Husqvarna | QRT4680X | User manual | Husqvarna QRT4680X Brugermanual

Husqvarna QRT4680X Brugermanual
QRT4680X
QRT4680W
DA
FI
NO
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruksanvisning
Kombiskap
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
17
32
46
2
www.husqvarna-electrolux.se
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. KONTROLPANEL........................................................................................................ 7
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 8
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 11
7. FEJLFINDING.............................................................................................................12
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................14
KÆRE KUNDE
Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så
du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende
teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige
apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af
det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrere dit produkt for bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
DANSK
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
5
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
6
www.husqvarna-electrolux.se
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
3.2 Placering
Det skal være muligt at
koble apparatet fra lysnettet.
Der skal derfor være let
adgang til stikket efter
installationen.
Apparatet bør placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler,
direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan
cirkulere frit omkring skabets bagside.
Hvis apparatet skal stå under et
overskab, skal der mindst være 100mm
mellem apparatets topplade og
overskabets underside. Så fungerer
apparatet optimalt. Ideelt bør apparatet
dog ikke placeres under overskabe. En
100 mm
min
3.1 Opstilling
eller flere justerbare fødder på bunden af
skabet sikrer, at apparatet står lige.
A
B
20 mm
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
FORSIGTIG!
Med henblik på at sikre
korrekt funktion i omgivende
temperaturer over 38 ºC
anbefales det at have et
mellemrum på 30 mm
mellem apparatets sider og
evt. omgivende møbler.
3.3 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
DANSK
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
7
3.4 Installation af apparatet og
vending af dør
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
4. KONTROLPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperatur-tast
LongFresh 0°-ikon
FROSTMATIC-ikon
3
4.1 Aktivering
1. Sæt stikket til apparatet i
stikkontakten.
2. Tænd for apparatet ved at røre ved
temperaturtasten, til alle LED-lamper
lyser.
4.2 Deaktivering
1. Sluk for apparatet ved at trykke på
temperaturtasten i 3 sekunder.
Alle kontrollamper slukkes.
2. Tag stikket ud af kontakten for at
afbryde apparatet fra elforsyningen.
4.3 Indstilling af temperatur
Tryk på temperaturtasten for at justere
temperaturen. Hver gang der trykkes på
tasten, flytter den indstillede temperatur
sig 1 position, og den tilsvarende
kontrollampe lyser. Tryk gentagne gange
på temperaturtasten, indtil den ønskede
temperatur er valgt. Indstillingen vil blive
fast.
Valget er trinvist, fra +2 °C til
+8 °C.
Koldeste indstilling: +2°C.
Varmeste indstilling: +8°C
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte døren åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
4.4 Displayets dvaletilstand
Efter 30 sekunder uden interaktion med
apparatet skifter displayet til
dvaletilstand. Det er kun kontrollampen,
der svarer til den aktuelt indstillede
temperatur, som lyser svagt. Alle andre
kontrollamper slukkes. Tryk på
temperaturtasten for at deaktivere denne
tilstand.
4.5 FROSTMATIC-funktion
Hvis du har brug for at sætte en stor
mængde varm mad i køleskabet (f.eks.
efter du har handlet) eller hurtigt
reducere temperaturen i fryseren for at
nedfryse frisk mad hurtigt, anbefales det
at aktivere FROSTMATIC-funktionen for
korrekt opbevaring af mad.
For at aktivere denne funktion skal du
trykke gentagne gange på
temperaturtasten, indtil kontrollampen
ved siden af FROSTMATIC-ikonet lyser.
Kontrollampen for +2° C lyser også.
8
www.husqvarna-electrolux.se
Funktionen standser
automatisk efter 52 timer.
Når funktionen deaktiveres,
gendannes den forrige
temperaturindstilling.
Du kan deaktivere denne
funktion når som helst ved at
trykke på temperaturtasten
og vælge en ny
temperaturindstilling.
2. mest velegnet til fisk og kød
3. mest velegnet til andre friske
fødevarer end fisk og kød
Denne funktion svarer både
til køleskabet og fryseren.
4.6 Indstilling af temperatur til
0°C i LongFresh 0°-rum
For at indstille temperaturen tæt på 0° C
i LongFresh 0°-rummet skal du trykke
gentagne gange på temperaturtasten,
indtil kontrollampen lyser i en af
følgende konfigurationer:
1. for også at aktivere FROSTMATICfunktion
Hvis du indstiller temperaturen til 5° C
eller højere, vil temperaturen inden i
LongFresh 0°-rummet være højere end
3° C.
4.7 Lampe for åben dør
Hvis døren har stået åben i ca. 5
minutter, tændes lampen for åben dør.
Kontrollampen for den aktuelt indstillede
temperatur blinker.
Du kan slukke for denne
lampe ved at lukke døren
eller ved at trykke på
temperaturtasten.
5. DAGLIG BRUG
5.1 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FROSTMATIC-funktionen mindst
24 timer, før madvarerne lægges i
frostrummet.
Anbring de madvarer, der skal fryses, i
det nederste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
mærkepladen, der er anbragt
indvendigt i apparatet.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen").
I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme
under 0°C. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en varmere indstilling.
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
DANSK
med funktionen FROSTMATIC slået til,
inden der lægges madvarer ind.
Hvis der skal opbevares store mængder
mad, tages alle skuffer ud, og maden
lægges på glashylderne for at opnå det
bedste resultat.
Hvis madvarerne optøs ved
et uheld, f.eks. som følge af
strømsvigt, og
strømafbrydelsen har varet
længere end den angivne
optøningstid, er det
nødvendigt at spise
madvarerne eller at
tilberede dem og derefter
indfryse dem igen (efter
afkøling).
1
2
5.5 LongFresh 0°-afdelingen
5.3 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og
15 mm fra lågen.
5.4 Brug af en foldbar hylde
Dette apparat er forsynet med en hylde
bestående af to dele. Den forreste
halvdel af hylden kan placeres under den
anden halvdel for at udnytte pladsen
bedre.
Sådan folder du hylden:
1. Tag forsigtigt den forreste del ud.
2. Skub den på den nedre skinne under
den anden halvdel.
Dette rum er velegnet til at opbevare
friske madvarer såsom fisk, kød og
skaldyr, da det giver den bedste
opbevaringstemperatur. Temperaturen
er lavere her end i resten af køleskabet.
For at sænke temperaturen i rummet til
0° C henvises der til et respektivt valg i
kapitlet 'Kontrolpanel'.
5.6 UltraFresh- og UltraFresh
+-filtre
Den nederste udtræksskuffe i
køleskabsrummet er udstyret med
UltraFresh- og UltraFresh+-filtre.
B
A
A. UltraFresh-filter
Dette filter bevarer frugt og grønt i
deres eget miljø med høj fugtighed.
9
10
www.husqvarna-electrolux.se
Det fjerner også for meget
kondensvand.
FORSIGTIG!
Undlad at tildække eller
belaste filterområdet.
B. UltraFresh+-filter
Dette filter fylder et højfugtigt miljø
med antioxidanter, der hjælper med
at bevare den originale farve og
dermed ernæringsmæssige værdi af
frugt og grønt.
5.7 Udskiftning af UltraFreshfilter
UltraFresh-filter er allerede installeret i
plastikrammen på den nederste
udtræksskuffe, når apparatet købes.
Et korrekt håndteret filter bør fungere,
indtil apparatets livscyklus er slut. For at
rengøre et normalt beskidt filter skal du
tage det ud af apparatet og skylle det
forsigtigt med vand fra hanen.
5.8 Udskiftning af UltraFresh+filter
UltraFresh+-filter ligger i plastikposen,
når apparatet købes. Tag filteret ud af
posen, og indsæt det i filterholderen
(filterinstallationen er ligesom den
udskiftningsproces, der er beskrevet
herunder).
Udskift UltraFresh+ hvert andet år. Nyt
filter kan fås hos din lokale forhandler
eller på websitet.
Sådan udskiftes UltraFresh+-filter:
1. Åbn den nederste udtræksskuffe i
køleskabsrummet.
2. Træk ned i klappen på filterholderen,
der er hægtet under udtræksskuffens
glasdæksel, for at åbne den.
Udskift kun UltraFresh-filteret, hvis det
er nødvendigt, f.eks. når det er
beskadiget eller snavset med olie eller
fedtstoffer. Nyt filter kan fås hos din
lokale forhandler eller på websitet.
Sådan udskiftes UltraFresh-filter:
1. Åbn den nederste udtræksskuffe i
køleskabsrummet.
2. Fjern det monterede filter ved at
skubbe det, som angivet på billedet.
3. Tag det gamle filter ud fra klappen,
og smid det væk.
4. Pak et nyt filter ud, og indsæt det i
klappen.
5. Luk klappen.
5.9 PROFRESH PLUS
3. Smid det gamle filter ud, og erstat
det med det nye.
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder
mere ensartet temperatur i skabet.
Denne enhed aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. når temperaturen i
apparatet er høj.
DANSK
5.10 CLEANAIR CONTROLfilter
11
4. Sæt filterdækslet på.
Dette aktive kulfilter absorberer dårlige
lugte og bevarer den bedste smag og
aroma for alle de fødevarer, der
opbevares i køleskabet.
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose.
Sådan installerer du filteret i apparatet:
1. Tag filterdækslet af.
FORSIGTIG!
Sørg for, at filterdækslet
altid er lukket, så filteret
fungerer korrekt.
Filteret bør skiftes hver 6. måned for at
sikre, at det virker optimalt. Nyt filter
med aktivt kul kan fås hos din lokale
forhandler eller på websitet.
Delnummeret er trykt på plastposen.
2. Tag filteret ud af plastposen.
3. Sæt filteret i åbningen, som findes
bag på apparatet.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
12
www.husqvarna-electrolux.se
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Optøning
Dit apparat er rimfrit. Det betyder, at der
ikke dannes rim, når det er tændt,
hverken på de indvendige vægge eller
på madvarerne. Når der ikke dannes rim,
skyldes det den automatisk styrede
blæser, der konstant sender kold luft
rundt i rummet. Afrimningsvandet ledes
ud gennem en rende og ned i en særlig
beholder bag på apparatet (over
kompressoren), hvor det fordamper.
6.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visuel- Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
le alarm er slået til.
for nylig, eller temperaturen dør" eller "Alarm/lampe for
er stadig for høj.
høj temperatur".
Pæren lyser ikke.
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Kompressoren kører hele ti- Temperaturen er indstillet
den.
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
13
Løsning
Der er for høj stuetempera- Se klimaklassediagrammet på
tur.
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FROSTMATIC
er tændt
Se ”FROSTMATIC-funktion".
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
FROSTMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Der løber vand inde i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller COOL- Sluk for FROSTMATIC eller
MATIC-funktionen er slået COOLMATIC manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
”FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned til
for høj.
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Funktionen FROSTMATIC
er tændt
Se ”FROSTMATIC-funktion".
14
www.husqvarna-electrolux.se
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand, Sørg for, at der er et mellemder forårsages af varmerum på mindst 30 mm mellem
vekslerens drift.
hver side af apparatet og det
omgivende møbel, når den
omgivende temperatur overskrider 38 °C.
Der er for meget kondense- Lågen blev åbnet for hypret vand på køleskabets ba- pigt.
geste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i
apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
Husqvarna
Model
QRT4680X 925070929
QRT4680W 925070930
Kategori
7. Køleskab med fryseboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
264
Nettorumfang i liter, køleskab
228
DANSK
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
334
Nettorumfang i liter, fryser
91
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
15
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
20
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
43
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
2005 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
15
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet
, sammen med
16
www.husqvarna-electrolux.se
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
17
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................18
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................19
3. ASENNUS...................................................................................................................21
4. KÄYTTÖPANEELI.......................................................................................................22
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 23
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 26
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 27
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 30
ARVOISA ASIAKKAAMME
Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme
kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn
moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne
yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista
laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen
ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.husqvarna-electrolux.se
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.husqvarna-electrolux.se
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
18
1.
www.husqvarna-electrolux.se
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
19
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
20
www.husqvarna-electrolux.se
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
SUOMI
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
21
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
3. ASENNUS
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
3.2 Sijainti
Laite on tarvittaessa voitava
kytkeä irti verkkovirrasta.
Pistokkeen on oltava
helposti ulottuvilla
asennuksen jälkeen.
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden,
kuten lämpöpattereiden, boilereiden
tms. lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Tarkista, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen takana. Jos laite
sijoitetaan keittiökaapin alapuolelle,
laitteen yläreunan ja keittiökaapin välillä
tulee olla vähintään 100 mm parhaan
suorituskyvyn varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien mukaan tulee kuitenkin
100 mm
min
3.1 Sijoittaminen
välttää sijoittamasta laitetta
kalustekaapin alapuolelle. Laitteen
alaosassa olevan yhden tai useamman
säätöjalan avulla varmistetaan, että laite
pysyy vaakatasossa.
A
B
20 mm
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
HUOMIO!
Virheettömän toiminnan
takaamiseksi yli 38 ºC
ympäristölämpötilassa
suosittelemme jättämään 30
mm vapaata tilaa laitteen
sivujen ja muiden
kalusteiden väliin.
3.3 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
22
www.husqvarna-electrolux.se
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.4 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
4. KÄYTTÖPANEELI
1
4
2
1
2
3
4
Lämpötila-asteikko
Lämpötilapainike
LongFresh 0° -symboli
FROSTMATIC -symboli
3
4.1 Laitteen kytkeminen
toimintaan
1. Kytke laite sähköverkkoon.
2. Kytke laite toimintaan koskettamalla
lämpötilapainiketta, kunnes kaikki
LED-merkkivalot syttyvät.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
1. Sammuta laite painamalla
lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.
Kaikki LED-merkkivalot sammuvat.
2. Kytke laite irti verkkovirrasta
irrottamalla laitteen pistoke
pistorasiasta.
4.3 Lämpötilan säätäminen
Säädä lämpötilaa painamalla
lämpötilapainiketta. Jokaisella
painikkeen painalluksella lämpötilaasetus siirtyy yhden sijan verran ja
vastaava LED-merkkivalo syttyy. Paina
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
vaadittu lämpötila tulee näkyviin. Asetus
on pysyvä.
Arvo muuttuu asteittain +2
°C:sta +8 °C:seen
Alhaisin asetus: +2 °C.
Korkein asetus: +8 °C
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden
määrä
• laitteen sijainti.
4.4 Näytön unitila
Jos laitetta ei käytetä 30 sekuntiin, näyttö
siirtyy unitilaan. Ainoastaan asetetun
lämpötila-asetuksen LED-merkkivalossa
palaa himmeä valo. Mikään muu LEDmerkkivalo ei pala. Kytke tämä tila
toimintaan painamalla
lämpötilapainiketta.
4.5 FROSTMATIC -toiminto
Jos haluat laittaa jääkaappiin suuria
määriä lämpimiä elintarvikkeita
(esimerkiksi ruokakaupassa käynnin
jälkeen) tai laskea pakastimen lämpötilaa
nopeasti tuoreiden elintarvikkeiden
SUOMI
nopeaa pakastusta varten, on
suositeltavaa aktivoida FROSTMATICtoiminto elintarvikkeiden oikeaoppista
säilytystä varten.
Kytke tämä toiminto toimintaan
painamalla lämpötilapainiketta
toistuvasti, kunnes LED-merkkivalo syttyy
FROSTMATIC-tilan symbolin viereen.
Myös lämpötilan +2 °C LED-merkkivalo
syttyy.
Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin
kuluttua. Kun toiminto
kytkeytyy pois toiminnasta,
edellinen lämpötila-asetus
palautuu.
Toiminto voidaan kytkeä
pois toiminnasta minä
hetkenä tahansa painamalla
lämpötilapainiketta ja
valitsemalla uuden
lämpötila-asetuksen.
Tämä toiminto vastaa
jääkaappi- ja
pakastinosastoa.
4.6 Lämpötilan 0 °C
asettaminen LongFresh 0°lokeroon
Voit asettaa LongFresh 0°-lokeron
lämpötilaksi likimäärin 0 °C painamalla
lämpötilapainiketta toistuvasti, kunnes
LED-merkkivalo syttyy jossakin
seuraavista asetuksista:
23
1. kytkee lisäksi FROSTMATICtoiminnon toimintaan
2. soveltuu parhaiten kalaan ja lihaan
3. soveltuu parhaiten tuoreisiin
elintarvikkeisiin kalaa ja lihaa lukuun
ottamatta
Jos asetat lämpötilaksi 5 °C tai sitä
korkeamman lämpötilan, LongFresh 0°lokeron sisälämpötila on yli 3 °C.
4.7 Ovi auki -merkkivalo
Jos ovi on jätetty auki noin 5 minuutin
ajaksi, Ovi auki -merkkivalo syttyy.
Nykyisen lämpötila-asetuksen LEDmerkkivalo vilkkuu.
Merkkivalo voidaan
sammuttaa sulkemalla ovi tai
painamalla
lämpötilapainiketta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
5.1 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Aseta pakastettava tuore ruoka
alalokeroa.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen, joka sijaitsee
laitteen sisäpuolella.
Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
24
www.husqvarna-electrolux.se
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Hyllyn taittaminen:
1. Poista etupuoli varoen.
2. Liu'uta se alakiskoon ja toisen puolen
alle.
1
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan FROSTMATIC-toiminnolla.
Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot ja
laita pakastettavat tuotteet lasihyllylle
parhaan pakastustuloksen
aikaansaamiseksi.
Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi
sähkökatkon vuoksi, kun
sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
tiedoissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun
ajan, sulaneet elintarvikkeet
on käytettävä nopeasti tai
valmistettava ruoaksi, jonka
jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat
jäähtyneet).
5.3 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
5.4 Taitettavan hyllyn käyttö
Laitteessa on kahdesta osasta koostuva
hylly. Hyllyn etupuoli voidaan asettaa
toisen puolen alle tilan optimaalista
käyttöä varten.
2
5.5 LongFresh 0° -lokero
Tämä lokero soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden (esim. kalan, lihan ja
merenherkkujen) säilyttämiseen, sillä se
tarjoaa optimaalisen säilytyslämpötilan.
Lokeron lämpötila on muita jääkaapin
osia alhaisempi.
Voit laskea lokeron lämpötilan 0 °C:seen
noudattamalla vastaavan osion ohjeita
luvussa "Käyttöpaneeli".
5.6 UltraFresh ja UltraFresh+suodattimet
Jääkaappiosaston ulosvedettävä
alalaatikko sisältää UltraFresh- ja
UltraFresh+-suodattimet.
SUOMI
25
B
A
A. UltraFresh -suodatin
Tämä suodatin varmistaa hedelmien
ja vihannesten oikeat
säilytysolosuhteet ja suuren
kosteustason. Se poistaa myös
liiallisen tiivistyneen veden.
HUOMIO!
Suodatinaluetta ei saa
peittää tai kuormittaa.
B. UltraFresh+ -suodatin
Tämä suodatin kyllästää erittäin
kostean ympäristön antioksidanteilla,
jotka auttavat säilyttämään
hedelmien ja vihannesten
alkuperäisen värin ja täten niiden
ravintoarvot.
5.7 UltraFresh-suodattimen
vaihtaminen
UltraFresh -suodatin on asennettu
valmiiksi laitteesi ulosvedettävän
alalaatikon muovikehykseen.
Oikein käsiteltynä suodatin toimii laitteen
koko elinkaaren ajan. Normaalilikainen
suodatin voidaan puhdistaa poistamalla
se laitteesta ja huuhtelemalla se
hellävaraisesti hanavedellä.
3. Hävitä vanha suodatin ja vaihda se
uuteen.
5.8 UltraFresh+-suodattimen
vaihtaminen
UltraFresh+ -suodatin toimitetaan
muovipussissa laitteen mukana. Poista
suodatin pussista ja aseta se suodattimen
pidikkeeseen (suodatin asennetaan
paikoilleen likimäärin alla annettujen
suodattimen vaihto-ohjeiden mukaisesti).
Vaihda UltraFresh+ joka toinen vuosi.
Uusia suodattimia on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä ja
verkkomyymälästä.
UltraFresh+-suodattimen vaihtaminen:
1. Avaa jääkaappiosaston ulosvedettävä
alalaatikko.
2. Avaa ulosvedettävä laatikko
vetämällä sen lasisuojuksen alle
kiinnitetty suodattimen pidikkeen
luukku alas.
Vaihda UltraFresh-suodatin vain
tarvittaessa (esim. kun se on vaurioitunut
tai öljyinen tai rasvainen). Uusia
suodattimia on saatavana valtuutetuista
huoltoliikkeistä ja verkkomyymälästä.
UltraFresh-suodattimen vaihtaminen:
1. Avaa jääkaappiosaston ulosvedettävä
alalaatikko.
2. Poista suodatinkokoonpano
liu'uttamalla sitä kuvan mukaisesti.
3. Poista vanha suodatin luukusta ja
hävitä se.
26
www.husqvarna-electrolux.se
2. Poista suodatin muovipussista.
3. Aseta suodatin laitteen takaseinässä
olevaan rakoon.
4. Poista uusi suodatin pakkauksesta ja
asenna se luukkuun.
5. Sulje luukku.
4. Asenna suodattimen kansi
paikoilleen.
5.9 PROFRESH PLUS
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Laite kytkeytyy automaattisesti
toimintaan tarpeen vaatiessa, esimerkiksi
silloin, kun laitteen sisälämpötila on
korkea.
5.10 CLEANAIR CONTROL suodatin
Tämä aktiivihiilisuodatin imee
epämiellyttävät hajut ja säilyttää
jääkaappiosastossa olevien ruokien
parhaat maut ja aromit.
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin.
HUOMIO!
Varmista, että suodattimen
kansi on aina suljettuna
suodattimen virheettömän
toiminnan takaamiseksi.
Parhaan tehon säilyttämiseksi suodatin
tulee vaihtaa puolivuosittain.
Aktiivisuodattimia on saatavana
valtuutetuista huoltoliikkeistä ja
verkkomyymälästä. Osanumero on
merkitty muovipussiin.
Suodattimen asentaminen laitteeseen:
1. Poista suodattimen kansi.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
SUOMI
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
27
huurretta ei muodostu laitteen toiminnan
aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle. Huurtumattomuus
perustuu automaattisesti ohjattuun
puhaltimeen, joka kierrättää kylmää ilmaa
jatkuvasti osaston sisällä. Sulatusvesi
valuu laitteen takana, kompressorin
yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon, josta
se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää
puhdistaa säännöllisin väliajoin, jotta
vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien päälle.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
6.3 Sulatus
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
Kodinkoneesi on huurtumaton Frost Free
-malli. Tämä merkitsee sitä, että
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Ratkaisu
Tarkista, onko laite vakaa.
28
www.husqvarna-electrolux.se
Ongelma
Mahdollinen syy
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Ovihälytys / avoipäälle tai lämpötila on vielä men oven hälytysmerkkivalo"
liian korkea.
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ratkaisu
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys / avoimen oven hälytysmerkkivalo"
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti FROSTMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivalumisen vedenkeruukau- vät kosketa takaseinään.
kaloon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
SUOMI
29
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä mapäälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtai COOLMATIC-toiminto".
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty monia Aseta laitteeseen vähemmän
elintarvikkeita yhdellä kerruokia yhdellä kertaa.
taa.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Varmista, että etäisyys kalusteisiin on vähintään 30 mm
laitteen molemmilla puolilla
ympäristölämpötilan ollessa yli
38 °C.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnol- Varmista, että ovi on suljettu
la.
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.
Ovi ei avaudu helposti.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittömäs- Odota muutama sekunti oven
ti sen sulkemisen jälkeen.
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
30
www.husqvarna-electrolux.se
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Husqvarna
Malli
QRT4680X 925070929
QRT4680W 925070930
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
264
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
228
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
334
Käyttötilavuus litraa, pakastin
91
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
15
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- ****
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
20
Pakastuskyky kg/24h
4
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
43
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
SUOMI
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
2005 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
31
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
32
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 33
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 34
3. MONTERING............................................................................................................. 36
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 37
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................38
6. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 41
7. FEILSØKING...............................................................................................................42
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................44
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan
få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
33
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
34
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
NORSK
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
35
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
36
www.husqvarna-electrolux.se
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
3. MONTERING
3.1 Plassering
på bunnen av skapet sørger for at
produktet står stabilt.
100 mm
min
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Plassering
Det må være mulig å kople
apparatet fra
strømforsyningen. Støpslet
skal derfor alltid være lett
tilgjengelig etter montering.
Dette produktet bør installeres i god
avstand fra varmekilder som radiatorer,
varmtvannsberedere, direkte sollys osv.
Forsikre deg om at luften kan sirkulere
fritt rundt baksiden av skapet. For å
oppnå best ytelse når produktet er
plassert under et overskap, må minste
avstanden mellom toppen av produktet
og skapet være minst 100 mm. Ideelt sett
bør produktet ikke plasseres under
overskap. En eller flere justerbare føtter
A
B
20 mm
Klimaklasse
FORSIKTIG!
For å kunne garantere
korrekt funksjon i
romtemperatur over 38 °C,
anbefales det å ha et
mellomrom på 30 mm
mellom sidene på produktet
og møblene rundt.
3.3 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
NORSK
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
37
3.4 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
4. BETJENINGSPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
LongFresh 0°-ikon
FROSTMATIC-ikon
3
4.1 Slå på
1. Koble produktet til stikkontakten.
2. For å slå på produktet berør
temperaturknappen til alle LEDindikatorer tennes.
4.2 Slå av
1. For å slå av produktet, trykker du på
temperaturknappen i 3 sekunder.
Alle LED-indikatorer slås av.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten
for å koble produktet fra
strømtilførelsen.
4.3 Temperaturregulering
Trykk på temperaturknappen for å
regulere temperaturen. Hver gang du
trykker på denne knappen, endres
temperaturen med 1 posisjon og den
tilsvarende LED-indikatoren tennes.
Trykk på temperaturknappen gjentatte
ganger frem til ønsket temperatur er
valgt. Innstillingen vil forbli.
Valget er trinnvis mellom +2
°C og +8 °C.
Kaldeste innstilling: +2 °C.
Varmeste innstilling: +8 °C
Velger innstilling mens du husker at
temperaturen inne i produktet avhenger
av følgende når du velger innstilling:
• romtemperaturen
• hvor ofte døren åpnes
• mengde mat som oppbevares
• produktets plassering.
4.4 Dvalemodus på skjermen
Etter 30 sekunder uten kommunikasjon
med produktet, går skjermen over i
dvalemodus. Kun LED-indikator som
korresponderer til for øyeblikk satt
temperatur lyser med lite lys. Alle andre
LED-indikatorer er av. For å deaktivere
denne modusen, trykk på
temperaturknappen.
4.5 FROSTMATIC-funksjon
Hvis du trenger å sette mye varm mat inn
i et kjøleapparat (for eksempel etter at
du har handlet), eller du trenger hurtig
senkning av temperaturen i fryserommet
for å fryse fersk mat raskt, foreslår vi at du
aktiverer FROSTMATIC-funksjonen for
korrekt oppbevaring av matvarer.
For å aktivere denne funksjonen, trykker
du på temperaturknappen gjentatte
ganger til LED-indikatoren ved siden av
FROSTMATIC-ikonet tennes. Dessuten
38
www.husqvarna-electrolux.se
lyser LED-indikator korresponderende til
+2 °C opp.
Denne funksjonen stopper
automatisk etter 52 timer.
Når funksjonen deaktiveres,
gjenopprettes den forrige
temperaturinnstillingen.
Du kan deaktivere denne
funksjonen når som helst
ved å trykke på
temperaturknappen og
velge en ny
temperaturinnstilling.
Denne funksjonen gjelder
både kjøle- og
fryseseksjonen.
4.6 Stille temperatur til 0 °C i
LongFresh 0°-skuffen
For å stille inn temperaturen nær 0 °C i
LongFresh 0°-kammer trykk på
temperaturknappen gjentatte ganger til
LED-indikatoren lyser på en av følgende
måter:
1. for å slå på FROSTMATIC-funksjonen
2. passer best til fisk og kjøtt
3. passer best til fersk mat annet enn
fisk og kjøtt
Hvis du velger temperaturen på 5 °C
eller høyere, vil temperaturen i
LongFresh 0°-avdelingen være over 3 °C.
4.7 Dør åpen-indikator
Dør åpen-indikatoren aktiveres hvis
døren har stått åpen i omtrent 5
minutter. LED-indikatoren for gjeldende
innstilte temperatur blinker.
Du kan deaktivere denne
indikatoren ved å lukke
døren eller trykke på
temperaturknappen.
5. DAGLIG BRUK
5.1 Frysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfrossen mat over lengre
tid.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Legg de ferske matvarene som skal
fryses i bunnskuffen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
Frysing varer 24 timer: i løpet av denne
perioden må du ikke legge inn mer som
skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
"Funksjon FROSTMATIC").
Når du gjør det, kan
temperaturen i
kjøleskapseksjonen falle
under 0 °C. Hvis det skjer,
må du sette termostaten på
en varmere innstilling.
NORSK
39
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
1
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med funksjonen FROSTMATIC slått på.
Hvis du skal oppbevare store
matmengder kan du ta alle skuffene ut av
produktet og erstatte de med glasshyller
for bedre ytelse.
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger
enn den verdien som er
oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte
maten brukes opp så raskt
som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses
igjen (etter avkjøling).
5.3 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.4 Bruker en sammenleggbar
skuff
Dette produktet er utstyrt med en hylle
som består av to deler. Den fremre
halvdelen av hyllen kan plasseres under
den andre halvdelen for å bedre utnytte
plassen.
For å folde hyllen:
1. Ta forsiktig ut den fremre halvdelen.
2. Skyv den på den nedre skinnen og
under den andre halvdelen.
2
5.5 LongFresh 0°-seksjonen
Denne delen egner seg til å lagre ferske
matvarer som kjøtt, fisk og sjømat, fordi
temperaturen er optimal her.
Temperaturen er lavere her enn i resten
av kjøleskapet.
For å senke temperaturen i avdelingen til
0 °C se den aktuelle delen i
«Betjeningspanel»-kapittelet.
5.6 UltraFresh og UltraFresh+filtre
Nedre uttrekksskuff i kjøleskapet er
utstyrt med UltraFresh og UltraFresh+filtre.
B
A
A. UltraFresh-filter
Dette filteret bevarer frukt og
grønnsaker i deres egne omgivelser
40
www.husqvarna-electrolux.se
med høy fuktighet. Det eliminerer
også overflødig kondensert vann.
FORSIKTIG!
Ikke dekk til eller last
filterområdet.
B. UltraFresh+-filter
Dette filteret metter høye
fuktighetsomgivelser med
antioksidanter som bidrar til å bevare
opprinnelig farge og derfor
ernæringsverdi i frukt og grønnsaker.
5.7 Bytte ut UltraFresh-filter
UltraFresh-filter er allerede installert i
plastikkrammen til den nedre
uttrekksskuffen på tidspunktet for kjøp av
produktet.
5.8 Bytte ut UltraFresh+-filter
UltraFresh+-filter ligger i en
plastpose ved leveranse av produktet. Ta
ut filteret fra posen og sett det inn i
innsiden av filterholderen (montering av
filter ligner på utbyttingsprosessen
beskrevet nedenfor).
Skift ut UltraFresh+ annethvert år. Nytt
filter får du kjøpt hos en forhandler eller
på nettet.
For å skifte ut UltraFresh+-filter:
1. Åpne nedre uttrekksskuff i
kjøleskapet.
2. Trekk ned flappen til filterholderen
hektet under glassdekselet til
uttrekksskuffen for å åpne den.
Godt håndtert filter bør fungere til
slutten av produktets livssyklus. For å
rengjør normalt skittent filter fjerner du
det fra produktet og skyller det forsiktig
med springvann.
Skift ut UltraFresh-filter bare hvis
nødvendig, f.eks. når det er skadet eller
fullt av olje eller fett. Nytt filter får du
kjøpt hos en forhandler eller på nettet.
For å skifte ut UltraFresh-filter:
1. Åpne nedre uttrekksskuff i
kjøleskapet.
2. Fjern det monterte filteret ved å
skyve det som indikert på bildet.
3. Ta ut det gamle filteret fra flappen
og kast det.
4. Pakk ut og sett inn et nytt filter i
flappen.
5. Lukk dekselet.
5.9 PROFRESH PLUS
3. Kast det gamle filteret og erstatt det
med det nye.
Kjøledelen er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur i skapet.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, for eksempel når temperaturen i
produktet er høy.
NORSK
5.10 CLEANAIR CONTROLfilter
41
4. Sett på filterdekselet.
Dette aktive kullfilteret absorberer
ubehagelig lukt og opprettholder den
beste lukten og aromaen for alle
matvarer som oppbevares i kjøleskapet.
Ved levering er filteret i en plastpose.
Slik installerer du filteret i produktet:
1. Ta av filterdekselet.
FORSIKTIG!
Påse at filterdekselet alltid er
lukket slik at filteret fungerer
som det skal.
For at filteret skal være mest mulig
effektivt, bør det skiftes én gang i
halvåret. Nye aktive filtre får du kjøpt hos
en forhandler eller på nettet.
Delenummeret er trykket på plastposen.
2. Ta filteret ut av plastposen.
3. Sett filteret inn i slissen på baksiden
av produktet.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
42
www.husqvarna-electrolux.se
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Tining
Produktet er frostfritt. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
drift, verken på veggene eller på maten.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er
at luften hele tiden sirkulerer inne i
apparatet ved hjelp av en automatisk
kontrollert vifte. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet
for smeltevann med jevne mellomrom,
for å hindre at vannet flommer over og
drypper ned på maten inne i kjøleskapet.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Skapet er nettopp slått på
eller temperaturen fortsatt
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Lampen tennes ikke.
NORSK
Problem
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
43
Mulig årsak
Løsning
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Matvarene du la i apparatet Avkjøl matvarer til romtempevar for varme.
ratur før du legger de i skapet.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på FROSTMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Det renner vann inne i kjøle- Dreneringshullet er tilstopskapet.
pet.
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
Rengjør dreneringshullet.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperpannen damperpannen.
over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
FROSTMATIC-funksjonen
eller COOLMATIC-funksjonen er slått på.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATICfunksjonen eller COOLMATICfunksjonen".
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt Legg færre matvarer inn i apinn i apparatet samtidig.
paratet samtidig.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
44
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av varmeveksleren.
Påse at det er minst 30 mm
mellomrom mellom hver side
av apparatet og de andre
gjenstandene i rommet når
omgivelsestemperaturen overskrider 38°C.
Det er for mye kondensert
vann på bakveggen i kjøleskapet.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig. Påse at døren er ordentlig lukket.
Vanskelig å åpne døren.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren like etter at du lukket den.
Vent noen sekunder før du åpner døren på nytt.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Husqvarna
Modell
QRT4680X 925070929
QRT4680W 925070930
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te264
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
228
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
NORSK
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
334
Lagringsvolum i liter, fryser
91
Lagringsvolum i liter, chiller
15
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
45
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- ****
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
20
Frysekapasitet i kg/24t
4
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
43
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
2005 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
46
www.husqvarna-electrolux.se
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................47
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 48
3. INSTALLATION..........................................................................................................50
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................51
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 52
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................55
7. FELSÖKNING.............................................................................................................56
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 58
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod
att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
47
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättning, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
48
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
SVENSKA
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
49
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
50
www.husqvarna-electrolux.se
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
100 mm
min
3. INSTALLATION
3.1 Placering
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
3.2 Placering
Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt när
kylen/frysen har installerats.
Produkten måste placeras på säkert
avstånd från värmekällor såsom element,
varmvattenberedare, direkt solsken, etc.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt
skåpets baksida. För att säkerställa
funktionen: Om produkten placeras
under en överhängande väggenhet skall
det finnas minst 100mm fritt utrymme
mellan produktens översida och
väggenheten. Produkten bör dock inte
placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.
A
B
20 mm
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
FÖRSIKTIGHET!
För att säkerställa att
produkten fungerar
ordentligt i
omgivningstemperatur över
38 ºC är det bäst att ha 30
mm avstånd mellan
produktens sidor och möbler
i närheten.
3.3 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
SVENSKA
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
51
3.4 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
4. KONTROLLPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Temperaturskala
Temperaturknapp
LongFresh 0°-symbol
FROSTMATIC-symbol
3
4.1 Slå på
1. Anslut produkten till ett eluttag.
2. För att sätta på apparaten, tryck på
temperaturknappen tills alla LEDindikatorer tänds.
4.2 Stänga av
1. Stäng av apparaten genom att trycka
på temperaturknappen i 3 sekunder.
Alla LED-lampor släcks.
2. Koppla loss produkten från
strömkällan genom att dra ut
stickkontakten ur eluttaget.
4.3 Temperaturreglering
För att reglera temperaturen, tryck på
temperaturknappen. Varje gång knappen
trycks in flyttas den inställda
temperaturen med 1 position och
motsvarande LED-indikator tänds. Tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills önskad temperatur valts.
Inställningen fastställs.
Valet sker i steg från +2 till
+8 °C.
Kallaste inställning: +2 °C.
Varmaste inställning: +8 °C
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar dörren
• mängden livsmedel som förvaras
• produktens placering.
4.4 Displayens viloläge
Efter 30 sekunder utan aktivitet går
displayen in i viloläge. Endast LEDindikatorn som motsvarar aktuell
temperaturinställning lyser svagt. Alla
andra LED-indikatorer är släckta. För att
avaktivera detta läge, tryck på
temperaturknappen.
4.5 FROSTMATIC-funktion
Om du måste ställa in en större mängd
varm mat i frysfacket (t.ex. när du har
varit och handlat) eller om du snabbt vill
sänka temperaturen i frysfacket för att
frysa färsk mat snabbare, föreslår vi att
du aktiverar FROSTMATIC-funktionen för
korrekt förvaring.
För att aktivera den här funktionen, tryck
på temperaturknappen upprepade
gånger tills LED-indikatorn bredvid
FROSTMATIC-ikonen tänds. Även LEDindikatorn som motsvarar +2 °C tänds.
Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.
När funktionen stängs av
återställs föregående
temperaturinställning.
52
www.husqvarna-electrolux.se
Du kan avaktivera denna
funktion när som helst
genom att trycka på
temperaturen och välja en
ny temperaturinställning.
Denna funktion motsvarar
både kylen och frysen.
4.6 Ställa in temperaturen till 0
°C i LongFresh 0°-facket
För att ställa in temperaturen till nära 0
°C i LongFresh 0°-facket, tryck på
temperaturknappen upprepade gånger
tills LED-indikatorn tänds i en av följande
konfigurationer:
1. för att även aktivera FROSTMATICfunktionen
3. mest lämplig för annan färsk mat än
fisk och kött
Om temperaturen ställs in till 5 °C eller
högre, kommer temperaturen inuti
LongFresh 0°-facket att vara högre än 3
°C.
4.7 Indikator för öppen dörr
Om dörren har lämnats öppen i ca 5
minuter, aktiveras indikatorn för öppen
dörr. LED-indikatorn för den aktuella
temperaturinställningen blinkar.
Du kan avaktivera den här
indikatorn genom att stänga
dörren eller genom att
trycka på
temperaturknappen.
2. mest lämplig för fisk och kött
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som skall
frysas placeras i frysfacket.
Placera de färska matvarorna som ska
frysas in i det nedersta facket.
Maximal mängd livsmedel som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten
som sitter på produktens insida.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infysningen är klar.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FROSTMATIC-
SVENSKA
funktionen på innan du lägger in några
matvaror.
53
5.5 LongFresh 0°-fack
Om stora mängder mat skall förvaras,
plocka ut alla lådor och lägg maten på
glashyllan för att erhålla bästa resultat.
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Säkerhet vid strömavbrott",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
5.3 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.4 Använda en hopfällbar
hylla
Detta fack är lämpligt för förvaring av
färska livsmedel som fisk, kött och
skaldjur, eftersom det ger den bästa
förvaringstemperaturen. Temperaturen
är lägre här än i resten av kylen.
För att sänka temperaturen i facket till 0
°C, se respektive avsnitt i kapitlet
"Kontrollpanelen".
5.6 UltraFresh- och UltraFresh
+-filter
Den nedre utdragslådan i kylskåpet är
utrustat med UltraFresh- och UltraFresh
+-filter.
B
A
Den här produkten har en hylla som
består av två delar. Den främre delen av
hyllan kan placerad under den andra
delen för att ge bättre utrymme.
Fälla ihop hyllan:
1. Ta ut den främre delen försiktigt.
2. För in den på den nedre skenan
under den andra delen av hyllan.
1
2
A. UltraFresh-filter
Med det här filtret kan frukt och
grönsaker bevaras i sin egen miljö
med hög luftfuktighet. Det eliminerar
också kondensvatten.
FÖRSIKTIGHET!
Täck inte över eller låt
något stå i vägen för
filtret.
B. UltraFresh+-filter
Detta filter mättar hög luftfuktighet
med antioxidanter som hjälper till att
bevara originalfärgen och därmed
näringsvärdet på frukt och grönsaker.
54
www.husqvarna-electrolux.se
5.7 Byta UltraFresh-filter
UltraFresh-filtret var redan installerat i
plastramen på den nedre utdragslådan
då produkten köptes.
2. Dra ner filterhållarens flik som sitter
under glaslocket på utdragslådan för
att öppna den.
Välunderhållet filter ska fungera fram till
slutet av produktens livscykel. För att
rengöra normalt nedsmutsat filter tar du
bort det från produkten och sköljer det
försiktigt med kranvatten.
Byt endast ut UltraFresh-filtret om det
t.ex. är skadat eller om det har kommit
olja eller fett på det. Nya filter kan köpas
hos din återförsäljare eller på vår
webbplats.
3. Ta ut det gamla filtret från fliken och
släng det.
Byta UltraFresh-filter:
1. Öppna den nedre lådan i
kylskåpsdelen.
2. Ta bort det monterade filtret genom
att låta det glida enligt bilden.
4. Packa upp och sätt i det nya filtret i
fliken.
5. Stäng luckan.
5.9 PROFRESH PLUS
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
3. Kasta det gamla filtret och sätt dit ett
nytt.
5.8 Byta UltraFresh+-filter
UltraFresh+-filtret ligger i plastpåsen
som medföljer vid köpet. Ta ut filtret från
påsen och sätt in det i filterhållaren
(installationen av filtret liknar den
bytesprocess som beskrivs nedan).
Den här enheten aktiveras automatiskt
vid behov, till exempel när temperaturen
inuti är hög.
5.10 CLEANAIR CONTROLfilter
Detta är ett aktivt kolfilter som
absorberar dålig lukt och bidrar till att
bevara bästa smak och arom hos alla
matvaror som förvaras i kylen.
Byt UltraFresh+ vartannat år. Nya filter
kan köpas hos din återförsäljare eller på
vår webbplats.
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse.
Byta UltraFresh+-filter:
1. Ta bort filterskyddet.
1. Öppna den nedre lådan i
kylskåpsdelen.
Gör så här för att sätta dit filtret:
SVENSKA
55
4. Sätt på filterskyddet.
2. Ta ut filtret ur plastpåsen.
3. Sätt i filtret i spåret på produktens
baksida.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att filterskyddet alltid
är stängt så att filtret
fungerar korrekt.
För att upprätthålla bästa prestanda ska
filtret bytas ut var 6:e månad. Nya aktiva
kolfilter kan köpas hos din återförsäljare
eller på vår webbplats. Artikelnumret
finns på plastpåsen.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Upptining
Din produkt är frostfri. Detta innebär att
det inte bildas någon frost under drift,
varken på innerväggarna eller
matvarorna. Att frost inte bildas beror på
en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som
genereras av en automatiskt kontrollerad
fläkt, inne i frysavdelningen. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
56
www.husqvarna-electrolux.se
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
57
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvaror
från att rinna in i vattenupp- har kontakt med den bakre
samlaren.
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Se till att det finns minst 30
mm utrymme på varje sida av
apparaten och omgivande
skåp när omgivningstemperaturen överstiger 38 °C.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
58
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Det är svårt att öppna dörren.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Husqvarna
Modell
QRT4680X 925070929
QRT4680W 925070930
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
264
Förvaringsvolym i liter, kyl
228
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
334
Förvaringsvolym i liter, frys
91
Förvaringsvolym i liter, sval
15
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
SVENSKA
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
20
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
4
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
43
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
2005 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
59
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
280158144-A-222019
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising