aeg.com
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Avising av kjøleskapet
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet hver
gang kompressoren stopper under
normal bruk.
6.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
6.5 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Skapet er nettopp slått på
eller temperaturen fortsatt
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
NORSK
43
Problem
Mulig årsak
Løsning
Et firkantet symbol vises i
stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Matvarene du la i apparatet Avkjøl matvarer til romtempevar for varme.
ratur før du legger de i skapet.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på FROSTMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på COOLMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Det renner vann inne i kjøle- Dreneringshullet er tilstopskapet.
pet.
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
Det renner vann på gulvet.
Rengjør dreneringshullet.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperpannen damperpannen.
over kompressoren.
44
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Temperaturen kan ikke stilles inn.
FROSTMATIC-funksjonen
eller COOLMATIC-funksjonen er slått på.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATICfunksjonen eller COOLMATICfunksjonen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstrasjonsmodus.
Hold knappen modusknapp
nede i ca. 10 sek. til det høres
en lang lyd og displayet slukkes en kort stund.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt Legg færre matvarer inn i apinn i apparatet samtidig.
paratet samtidig.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av varmeveksleren.
Påse at det er minst 30 mm
mellomrom mellom hver side
av apparatet og de andre
gjenstandene i rommet når
omgivelsestemperaturen overskrider 38°C.
Det er for mye kondensert
vann på bakveggen i kjøleskapet.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig. Påse at døren er ordentlig lukket.
Vanskelig å åpne døren.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren like etter at du lukket den.
Vent noen sekunder før du åpner døren på nytt.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
NORSK
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
AEG
Modell
RCB83724KX 925071057
Kategori
7.Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te248
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
250
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
341
Lagringsvolum i liter, fryser
91
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- ****
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
19
Frysekapasitet i kg/24t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
43
45
46
www.aeg.com
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
2000 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
47
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................47
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 49
3. INSTALLATION..........................................................................................................51
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 51
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 54
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................57
7. FELSÖKNING.............................................................................................................57
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 60
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
48
www.aeg.com
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättning, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
SVENSKA
•
•
•
•
49
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
50
www.aeg.com
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
51
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
3.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
3.3 Montering och byte av
CLEANAIR CONTROL-filtret
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse för att upprätthålla filtrets
prestanda. Filtret skall placeras i lådan
innan produkten slås på.
1.
2.
3.
4.
Öppna lådan.
Plocka fram filtret ur plastpåsen.
Sätt i filtret i lådan.
Stäng lådan.
För att upprätthålla bästa prestanda skall
kolfiltret bytas ut en gång om året.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din
återförsäljare.
Luftfiltret är en
förbrukningsvara och täcks
inte av garantin.
3.4 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
52
www.aeg.com
1
2
9
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skåpväljarknapp och ON/OFF-knapp
Display
Knapp för att höja temperaturen
FROSTMATIC-indikator
ExtraHumidity-indikator
COOLMATIC-indikator
ExtraHumidity-knapp
Mode-knapp
Knapp för lägre temperatur
4
5
8
6
7
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in knappen för högre temperatur och
knappen för lägre temperatur i 3
sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
B
A
C
A. Skåpindikator
B. ECO-läge
C. Indikator för temperatur i fack
4.2 ON/OFF
Standardtemperaturinställningar:
• +4 °C för kylskåpet
• -18 °C för frysskåpet.
Temperaturindikatorn visar den inställda
temperaturen.
Koppla in produkten i eluttaget.
Produkten slås automatiskt på när den
kopplas in i ett eluttag.
1. Stäng av produkten genom att hålla
ON/OFF-knappen intryckt i 3
sekunder.
2. Slå på produkten genom att trycka
på ON/OFF-knappen.
När högsta eller lägsta
temperatur ställts in ändras
inte temperaturinställningen
när du trycker på knappen
igen. Ljudet hörs.
4.3 Temperaturreglering
4.4 Aktivt läge
1. Välj kylskåpet eller frysskåpet genom
att trycka på skåpväljarknappen.
2. Tryck på knappen för högre eller
lägre temperatur för att ställa in
temperaturen enligt önskemål.
I aktivt läge kan du ändra inställningarna.
För att byta till aktivt läge ska du öppna
luckan eller hålla vilken knapp som helst
nere i 1 sekund tills du hör en signal.
SVENSKA
Symbolerna tänds.
Aktivt läge stängs av
automatiskt efter 30
sekunder.
53
Dessa inställningar
säkerställer minimal
energiförbrukning och
korrekta
förvaringsegenskaper för
livsmedel.
4.5
Temperatursänkningsfunktione
r COOLMATIC och
FROSTMATIC
4.7 ExtraHumidity-läge
Temperatursänkningsfunktionerna sänker
snabbt temperaturen i önskat fack för
korrekt förvaring av matvaror. Vi föreslår
att COOLMATIC aktiveras för att kyla
produkterna snabbare för att undvika att
andra matvaror som redan finns i kylen
värms upp och FROSTMATIC-funktionen
för att snabbt sänka temperaturen i
frysen vilket gör att färsk mat kan frysas in
snabbare.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på ExtraHumidity.
Indikatorn ExtraHumidity tänds.
2. Avaktivera funktionen genom att
trycka på ExtraHumidity-knappen tills
ExtraHumidity-indikatorn släcks.
Den här funktionen avbryts
automatiskt:
• COOLMATIC efter 6
timmar,
• FROSTMATIC efter 52
timmar.
1. Slå på COOLMATIC genom att
trycka på lägesknappen en gång.
COOLMATIC-indikatorn visas.
2. Slå på COOLMATIC och
FROSTMATIC samtidigt genom att
trycka på lägesknappen två gånger.
COOLMATIC- och FROSTMATICindikatorn visas.
3. Slå på FROSTMATIC genom att
trycka på lägesknappen tre gånger.
FROSTMATIC-indikatorn visas.
4. Avaktivera funktionerna genom att
trycka på lägesknappen tills
FROSTMATIC- och/eller
COOLMATIC-indikatorn släcks.
4.6 ECO-läge
ECO-läget aktiveras om den inställda
temperaturen för önskat kylskåp är:
• 4 °C för kylskåpet
• -18 °C för frysskåpet
ECO-lägesindikatorn visas när funktionen
aktiveras.
Om du behöver öka luftfuktigheten i
kylen rekommenderar vi att du aktiverar
ExtraHumidity-funktionen.
4.8 DEMO-läge
I DEMO-läge kan man använda panelen
utan att sätta på apparaten.
• För att aktivera läget, tryck på
lägesknapp 9 gånger tills dE visas på
displayen.
• För att avaktivera läget, tryck på
lägesknapp i ca 10 sekunder.
Apparaten återgår till vanligt läge.
4.9 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) indikeras
genom att:
• kylväljarknappen och
kylskåpsindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
Indikatorerna för larm fortsätter att blinka
tills normala förhållanden råder igen.
4.10 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• kylväljarknappen och
kylskåpsindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
54
www.aeg.com
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en
knapp.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Initial ström på
FÖRSIKTIGHET!
Innan man sätter i
stickkontakten i uttaget och
sätter igång skåpet första
gången ska man låta
produkten stå upprätt i
minst 4 timmar. Då kan man
vara säker på att oljan runnit
tillbaka till kompressorn.
Annars kan kompressorn
eller de elektroniska delarna
skadas.
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FROSTMATICfunktionen på innan du lägger in några
matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt
och enkelt kan hitta det matpaket du
söker. Om stora mängder mat skall
förvaras, plocka ur alla lådor utom den
nedre lådan. Denna måste vara på plats
för att säkerställa god luftcirkulation. På
alla hyllor kan man placera mat som
sticker ut 15 mm från dörren.
5.3 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som ska
frysas placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som ska frysas in i det
översta facket.
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infrysningen är klar.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
5.4 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.5 Använda en hopfällbar
hylla
Den här produkten har en hylla som
består av två delar. Den främre delen av
hyllan kan placerad under den andra
delen för att ge bättre utrymme.
Fälla ihop hyllan:
1. Ta ut den främre delen försiktigt.
2. För in den på den nedre skenan
under den andra delen av hyllan.
SVENSKA
55
1
FÖRSIKTIGHET!
Innan du placerar eller tar ut
FreshBox-modulen inuti
produkten ska den nedre
lådan och glasskyddet dras
ut helt.
2
5.6 Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
FreshBox-modulen har skenor. När
modulen ska tas ut ur kylskåpet drar du
den mot dig själv och tar ut lådan genom
att luta den framåt och nedåt.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare
inställning och väntar 12 timmar innan du
kontrollerar temperaturindikatorn igen.
A
OK
B
OK
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du
öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det
normalt att meddelandet OK
försvinner. Vänta i minst 12
timmar innan du ändrar på
temperaturkontrollen.
5.7 FreshBox-modul
5.8 UltraFresh- och UltraFresh
+-filter
Den nedre utdragslådan i kylskåpet är
utrustat med UltraFresh- och UltraFresh
+-filter.
B
A
Lådan i modulen är lämplig för förvaring
av färska livsmedel som fisk, kött,
skaldjur, eftersom temperaturen här är
lägre än övriga delen av kylen.
A. UltraFresh-filter
Med det här filtret kan frukt och
grönsaker bevaras i sin egen miljö
56
www.aeg.com
med hög luftfuktighet. Det eliminerar
också kondensvatten.
FÖRSIKTIGHET!
Täck inte över eller låt
något stå i vägen för
filtret.
B. UltraFresh+-filter
Detta filter mättar hög luftfuktighet
med antioxidanter som hjälper till att
bevara originalfärgen och därmed
näringsvärdet på frukt och grönsaker.
5.9 Byta UltraFresh-filter
UltraFresh-filtret var redan installerat i
plastramen på den nedre utdragslådan
då produkten köptes.
5.10 Byta UltraFresh+-filter
UltraFresh+-filtret ligger i plastpåsen
som medföljer vid köpet. Ta ut filtret från
påsen och sätt in det i filterhållaren
(installationen av filtret liknar den
bytesprocess som beskrivs nedan).
Byt UltraFresh+ vartannat år. Nya filter
kan köpas hos din återförsäljare eller på
vår webbplats.
Byta UltraFresh+-filter:
1. Öppna den nedre lådan i
kylskåpsdelen.
2. Dra ner filterhållarens flik som sitter
under glaslocket på utdragslådan för
att öppna den.
Välunderhållet filter ska fungera fram till
slutet av produktens livscykel. För att
rengöra normalt nedsmutsat filter tar du
bort det från produkten och sköljer det
försiktigt med kranvatten.
Byt endast ut UltraFresh-filtret om det
t.ex. är skadat eller om det har kommit
olja eller fett på det. Nya filter kan köpas
hos din återförsäljare eller på vår
webbplats.
Byta UltraFresh-filter:
1. Öppna den nedre lådan i
kylskåpsdelen.
2. Ta bort det monterade filtret genom
att låta det glida enligt bilden.
3. Ta ut det gamla filtret från fliken och
släng det.
4. Packa upp och sätt i det nya filtret i
fliken.
5. Stäng luckan.
5.11 DYNAMICAIR
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
3. Kasta det gamla filtret och sätt dit ett
nytt.
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har
stått öppen eller när
omgivningstemperaturen är hög.
SVENSKA
57
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning.
6.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
6.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
58
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
En rektangulär symbol visas
istället för siffror på temperaturdisplayen.
Problem med temperatursensor.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Kompressorn startar inte
omedelbart när COOLMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvaror
från att rinna in i vattenupp- har kontakt med den bakre
samlaren.
väggen.
SVENSKA
59
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll lägesknapp intryckt ca 10
sek tills en ljudsignal hörs och
displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Se till att det finns minst 30
mm utrymme på varje sida av
apparaten och omgivande
skåp när omgivningstemperaturen överstiger 38 °C.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
Det är svårt att öppna dörren.
60
www.aeg.com
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
RCB83724KX 925071057
Kategori
7.Kyl-frys
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
248
Förvaringsvolym i liter, kyl
250
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
341
Förvaringsvolym i liter, frys
91
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
19
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
10
SVENSKA
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
43
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
2000 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
61
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
62
www.aeg.com
SVENSKA
63
280157984-A-252019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising