ELEKTRO HELIOS | FG2960 | User manual | Elektro Helios FG2960 Användarmanual

Elektro Helios FG2960 Användarmanual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
SV Bruksanvisning
Frysskåp
FG2960
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och
personer med mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättning, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
2
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel
för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om dörren har
hängts om, vänta minst 4 timmar innan du
ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna
tillbaka i kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t ex hänger
om dörren), ska du dra ut kontakten ur
vägguttaget.
Installera inte produkten nära element, spisar,
ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i direkt
solljus.
Installera inte produkten på platser som är
mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller skadas.
VARNING! Använd inte grenuttag
eller förlängningssladdar.
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de elektriska
komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att ersätta
skadade komponenter.
Nätkabeln måste vara under stickkontaktens
nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
3
•
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
ANVÄNDNING
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig gas,
isobutan (R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen som innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren
uttryckligen säger att det är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor eller
antändningskällor finnas i rummet. Ventilera
rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i
produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta skapar
tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen
om händerna är våta eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till
den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller förvaringsburk innan du
lägger det i frysfacket.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller kolväten
Endast en behörig person får utföra underhåll
och fylla kylapparaten.
Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen
och rengör den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas
på produktens botten.
SERVICE
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort locket för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här
produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas.
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av kylenheten
som är nära värmeväxlaren.
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
PLACERING
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass
som anges på typskylten:
4
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med hushållsapparatens
märkdata som anges på typskylten före
anslutning till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
INSTALLERA PRODUKTEN OCH HÄNGA OM
DÖRREN
FÖRSIKTIGHET! Om produkten
placeras mot en vägg ska de
medföljande distanserna användas för
att hålla det minimiavstånd som anges
i monteringsanvisningen.
FÖRSIKTIGHET! Om produkten
installeras intill en vägg, ska ett 10-mm
avstånd mellan väggen och den sida
av produkten där gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att öppna
dörren när delarna inuti kylskåpet tas
bort (t ex vid rengöring).
FÖRSIKTIGHET! Om du ska vända
dörren, de alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt material.
Se separata anvisningar om installation
och omhängning av dörren.
KONTROLLPANEL
1
2
1 Temperaturskala
2 Temperaturknapp
3 ECO-lägesikon
4 QuickFreeze-ikon
4
3
SLÅ PÅ
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LED-indikatorer
tänds.
Efter ca 3 sekunder bleknar LED-indikatorerna och
temperaturen är inställd på standardinställning
(ECO-läge). LED-indikatoren bredvid ECO-ikonen
tänds.
STÄNGA AV
1. Stäng av apparaten genom att trycka på
temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från strömkällan genom
att dra ut stickkontakten ur eluttaget.
TEMPERATURREGLERING
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen trycks in
flyttas den inställda temperaturen med 1 position
och motsvarande LED-indikator tänds. Tryck på
temperaturknappen upprepade gånger tills önskad
temperatur valts. Inställningen fastställs.
Valet sker i steg från -15 till -24 °C.
Kallaste inställning: -24°C.
Varmaste inställning: -15°C
Lämpligaste inställningen: ECO-läge
(-18 °C).
Välj inställning, men tänk på att temperaturen inne i
kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
• apparatens placering.
5
DISPLAYENS VILOLÄGE
Efter 30 sekunder utan aktivitet går displayen in i
viloläge. Endast LED-indikatorn som motsvarar
aktuell temperaturinställning lyser svagt. Alla andra
LED-indikatorer är släckta. För att avaktivera detta
läge, tryck på temperaturknappen.
ECO-LÄGE
I det här läget är temperaturen inställd på -18 °C.
Detta är den bästa temperaturen för
att säkerställa god konservering med
minimal energiförbrukning.
För att aktivera ECO-läge, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger tills LEDindikatorn bredvid ECO-lägessymbolen tänds på
kontrollpanelen.
QUICKFREEZE-FUNKTION
Om du snabbt måste minska temperaturen i
frysfacket för att snabbt frysa mat föreslår vi att du
aktiverar QuickFreeze-funktionen för korrekt
infrysning av mat.
För att aktivera den här funktionen, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger tills LEDindikatorn bredvid QuickFreeze-ikonen tänds. LEDindikatorn för inställd temperatur tänds.
Du kan avaktivera denna funktion när
som helst genom att trycka på
temperaturen och välja en ny
temperaturinställning.
INDIKATOR FÖR ÖPPEN DÖRR
Om dörren har lämnats öppen i ca 80 sekunder,
aktiveras indikatorn för öppen dörr. LED-indikatorn
för den aktuella temperaturinställningen blinkar.
Du kan avaktivera den här indikatorn
genom att stänga dörren eller genom
att trycka på temperaturknappen.
INDIKATOR FÖR HÖG TEMPERATUR
En temperaturökning i apparaten (t.ex. på grund av
ett tidigare strömavbrott eller om dörren lämnas
öppen) aktiverar indikatorn för hög temperatur.
LED-indikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar.
Om temperaturen återställs och du
trycker på temperaturknappen, släcks
indikatorlampan för hög temperatur.
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar. När funktionen stängs
av återställs föregående
temperaturinställning.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRVARING AV FRYST MAT
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar med
QuickFreeze-funktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt kan hitta
det matpaket du söker. Ska stora mängder mat
frysas kan alla lådor och luckor tas bort och maten
placeras på hyllorna. Maten får inte placeras
närmare än 15 mm från dörren.
6
VARNING! I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott
och avbrottet varar längre än den tid
som anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid", måste den
tinade maten konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och sedan frysas in
på nytt (när maten har kallnat).
INFRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL
Produkten är lämplig för infrysning av färska
livsmedel och långvarig förvaring av frysta och
djupfrysta matvaror.
Den aktuella inställningen behöver inte ändras för
att frysa in en liten mängd färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
QuickFreeze-funktionen minst 24 timmar innan
livsmedlet som ska frysas placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som ska frysas i de två översta
facken.
Den största mängden matvaror som kan frysas inom
24 timmar anges på typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra
livsmedel som ska frysas under denna period.
Återgå till önskad temperatur (se "QuickFreezefunktionen") när infrysningen är klar.
PLACERING AV DÖRRHYLLORNA
Dörren har skenor som gör att hyllorna/facken kan
placeras efter dina önskemål.
Placering av dörrens hyllor/fack:
1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas riktning tills de
lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats och för in
den/det i skenorna.
Följ stegen ovan i omvänd ordning för
att sätta tillbaka lådan igen.
TA BORT GLASHYLLORNA
Den här produkten har glashyllor som separerar
lådorna.
När du vill ta bort glashyllorna:
1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta bort
lådorna").
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna av hyllan
(1).
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).
1
x2
1
1
2
2
Följ stegen ovan i omvänd ordning för
att sätta tillbaka glashyllan.
TA BORT LÅDORNA
Gör så här för att ta bort en låda från ett fack:
1. Dra ut lådan så långt det går.
2. När du har kommit till slutet av skenorna ska du
lyfta lådan något framtill och ta bort den.
FÖRSIKTIGHET! Se till att
låssprintarna sitter ordentligt på plats.
7
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
INVÄNDIG RENGÖRING
Innan du använder produkten första gången ska du
rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för
att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor eller
oljebaserade rengöringsmedel
eftersom de skadar ytan.
REGELBUNDEN RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET! Du får inte dra,
flytta eller skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga med att
inte skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral
såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och
torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de
går att komma åt) på produktens baksida med
en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och
bidrar till en lägre energiförbrukning.
AVFROSTNING AV FRYSEN
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta innebär att
det inte bildas någon frost under drift, varken på
innerväggarna eller matvarorna.
LÅNGA UPPEHÅLL I ANVÄNDNING
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte
skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte
dålig lukt bildas.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits
på eller temperaturen är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för hög
temperatur".
Temperaturen i produkten är
för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för hög
temperatur".
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
8
Möjlig orsak
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Många matvaror har lagts in
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Rumstemperaturen är för hög.
Se klimatklasstabellen på märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen QuickFreeze är
på.
Se "Funktionen QuickFreeze".
Kompressorn startar inte omedelbart när QuickFreezeknappen trycks in eller när
temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar
inte att något fel har uppstått.
Kompressorn startar efter ett tag.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är inte
anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas
in.
Funktionen QuickFreeze eller
QuickChill är påslagen.
Stäng av QuickFreeze eller
QuickChill manuellt eller vänta
med att ställa in temperaturen
tills funktionen har återställts automatiskt. Se "QuickFreeze-funktionen" eller "QuickChill-funktionen".
Temperaturen i produkten är
för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
Funktionen QuickFreeze är
på.
Se "Funktionen QuickFreeze".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges från
värmeväxlaren och är helt normalt.
Det är svårt att öppna dörren.
Du försökte öppna dörren direkt efter stängning.
Vänta i minst 30 sekunder mellan
stängning och återöppnande av
dörren.
Kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad om dessa råd inte
löser problemet.
9
TEKNISKA DATA
INFORMATIONSBLAD
Varumärke
Elektro Helios
Modell
FG2960 925070217
Kategori
8. Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från
standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga
energiförbrukningen beror på hur apparaten används och
var den placeras
288
Förvaringsvolym i liter, kyl
-
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
223
Förvaringsvolym i liter, frys
223
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något
-
Frostfri (J/N), kyl
-
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
16
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
22
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
43
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin J/N
Nej
YTTERLIGARE TEKNISK DATA
Höjd
10
1750 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten som sitter
på insidan eller utsidan av produkten och på
energietiketten.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
11
*
280158163-A-222019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising