Electrolux | EUE2634MFX | User manual | Electrolux EUE2634MFX Brugermanual

Electrolux EUE2634MFX Brugermanual
EUE2634MFW
EUE7000W
EUE2634MFX
DA
FI
NO
SV
Fryser
Pakastin
Fryser
Frysskåp
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
14
26
38
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. KONTROLPANEL...............................................................................................6
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................8
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................................................... 9
7. FEJLFINDING...................................................................................................10
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 11
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
•
•
•
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
•
•
•
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
5
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
•
3.3 Installation af apparatet og
vending af låge
Se særskilt vejledning om
installation og vending af
låge.
FORSIGTIG!
Hvis du anbringer apparatet
mod væggen, skal du bruge
de medfølgende
bagafstandsstykker eller
holde den minimale afstand,
der er angivet
installationsvejledningen.
FORSIGTIG!
Hvis du installerer apparatet
ved siden af en væg, skal du
holde en afstand på 10 mm
mellem væggen og siden af
apparatet, hvor
lågehængslerne skal give
nok plads til at åbne lågen,
når det indvendige udstyr
fjernes (f.eks. ved
rengøring).
3.2 Tilslutning, el
•
•
•
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
FORSIGTIG!
Ved hver fase af lågens
vending skal gulvet
beskyttes mod ridser med et
holdbart materiale.
4. KONTROLPANEL
1
4
3
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperatur-tast
Ikon for ECO-funktion
FastFreeze-ikon
DANSK
7
4.1 Aktivering
4.5 ECO-tilstand
1. Sæt stikket til apparatet i
stikkontakten.
2. Tænd for apparatet ved at røre ved
temperaturtasten, til alle LED-lamper
lyser.
Efter ca. 3 sekunder bliver LED-lamperne
svagere, og temperaturen indstilles til
standardindstillingen (ECO-tilstand).
LED-lampen ved siden af ECOtilstandsikonet lyser.
I denne tilstand er temperaturen indstillet
til -18 °C.
4.2 Deaktivering
1. Sluk for apparatet ved at trykke på
temperaturtasten i 3 sekunder.
Alle kontrollamper slukkes.
2. Tag stikket ud af kontakten for at
afbryde apparatet fra elforsyningen.
4.3 Indstilling af temperatur
Tryk på temperaturtasten for at justere
temperaturen. Hver gang der trykkes på
tasten, flytter den indstillede temperatur
sig 1 position, og den tilsvarende
kontrollampe lyser. Tryk gentagne gange
på temperaturtasten, indtil den ønskede
temperatur er valgt. Indstillingen vil blive
fast.
Valget er trinvist, fra -15 °C
til -24 °C.
Koldeste indstilling: -24 °C.
Varmeste indstilling: -15 °C
Den mest velegnede
indstilling: ECO-tilstand (-18
°C).
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
4.4 Displayets dvaletilstand
Efter 30 sekunder uden interaktion med
apparatet skifter displayet til
dvaletilstand. Det er kun kontrollampen,
der svarer til den aktuelt indstillede
temperatur, som lyser svagt. Alle andre
kontrollamper slukkes. Tryk på
temperaturtasten for at deaktivere denne
tilstand.
Dette er den bedste
temperatur for at sikre en
god fødevareopbevaring
med et minimalt
energiforbrug.
Aktivér ECO-tilstanden ved at trykke på
temperaturtasten gentagne gange, indtil
LED-lampen, ved siden af ECOtilstandsikonet, lyser.
4.6 FastFreeze-funktion
Hvis du har brug for at skrue hurtigt ned
for temperaturen i fryseren for at indfryse
ferske varer hurtigt, anbefaler vi at
aktivere FastFreeze-funktionen for
korrekt opbevaring af fødevarer.
For at aktivere denne funktion skal du
trykke gentagne gange på
temperaturtasten, indtil kontrollampen
ved siden af FastFreeze-ikonet lyser.
Kontrollampen for den aktuelt indstillede
temperatur lyser.
Funktionen standser
automatisk efter 52 timer.
Når funktionen deaktiveres,
gendannes den forrige
temperaturindstilling.
Du kan deaktivere denne
funktion når som helst ved at
trykke på temperaturtasten
og vælge en ny
temperaturindstilling.
4.7 Lampe for åben dør
Hvis døren har stået åben i ca. 80
sekunder, tændes lampen for åben låge.
LED-lampen for den aktuelt indstillede
temperatur blinker.
Du kan slukke for denne
lampe ved at lukke døren
eller ved at trykke på
temperaturtasten.
8
www.electrolux.com
4.8 Lampe for høj temperatur
Temperaturstigning i apparatet (f.eks. på
grund af et tidligere strømsvigt, eller
døren har været åben) tænder for
lampen for høj temperatur.
Kontrollampen for den aktuelt indstillede
temperatur blinker.
Hvis temperaturen
genoprettes, og du trykker
på temperaturtasten, slukkes
lampen for høj temperatur.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Opbevaring af frosne
madvarer
Når et apparat tændes for første gang
eller efter en længere periode, hvor det
ikke har været anvendt, skal det køre i
mindst 2 timer med
funktionenFastFreeze slået til, inden der
lægges madvarer ind.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Tag alle skufferne og dørbeholderne,
hvis tilgængelige, ud af apparatet og læg
madvarerne på hylderne, hvis du skal
opbevare store mængder madvarer.
Opbevar madvarerne med en afstand på
mindst 15 mm fra døren.
ADVARSEL!
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
temperaturstigningstid under
tekniske specifikationer, skal
madvarerne enten spises
eller tilberedes med det
samme, nedkøles og
derefter nedfryses igen.
5.2 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
nedfryser små mængder friske madvarer.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FastFreeze-funktionen mindst 24
timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Læg de madvarer, der skal indfryses, i
de to øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FastFreeze-funktionen").
5.3 Placering af dørhylder
Apparatets dør er forsynet med skinner,
som giver dig mulighed for at anbringe
hylder/bakker efter behov.
Sådan flytter du rundt på dørhylder/
bakker:
1. Løft gradvist hylden/bakken i pilenes
retning, indtil den er fri.
2. Anbring hylden/bakken i den
ønskede position, og skub den
forsigtigt ind i skinnen.
1
1
2
DANSK
5.4 Sådan fjerner du skuffer
For at fjerne en skuffe fra et rum:
9
2. Træk låsestifterne ud på begge sider
af hylden (1).
3. Træk derefter glashylden udad (2).
1. Træk skuffen så langt ud, den kan
komme.
2. Løft forsigtigt op i skuffens forreste
del, og tag skuffen ud af apparatet,
når du når til skinnernes ende.
1
x2
Følg ovenstående trin i
omvendt rækkefølge for at
sætte skuffen ind i rummet.
5.5 Sådan fjerner du glashylder
Dette apparat er forsynet med
glashylder, som adskiller skufferne.
Sådan fjerner du en glashylde:
1. Fjern de omkringværende skuffer (se
"Sådan fjerner du skuffer").
2
Følg ovenstående trin i
modsat rækkefølge for at
indsætte glashylden igen.
FORSIGTIG!
Når du skubber låsestifterne
ind, skal du sørge for at
indsætte dem fuldstændigt.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
10
www.electrolux.com
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
6.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visu‐ Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
elle alarm er slået til.
for nylig, eller temperatu‐ dør" eller "Alarm/lampe for
ren er stadig for høj.
høj temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Kompressoren kører hele
tiden.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Betjening"/"Be‐
forkert.
tjeningspanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for var‐
me, da de blev lagt i ap‐
paratet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FastFreeze er Se ”FastFreeze-funktion".
tændt.
Kompressoren starter ikke Det er normalt og skyldes Kompressoren starter efter
straks, når der er trykket
ikke fejl.
noget tid.
på FastFreeze-knappen,
eller når temperaturen er
ændret.
DANSK
11
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Smeltevandsafløbet er ik‐ Tilslut smeltevandsafløbet til
ke tilsluttet fordampnings‐ fordampningsbakken.
bakken over kompresso‐
ren.
Temperaturen kan ikke
indstilles.
FastFreeze- eller Shop‐
pingMode-funktionen er
slået til.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐ Vælg en højere/lavere tem‐
stillet korrekt.
peratur.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Sluk for FastFreeze eller
ShoppingMode manuelt, el‐
ler vent, indtil funktionen nul‐
stilles automatisk, for at ind‐
stille temperaturen. Se under
"FastFreeze-funktion" eller
"ShoppingMode-funktion".
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Funktionen FastFreeze er Se ”FastFreeze-funktion".
tændt.
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal til‐
stand, der forårsages af
varmevekslerens drift.
Lågen åbner ikke nemt.
Du forsøgte at åbne lågen Vent mindst 30 sekunder
igen, lige efter den blev
mellem lukning og genåb‐
lukket.
ning af lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
EUE2634MFW 925070214
EUE7000W 925070215
EUE2634MFX 925070216,
925070227
Kategori
8. Skabsfryser
Energieffektivitetsklasse
A++
12
www.electrolux.com
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
226
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
223
Nettorumfang i liter, fryser
223
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
-
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
16
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
22
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
42
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1750 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
DANSK
13
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
14
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 14
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 16
3. ASENNUS........................................................................................................ 18
4. KÄYTTÖPANEELI............................................................................................ 18
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................20
6. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 21
7. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 22
8. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 24
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
15
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
•
•
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
SUOMI
•
•
•
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
•
•
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
17
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.5 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
18
www.electrolux.com
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
•
•
3.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet.
HUOMIO!
Jos laite sijoitetaan seinää
vasten, käytä pakkaukseen
kuuluvia takaosan
välikappaleita tai varmista
asennusohjeessa annettu
vähimmäisetäisyys.
HUOMIO!
Jos laite asennetaan seinän
viereen, jätä laitteen
ovisaranoilla varustetun
sivun ja seinän väliin 10 mm
tilaa, jotta ovi voidaan avata
riittävästi sisävarusteiden
poistamisen yhteydessä
(esim. puhdistamisen
aikana).
3.2 Sähköliitäntä
•
•
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
HUOMIO!
Suojaa lattia kestävällä
materiaalilla oven
avautumissuunnan
vaihtamisen aikana.
4. KÄYTTÖPANEELI
1
4
3
2
1
2
3
4
Lämpötila-asteikko
Lämpötilapainike
ECO -tilan symboli
FastFreeze -symboli
SUOMI
4.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Kytke laite toimintaan koskettamalla
lämpötilapainiketta, kunnes kaikki
LED-merkkivalot syttyvät.
Noin kolmen sekunnin kuluttua LEDmerkkivalot himmenevät ja lämpötilan
oletusasetus palautuu (ECO-tila). LED merkkivalo syttyy ECO-tilan kuvakkeen
vieressä.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Sammuta laite painamalla
lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.
Kaikki LED-merkkivalot sammuvat.
2. Kytke laite irti verkkovirrasta
irrottamalla laitteen pistoke
pistorasiasta.
4.3 Lämpötilan säätäminen
Säädä lämpötilaa painamalla
lämpötilapainiketta. Jokaisella painikkeen
painalluksella lämpötila-asetus siirtyy
yhden sijan verran ja vastaava LEDmerkkivalo syttyy. Paina
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
vaadittu lämpötila tulee näkyviin. Asetus
on pysyvä.
Arvo muuttuu asteittain -15
°C:sta -24 °C:seen.
Alhaisin asetus: -24 °C.
Korkein asetus: -15 °C
Sopivin asetus: ECO tila (-18
°C).
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden
määrä
• laitteen sijainti.
4.4 Näytön unitila
Jos laitetta ei käytetä 30 sekuntiin, näyttö
siirtyy unitilaan. Ainoastaan asetetun
lämpötila-asetuksen LED-merkkivalossa
palaa himmeä valo. Mikään muu LED-
19
merkkivalo ei pala. Kytke tämä tila
toimintaan painamalla
lämpötilapainiketta.
4.5 ECO -tila
Tässä tilassa lämpötila on asetettu
arvoon -18 °C.
Tämä on paras lämpötila
elintarvikkeiden oikeaoppista
säilytystä ja minimaalista
energiankulutusta varten.
Kytke ECO-tila toimintaan painamalla
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
LED-merkkivalo syttyy ECO-tilan
symbolin viereen.
4.6 FastFreeze -toiminto
Jos pakastinosaston lämpötilan nopea
laskeminen on tarpeen tuoreiden
elintarvikkeiden nopeaa pakastusta
varten, suosittelemme kytkemään
FastFreeze-toiminnon päälle
oikeaoppista pakastusta varten.
Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla lämpötilapainiketta
toistuvasti, kunnes LED-merkkivalo
syttyy FastFreeze-tilan symbolin viereen.
Nykyisen lämpötila-asetuksen LEDmerkkivalo vilkkuu.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin
kuluttua. Kun toiminto
kytkeytyy pois toiminnasta,
edellinen lämpötila-asetus
palautuu.
Toiminto voidaan kytkeä
pois toiminnasta minä
hetkenä tahansa painamalla
lämpötilapainiketta ja
valitsemalla uuden
lämpötila-asetuksen.
4.7 Ovi auki -merkkivalo
Jos ovi on jätetty auki noin 80 sekunnin
ajaksi, Ovi auki -merkkivalo syttyy.
Nykyisen lämpötila-asetuksen LEDmerkkivalo vilkkuu.
20
www.electrolux.com
Merkkivalo voidaan
sammuttaa sulkemalla ovi tai
painamalla
lämpötilapainiketta.
4.8 Korkean lämpötilan
merkkivalo
Korkean lämpötilan merkkivalo syttyy,
kun laitteen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi avataan). Nykyisen lämpötilaasetuksen LED-merkkivalo vilkkuu.
Jos lämpötila on palautunut
ja lämpötilapainiketta
painetaan, korkean
lämpötilan merkkivalo
sammuu.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla
ennen tuotteiden lisäämistä osastoon.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos haluat pakastaa suuria
ruokamääriä, poista kaikki laatikot sekä
ovilokerot (jos olemassa) ja aseta
tuotteet hyllyille. Säilytä elintarvikkeita
vähintään 15 mm päässä ovesta.
VAROITUS!
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi ja
jäähdytettävä, minkä jälkeen
ne voidaan pakastaa
uudelleen.
5.2 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet
kahteen yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FastFreeze-toiminto").
5.3 Ovihyllyjen sijoittaminen
Laitteen ovessa on kannattimet, jotka
mahdollistavat hyllyjen/lokeroiden
sijoittamisen omien vaatimuksien
mukaisesti.
Ovihyllyjen/koteloiden uudelleen
sijoittaminen:
1. Nosta hyllyä/lokeroa varovasti
nuolien suuntaan, kunnes se irtoaa
kiinnikkeestään.
2. Aseta hylly/lokero haluamaasi
kohtaan ja varoen kannattimeen.
SUOMI
21
Lasihyllyn poistaminen:
1
1
1. Poista ympärillä olevat laatikot (katso
kohta "Laatikkojen poistaminen").
2. Vedä lukitustapit pois hyllyn (1)
molemmilta puolilta.
3. Vedä lasihyllyä ulospäin (2).
2
1
5.4 Laatikkojen poistaminen
x2
Laatikon poistaminen osastosta:
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se
pysähtyy.
2. Kun olet saavuttanut kannattimien
loppupään, nosta laatikon etuosaa
kevyesti ja poista laatikko laitteesta.
2
Aseta lasihylly takaisin
noudattamalla yllä annettuja
ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Aseta laatikko takaisin
osastoon noudattamalla yllä
annettuja ohjeita
päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOMIO!
Varmista, että painat
lukitustapit kokonaan
paikoilleen.
5.5 Lasihyllyjen poistaminen
Laitteessa on lasihyllyjä laatikoiden
välissä.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
22
www.electrolux.com
6.2 Säännöllinen puhdistus
6.3 Pakastimen sulattaminen
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on ko‐
va.
Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen Pakastin on juuri kytketty Katso kohta "Ovihälytys /
hälytys on päällä.
päälle tai lämpötila on vie‐ avoimen oven hälytysmerkki‐
lä liian korkea.
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Kompressori käy jatkuvas‐ Lämpötila on asetettu vir‐
ti.
heellisesti.
Katso kohta "Ovihälytys /
avoimen oven hälytysmerkki‐
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Katso kohta "Käyttö"/"Käyt‐
töpaneeli".
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐
kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
23
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
Kompressori ei käynnisty
heti FastFreeze-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FastFreeze tai Shopping‐ Kytke FastFreeze tai Shop‐
Mode-toiminto on kytketty pingMode pois päältä ma‐
päälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaat‐
tisesti lämpötilan asettami‐
seksi. Katso kohta "FastF‐
reeze-toiminto" tai "Shop‐
pingMode-toiminto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam‐
oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat lait‐
teeseen.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
Odota vähintään 30 sekuntia
oven sulkemisen jälkeen en‐
nen kuin avaat oven uudel‐
leen.
24
www.electrolux.com
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
EUE2634MFW 925070214
EUE7000W 925070215
EUE2634MFX 925070216,
925070227
Luokka
8. Kaappipakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
226
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
223
Käyttötilavuus litraa, pakastin
223
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
-
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
16
Pakastuskyky kg/24h
22
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
42
Integroitu laite K/E
Ei
SUOMI
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1750 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
25
Ei
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
26
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................26
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 28
3. MONTERING....................................................................................................30
4. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 30
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 32
6. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 33
7. FEILSØKING.................................................................................................... 34
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 35
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
27
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
NORSK
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
•
29
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
30
www.electrolux.com
3. MONTERING
•
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.3 Installering av produktet og
omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering og omhengsling.
FORSIKTIG!
Bruk avstandsstykkene som
følger med eller sørg for å
holde produktet utenfor
minsteavstanden som er
indikert i
installasjonsinstruksene hvis
du monterer det inntil
veggen.
FORSIKTIG!
Hvis du installerer produktet
ved siden av en vegg, må du
sørge for minst 10 mm
avstand mellom veggen og
den siden av produktet hvor
dørhengslene behøver nok
plass til å åpne døren når
det interne utstyret er tatt ut
(f.eks. under rengjøring).
3.2 Elektrisk tilkopling
•
•
•
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
FORSIKTIG!
Beskytt gulvet mot riper med
et robust materiale hver
gang du omhengsler døren.
4. BETJENINGSPANEL
1
4
3
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
ECO-modusikon
FastFreeze-ikon
NORSK
31
4.1 Slå på
4.5 ECO-modus
1. Koble produktet til stikkontakten.
2. For å slå på produktet berør
temperaturknappen til alle LEDindikatorer tennes.
Etter om lag 3 sekunder falmer LEDindikatorene og temperaturen settes til
standard innstilling (ECO-modus). LEDindikator ved siden av ECO-modusikonet
lyser.
I denne modusen er temperaturen innstilt
til -18 °C.
4.2 Slå av
1. For å slå av produktet, trykker du på
temperaturknappen i 3 sekunder.
Alle LED-indikatorer slås av.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten
for å koble produktet fra
strømtilførelsen.
4.3 Regulere temperaturen
Trykk på temperaturknappen for å
regulere temperaturen. Hver gang du
trykker på denne knappen, endres
temperaturen med 1 posisjon og den
tilsvarende LED-indikatoren tennes.
Trykk på temperaturknappen gjentatte
ganger frem til ønsket temperatur er
valgt. Innstillingen vil forbli.
Valget er trinnvis mellom -15
°C og -24 °C.
Kaldeste innstilling: -24 °C.
Varmeste innstilling: -15 °C
Mest egnet innstilling: ECOmodus (-18 °C).
Velger innstilling mens du husker at
temperaturen inne i produktet avhenger
av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• produktets plassering.
4.4 Dvalemodus på skjermen
Etter 30 sekunder uten kommunikasjon
med produktet, går skjermen over i
dvalemodus. Kun LED-indikator som
korresponderer til for øyeblikk satt
temperatur lyser med lite lys. Alle andre
LED-indikatorer er av. For å deaktivere
denne modusen, trykk på
temperaturknappen.
Dette er den ideelle
temperaturen for å sikre god
matlagring med minimalt
energiforbruk.
For å aktivere ECO-modus, trykk på
temperaturknappen gjentatte ganger til
LED-indikatoren ved siden av ikonet for
ECO-modusen tennes.
4.6 FastFreeze-funksjon
Hvis du behøver å raskt senke
temperaturen i fryseskapet for å fryse
mat raskt, foreslår vi å aktivere
FastFreeze-funksjonen for passende
matoppbevaring.
For å aktivere denne funksjonen, trykker
du på temperaturknappen gjentatte
ganger til LED-indikatoren ved siden av
FastFreeze-ikonet tennes. LEDindikatoren for gjeldende innstilte
temperatur lyser.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 52 timer.
Når funksjonen deaktiveres,
gjenopprettes den forrige
temperaturinnstillingen.
Du kan deaktivere denne
funksjonen når som helst
ved å trykke på
temperaturknappen og velge
en ny temperaturinnstilling.
4.7 Dør åpen-indikator
Dør åpen-indikatoren aktiveres hvis
døren har stått åpen i omtrent 80
sekunder. LED-indikatoren for gjeldende
innstilte temperatur blinker.
Du kan deaktivere denne
indikatoren ved å lukke
døren eller trykke på
temperaturknappen.
32
www.electrolux.com
4.8 Indikator for høy temperatur
En temperaturøkning i produktet (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) aktiverer
indikatoren for høy temperatur. LEDindikatoren for gjeldende innstilte
temperatur blinker.
Hvis temperaturen er
gjenopprettet og du trykker
på temperaturknappen, vil
indikatoren for høy
temperatur slås av.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når du slår på apparatet for første gang
eller etter en periode der den ikke har
stått på, må du la den stå på i minst 2
timer med FastFreeze-funksjonen slått
på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Hvis du skal
oppbevare større mengder matvarer,
fjern alle tilgjengelige skuffer og dørhyller
og plasser maten på kjøleskaphyllene.
Oppbevar maten minst 15 mm fra døren.
ADVARSEL!
Dersom det oppstår utilsiktet
tining, f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses på
nytt.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser maten som skal fryses i de to
øverste rommene.
Maksimal mengde mat som kan fryses
på 24 timer, er angitt på typeskiltet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
«FastFreeze Funksjon»).
5.3 Plassere dørhyllene
Døren til produktet er utstyrt med skinner
som gjøre det mulig å flytte hyller/
beholderen i henhold til individuelle
preferanser.
For å sette på plass skuffer/beholdere
igjen:
1. Trekk gradvis hyllen/beholderen i
pilenes retning til den løsner.
2. Plasser hyllen/beholderen i ønsket
posisjon og sett den forsiktig inn på
skinnene.
5.2 Frysing av fersk mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
1
1
2
NORSK
5.4 Ta ut skuffene
For å fjerne en skuff fra en seksjon:
33
2. Trekk ut låsepinnene på begge
sidene av hyllen (1).
3. Trekk glasshyllen utover (2).
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Når du har kommet til slutten av
skinnen, løfter du fremsiden av
skuffen litt opp og fjerner den fra
produktet.
1
x2
Følg trinnene ovenfor i
omvendt rekkefølge for å
sette skuffen i en beholder.
5.5 Fjerne glasshyllene
Dette produktet er utstyrt med en
glasshyller som skiller skuffene fra
hverandre.
For å fjerne en glasshylle:
2
Følg trinnene ovenfor i
omvendt rekkefølge for å
sette på plass glasshyllen.
FORSIKTIG!
Sørg for at du setter
låsepinnene helt på plass.
1. Fjerne omliggende skuffer (se
«Fjerne skuffer»).
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
34
www.electrolux.com
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig. Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm
er på.
Skapet er nettopp slått på Se "Alarm/indikator for åpen
eller temperaturen fortsatt dør" eller "Alarm/indikator for
er for høy.
høy temperatur".
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Løsning
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betje‐
ningspanel".
Mye mat ble lagt i fryse‐
ren på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Matvarene du la i appara‐ Avkjøl matvarer til romtem‐
tet var for varme.
peratur før du legger de i
skapet.
Funksjonen FastFreeze
er aktivert.
Kompressoren starter ikke Dette er normalt, det har
med en gang når du tryk‐ ikke oppstått en feil.
ker på FastFreeze eller et‐
ter at temperaturen er en‐
dret.
Se "FastFreeze-funksjonen".
Kompressoren starter etter
noe tid.
NORSK
Problem
Mulig årsak
35
Løsning
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til for‐
ke koblet til fordamper‐
damperbrettet.
brettet over kompresso‐
ren.
Temperaturen kan ikke
stilles inn.
FastFreeze-funksjonen el‐ Slå av FastFreeze eller
ler ShoppingMode-funk‐
ShoppingMode manuelt, el‐
sjonen er slått på.
ler vent til funksjonen tilbake‐
stilles automatisk for å velge
temperaturen. Se "FastFree‐
ze-funksjonen eller Shop‐
pingMode-funksjonen".
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er Still inn lavere/høyere tem‐
ikke riktig innstilt.
peratur.
Matvarene har for høy
temperatur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
Funksjonen FastFreeze
er aktivert.
Se "FastFreeze-funksjonen".
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal til‐
stand som skyldes driften
av varmeveksleren.
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Vent minst 30 sekunder mel‐
lom hver gang du åpner og
stenger kjøleskapdøren
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
EUE2634MFW 925070214
EUE7000W 925070215
EUE2634MFX 925070216,
925070227
Kategori
8. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
36
www.electrolux.com
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 226
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
-
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
223
Lagringsvolum i liter, fryser
223
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
-
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
16
Frysekapasitet i kg/24t
22
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 43
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
42
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1750 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
NORSK
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
37
38
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................38
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................40
3. INSTALLATION................................................................................................ 42
4. KONTROLLPANEL...........................................................................................42
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 44
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 45
7. FELSÖKNING...................................................................................................46
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 47
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
39
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättning, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
SVENSKA
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
2.5 Service
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
41
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
42
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
•
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation och omhängning
av dörren.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningen.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, ska ett 10-mm
avstånd mellan väggen och
den sida av produkten där
gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att
öppna dörren när delarna
inuti kylskåpet tas bort (t ex
vid rengöring).
3.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
4. KONTROLLPANEL
1
4
3
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
ECO-lägesikon
FastFreeze-ikon
SVENSKA
43
4.1 Slå på
4.5 ECO-läge
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LEDindikatorer tänds.
Efter ca 3 sekunder bleknar LEDindikatorerna och temperaturen är
inställd på standardinställning (ECOläge). LED-indikatoren bredvid ECOikonen tänds.
I det här läget är temperaturen inställd på
-18 °C.
4.2 Stänga av
1. Stäng av apparaten genom att trycka
på temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från
strömkällan genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
4.3 Temperaturreglering
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen
trycks in flyttas den inställda
temperaturen med 1 position och
motsvarande LED-indikator tänds. Tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills önskad temperatur valts.
Inställningen fastställs.
Valet sker i steg från -15 till
-24 °C.
Kallaste inställning: -24°C.
Varmaste inställning: -15°C
Lämpligaste inställningen:
ECO-läge (-18 °C).
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
• apparatens placering.
4.4 Displayens viloläge
Efter 30 sekunder utan aktivitet går
displayen in i viloläge. Endast LEDindikatorn som motsvarar aktuell
temperaturinställning lyser svagt. Alla
andra LED-indikatorer är släckta. För att
avaktivera detta läge, tryck på
temperaturknappen.
Detta är den bästa
temperaturen för att
säkerställa god konservering
med minimal
energiförbrukning.
För att aktivera ECO-läge, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger
tills LED-indikatorn bredvid ECOlägessymbolen tänds på kontrollpanelen.
4.6 FastFreeze-funktion
Om du snabbt måste minska
temperaturen i frysfacket för att snabbt
frysa mat föreslår vi att du aktiverar
FastFreeze-funktionen för korrekt
infrysning av mat.
För att aktivera den här funktionen, tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills LED-indikatorn bredvid
FastFreeze-ikonen tänds. LED-indikatorn
för inställd temperatur tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
När funktionen stängs av
återställs föregående
temperaturinställning.
Du kan avaktivera denna
funktion när som helst
genom att trycka på
temperaturen och välja en
ny temperaturinställning.
4.7 Indikator för öppen dörr
Om dörren har lämnats öppen i ca 80
sekunder, aktiveras indikatorn för öppen
dörr. LED-indikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar.
Du kan avaktivera den här
indikatorn genom att stänga
dörren eller genom att trycka
på temperaturknappen.
44
www.electrolux.com
4.8 Indikator för hög temperatur
En temperaturökning i apparaten (t.ex.
på grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) aktiverar
indikatorn för hög temperatur. LEDindikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar.
Om temperaturen återställs
och du trycker på
temperaturknappen, släcks
indikatorlampan för hög
temperatur.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FastFreezefunktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Ska
stora mängder mat frysas kan alla lådor
och luckor tas bort och maten placeras
på hyllorna. Maten får inte placeras
närmare än 15 mm från dörren.
VARNING!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.2 Infrysning av färska
livsmedel
timmar innan livsmedlet som ska frysas
placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som ska frysas i de två
översta facken.
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FastFreeze-funktionen") när
infrysningen är klar.
5.3 Placering av dörrhyllorna
Dörren har skenor som gör att hyllorna/
facken kan placeras efter dina önskemål.
Placering av dörrens hyllor/fack:
1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas
riktning tills de lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats
och för in den/det i skenorna.
1
1
2
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
5.4 Ta bort lådorna
Gör så här för att ta bort en låda från ett
fack:
1. Dra ut lådan så långt det går.
SVENSKA
2. När du har kommit till slutet av
skenorna ska du lyfta lådan något
framtill och ta bort den.
45
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).
1
x2
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
lådan igen.
2
5.5 Ta bort glashyllorna
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
glashyllan.
Den här produkten har glashyllor som
separerar lådorna.
När du vill ta bort glashyllorna:
FÖRSIKTIGHET!
Se till att låssprintarna sitter
ordentligt på plats.
1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta
bort lådorna").
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna
av hyllan (1).
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
46
www.electrolux.com
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.4 Långa uppehåll i
användning
6.3 Avfrostning av frysen
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm
är på.
Kylskåpet har nyligen sla‐ Se "Larm/indikator för öppen
gits på eller temperaturen dörr" eller "Larm/indikator för
är fortfarande för hög.
hög temperatur".
Temperaturen i produkten Se "Larm/indikator för öppen
är för hög.
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror har lagts Vänta några timmar och kon‐
in samtidigt.
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Kompressorn startar inte
omedelbart när FastFree‐
ze-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter ett
kerar inte att något fel har tag.
uppstått.
SVENSKA
47
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen FastFreeze
eller ShoppingMode är
påslagen.
Stäng av FastFreeze eller
ShoppingMode manuellt el‐
ler vänta med att ställa in
temperaturen tills funktionen
har återställts automatiskt.
Se "FastFreeze-funktionen"
eller "ShoppingMode-funktio‐
nen".
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta i minst 30 sekunder
ren.
direkt efter stängning.
mellan stängning och åter‐
öppnande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
EUE2634MFW 925070214
EUE7000W 925070215
EUE2634MFX 925070216,
925070227
Kategori
8. Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass
A++
48
www.electrolux.com
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 226
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
-
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
223
Förvaringsvolym i liter, frys
223
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
-
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
16
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
22
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
42
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1750 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
SVENSKA
49
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
50
www.electrolux.com
SVENSKA
51
280157933-B-222019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising