Electrolux | EUE2634MHW | User manual | Electrolux EUE2634MHW Användarmanual

Electrolux EUE2634MHW Användarmanual
EUE2634MHW
SV
Frysskåp
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. KONTROLLPANEL.............................................................................................8
5. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 9
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 11
7. FELSÖKNING...................................................................................................11
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 13
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
3
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättning, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
SVENSKA
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
2.5 Service
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
5
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
6
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
Du kan också justera höjden med de två
hjulen baktill:
3.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.3 Justering av höjd
Dörrjusteringen beror på en
riktig avvägning.
Du bör tömma produkten
innan du utför denna åtgärd.
Du kan justera höjden med de två främre
justerbara fötterna längst ner:
Hjulen på baksida kan
justeras genom att vrida
muttern på den gängade
staven till vänster för att höja
produkten eller till höger för
att sänka den.
SVENSKA
3. Sätt tillbaka pluggen.
UP
3.4 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation och omhängning
av dörren.
DOWN
1. Ta bort pluggen från framsidan av
produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningen.
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, ska ett 10-mm
avstånd mellan väggen och
den sida av produkten där
gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att
öppna dörren när delarna
inuti kylskåpet tas bort (t ex
vid rengöring).
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
2. Med en insexnyckel 10 eller en
stjärnskruvmejsel kan du justera
höjden på produkten på baksidan.
För riktningen på justeringen, följ
indikationen på pluggen.
7
8
www.electrolux.com
4. KONTROLLPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
ECO-lägesikon
FastFreeze-ikon
3
4.1 Slå på
•
apparatens placering.
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LEDindikatorer tänds.
Efter ca 3 sekunder bleknar LEDindikatorerna och temperaturen är
inställd på standardinställning (ECOläge). LED-indikatoren bredvid ECOikonen tänds.
4.4 Displayens viloläge
4.2 Stänga av
4.5 ECO-läge
1. Stäng av apparaten genom att trycka
på temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från
strömkällan genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
I det här läget är temperaturen inställd på
-18 °C.
4.3 Temperaturreglering
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen
trycks in flyttas den inställda
temperaturen med 1 position och
motsvarande LED-indikator tänds. Tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills önskad temperatur valts.
Inställningen fastställs.
Valet sker i steg från -15 till
-24 °C.
Kallaste inställning: -24°C.
Varmaste inställning: -15°C
Lämpligaste inställningen:
ECO-läge (-18 °C).
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
Efter 30 sekunder utan aktivitet går
displayen in i viloläge. Endast LEDindikatorn som motsvarar aktuell
temperaturinställning lyser svagt. Alla
andra LED-indikatorer är släckta. För att
avaktivera detta läge, tryck på
temperaturknappen.
Detta är den bästa
temperaturen för att
säkerställa god konservering
med minimal
energiförbrukning.
För att aktivera ECO-läge, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger
tills LED-indikatorn bredvid ECOlägessymbolen tänds på kontrollpanelen.
4.6 FastFreeze-funktion
Om du snabbt måste minska
temperaturen i frysfacket för att snabbt
frysa mat föreslår vi att du aktiverar
FastFreeze-funktionen för korrekt
infrysning av mat.
För att aktivera den här funktionen, tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills LED-indikatorn bredvid
FastFreeze-ikonen tänds. LED-indikatorn
för inställd temperatur tänds.
SVENSKA
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
När funktionen stängs av
återställs föregående
temperaturinställning.
Du kan avaktivera denna
funktion när som helst
genom att trycka på
temperaturen och välja en
ny temperaturinställning.
4.7 Indikator för öppen dörr
4.8 Indikator för hög temperatur
En temperaturökning i apparaten (t.ex.
på grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) aktiverar
indikatorn för hög temperatur. LEDindikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar.
Om temperaturen återställs
och du trycker på
temperaturknappen, släcks
indikatorlampan för hög
temperatur.
Om dörren har lämnats öppen i ca 80
sekunder, aktiveras indikatorn för öppen
dörr. LED-indikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar.
Du kan avaktivera den här
indikatorn genom att stänga
dörren eller genom att trycka
på temperaturknappen.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FastFreezefunktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Ska
stora mängder mat frysas kan alla lådor
och luckor tas bort och maten placeras
på hyllorna. Maten får inte placeras
närmare än 15 mm från dörren.
9
VARNING!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.2 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
timmar innan livsmedlet som ska frysas
placeras i frysfacket.
10
www.electrolux.com
Placera livsmedel som ska frysas i de två
översta facken.
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FastFreeze-funktionen") när
infrysningen är klar.
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
lådan igen.
5.3 Kylackumulatorer
Frysen är utrustad med kalla
ackumulatorer som ökar lagringstiden i
händelse av strömavbrott eller haveri.
För att säkerställa bästa prestanda hos
ackumulatorerna, placera dem i den
främre övre delen av apparaten.
5.4 Placering av dörrhyllorna
Dörren har skenor som gör att hyllorna/
facken kan placeras efter dina önskemål.
5.6 Ta bort glashyllorna
Den här produkten har glashyllor som
separerar lådorna.
När du vill ta bort glashyllorna:
1. Ta bort lådorna runt omkring (se "Ta
bort lådorna").
2. Dra ut låssprintarna på båda sidorna
av hyllan (1).
3. Dra sedan glashyllan utåt (2).
Placering av dörrens hyllor/fack:
1. Lyft hyllan/facket bitvis i pilarnas
riktning tills de lossnar.
2. Placera hyllan/facket på önskad plats
och för in den/det i skenorna.
1
x2
1
1
2
2
5.5 Ta bort lådorna
Gör så här för att ta bort en låda från ett
fack:
1. Dra ut lådan så långt det går.
2. När du har kommit till slutet av
skenorna ska du lyfta lådan något
framtill och ta bort den.
Följ stegen ovan i omvänd
ordning för att sätta tillbaka
glashyllan.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att låssprintarna sitter
ordentligt på plats.
SVENSKA
11
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm
är på.
Kylskåpet har nyligen sla‐ Se "Larm/indikator för öppen
gits på eller temperaturen dörr" eller "Larm/indikator för
är fortfarande för hög.
hög temperatur".
12
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen i produkten Se "Larm/indikator för öppen
är för hög.
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror har lagts Vänta några timmar och kon‐
in samtidigt.
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Kompressorn startar inte
omedelbart när FastFree‐
ze-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter ett
kerar inte att något fel har tag.
uppstått.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen FastFreeze
eller ShoppingMode är
påslagen.
Stäng av FastFreeze eller
ShoppingMode manuellt el‐
ler vänta med att ställa in
temperaturen tills funktionen
har återställts automatiskt.
Se "FastFreeze-funktionen"
eller "ShoppingMode-funktio‐
nen".
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta i minst 30 sekunder
ren.
direkt efter stängning.
mellan stängning och åter‐
öppnande av dörren.
SVENSKA
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
EUE2634MHW 925070205,
925070210
Kategori
8. Stående frysskåp
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 226
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
-
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
223
Förvaringsvolym i liter, frys
223
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
-
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
16
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
22
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
13
14
www.electrolux.com
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
42
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1750 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
15
280158145-A-222019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising