Electrolux | ERE3541MFW | User manual | Electrolux ERE3541MFW Användarmanual

Electrolux ERE3541MFW Användarmanual
ERE3541MFW
SV
Kylskåp
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. KONTROLLPANEL.............................................................................................6
5. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 8
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING........................................................................... 9
7. FELSÖKNING...................................................................................................10
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 12
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
3
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättningar, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
SVENSKA
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
•
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
5
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
6
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
•
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation och omhängning
av dörren.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningen.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, ska ett 10-mm
avstånd mellan väggen och
den sida av produkten där
gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att
öppna dörren när delarna
inuti kylskåpet tas bort (t ex
vid rengöring).
3.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
4. KONTROLLPANEL
1
4
3
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
ECO-lägesikon
FASTCOOL-ikon
SVENSKA
7
4.1 Slå på
4.5 ECO-läge
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LEDindikatorer tänds.
Efter ca 3 sekunder bleknar LEDindikatorerna och temperaturen är
inställd på standardinställning (ECOläge). LED-indikatoren bredvid ECOikonen tänds.
I det här läget är temperaturen inställd på
mellan +3 och +4 °C.
4.2 Stänga av
1. Stäng av apparaten genom att trycka
på temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från
strömkällan genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
4.3 Temperaturreglering
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen
trycks in flyttas den inställda
temperaturen med 1 position och
motsvarande LED-indikator tänds. Tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills önskad temperatur valts.
Inställningen fastställs.
Valet sker i steg från +2 till
+8 °C.
Kallaste inställning: +2°C.
Varmaste inställning: +8°C
Lämpligaste inställningen:
ECO-läge (+3 till +4 °C).
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
• apparatens placering.
4.4 Displayens viloläge
Efter 30 sekunder utan aktivitet går
displayen in i viloläge. Endast LEDindikatorn som motsvarar aktuell
temperaturinställning lyser svagt. Alla
andra LED-indikatorer är släckta. För att
avaktivera detta läge, tryck på
temperaturknappen.
Detta är den bästa
temperaturen för att
säkerställa god konservering
med minimal
energiförbrukning.
För att aktivera ECO-läge, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger
tills LED-indikatorn bredvid ECOlägessymbolen tänds på kontrollpanelen.
4.6 FASTCOOL-funktion
Om du behöver lägga in en större mängd
rumstempererad mat när du har handlat
rekommenderar vi att du aktiverar
FASTCOOL-funktionen för att kyla
matvarorna snabbare så att inte andra
matvaror i kylen blir varma.
För att aktivera den här funktionen, tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills LED-indikatorn bredvid
FASTCOOL-ikonen tänds. Även LEDindikatorn som motsvarar +2 °C tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 6 timmar.
När funktionen stängs av
återställs föregående
temperaturinställning.
Du kan avaktivera denna
funktion när som helst
genom att trycka på
temperaturen och välja en
ny temperaturinställning.
4.7 Indikator för öppen dörr
Om kylskåpsdörren har lämnats öppen i
ca 5 minuter, aktiveras indikatorn för
öppen dörr. LED-indikatorn för den
aktuella temperaturinställningen blinkar.
Du kan avaktivera den här
indikatorn genom att stänga
dörren eller genom att trycka
på temperaturknappen.
8
www.electrolux.com
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.2 Placering av dörrhyllorna
Dörren har skenor som gör att hyllorna/
facken kan placeras efter dina önskemål.
Placering av dörrens hyllor/fack:
1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas
riktning tills de lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats
och för in den/det i skenorna.
5.4 Ta bort lådorna
Gör så här för att ta bort en låda från ett
fack:
1. Dra ut lådan så långt det går.
2. När du har kommit till slutet av
skenorna ska du lyfta lådan något
framtill och ta bort den.
1
1
2
5.3 Flaskhylla
Placera flaskorna (med öppningarna
vända utåt) i den redan installerade
hyllan.
Sätt bara in stängda flaskor.
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
lådan igen.
5.5 Ta bort glashyllorna
Den här produkten har glashyllor som
separerar lådorna.
När du vill ta bort glashyllorna:
1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta
bort lådorna").
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna
av hyllan (1).
SVENSKA
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).
1
x2
9
FÖRSIKTIGHET!
Se till att låssprintarna sitter
ordentligt på plats.
5.6 DYNAMICAIR
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
Fläkten är bara igång när dörren är
stängd.
Den här enheten aktiveras automatiskt
vid behov, till exempel när temperaturen
inuti är hög.
2
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
glashyllan.
Man kan avaktivera enheten manuellt
genom att slå på FASTCOOL-funktionen.
Fläkten går tillsammans med den här
funktionen i 6 timmar.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
10
www.electrolux.com
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm
är på.
Kylskåpet har nyligen sla‐ Se "Larm/indikator för öppen
gits på eller temperaturen dörr" eller "Larm/indikator för
är fortfarande för hög.
hög temperatur".
Temperaturen i produkten Se "Larm/indikator för öppen
är för hög.
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
Funktionen FASTCOOL
är på.
Se "Funktionen FAST‐
COOL".
SVENSKA
11
Problem
Möjlig orsak
Kompressorn startar inte
omedelbart när FAST‐
COOL-knappen trycks in
eller när temperaturen
ändras.
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter ett
kerar inte att något fel har tag.
uppstått.
Vatten rinner inne i kylskå‐ Vattenutloppet är igen‐
pet.
täppt.
Åtgärd
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen FastFreeze
eller FASTCOOL är pås‐
lagen.
Stäng av FastFreeze eller
FASTCOOL manuellt eller
vänta med att ställa in tem‐
peraturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FastFreeze-funktionen" eller
"FASTCOOL-funktionen".
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts Lägg in färre matvaror för
in för förvaring samtidigt. förvaring samtidigt.
Funktionen FASTCOOL
är på.
Se "Funktionen FAST‐
COOL".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte or‐
dentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte
ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta i minst 30 sekunder
ren.
direkt efter stängning.
mellan stängning och åter‐
öppnande av dörren.
12
www.electrolux.com
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
ERE3541MFW 925070415,
925070434
Kategori
1.Kylskåp med ett eller flera färs‐
kvaruutrymmen
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 113
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
352
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
352
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
Ingen
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
-
Säkerhet vid strömavbrott i h
-
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
-
SVENSKA
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
39
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1750 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
13
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
14
www.electrolux.com
SVENSKA
15
280158340-A-362019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising