Electrolux | EN3390MOX | User manual | Electrolux EN3390MOX Uživatelský manuál

Electrolux EN3390MOX Uživatelský manuál
EN3390MOX
CS
EN
PL
SK
Chladnička s mrazničkou
Fridge Freezer
Chłodziarko-zamrażarka
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
User Manual
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
2
16
30
46
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 11
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 12
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 14
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
6
www.electrolux.com
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
•
•
•
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
nestavte. Jedna nebo více nastavitelných
nožiček na spodku skříně zajišťují
vyrovnané postavení spotřebiče.
100 mm
min
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
B
3.2 Umístění
Spotřebič musí být možné
odpojit od elektrické sítě.
Zástrčka musí proto být i po
instalaci dobře přístupná.
Spotřebič musí být instalován v
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch
může volně cirkulovat kolem zadní části
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěn
pod závěsnými skříňkami kuchyňské
linky, je pro zajištění správného výkonu
nutná minimální vzdálenost mezi horní
částí spotřebiče a závěsnými skříňkami
alespoň 100 mm. Pokud je to však
možné, spotřebič pod závěsné skříňky
20 mm
A
POZOR!
Aby byla zaručena funkce při
okolní teplotě vyšší než 38
ºC, doporučuje se mezi
bočními stěnami spotřebiče
a přilehlým nábytkem
dodržovat vzdálenost 30
mm.
3.3 Vyrovnání
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby stál
vodorovně. Můžete ho vyrovnat
seřízením dvou dolních předních
nožiček.
ČESKY
•
•
7
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
3.4 Připojení k elektrické síti
3.5 Změna směru otvírání dveří
•
Chcete-li změnit směr otvírání dveří,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní středisko. Odborník z
autorizovaného servisu provede změnu
směru otevírání dveří na vaše náklady.
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
1 Teplotní stupnice
2 Ikona NaturaFresh 0°
3 Ikona FastFreeze
4 Tlačítko teploty
4.1 Zapnutí spotřebiče
4.2 Vypnutí spotřebiče
1. Zapojte spotřebič do elektrické
zásuvky.
2. K zapnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko teploty, dokud se nerozsvítí
všechny LED kontrolky.
1. K vypnutí spotřebiče na tři sekundy
stiskněte tlačítko teploty.
Všechny LED kontrolky zhasnou.
2. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové
zásuvky.
8
www.electrolux.com
4.3 Regulace teploty
K regulaci teploty stiskněte tlačítko
teploty. Po každém stisknutí tohoto
tlačítka se nastavená teplota posune o
jednu polohu a rozsvítí se odpovídající
LED kontrolka. Opakovaně stiskněte
tlačítko teploty, dokud nezvolíte
požadovanou teplotu. Nastavení bude
uloženo.
Teplota se postupně mění
od +2 °C do +8 °C.
Nejchladnější nastavení: +2
°C.
Nejteplejší nastavení: +8 °C
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří
• množství uložených potravin
• umístění spotřebiče.
Tuto funkci můžete kdykoli
vypnout stisknutím tlačítka
teploty a volbou nového
nastavení teploty.
Tato funkce se týká jak
chladicího tak mrazicího
oddílu.
4.6 Nastavení teploty na 0 °C v
oddíle NaturaFresh 0°
K nastavení teploty v oddíle NaturaFresh
0° na 0 °C opakovaně stiskněte tlačítko
teploty, dokud se nerozsvítí kontrolka
LED v jedné z následujících konfigurací:
1. k současnému zapnutí funkce
FastFreeze
4.4 Režim spánku displeje
Po 30 sekundách bez žádné interakce se
spotřebičem se displej přepne do režimu
spánku. Tlumeně svítí pouze LED
kontrolka odpovídající aktuálně
nastavené teplotě. Všechny ostatní LED
kontrolky jsou zhasnuté. K vypnutí tohoto
režimu stiskněte tlačítko teploty.
4.5 Funkce FastFreeze
Potřebujete-li do chladicího oddílu vložit
velké množství teplých potravin
(například po nákupu) nebo rychle snížit
teplotu v mrazicím oddíle, aby se čerstvé
potraviny rychleji zmrazily, doporučujeme
zapnout funkci FastFreeze k řádnému
uchovávání potravin.
2. nejvhodnější pro ryby a maso
Tuto funkci zapnete opakovaným
stisknutím tlačítka teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí kontrolka
LED vedle ikony FastFreeze. Stejně tak
se rozsvítí kontrolka LED odpovídající +2
°C.
Funkce se automaticky
vypne za 52 hodin. Když se
funkce vypne, obnoví se
předchozí nastavení teploty.
3. nejvhodnější pro jiné čerstvé
potraviny než ryby a maso
ČESKY
9
Nastavíte-li teplotu 5 °C nebo vyšší,
teplota uvnitř oddílu NaturaFresh 0° bude
vyšší než 3 °C.
4.7 Ukazatel otevřených dveří
Jsou-li dveře otevřené po dobu asi pěti
minut, zapne se ukazatel otevřených
dveří. Kontrolka LED aktuálně nastavené
teploty bliká.
Tento ukazatel můžete
vypnout zavřením dveří
nebo stisknutím tlačítka
teploty.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze minimálně 24
hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky a položte potraviny na
skleněnou polici, kde se potraviny zmrazí
nejlépe.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
5.3 Skladování potravin v
chladicím oddílu
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
10
www.electrolux.com
Potraviny by měly být na všech policích
umístěny alespoň 20 mm od zadní stěny
a 15 mm od dveří.
5.4 Oddíl NaturaFresh 0°
Po vložení čerstvých
potravin do spotřebiče nebo
po opakovaném otevření
dveří na delší dobu je
normální, když se přestane
zobrazovat hlášení OK.
Vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové
nastavení ovladače teploty.
5.6 Systém MULTIFLOW
Tento oddíl je vhodný pro uchovávání
čerstvých potravin, jako jsou ryby, maso
či mořské plody, protože zajišťuje
nejlepší skladovací teplotu. Teplota je
zde nižší než ve zbývající části
chladničky.
Ke snížení teploty v oddílu na 0 °C viz
příslušná část v kapitole „Ovládací
panel“.
5.5 Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A),
vložte čerstvé potraviny do oddílu
označeného symbolem; pokud se
nezobrazuje (B), nastavte regulátor
teploty na chladnější nastavení a
vyčkejte 12 hodin, než ukazatel teploty
opět zkontrolujete.
A
OK
B
OK
Chladicí oddíl je vybaven zařízením,
které umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
Toto zařízení se automaticky aktivuje,
když je zapotřebí, např. když je teplota
uvnitř spotřebiče vysoká.
5.7 TASTEGUARD Filtr
Tento filtr z aktivního uhlíku pohlcuje
nepříjemné pachy a udržuje ty nejlepší
chutě a vůně všech potravin uložených v
chladicím oddílu.
Při dodání spotřebiče se filtr nachází v
plastovém sáčku.
K instalaci filtru do spotřebiče:
1. Sejměte kryt filtru.
2. Vyjměte filtr z plastového sáčku.
3. Vložte filtr do štěrbiny na zadní
straně spotřebiče.
4. Nasaďte kryt filtru.
ČESKY
11
Nejlepší účinnosti filtru dosáhnete jeho
výměnou každých šest měsíců. Nové
aktivní filtry lze zakoupit u vašeho
místního prodejce nebo přes webovou
stránku. Číslo dílu je vytištěno na
plastovém sáčku.
POZOR!
Ujistěte se, že je kryt filtru
vždy zavřený, aby filtr
fungoval správně.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Rozmrazování
Tento spotřebič je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách. Zajišťuje to
nepřetržitá cirkulace chladného vzduchu
uvnitř oddílu automaticky řízeným
ventilátorem. Rozmrazená voda vytéká
žlábkem do speciální nádoby na zadní
straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
12
www.electrolux.com
6.4 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna optická či
zvuková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je je‐
ště příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
ČESKY
13
Problém
Možná příčina
Řešení
Po stisknutí FastFreeze
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí
okamžitě.
Toto je normální jev, který Kompresor se po určité době
nepředstavuje poruchu
spustí.
spotřebiče.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní stě‐
ho otvoru.
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo ShoppingMo‐
de.
Ručně vypněte funkci FastF‐
reeze nebo ShoppingMode,
či případně vyčkejte s nasta‐
vováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje au‐
tomaticky. Viz „Funkce
FastFreeze nebo Shopping‐
Mode“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Boční panely spotřebiče
jsou teplé.
Jedná se o běžný stav,
který je způsoben provo‐
zem výměníku tepla.
Na zadní stěně chladničky Dveře byly otvírány příliš
je příliš mnoho kondenzo‐ často.
vané vody.
Když je okolní teplota vyšší
než 38 °C, mezi každou stra‐
nou spotřebiče a okolním ná‐
bytkem musí být prostor ale‐
spoň 30 mm.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
14
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Dveře nelze snadno
otevřít.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
EN3390MOX 925070749,
925070799
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
253
Užitný objem v litrech, chladnička
192
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
298
Užitný objem v litrech, mraznička
91
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
15
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
ČESKY
15
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ano
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ano
Doba skladování při vypnutí v hodinách
20
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
43
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
8.2 Další technické údaje
Výška
1845 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
16
www.electrolux.com
CONTENTS
1. SAFETY INFORMATION..................................................................................16
2. SAFETY INSTRUCTIONS................................................................................18
3. INSTALLATION................................................................................................ 20
4. CONTROL PANEL........................................................................................... 21
5. DAILY USE....................................................................................................... 23
6. CARE AND CLEANING....................................................................................24
7. TROUBLESHOOTING......................................................................................25
8. TECHNICAL DATA...........................................................................................28
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that
brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and
stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can
be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com/webselfservice
Register your product for better service:
www.registerelectrolux.com
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the
following data available: Model, PNC, Serial Number.
The information can be found on the rating plate.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
1.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the
result of incorrect installation or usage. Always keep the
ENGLISH
17
instructions in a safe and accessible location for future
reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a
safe way and understand the hazards involved.
This appliance may be used by children between 3
and 8 years of age and persons with very extensive
and complex disabilities, if they have been properly
instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept
away from the appliance unless continuously
supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user
maintenance of the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of
it appropriately.
1.2 General Safety
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household
and similar applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and
other residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the
appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting process, other than
those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
WARNING: Do not use electrical appliances inside the
food storage compartments of the appliance, unless
they are of the type recommended by the
manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol
cans with a flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its Authorised Service Centre or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must
install this appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged
appliance.
Follow the installation instructions
supplied with the appliance.
Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
Make sure the air can circulate
around the appliance.
At first installation or after reversing
the door wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the power
supply. This is to allow the oil to flow
back in the compressor.
Before carrying out any operations on
the appliance (e.g. reversing the
door), remove the plug from the
power socket.
Do not install the appliance close to
radiators or cookers, ovens or hobs.
Do not expose the appliance to the
rain.
Do not install the appliance where
there is direct sunlight.
•
•
Do not install this appliance in areas
that are too humid or too cold.
When you move the appliance, lift it
by the front edge to avoid scratching
the floor.
2.2 Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electric
shock.
WARNING!
When positioning the
appliance, ensure the supply
cord is not trapped or
damaged.
WARNING!
Do not use multi-plug
adapters and extension
cables.
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
Always use a correctly installed
shockproof socket.
Make sure not to cause damage to
the electrical components (e.g. mains
ENGLISH
•
•
•
plug, mains cable, compressor).
Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the
electrical components.
The mains cable must stay below the
level of the mains plug.
Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
2.3 Use
•
•
2.4 Internal lighting
WARNING!
Risk of electric shock.
•
WARNING!
Risk of injury or damage to
the appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not change the specification of this
appliance.
Do not put electrical appliances (e.g.
ice cream makers) in the appliance
unless they are stated applicable by
the manufacturer.
If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in the
room. Ventilate the room.
Do not let hot items to touch the
plastic parts of the appliance.
Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create
pressure on the drink container.
Do not store flammable gas and liquid
in the appliance.
Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
Do not touch the compressor or the
condenser. They are hot.
Do not remove or touch items from
the freezer compartment if your hands
are wet or damp.
Do not freeze again food that has
been thawed.
The type of lamp used for this
appliance is for household appliances
only. Do not use it for house lighting.
2.5 Care and cleaning
WARNING!
Risk of injury, burns, electric
shock or fire.
The appliance contains flammable
gas, isobutane (R600a), a natural gas
with a high level of environmental
compatibility. Be careful not to cause
damage to the refrigerant circuit
containing isobutane.
19
Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
Wrap the food in any food contact
material before putting it in the freezer
compartment.
•
•
Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
This appliance contains hydrocarbons
in the cooling unit. Only a qualified
person must do the maintenance and
the recharging of the unit.
Regularly examine the drain of the
appliance and if necessary, clean it. If
the drain is blocked, defrosted water
collects in the bottom of the
appliance.
2.6 Service
•
•
To repair the appliance contact the
Authorised Service Centre.
Use original spare parts only.
2.7 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
•
•
•
•
•
Disconnect the appliance from the
mains supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children
and pets to be closed inside of the
appliance.
The refrigerant circuit and the
insulation materials of this appliance
are ozone-friendly.
The insulation foam contains
flammable gas. Contact your
20
www.electrolux.com
municipal authority for information on
how to discard the appliance
correctly.
•
Do not cause damage to the part of
the cooling unit that is near the heat
exchanger.
3. INSTALLATION
100 mm
min
WARNING!
Refer to Safety chapters.
3.1 Positioning
This appliance can be installed in a dry,
well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate
class indicated on the rating plate of the
appliance:
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
20 mm
Climate Ambient temperature
class
SN
CAUTION!
In order to guarantee proper
functioning in ambient
temperature above 38°C, it
is advised to have a 30mm
separation between the
sides of the appliance and
surrounding furniture.
3.2 Location
It must be possible to
disconnect the appliance
from the mains power
supply. The plug must
therefore be easily
accessible after installation.
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as
radiators, boilers, direct sunlight etc.
Ensure that air can circulate freely
around the back of the cabinet. To
ensure best performance, if the
appliance is positioned below an
overhanging wall unit, the minimum
distance between the top of the cabinet
and the wall unit must be at least
100mm. Ideally, however, the appliance
should not be positioned below
overhanging wall units. One or more
adjustable feet at the base of the cabinet
ensure that the appliance stands level.
B
A
3.3 Levelling
When placing the appliance ensure that
it stands level. This can be achieved by
two adjustable feet at the bottom in front.
3.4 Electrical connection
•
Before plugging in, ensure that the
voltage and frequency shown on the
rating plate correspond to your
domestic power supply.
ENGLISH
•
•
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the
domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with
current regulations, consulting a
qualified electrician.
The manufacturer declines all
responsibility if the above safety
precautions are not observed.
•
21
This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
3.5 Door reversibility
If you want to change the opening
direction of the door, contact the nearest
Authorised Service Centre. The
Authorised Service specialist will reverse
the door swing at your cost.
4. CONTROL PANEL
1
2
3
4
1 Temperature scale
2 NaturaFresh 0° icon
3 FastFreeze icon
4 Temperature key
4.1 Switching on
4.3 Temperature regulation
1. Plug the appliance into electrical
mains socket.
2. To turn on the appliance, touch the
temperature key until all LED
indicators light up.
To regulate the temperature, press the
temperature key. Every time the key is
pressed, the set temperature moves by 1
position and corresponding LED indicator
lights up. Press the temperature key
repeatedly until the required temperature
is selected. The setting will be fixed.
4.2 Switching off
1. To switch off the appliance press the
temperature key for 3 seconds.
All LED indicators turn off.
2. To disconnect the appliance from the
electrical supply, remove the mains
plug from the power socket.
Selection is progressive,
varying from +2°C to +8°C.
Coldest setting: +2°C.
Warmest setting: +8°C
Choose the setting keeping in mind that
the temperature inside the appliance
depends on:
• room temperature
22
www.electrolux.com
•
•
•
frequency of opening the door
quantity of food stored
appliance location.
until LED indicator lights up in one of the
following configurations:
1. to activate also FastFreeze function
4.4 Sleep mode of the display
After 30 seconds of no interaction with
the appliance, the display goes into the
sleep mode. Only LED indicator
corresponding to currently set
temperature illuminates in low light. All
other LED indicators are off. To
deactivate this mode press the
temperature key.
4.5 FastFreeze function
If you need to insert a large amount of
warm food into fridge compartment (for
example after doing the grocery
shopping) or rapidly decrease the
temperature in the freezer compartment
to freeze fresh food quickly, we suggest
activating FastFreeze function for proper
food storage.
2. most suitable for fish and meat
To activate this function press the
temperature key repeatedly until the LED
indicator next to FastFreeze icon lights
up. Also LED indicator corresponding to
+2° C illuminates.
This function stops
automatically after 52 hours.
When the function
deactivates, the previous
temperature setting is
restored.
You can deactivate this
function at any time by
pressing the temperature
key and choosing a new
temperature setting.
This function corresponds
both to fridge and freezer
compartment.
4.6 Setting temperature to 0°C
in NaturaFresh 0° compartment
In order to set the temperature close to
0° C in NaturaFresh 0° compartment
press the temperature key repeatedly
3. most suitable for fresh food other
than fish and meat
ENGLISH
If you set the temperature to 5° C or
higher, the temperature inside
NaturaFresh 0° compartment will be
higher than 3° C.
4.7 Door open indicator
If the door has been left open for
approximately 5 minutes, the door open
23
indicator activates. The LED indicator of
the currently set temperature flashes.
You can deactivate this
indicator by closing the door
or by pressing the
temperature key.
5. DAILY USE
5.1 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the
FastFreeze function at least 24 hours
before placing the food to be frozen in
the freezer compartment.
Place the fresh food to be frozen in the
bottom compartment.
The maximum amount of food that can
be frozen in 24 hours is specified on the
rating plate, a label located on the
inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours:
during this period do not add other food
to be frozen.
When the freezing process is completed,
return to the required temperature (see
"FastFreeze Function").
In this condition, the
refrigerator compartment
temperature might drop
below 0°C. If this occurs
reset the temperature
regulator to a warmer
setting.
In the event of accidental
defrosting, for example due
to a power failure, if the
power has been off for
longer that the value shown
in the technical data chart
under "Rising time", the
defrosted food must be
consumed quickly or cooked
immediately and then refrozen (after cooling).
5.3 Storing food in a fridge
compartment
Cover or wrap the food, particularly if it
has a strong flavour.
Position the food so that air can circulate
freely around it.
Keep the food on all shelves no closer
than 20 mm from the rear wall and 15
mm from the door.
5.4 NaturaFresh 0°
compartment
5.2 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products in
the compartment let the appliance run at
least 2 hours with the FastFreeze
function turned on.
If large quantities of food are to be
stored, remove all drawers from
appliance and place food on glass shelf
to obtain the best performance.
This compartment is suitable for storing
fresh food like fish, meat, seafood,
because it provides the best storage
temperature. The temperature is lower
here than in the rest of the fridge.
24
www.electrolux.com
To lower the temperature in the
compartment to 0° C refer to a respective
section in 'Control Panel' chapter.
and aroma for all the food stored in the
refrigerator compartment.
5.5 Temperature indicator
To install the filter in the appliance:
For proper storage of food the
refrigerator is equipped with the
temperature indicator. The symbol on the
side wall of the appliance indicates the
coldest area in the refrigerator.
If OK is displayed (A), put fresh food into
area indicated by symbol, if not (B),
adjust the temperature controller to a
colder setting and wait 12 hours before
checking the temperature indicator
again.
A
OK
B
OK
After putting fresh food into
the appliance or after
opening the door repeatedly
or for a long period, it is
normal for the indicator not
to show OK. Wait at least 12
hours before readjusting the
temperature controller.
On delivery the filter is in a plastic bag.
1. Take off the filter cover.
2. Take out the filter from the plastic
bag.
3. Insert the filter in the slot in the rear
wall of the appliance.
4. Put on the filter cover.
5.6 MULTIFLOW
The refrigerator compartment is
equipped with a device that allows rapid
cooling of food and keeps a more
uniform temperature in the compartment.
This device activates automatically when
needed, for example when the
temperature inside the appliance is high.
5.7 TASTEGUARD filter
This active carbon filter absorbs bad
odours and maintains the best flavour
6. CARE AND CLEANING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
CAUTION!
Make sure that the filter
cover is always closed so
that the filter functions
correctly.
To get the best performance the filter
should be changed once every 6 months.
New active filter can be purchased from
your local dealer or through the website.
The part number is printed on the plastic
bag.
ENGLISH
25
6.1 Cleaning the interior
6.3 Defrosting
Before using the appliance for the first
time, the interior and all internal
accessories should be washed with
lukewarm water and some neutral soap
to remove the typical smell of a brandnew product, then dried thoroughly.
Your appliance is frost free. This means
that there is no build up of frost when it is
in operation, neither on the internal walls
nor on the foods. The absence of frost is
due to the continuous circulation of cold
air inside the compartment, driven by an
automatically controlled fan. The defrost
water drains out through a trough into a
special container at the back of the
appliance, over the motor compressor,
where it evaporates.
CAUTION!
Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine
or oil-based cleaners as they
will damage the finish.
6.2 Periodic cleaning
CAUTION!
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables
inside the appliance.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and
dripping onto the food inside.
CAUTION!
Do not damage the cooling
system.
The equipment has to be cleaned
regularly:
1. Clean the inside and accessories
with lukewarm water and some
neutral soap.
2. Regularly check the door seals and
wipe them clean to ensure they are
clean and free from debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser
and the compressor at the back of
the appliance with a brush.
This will improve the performance of
the appliance and save electricity
consumption.
6.4 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from
electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all
accessories.
4. Leave the door/doors open to
prevent unpleasant smells.
7. TROUBLESHOOTING
WARNING!
Refer to Safety chapters.
7.1 What to do if...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not sup‐
ported properly.
Check if the appliance
stands stable.
26
www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
Audible or visual alarm is
on.
The cabinet has been re‐
cently switched on or the
temperature is still too
high.
Refer to "Door Open Alarm/
Indicator" or "High Tempera‐
ture Alarm/Indicator".
The temperature in the
appliance is too high.
Refer to "Door Open Alarm/
Indicator" or "High Tempera‐
ture Alarm/Indicator".
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by
mode.
Close and open the door.
The lamp does not work.
The lamp is defective.
Contact the nearest Author‐
ised Service Centre.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
Temperature is set incor‐
rectly.
Refer to "Operation"/"Control
Panel" chapter.
Many food products were
put in at the same time.
Wait a few hours and then
check the temperature
again.
The room temperature is
too high.
Refer to climate class chart
on the rating plate.
Food products placed in
the appliance were too
warm.
Allow food products to cool
to room temperature before
storing.
The FastFreeze function
is switched on.
Refer to "FastFreeze func‐
tion".
The compressor does not
start immediately after
pressing the FastFreeze
or after changing the tem‐
perature.
This is normal, no error
has occurred.
The compressor starts after
some time.
Water flows inside the re‐
frigerator.
The water outlet is clog‐
ged.
Clean the water outlet.
Food products prevent
water from flowing into
the water collector.
Make sure that food prod‐
ucts do not touch the rear
plate.
The melting water outlet
is not connected to the
evaporative tray above
the compressor.
Attach the melting water out‐
let to the evaporative tray.
The compressor operates
continually.
Water flows on the floor.
ENGLISH
27
Problem
Possible cause
Solution
Temperature cannot be
set.
The FastFreeze or Shop‐
pingMode function is
switched on.
Switch off FastFreeze or
ShoppingMode manually, or
wait until the function resets
automatically to set the tem‐
perature. Refer to "Fast‐
Freeze or ShoppingMode
function".
The temperature in the
appliance is too low/too
high.
The temperature regulator Set a higher/lower tempera‐
is not set correctly.
ture.
The food products tem‐
perature is too high.
Let the food products tem‐
perature decrease to room
temperature before storage.
Many food products were
stored at the same time.
Store less food products at
the same time.
The FastFreeze function
is switched on.
Refer to "FastFreeze func‐
tion".
Side panels of the appli‐
ance are warm.
This is a normal state
caused by operation of
the heat exchanger.
Make sure that there is at
least 30 mm of space be‐
tween each side of the appli‐
ance and the surrounding
furniture when the ambient
temperature exceeds 38°C.
There is too much con‐
densed water on the rear
wall of the refrigerator.
Door was opened too fre‐
quently.
Open the door only when
necessary.
Door was not closed com‐ Make sure the door is closed
pletely.
completely.
Stored food was not
wrapped.
Door does not open easi‐
ly.
Wrap food in suitable pack‐
aging before storing it in the
appliance.
You attempted to re-open Wait a few seconds between
the door immediately after closing and re-opening of the
closing.
door.
If the advice does not lead to
the desired result, contact
the nearest Authorised
Service Centre.
7.2 Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the
lighting device. Contact your Authorised
Service Centre.
28
www.electrolux.com
8. TECHNICAL DATA
8.1 Product information sheet
Trade Mark
Electrolux
Model
EN3390MOX 925070749,
925070799
Category
7. Refrigerator-freezer
Energy efficiency class
A++
Energy consumption in kWh per year, based on 253
standard test results for 24 hours. The actual en‐
ergy consumption will depend on how the appli‐
ance is used and where it is located
Storage volume in litres, Fridge
192
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
298
Storage volume in litres, Freezer
91
Storage volume in litres, Chiller
15
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest
storage volume (l)
****
Design temperature of other compartments > 14
°C (°C), if any
-
Frost free (Y/N), Fridge
Yes
Frost free (Y/N), Freezer
Yes
Power cut safe in h
20
Freezing capacity in kg/24h
4
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appli‐
ance is intended to be used, in °C
10
Highest ambient temperature at which this appli‐
ance is intended to be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
43
Built in appliance Y/N
No
This appliance is intended to be used exclusively No
for the storage of wine Y/N
ENGLISH
8.2 Additional technical data
Height
1845 mm
Width
595 mm
Depth
647 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
29
The technical information is situated in
the rating plate, on the external or
internal side of the appliance and on the
energy label.
9. ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol .
Put the packaging in relevant containers
to recycle it. Help protect the
environment and human health by
recycling waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose of
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
30
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 30
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 32
3. INSTALACJA.................................................................................................... 34
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................36
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 38
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 40
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 41
8. DANE TECHNICZNE........................................................................................43
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
POLSKI
31
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
32
www.electrolux.com
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
•
•
•
•
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
POLSKI
•
•
•
•
•
•
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
•
•
•
33
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
•
•
2.6 Serwis
•
•
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
•
•
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
POLSKI
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
3.2 Umiejscowienie
Należy zapewnić możliwość
odłączenia urządzenia od
źródła zasilania. Dlatego po
zainstalowaniu urządzenia
musi być łatwy dostęp do
wtyczki.
UWAGA!
Aby zapewnić prawidłowe
działanie urządzenia w
temperaturze otoczenia
wyższej niż 38°C, zaleca się
zapewnienie 30 mm
przestrzeni między bokami
urządzenia a meblami.
3.3 Poziomowanie
Urządzenie należy właściwie
wypoziomować podczas ustawiania.
Służą do tego dwie regulowane nóżki z
przodu urządzenia.
3.4 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
100 mm
min
Urządzenie należy zainstalować z dala
od źródeł ciepła, jak grzejniki, kotły,
bezpośrednie promienie słoneczne itp.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia. Aby
zapewnić optymalną wydajność
urządzenia zainstalowanego pod
wiszącą szafką, odległość między jego
górną powierzchnią a szafką musi
wynosić co najmniej 100 mm. Najlepiej
jednak nie ustawiać urządzenia pod
wiszącymi szafkami. Urządzenie można
wypoziomować za pomocą jednej lub
większej liczby regulowanych nóżek
znajdujących się w jego podstawie.
20 mm
A
B
35
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
36
www.electrolux.com
3.5 Zmiana kierunku otwierania
drzwi
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany kierunku
otwierania drzwi, należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Specjalista serwisowy
odpłatnie zmieni kierunek otwierania
drzwi.
4. PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
1 Skala temperatury
2 Symbol NaturaFresh 0°
3 Symbol FastFreeze
4 Przycisk temperatury
4.1 Włączanie
spowoduje zmianę ustawienia
temperatury o 1 pozycję oraz
zaświecenie odpowiedniego wskaźnika
LED. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk
temperatury, aż do wybrania żądanego
ustawienia. Wybrane ustawienie zostanie
zapisane.
1. Podłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego urządzenia do gniazda
elektrycznego.
2. Aby włączyć urządzenie, należy
dotknąć i przytrzymać przycisk
temperatury, aż zaświecą się
wszystkie wskaźniki LED.
4.2 Wyłączanie
1. Aby wyłączyć urządzenie, należy
nacisnąć przycisk temperatury i
przytrzymać go przez 3 sekundy.
Wszystkie wskaźniki LED zgasną.
2. Aby odłączyć urządzenie od zasilania
elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę
z gniazda zasilającego.
4.3 Regulacja temperatury
Aby zmienić temperaturę, należy
nacisnąć przycisk temperatury.
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
Wybór jest progresywny, od
+2°C do +8°C.
Najniższa temperatura:
+2°C.
Najwyższa temperatura:
+8°C
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• częstotliwości otwierania drzwi
• ilości przechowywanej żywności
• miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
POLSKI
4.4 Tryb uśpienia wyświetlacza
Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostaną
wykonane żadne czynności, wyświetlacz
przejdzie w tryb uśpienia. Jedynie
wskaźnik LED odpowiadający aktualnie
ustawionej temperaturze będzie świecił
słaby światłem. Wszystkie pozostałe
wskaźniki LED zostaną wyłączone. Aby
wyłączyć ten tryb, należy nacisnąć
przycisk temperatury.
37
wskaźnik LED zaświeci się w jednej z
poniższych konfiguracji:
1. aby włączyć także funkcję
FastFreeze
4.5 Funkcja FastFreeze
Jeśli zachodzi konieczność umieszczenia
w komorze chłodziarki większej ilości
ciepłych produktów spożywczych (np. po
zrobieniu zakupów) lub szybkiego
obniżenia temperatury w komorze
zamrażarki w celu szybkiego zamrożenia
produktów, zaleca się uruchomienie
funkcji FastFreeze w celu zapewnienia
odpowiednich warunków
przechowywania żywności.
2. przeznaczona głównie do mięsa i ryb
Aby włączyć tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć przycisk
temperatury, aż zaświeci się wskaźnik
LED obok symbolu FastFreeze. Zaświeci
się również wskaźnik LED
odpowiadający wartości +2°C.
Funkcja wyłączy się
automatycznie po 52
godzinach. Gdy funkcja
wyłączy się, zostanie
przywrócone poprzednie
ustawienie temperatury.
Funkcję tę można wyłączyć
w dowolnym czasie,
naciskając w tym celu
przycisk temperatury i
wybierając nowe ustawienie
temperatury.
Działanie funkcji obejmuje
komory chłodziarki i
zamrażarki.
4.6 Ustawianie temperatury 0°C
w komorze NaturaFresh 0°
Aby ustawić temperaturę ok. 0°C w
komorze NaturaFresh 0°, należy
naciskać przycisk temperatury, aż
3. przeznaczona głównie do świeżej
żywności innej niż ryby i mięso
38
www.electrolux.com
Po ustawieniu temperatury 5°C lub
wyższej temperatura wewnątrz komory
NaturaFresh 0° będzie wynosić powyżej
3°C.
drzwi. Wskaźnik LED aktualnie
ustawionej temperatury zacznie migać.
Wskaźnik można wyłączyć
zamykając drzwi lub
naciskając przycisk
temperatury.
4.7 Wskaźnik otworzenia drzwi
Jeśli drzwi będą otworzone przez około 5
minut, włączy się wskaźnik otworzenia
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
5.1 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności,
należy włączyć funkcję FastFreeze co
najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić żywność do zamrożenia w
dolnej komorze.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania
należy powrócić do żądanej temperatury
(patrz „Funkcja FastFreeze”).
W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść
poniżej 0°C. Jeśli tak się
stanie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.
5.2 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z włączona
funkcją FastFreeze.
Aby uzyskać najlepszą wydajność
urządzenia przy przechowywaniu dużej
ilości żywności, należy wyjąć z
urządzenia wszystkie szuflady i umieścić
żywność na szklanej półce.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli
urządzenie było wyłączone
przez czas dłuższy niż
podany w tabeli z danymi
technicznymi, w punkcie
„Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je
obróbce termicznej, a
następnie ponownie
zamrozić (po ostudzeniu).
5.3 Przechowywanie żywności
w komorze chłodziarki
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które wydzielają
mocny zapach.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza
wokół artykułów spożywczych.
Żywność przechowywana na półkach nie
powinna znajdować się bliżej niż 20 mm
od tylnej ścianki i 15 mm od drzwi
urządzenia.
POLSKI
5.4 Komora NaturaFresh 0°
39
5.6 MULTIFLOW
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Urządzenie włącza się samoczynnie w
razie potrzeby, np. gdy temperatura
wewnątrz urządzenia jest za wysoka.
Komora jest przeznaczona do
przechowywania świeżej żywności, takiej
jak ryby, mięso i owoce morza, ponieważ
zapewnia najlepsze warunki
przechowywania. Temperatura jest
niższa niż w pozostałych częściach
chłodziarki.
5.7 TASTEGUARD Filtr
Filtr zawiera węgiel aktywny
pochłaniający nieprzyjemne zapachy
oraz zachowujący najcenniejsze
właściwości żywności przechowywanej w
komorze chłodziarki.
Aby obniżyć temperaturę w komorze do
0°C, patrz odpowiedni rozdział w części
„Panel sterowania”.
Filtr jest dostarczany w plastikowej
torebce.
5.5 Wskaźnik temperatury
1. Zdjąć osłonę filtra.
Instalacja filtra w urządzeniu:
Chłodziarkę wyposażono we wskaźnik
temperatury ułatwiający prawidłowe
przechowywanie żywności. Symbol na
bocznej ściance urządzenia wskazuje
najchłodniejsze miejsce w chłodziarce.
Jeśli wyświetla się wskazanie OK (A),
można umieścić żywność w obszarze
oznaczonym symbolem, jeśli nie (B),
należy obniżyć ustawienie temperatury i
odczekać 12 godzin przed ponownym
sprawdzeniem wskaźnika temperatury.
A
OK
B
OK
Po włożeniu do urządzenia
świeżej żywności lub
wielokrotnym otwieraniu
drzwi na dłuższy czas
normalnym zjawiskiem jest
zniknięcie wskazania OK. W
takiej sytuacji należy
wstrzymać się co najmniej
12 godzin z regulacją
temperatury.
2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.
3. Wsunąć filtr w prowadnice na tylnej
ściance urządzenia.
4. Założyć osłonę filtra.
40
www.electrolux.com
UWAGA!
Upewnić się, że osłona filtra
jest zawsze zamknięta, co
zapewni jego prawidłowe
działanie.
W celu zapewnienia optymalnej
skuteczności działania filtr należy
wymieniać co 6 miesięcy. Nowy filtr z
węgla aktywnego można zakupić u
miejscowego sprzedawcy lub na stronie
internetowej. Numer części jest
wydrukowany na woreczku foliowym.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
6.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
6.3 Odszranianie
Jest to urządzenie typu bezszronowego.
Oznacza to, że podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności. Szron nie osadza się dzięki
ciągłej cyrkulacji zimnego powietrza
wewnątrz komory, którą wywołuje
automatycznie sterowany wentylator.
Woda z rozpuszczonego szronu spływa
rynienką do specjalnego pojemnika
znajdującego się z tyłu urządzenia nad
sprężarką, skąd następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
6.4 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
POLSKI
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
41
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi stabil‐ Sprawdzić, czy urządzenie
nie.
jest wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy
lub świetlny.
Urządzenie niedawno
Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐
włączono lub temperatura rzonych drzwi” lub „Alarm/
jest wciąż za wysoka.
wskaźnik wysokiej tempera‐
tury”.
Temperatura w urządze‐
niu jest za wysoka.
Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐
rzonych drzwi” lub „Alarm/
wskaźnik wysokiej tempera‐
tury”.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
Nie ustawiono prawidłowo Patrz rozdział „Eksploatacja”
temperatury.
lub „Panel sterowania”.
Włożono na raz zbyt wiele Odczekać kilka godzin i po‐
produktów do przechowa‐ nownie sprawdzić tempera‐
nia.
turę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Włączona jest funkcja
FastFreeze.
Patrz „Funkcja FastFreeze”.
42
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu FastFreeze lub
zmianie ustawienia tem‐
peratury.
Jest to normalne zjawi‐
Sprężarka uruchamia się po
sko, które nie oznacza us‐ pewnym czasie.
terki.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połą‐
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
Rozwiązanie
Nie można ustawić tempe‐ Włączona jest funkcja
Wyłączyć funkcję FastFree‐
ratury.
FastFreeze lub Shopping‐ ze lub ShoppingMode ręcz‐
Mode.
nie albo zaczekać, aż funk‐
cja wyłączy się automatycz‐
nie i ustawić temperaturę.
Patrz „Funkcja FastFreeze
lub ShoppingMode”.
Temperatura w urządze‐
niu jest za niska lub za
wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo Ustawić wyższą/niższą tem‐
regulatora temperatury.
peraturę.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Włożono na raz zbyt wiele Ograniczyć liczbę produktów
produktów do przechowa‐ wkładanych jednocześnie do
nia.
przechowania.
Włączona jest funkcja
FastFreeze.
Boczne ścianki urządze‐
nia są ciepłe.
Patrz „Funkcja FastFreeze”.
Jest to normalne zjawisko Gdy temperatura otoczenia
spowodowane działaniem przekracza 38°C, odległość
wymiennika ciepła.
między obudową urządzenia
a przylegającymi meblami
powinna wynosić co najmniej
30 mm.
POLSKI
43
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Na tylnej ścianie chło‐
dziarki zbiera się za dużo
skroplin.
Drzwi otwierano za częs‐
to.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Nie opakowano produk‐
tów spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządze‐
niu.
Próbowano otworzyć
drzwi zaraz po ich za‐
mknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
Drzwi stawiają opór przy
otwieraniu.
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
7.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
8. DANE TECHNICZNE
8.1 Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
Electrolux
Model
EN3390MOX 925070749,
925070799
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wy‐ 253
ników testu przeprowadzonego w normalnych
warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użytkowania
urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
192
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
44
www.electrolux.com
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
298
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
91
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
15
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o
największej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” >
14 °C (°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Tak
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Tak
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania,
godzin
20
Zdolność zamrażania w kg/24 h
4
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urzą‐
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urzą‐ 43
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)
re1 pW
43
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przecho‐ Nie
wywania wina T/N
8.2 Dodatkowe dane
techniczne
Wysokość
1845 mm
Szerokość
595 mm
Głębokość
647 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
POLSKI
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
45
46
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................46
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 48
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................50
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................52
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 54
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................55
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 56
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 59
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
47
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
49
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
50
www.electrolux.com
•
•
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
3.2 Umiestnenie
Musí byť možné odpojiť
spotrebič od prívodu
sieťového napätia. Zástrčka
preto bude musieť byť po
inštalácii prístupná.
Spotrebič by mal byť nainštalovaný v
dostatočnej vzdialenosti od tepelných
zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače
vody, priame slnečné svetlo a pod.
Dbajte na to, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Ak je spotrebič umiestnený pod
presahujúcou nástennou skrinkou, v
záujme optimálneho výkonu musí byť
vzdialenosť medzi spotrebičom a
nástennou skrinkou aspoň 100 mm.
Ideálnym riešením však je
neumiestňovať spotrebič pod
presahujúcu nástennú skrinku. Jedna
alebo viaceré nastaviteľné nožičky
spotrebiča zaručujú vyrovnanie
spotrebiča do vodorovnej polohy.
SLOVENSKY
100 mm
min
3.4 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
B
20 mm
A
51
•
UPOZORNENIE!
Aby bola zabezpečená
správna funkčnosť
spotrebiča pri teplotách
okolia nad 38 ºC,
odporúčame vám ponechať
medzi bočnými stenami
spotrebiča a okolitým
nábytkom medzeru 30 mm.
3.3 Vyrovnanie do vodorovnej
polohy
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to,
aby bol vyrovnaný do vodorovnej polohy.
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
zabezpečte pomocou dvoch
nastaviteľných nožičiek vpredu v dolnej
časti spotrebiča.
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
3.5 Obojstrannosť dverí
Ak chcete zmeniť smer otvárania dverí,
obráťte sa na najbližšie autorizované
servisné stredisko. Zmenu smeru
otvárania dverí vykoná pracovník
servisného strediska za poplatok.
52
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
1 Teplotný rozsah
2 Ikona NaturaFresh 0°
3 Ikona FastFreeze
4.1 Zapnutie
1. Spotrebič zapojte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Ak chcete spotrebič zapnúť, dotknite
sa tlačidla teploty, až kým sa
nerozsvietia všetky ukazovatele LED.
4.2 Vypnutie
1. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla
teploty na 3 sekundy.
Všetky ukazovatele LED zhasnú.
2. Ak chcete spotrebič odpojiť od
elektrickej siete, odpojte zástrčku
spotrebiča zo sieťovej zásuvky.
4.3 Regulácia teploty
Ak chcete regulovať teplotu, stlačte
tlačidlo teploty. Vždy, keď tlačidlo
stlačíte, nastavená teplota sa posunie o
1 pozíciu a rozsvieti sa príslušný
ukazovateľ LED. Opakovane stláčajte
tlačidlo, až kým nenastavíte požadovanú
teplotu. Nastavenie sa uloží.
4 Tlačidlo teploty
Teplota sa mení postupne v
škále od +2 °C do +8 °C.
Najchladnejšie nastavenie:
+2 °C.
Najteplejšie nastavenie: +8
°C
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
• izbovej teploty,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
4.4 Režim spánku displeja
Po 30 sekundách nečinnosti spotrebiča
sa displej prepne do režimu spánku.
Svieti len ukazovateľ LED, ktorý
zodpovedá aktuálnemu nastaveniu
teploty, a to slabým svetlom. Všetky
ostatné ukazovatele LED sú zhasnuté.
Ak chcete tento režim vypnúť, stlačte
tlačidlo teploty.
4.5 Funkcia FastFreeze
Ak potrebujete do chladiaceho priestoru
vložiť veľké množstvo teplých potravín
(napr. po veľkom nákupe) alebo rýchlo
SLOVENSKY
znížiť teplotu v mraziacom priestore na
rýchle zmrazenie čerstvých potravín,
odporúčame vám pre správne
uskladnenie potravín zapnúť funkciu
FastFreeze.
53
2. najvhodnejšia na ryby a mäso
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ LED vedľa
ikony FastFreeze. Rozsvieti sa aj
ukazovateľ LED zodpovedajúci teplote
+2 °C.
Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách. Po
vypnutí funkcie sa obnoví
predchádzajúce nastavenie
teploty.
Túto funkciu môžete vypnúť
kedykoľvek stlačením
tlačidla teploty a zvolením
nového nastavenia teploty.
3. najvhodnejšia pre čerstvé potraviny
iné než ryby a mäso
Táto funkcia sa týka
chladiaceho aj mraziaceho
priestoru.
4.6 Nastavenie teploty na 0 °C
v priečinku NaturaFresh 0°
Aby ste znížili teplotu na hodnotu okolo 0
°C v priečinku NaturaFresh 0°,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ LED v jednej z
nasledovných konfigurácií:
1. aj na zapnutie funkcie FastFreeze
Ak nastavíte teplotu na 5 °C alebo
vyššiu, teplota vnútri priečinka
NaturaFresh 0° bude vyššia ako 3 °C.
4.7 Ukazovateľ otvorených
dvierok
Ukazovateľ otvorených dvierok sa zapne,
ak necháte dvierka otvorené asi 5 minút.
Ukazovateľ LED aktuálne nastavenej
teploty bliká.
Tento ukazovateľ môžete
vypnúť zatvorením dvierok
alebo stlačením tlačidla
teploty.
54
www.electrolux.com
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
5.1 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FastFreeze najmenej 24
hodín pred vložením potravín určených
na zmrazenie do mraziaceho priestoru.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
vložte do dolnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
Po 24 hodinách, keď sa skončí
zmrazovanie, znova nastavte
požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFastFreeze").
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
na regulátore teploty vyššiu
teplotu.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
čas trvania výpadku energie
bol dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
5.3 Skladovanie potravín v
chladiacom priestore
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie
menej ako 20 mm od zadnej steny a 15
mm od dverí.
5.4 Priečinok NaturaFresh 0°
5.2 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou FastFreeze.
Ak potrebujete uložiť veľké množstvo
potravín, v záujme najlepšej účinnosti
vyberte zo spotrebiča všetky zásuvky a
potraviny položte na sklenené police.
Tento priečinok je vhodný na
uskladnenie čerstvých potravín, ako sú
ryby, mäso a morské plody, pretože
udržiava optimálnu skladovaciu teplotu.
Teplota je nižšia ako vo zvyšnej časti
chladničky.
Aby ste znížili teplotu v priečinku na 0
°C, pozrite si príslušnú časť v kapitole
„Ovládací panel”.
5.5 Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania
potravín je chladnička vybavená
ukazovateľom teploty. Symbol na bočnej
SLOVENSKY
stene spotrebiča indikuje najchladnejšiu
oblasť v chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje
(B), nastavte ovládač teploty na nižšiu
teplotu a počkajte 12 hodín. Až potom
znovu skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
Hlásenie OK môže zmiznúť,
ak vložíte do spotrebiča
čerstvé potraviny alebo
opakovane otvárate dvierka
na dlhší čas. Je to normálne.
Počkajte minimálne 12 hodín
pred opätovným nastavením
ovládača teploty.
55
Nainštalovanie filtra do spotrebiča:
1. Odoberte kryt filtra.
2. Filter vyberte z plastového vrecka.
3. Filter vsuňte do štrbiny na zadnej
strane spotrebiča.
4. Nasaďte kryt filtra.
5.6 MULTIFLOW
Chladiaci priestor je vybavený
zariadením, ktoré umožňuje rýchle
chladenie potravín a jednotnejšiu teplotu
v chladničke.
Toto zariadenie sa zapne automaticky v
prípade potreby, napr. keď je spotreba
vnútri spotrebiča príliš vysoká.
5.7 TASTEGUARD Filter
Tento filter s aktívnym uhlím absorbuje
nepríjemné pachy a udržiava optimálnu
chuť a arómu všetkých potravín
uložených v chladiacom priestore.
Pri dodaní je filter v plastovom vrecku.
UPOZORNENIE!
Pre správnu funkciu filtra
dbajte na to, aby bol kryt
filtra vždy zatvorený.
V záujme najvyššej účinnosti treba filter
každých 6 mesiacov vymeniť. Nové filtre
s aktívnym uhlím si môžete kúpiť u
svojho predajcu alebo na webovej
stránke. Číslo dielu je vytlačené na
plastovom vrecku.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
56
www.electrolux.com
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
6.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách. Absencia
námrazy sa dosahuje nepretržitým
obehom studeného vzduchu v tomto
priestore, ktorý je poháňaný ventilátorom
s automatickou reguláciou. Odmrazená
voda odteká cez žliabok do osobitnej
nádoby na zadnej stene spotrebiča nad
motorom kompresora, z ktorej sa
odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
6.3 Rozmrazovanie
Váš spotrebič je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.4 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
SLOVENSKY
57
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Zapol sa zvukový alebo vi‐ Spotrebič ste zapli iba ne‐ Pozrite si časť „Alarm/
zuálny alarm.
dávno alebo teplota je
Ukazovateľ pri otvorených
ešte stále vysoká.
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Teplota v spotrebiči je prí‐ Pozrite si časť „Alarm/
liš vysoká.
Ukazovateľ pri otvorených
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádz‐
ka”/„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Potraviny vložené do spo‐ Pred vložením nechajte po‐
trebiča boli príliš teplé.
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení FastFree‐ porucha.
ze alebo po zmene teplo‐
ty.
Voda steká do chladiace‐
ho priestoru.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Upchaný odtokový kanálik Vyčistite odtokový kanálik.
na rozmrazenú vodu.
58
www.electrolux.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite
z rozmrazenej námrazy
k odparovacej miske.
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze alebo Shopping‐
Mode.
Funkciu FastFreeze alebo
ShoppingMode vypnite ma‐
nuálne alebo počkajte, kým
sa funkcia nevypne automa‐
ticky. Pozrite si časť „Funk‐
cia FastFreeze alebo Shop‐
pingMode“.
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo príliš
vysoká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Je to normálny stav spô‐
sobený prevádzkou vý‐
menníka tepla.
Keď teplota okolia prekročí
38 °C, uistite sa, že medzi
každou stranou spotrebiča a
okolitým nábytkom je mini‐
málne 30 mm odstup.
Bočné panely spotrebiča
sú teplé.
Na zadnej stene chladnič‐ Dvierka boli otvárané prí‐
ky je príliš veľa skonden‐
liš často.
zovanej vody.
Dvierka neboli úplne za‐
tvorené.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny ne‐ Potraviny pred uskladnením
boli zabalené.
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvo‐ Medzi zatvorením a opätov‐
riť dvierka ihneď po zatvo‐ ným otvorením dvierok po‐
rení.
čkajte niekoľko sekúnd.
SLOVENSKY
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
EN3390MOX 925070749,
925070799
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
253
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
192
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
298
Skladovací objem v litroch, Mraznička
91
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
15
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Áno
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Áno
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
20
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
59
60
www.electrolux.com
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
43
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
8.2 Dodatočné technické údaje
Výška
1845 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
647 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
61
62
www.electrolux.com
SLOVENSKY
63
280157867-A-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising