Electrolux | EN3790MKX | User manual | Electrolux EN3790MKX Посібник користувача

Electrolux EN3790MKX Посібник користувача
EN3790MKX
UK
Холодильник-морозильник
Інструкція
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 4
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 6
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ...................................................................................... 8
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................10
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 13
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................14
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................17
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
УКРАЇНСЬКА
3
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
пристрої або інші засоби, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні
пристрої всередині відділень для зберігання
продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети
виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі
серветки для очищення, розчинники або металеві
предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
•
•
•
•
•
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на
нього не потраплятиме дощ.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
5
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан (R600a),
— природний газ з високим рівнем
екологічності. Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить ізобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не кладіть газовані напої в
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
Дотримуйтеся вказаних на упаковці
із замороженими продуктами
інструкцій щодо зберігання.
6
www.electrolux.com
•
Замотуйте продукти у пакування,
придатне для харчових продуктів,
перш, ніж класти їх у морозильну
камеру.
•
2.7 Утилізація
2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
Тип лампи, що застосовується у
цьому приладі, призначено лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
2.6 Сервіс
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Розміщення
Цей прилад слід встановлювати в
сухому, добре провітрюваному
приміщенні, де температура
навколишнього середовища відповідає
кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними
приладу:
УКРАЇНСЬКА
УВАГА
З метою забезпечення
належного функціонування
за середньої температури
навколишнього
середовища понад 38 ºC
рекомендується залишити
відстань не менш 30 мм
між боками приладу та
меблями, що його
оточують.
Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
SN
+10°C ... +32°C
N
+16°C ... +32°C
ST
+16°C ... +38°C
T
+16°C ... +43°C
3.2 Розміщення
3.3 Вирівнювання
Необхідно забезпечити
можливість відключити
прилад від електричної
розетки, тому вилка
повинна бути легко
доступною після установки.
3.4 Під’єднання до
електромережі
•
100 mm
min
Прилад слід встановлювати подалі від
джерел тепла, таких як батареї,
бойлери, пряме сонячне світло тощо.
Повітря має вільно циркулювати
довкола задньої панелі приладу. Для
забезпечення найвищої ефективності
роботи, якщо прилад встановлюється
під навісною шафою, мінімальна
відстань від верхнього краю приладу
до навісної шафи повинна становити
не менше 100 мм. Утім, прилад краще
не ставити під навісними шафами.
Точне вирівнювання виконується за
допомогою регулювання висоти однієї
або декількох ніжок, розташованих під
приладом.
Встановлюючи прилад, подбайте про
те, щоб він стояв рівно. Цього можна
досягти за допомогою двох
регульованих ніжок, розташованих
спереду знизу.
•
20 mm
A
B
•
•
Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
7
8
www.electrolux.com
3.5 Установлення дверцят на
інший бік
Якщо потрібно змінити напрям
відкриття дверцят, зверніться до
найближчого авторизованого
сервісного центру. Спеціаліст
авторизованого сервісного центру
перевстановить дверцята на інший бік
за ваш рахунок.
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
1 Шкала температур
2 Символ NaturaFresh 0°
3 Символ FastFreeze
4 Кнопка температури
4.1 Увімкнення
положення і засвічується відповідний
світлодіодний індикатор. Натискайте
кнопки температури доти, доки не
буде обрано потрібну температуру.
Задане значення буде зафіксовано.
1. Вставте вилку приладу в розетку
електромережі.
2. Щоб увімкнути прилад, торкайтесь
кнопки температури доти, доки не
засвітяться всі LED індикатори.
4.2 Вимкнення
1. Щоб вимкнути прилад, натисніть
кнопку температури й утримуйте
протягом 3 секунд.
Усі світлодіодні індикатори згаснуть.
2. Щоб від’єднати прилад від
джерела живлення, витягніть вилку
з розетки.
4.3 Регулювання температури
Для регулювання температури
натисніть кнопку температури. Щоразу
при натисненні кнопки встановлена
температура переміщується на одне
Вибір здійснюється у
порядку зростання від
+2 °C до +8 °C.
Найнижче значення
температури: +2 °C.
Найвище значення
температури: +8°C
Виберіть необхідне значення з
урахуванням того, що температура
всередині приладу залежить від
наступних чинників:
• температура у приміщенні;
• частота відкривання дверцят;
• кількість продуктів, що
зберігаються всередині
приладу;
• розташування приладу.
УКРАЇНСЬКА
4.4 Режим сну дисплея
Якщо з приладом не виконуються
будь-які дії протягом 30 секунд,
дисплей переходить у режим сну.
Слабо світиться лише світлодіодний
індикатор, який показує поточну
встановлену температуру. Усі інші
світлодіодні індикатори не горять. Щоб
вимкнути цей режим, натисніть кнопку
температури.
4.5 Функція FastFreeze
4.6 Встановлення
температури на 0°C у
відділенні NaturaFresh 0°
Для встановлення температури
близько 0° C у відділенні NaturaFresh
0° натискайте кнопку температури
декілька разів, доки не засвітиться
світлодіодний індикатор в одній з
наступних конфігурацій:
1. також для активації функції
FastFreeze
Якщо потрібно покласти велику
кількість теплих продуктів у
холодильну камеру (наприклад, після
відвідування магазинів) або швидко
знизити температуру в морозильній
камері для швидкої заморозки свіжих
продуктів, радимо активувати функцію
FastFreeze для належного зберігання
продуктів харчування.
Щоб активувати цю функцію,
натискайте кнопку регулювання
температури, доки не загориться
світлодіодний індикатор біля символу
FastFreeze. Також загориться
світлодіодний індикатор, який
відповідає значенню температури
+2°C.
2. найбільше підходить для риби і
м'яса
Виконання цієї функції
автоматично припиняється
через 52 години. Після
вимкнення цієї функції
автоматично
відновлюється попереднє
налаштування
температури.
Ви можете дезактивувати
цю функцію у будь-який
час, натиснувши кнопку
регулювання температури
й обравши нове
налаштування
температури.
Ця функція відповідає
холодильній і морозильній
камерам.
3. найбільше підходить для свіжих
продуктів, крім риби і м'яса
9
10
www.electrolux.com
відділення NaturaFresh 0° буде вищою
за 3° C.
4.7 Індикатор відкритих
дверцят
Якщо дверцята залишалися
відкритими приблизно 5 хвилин,
вмикається індикатор відкритих
дверцят. Світлодіодний індикатор
поточної встановленої температури
мигтить.
Цей індикатор можна
вимкнути, зачинивши
дверцята або натиснувши
кнопку регулювання
температури.
При встановленні температури на 5° C
чи вище, температура всередині
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
5.1 Заморожування свіжих
продуктів
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів і
тривалого зберігання заморожених
продуктів і продуктів глибокого
заморожування.
Щоб заморозити свіжі продукти,
активуйте функцію FastFreeze
принаймні за 24 години до того, як
покласти до морозильної камери
продукти для заморожування.
Для заморожування свіжих продуктів їх
можна помістити у відділення на дні.
Максимальна кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 години,
вказана на табличці з технічними
даними, що розташована всередині
приладу.
Процес заморожування триває
24 години. Упродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.
Після завершення заморожування
встановіть необхідну температуру
(див. «Функція FastFreeze»).
За таких умов температура
в холодильному відділенні
може опуститися нижче
0°C. У цьому випадку слід
встановити регулятор
температури на вище
значення.
5.2 Зберігання заморожених
продуктів
При першому вмиканні або після
тривалого періоду простою нехай
холодильник попрацює щонайменше
впродовж 2 годин з увімкненою
функцією FastFreeze, перш ніж ставити
продукти у відділення.
Якщо потрібно завантажити велику
кількість продуктів, то вийміть із
приладу всі шухляди й покладіть
продукти на скляну полицю для
кращого зберігання.
УКРАЇНСЬКА
У разі випадкового
розморожування,
наприклад, через перебої в
постачанні електроенергії,
якщо електропостачання
відсутнє протягом
більшого часу, ніж
зазначений на табличці
технічних характеристик у
колонці «Rising time»,
продукти, що
розморозилися, необхідно
якнайшвидше спожити або
негайно приготувати, а
потім знову заморозити
(попередньо охолодивши).
5.3 Зберігання продуктів у
холодильному відділенні
Накривайте або загортайте продукти,
особливо ті, що сильно пахнуть.
Розміщуйте продукти так, щоб повітря
могло вільно циркулювати довкола
них.
Зберігайте продукти на всіх поличках
на відстані не менше 20 мм від задньої
стінки та 15 мм від дверцят.
5.4 Відділення NaturaFresh 0°
11
5.5 Фільтри UltraFresh і
UltraFresh+
Нижній висувний ящик у холодильному
відділенні оснащено фільтрами
UltraFresh і UltraFresh+.
B
A
A. Фільтр UltraFresh
Цей фільтр зберігає фрукти та
овочі у їхньому власному
середовищі з високою вологістю.
Він також усуває надлишок
конденсованої води.
УВАГА
Не накривайте та не
навантажуйте ділянку
фільтра.
B. Фільтр UltraFresh+
Цей фільтр насичує середовище з
високою вологістю
антиоксидантами, які допомагають
зберегти природний колір і,
відповідно, поживну цінність
фруктів і овочів.
5.6 Заміна UltraFresh фільтра
Фільтр UltraFresh вже встановлено у
пластикову рамку нижнього висувного
ящика на момент придбання приладу.
Це відділення підходить для
зберігання свіжих продуктів, таких як
риба, м’ясо, морепродукти, оскільки у
ньому забезпечується найкраща
температура для зберігання. Ця
температура нижча, ніж в інших
відділеннях холодильника.
Для зниження температури у цьому
відділенні до 0° C зверніться до
відповідного розділу в главі «Панель
керування».
При належному поводженні фільтр
повинен прослужити до кінця терміну
служби приладу. Для очищення
фільтру із звичайним забрудненням
вийміть його з приладу та обережно
промийте водопровідною водою.
Заміна фільтра UltraFresh необхідна
лише за потреби, наприклад, якщо
його пошкоджено або він забруднений
жиром або маслом. Новий фільтр
можна придбати у вашого місцевого
12
www.electrolux.com
торгового представника або через
веб-сайт.
Щоб замінити фільтр UltraFresh:
1. Відкрийте нижній висувний ящик у
холодильному відділенні.
2. Вийміть фільтр в зборі, висунувши
його як показано на малюнку.
3. Вийміть старий фільтр з відкидної
кришки та утилізуйте його.
3. Утилізуйте старий фільтр та
замініть його новим.
5.7 Заміна UltraFresh+
фільтра
Фільтр UltraFresh+ знаходиться у
пластиковому пакеті на момент
придбання приладу. Вийміть фільтр з
цього пакету та вставте його
всередину тримача для фільтра
(встановлення фільтра подібне до
процесу його заміни, описаного
нижче).
Замінюйте фільтр UltraFresh+ кожні
два роки. Новий фільтр можна
придбати у вашого місцевого
торгового представника або через
веб-сайт.
4. Розпакуйте та вставте новий
фільтр у відкидну кришку.
5. Закрийте відкидну кришку.
5.8 Індикатор температури
Для належного зберігання їжі
холодильник обладнано індикатором
температури. Символ на бічній стінці
приладу вказує на найхолоднішу
ділянку в холодильнику.
Якщо відображається OK (А),
покладіть свіжі продукти у позначену
символом зону. У протилежному
випадку (В) відрегулюйте індикатор
температури, установивши його в
холодніше положення й зачекайте
12 годин перед тим, як знову
перевірити індикатор температури.
Щоб замінити фільтр UltraFresh+:
1. Відкрийте нижній висувний ящик у
холодильному відділенні.
2. Потягніть вниз відкидну кришку
тримача фільтра, закріпленого під
скляною кришкою висувного
ящика, щоб відкрити його.
A
OK
B
OK
УКРАЇНСЬКА
Якщо після того, як до
холодильника покладено
продукти, або після
неодноразового
відчинення дверцят на
тривалий час індикатор OK
зникає, це нормально.
Зачекайте принаймні 12
годин, перш ніж змінювати
налаштування регулятора
температури.
5.9 ТЕХНОЛОГІЯ
MULTIFLOW
13
2. Вийміть фільтр з поліетиленового
пакета.
3. Вставте фільтр у паз,
розташований на задній стінці
приладу.
4. Установіть кришку фільтра.
Холодильне відділення оснащене
пристроєм, який забезпечує швидке
охолодження продуктів і підтримує
більш рівномірну температуру в
усьому відділенні.
Пристрій активується автоматично за
необхідності (наприклад, при високій
температурі всередині приладу).
5.10 TASTEGUARD Фільтр
Цей фільтр містить активоване
вугілля, яке вбирає неприємні запахи
та дозволяє підтримувати свіжий смак
і аромат усіх продуктів, які
зберігаються в холодильному
відділенні.
Фільтр знаходиться у пластиковому
пакеті, що постачається з приладом.
Для встановлення фільтру в прилад
виконайте наступні дії.
УВАГА
Переконайтеся, що кришка
фільтра завжди закрита,
для правильної роботи
фільтра.
Для забезпечення найвищої
ефективності роботи фільтра його
потрібно міняти кожні 6 місяців. Новий
активний фільтр можна придбати у
вашого місцевого торгового
представника або через веб-сайт.
Його артикул надруковано на
поліетиленовому пакеті.
1. Зніміть кришку фільтра.
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Очищення камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
14
www.electrolux.com
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.
УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.
холодильного відділення щоразу, коли
компресор зупиняється.
Важливо періодично чистити зливний
отвір для талої води посередині
холодильного відділення, щоб
запобігти переливанню води через
край і потраплянню на продукти в
холодильнику.
6.2 Періодичне очищення
УВАГА
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині
приладу.
6.4 Розморожування
морозильника
УВАГА
Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
Морозильник не потребує
розморожування. Це означає, що під
час роботи приладу іній не
утворюється ні на внутрішніх стінках, ні
на продуктах.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте
ущільнювачі дверцят і очищуйте їх
від бруду та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити
електроенергію.
6.3 Розморожування
холодильника
У режимі звичайної експлуатації іній
автоматично видаляється з випарника
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.5 Періоди простою
Якщо прилад тривалий час не
експлуатується, виконайте наступні
запобіжні дії:
1. Відключіть прилад від
електромережі.
2. Вийміть із приладу всі продукти.
3. Помийте прилад і всі аксесуари.
4. Залишіть дверцята відкритими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.
УКРАЇНСЬКА
15
7.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад шумить під час
роботи
Прилад не зафіксовано
належним чином.
Переконайтеся, що прилад
стоїть стійко.
Активний звуковий або
Камеру було нещодавно
візуальний сигнал триво‐ увімкнено, або темпера‐
ги.
тура все ще занадто ви‐
сока.
Температура у приладі
надто висока.
Лампа не світиться.
Компресор працює без
зупинок.
Див. розділ «Сигнал/Інди‐
катор щодо відкритих
дверцят» або «Сигнал/
Індикатор високої темпера‐
тури».
Див. розділ «Сигнал/Інди‐
катор щодо відкритих
дверцят» або «Сигнал/
Індикатор високої темпера‐
тури».
Лампа знаходиться в ре‐ Зачиніть, а потім відчиніть
жимі очікування.
дверцята.
Лампа несправна.
Зверніться до найближчого
авторизованого сервісного
центру.
Неправильно налашто‐
вано температуру.
Див. розділ «Опис роботи»/
«Панель керування».
У приладі одночасно
Зачекайте кілька годин, а
зберігається багато про‐ потім знову перевірте тем‐
дуктів.
пературу.
Температура у примі‐
щенні надто висока.
Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з техніч‐
ними даними.
Продукти, покладені в
прилад, були недо‐
статньо охолодженими.
Перш ніж завантажувати
харчові продукти для збері‐
гання, зачекайте, доки во‐
ни охолонуть до кімнатної
температури.
Увімкнено функцію
FastFreeze.
Див. розділ «Функція
FastFreeze».
Компресор не вмикаєть‐
ся одразу після натис‐
нення перемикача
FastFreeze або після то‐
го, як змінено темпера‐
туру.
Це нормально та не є
ознакою помилки.
Компресор вмикається че‐
рез деякий час.
Вода затікає всередину
холодильника.
Забився отвір для зли‐
вання води.
Очистьте отвір для зливан‐
ня води.
16
www.electrolux.com
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Продукти харчування
перешкоджають стікан‐
ню води у збірник.
Переконайтеся в тому, що
продукти харчування не
торкаються задньої стінки.
Вода тече на підлогу.
Отвір для зливання та‐
лої води не під’єднано
до випарного дека, яке
знаходиться над ком‐
пресором.
Під’єднайте випарне деко
до отвору для зливання та‐
лої води.
Не вдається налаштува‐
ти температуру.
Увімкнено функцію
FastFreeze або
ShoppingMode.
Вимкніть функцію
FastFreeze або
ShoppingMode вручну чи
відрегулюйте температуру,
коли функція вимкнеться
автоматично. Див. розділ
«Функція FastFreeze або
ShoppingMode».
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Неправильно налашто‐
вано регулятор темпе‐
ратури.
Установіть більше або мен‐
ше значення температури.
Температура продуктів
харчування занадто ви‐
сока.
Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до
кімнатної температури,
перш ніж завантажувати їх
для зберігання.
У приладі одночасно
зберігалося багато про‐
дуктів.
Не зберігайте в холодиль‐
нику значну кількість про‐
дуктів харчування одночас‐
но.
Увімкнено функцію
FastFreeze.
Див. розділ «Функція
FastFreeze».
Бокові панелі приладу
теплі.
Це нормальний стан,
який виникає через ро‐
боту теплообмінника.
Переконайтеся, що кожна
сторона приладу знахо‐
диться на відстані при‐
наймні 30 мм від стінок ме‐
блів, коли температура на‐
вколишнього середовища
перевищує 38 °С.
На задній стінці холо‐
дильника забагато кон‐
денсованої води.
Дверцята відчинялися
занадто часто.
Відчиняйте дверцята лише
в разі потреби.
Дверцята не зачинено
повністю.
Переконайтеся в тому, що
дверцята зачинено повні‐
стю.
УКРАЇНСЬКА
Несправність
Дверцята відчиняються
із зусиллям.
17
Можлива причина
Спосіб усунення
Продукти, що зберіга‐
ються, не було запако‐
вано.
Запакуйте продукти належ‐
ним чином перед зберіган‐
ням у приладі.
Ви спробували відчини‐
ти дверцята відразу пі‐
сля закриття.
Перш ніж знову відчинити
дверцята, зачекайте кілька
секунд після закриття.
Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого
авторизованого сервісного
центру.
Замінювати освітлювальний пристрій
дозволяється тільки фахівцям
сервісного центру. Зверніться в
сервісний центр.
7.2 Заміна лампи
Прилад оснащено довговічною
світлодіодною лампою внутрішньої
підсвітки.
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
8.1 Інформаційний листок виробу
Торгова марка
Electrolux
Модель
EN3790MKX 925070935
Категорія
7. Холодильник-морозильник
Клас енергоефективності
A++
Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі
стандартних результатів випробувань за 24
години. Фактичне споживання енергії залежа‐
тиме від характеру використання приладу та
місця його розташування
264
Об'єм зберігання в літрах, холодильник
228
Об'єм зберігання в літрах, зірок
-
Об'єм зберігання в літрах, зона льоху
-
Об'єм зберігання в літрах, вино
-
Об'єм зберігання в літрах, усього
334
Об'єм зберігання в літрах, морозильник
91
Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач
15
Об'єм зберігання в літрах, інші відділення
-
18
www.electrolux.com
Кількість зірок морозильного відділення з на‐
йвищим об'ємом зберігання (л)
****
Проектна температура інших відділень > 14 °C (°C), за наявності
«Frost free» (Т/Н), Холодильник
Так
«Frost free» (Т/Н), Морозильник
Так
Зберігання холоду при відключенні живлення,
год.
20
Продуктивність заморожування, кг/24 год.
4
Кліматичний клас
SN-N-ST-T
Найнижча температура навколишнього сере‐
довища, при якій цей прилад призначено для
використання, у °C
10
Найвища температура навколишнього середо‐ 43
вища, при якій цей прилад призначено для ви‐
користання, у °C
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт
43
Вбудований прилад Т/Н
Ні
Цей прилад призначено виключно для збері‐
гання вина Т/Н
Нi
8.2 Додаткові технічні дані
Висота
2005 мм
Ширина
595 мм
Товщина
647 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технічна інформація міститься на
табличці з технічними даними,
розташованій на зовнішній або
внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.
9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
19
280158380-A-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising