Electrolux | EN3390MOX | User manual | Electrolux EN3390MOX Brugermanual

Electrolux EN3390MOX Brugermanual
EN3390MOX
DA
FI
NO
SV
Køle-/fryseskab
Jääpakastin
Kombiskap
Kyl-frys
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
16
30
44
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. CONTROL PANEL............................................................................................. 7
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................9
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 10
7. FEJLFINDING...................................................................................................11
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 14
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
•
•
•
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
•
•
5
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
6
www.electrolux.com
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
•
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
100 mm
min
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
20 mm
Klima‐
klasse
FORSIGTIG!
Med henblik på at sikre
korrekt funktion i omgivende
temperaturer over 38 ºC
anbefales det at have et
mellemrum på 30 mm
mellem apparatets sider og
evt. omgivende møbler.
3.2 Placering
Det skal være muligt at
koble apparatet fra lysnettet.
Der skal derfor være let
adgang til stikket efter
installationen.
Apparatet bør placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring skabets bagside.
Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal der mindst være 100mm
mellem apparatets topplade og
overskabets underside. Så fungerer
apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet
dog ikke placeres under overskabe. En
eller flere justerbare fødder på bunden af
skabet sikrer, at apparatet står lige.
B
A
3.3 Nivellering
Ved opstillingen skal det sikres, at
apparatet er i vater. Det gøres med to
justeringsfødder i bunden, under
apparatets forkant.
3.4 Tilslutning, el
•
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
DANSK
•
•
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
•
7
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.5 Vending af dør
Kontakt det nærmeste autoriserede
servicecenter, hvis du ønsker at ændre
dørens åbningsretning. Electrolux
Service A/S vender dørsvinget om på din
regning.
4. CONTROL PANEL
1
2
3
4
1 Temperature scale
2 NaturaFresh 0° icon
3 FastFreeze icon
4 Temperature key
4.1 Aktivering
4.3 Indstilling af temperatur
1. Sæt stikket til apparatet i
stikkontakten.
2. Tænd for apparatet ved at røre ved
temperaturtasten, til alle LED-lamper
lyser.
Tryk på temperaturtasten for at justere
temperaturen. Hver gang der trykkes på
tasten, flytter den indstillede temperatur
sig 1 position, og den tilsvarende
kontrollampe lyser. Tryk gentagne gange
på temperaturtasten, indtil den ønskede
temperatur er valgt. Indstillingen vil blive
fast.
4.2 Deaktivering
1. Sluk for apparatet ved at trykke på
temperaturtasten i 3 sekunder.
Alle kontrollamper slukkes.
2. Tag stikket ud af kontakten for at
afbryde apparatet fra elforsyningen.
Valget er trinvist, fra +2 °C til
+8 °C.
Koldeste indstilling: +2°C.
Varmeste indstilling: +8°C
8
www.electrolux.com
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
indtil kontrollampen lyser i en af følgende
konfigurationer:
1. for også at aktivere FastFreezefunktion
4.4 Displayets dvaletilstand
Efter 30 sekunder uden interaktion med
apparatet skifter displayet til
dvaletilstand. Det er kun kontrollampen,
der svarer til den aktuelt indstillede
temperatur, som lyser svagt. Alle andre
kontrollamper slukkes. Tryk på
temperaturtasten for at deaktivere denne
tilstand.
4.5 FastFreeze-funktion
Hvis du har brug for at sætte en stor
mængde varm mad i køleskabet (f.eks.
efter du har handlet) eller hurtigt
reducere temperaturen i fryseren for at
nedfryse frisk mad hurtigt, anbefales det
at aktivere FastFreeze-funktionen for
korrekt opbevaring af mad.
2. mest velegnet til fisk og kød
For at aktivere denne funktion skal du
trykke gentagne gange på
temperaturtasten, indtil kontrollampen
ved siden af FastFreeze-ikonet lyser.
Kontrollampen for +2° C lyser også.
Funktionen standser
automatisk efter 52 timer.
Når funktionen deaktiveres,
gendannes den forrige
temperaturindstilling.
Du kan deaktivere denne
funktion når som helst ved at
trykke på temperaturtasten
og vælge en ny
temperaturindstilling.
Denne funktion svarer både
til køleskabet og fryseren.
4.6 Indstilling af temperatur til
0°C i NaturaFresh 0°-rum
For at indstille temperaturen tæt på 0° C i
NaturaFresh 0°-rummet skal du trykke
gentagne gange på temperaturtasten,
3. mest velegnet til andre friske
fødevarer end fisk og kød
DANSK
Hvis du indstiller temperaturen til 5° C
eller højere, vil temperaturen inden i
NaturaFresh 0°-rummet være højere end
3° C.
4.7 Lampe for åben dør
9
Kontrollampen for den aktuelt indstillede
temperatur blinker.
Du kan slukke for denne
lampe ved at lukke døren
eller ved at trykke på
temperaturtasten.
Hvis døren har stået åben i ca. 5
minutter, tændes lampen for åben dør.
5. DAGLIG BRUG
5.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FastFreeze-funktionen mindst 24
timer, før madvarerne lægges i
frostrummet.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i
det nederste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
mærkepladen, der er anbragt indvendigt
i apparatet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FastFreeze-funktionen").
I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme
under 0°C. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en varmere indstilling.
lægges på glashylderne for at opnå det
bedste resultat.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
optøningstid, er det
nødvendigt at spise
madvarerne eller at tilberede
dem og derefter indfryse
dem igen (efter afkøling).
5.3 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og 15
mm fra lågen.
5.4 NaturaFresh 0°-afdelingen
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FastFreeze slået til,
inden der lægges madvarer ind.
Hvis der skal opbevares store mængder
mad, tages alle skuffer ud, og maden
Dette rum er velegnet til at opbevare
friske madvarer såsom fisk, kød og
skaldyr, da det giver den bedste
opbevaringstemperatur. Temperaturen er
lavere her end i resten af køleskabet.
10
www.electrolux.com
For at sænke temperaturen i rummet til
0° C henvises der til et respektivt valg i
kapitlet 'Kontrolpanel'.
5.5 Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
A
OK
B
OK
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller
efter at have åbnet døren
flere gange i træk eller i en
lang periode, er det normalt,
at lampen ikke vises OK.
Vent mindst 12 timer, inden
du genjusterer
temperaturvælgeren.
aroma for alle de fødevarer, der
opbevares i køleskabet.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose.
Sådan installerer du filteret i apparatet:
1. Tag filterdækslet af.
2. Tag filteret ud af plastposen.
3. Sæt filteret i åbningen, som findes
bag på apparatet.
4. Sæt filterdækslet på.
5.6 MULTIFLOW
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder mere
ensartet temperatur i skabet.
Denne enhed aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. når temperaturen i
apparatet er høj.
5.7 TASTEGUARD -filter
Dette aktive kulfilter absorberer dårlige
lugte og bevarer den bedste smag og
FORSIGTIG!
Sørg for, at filterdækslet altid
er lukket, så filteret fungerer
korrekt.
Filteret bør skiftes hver 6. måned for at
sikre, at det virker optimalt. Nyt filter med
aktivt kul kan fås hos din lokale
forhandler eller på websitet.
Delnummeret er trykt på plastposen.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
DANSK
11
6.1 Indvendig rengøring
6.3 Optøning
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
Dit apparat er rimfrit. Det betyder, at der
ikke dannes rim, når det er tændt,
hverken på de indvendige vægge eller
på madvarerne. Når der ikke dannes rim,
skyldes det den automatisk styrede
blæser, der konstant sender kold luft
rundt i rummet. Afrimningsvandet ledes
ud gennem en rende og ned i en særlig
beholder bag på apparatet (over
kompressoren), hvor det fordamper.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
12
www.electrolux.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Lydsignalet eller den visu‐ Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
elle alarm er slået til.
for nylig, eller temperatu‐ dør" eller "Alarm/lampe for
ren er stadig for høj.
høj temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste auto‐
riserede servicecenter.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæ‐
ren".
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Betjening"/"Be‐
forkert.
tjeningspanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for var‐
me, da de blev lagt i ap‐
paratet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FastFreeze er Se ”FastFreeze-funktion".
tændt
Kompressoren starter ikke Det er normalt og skyldes Kompressoren starter efter
straks, når der er trykket
ikke fejl.
noget tid.
på FastFreeze-knappen,
eller når temperaturen er
ændret.
Der løber vand inde i køle‐ Vandafløbet er tilstoppet.
skabet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Rens vandafløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Smeltevandsafløbet er ik‐ Tilslut smeltevandsafløbet til
ke tilsluttet fordampnings‐ fordampningsbakken.
bakken over kompresso‐
ren.
DANSK
13
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Temperaturen kan ikke
indstilles.
FastFreeze- eller Shop‐
pingMode-funktionen er
slået til.
Sluk for FastFreeze eller
ShoppingMode manuelt, el‐
ler vent, indtil funktionen nul‐
stilles automatisk, for at ind‐
stille temperaturen. Se under
”FastFreeze- eller Shopping‐
Mode-funktionen".
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐ Vælg en højere/lavere tem‐
stillet korrekt.
peratur.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Der blev opbevaret for
store mængder mad på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Funktionen FastFreeze er Se ”FastFreeze-funktion".
tændt
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal til‐
stand, der forårsages af
varmevekslerens drift.
Sørg for, at der er et mellem‐
rum på mindst 30 mm mel‐
lem hver side af apparatet
og det omgivende møbel,
når den omgivende tempera‐
tur overskrider 38 °C.
Der er for meget konden‐ Lågen blev åbnet for hyp‐ Åbn kun lågen, når det er
seret vand på køleskabets pigt.
nødvendigt.
bageste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Lågen blev ikke lukket
helt.
Sørg for, at lågen er helt luk‐
ket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet em‐
ballage, inden det opbevares
i apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen Vent nogle få sekunder mel‐
igen, lige efter den blev
lem lukning og genåbning af
lukket.
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
14
www.electrolux.com
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
EN3390MOX 925070749,
925070799
Kategori
7. Refrigerator-freezer
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
253
Nettorumfang i liter, køleskab
192
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
298
Nettorumfang i liter, fryser
91
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
15
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
20
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
43
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
DANSK
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1845 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
15
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
16
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 16
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 18
3. ASENNUS........................................................................................................ 20
4. KÄYTTÖPANEELI............................................................................................ 21
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................23
6. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 25
7. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 26
8. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 28
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
17
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
•
•
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
SUOMI
•
•
•
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
19
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
20
www.electrolux.com
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
•
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
100 mm
min
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
20 mm
Ilmas‐
toluok‐
ka
HUOMIO!
Virheettömän toiminnan
takaamiseksi yli 38 ºC
ympäristölämpötilassa
suosittelemme jättämään 30
mm vapaata tilaa laitteen
sivujen ja muiden
kalusteiden väliin.
3.2 Sijainti
Laite on tarvittaessa voitava
kytkeä irti verkkovirrasta.
Pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla
asennuksen jälkeen.
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden,
kuten lämpöpattereiden, boilereiden tms.
lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana. Jos laite
sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle,
laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä
tulee olla vähintään 100 mm parhaan
suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
välttää sijoittamasta laitetta
kalustekaapin alapuolelle. Laitteen
alaosassa olevan yhden tai useamman
säätöjalan avulla varmistetaan, että laite
pysyy vaakatasossa.
B
A
3.3 Tasapainotus
Kun sijoitat laitteen paikalleen, tarkista,
että se on vaakatasossa. Voit säätää
laitteen vaakatasoon laitteen pohjassa
etupuolella olevilla säätöjaloilla.
3.4 Sähköliitäntä
•
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
SUOMI
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
•
21
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.5 Oven kätisyyden
vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa oven kätisyyden, ota
yhteys paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Valtuutetun
huoltoliikkeen ammattitaitoinen asentaja
vaihtaa oven kätisyyden korvausta
vastaan.
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
3
4
1 Lämpötila-asteikko
2 NaturaFresh 0° -symboli
3 FastFreeze -symboli
4 Lämpötilapainike
4.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
4.3 Lämpötilan säätäminen
1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Kytke laite toimintaan koskettamalla
lämpötilapainiketta, kunnes kaikki
LED-merkkivalot syttyvät.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Sammuta laite painamalla
lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.
Kaikki LED-merkkivalot sammuvat.
2. Kytke laite irti verkkovirrasta
irrottamalla laitteen pistoke
pistorasiasta.
Säädä lämpötilaa painamalla
lämpötilapainiketta. Jokaisella painikkeen
painalluksella lämpötila-asetus siirtyy
yhden sijan verran ja vastaava LEDmerkkivalo syttyy. Paina
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
vaadittu lämpötila tulee näkyviin. Asetus
on pysyvä.
Arvo muuttuu asteittain +2
°C:sta +8 °C:seen
Alhaisin asetus: +2 °C.
Korkein asetus: +8 °C
22
www.electrolux.com
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden
määrä
• laitteen sijainti.
4.4 Näytön unitila
Jos laitetta ei käytetä 30 sekuntiin, näyttö
siirtyy unitilaan. Ainoastaan asetetun
lämpötila-asetuksen LED-merkkivalossa
palaa himmeä valo. Mikään muu LEDmerkkivalo ei pala. Kytke tämä tila
toimintaan painamalla
lämpötilapainiketta.
4.6 Lämpötilan 0 °C
asettaminen NaturaFresh 0°lokeroon
Voit asettaa NaturaFresh 0°-lokeron
lämpötilaksi likimäärin 0 °C painamalla
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
LED-merkkivalo syttyy jossakin
seuraavista asetuksista:
1. kytkee lisäksi FastFreeze-toiminnon
toimintaan
4.5 FastFreeze -toiminto
Jos haluat laittaa jääkaappiin suuria
määriä lämpimiä elintarvikkeita
(esimerkiksi ruokakaupassa käynnin
jälkeen) tai laskea pakastimen lämpötilaa
nopeasti tuoreiden elintarvikkeiden
nopeaa pakastusta varten, on
suositeltavaa aktivoida FastFreezetoiminto elintarvikkeiden oikeaoppista
säilytystä varten.
2. soveltuu parhaiten kalaan ja lihaan
Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla lämpötilapainiketta
toistuvasti, kunnes LED-merkkivalo
syttyy FastFreeze-tilan symbolin viereen.
Myös lämpötilan +2 °C LED-merkkivalo
syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin
kuluttua. Kun toiminto
kytkeytyy pois toiminnasta,
edellinen lämpötila-asetus
palautuu.
Toiminto voidaan kytkeä
pois toiminnasta minä
hetkenä tahansa painamalla
lämpötilapainiketta ja
valitsemalla uuden
lämpötila-asetuksen.
Tämä toiminto vastaa
jääkaappi- ja
pakastinosastoa.
3. soveltuu parhaiten tuoreisiin
elintarvikkeisiin kalaa ja lihaa lukuun
ottamatta
SUOMI
23
Jos asetat lämpötilaksi 5 °C tai sitä
korkeamman lämpötilan, NaturaFresh 0°lokeron sisälämpötila on yli 3 °C.
4.7 Ovi auki -merkkivalo
Jos ovi on jätetty auki noin 5 minuutin
ajaksi, Ovi auki -merkkivalo syttyy.
Nykyisen lämpötila-asetuksen LEDmerkkivalo vilkkuu.
Merkkivalo voidaan
sammuttaa sulkemalla ovi tai
painamalla
lämpötilapainiketta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta pakastettava tuore ruoka
alalokeroa.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FastFreeze-toiminto").
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla.
Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot ja
laita pakastettavat tuotteet lasihyllylle
parhaan pakastustuloksen
aikaansaamiseksi.
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
tiedoissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
5.3 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
24
www.electrolux.com
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
5.4 NaturaFresh 0° -lokero
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti
tai pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään
12 tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
5.6 MULTIFLOW
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Tämä lokero soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden (esim. kalan, lihan ja
merenherkkujen) säilyttämiseen, sillä se
tarjoaa optimaalisen säilytyslämpötilan.
Lokeron lämpötila on muita jääkaapin
osia alhaisempi.
Voit laskea lokeron lämpötilan 0 °C:seen
noudattamalla vastaavan osion ohjeita
luvussa "Käyttöpaneeli".
5.5 Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta
tuoreet elintarvikkeet symbolin
osoittamaan kohtaan. Säädä muussa
tapauksessa (B) lämpötilan säädin
alhaisempaan asetukseen ja odota 12
tuntia ennen lämpötilamittarin uudelleen
tarkistamista.
A
OK
B
OK
Laite kytkeytyy automaattisesti
toimintaan tarpeen vaatiessa, esimerkiksi
silloin, kun laitteen sisälämpötila on
korkea.
5.7 TASTEGUARD -suodatin
Tämä aktiivihiilisuodatin imee
epämiellyttävät hajut ja säilyttää
jääkaappiosastossa olevien ruokien
parhaat maut ja aromit.
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin.
Suodattimen asentaminen laitteeseen:
1. Poista suodattimen kansi.
2. Poista suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin laitteen takaseinässä
olevaan rakoon.
4. Asenna suodattimen kansi
paikoilleen.
SUOMI
25
Parhaan tehon säilyttämiseksi suodatin
tulee vaihtaa puolivuosittain.
Aktiivisuodattimia on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä ja
verkkomyymälästä. Osanumero on
merkitty muovipussiin.
HUOMIO!
Varmista, että suodattimen
kansi on aina suljettuna
suodattimen virheettömän
toiminnan takaamiseksi.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
6.3 Sulatus
Kodinkoneesi on huurtumaton Frost Free
-malli. Tämä merkitsee sitä, että
huurretta ei muodostu laitteen toiminnan
aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle. Huurtumattomuus
perustuu automaattisesti ohjattuun
puhaltimeen, joka kierrättää kylmää
ilmaa jatkuvasti osaston sisällä.
Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan
kaukaloon, josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.
26
www.electrolux.com
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on ko‐
va.
Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen Pakastin on juuri kytketty Katso kohta "Ovihälytys /
hälytys on päällä.
päälle tai lämpötila on vie‐ avoimen oven hälytysmerkki‐
lä liian korkea.
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys /
avoimen oven hälytysmerkki‐
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilas‐
sa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lam‐
pun vaihtaminen".
Kompressori käy jatkuvas‐ Lämpötila on asetettu vir‐
ti.
heellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyt‐
töpaneeli".
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐
kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
SUOMI
27
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kompressori ei käynnisty
heti FastFreeze-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
Veden tyhjennysaukko on Puhdista veden tyhjennys‐
tukossa.
aukko.
Elintarvikkeet estävät ve‐
den valumisen vedenke‐
ruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FastFreeze tai Shopping‐ Kytke FastFreeze tai Shop‐
Mode-toiminto on kytketty pingMode pois päältä ma‐
päälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaat‐
tisesti lämpötilan asettami‐
seksi. Katso kohta "FastF‐
reeze- tai ShoppingMode-toi‐
minto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam‐
oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat lait‐
teeseen.
Laitteeseen on lisätty mo‐ Aseta laitteeseen vähemmän
nia elintarvikkeita yhdellä ruokia yhdellä kertaa.
kertaa.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Varmista, että etäisyys ka‐
lusteisiin on vähintään 30
mm laitteen molemmilla puo‐
lilla ympäristölämpötilan ol‐
lessa yli 38 °C.
Jääkaapin takaseinässä
on liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tihe‐
ään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kun‐
nolla.
Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
28
www.electrolux.com
Ongelma
Ovi ei avaudu helposti.
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Säilytettäviä elintarvikkei‐
ta ei ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmu‐
kaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen en‐
nen kuin avaat oven uudel‐
leen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
EN3390MOX 925070749,
925070799
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
253
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
192
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
298
Käyttötilavuus litraa, pakastin
91
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
15
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
SUOMI
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
20
Pakastuskyky kg/24h
4
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
43
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
Ei
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1845 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
29
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
30
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................30
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 32
3. MONTERING....................................................................................................34
4. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 35
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 37
6. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 38
7. FEILSØKING.................................................................................................... 39
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 42
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
31
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
32
www.electrolux.com
•
•
•
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
NORSK
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
•
•
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
33
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
34
www.electrolux.com
3. MONTERING
100 mm
min
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
FORSIKTIG!
For å kunne garantere
korrekt funksjon i
romtemperatur over 38 °C,
anbefales det å ha et
mellomrom på 30 mm
mellom sidene på produktet
og møblene rundt.
3.2 Plassering
Det må være mulig å kople
apparatet fra
strømforsyningen. Støpslet
skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.
Dette produktet bør installeres i god
avstand fra varmekilder som radiatorer,
varmtvannsberedere, direkte sollys osv.
Forsikre deg om at luften kan sirkulere
fritt rundt baksiden av skapet. For å
oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av produktet
og skapet være minst 100 mm. Ideelt sett
bør produktet ikke plasseres under
overskap. En eller flere justerbare føtter
på bunnen av skapet sørger for at
produktet står stabilt.
B
20 mm
Klima‐
klasse
A
3.3 Sette produktet i vater
Pass på at produktet står i vater. Dette
kan gjøres med to justerbare føtter på
undersiden fremme.
3.4 Elektrisk tilkopling
•
•
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
NORSK
•
•
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
35
3.5 Omhengsling av døren
Hvis du vil forandre på dørens
åpningsretning, ta kontakt med
nærmeste autoriserte servicesenter.
Autorisert servicerepresentant kan
hengsle om døren mot betaling.
4. BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
1 Temperaturskala
2 NaturaFresh 0° ikon
3 FastFreeze ikon
4 Temperaturbryter
4.1 Slå på
4.3 Temperaturregulering
1. Koble produktet til stikkontakten.
2. For å slå på produktet berør
temperaturknappen til alle LEDindikatorer tennes.
Trykk på temperaturknappen for å
regulere temperaturen. Hver gang du
trykker på denne knappen, endres
temperaturen med 1 posisjon og den
tilsvarende LED-indikatoren tennes.
Trykk på temperaturknappen gjentatte
ganger frem til ønsket temperatur er
valgt. Innstillingen vil forbli.
4.2 Slå av
1. For å slå av produktet, trykker du på
temperaturknappen i 3 sekunder.
Alle LED-indikatorer slås av.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten
for å koble produktet fra
strømtilførelsen.
Valget er trinnvis mellom +2
°C og +8 °C.
Kaldeste innstilling: +2 °C.
Varmeste innstilling: +8 °C
Velger innstilling mens du husker at
temperaturen inne i produktet avhenger
av følgende når du velger innstilling:
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
romtemperaturen
hvor ofte døren åpnes
mengde mat som oppbevares
produktets plassering.
LED-indikatoren lyser på en av følgende
måter:
1. for å slå på FastFreeze-funksjonen
4.4 Dvalemodus på skjermen
Etter 30 sekunder uten kommunikasjon
med produktet, går skjermen over i
dvalemodus. Kun LED-indikator som
korresponderer til for øyeblikk satt
temperatur lyser med lite lys. Alle andre
LED-indikatorer er av. For å deaktivere
denne modusen, trykk på
temperaturknappen.
4.5 FastFreeze-funksjon
Hvis du trenger å sette mye varm mat inn
i et kjøleapparat (for eksempel etter at du
har handlet), eller du trenger hurtig
senkning av temperaturen i fryserommet
for å fryse fersk mat raskt, foreslår vi at
du aktiverer FastFreeze-funksjonen for
korrekt oppbevaring av matvarer.
2. passer best til fisk og kjøtt
For å aktivere denne funksjonen, trykker
du på temperaturknappen gjentatte
ganger til LED-indikatoren ved siden av
FastFreeze-ikonet tennes. Dessuten
lyser LED-indikator korresponderende til
+2 °C opp.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 52 timer.
Når funksjonen deaktiveres,
gjenopprettes den forrige
temperaturinnstillingen.
Du kan deaktivere denne
funksjonen når som helst
ved å trykke på
temperaturknappen og velge
en ny temperaturinnstilling.
Denne funksjonen gjelder
både kjøle- og
fryseseksjonen.
4.6 Stille temperatur til 0 °C i
NaturaFresh 0°-skuffen
For å stille inn temperaturen nær 0 °C i
NaturaFresh 0°-kammer trykk på
temperaturknappen gjentatte ganger til
3. passer best til fersk mat annet enn
fisk og kjøtt
NORSK
Hvis du velger temperaturen på 5 °C
eller høyere, vil temperaturen i
NaturaFresh 0°-avdelingen være over 3
°C.
4.7 Dør åpen-indikator
Dør åpen-indikatoren aktiveres hvis
døren har stått åpen i omtrent 5 minutter.
37
LED-indikatoren for gjeldende innstilte
temperatur blinker.
Du kan deaktivere denne
indikatoren ved å lukke
døren eller trykke på
temperaturknappen.
5. DAGLIG BRUK
5.1 Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfrossen mat over lengre
tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Legg de ferske matvarene som skal
fryses i bunnskuffen.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses
igjen (etter avkjøling).
Maksimal mengde mat som kan fryses
på 24 timer er spesifisert på typeskiltet,
en etikett som sitter inne i produktet.
5.3 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Frysing varer 24 timer: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn mer som
skal fryses.
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
"Funksjon FastFreeze").
Når du gjør det, kan
temperaturen i
kjøleskapseksjonen falle
under 0 °C. Hvis det skjer,
må du sette termostaten på
en varmere innstilling.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.4 NaturaFresh 0°-seksjonen
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med funksjonen FastFreeze slått på.
Hvis du skal oppbevare store
matmengder kan du ta alle skuffene ut
av produktet og erstatte de med
glasshyller for bedre ytelse.
Denne delen egner seg til å lagre ferske
matvarer som kjøtt, fisk og sjømat, fordi
temperaturen er optimal her.
Temperaturen er lavere her enn i resten
av kjøleskapet.
For å senke temperaturen i avdelingen til
0 °C se den aktuelle delen i
«Betjeningspanel»-kapittelet.
38
www.electrolux.com
5.5 Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
beste lukten og aromaen for alle
matvarer som oppbevares i kjøleskapet.
Ved levering er filteret i en plastpose.
Slik installerer du filteret i produktet:
1. Ta av filterdekselet.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Etter at det er satt fersk mat
inn i produktet eller døren
har blitt åpnet gjentatte
ganger eller over en lengre
periode, er det normalt at
indikatoren ikke å vise OK.
Vent minst 12 timer før du
justerer temperaturkontrollen
igjen.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av produktet.
4. Sett på filterdekselet.
5.6 MULTIFLOW
Kjøledelen er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat og
jevnere temperatur i skapet.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, for eksempel når temperaturen i
produktet er høy.
5.7 TASTEGUARD -filter
Dette aktive kullfilteret absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den
FORSIKTIG!
Påse at filterdekselet alltid er
lukket slik at filteret fungerer
som det skal.
For at filteret skal være mest mulig
effektivt, bør det skiftes én gang i
halvåret. Nye aktive filtre får du kjøpt hos
en forhandler eller på nettet.
Delenummeret er trykket på plastposen.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
NORSK
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
39
verken på veggene eller på maten.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er
at luften hele tiden sirkulerer inne i
apparatet ved hjelp av en automatisk
kontrollert vifte. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
6.3 Tining
Produktet er frostfritt. Det vil si at det ikke
danner seg rim mens apparatet er i drift,
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig. Kontroller at apparatet står
stabilt.
40
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Hørbar eller visuell alarm
er på.
Skapet er nettopp slått på Se "Alarm/indikator for åpen
eller temperaturen fortsatt dør" eller "Alarm/indikator for
er for høy.
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Lampen tennes ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betje‐
ningspanel".
Mye mat ble lagt i fryse‐
ren på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Matvarene du la i appara‐ Avkjøl matvarer til romtem‐
tet var for varme.
peratur før du legger de i
skapet.
Funksjonen FastFreeze
er aktivert.
Se "FastFreeze-funksjonen".
Kompressoren starter ikke Dette er normalt, det har
med en gang når du tryk‐ ikke oppstått en feil.
ker på FastFreeze eller et‐
ter at temperaturen er en‐
dret.
Kompressoren starter etter
noe tid.
Det renner vann inne i kjø‐ Dreneringshullet er til‐
leskapet.
stoppet.
Rengjør dreneringshullet.
Matprodukter forhindrer at Pass på at ingen matvarer
vannet renner inn i vann‐ berører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til for‐
ke koblet til fordamper‐
damperpannen.
pannen over kompresso‐
ren.
NORSK
41
Problem
Mulig årsak
Temperaturen kan ikke
stilles inn.
FastFreeze-funksjonen el‐ Slå av FastFreeze eller
ler ShoppingMode-funk‐
ShoppingMode manuelt, el‐
sjonen er slått på.
ler vent til funksjonen tilbake‐
stilles automatisk for å velge
temperaturen. Se "FastFree‐
ze-funksjonen eller Shop‐
pingMode-funksjonen".
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er Still inn en lavere/høyere
ikke riktig innstilt.
temperatur.
Produktets sidepaneler er
varme.
Løsning
Matvarene har for høy
temperatur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
For mange matvarer er
lagt inn i apparatet samti‐
dig.
Legg færre matvarer inn i
apparatet samtidig.
Funksjonen FastFreeze
er aktivert.
Se "FastFreeze-funksjonen".
Dette er en normal til‐
stand som skyldes driften
av varmeveksleren.
Påse at at det er minst 30
mm avstand mellom produk‐
tet og tilstøtende skrogsider
om omgivelsestemperaturen
overskrider 38°C.
Det er for mye kondensert Du åpner døren for ofte.
vann på den bakre veg‐
gen i kjøleskapet.
Vanskelig å åpne døren.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket rik‐
tig.
Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pak‐
ket inn.
Pakk inn mat i egnet embal‐
lasje før du legger det i ska‐
pet.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Vent noen sekunder før du
åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
42
www.electrolux.com
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
EN3390MOX 925070749,
925070799
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 253
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
192
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
298
Lagringsvolum i liter, fryser
91
Lagringsvolum i liter, chiller
15
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
20
Frysekapasitet i kg/24t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 43
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
43
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
Nei
NORSK
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1845 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden av
produktet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
43
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
44
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................44
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................46
3. INSTALLATION................................................................................................ 48
4. KONTROLLPANEL...........................................................................................49
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 51
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 52
7. FELSÖKNING...................................................................................................53
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 56
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
45
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
SVENSKA
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
47
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
48
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
100 mm
min
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
FÖRSIKTIGHET!
För att säkerställa att
produkten fungerar ordentligt
i omgivningstemperatur över
38 ºC är det bäst att ha 30
mm avstånd mellan
produktens sidor och möbler
i närheten.
3.2 Placering
Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt när
kylen/frysen har installerats.
Produkten måste placeras på säkert
avstånd från värmekällor såsom element,
varmvattenberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt
skåpets baksida. För att säkerställa
funktionen: Om produkten placeras
under en överhängande väggenhet skall
det finnas minst 100mm fritt utrymme
mellan produktens översida och
väggenheten. Produkten bör dock inte
placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.
B
20 mm
Klimat‐
klass
A
3.3 Justering av höjd
Se till att produkten står i våg där den
installeras. Detta görs med de två
justerbara fötterna på bottens framsida.
3.4 Elektrisk anslutning
•
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
SVENSKA
•
•
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
49
3.5 Omhängning av dörr
Om du vill hänga dörren åt andra hållet
kan du kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad. En auktoriserd
servicetekniker hänger om dörrarna mot
en avgift.
4. KONTROLLPANEL
1
2
3
4
1 Temperaturskala
2 NaturaFresh 0°-ikon
3 FastFreeze-ikon
4 Temperaturknapp
4.1 Slå på
trycks in flyttas den inställda
temperaturen med 1 position och
motsvarande LED-indikator tänds. Tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills önskad temperatur valts.
Inställningen fastställs.
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LEDindikatorer tänds.
4.2 Stänga av
1. Stäng av apparaten genom att trycka
på temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från
strömkällan genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
4.3 Temperaturreglering
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen
Valet sker i steg från +2 till
+8 °C.
Kallaste inställning: +2 °C.
Varmaste inställning: +8 °C
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
• produktens placering.
50
www.electrolux.com
4.4 Displayens viloläge
Efter 30 sekunder utan aktivitet går
displayen in i viloläge. Endast LEDindikatorn som motsvarar aktuell
temperaturinställning lyser svagt. Alla
andra LED-indikatorer är släckta. För att
avaktivera detta läge, tryck på
temperaturknappen.
4.5 FastFreeze-funktion
Om du måste ställa in en större mängd
varm mat i frysfacket (t.ex. när du har
varit och handlat) eller om du snabbt vill
sänka temperaturen i frysfacket för att
frysa färsk mat snabbare, föreslår vi att
du aktiverar FastFreeze-funktionen för
korrekt förvaring.
2. mest lämplig för fisk och kött
För att aktivera den här funktionen, tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills LED-indikatorn bredvid
FastFreeze-ikonen tänds. Även LEDindikatorn som motsvarar +2 °C tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
När funktionen stängs av
återställs föregående
temperaturinställning.
Du kan avaktivera denna
funktion när som helst
genom att trycka på
temperaturen och välja en
ny temperaturinställning.
3. mest lämplig för annan färsk mat än
fisk och kött
Denna funktion motsvarar
både kylen och frysen.
4.6 Ställa in temperaturen till 0
°C i NaturaFresh 0°-facket
För att ställa in temperaturen till nära 0
°C i NaturaFresh 0°-facket, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger
tills LED-indikatorn tänds i en av följande
konfigurationer:
1. för att även aktivera FastFreezefunktionen
Om temperaturen ställs in till 5 °C eller
högre, kommer temperaturen inuti
NaturaFresh 0°-facket att vara högre än
3 °C.
SVENSKA
4.7 Indikator för öppen dörr
Om dörren har lämnats öppen i ca 5
minuter, aktiveras indikatorn för öppen
dörr. LED-indikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar.
51
Du kan avaktivera den här
indikatorn genom att stänga
dörren eller genom att trycka
på temperaturknappen.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
timmar innan livsmedlet som skall frysas
placeras i frysfacket.
Placera de färska matvarorna som ska
frysas in i det nedersta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten som sitter på produktens
insida.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FastFreeze-funktionen") när infysningen
är klar.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.3 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.4 NaturaFresh 0°-fack
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FastFreezefunktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Om stora mängder mat skall förvaras,
plocka ut alla lådor och lägg maten på
glashyllan för att erhålla bästa resultat.
Detta fack är lämpligt för förvaring av
färska livsmedel som fisk, kött och
skaldjur, eftersom det ger den bästa
förvaringstemperaturen. Temperaturen är
lägre här än i resten av kylen.
För att sänka temperaturen i facket till 0
°C, se respektive avsnitt i kapitlet
"Kontrollpanelen".
52
www.electrolux.com
5.5 Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse.
Gör så här för att sätta dit filtret:
1. Ta bort filterskyddet.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare inställning
och väntar 12 timmar innan du
kontrollerar temperaturindikatorn igen.
A
OK
B
OK
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du
öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det
normalt att meddelandet OK
försvinner. Vänta i minst 12
timmar innan du ändrar på
temperaturkontrollen.
2. Ta ut filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på produktens
baksida.
4. Sätt på filterskyddet.
5.6 MULTIFLOW
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
Den här enheten aktiveras automatiskt
vid behov, till exempel när temperaturen
inuti är hög.
5.7 TASTEGUARD -filter
Detta är ett aktivt kolfilter som absorberar
dålig lukt och bidrar till att bevara bästa
smak och arom hos alla matvaror som
förvaras i kylen.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att filterskyddet alltid
är stängt så att filtret
fungerar korrekt.
För att upprätthålla bästa prestanda ska
filtret bytas ut var 6:e månad. Nya aktiva
kolfilter kan köpas hos din återförsäljare
eller på vår webbplats. Artikelnumret
finns på plastpåsen.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
SVENSKA
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
53
varken på innerväggarna eller
matvarorna. Att frost inte bildas beror på
en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som
genereras av en automatiskt kontrollerad
fläkt, inne i frysavdelningen. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Upptining
Din produkt är frostfri. Detta innebär att
det inte bildas någon frost under drift,
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
54
www.electrolux.com
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm
är på.
Kylskåpet har nyligen sla‐ Se "Larm/indikator för öppen
gits på eller temperaturen dörr" eller "Larm/indikator för
är fortfarande för hög.
hög temperatur".
Temperaturen i produkten Se "Larm/indikator för öppen
är för hög.
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lam‐
pan”.
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Kompressorn startar inte
omedelbart när FastFree‐
ze-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter ett
kerar inte att något fel har tag.
uppstått.
Vatten rinner inne i kylskå‐ Vattenutloppet är igen‐
pet.
täppt.
Vatten rinner ut på golvet.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
SVENSKA
55
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen FastFreeze
eller ShoppingMode är
påslagen.
Stäng av FastFreeze eller
ShoppingMode manuellt el‐
ler vänta med att ställa in
temperaturen tills funktionen
har återställts automatiskt.
Se "FastFreeze- eller Shop‐
pingMode-funktionen".
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts Lägg in färre matvaror för
in för förvaring samtidigt. förvaring samtidigt.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges Se till att det finns minst 30
från värmeväxlaren och är mm utrymme på varje sida
helt normalt.
av apparaten och omgivande
skåp när omgivningstempe‐
raturen överstiger 38 °C.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte or‐
dentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte
ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta några sekunder mel‐
ren.
direkt efter stängning.
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
56
www.electrolux.com
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
EN3390MOX 925070749,
925070799
Kategori
7. Kyl-frys
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 253
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
192
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
298
Förvaringsvolym i liter, frys
91
Förvaringsvolym i liter, sval
15
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
20
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
4
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
43
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
SVENSKA
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1845 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
57
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
58
www.electrolux.com
SVENSKA
59
280157865-A-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising