Electrolux | EN3790MFX | User manual | Electrolux EN3790MFX Uživatelský manuál

Electrolux EN3790MFX Uživatelský manuál
EN3790MFX
CS
PL
RO
SK
Chladnička s mrazničkou
Chłodziarko-zamrażarka
Frigider cu congelator
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
Návod na používanie
2
16
31
46
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 10
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 11
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 14
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
6
www.electrolux.com
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
•
•
•
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
nestavte. Jedna nebo více nastavitelných
nožiček na spodku skříně zajišťují
vyrovnané postavení spotřebiče.
100 mm
min
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
B
3.2 Umístění
Spotřebič musí být možné
odpojit od elektrické sítě.
Zástrčka musí proto být i po
instalaci dobře přístupná.
Spotřebič musí být instalován v
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch
může volně cirkulovat kolem zadní části
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěn
pod závěsnými skříňkami kuchyňské
linky, je pro zajištění správného výkonu
nutná minimální vzdálenost mezi horní
částí spotřebiče a závěsnými skříňkami
alespoň 100 mm. Pokud je to však
možné, spotřebič pod závěsné skříňky
20 mm
A
POZOR!
Aby byla zaručena funkce při
okolní teplotě vyšší než 38
ºC, doporučuje se mezi
bočními stěnami spotřebiče
a přilehlým nábytkem
dodržovat vzdálenost 30
mm.
3.3 Vyrovnání
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby stál
vodorovně. Můžete ho vyrovnat
seřízením dvou dolních předních
nožiček.
ČESKY
•
•
7
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
3.4 Připojení k elektrické síti
3.5 Změna směru otvírání dveří
•
Chcete-li změnit směr otvírání dveří,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní středisko. Odborník z
autorizovaného servisu provede změnu
směru otevírání dveří na vaše náklady.
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
1 Teplotní stupnice
2 Ikona NaturaFresh 0°
3 Ikona FastFreeze
4 Tlačítko teploty
4.1 Zapnutí spotřebiče
4.2 Vypnutí spotřebiče
1. Zapojte spotřebič do elektrické
zásuvky.
2. K zapnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko teploty, dokud se nerozsvítí
všechny LED kontrolky.
1. K vypnutí spotřebiče na tři sekundy
stiskněte tlačítko teploty.
Všechny LED kontrolky zhasnou.
2. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové
zásuvky.
8
www.electrolux.com
4.3 Regulace teploty
K regulaci teploty stiskněte tlačítko
teploty. Po každém stisknutí tohoto
tlačítka se nastavená teplota posune o
jednu polohu a rozsvítí se odpovídající
LED kontrolka. Opakovaně stiskněte
tlačítko teploty, dokud nezvolíte
požadovanou teplotu. Nastavení bude
uloženo.
Teplota se postupně mění
od +2 °C do +8 °C.
Nejchladnější nastavení: +2
°C.
Nejteplejší nastavení: +8 °C
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří
• množství uložených potravin
• umístění spotřebiče.
Tuto funkci můžete kdykoli
vypnout stisknutím tlačítka
teploty a volbou nového
nastavení teploty.
Tato funkce se týká jak
chladicího tak mrazicího
oddílu.
4.6 Nastavení teploty na 0 °C v
oddíle NaturaFresh 0°
K nastavení teploty v oddíle NaturaFresh
0° na 0 °C opakovaně stiskněte tlačítko
teploty, dokud se nerozsvítí kontrolka
LED v jedné z následujících konfigurací:
1. k současnému zapnutí funkce
FastFreeze
4.4 Režim spánku displeje
Po 30 sekundách bez žádné interakce se
spotřebičem se displej přepne do režimu
spánku. Tlumeně svítí pouze LED
kontrolka odpovídající aktuálně
nastavené teplotě. Všechny ostatní LED
kontrolky jsou zhasnuté. K vypnutí tohoto
režimu stiskněte tlačítko teploty.
4.5 Funkce FastFreeze
Potřebujete-li do chladicího oddílu vložit
velké množství teplých potravin
(například po nákupu) nebo rychle snížit
teplotu v mrazicím oddíle, aby se čerstvé
potraviny rychleji zmrazily, doporučujeme
zapnout funkci FastFreeze k řádnému
uchovávání potravin.
2. nejvhodnější pro ryby a maso
Tuto funkci zapnete opakovaným
stisknutím tlačítka teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí kontrolka
LED vedle ikony FastFreeze. Stejně tak
se rozsvítí kontrolka LED odpovídající +2
°C.
Funkce se automaticky
vypne za 52 hodin. Když se
funkce vypne, obnoví se
předchozí nastavení teploty.
3. nejvhodnější pro jiné čerstvé
potraviny než ryby a maso
ČESKY
9
Nastavíte-li teplotu 5 °C nebo vyšší,
teplota uvnitř oddílu NaturaFresh 0° bude
vyšší než 3 °C.
4.7 Ukazatel otevřených dveří
Jsou-li dveře otevřené po dobu asi pěti
minut, zapne se ukazatel otevřených
dveří. Kontrolka LED aktuálně nastavené
teploty bliká.
Tento ukazatel můžete
vypnout zavřením dveří
nebo stisknutím tlačítka
teploty.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze minimálně 24
hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky a položte potraviny na
skleněnou polici, kde se potraviny zmrazí
nejlépe.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
5.3 Skladování potravin v
chladicím oddílu
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
10
www.electrolux.com
Potraviny by měly být na všech policích
umístěny alespoň 20 mm od zadní stěny
a 15 mm od dveří.
K instalaci filtru do spotřebiče:
1. Sejměte kryt filtru.
5.4 Oddíl NaturaFresh 0°
2. Vyjměte filtr z plastového sáčku.
3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní
straně spotřebiče.
Tento oddíl je vhodný pro uchovávání
čerstvých potravin, jako jsou ryby, maso
či mořské plody, protože zajišťuje
nejlepší skladovací teplotu. Teplota je
zde nižší než ve zbývající části
chladničky.
Ke snížení teploty v oddílu na 0 °C viz
příslušná část v kapitole „Ovládací
panel“.
4. Nasaďte kryt filtru.
5.5 Systém MULTIFLOW
Chladicí oddíl je vybaven zařízením,
které umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
Toto zařízení se automaticky aktivuje,
když je zapotřebí, např. když je teplota
uvnitř spotřebiče vysoká.
5.6 TASTEGUARD Filtr
Tento filtr z aktivního uhlíku pohlcuje
nepříjemné pachy a udržuje ty nejlepší
chutě a vůně všech potravin uložených v
chladicím oddílu.
Při dodání spotřebiče se filtr nachází v
plastovém sáčku.
POZOR!
Ujistěte se, že je kryt filtru
vždy zavřený, aby filtr
fungoval správně.
Nejlepší účinnosti filtru dosáhnete jeho
výměnou každých šest měsíců. Nové
aktivní filtry lze zakoupit u vašeho
místního prodejce nebo přes webovou
stránku. Číslo dílu je vytištěno na
plastovém sáčku.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
ČESKY
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
6.2 Pravidelné čištění
11
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování chladničky
6.4 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
6.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
12
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Je spuštěna optická či
zvuková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je je‐
ště příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Po stisknutí FastFreeze
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí
okamžitě.
Toto je normální jev, který Kompresor se po určité době
nepředstavuje poruchu
spustí.
spotřebiče.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní stě‐
ho otvoru.
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
ČESKY
13
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo ShoppingMo‐
de.
Ručně vypněte funkci FastF‐
reeze nebo ShoppingMode,
či případně vyčkejte s nasta‐
vováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje au‐
tomaticky. Viz „Funkce
FastFreeze nebo Shopping‐
Mode“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Boční panely spotřebiče
jsou teplé.
Jedná se o běžný stav,
který je způsoben provo‐
zem výměníku tepla.
Na zadní stěně chladničky Dveře byly otvírány příliš
je příliš mnoho kondenzo‐ často.
vané vody.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Když je okolní teplota vyšší
než 38 °C, mezi každou stra‐
nou spotřebiče a okolním ná‐
bytkem musí být prostor ale‐
spoň 30 mm.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
14
www.electrolux.com
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
EN3790MFX 925070903
Kategorie
7. Refrigerator-freezer
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
264
Užitný objem v litrech, chladnička
228
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
334
Užitný objem v litrech, mraznička
91
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
15
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ano
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ano
Doba skladování při vypnutí v hodinách
20
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
43
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
ČESKY
8.2 Další technické údaje
Výška
2005 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
15
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
16
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 16
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 18
3. INSTALACJA.................................................................................................... 20
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................22
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 24
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 25
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 26
8. DANE TECHNICZNE........................................................................................29
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
POLSKI
17
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
18
www.electrolux.com
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
•
•
•
•
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
POLSKI
•
•
•
•
•
•
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
•
•
•
19
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
20
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
•
•
2.6 Serwis
•
•
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać jej do oświetlania
pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
•
•
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
POLSKI
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
3.2 Umiejscowienie
Należy zapewnić możliwość
odłączenia urządzenia od
źródła zasilania. Dlatego po
zainstalowaniu urządzenia
musi być łatwy dostęp do
wtyczki.
UWAGA!
Aby zapewnić prawidłowe
działanie urządzenia w
temperaturze otoczenia
wyższej niż 38°C, zaleca się
zapewnienie 30 mm
przestrzeni między bokami
urządzenia a meblami.
3.3 Poziomowanie
Urządzenie należy właściwie
wypoziomować podczas ustawiania.
Służą do tego dwie regulowane nóżki z
przodu urządzenia.
3.4 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
100 mm
min
Urządzenie należy zainstalować z dala
od źródeł ciepła, jak grzejniki, kotły,
bezpośrednie promienie słoneczne itp.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia. Aby
zapewnić optymalną wydajność
urządzenia zainstalowanego pod
wiszącą szafką, odległość między jego
górną powierzchnią a szafką musi
wynosić co najmniej 100 mm. Najlepiej
jednak nie ustawiać urządzenia pod
wiszącymi szafkami. Urządzenie można
wypoziomować za pomocą jednej lub
większej liczby regulowanych nóżek
znajdujących się w jego podstawie.
20 mm
A
B
21
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
22
www.electrolux.com
3.5 Zmiana kierunku otwierania
drzwi
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany kierunku
otwierania drzwi, należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Specjalista serwisowy
odpłatnie zmieni kierunek otwierania
drzwi.
4. PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
1 Skala temperatury
2 Symbol NaturaFresh 0°
3 Symbol FastFreeze
4 Przycisk temperatury
4.1 Włączanie
spowoduje zmianę ustawienia
temperatury o 1 pozycję oraz
zaświecenie odpowiedniego wskaźnika
LED. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk
temperatury, aż do wybrania żądanego
ustawienia. Wybrane ustawienie zostanie
zapisane.
1. Podłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego urządzenia do gniazda
elektrycznego.
2. Aby włączyć urządzenie, należy
dotknąć i przytrzymać przycisk
temperatury, aż zaświecą się
wszystkie wskaźniki LED.
4.2 Wyłączanie
1. Aby wyłączyć urządzenie, należy
nacisnąć przycisk temperatury i
przytrzymać go przez 3 sekundy.
Wszystkie wskaźniki LED zgasną.
2. Aby odłączyć urządzenie od zasilania
elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę
z gniazda zasilającego.
4.3 Regulacja temperatury
Aby zmienić temperaturę, należy
nacisnąć przycisk temperatury.
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
Wybór jest progresywny, od
+2°C do +8°C.
Najniższa temperatura:
+2°C.
Najwyższa temperatura:
+8°C
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• częstotliwości otwierania drzwi
• ilości przechowywanej żywności
• miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
POLSKI
4.4 Tryb uśpienia wyświetlacza
Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostaną
wykonane żadne czynności, wyświetlacz
przejdzie w tryb uśpienia. Jedynie
wskaźnik LED odpowiadający aktualnie
ustawionej temperaturze będzie świecił
słaby światłem. Wszystkie pozostałe
wskaźniki LED zostaną wyłączone. Aby
wyłączyć ten tryb, należy nacisnąć
przycisk temperatury.
23
wskaźnik LED zaświeci się w jednej z
poniższych konfiguracji:
1. aby włączyć także funkcję
FastFreeze
4.5 Funkcja FastFreeze
Jeśli zachodzi konieczność umieszczenia
w komorze chłodziarki większej ilości
ciepłych produktów spożywczych (np. po
zrobieniu zakupów) lub szybkiego
obniżenia temperatury w komorze
zamrażarki w celu szybkiego zamrożenia
produktów, zaleca się uruchomienie
funkcji FastFreeze w celu zapewnienia
odpowiednich warunków
przechowywania żywności.
2. przeznaczona głównie do mięsa i ryb
Aby włączyć tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć przycisk
temperatury, aż zaświeci się wskaźnik
LED obok symbolu FastFreeze. Zaświeci
się również wskaźnik LED
odpowiadający wartości +2°C.
Funkcja wyłączy się
automatycznie po 52
godzinach. Gdy funkcja
wyłączy się, zostanie
przywrócone poprzednie
ustawienie temperatury.
Funkcję tę można wyłączyć
w dowolnym czasie,
naciskając w tym celu
przycisk temperatury i
wybierając nowe ustawienie
temperatury.
Działanie funkcji obejmuje
komory chłodziarki i
zamrażarki.
4.6 Ustawianie temperatury 0°C
w komorze NaturaFresh 0°
Aby ustawić temperaturę ok. 0°C w
komorze NaturaFresh 0°, należy
naciskać przycisk temperatury, aż
3. przeznaczona głównie do świeżej
żywności innej niż ryby i mięso
24
www.electrolux.com
Po ustawieniu temperatury 5°C lub
wyższej temperatura wewnątrz komory
NaturaFresh 0° będzie wynosić powyżej
3°C.
drzwi. Wskaźnik LED aktualnie
ustawionej temperatury zacznie migać.
Wskaźnik można wyłączyć
zamykając drzwi lub
naciskając przycisk
temperatury.
4.7 Wskaźnik otworzenia drzwi
Jeśli drzwi będą otworzone przez około 5
minut, włączy się wskaźnik otworzenia
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
5.1 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności,
należy włączyć funkcję FastFreeze co
najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić żywność do zamrożenia w
dolnej komorze.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania
należy powrócić do żądanej temperatury
(patrz „Funkcja FastFreeze”).
W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść
poniżej 0°C. Jeśli tak się
stanie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.
5.2 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z włączona
funkcją FastFreeze.
Aby uzyskać najlepszą wydajność
urządzenia przy przechowywaniu dużej
ilości żywności, należy wyjąć z
urządzenia wszystkie szuflady i umieścić
żywność na szklanej półce.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli
urządzenie było wyłączone
przez czas dłuższy niż
podany w tabeli z danymi
technicznymi, w punkcie
„Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je
obróbce termicznej, a
następnie ponownie
zamrozić (po ostudzeniu).
5.3 Przechowywanie żywności
w komorze chłodziarki
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które wydzielają
mocny zapach.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza
wokół artykułów spożywczych.
Żywność przechowywana na półkach nie
powinna znajdować się bliżej niż 20 mm
od tylnej ścianki i 15 mm od drzwi
urządzenia.
POLSKI
5.4 Komora NaturaFresh 0°
Komora jest przeznaczona do
przechowywania świeżej żywności, takiej
jak ryby, mięso i owoce morza, ponieważ
zapewnia najlepsze warunki
przechowywania. Temperatura jest
niższa niż w pozostałych częściach
chłodziarki.
Aby obniżyć temperaturę w komorze do
0°C, patrz odpowiedni rozdział w części
„Panel sterowania”.
5.5 MULTIFLOW
25
1. Zdjąć osłonę filtra.
2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.
3. Wsunąć filtr w prowadnice na tylnej
ściance urządzenia.
4. Założyć osłonę filtra.
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Urządzenie włącza się samoczynnie w
razie potrzeby, np. gdy temperatura
wewnątrz urządzenia jest za wysoka.
5.6 TASTEGUARD Filtr
Filtr zawiera węgiel aktywny
pochłaniający nieprzyjemne zapachy
oraz zachowujący najcenniejsze
właściwości żywności przechowywanej w
komorze chłodziarki.
Filtr jest dostarczany w plastikowej
torebce.
Instalacja filtra w urządzeniu:
UWAGA!
Upewnić się, że osłona filtra
jest zawsze zamknięta, co
zapewni jego prawidłowe
działanie.
W celu zapewnienia optymalnej
skuteczności działania filtr należy
wymieniać co 6 miesięcy. Nowy filtr z
węgla aktywnego można zakupić u
miejscowego sprzedawcy lub na stronie
internetowej. Numer części jest
wydrukowany na woreczku foliowym.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
26
www.electrolux.com
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
użytkowania szron jest usuwany
automatycznie z parownika komory
chłodziarki.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
6.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
6.4 Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności.
6.5 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika
sprężarki podczas normalnego
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
POLSKI
27
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi stabil‐ Sprawdzić, czy urządzenie
nie.
jest wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy
lub świetlny.
Urządzenie niedawno
Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐
włączono lub temperatura rzonych drzwi” lub „Alarm/
jest wciąż za wysoka.
wskaźnik wysokiej tempera‐
tury”.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
Rozwiązanie
Temperatura w urządze‐
niu jest za wysoka.
Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐
rzonych drzwi” lub „Alarm/
wskaźnik wysokiej tempera‐
tury”.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Nie ustawiono prawidłowo Patrz rozdział „Eksploatacja”
temperatury.
lub „Panel sterowania”.
Włożono na raz zbyt wiele Odczekać kilka godzin i po‐
produktów do przechowa‐ nownie sprawdzić tempera‐
nia.
turę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Włączona jest funkcja
FastFreeze.
Patrz „Funkcja FastFreeze”.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu FastFreeze lub
zmianie ustawienia tem‐
peratury.
Jest to normalne zjawi‐
Sprężarka uruchamia się po
sko, które nie oznacza us‐ pewnym czasie.
terki.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
28
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połą‐
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Nie można ustawić tempe‐ Włączona jest funkcja
Wyłączyć funkcję FastFree‐
ratury.
FastFreeze lub Shopping‐ ze lub ShoppingMode ręcz‐
Mode.
nie albo zaczekać, aż funk‐
cja wyłączy się automatycz‐
nie i ustawić temperaturę.
Patrz „Funkcja FastFreeze
lub ShoppingMode”.
Temperatura w urządze‐
niu jest za niska lub za
wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo Ustawić wyższą/niższą tem‐
regulatora temperatury.
peraturę.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Włożono na raz zbyt wiele Ograniczyć liczbę produktów
produktów do przechowa‐ wkładanych jednocześnie do
nia.
przechowania.
Włączona jest funkcja
FastFreeze.
Patrz „Funkcja FastFreeze”.
Boczne ścianki urządze‐
nia są ciepłe.
Jest to normalne zjawisko Gdy temperatura otoczenia
spowodowane działaniem przekracza 38°C, odległość
wymiennika ciepła.
między obudową urządzenia
a przylegającymi meblami
powinna wynosić co najmniej
30 mm.
Na tylnej ścianie chło‐
dziarki zbiera się za dużo
skroplin.
Zbyt często otwierano
drzwi.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Nie opakowano produk‐
tów spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządze‐
niu.
Próbowano otworzyć
drzwi zaraz po ich za‐
mknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
Drzwi stawiają opór przy
otwieraniu.
POLSKI
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
7.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
8. DANE TECHNICZNE
8.1 Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
Electrolux
Model
EN3790MFX 925070903
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wy‐ 264
ników testu przeprowadzonego w normalnych
warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użytkowania
urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
228
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
334
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
91
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
15
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o
największej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” >
14 °C (°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Tak
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Tak
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania,
godzin
20
29
30
www.electrolux.com
Zdolność zamrażania w kg/24 h
4
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urzą‐
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urzą‐ 43
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)
re1 pW
43
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przecho‐ Nie
wywania wina T/N
8.2 Dodatkowe dane
techniczne
Wysokość
2005 mm
Szerokość
595 mm
Głębokość
647 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
ROMÂNA
31
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 31
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 33
3. INSTALAREA................................................................................................... 35
4. PANOU DE COMANDĂ....................................................................................36
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 38
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 40
7. DEPANARE...................................................................................................... 41
8. DATE TEHNICE............................................................................................... 43
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
32
www.electrolux.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3
şi 8 ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi
complexe dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie
de pe carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau
alte instrumente diferite de cele recomandate de
producător pentru a accelera procesul de dezgheţare.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
33
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în
interiorul compartimentelor de conservare a
alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul
recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
AVERTISMENT!
Atunci când amplasaţi
aparatul, asiguraţi-vă că nu
blocaţi sau deterioraţi cablul
de alimentare.
34
www.electrolux.com
AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi
cabluri prelungitoare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
2.3 Modul de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în
recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de
ambalaj alimentar înainte de a o
introduce în compartimentul
congelator.
2.4 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
ROMÂNA
2.6 Service
•
•
•
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
35
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
3. INSTALAREA
Acest aparat poate fi instalat la interior
într-un loc uscat şi bine ventilat în care
temperatura ambiantă corespunde cu
clasa climatică indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice ale aparatului:
Clasa
clima‐
tică
Temperatura camerei
SN
+10°C la + 32°C
N
+16°C la + 32°C
ST
+16°C la + 38°C
T
+16°C la + 43°C
3.2 Amplasarea
Deconectarea aparatului de
la priză trebuie să se facă
uşor. Prin urmare, ştecherul
trebuie să fie uşor accesibil
după instalare.
Aparatul trebuie instalat la distanţă faţă
de sursele de încălzire, precum
radiatoare, boilere, lumina solară directă
etc. Permiteţi aerului să circule liber prin
partea din spate a aparatului. Pentru a
100 mm
min
3.1 Amplasarea
asigura performanţe optime atunci când
aparatul este amplasat sub un corp de
mobilier suspendat, distanţa minimă
dintre partea de sus a aparatului şi
corpul suspendat trebuie să fie de cel
puţin 100 mm. În mod ideal, aparatul nu
ar trebui amplasat sub corpuri de
mobilier suspendate. Unul sau mai multe
picioare ajustabile de la baza cabinetului
asigură poziţionarea dreaptă a
aparatului.
A
B
20 mm
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
ATENŢIE!
Pentru a garanta
funcţionarea adecvată la
temperaturi ale mediului de
peste 38ºC, se recomandă
să asiguraţi un spaţiu liber
de 30 mm între laturile
aparatului şi mobilierul
înconjurător.
36
www.electrolux.com
3.3 Aducerea la nivel
•
Aparatul trebuie amplasat într-o poziţie
perfect orizontală. Acest lucru se poate
face prin intermediul celor două picioare
reglabile aflate in partea de jos, în faţă.
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
3.5 Reversibilitatea uşii
3.4 Conexiunea electrică
•
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
Dacă doriţi să schimbaţi direcţia de
deschidere a uşii, contactaţi cel mai
apropiat Centru de service autorizat.
Specialistul Centrului de service autorizat
va inversa contracost direcţia de
deschidere a uşii.
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
1 Scală de temperatură
2 Pictogramă NaturaFresh 0°
3 Pictogramă FastFreeze
4 Tastă pentru temperatură
4.1 Pornirea aparatului
2. Pentru a porni aparatul, atingeţi tasta
pentru temperatură până când se
aprind toţi indicatorii LED.
1. Conectaţi aparatul la o priză
electrică.
ROMÂNA
4.2 Oprirea aparatului
1. Pentru a opri aparatul, apăsaţi tasta
pentru temperatură timp de 3
secunde.
Toţi indicatorii LED se sting.
2. Pentru a deconecta aparatul de la
alimentarea electrică, scoateţi
ştecherul din priză.
4.3 Reglarea temperaturii
Pentru a regla temperatura, apăsaţi tasta
pentru temperatură. De fiecare dată când
tasta este apăsată, temperatura setată
se mută cu 1 poziţie şi indicatorul LED
corespunzător se aprinde. Apăsaţi în
mod repetat tasta pentru temperatură
până când este selectată temperatura
necesară. Setarea va fi permanentă.
Selecţia este progresivă,
variind de la +2°C la +8°C.
Setarea cu temperatura cea
mai scăzută: +2°C.
Setarea cu temperatura cea
mai ridicată: +8°C
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
• temperatura camerei
• frecvenţa de deschidere a uşii
• cantitatea de alimente stocate
• amplasarea aparatului.
4.4 Modul repaus al afişajului
După 30 de secunde de lipsă a
interacţiunii cu aparatul, afişajul intră în
modul repaus. Este aprins cu lumină
redusă doar indicatorul LED
corespunzător temperaturii setate. Restul
indicatoarelor LED sunt stinse. Pentru a
dezactiva acest mod, apăsaţi tasta
pentru temperatură.
Pentru a activa această funcţie, apăsaţi
în mod repetat tasta pentru temperatură
până când se aprinde indicatorul LED din
dreptul pictogramei FastFreeze. Se
aprinde, de asemenea, şi indicatorul LED
pentru +2°C.
Această funcţie se opreşte
automat după 52 ore. La
dezactivarea funcţiei,
setarea anterioară de
temperatură este restabilită.
Puteţi dezactiva în orice
moment această funcţie
dacă apăsaţi tasta pentru
temperatură şi alegeţi o
nouă setare pentru
temperatură.
Această funcţie corespunde
ambelor compartimente
frigider şi congelator.
4.6 Setarea temperaturii la 0°C
în compartimentul NaturaFresh
0°
Pentru a seta temperatura aproape de
0°C în compartimentul NaturaFresh 0°
apăsaţi în mod repetat tasta pentru
temperatură până când indicatorul LED
se aprinde într-una din următoarele
configuraţii:
1. pentru a activa şi funcţia FastFreeze
4.5 Funcţia FastFreeze
Dacă doriţi să introduceţi o cantitate
mare de alimente calde în
compartimentul frigider (de exemplu,
după ce aţi făcut cumpărături) sau să
reduceţi rapid temperatura din
compartimentul congelator pentru a
congela rapid alimentele proaspete, vă
recomandăm să activaţi funcţia
37
FastFreeze pentru o depozitare adecvată
a alimentelor.
2. recomandată pentru peşte şi carne
38
www.electrolux.com
Dacă setaţi temperatura la 5°C sau mai
mult, temperatura din interiorul
compartimentului NaturaFresh 0° va fi de
peste 3°C.
4.7 Indicator de uşă deschisă
Dacă uşa a fost lăsată deschisă timp de
aproximativ 5 minute, se activează
indicatorul de uşă deschisă. Clipeşte
indicatorul LED al temperaturii setate.
3. recomandată pentru alimente
proaspete, altele decât peşte şi carne
Puteţi dezactiva acest
indicator dacă închideţi uşa
sau dacă apăsaţi tasta
pentru temperatură.
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
5.1 Congelarea alimentelor
proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru conservarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete,
activaţi funcţia FastFreeze cu cel puţin
24 ore înainte de introducerea
alimentelor în compartimentul
congelator.
Puneţi alimentele proaspete pregătite
pentru congelare în compartimentul
inferior.
Cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-o perioadă de 24
de ore este specificată pe plăcuţa cu
date tehnice, o etichetă situată în
interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de
ore: în acest interval de timp nu mai
puneţi alte alimente la congelat.
Când procesul de congelare s-a
terminat, reveniţi la temperatura
necesară (consultaţi „Funcţia
FastFreeze”).
ROMÂNA
În acest caz, este posibil ca
temperatura din
compartimentul frigider să
scadă sub 0°C. Dacă se
produce această situaţie,
aduceţi butonul de reglare a
temperaturii pe o setare mai
caldă.
5.2 Stocarea preparatelor
congelate
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin
2 ore cu funcţia FastFreeze activată.
Dacă trebuie conservate cantităţi mari de
alimente, scoateţi toate sertarele din
aparat şi puneţi alimentele pe rafturile de
sticlă pentru a obţine cele mai bune
rezultate.
În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din
cauza unei întreruperi a
curentului, dacă curentul a
fost întrerupt pentru un timp
mai mare decât valoarea
indicată în tabelul cu datele
tehnice din secţiunea
„Timpul de atingere a
condiţiilor normale de
funcţionare”, alimentele
decongelate trebuie
consumate rapid sau trebuie
gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au
răcit).
5.3 Depozitarea alimentelor
într-un compartiment frigider
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul
să poată circula liber în jurul lor.
Ţineţi alimentele pe toate rafturile la o
distanţă de minim 20 de mm pe peretele
din spate şi la minim 15 mm de uşă.
39
5.4 Compartimentul
NaturaFresh 0°
Acest compartiment este adecvat pentru
stocarea alimentelor proaspete, cum ar fi
peşte, carne, fructe de mare deoarece
asigură cea mai bună temperatură de
stocare. Aici temperatura este mai
scăzută decât în restul frigiderului.
Pentru a scădea temperatura la 0°C în
compartiment, consultaţi secţiunea
corespunzătoare din capitolul „Panoul de
comandă”.
5.5 MULTIFLOW
Compartimentul frigiderului este echipat
cu un dispozitiv care permite răcirea
rapidă a alimentelor şi menţine o
temperatură mai uniformă în interior.
Acest dispozitiv se activează automat
atunci când este nevoie, de exemplu
când temperatura din interiorul aparatul
este prea ridicată.
5.6 TASTEGUARD Filtrul
Acest filtru cu carbon activ absoarbe
mirosurile neplăcute şi menţine cea mai
bună aromă şi miros pentru toate
alimentele depozitate în compartimentul
frigider.
La livrare, filtrul este într-o pungă de
plastic.
Pentru a instala filtrul în aparat:
1. Scoateţi capacul filtrului.
40
www.electrolux.com
2. Scoateţi filtrul din punga de plastic.
3. Introduceţi filtrul în locaşul de pe
peretele din spate al aparatului.
ATENŢIE!
Pentru ca filtrul să
funcţioneze corect, capacul
filtrului trebuie să fie închis.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate,
filtrul trebuie înlocuit o dată la 6 luni. Noul
filtru activ poate fi cumpărat de la
distribuitorul dumneavoastră local sau de
pe site-ul web. Numărul piesei este
imprimat pe punga de plastic.
4. Montaţi capacul filtrului.
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
6.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
aparatului.
ATENŢIE!
Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi
performanţele aparatului şi se va
economisi energia.
6.3 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării
normale.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate
din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din
ROMÂNA
compartimentul frigider, pentru ca apa să
nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente.
41
că gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe
alimente.
6.5 Perioadele de
nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
6.4 Decongelarea
congelatorului
În compartimentul congelatorului nu se
formează gheaţa. Acest lucru înseamnă
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
7. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Este activată o alarmă so‐ Aparatul a fost pornit re‐
Consultaţi „Alarmă/Indicator
noră sau vizuală.
cent sau temperatura încă pentru uşă deschisă” sau
este prea ridicată.
„Alarmă/Indicator pentru
temperatură ridicată”.
Temperatura din aparat
este prea mare.
Becul nu funcţionează.
Consultaţi „Alarmă/Indicator
pentru uşă deschisă” sau
„Alarmă/Indicator pentru
temperatură ridicată”.
Becul se află în modul aş‐ Închideţi şi deschideţi uşa.
teptare.
Becul este defect.
Compresorul funcţionează Temperatura nu este se‐
continuu.
tată corect.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Consultaţi capitolul „Funcţio‐
narea”/„Panoul de co‐
mandă”.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
42
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura camerei es‐
te prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Funcţia FastFreeze este
activată.
Consultaţi paragraful „Func‐
ţia FastFreeze”.
Compresorul nu porneşte
imediat după apăsarea
FastFreeze sau după
schimbarea temperaturii.
Acest lucru este normal,
nu a survenit nici o eroa‐
re.
Compresorul porneşte după
un timp.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru dre‐
narea apei.
Alimentele pot împiedica Asiguraţi-vă că alimentele nu
scurgerea apei respective ating peretele din spate.
în colector.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
Puneţi tubul de drenare a
rezultate din topire nu es‐ apei rezultate din topire în
te conectat la tăviţa de
tăviţa de evaporare.
evaporare situată pe com‐
presor.
Temperatura nu poate fi
setată.
Funcţia FastFreeze sau
ShoppingMode este acti‐
vată.
Temperatura din aparat
Regulatorul de tempera‐
este prea mică/prea mare. tură nu este setat corect.
Dezactivaţi funcţia FastFree‐
ze sau ShoppingMode ma‐
nual sau aşteptaţi până când
funcţia se resetează automat
pentru a seta temperatura.
Consultaţi „Funcţia Fast‐
Freeze sau ShoppingMode”.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Au fost introduse prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Introduceţi mai puţine ali‐
mente în acelaşi timp.
Funcţia FastFreeze este
activată.
Consultaţi paragraful „Func‐
ţia FastFreeze”.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
43
Soluţie
Panourile laterale ale apa‐ Este o stare normală cau‐
ratului sunt calde.
zată de funcţionarea
schimbătorului de
căldură.
Lăsaţi un spaţiu de minim 30
mm între fiecare latură a
aparatului şi mobilierul în‐
conjurător atunci când tem‐
peratura mediului ambiant
depăşeşte 38°C.
Există prea multă apă
condensată pe peretele
din spate al frigiderului.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Uşa nu a fost închisă
complet.
Asiguraţi-vă că uşa este
complet închisă.
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în
ambalaje adecvate înainte
de a le depozita în aparat.
Aţi încercat să re-deschi‐
deţi uşa imediat după ce
a fost închisă.
Aşteptaţi câteva secunde
înainte de a închide şi redeschide uşa.
Uşa nu se deschide uşor.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Doar personalul de service poate înlocui
dispozitivul de iluminat. Contactaţi
centrul de service autorizat.
7.2 Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă de
lumină interioară de tip LED cu o durată
mare de funcţionare.
8. DATE TEHNICE
8.1 Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Electrolux
Model
EN3790MFX 925070903
Categorie
7. Frigider-congelator
Clasă de eficienţă energetică
A++
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat 264
pe rezultatele testelor standard pentru 24 de ore.
Consumul real de energie va depinde de modul
de utilizare a aparatului şi de amplasamentul
acestuia.
Volumul de depozitare în litri, Frigider
228
44
www.electrolux.com
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
334
Volumul de depozitare în litri, Congelator
91
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
15
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente Număr stele al compartimentului congelator cu
cel mai mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C (°C), dacă există
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Da
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Da
Autonomie fără curent în h
20
Capacitate de îngheţare în kg/24h
4
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
43
Aparat încorporabil D/N
Nu
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pen‐
tru depozitarea de vin D/N
Nu
8.2 Date tehnice suplimentare
Înălţime
2005 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
647 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
9. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
ROMÂNA
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
45
46
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................46
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 48
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................50
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................52
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 54
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................55
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 56
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 59
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
47
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
49
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
50
www.electrolux.com
•
•
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
3.2 Umiestnenie
Musí byť možné odpojiť
spotrebič od prívodu
sieťového napätia. Zástrčka
preto bude musieť byť po
inštalácii prístupná.
Spotrebič by mal byť nainštalovaný v
dostatočnej vzdialenosti od tepelných
zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače
vody, priame slnečné svetlo a pod.
Dbajte na to, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Ak je spotrebič umiestnený pod
presahujúcou nástennou skrinkou, v
záujme optimálneho výkonu musí byť
vzdialenosť medzi spotrebičom a
nástennou skrinkou aspoň 100 mm.
Ideálnym riešením však je
neumiestňovať spotrebič pod
presahujúcu nástennú skrinku. Jedna
alebo viaceré nastaviteľné nožičky
spotrebiča zaručujú vyrovnanie
spotrebiča do vodorovnej polohy.
SLOVENSKY
100 mm
min
3.4 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
B
20 mm
A
51
•
UPOZORNENIE!
Aby bola zabezpečená
správna funkčnosť
spotrebiča pri teplotách
okolia nad 38 ºC,
odporúčame vám ponechať
medzi bočnými stenami
spotrebiča a okolitým
nábytkom medzeru 30 mm.
3.3 Vyrovnanie do vodorovnej
polohy
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to,
aby bol vyrovnaný do vodorovnej polohy.
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
zabezpečte pomocou dvoch
nastaviteľných nožičiek vpredu v dolnej
časti spotrebiča.
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
3.5 Obojstrannosť dverí
Ak chcete zmeniť smer otvárania dverí,
obráťte sa na najbližšie autorizované
servisné stredisko. Zmenu smeru
otvárania dverí vykoná pracovník
servisného strediska za poplatok.
52
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
1 Teplotný rozsah
2 Ikona NaturaFresh 0°
3 Ikona FastFreeze
4.1 Zapnutie
1. Spotrebič zapojte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Ak chcete spotrebič zapnúť, dotknite
sa tlačidla teploty, až kým sa
nerozsvietia všetky ukazovatele LED.
4.2 Vypnutie
1. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla
teploty na 3 sekundy.
Všetky ukazovatele LED zhasnú.
2. Ak chcete spotrebič odpojiť od
elektrickej siete, odpojte zástrčku
spotrebiča zo sieťovej zásuvky.
4.3 Regulácia teploty
Ak chcete regulovať teplotu, stlačte
tlačidlo teploty. Vždy, keď tlačidlo
stlačíte, nastavená teplota sa posunie o
1 pozíciu a rozsvieti sa príslušný
ukazovateľ LED. Opakovane stláčajte
tlačidlo, až kým nenastavíte požadovanú
teplotu. Nastavenie sa uloží.
4 Tlačidlo teploty
Teplota sa mení postupne v
škále od +2 °C do +8 °C.
Najchladnejšie nastavenie:
+2 °C.
Najteplejšie nastavenie: +8
°C
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
• izbovej teploty,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
4.4 Režim spánku displeja
Po 30 sekundách nečinnosti spotrebiča
sa displej prepne do režimu spánku.
Svieti len ukazovateľ LED, ktorý
zodpovedá aktuálnemu nastaveniu
teploty, a to slabým svetlom. Všetky
ostatné ukazovatele LED sú zhasnuté.
Ak chcete tento režim vypnúť, stlačte
tlačidlo teploty.
4.5 Funkcia FastFreeze
Ak potrebujete do chladiaceho priestoru
vložiť veľké množstvo teplých potravín
(napr. po veľkom nákupe) alebo rýchlo
SLOVENSKY
znížiť teplotu v mraziacom priestore na
rýchle zmrazenie čerstvých potravín,
odporúčame vám pre správne
uskladnenie potravín zapnúť funkciu
FastFreeze.
53
2. najvhodnejšia na ryby a mäso
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ LED vedľa
ikony FastFreeze. Rozsvieti sa aj
ukazovateľ LED zodpovedajúci teplote
+2 °C.
Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách. Po
vypnutí funkcie sa obnoví
predchádzajúce nastavenie
teploty.
Túto funkciu môžete vypnúť
kedykoľvek stlačením
tlačidla teploty a zvolením
nového nastavenia teploty.
3. najvhodnejšia pre čerstvé potraviny
iné než ryby a mäso
Táto funkcia sa týka
chladiaceho aj mraziaceho
priestoru.
4.6 Nastavenie teploty na 0 °C
v priečinku NaturaFresh 0°
Aby ste znížili teplotu na hodnotu okolo 0
°C v priečinku NaturaFresh 0°,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ LED v jednej z
nasledovných konfigurácií:
1. aj na zapnutie funkcie FastFreeze
Ak nastavíte teplotu na 5 °C alebo
vyššiu, teplota vnútri priečinka
NaturaFresh 0° bude vyššia ako 3 °C.
4.7 Ukazovateľ otvorených
dvierok
Ukazovateľ otvorených dvierok sa zapne,
ak necháte dvierka otvorené asi 5 minút.
Ukazovateľ LED aktuálne nastavenej
teploty bliká.
Tento ukazovateľ môžete
vypnúť zatvorením dvierok
alebo stlačením tlačidla
teploty.
54
www.electrolux.com
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
5.1 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FastFreeze najmenej 24
hodín pred vložením potravín určených
na zmrazenie do mraziaceho priestoru.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
vložte do dolnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
Po 24 hodinách, keď sa skončí
zmrazovanie, znova nastavte
požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFastFreeze").
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
na regulátore teploty vyššiu
teplotu.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
čas trvania výpadku energie
bol dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
5.3 Skladovanie potravín v
chladiacom priestore
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie
menej ako 20 mm od zadnej steny a 15
mm od dverí.
5.4 Priečinok NaturaFresh 0°
5.2 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou FastFreeze.
Ak potrebujete uložiť veľké množstvo
potravín, v záujme najlepšej účinnosti
vyberte zo spotrebiča všetky zásuvky a
potraviny položte na sklenené police.
Tento priečinok je vhodný na
uskladnenie čerstvých potravín, ako sú
ryby, mäso a morské plody, pretože
udržiava optimálnu skladovaciu teplotu.
Teplota je nižšia ako vo zvyšnej časti
chladničky.
Aby ste znížili teplotu v priečinku na 0
°C, pozrite si príslušnú časť v kapitole
„Ovládací panel”.
5.5 MULTIFLOW
Chladiaci priestor je vybavený
zariadením, ktoré umožňuje rýchle
SLOVENSKY
chladenie potravín a jednotnejšiu teplotu
v chladničke.
55
4. Nasaďte kryt filtra.
Toto zariadenie sa zapne automaticky v
prípade potreby, napr. keď je spotreba
vnútri spotrebiča príliš vysoká.
5.6 TASTEGUARD Filter
Tento filter s aktívnym uhlím absorbuje
nepríjemné pachy a udržiava optimálnu
chuť a arómu všetkých potravín
uložených v chladiacom priestore.
Pri dodaní je filter v plastovom vrecku.
Nainštalovanie filtra do spotrebiča:
1. Odoberte kryt filtra.
UPOZORNENIE!
Pre správnu funkciu filtra
dbajte na to, aby bol kryt
filtra vždy zatvorený.
V záujme najvyššej účinnosti treba filter
každých 6 mesiacov vymeniť. Nové filtre
s aktívnym uhlím si môžete kúpiť u
svojho predajcu alebo na webovej
stránke. Číslo dielu je vytlačené na
plastovom vrecku.
2. Filter vyberte z plastového vrecka.
3. Filter vsuňte do štrbiny na zadnej
strane spotrebiča.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
56
www.electrolux.com
6.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
6.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
6.4 Odmrazovanie mrazničky
Priestor mrazničky je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách.
6.5 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina
57
Riešenie
Zapol sa zvukový alebo vi‐ Spotrebič ste zapli iba ne‐ Pozrite si časť „Alarm/
zuálny alarm.
dávno alebo teplota je
Ukazovateľ pri otvorených
ešte stále vysoká.
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Teplota v spotrebiči je prí‐ Pozrite si časť „Alarm/
liš vysoká.
Ukazovateľ pri otvorených
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádz‐
ka”/„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐ Pred vložením nechajte po‐
trebiča boli príliš teplé.
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení FastFree‐ porucha.
ze alebo po zmene teplo‐
ty.
Voda steká do chladiace‐
ho priestoru.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Upchaný odtokový kanálik Vyčistite odtokový kanálik.
na rozmrazenú vodu.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Voda vyteká na podlahu.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite
z rozmrazenej námrazy
k odparovacej miske.
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
58
www.electrolux.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze alebo Shopping‐
Mode.
Funkciu FastFreeze alebo
ShoppingMode vypnite ma‐
nuálne alebo počkajte, kým
sa funkcia nevypne automa‐
ticky. Pozrite si časť „Funk‐
cia FastFreeze alebo Shop‐
pingMode“.
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo príliš
vysoká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Je to normálny stav spô‐
sobený prevádzkou vý‐
menníka tepla.
Keď teplota okolia prekročí
38 °C, uistite sa, že medzi
každou stranou spotrebiča a
okolitým nábytkom je mini‐
málne 30 mm odstup.
Bočné panely spotrebiča
sú teplé.
Na zadnej stene chladnič‐ Dvierka boli otvárané prí‐
ky je príliš veľa skonden‐
liš často.
zovanej vody.
Dvierka neboli úplne za‐
tvorené.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny ne‐ Potraviny pred uskladnením
boli zabalené.
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvo‐ Medzi zatvorením a opätov‐
riť dvierka ihneď po zatvo‐ ným otvorením dvierok po‐
rení.
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
SLOVENSKY
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
EN3790MFX 925070903
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
264
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
228
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
334
Skladovací objem v litroch, Mraznička
91
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
15
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Áno
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Áno
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
20
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
43
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
59
60
www.electrolux.com
8.2 Dodatočné technické údaje
Výška
2005 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
647 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
61
62
www.electrolux.com
SLOVENSKY
63
280158376-A-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising