Husqvarna | QRT4690X | User manual | Husqvarna QRT4690X Brukermanual

Husqvarna QRT4690X Brukermanual
QRT4690X
QRT4690W
USER
MANUAL
NO
SV
Bruksanvisning
Kombiskap
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
16
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 3
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. BRUK............................................................................................................................. 6
4. DAGLIG BRUK..............................................................................................................8
5. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 10
6. FEILSØKING...............................................................................................................11
7. MONTERING............................................................................................................. 14
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................14
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan
få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Produktet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått passende
instruksjoner.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke
er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller
i den innebygde strukturen fri for hindringer.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de
ikke er av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser
med brannfarlig drivgass i dette produktet.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasjen og
transportboltene.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Ved første montering eller etter at du
har snudd døren må du vente minst 4
timer før du kobler produktet til
strømforsyningen. Dette er for at oljen
skal kunne renne tilbake i
kompressoren.
• Før du begynner ethvert arbeid på
produktet (f.eks. snu døren), må du
trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Ikke installer produktet der det er
direkte sollys.
• Ikke installer dette produktet i
områder som er for fuktige eller
kalde.
• Når du skal flytte produktet, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
NORSK
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker
skade på kjølemiddelkretsen. Den
inneholder isobutan (R600a), en
naturgass uten innvirkning på miljøet.
Denne gassen er brannfarlig.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.
• Ikke la varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til
produktet.
• Ikke legg mineralvann i fryseren.
Dette vil skape press på beholderen.
• Ikke oppbevar lett antennelig gass
eller væske i produktet.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Ikke frys mat om igjen som er tinet.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
5
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
6
www.husqvarna-electrolux.se
3. BRUK
3.1 Betjeningspanel
1
2
9
1. Valgknapp for seksjon og ON/OFFknapp
2. Display
3. Temperatur, plussknapp
4. FROSTMATIC-indikator
5. ExtraHumidity-indikator
6. COOLMATIC-indikator
7. ExtraHumidity-knapp
8. Mode-knapp
9. Temperatur, minusknapp
3
4
5
8
6
7
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde plussknappen og minusknappen
for temperatur inne samtidig i 3
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
Display
B
A
C
A. Seksjonsindikator
B. ECO-modus
C. Indikator for seksjonstemperatur
3.2 ON/OFF
3.3 Regulere temperaturen
Koble produktet til stikkontakten.
1. Velg kjøleseksjon eller fryserseksjon
ved å trykke på valgknappen for
seksjon.
2. Trykk på knappene for temperatur
opp eller ned for å stille inn
temperaturen som ønskes.
Standard temperaturinnstillinger:
• 4° C for kjøleseksjonen;
• -18° C for fryserseksjonen.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Produktet slår seg automatisk PÅ når det
kobles til et strømuttak.
1. Slå AV produktet ved å trykke
ON/OFF knappen i 3 sekunder.
2. Slå PÅ produktet ved å trykke
ON/OFF knappen.
NORSK
Når den maksimum eller
minimum temperatur er
innstilt, vil ikke flere trykk på
knappene endre
temperaturinnstillingen. Den
hørbare lyden høres.
3.4 Aktiv modus
Aktiv modus lar deg endre alle
innstillingene i et produkt.
For å slå på aktiv modus, åpne døren
eller hold en hvilken som helst knapp
inne i 1 sekund, inntil lydsignalet høres.
Symbolene tennes.
Aktiv modus slås automatisk
av etter 30 sekunder.
3.5 Temperatur-boost
funksjoner COOLMATIC og
FROSTMATIC
Temperatur-boost funksjonene senker
temperaturen i den ønskede seksjonen
raskt, for forsvarlig oppbevaring av mat.
Vi foreslår å aktivere COOLMATIC for å
kjøle ned produktene raskere og unngå
oppvarming av annen mat som er
allerede i kjøleskapet, og FROSTMATIC
funksjonen for å gi hurtig
temperaturreduksjon i fryseboksen, slik
at fersk mat kan fryses ned raskt.
Denne funksjonen stopper
automatisk på følgende
måte:
• COOLMATIC etter 6
timer,
• FROSTMATIC etter 52
timer.
1. For å slå på COOLMATIC, trykk på
modusknappen én gang.
COOLMATIC-indikatoren vises.
2. For å skru på COOLMATIC og
FROSTMATIC sammen, trykk
modusknapp to ganger.
COOLMATIC Og FROSTMATIC
indikatorene vises.
3. For å slå på FROSTMATIC, trykk på
modusknappen tre ganger.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
4. For å deaktivere funksjonene, trykk
modusknappen inntil FROSTMATIC
7
og/eller COOLMATIC indikatorene
slås av.
3.6 ECO-modus
ECO modusen aktiveres hvis innstilt
temperatur for den ønskede seksjonen er
som følger:
• 4° C for kjøleseksjonen;
• -18° C for fryserseksjonen
ECO modus-symbolet vises når
funksjonen er aktivert.
Denne innstillingen
garanterer minimalt
strømforbruk og korrekt
oppbevaring av matvarer.
3.7 ExtraHumidity-modus
Hvis du trenger å øke fuktigheten i
kjøleskapet, foreslår vi å aktivere
ExtraHumidity-funksjonen.
1. For å slå på funksjonen, trykk
ExtraHumidity.
ExtraHumidity-indikatoren tennes.
2. For å deaktivere funksjonen, trykk
ExtraHumidity knappen til
ExtraHumidity indikatoren slås av.
3.8 DEMO-modus
Med DEMO-modus kan du bruke
panelet uten å aktivere produktet.
• Trykk på modusknapp 9 ganger for å
aktivere modusen, helt til dE vises på
displayet.
• Trykk på modusknapp i ca. 10
sekunder for å deaktivere modusen.
Produktet går tilbake til vanlig modus.
3.9 Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• knappen for seksjonsvalg og
seksjonsindikatoren blinker;
• lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
8
www.husqvarna-electrolux.se
3.10 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen
minutter, aktiveres en alarm. Alarmen
ved åpen dør vises ved:
• knappen for seksjonsvalg og
seksjonsindikatoren blinker;
• lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås
av ved å trykke på en hvilken som helst
knapp.
4. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.1 Opprinnelig strøm på
FORSIKTIG!
Før du setter in
strømpluggen i støpselet og
skrur på kabinettet for første
gang, la produktet stå
oppreist i minst 4 timer.
Dette sørger for at oljen for
nok tid til å komme tilbake i
kompressoren. Ellers kan
kompressoren eller de
elektroniske komponentene
forårsake skade.
4.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FROSTMATIC-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du
la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
4.3 Frysing av fersk mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser maten som skal fryses i det
øverste rommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er angitt på typeskiltet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
«FROSTMATIC Funksjon»).
I denne innstillingen kan
temperaturen i kjøledelen
synke under 0 °C. Hvis dette
skjer, stilles
temperaturregulatoren
tilbake til en varmere
innstilling.
4.4 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
4.5 Bruker en sammenleggbar
skuff
Dette produktet er utstyrt med en hylle
som består av to deler. Den fremre
halvdelen av hyllen kan plasseres under
den andre halvdelen for å bedre utnytte
plassen.
For å folde hyllen:
1. Ta forsiktig ut den fremre halvdelen.
NORSK
9
2. Skyv den på den nedre skinnen og
under den andre halvdelen.
1
2
4.6 FreshBox-modul
Skuffen egner seg til å lagre ferske
matvarer som fisk, kjøtt og sjømat, fordi
temperaturen er lavere her enn i resten
av kjøleskapet.
4.7 UltraFresh og UltraFresh+filtre
Nedre uttrekksskuff i kjøleskapet er
utstyrt med UltraFresh og UltraFresh+filtre.
B
A
FORSIKTIG!
Før man setter i eller fjerner
FreshBox-modulen fra
produktet, skal nederste
uttrekksskuffe og
glassdekslet fjernes fra
kjøleskapet.
FreshBox-modulen er utstyrt med
skinner. Når den fjernes fra
kjøleseksjonen, må modulen trekkes mot
deg og kurven fjernes ved å vippe
fronten ned.
A. UltraFresh-filter
Dette filteret bevarer frukt og
grønnsaker i deres egne omgivelser
med høy fuktighet. Det eliminerer
også overflødig kondensert vann.
FORSIKTIG!
Ikke dekk til eller last
filterområdet.
B. UltraFresh+-filter
Dette filteret metter høye
fuktighetsomgivelser med
antioksidanter som bidrar til å bevare
opprinnelig farge og derfor
ernæringsverdi i frukt og grønnsaker.
4.8 Bytte ut UltraFresh-filter
UltraFresh-filter er allerede installert i
plastikkrammen til den nedre
uttrekksskuffen på tidspunktet for kjøp av
produktet.
10
www.husqvarna-electrolux.se
Godt håndtert filter bør fungere til
slutten av produktets livssyklus. For å
rengjør normalt skittent filter fjerner du
det fra produktet og skyller det forsiktig
med springvann.
Skift ut UltraFresh-filter bare hvis
nødvendig, f.eks. når det er skadet eller
fullt av olje eller fett. Nytt filter får du
kjøpt hos en forhandler eller på nettet.
For å skifte ut UltraFresh+-filter:
1. Åpne nedre uttrekksskuff i
kjøleskapet.
2. Trekk ned flappen til filterholderen
hektet under glassdekselet til
uttrekksskuffen for å åpne den.
For å skifte ut UltraFresh-filter:
1. Åpne nedre uttrekksskuff i
kjøleskapet.
2. Fjern det monterte filteret ved å
skyve det som indikert på bildet.
3. Ta ut det gamle filteret fra flappen
og kast det.
3. Kast det gamle filteret og erstatt det
med det nye.
4. Pakk ut og sett inn et nytt filter i
flappen.
5. Lukk dekselet.
4.9 Bytte ut UltraFresh+-filter
4.10 DYNAMICAIR
UltraFresh+-filter ligger i en
plastpose ved leveranse av produktet. Ta
ut filteret fra posen og sett det inn i
innsiden av filterholderen (montering av
filter ligner på utbyttingsprosessen
beskrevet nedenfor).
Kjøleskapet er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur i skapet.
Skift ut UltraFresh+ annethvert år. Nytt
filter får du kjøpt hos en forhandler eller
på nettet.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen
er høy.
5. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
NORSK
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
5.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
11
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
5.3 Tining
Produktet er frostfritt. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
drift, verken på veggene eller på maten.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er
at luften hele tiden sirkulerer inne i
apparatet ved hjelp av en automatisk
kontrollert vifte. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
5.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
6. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig.
Kontroller at produktet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Kabinettet er nettopp slått
på eller temperaturen er
fremdeles for høy.
Se «Alarm ved åpen dør/indikator» eller «Høy temperaturalarm/indikator».
Temperaturen i produktet
er for høy.
Se «Alarm ved åpen dør/indikator» eller «Høy temperaturalarm/indikator».
12
www.husqvarna-electrolux.se
Feil
Mulig årsak
Løsning
Et firkantet symbol vises i
stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Lampen lyser ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet «Bruk»/«Betjeningspanel».
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Matproduktene som ble
lagt ned i produktet var for
varm.
La matprodukter avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
den i fryseren.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC -funksjonen".
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC -funksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på FROSTMATIC, eller etter at temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter en
ke oppstått noen feil.
stund.
Kompressoren starter ikke
med en gang etter at du
har trykket på COOLMATIC, eller etter at temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter en
ke oppstått noen feil.
stund.
Det renner vann inne i kjøle- Vannavløpet er tilstoppet.
skapet.
Rengjør vannavløpet.
Matprodukter forhindrer at Pass på at ingen matvarer bevannet strømmer inn i vann- rører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperbrettet damperbrettet.
over kompressoren.
NORSK
Feil
Mulig årsak
13
Løsning
Det er ikke mulig å stille inn Funksjonen FROSTMATIC
temperaturen.
eller COOLMATIC er aktivert.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se etter i funksjonen "FROSTMATIC eller
COOLMATIC".
DEMO vises på displayet.
Produktet er i demonstrasjonsmodus.
Hold modusknapp nede i ca.
10 sek. til det høres en lang
lyd og displayet slukkes en
kort stund.
Temperaturen i produktet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn en lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
Mange matvarer ble lagt
inn i produktet samtidig.
Legg færre matvarer inn i produktet på samme tid.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC -funksjonen".
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC -funksjonen".
Dette er normalt, og det er
på grunn av at varmeutveksleren er i drift.
Sørg for at det er minst 30 mm
plass mellom hver side av produktet og andre møbler når
temperaturen overskrider 38
°C.
Sidepanelene på produktet
er varme.
Det er for mye kondensert
Døren ble åpnet for ofte.
vann på den bakre veggen i
kjøleskapet.
Døren åpnes ikke så lett.
Åpne produktets dør kun når
det er nødvendig.
Døren ble ikke ordentlig
lukket.
Påse at døren er ordentlig lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i produktet.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Vent noen sekunder før du åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
6.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart LED-taklys.
14
www.husqvarna-electrolux.se
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
7.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
7.3 Montere og skifte ut
CLEANAIR CONTROL-filteret
Ved levering ligger kullfilteret i en
plastpose slik at egenskapene bevares.
Filteret bør plasseres bak klaffen før
produktet slås på.
1.
2.
3.
4.
Åpne skuffen.
Ta filteret ut av plastposen.
Sett filteret inn skuffen.
Lukk skuffen forsiktig.
For at kull-luftfilteret skal være mest
mulig effektivt, bør det skiftes en gang
hvert år.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive
luftfiltre.
Luftfilteret er en forbruksvare
og dekkes dermed ikke av
garantien.
7.4 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
8. TEKNISKE DATA
Høyde
2000 mm
Bredde
595 mm
NORSK
Dybde
647 mm
Hevetid
19 t
Spenning
230 – 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden på
produktet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
15
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
16
www.husqvarna-electrolux.se
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................17
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 18
3. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 20
4. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 22
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................24
6. FELSÖKNING.............................................................................................................25
7. INSTALLATION..........................................................................................................28
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 28
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod
att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
17
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
18
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
SVENSKA
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet. Denna gas är
lättantändlig.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
19
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
20
www.husqvarna-electrolux.se
3. ANVÄNDNING
3.1 Kontrollpanel
1
2
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skåpväljarknapp och ON/OFF-knapp
Display
Knapp för att höja temperaturen
FROSTMATIC-indikator
ExtraHumidity-indikator
COOLMATIC-indikator
ExtraHumidity-knapp
Mode-knapp
Knapp för lägre temperatur
3
4
5
8
6
7
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in knappen för högre temperatur och
knappen för lägre temperatur i 3
sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
B
A
C
A. Skåpindikator
B. ECO-läge
C. Indikator för temperatur i fack
3.2 ON/OFF
3.3 Temperaturreglering
Koppla in produkten i eluttaget.
1. Välj kylskåpet eller frysskåpet genom
att trycka på skåpväljarknappen.
2. Tryck på knappen för högre eller
lägre temperatur för att ställa in
temperaturen enligt önskemål.
Standardtemperaturinställningar:
• +4 °C för kylskåpet
• -18 °C för frysskåpet.
Temperaturindikatorn visar den inställda
temperaturen.
Produkten slås automatiskt på när den
kopplas in i ett eluttag.
1. Stäng av produkten genom att hålla
ON/OFF-knappen intryckt i 3
sekunder.
2. Slå på produkten genom att trycka
på ON/OFF-knappen.
SVENSKA
När högsta eller lägsta
temperatur ställts in ändras
inte temperaturinställningen
när du trycker på knappen
igen. Ljudet hörs.
3.4 Aktivt läge
I aktivt läge kan du ändra inställningarna.
För att byta till aktivt läge ska du öppna
luckan eller hålla vilken knapp som helst
nere i 1 sekund tills du hör en signal.
Symbolerna tänds.
Aktivt läge stängs av
automatiskt efter 30
sekunder.
3.5
Temperatursänkningsfunktione
r COOLMATIC och
FROSTMATIC
Temperatursänkningsfunktionerna sänker
snabbt temperaturen i önskat fack för
korrekt förvaring av matvaror. Vi föreslår
att COOLMATIC aktiveras för att kyla
produkterna snabbare för att undvika att
andra matvaror som redan finns i kylen
värms upp och FROSTMATIC-funktionen
för att snabbt sänka temperaturen i
frysen vilket gör att färsk mat kan frysas in
snabbare.
Den här funktionen avbryts
automatiskt:
• COOLMATIC efter 6
timmar,
• FROSTMATIC efter 52
timmar.
1. Slå på COOLMATIC genom att
trycka på lägesknappen en gång.
COOLMATIC-indikatorn visas.
2. Slå på COOLMATIC och
FROSTMATIC samtidigt genom att
trycka på lägesknappen två gånger.
COOLMATIC- och FROSTMATICindikatorn visas.
3. Slå på FROSTMATIC genom att
trycka på lägesknappen tre gånger.
FROSTMATIC-indikatorn visas.
4. Avaktivera funktionerna genom att
trycka på lägesknappen tills
FROSTMATIC- och/eller
COOLMATIC-indikatorn släcks.
21
3.6 ECO-läge
ECO-läget aktiveras om den inställda
temperaturen för önskat kylskåp är:
• 4 °C för kylskåpet
• -18 °C för frysskåpet
ECO-lägesindikatorn visas när funktionen
aktiveras.
Dessa inställningar
säkerställer minimal
energiförbrukning och
korrekta
förvaringsegenskaper för
livsmedel.
3.7 ExtraHumidity-läge
Om du behöver öka luftfuktigheten i
kylen rekommenderar vi att du aktiverar
ExtraHumidity-funktionen.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på ExtraHumidity.
Indikatorn ExtraHumidity tänds.
2. Avaktivera funktionen genom att
trycka på ExtraHumidity-knappen tills
ExtraHumidity-indikatorn släcks.
3.8 DEMO-läge
I DEMO-läge kan man använda panelen
utan att sätta på apparaten.
• För att aktivera läget, tryck på
lägesknapp 9 gånger tills dE visas på
displayen.
• För att avaktivera läget, tryck på
lägesknapp i ca 10 sekunder.
Apparaten återgår till vanligt läge.
3.9 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) indikeras
genom att:
• kylväljarknappen och
kylskåpsindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
Indikatorerna för larm fortsätter att blinka
tills normala förhållanden råder igen.
22
www.husqvarna-electrolux.se
3.10 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• kylväljarknappen och
kylskåpsindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en
knapp.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Initial ström på
FÖRSIKTIGHET!
Innan man sätter i
stickkontakten i uttaget och
sätter igång skåpet första
gången ska man låta
produkten stå upprätt i
minst 4 timmar. Då kan man
vara säker på att oljan runnit
tillbaka till kompressorn.
Annars kan kompressorn
eller de elektroniska delarna
skadas.
4.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FROSTMATICfunktionen på innan du lägger in några
matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt
och enkelt kan hitta det matpaket du
söker. Om stora mängder mat skall
förvaras, plocka ur alla lådor utom den
nedre lådan. Denna måste vara på plats
för att säkerställa god luftcirkulation. På
alla hyllor kan man placera mat som
sticker ut 15 mm från dörren.
24 timmar innan livsmedlet som ska
frysas placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som ska frysas in i det
översta facket.
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infrysningen är klar.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
4.4 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
4.3 Infrysning av färska
livsmedel
4.5 Använda en hopfällbar
hylla
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Den här produkten har en hylla som
består av två delar. Den främre delen av
hyllan kan placerad under den andra
delen för att ge bättre utrymme.
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
Fälla ihop hyllan:
1. Ta ut den främre delen försiktigt.
2. För in den på den nedre skenan
under den andra delen av hyllan.
SVENSKA
23
4.7 UltraFresh- och UltraFresh
+-filter
1
Den nedre utdragslådan i kylskåpet är
utrustat med UltraFresh- och UltraFresh
+-filter.
B
2
A
4.6 FreshBox-modul
Lådan i modulen är lämplig för förvaring
av färska livsmedel som fisk, kött,
skaldjur, eftersom temperaturen här är
lägre än övriga delen av kylen.
FÖRSIKTIGHET!
Innan du placerar eller tar ut
FreshBox-modulen inuti
produkten ska den nedre
lådan och glasskyddet dras
ut helt.
FreshBox-modulen har skenor. När
modulen ska tas ut ur kylskåpet drar du
den mot dig själv och tar ut lådan genom
att luta den framåt och nedåt.
A. UltraFresh-filter
Med det här filtret kan frukt och
grönsaker bevaras i sin egen miljö
med hög luftfuktighet. Det eliminerar
också kondensvatten.
FÖRSIKTIGHET!
Täck inte över eller låt
något stå i vägen för
filtret.
B. UltraFresh+-filter
Detta filter mättar hög luftfuktighet
med antioxidanter som hjälper till att
bevara originalfärgen och därmed
näringsvärdet på frukt och grönsaker.
4.8 Byta UltraFresh-filter
UltraFresh-filtret var redan installerat i
plastramen på den nedre utdragslådan
då produkten köptes.
Välunderhållet filter ska fungera fram till
slutet av produktens livscykel. För att
rengöra normalt nedsmutsat filter tar du
bort det från produkten och sköljer det
försiktigt med kranvatten.
Byt endast ut UltraFresh-filtret om det
t.ex. är skadat eller om det har kommit
olja eller fett på det. Nya filter kan köpas
hos din återförsäljare eller på vår
webbplats.
Byta UltraFresh-filter:
1. Öppna den nedre lådan i
kylskåpsdelen.
2. Ta bort det monterade filtret genom
att låta det glida enligt bilden.
24
www.husqvarna-electrolux.se
3. Ta ut det gamla filtret från fliken och
släng det.
3. Kasta det gamla filtret och sätt dit ett
nytt.
4.9 Byta UltraFresh+-filter
UltraFresh+-filtret ligger i plastpåsen
som medföljer vid köpet. Ta ut filtret från
påsen och sätt in det i filterhållaren
(installationen av filtret liknar den
bytesprocess som beskrivs nedan).
Byt UltraFresh+ vartannat år. Nya filter
kan köpas hos din återförsäljare eller på
vår webbplats.
4. Packa upp och sätt i det nya filtret i
fliken.
5. Stäng luckan.
4.10 DYNAMICAIR
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har
stått öppen eller när
omgivningstemperaturen är hög.
Byta UltraFresh+-filter:
1. Öppna den nedre lådan i
kylskåpsdelen.
2. Dra ner filterhållarens flik som sitter
under glaslocket på utdragslådan för
att öppna den.
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
SVENSKA
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
5.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
25
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
5.3 Upptining
Din produkt är frostfri. Detta innebär att
det inte bildas någon frost under drift,
varken på innerväggarna eller
matvarorna. Att frost inte bildas beror på
en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som
genereras av en automatiskt kontrollerad
fläkt, inne i frysavdelningen. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
5.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
6. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
26
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
En rektangulär symbol visas
istället för siffror på temperaturdisplayen.
Problem med temperatursensor.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad (kylsystemet fortsätter att hålla matvarorna kalla, men temperaturen
kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Kompressorn startar inte
omedelbart när COOLMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvaror
från att rinna in i vattenupp- har kontakt med den bakre
samlaren.
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
SVENSKA
27
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll lägesknapp intryckt ca 10
sek tills en ljudsignal hörs och
displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Se till att det finns minst 30
mm utrymme på varje sida av
apparaten och omgivande
skåp när omgivningstemperaturen överstiger 38 °C.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
Det är svårt att öppna dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
6.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
28
www.husqvarna-electrolux.se
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
7.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
7.3 Montering och byte av
CLEANAIR CONTROL-filtret
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse för att upprätthålla filtrets
prestanda. Filtret skall placeras i lådan
innan produkten slås på.
1.
2.
3.
4.
Öppna lådan.
Plocka fram filtret ur plastpåsen.
Sätt i filtret i lådan.
Stäng lådan.
För att upprätthålla bästa prestanda skall
kolfiltret bytas ut en gång om året.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din
återförsäljare.
Luftfiltret är en
förbrukningsvara och täcks
inte av garantin.
7.4 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
8. TEKNISKA DATA
Höjd
2000 mm
Djup
647 mm
Bredd
595 mm
Temperaturökningstid
19 tim.
SVENSKA
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
29
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
30
www.husqvarna-electrolux.se
SVENSKA
31
280158014-A-102019
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising