Husqvarna | QRT4280W | User manual | Husqvarna QRT4280W Brukermanual

Husqvarna QRT4280W Brukermanual
QRT4280X
QRT4280W
USER
MANUAL
NO
SV
Bruksanvisning
Kombiskap
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
16
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 3
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. MONTERING............................................................................................................... 6
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 7
5. DAGLIG BRUK..............................................................................................................8
6. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 11
7. FEILSØKING...............................................................................................................12
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................14
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan
få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
NORSK
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
5
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
6
www.husqvarna-electrolux.se
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
3.1 Plassering
på bunnen av skapet sørger for at
produktet står stabilt.
100 mm
min
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Plassering
Det må være mulig å kople
apparatet fra
strømforsyningen. Støpslet
skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.
Dette produktet bør installeres i god
avstand fra varmekilder som radiatorer,
varmtvannsberedere, direkte sollys osv.
Forsikre deg om at luften kan sirkulere
fritt rundt baksiden av skapet. For å
oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av produktet
og skapet være minst 100 mm. Ideelt sett
bør produktet ikke plasseres under
overskap. En eller flere justerbare føtter
A
B
20 mm
Klimaklasse
FORSIKTIG!
For å kunne garantere
korrekt funksjon i
romtemperatur over 38 °C,
anbefales det å ha et
mellomrom på 30 mm
mellom sidene på produktet
og møblene rundt.
3.3 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
NORSK
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
7
3.4 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
4. BETJENINGSPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
LongFresh 0°-ikon
FROSTMATIC-ikon
3
4.1 Slå på
1. Koble produktet til stikkontakten.
2. For å slå på produktet berør
temperaturknappen til alle LEDindikatorer tennes.
4.2 Slå av
1. For å slå av produktet, trykker du på
temperaturknappen i 3 sekunder.
Alle LED-indikatorer slås av.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten
for å koble produktet fra
strømtilførelsen.
4.3 Temperaturregulering
Trykk på temperaturknappen for å
regulere temperaturen. Hver gang du
trykker på denne knappen, endres
temperaturen med 1 posisjon og den
tilsvarende LED-indikatoren tennes.
Trykk på temperaturknappen gjentatte
ganger frem til ønsket temperatur er
valgt. Innstillingen vil forbli.
Valget er trinnvis mellom +2
°C og +8 °C.
Kaldeste innstilling: +2 °C.
Varmeste innstilling: +8 °C
Velger innstilling mens du husker at
temperaturen inne i produktet avhenger
av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• produktets plassering.
4.4 Dvalemodus på skjermen
Etter 30 sekunder uten kommunikasjon
med produktet, går skjermen over i
dvalemodus. Kun LED-indikator som
korresponderer til for øyeblikk satt
temperatur lyser med lite lys. Alle andre
LED-indikatorer er av. For å deaktivere
denne modusen, trykk på
temperaturknappen.
4.5 FROSTMATIC-funksjon
Hvis du trenger å sette mye varm mat inn
i et kjøleapparat (for eksempel etter at
du har handlet), eller du trenger hurtig
senkning av temperaturen i fryserommet
for å fryse fersk mat raskt, foreslår vi at du
aktiverer FROSTMATIC-funksjonen for
korrekt oppbevaring av matvarer.
For å aktivere denne funksjonen, trykker
du på temperaturknappen gjentatte
ganger til LED-indikatoren ved siden av
FROSTMATIC-ikonet tennes. Dessuten
8
www.husqvarna-electrolux.se
lyser LED-indikator korresponderende til
+2 °C opp.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 52 timer.
Når funksjonen deaktiveres,
gjenopprettes den forrige
temperaturinnstillingen.
Du kan deaktivere denne
funksjonen når som helst
ved å trykke på
temperaturknappen og
velge en ny
temperaturinnstilling.
Denne funksjonen gjelder
både kjøle- og
fryseseksjonen.
4.6 Stille temperatur til 0 °C i
LongFresh 0°-skuffen
For å stille inn temperaturen nær 0 °C i
LongFresh 0°-kammer trykk på
temperaturknappen gjentatte ganger til
LED-indikatoren lyser på en av følgende
måter:
1. for å slå på FROSTMATIC-funksjonen
2. passer best til fisk og kjøtt
3. passer best til fersk mat annet enn
fisk og kjøtt
Hvis du velger temperaturen på 5 °C
eller høyere, vil temperaturen i
LongFresh 0°-avdelingen være over 3 °C.
4.7 Dør åpen-indikator
Dør åpen-indikatoren aktiveres hvis
døren har stått åpen i omtrent 5
minutter. LED-indikatoren for gjeldende
innstilte temperatur blinker.
Du kan deaktivere denne
indikatoren ved å lukke
døren eller trykke på
temperaturknappen.
5. DAGLIG BRUK
5.1 Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfrossen mat over lengre
tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Legg de ferske matvarene som skal
fryses i bunnskuffen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
Frysing varer 24 timer: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn mer som
skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
"Funksjon FROSTMATIC").
Når du gjør det, kan
temperaturen i
kjøleskapseksjonen falle
under 0 °C. Hvis det skjer,
må du sette termostaten på
en varmere innstilling.
NORSK
9
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
5.5 UltraFresh og UltraFresh+filtre
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med funksjonen FROSTMATIC slått på.
Nedre uttrekksskuff i kjøleskapet er
utstyrt med UltraFresh og UltraFresh+filtre.
Hvis du skal oppbevare store
matmengder kan du ta alle skuffene ut av
produktet og erstatte de med glasshyller
for bedre ytelse.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses
igjen (etter avkjøling).
5.3 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.4 LongFresh 0°-seksjonen
B
A
A. UltraFresh-filter
Dette filteret bevarer frukt og
grønnsaker i deres egne omgivelser
med høy fuktighet. Det eliminerer
også overflødig kondensert vann.
FORSIKTIG!
Ikke dekk til eller last
filterområdet.
B. UltraFresh+-filter
Dette filteret metter høye
fuktighetsomgivelser med
antioksidanter som bidrar til å bevare
opprinnelig farge og derfor
ernæringsverdi i frukt og grønnsaker.
5.6 Bytte ut UltraFresh-filter
UltraFresh-filter er allerede installert i
plastikkrammen til den nedre
uttrekksskuffen på tidspunktet for kjøp av
produktet.
Godt håndtert filter bør fungere til
slutten av produktets livssyklus. For å
rengjør normalt skittent filter fjerner du
det fra produktet og skyller det forsiktig
med springvann.
Denne delen egner seg til å lagre ferske
matvarer som kjøtt, fisk og sjømat, fordi
temperaturen er optimal her.
Temperaturen er lavere her enn i resten
av kjøleskapet.
For å senke temperaturen i avdelingen til
0 °C se den aktuelle delen i
«Betjeningspanel»-kapittelet.
Skift ut UltraFresh-filter bare hvis
nødvendig, f.eks. når det er skadet eller
fullt av olje eller fett. Nytt filter får du
kjøpt hos en forhandler eller på nettet.
For å skifte ut UltraFresh-filter:
1. Åpne nedre uttrekksskuff i
kjøleskapet.
2. Fjern det monterte filteret ved å
skyve det som indikert på bildet.
10
www.husqvarna-electrolux.se
4. Pakk ut og sett inn et nytt filter i
flappen.
5. Lukk dekselet.
3. Kast det gamle filteret og erstatt det
med det nye.
5.8 PROFRESH PLUS
5.7 Bytte ut UltraFresh+-filter
Kjøledelen er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur i skapet.
UltraFresh+-filter ligger i en
plastpose ved leveranse av produktet. Ta
ut filteret fra posen og sett det inn i
innsiden av filterholderen (montering av
filter ligner på utbyttingsprosessen
beskrevet nedenfor).
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, for eksempel når temperaturen i
produktet er høy.
5.9 CLEANAIR CONTROLfilter
Skift ut UltraFresh+ annethvert år. Nytt
filter får du kjøpt hos en forhandler eller
på nettet.
Dette aktive kullfilteret absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den
beste lukten og aromaen for alle
matvarer som oppbevares i kjøleskapet.
For å skifte ut UltraFresh+-filter:
1. Åpne nedre uttrekksskuff i
kjøleskapet.
2. Trekk ned flappen til filterholderen
hektet under glassdekselet til
uttrekksskuffen for å åpne den.
Ved levering er filteret i en plastpose.
Slik installerer du filteret i produktet:
1. Ta av filterdekselet.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av produktet.
3. Ta ut det gamle filteret fra flappen
og kast det.
NORSK
4. Sett på filterdekselet.
11
For at filteret skal være mest mulig
effektivt, bør det skiftes én gang i
halvåret. Nye aktive filtre får du kjøpt hos
en forhandler eller på nettet.
Delenummeret er trykket på plastposen.
FORSIKTIG!
Påse at filterdekselet alltid er
lukket slik at filteret fungerer
som det skal.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Tining
Produktet er frostfritt. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
drift, verken på veggene eller på maten.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er
at luften hele tiden sirkulerer inne i
apparatet ved hjelp av en automatisk
kontrollert vifte. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
12
www.husqvarna-electrolux.se
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Skapet er nettopp slått på
eller temperaturen fortsatt
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Lampen tennes ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Matvarene du la i apparatet Avkjøl matvarer til romtempevar for varme.
ratur før du legger de i skapet.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på FROSTMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Det renner vann inne i kjøle- Dreneringshullet er tilstopskapet.
pet.
Rengjør dreneringshullet.
NORSK
Problem
13
Mulig årsak
Løsning
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperpannen damperpannen.
over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
FROSTMATIC-funksjonen
eller COOLMATIC-funksjonen er slått på.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATICfunksjonen eller COOLMATICfunksjonen".
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt Legg færre matvarer inn i apinn i apparatet samtidig.
paratet samtidig.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av varmeveksleren.
Påse at det er minst 30 mm
mellomrom mellom hver side
av apparatet og de andre
gjenstandene i rommet når
omgivelsestemperaturen overskrider 38°C.
Det er for mye kondensert
vann på bakveggen i kjøleskapet.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig. Påse at døren er ordentlig lukket.
Vanskelig å åpne døren.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren like etter at du lukket den.
Vent noen sekunder før du åpner døren på nytt.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
14
www.husqvarna-electrolux.se
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Husqvarna
Modell
QRT4280X 925070803, 925070778
QRT4280W 925070779
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te253
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
192
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
298
Lagringsvolum i liter, fryser
91
Lagringsvolum i liter, chiller
15
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- ****
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
20
Frysekapasitet i kg/24t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
NORSK
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
43
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1845 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
15
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
16
www.husqvarna-electrolux.se
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................17
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 18
3. INSTALLATION..........................................................................................................20
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................21
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 22
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................25
7. FELSÖKNING.............................................................................................................26
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 28
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod
att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
17
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
18
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
SVENSKA
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
•
•
•
•
•
19
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
20
www.husqvarna-electrolux.se
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
100 mm
min
3. INSTALLATION
3.1 Placering
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
3.2 Placering
Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt när
kylen/frysen har installerats.
Produkten måste placeras på säkert
avstånd från värmekällor såsom element,
varmvattenberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt
skåpets baksida. För att säkerställa
funktionen: Om produkten placeras
under en överhängande väggenhet skall
det finnas minst 100mm fritt utrymme
mellan produktens översida och
väggenheten. Produkten bör dock inte
placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.
A
B
20 mm
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
FÖRSIKTIGHET!
För att säkerställa att
produkten fungerar
ordentligt i
omgivningstemperatur över
38 ºC är det bäst att ha 30
mm avstånd mellan
produktens sidor och möbler
i närheten.
3.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
SVENSKA
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
21
3.4 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
4. KONTROLLPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
LongFresh 0°-symbol
FROSTMATIC-symbol
3
4.1 Slå på
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LEDindikatorer tänds.
4.2 Stänga av
1. Stäng av apparaten genom att trycka
på temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från
strömkällan genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
4.3 Temperaturreglering
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen
trycks in flyttas den inställda
temperaturen med 1 position och
motsvarande LED-indikator tänds. Tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills önskad temperatur valts.
Inställningen fastställs.
Valet sker i steg från +2 till
+8 °C.
Kallaste inställning: +2 °C.
Varmaste inställning: +8 °C
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
• produktens placering.
4.4 Displayens viloläge
Efter 30 sekunder utan aktivitet går
displayen in i viloläge. Endast LEDindikatorn som motsvarar aktuell
temperaturinställning lyser svagt. Alla
andra LED-indikatorer är släckta. För att
avaktivera detta läge, tryck på
temperaturknappen.
4.5 FROSTMATIC-funktion
Om du måste ställa in en större mängd
varm mat i frysfacket (t.ex. när du har
varit och handlat) eller om du snabbt vill
sänka temperaturen i frysfacket för att
frysa färsk mat snabbare, föreslår vi att
du aktiverar FROSTMATIC-funktionen för
korrekt förvaring.
För att aktivera den här funktionen, tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills LED-indikatorn bredvid
FROSTMATIC-ikonen tänds. Även LEDindikatorn som motsvarar +2 °C tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
När funktionen stängs av
återställs föregående
temperaturinställning.
22
www.husqvarna-electrolux.se
Du kan avaktivera denna
funktion när som helst
genom att trycka på
temperaturen och välja en
ny temperaturinställning.
Denna funktion motsvarar
både kylen och frysen.
4.6 Ställa in temperaturen till 0
°C i LongFresh 0°-facket
För att ställa in temperaturen till nära 0
°C i LongFresh 0°-facket, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger
tills LED-indikatorn tänds i en av följande
konfigurationer:
1. för att även aktivera FROSTMATICfunktionen
3. mest lämplig för annan färsk mat än
fisk och kött
Om temperaturen ställs in till 5 °C eller
högre, kommer temperaturen inuti
LongFresh 0°-facket att vara högre än 3
°C.
4.7 Indikator för öppen dörr
Om dörren har lämnats öppen i ca 5
minuter, aktiveras indikatorn för öppen
dörr. LED-indikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar.
Du kan avaktivera den här
indikatorn genom att stänga
dörren eller genom att
trycka på
temperaturknappen.
2. mest lämplig för fisk och kött
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som skall
frysas placeras i frysfacket.
Placera de färska matvarorna som ska
frysas in i det nedersta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infysningen är klar.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FROSTMATIC-
SVENSKA
funktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Om stora mängder mat skall förvaras,
plocka ut alla lådor och lägg maten på
glashyllan för att erhålla bästa resultat.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.3 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.4 LongFresh 0°-fack
23
B
A
A. UltraFresh-filter
Med det här filtret kan frukt och
grönsaker bevaras i sin egen miljö
med hög luftfuktighet. Det eliminerar
också kondensvatten.
FÖRSIKTIGHET!
Täck inte över eller låt
något stå i vägen för
filtret.
B. UltraFresh+-filter
Detta filter mättar hög luftfuktighet
med antioxidanter som hjälper till att
bevara originalfärgen och därmed
näringsvärdet på frukt och grönsaker.
5.6 Byta UltraFresh-filter
UltraFresh-filtret var redan installerat i
plastramen på den nedre utdragslådan
då produkten köptes.
Välunderhållet filter ska fungera fram till
slutet av produktens livscykel. För att
rengöra normalt nedsmutsat filter tar du
bort det från produkten och sköljer det
försiktigt med kranvatten.
Detta fack är lämpligt för förvaring av
färska livsmedel som fisk, kött och
skaldjur, eftersom det ger den bästa
förvaringstemperaturen. Temperaturen
är lägre här än i resten av kylen.
För att sänka temperaturen i facket till 0
°C, se respektive avsnitt i kapitlet
"Kontrollpanelen".
5.5 UltraFresh- och UltraFresh
+-filter
Den nedre utdragslådan i kylskåpet är
utrustat med UltraFresh- och UltraFresh
+-filter.
Byt endast ut UltraFresh-filtret om det
t.ex. är skadat eller om det har kommit
olja eller fett på det. Nya filter kan köpas
hos din återförsäljare eller på vår
webbplats.
Byta UltraFresh-filter:
1. Öppna den nedre lådan i
kylskåpsdelen.
2. Ta bort det monterade filtret genom
att låta det glida enligt bilden.
24
www.husqvarna-electrolux.se
4. Packa upp och sätt i det nya filtret i
fliken.
5. Stäng luckan.
3. Kasta det gamla filtret och sätt dit ett
nytt.
5.7 Byta UltraFresh+-filter
UltraFresh+-filtret ligger i plastpåsen
som medföljer vid köpet. Ta ut filtret från
påsen och sätt in det i filterhållaren
(installationen av filtret liknar den
bytesprocess som beskrivs nedan).
Byt UltraFresh+ vartannat år. Nya filter
kan köpas hos din återförsäljare eller på
vår webbplats.
Byta UltraFresh+-filter:
1. Öppna den nedre lådan i
kylskåpsdelen.
2. Dra ner filterhållarens flik som sitter
under glaslocket på utdragslådan för
att öppna den.
3. Ta ut det gamla filtret från fliken och
släng det.
5.8 PROFRESH PLUS
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
Den här enheten aktiveras automatiskt
vid behov, till exempel när temperaturen
inuti är hög.
5.9 CLEANAIR CONTROLfilter
Detta är ett aktivt kolfilter som
absorberar dålig lukt och bidrar till att
bevara bästa smak och arom hos alla
matvaror som förvaras i kylen.
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse.
Gör så här för att sätta dit filtret:
1. Ta bort filterskyddet.
2. Ta ut filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på produktens
baksida.
SVENSKA
4. Sätt på filterskyddet.
25
FÖRSIKTIGHET!
Se till att filterskyddet alltid
är stängt så att filtret
fungerar korrekt.
För att upprätthålla bästa prestanda ska
filtret bytas ut var 6:e månad. Nya aktiva
kolfilter kan köpas hos din återförsäljare
eller på vår webbplats. Artikelnumret
finns på plastpåsen.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Upptining
Din produkt är frostfri. Detta innebär att
det inte bildas någon frost under drift,
varken på innerväggarna eller
matvarorna. Att frost inte bildas beror på
en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som
genereras av en automatiskt kontrollerad
fläkt, inne i frysavdelningen. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
26
www.husqvarna-electrolux.se
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
27
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvaror
från att rinna in i vattenupp- har kontakt med den bakre
samlaren.
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Se till att det finns minst 30
mm utrymme på varje sida av
apparaten och omgivande
skåp när omgivningstemperaturen överstiger 38 °C.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
28
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Det är svårt att öppna dörren.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Husqvarna
Modell
QRT4280X 925070803, 925070778
QRT4280W 925070779
Kategori
7. Kyl-frys
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
253
Förvaringsvolym i liter, kyl
192
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
298
Förvaringsvolym i liter, frys
91
Förvaringsvolym i liter, sval
15
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
SVENSKA
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
20
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
4
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
43
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1845 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
29
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
30
www.husqvarna-electrolux.se
SVENSKA
31
280157885-A-162019
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising