Electrolux | EN3790MFX | User manual | Electrolux EN3790MFX Kasutusjuhend

Electrolux EN3790MFX Kasutusjuhend
EN3790MFX
ET
LV
LT
PT
ES
Külmik-sügavkülmuti
Ledusskapis ar saldētavu
Šaldytuvas-šaldiklis
Combinado
Frigorífico-congelador
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Manual de instruções
Manual de instrucciones
2
15
29
43
58
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................6
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 9
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 10
7. VEAOTSING.....................................................................................................11
8. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 13
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
•
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
EESTI
•
•
•
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
5
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
6
www.electrolux.com
3. PAIGALDAMINE
100 mm
min
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
20 mm
Klii‐
mak‐
lass
ETTEVAATUST!
Et tagada seadme õige töö
ka kõrgema kui 38 ºC
temperatuuri juures, on
soovitatav seadme ja sellega
külgneva mööbli vahele jätta
vähemalt 30 mm vaba
ruumi.
3.2 Asukoht
Seadet peab saama
eemaldada vooluvõrgust.
Seetõttu peab see olema
kergesti ligipääsetav ka
pärast paigaldamist.
Seade tuleb paigutada piisavalt kaugele
sellistest kütteallikatest nagu radiaatorid,
boilerid, otsene päikesevalgus jne.
Veenduge, et seadme tagaküljel on
tagatud vaba õhuringlus. Kui seade on
paigutatud eenduva seinamooduli alla,
peab parima jõudluse tagamiseks
minimaalne kaugus seadme ülemise osa
ja seinamooduli vahel olema vähemalt
100 mm. Ideaalsetes oludes ei tuleks
seadet eenduvate seinamoodulite alla
paigutada. Seadme all olevad
reguleeritavad jalad tagavad selle, et
seade on loodis.
B
A
3.3 Loodimine
Seadme paigaldamisel jälgige, et see
oleks loodis. Seadme paikaloodimiseks
kasutage kahte reguleeritavat jalga
seadme all esiküljel.
3.4 Elektriühendus
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
EESTI
•
•
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.5 Ukse avamissuuna
muutmine
Kui soovite ukse avamissuunda muuta,
võtke ühendust lähima volitatud
teeninduskeskusega. Teie kulul teeb
ukse avamissuuna muutmise volitatud
teeninduskeskuse spetsialist.
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
1 Temperatuuriskaala
2 NaturaFresh 0°-ikoon
3 FastFreeze-ikoon
4 Temperatuurinupp
4.1 Sisselülitamine
asendi võrra edasi ja süttib vastav LEDindikaator. Vajutage temperatuurinuppu
seni, kuni olete jõudnud soovitud
temperatuurini. Seade jääb püsima.
1. Lükake seadme toitejuhe
seinakontakti.
2. Seadme sisselülitamiseks puudutage
temperatuurinuppu, kuni süttivad kõik
LED-indikaatorid.
4.2 Väljalülitamine
1. Lülitage seade välja, vajutades 3
sekundit temperatuurinuppu.
Kõik LED-indikaatorid kustuvad.
2. Seadme elektrivõrgust
lahtiühendamiseks eemaldage
toitepistik pistikupesast.
4.3 Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleerimiseks vajutage
temperatuurinuppu. Igakordne
nupuvajutus nihutab temperatuuri 1
Valimine toimub
progresseeruvalt, vahemikus
+2°C kuni +8°C.
Kõige külmem seade: +2°C.
Kõige soojem seade: +8°C
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
7
8
www.electrolux.com
4.4 Ekraani puhkerežiim
Kui seadet pole 30 sekundit kasutatud,
läheb ekraan puhkerežiimi. Nõrga tulega
jääb põlema ainult valitud temperatuurile
vastav LED-indikaator. Kõik muud LEDindikaatorid on väljas. Selle režiimi
väljalülitamiseks vajutage
temperatuurinuppu.
4.5 FastFreeze-funktsioon
Kui külmikusse tuleb korraga paigutada
suur hulk toatemperatuuril toitu (näiteks
pärast sisseostude tegemist) või kui
soovite sügavkülmikus kiiresti külmutada
värskeid toiduaineid ja temperatuuri
alandada, on soovitatav õigete
tingimuste tagamiseks sisse lülitada
FastFreeze-funktsioon.
2. sobivaim kalale ja lihale
Selle funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage järjest temperatuurinuppu, kuni
süttib ikooni FastFreeze kõrval asuv
LED-indikaator. Põleb ka +2° C
temperatuuri tähistav LED-indikaator.
See funktsioon lülitub 52
tunni pärast automaatselt
välja. Funktsiooni
väljalülitumisel taastatakse
eelmine temperatuuriseade.
Selle funktsiooni saate alati
välja lülitada, kui vajutate
temperatuurinuppu ja valite
uue temperatuuriseade.
3. sobivaim muude värskete toiduainete
säilitamiseks
See funktsioon vastab nii
külmiku- kui ka
sügavkülmikusektsioonile.
4.6 Temperatuuri seadmine
tasemele 0°C NaturaFresh 0°sektsioonis
Temperatuuri seadmiseks tasemele 0° C
NaturaFresh 0°-sektsioonis vajutage
niikaua temperatuurinuppu, kuni süttib
LED-indikaator ühes järgmistest
seadistustest:
1. funktsiooni FastFreeze
sisselülitamiseks
Kui valite temperatuuriks 5° C või üle
selle, tõuseb temperatuur NaturaFresh
0°-sektsioonis üle 3° C.
EESTI
4.7 Lahtise ukse indikaator
Kui seadme uks on jäänud lahti juba 5
minutiks, lülitub sisse lahtise ukse
indikaator. Valitud temperatuuri LEDindikaator vilgub.
9
Indikaatori väljalülitamiseks
sulgege uks või vajutage
temperatuurinuppu.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
5.1 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värske toidu külmutamiseks lülitage
sisse funktsioon FastFreeze vähemalt 24
tundi enne toidu sügavkülmikuossa
panemist.
Paigutage külmutatav värske toit
alumisse sektsiooni.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"Temperatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
5.3 Toidu säilitamine
külmikusektsioonis
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Kui külmutusprotsess on lõppenud,
valige uuesti vajalik temperatuur (vt
"FastFreeze-funktsioon").
Selles olekus või külmikuosa
temperatuur langeda alla 0
°C. Sel juhul keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
Asetage toidud nii, et õhk saaks nende
ümber liikuda.
Hoidke toiduaineid riiulitel tagaseinast
vähemalt 20 mm ja uksest vähemalt 15
mm kaugusel.
5.4 NaturaFresh 0°-sektsioon
5.2 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel vähemalt 2 tundi töötada
funktsioonil FastFreeze, enne kui
toiduained sisse panete.
Kui kavatsete suuri toidukoguseid
säilitada, siis eemaldage parima jõudluse
nimel kõik sahtlid seadmest ning asetage
toit klaasriiulile.
See sektsioon sobib värskete toiduainete
nagu kala, liha või mereandide
säilitamiseks, sest sealne temperatuur on
selleks parim. Temperatuur on madalam
kui külmiku muus osas
Kui soovite sektsiooni temperatuuri
alandada 0° C tasemeni, lugege vastavat
jaotist peatükist "Juhtpaneel".
10
www.electrolux.com
5.5 MULTIFLOW
Külmikusektsioon on varustatud
seadeldisega, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab sektsioonis
ühtlasema temperatuuri.
3. Sisestage filter pesasse, mis asub
seadme tagaseinas.
See seadeldis lülitub vajadusel (näiteks
juhul, kui temperatuur seadmes on liiga
kõrge) automaatselt sisse.
5.6 TASTEGUARD -filter
See on aktiivne süsinikfilter, mis imab
endasse halvad lõhnad ja jätab kõikidele
külmikuosas olevatele toitudele värske
maitse ja lõhna.
4. Pange filtri kate tagasi.
Seadme tarnimisel on filter plastikkotis.
Filtri paigaldamiseks seadmesse:
1. Eemaldage filtrikate.
2. Võtke filter kilekotist välja.
ETTEVAATUST!
Jälgige, et filtri kate oleks
alati kinni, sest ainult nii
saab filter õigesti töötada.
Parima tõhususe saavutamiseks tuleks
filter iga poole aasta tagant välja
vahetada. Uusi aktiivfiltreid saab osta
kohalikult edasimüüjalt või veebisaidi
kaudu. Osa number on trükitud kilekotile.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
6.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
EESTI
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
6.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
11
6.4 Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmutisektsioon on
härmatisevaba. See tähendab, et
kasutamise käigus ei teki härmatist ei
seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
6.5 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb liiga valju mü‐ Seade ei ole paigutatud
ra.
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Heli- või visuaalne hoiatus Seade on hiljuti sisse lüli‐
on sees.
tatud või on temperatuur
veel liiga kõrge.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus/indikaator" või "Kõrge
temperatuuri hoiatus/indikaa‐
tor".
Temperatuur seadmes on Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
liiga kõrge.
tus/indikaator" või "Kõrge
temperatuuri hoiatus/indikaa‐
tor".
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volita‐
tud teeninduskeskusse.
12
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Kompressor töötab pide‐
valt.
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt jaotist "Kasutami‐
ne"/"Juhtpaneel".
Panite külmikusse korra‐
ga liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud
toit oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Funktsioon FastFreeze on Vt "Funktsioon FastFreeze".
sisse lülitatud.
Kompressor ei hakka ko‐ See on normaalne, viga ei Kompressor hakkab tööle
he tööle pärast FastFree‐ ole.
mõne aja pärast.
ze-nupu vajutamist või pä‐
rast temperatuuri muut‐
mist.
Külmiku sees voolab vesi. Vee väljavooluava on um‐ Puhastage vee väljavoolua‐
mistunud.
va.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumis‐
puutuks tagapaneeli.
nõusse.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee välja‐
ei ole ühendatud kom‐
voolujuhik aurustumisrenni.
pressori kohal asuva au‐
rustumisrenniga.
Temperatuuri ei saa mää‐
rata.
Funktsioon FastFreeze
Lülitage FastFreeze või
või ShoppingMode on sis‐ ShoppingMode käsitsi välja
se lülitatud.
või oodake temperatuuri
seadistamisega, kuni funktsi‐
oon on automaatselt lähtes‐
tunud. Vt "Funktsioon FastF‐
reeze või ShoppingMode".
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei Valige kõrgem/madalam
ole õigesti seadistatud.
temperatuur.
Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Funktsioon FastFreeze on Vt "Funktsioon FastFreeze".
sisse lülitatud.
EESTI
13
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadme külgpaneelid on
soojad.
Viga ei ole; põhjus peitub
soojusvaheti töös.
Kui ruumi temperatuur tõu‐
seb üle 38°C, peab olema
tagatud, et seadme mõle‐
mad küljed jääksid külgne‐
vast või seadme taga aset‐
sevast mööblist vähemalt 30
mm kaugusele.
Külmiku tagaseinal on lii‐
ga palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult sule‐ Kontrollige, kas uks on kor‐
tud.
ralikult suletud.
Toit ei ole korralikult sisse Enne toidu hoiulepanekut
pakitud.
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulge‐
mist.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
7.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
8. TEHNILISED ANDMED
8.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
Electrolux
Mudel
EN3790MFX 925070903
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standard‐ 264
tingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tege‐
lik energiatarbimine oleneb seadme kasutusvii‐
sist ja asukohast
Maht liitrites, tavakülmik
228
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
14
www.electrolux.com
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
334
Maht liitrites, sügavkülmik
91
Maht liitrites, jahekapp
15
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tär‐ ****
nides väljendatud hinnang
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Jah
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Jah
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
20
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
4
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐ 10
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
43
Sisseehitatud seade J/E
Ei
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säili‐
tamiseks J/E
Ei
8.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Kõrgus
2005 mm
Laius
595 mm
Sügavus
647 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LATVIEŠU
15
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................15
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................17
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................19
4. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 20
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 22
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................23
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 24
8. TEHNISKIE DATI..............................................................................................27
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
16
www.electrolux.com
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
LATVIEŠU
•
•
•
17
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
18
www.electrolux.com
•
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
LATVIEŠU
19
3. UZSTĀDĪŠANA
100 mm
min
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
no +10°C līdz 32°C
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
20 mm
Klimati‐ Temperatūras atbilstība
skā kla‐
se
SN
UZMANĪBU!
Lai nodrošinātu pareizu
darbību, ja apkārtējā
temperatūra pārsniedz 38°C,
ir ieteicams atstāt 30 mm
spraugu starp ierīces sāniem
un apkārt esošajām
mēbelēm.
3.2 Izvietojums
Jābūt nodrošinātai iespējai
atvienot ierīci no elektrotīkla.
Tādēļ pēc ierīces
uzstādīšanas jābūt iespējai
piekļūt kontaktligzdai.
Ierīce jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem utt.
Parūpējieties, lai korpusa aizmugurē
varētu brīvi cirkulēt gaiss. Ja ierīce
uzstādīta zem plaukta, kas piestiprināts
pie sienas, tad, lai nodrošinātu vislabāko
sniegumu, minimālajam attālumam starp
ierīces augšpusi un plauktu jābūt vismaz
100 mm. Tomēr vislabāk būtu ierīci
neuzstādīt zem plauktiem, kas
piestiprināti pie sienas. Viena vai
vairākas regulējamas kājas zem skapja
pamatnes nodrošina ierīces
nolīmeņošanu.
B
A
3.3 Līmeņošana
Uzstādot ierīci, raugieties, lai tā būtu
pareizi nolīmeņota. To var izdarīt ar
divām regulējamām kājiņām, kas atrodas
zem tās priekšpusē.
3.4 Elektrības padeves
pieslēgums
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
20
www.electrolux.com
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
•
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
3.5 Durvju vēršanās virziena
maiņa
Ja vēlaties mainīt durvju vēršanās
virzienu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto
klientu servisa centru. Pilnvarotā klientu
servisa centra speciālists apmainīs
durvju vēršanās virzienu uz jūsu rēķina.
4. VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
1 Temperatūras skala
2 NaturaFresh 0° ikona
3 FastFreeze ikona
4 Temperatūras taustiņš
4.1 Ierīces ieslēgšana
4.3 Temperatūras regulēšana
1. Pievienojiet ierīci elektrības
kontaktligzdai.
2. Lai ieslēgtu ierīci, pieskarieties
temperatūras taustiņam, līdz iedegas
visi LED indikatori.
Lai regulētu temperatūru, nospiediet
temperatūras taustiņu. Katru reizi
nospiežot taustiņu, iestatītā temperatūra
mainās par 1 pozīciju un izgaismojas
atbilstošais LED indikators. Piespiediet
temperatūras taustiņu vairākas reizes,
līdz tiek izvēlēta nepieciešamā
temperatūra. Iestatījums tiks nofiksēts.
4.2 Ierīces izslēgšana
1. Izslēdziet ierīci, turot piespiestu
temperatūras taustiņu 3 sekundes.
Visi LED indikatori izdzisīs.
2. Lai atslēgtu ierīci no strāvas,
atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Izvēle ir pakāpeniska no
+2 °C līdz +8 °C.
Aukstākais iestatījums:
+2 °C.
Siltākais iestatījums: +8 °C
LATVIEŠU
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanās biežuma;
• ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
4.4 Displeja miega režīms
Ja ar ierīci 30 sekundes netiek veiktas
nekādas darbības, displejs pārslēdzas
miega režīmā. Zema apgaismojuma
apstākļos izgaismojas tikai pašlaik
iestatītās temperatūras LED indikators.
Visi pārējie LED indikatori ir izslēgti. Lai
dezaktivētu šo režīmu, nospiediet
temperatūras taustiņu.
4.6 Temperatūras iestatīšana
uz 0°C NaturaFresh 0°
nodalījumā
Lai iestatītu temperatūru tuvu 0 °C
NaturaFresh 0° nodalījumā, vairākkārt
nospiediet temperatūras taustiņu, līdz
LED indikators iedegas vienā no šādām
konfigurācijām:
1. lai ieslēgtu arī FastFreeze funkciju
4.5 FastFreeze funkcija
Ja nepieciešams ievietot lielu daudzumu
siltas pārtikas ledusskapja nodalījumā
(piemēram, pēc produktu iegādes) vai
ātri samazināt temperatūru saldētavas
nodalījumā, lai ātri sasaldētu svaigu
pārtiku, mēs iesakām aktivizēt
FastFreeze funkciju pārtikas pareizas
uzglabāšanas nolūkā.
2. vispiemērotākā zivij un gaļai
Lai aktivizētu šo funkciju, vairākkārt
piespiediet temperatūras taustiņu, līdz
iedegas LED indikators blakus ikonai
FastFreeze. Izgaismojas arī +2 °C
atbilstošais LED indikators.
Šī funkcija automātiski
izslēdzas pēc 52 stundām.
Kad funkcija deaktivizējas,
tiek atjaunota iepriekšējā
temperatūra.
Šo funkciju var deaktivizēt
jebkurā laikā, piespiežot
temperatūras taustiņu un
izvēloties jaunu
temperatūras iestatījumu.
Šī funkcija attiecas gan uz
ledusskapja, gan saldētavas
nodalījumu.
21
3. vispiemērotākā svaigai pārtikai,
izņemot zivis un gaļu
22
www.electrolux.com
Ja temperatūru iestata uz 5 °C vai
augstāku, temperatūra NaturaFresh 0°
nodalījuma iekšpusē būs augstāka par 3
°C.
4.7 Atvērtu durvju indikators
Ja durvis ir atstātas atvērtas uz aptuveni
5 minūtēm, aktivizējas atvērtu durvju
indikators. Mirgo iestatītās temperatūras
LED indikators.
Šo indikatoru var deaktivizēt,
aizverot durvis vai piespiežot
temperatūras taustiņu.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
5.1 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
5.2 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot FastFreeze funkciju.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet FastFreeze funkciju vismaz
24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas
saldētavā.
Ievietojot saldēšanai paredzēto svaigo
pārtiku apakšējo nodalījumu.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Saldēšanas process ilgst 24 stundas:
šajā periodā nevar pievienot pārtiku
saldēšanai.
Kad sasaldēšanas process ir pabeigts,
iestatiet vēlreiz nepieciešamo
temperatūru (skatiet sadaļu "FastFreeze
funkcija").
Šādā stāvoklī ledusskapja
nodalījuma temperatūra var
kristies zem 0° C. Ja tas
notiek, atiestatiet
temperatūras regulatoru uz
siltāku iestatījumu.
Ja jāuzglabā liels daudzums produktu,
izņemiet no ierīces visas atvilktnes un
grozus un novietojiet produktus uz stikla
plaukta, lai iegūtu vislabāko
uzglabāšanas rezultātu.
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, strāvas padeves
pārtraukuma dēļ, ja tas bijis
ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
5.3 Pārtikas uzglabāšana
ledusskapja nodalījumā
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
LATVIEŠU
Novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Ierīces piegādes brīdī filtrs atrodas
plastmasas maisiņā.
Glabājiet pārtiku uz visiem plauktiem ne
tuvāk kā 20 mm attālumā no
aizmugurējās sienas un 15 mm attālumā
no durvīm.
Filtra uzstādīšana ierīcē:
23
1. Noņemiet filtra pārsegu.
5.4 NaturaFresh 0° nodalījums
2. Izņemiet filtru no plastmasas
maisiņa.
3. Ievietojiet filtru spraugā, kas atrodas
ierīces aizmugures sienā.
Šis nodalījums ir piemērots svaigas
pārtikas, piemēram, zivju, gaļas, jūras
velšu, uzglabāšanai, jo tas nodrošina
vislabāko uzglabāšanas temperatūru.
Temperatūra tajā ir zemāka nekā pārējā
ledusskapī.
Informāciju par temperatūras
pazemināšanu nodalījumā līdz 0°C
skatiet sadaļas "Vadības panelis"
attiecīgajā punktā.
4. Uzlieciet filtra pārsegu.
5.5 MULTIFLOW
Ledusskapja nodalījums ir aprīkots ar
ierīci, kas ļauj ātri atdzesēt produktus un
uzturēt vienmērīgu temperatūru
nodalījumā.
Ierīce ieslēdzas automātiski, kad
nepieciešams, piemēram, kad
temperatūra ierīces iekšpusē ir augsta.
5.6 TASTEGUARD filtrs
Šis aktīvās ogles filtrs absorbē sliktas
smakas un uztur pārtikai ledusskapja
nodalījumā pēc iespējas labāku garšu un
aromātu.
UZMANĪBU!
Filtra pārsegam vienmēr ir
jābūt aizvērtam, lai filtrs
darbotos pareizi.
Lai filtrs darbotos efektīvi, to vajadzētu
nomainīt reizi 6 mēnešos. Jaunus aktīvos
filtrus var iegādāties pie vietējā dīlera vai
mājas lapā. Detaļas numurs ir uzdrukāts
uz plastmasas maisiņa.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
24
www.electrolux.com
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
6.2 Periodiska tīrīšana
apsarmojums, kas veidojas uz
ledusskapja nodalījumā esošā
iztvaikotāja, tiek automātiski likvidēts.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
6.4 Saldētavas atkausēšana
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
Ledusskapim ir bezsarmas saldētava.
Tas nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
6.3 Ledusskapja atkausēšana
Normālas darbības laikā ik reizi, kad
kompresora motors apstājas,
6.5 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstī‐ Pārbaudiet, vai ierīce stāv
ta.
stabili.
LATVIEŠU
25
Problēmas
Iespējamais iemesls
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Ierīce ir nesen ieslēgta,
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
vai temperatūra vēl arvien šanās brīdinājuma signāls/
ir par augstu.
indikators" vai "Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls/indikators".
Lampa nedeg.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Risinājums
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls/
indikators" vai "Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls/indikators".
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnva‐
roto servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Istabas temperatūra ir pā‐ Skatiet klimata klases tabulu
rāk augsta.
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze".
Kompresors nesāk darbo‐ Tas ir normāli. Kļūda nav
ties uzreiz pēc FastFreeze radusies.
nospiešanas vai pēc tem‐
peratūras mainīšanas.
Pēc noteikta laika kompre‐
sors ieslēdzas.
Ledusskapī ieplūst ūdens. Ūdens notece aizsērējusi. Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens ko‐
lektorā.
Ūdens plūst uz grīdas.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Kušanas ūdens tekne nav Pievienojiet kušanas ūdens
pievienota iztvaikošanas tekni iztvaikošanas paplātei.
paplātei virs kompresora.
26
www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Nevar iestatīt temperatūru. Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze vai ShoppingMo‐
de.
Manuāli izslēdziet FastFree‐
ze vai ShoppingMode vai
gaidiet, līdz funkcija tiek au‐
tomātiski atiestatīta, lai iesta‐
tītu temperatūru. Skatiet sa‐
daļu „FastFreeze vai Shop‐
pingMode funkcija”.
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Pārtikas produktu tempe‐
ratūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts Glabājiet mazāk pārtikas
pārāk daudz pārtikas pro‐ produktu vienlaicīgi.
duktu.
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze".
Ierīces sānu paneļi ir silti.
Tā ir normāla parādība,
kuru izraisa siltummaiņa
darbība.
Gādājiet, lai starp visām ierī‐
ces pusēm un apkārtējām
mēbelēm būtu vismaz
30 mm atstarpe, ja gaisa
temperatūra pārsniedz
38 °C.
Uz ledusskapja aizmugu‐
rējās sienas sakrājies pā‐
rāk daudz ūdens konden‐
sāta.
Durvis tiek vērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav ie‐
saiņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemēro‐
tā iepakojumā.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
Durvis nevar viegli atvērt.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
7.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
LATVIEŠU
8. TEHNISKIE DATI
8.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Electrolux
Modelis
EN3790MFX 925070903
Kategorija
7. Refrigerator-freezer
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24
stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais
enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmanto‐
šanas un tās atrašanās vietas.
264
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
228
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
334
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
91
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
15
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” >
14 °C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Jā
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Jā
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
20
Saldēšanas jauda, kg/24 h
4
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐ 43
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
43
Lebūvējama iekārta J/N
Nē
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai
Jā/Nē
Nē
27
28
www.electrolux.com
8.2 Papildu tehniskie dati
Augstums
2005 mm
Platums
595 mm
Dziļums
647 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
29
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 29
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 31
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................33
4. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................34
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 36
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 38
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 39
8. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................41
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
30
www.electrolux.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
31
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
•
•
•
•
•
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
•
•
•
33
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
3.1 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
pakabinamomis, prie sienos
tvirtinamomis spintelėmis. Ant spintelės
pagrindo esančios viena arba kelios
reguliuojamos kojelės leidžia prietaisą
išlyginti.
100 mm
min
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
B
A
20 mm
SN
3.2 Kur statyti prietaisą
Prietaisas turi būti statomas
taip, kad jį būtų galima
atjungti nuo elektros tinklo.
Todėl pastačius prietaisą, jo
kištukas turi būti lengvai
pasiekiamas.
Prietaisas turi būti įrengtas atokiai nuo
šilumos šaltinių, pvz. radiatorių, katilų ir
tiesioginių saulės spindulių. Palikite
pakankamai vietos orui laisvai cirkuliuoti
aplink prietaiso galinę pusę. Norint, kad
po pakabinama spintele esantis
prietaisas tinkamai veiktų, atstumas tarp
prietaiso ir spintelės turi būti ne mažesnis
nei 100 mm. Tačiau būtų geriausia, jei
prietaisas nebūtų statomas po
DĖMESIO
Siekiant užtikrinti tinkamą
veikimą esant aukštesnei nei
38 °C aplinkos temperatūrai,
rekomenduojama nuo
prietaiso šonų iki aplinkinių
baldų išlaikyti 30 mm
atstumą.
3.3 Išlyginimas
Prietaisas turi stovėti lygiai. Tai padaryti
galima pareguliavus dvi priekinėje dugno
dalyje esančias reguliuojamo aukščio
kojeles.
34
www.electrolux.com
•
•
3.5 Durelių atidarymo krypties
pakeitimas
3.4 Elektros jungtis
•
•
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
Jeigu norite pakeisti durelių atidarymo
kryptį, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą. Įgaliotasis
techninės priežiūros specialistas pakeis
durelių atidarymo kryptį jūsų sąskaita.
4. VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
1 Temperatūros skalė
2 NaturaFresh 0° piktograma
3 FastFreeze piktograma
4 Temperatūros mygtukas
4.1 Įjungimas
4.2 Išjungimas
1. Įkiškite prietaiso kištuką į elektros
maitinimo lizdą.
2. Norėdami įjungti prietaisą, lieskite
temperatūros mygtuką, kol užsidegs
visi LED indikatoriai.
1. Išjunkite prietaisą, 3 sekundes
paspaudę temperatūros mygtuką.
Visi šviesdiodiniai indikatoriai išsijungs.
2. Norėdami atjungti prietaiso
maitinimą, ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo.
LIETUVIŲ
4.3 Temperatūros reguliavimas
Norėdami reguliuoti temperatūrą,
spauskite temperatūros mygtuką.
Kaskart paspaudus mygtuką, nustatyta
temperatūra persijungia 1 padėtimi ir
įsijungia atitinkamas šviesdiodinis
indikatorius. Pakartotinai spauskite
temperatūros mygtuką, kol bus pasirinkta
reikiama temperatūra. Nuostata bus
užfiksuota.
Pasirinkimas didėja nuo +2
°C iki +8 °C.
Šalčiausia nuostata: +2 °C.
Šilčiausia nuostata: +8 °C
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros;
• durelių atidarymo dažnumo;
• laikomo maisto kiekio;
• prietaiso vietos.
4.4 Ekrano miego režimas
Jeigu 30 sekundžių prietaisu nieko
nedaroma, ekranas persijungia į miego
režimą. Įsijungia tik silpno apšvietimo
šviesdiodinis indikatorius, atitinkantis
dabartinę nustatytą temperatūrą. Visi kiti
šviesdiodiniai indikatoriai yra išjungti.
Norėdami išjungti šį režimą, spauskite
temperatūros mygtuką.
Ši funkcija automatiškai
išsijungia po 52 valandų. Kai
funkcija išsijungia, atkuriama
prieš tai buvusios
temperatūros nuostata.
Šią funkciją galite bet kada
išjungti, paspaudę
temperatūros mygtuką ir
pasirinkę naują
temperatūros nuostatą.
Ši funkcija tinka šaldytuvo ir
šaldiklio skyriui.
4.6 Temperatūros nustatymas
iki 0 °C skyriuje NaturaFresh 0°
Norėdami nustatyti artimą 0 °C
temperatūrą skyriuje NaturaFresh 0°,
pakartotinai spauskite temperatūros
mygtuką, kol įsižiebs šviesdiodinė
indikatoriaus lemputė viena šių
konfigūracijų:
1. taip pat funkcijai FastFreeze įjungti
4.5 FastFreeze funkcija
Jeigu į šaldytuvo skyrių reikia įdėti didelį
kiekį šilto maisto (pavyzdžiui, apsipirkus
parduotuvėje) arba greitai sumažinti
temperatūrą šaldiklio skyriuje, kad
galėtumėte greitai užšaldyti šviežią
maistą, rekomenduojame įjungti funkciją
FastFreeze maistui tinkamai laikyti.
Norėdami įjungti šią funkciją, pakartotinai
spauskite temperatūros mygtuką, kol
įsijungs šviesdiodinis indikatorius,
esantis greta piktogramos FastFreeze.
Taip pat įsijungia šviesdiodinis
indikatorius, atitinkantis +2 °C
temperatūrą.
35
2. labiausiai tinka žuviai ir mėsai
36
www.electrolux.com
Jeigu nustatysite 5 °C arba aukštesnę
temperatūrą, temperatūra NaturaFresh
0° skyriuje bus aukštesnė kaip 3 °C.
4.7 Atidarytų durelių
indikatorius
Jeigu durelės buvo paliktos atviros
maždaug 5 minutes, įsijungia atidarytų
durelių indikatorius. Mirksi dabartinės
nustatytos temperatūros šviesdiodinis
indikatorius.
3. geriausiai tinka kitam šviežiam
maistui, ne žuviai ir mėsai
Galite išjungti šį indikatorių,
uždarę dureles arba
paspaudę temperatūros
mygtuką.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
5.1 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, funkciją FastFreeze įjunkite
mažiausiai 24 valandas prieš dėdami
užšaldyti skirtus maisto produktus į
šaldiklio skyrių.
Dėkite norimą užšaldyti šviežią maistą į
apatiniame skyriuje.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje.
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Pasibaigus užšaldymo procesui, vėl
nustatykite reikiamą temperatūrą (žr.
„FastFreeze funkcija“).
Esant tokioms sąlygoms,
šaldytuvo skyriuje
temperatūra gali nukristi
žemiau 0 °C. Jeigu taip
atsitiktų, temperatūros
nustatymo rankenėle
nustatykite aukštesnės
temperatūros nuostatą.
LIETUVIŲ
5.2 Užšaldytų produktų
laikymas
Šaldytuvą-šaldiklį įjungus pirmą kartą
arba po ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
mažiausiai prieš 2 valandas, įjungus
funkciją FastFreeze.
Jei dėsite didelį produktų kiekį, iš
prietaiso ištraukite visus stalčius ir
produktus dėkite ant stiklinės lentynos,
kad pasiektumėte geriausių rezultatų.
Nenumatyto atitirpimo
atveju, pavyzdžiui, nutrūkus
maitinimui arba jeigu
maitinimas nebuvo tiekiamas
ilgiau nei techninių duomenų
lentelės eilutėje „Produktų
išsilaikymo
trukmė“ nurodytoji trukmė,
atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba
paruošti ir ataušinus vėl
užšaldyti.
37
Jeigu norite skyriuje sumažinti
temperatūrą iki 0° C, žr. skyriaus
„Valdymo skydelis“ atitinkamą skyrelį.
5.5 MULTIFLOW
Šaldytuvo skyriuje įrengtas įtaisas, kuris
leidžia greitai atšaldyti maisto produktus
ir užtikrina vienodesnę temperatūrą
šaldytuvo skyriuje.
Šis įtaisas automatiškai suaktyvinamas,
kai to reikia, pavyzdžiui, kai yra aukšta
temperatūra prietaiso viduje.
5.6 TASTEGUARD filtras
Tai aktyviosios anglies filtras, sugeriantis
nemalonius kvapus ir išlaikantis
šaldytuvo skyriuje laikomo maisto gerą
kvapą.
Pristatant prietaisą, filtras yra
plastikiniame maišelyje.
Norint įrengti filtrą prietaise:
1. Nuimkite filtro dangtelį.
5.3 Maisto laikymas šaldytuvo
skyriuje
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Visose lentynose maistą laikykite ne
arčiau kaip 20 mm nuo galinės sienelės
ir 15 mm atstumu nuo durelių.
2. Ištraukite filtrą iš plastikinio maišelio.
3. Įkiškite filtrą į angą, kuri yra galinėje
prietaiso sienelėje.
5.4 Skyrius NaturaFresh 0°
4. Uždėkite filtro dangtelį.
Šiame skyriuje galima laikyti šviežią
maistą, pavyzdžiui, žuvį, mėsą, jūros
gėrybes, nes jame yra geriausia laikymo
temperatūra. Čia temperatūra yra
žemesnė, nei kitose šaldytuvo srityse.
38
www.electrolux.com
DĖMESIO
Užtikrinkite, kad filtro
dangtelis visada būtų
uždarytas, kad filtras
tinkamai veiktų.
Filtrą reikia keisti kartą per 6 mėnesius,
tada jis savo funkciją atliks
veiksmingiausiai. Naują aktyvųjį filtrą
galite nusipirkti iš vietos prekybos atstovo
arba interneto svetainėje. Dalies numeris
yra nurodytas ant plastikinio maišelio.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
6.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
6.4 Šaldiklio atitirpdymas
Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
6.5 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
LIETUVIŲ
39
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukš‐
mingai.
Prietaisas netinkamai at‐
remtas.
Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
biliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐ Kamera neseniai buvo
nis įspėjamasis signalas. įjungta ir temperatūra te‐
bėra per aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas / indikatorius“
arba „Aukštos temperatūros
įspėjimo signalas / indikato‐
rius“.
Temperatūra prietaise per Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
aukšta.
mo signalas / indikatorius“
arba „Aukštos temperatūros
įspėjimo signalas / indikato‐
rius“.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia pareng‐
ties režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą.
Kompresorius veikia nesu‐ Netinkamai nustatyta tem‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
stodamas.
peratūra.
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Įjungta funkcija FastFree‐
ze.
Žr. „Funkcija FastFreeze“.
Paspaudus jungiklį Fast‐
Tai normalu ir ne sutriki‐
Freeze arba pakeitus tem‐ mas.
peratūrą, kompresorius
įsijungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Užsikimšo vandens išlei‐
dimo anga.
40
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Maisto produktai neleidžia Patikrinkite, ar maisto pro‐
vandeniui nutekėti į van‐
duktai neliečia galinės siene‐
dens rinktuvą.
lės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
kėjimo vamzdelis veda ne dens nutekėjimo vamzdelį
į garinimo indą, esantį virš prie garinimo indo.
kompresoriaus.
Negalima nustatyti tempe‐ Įjungta funkcija FastFree‐
ratūros.
ze arba ShoppingMode.
Patys rankomis išjunkite
FastFreeze arba Shopping‐
Mode arba palaukite, kol ši
funkcija bus atkurta automa‐
tiškai, ir nustatykite tempera‐
tūrą. Žr. skyrių „Funkcija
FastFreeze arba Shopping‐
Mode“.
Temperatūra prietaise per Netinkamai nustatytas
žema / per aukšta.
temperatūros reguliato‐
rius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Maisto produktų tempera‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
tūra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Įjungta funkcija FastFree‐
ze.
Žr. „Funkcija FastFreeze“.
Prietaiso šoninės sienelės Tai normalu, nes jos įšilo
yra šiltos.
dėl šilumokaičio veikimo.
Kai aplinkos temperatūra vir‐
šija 38 °C, užtikrinkite, kad
būtų bet 30 mm tarpas nuo
kiekvienos prietaiso pusės iki
aplinkinio baldo.
Ant šaldytuvo galinės sie‐
nelės yra per daug kon‐
densato.
Durelės buvo per dažnai
darinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo užda‐
rytos.
Patikrinkite, ar durelės iki ga‐
lo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prietai‐
są, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Dureles nelengva atidary‐
ti.
Jūs mėginote atidaryti du‐ Palaukite kelias sekundes ir
reles iškart tik jas uždarę. vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
LIETUVIŲ
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
41
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
7.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
8.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Electrolux
Modelis
EN3790MFX 925070903
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, 264
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandy‐
mo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiš‐
kai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas
ir kur jis bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
228
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa li‐
trais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
334
Šaldiklio kameros talpa litrais
91
Šaltosios kameros talpa litrais
15
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
****
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei taikoma
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Taip
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Taip
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas
neatšyla valandų
20
Šaldymo geba (kg/24 h)
4
42
www.electrolux.com
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apa‐
ratas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis
aparatas skirtas naudoti (°C)
43
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
43
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Ne
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
8.2 Papildomi techniniai
duomenys
Aukštis
2005 mm
Plotis
595 mm
Gylis
647 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
PORTUGUÊS
43
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA................................................................. 43
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.................................................................... 45
3. INSTALAÇÃO................................................................................................... 47
4. PAINEL DE CONTROLO..................................................................................49
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA........................................................................................51
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA............................................................................ 52
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS......................................................................53
8. DADOS TÉCNICOS......................................................................................... 56
ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz
com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante,
foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de
saber que obterá sempre óptimos resultados.
Bem-vindo(a) à Electrolux.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre assistência:
www.electrolux.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registerelectrolux.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.electrolux.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá
ser responsabilizado por ferimentos ou danos
resultantes de instalação incorreta ou utilização
44
www.electrolux.com
incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou
mais anos de idade e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
pouca experiência e conhecimento se tiverem
recebido supervisão ou instruções relativas à
utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade entre 3 e 8 anos e pessoas portadoras de
incapacidade profunda e complexa desde que
recebam as instruções adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem
ser mantidas afastadas do aparelho ou
constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma
apropriada.
1.2 Segurança geral
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao
pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da
estrutura onde ele se encontra encastrado têm de ser
mantidas sem obstruções.
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
•
•
45
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles recomendados pelo
fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos,
a não ser que sejam do tipo recomendado pelo
fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos
metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente pressurizante inflamável,
dentro do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa
igualmente qualificada, para evitar perigos.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
AVISO!
A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma
pessoa qualificada.
•
•
•
•
•
•
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e
calçado de proteção.
Certifique-se de que o ar pode
circular em torno do aparelho.
Após a instalação ou após uma
inversão da porta, aguarde pelo
•
•
•
•
•
•
menos 4 horas antes de ligar o
aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao
compressor.
Antes de efetuar qualquer operação
no aparelho (por exemplo, inverter a
porta), retire a ficha da tomada
elétrica.
Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com
luz solar direta.
Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
46
www.electrolux.com
2.2 Ligação elétrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO!
Quando colocar o aparelho
na posição definitiva,
certifique-se de que o cabo
de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO!
Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos
de extensão.
•
•
•
•
•
•
•
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo
de alimentação elétrica, compressor,
etc.). Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
eletricista se for necessário substituir
componentes elétricos.
O cabo de alimentação deve ficar
abaixo do nível da ficha.
Ligue a ficha à tomada elétrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
cuidado para não provocar danos no
circuito de refrigeração que contém
isobutano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Luz interior
AVISO!
Risco de choque elétrico.
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos,
queimaduras, choque
elétrico ou incêndio.
O aparelho contém gás
inflamável, isobutano (R600a), que é um
gás natural com um alto nível de
compatibilidade ambiental. Tenha
Não altere as especificações deste
aparelho.
Não coloque dispositivos elétricos
(por ex. máquinas de fazer gelados)
no interior do aparelho, exceto se
forem autorizados pelo fabricante.
Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição
na divisão. Ventile bem a divisão.
Não permita que objetos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. Isto irá criar
pressão no recipiente da bebida.
Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.
Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
Não toque no compressor ou no
condensador. Estão quentes.
Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as
mãos húmidas ou molhadas.
Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
Cumpra as instruções de
armazenamento das embalagens dos
alimentos congelados.
Embale os alimentos em material
próprio para contacto com alimentos
antes de os colocar no congelador.
•
Este aparelho utiliza uma lâmpada de
um tipo que se destina
exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para
iluminação em casa.
PORTUGUÊS
2.5 Manutenção e limpeza
2.7 Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
•
•
•
Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
Este aparelho contém
hidrocarbonetos na sua unidade de
arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser
efectuados por uma pessoa
qualificada.
Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o,
se necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a
água descongelada fica acumulada
na parte inferior do aparelho.
2.6 Assistência
•
•
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
Utilize apenas peças de substituição
originais.
47
AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste
aparelho não prejudicam a camada
de ozono.
A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.
Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
3. INSTALAÇÃO
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
3.1 Posicionamento
Este aparelho deve ser instalado num
espaço interior seco e bem ventilado,
onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climáti‐
ca
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
3.2 Localização
Tem de ser possível desligar
o aparelho da fonte de
corrente eléctrica. A ficha
tem de estar facilmente
acessível após a instalação.
O aparelho deve ser instalado num local
afastado de fontes de calor, como
radiadores, termoacumuladores, luz
solar directa, etc. Certifique-se de que o
ar pode circular livremente atrás do
aparelho. Para garantir o melhor
desempenho possível se o aparelho
estiver debaixo de um móvel de cozinha
suspenso na parede, a distância mínima
entre o topo do aparelho e o móvel deve
ser, pelo menos, 100 mm. Em todo o
caso, deve evitar colocar o aparelho
debaixo de um móvel suspenso na
parede. O aparelho possui um ou mais
pés ajustáveis que permitem nivelá-lo.
www.electrolux.com
100 mm
min
3.4 Ligação elétrica
•
•
B
A
20 mm
48
CUIDADO!
Para garantir o
funcionamento correto em
ambientes com temperatura
superior a 38 °C, é
recomendável que exista
uma separação de 30 mm
entre os lados do aparelho e
os móveis adjacentes.
3.3 Nivelamento
Quando instalar o aparelho, certifique-se
de que ele fica nivelado. Isto pode ser
conseguido com os dois pés ajustáveis
na base, à frente.
•
•
Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
A ficha do cabo de alimentação é
fornecida com um contacto para esse
fim. Se a tomada elétrica doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
atuais; consulte um eletricista
qualificado.
O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
Este aparelho está em conformidade
com as Diretivas da C.E.E.
3.5 Reversibilidade da porta
Se quiser alterar o sentido de abertura
da porta, contacte o Centro de
Assistência Técnica Autorizado mais
próximo. Os custos da inversão do
sentido de abertura da porta pelo Centro
de Assistência Técnica Autorizado são
suportados pelo cliente.
PORTUGUÊS
49
4. PAINEL DE CONTROLO
1
2
3
4
1 Escala de temperatura
2 Ícone NaturaFresh 0°
3 Ícone FastFreeze
4.1 Ligar
1. Ligue a ficha do aparelho numa
tomada elétrica.
2. Para ligar o aparelho, toque no botão
da temperatura até todos os
indicadores LED acenderem.
4.2 Desligar
1. Para desligar o aparelho, prima o
botão da temperatura durante 3
segundos.
Todos os indicadores LED ficam
apagados.
2. Para desligar o aparelho da
alimentação eléctrica, retire a ficha
da tomada eléctrica.
4.3 Regulação da temperatura
Para regular a temperatura, prima o
botão da temperatura. De cada vez que
premir o botão, a temperatura
seleccionada avança 1 posição e o
indicador LED correspondente acende.
Prima o botão da temperatura
repetidamente até seleccionar a
temperatura que pretende. A selecção
fica fixa.
4 Botão da temperatura
A selecção é gradual e varia
entre +2 °C e +8 °C.
Regulação mais fria: +2 °C.
Regulação menos fria: +8 °C
Escolha a regulação tendo em conta que
a temperatura no interior do aparelho
depende do seguinte:
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
• quantidade de alimentos
armazenados;
• localização do aparelho.
4.4 Modo de espera do visor
Após 30 segundos sem interacção com
o aparelho, o visor entra no modo de
espera. Apenas o indicador LED
correspondente à temperatura
seleccionada fica aceso, mas com luz
fraca. Todos os restantes indicadores
LED ficam apagados. Para desactivar
este modo, prima o botão da
temperatura.
4.5 Função FastFreeze
Se necessitar de guardar no frigorífico
muitos alimentos que estejam à
temperatura ambiente (por exemplo,
50
www.electrolux.com
após fazer compras), ou diminuir
rapidamente a temperatura do
congelador para congelar rapidamente
alimentos frescos, é recomendável ativar
a função FastFreeze para obter um
armazenamento correto dos alimentos.
Para ativar esta função, prima
repetidamente o botão da temperatura
até que o indicador LED ao lado do
ícone FastFreeze acenda. O indicador
LED correspondente a +2 °C também
acende.
Esta função termina
automaticamente após 52
horas. Quando a função for
desativada, a seleção de
temperatura anterior é
reposta.
2. mais adequada para peixe e carne
Pode desativar esta função
em qualquer momento
premindo o botão da
temperatura e selecionando
outra temperatura.
Esta função aplica-se ao
frigorífico e ao congelador.
4.6 Regular a temperatura para
0 °C no compartimento
NaturaFresh 0°
Para regular a temperatura para 0 °C no
compartimento NaturaFresh 0°, prima o
botão da temperatura repetidamente até
o indicador LED acender com uma das
seguintes configurações:
3. mais adequada para alimentos
frescos que não peixe e carne
1. para ativar também a função
FastFreeze
Se regular a temperatura para 5 °C ou
mais, a temperatura no interior do
compartimento NaturaFresh 0° será
superior a 3 °C.
PORTUGUÊS
4.7 Indicador de porta aberta
Se a porta ficar aberta durante cerca de
5 minutos, o indicador de porta aberta é
51
ativado. O indicador LED da temperatura
selecionada fica intermitente.
Pode desativar este
indicador fechando a porta
ou premindo o botão da
temperatura.
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
5.1 Congelar alimentos frescos
O compartimento do congelador é
adequado para congelar alimentos
frescos e conservar alimentos
congelados e ultracongelados a longo
prazo.
Para congelar alimentos frescos, active a
função FastFreeze pelo menos 24 horas
antes de colocar os alimentos a congelar
no compartimento do congelador.
Coloque os alimentos frescos a congelar
no compartimento inferior.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características,
situada no interior do aparelho.
O processo de congelação demora 24
horas: não introduza novos alimentos
para congelar durante este período.
Quando o processo de congelação
terminar, regresse à temperatura
desejada (consulte “Função
FastFreeze”).
Neste estado, a temperatura
do compartimento do
frigorífico pode descer
abaixo dos 0 °C. Se isto
ocorrer, volte a colocar o
regulador da temperatura
numa definição mais quente.
5.2 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, deixe o
aparelho em funcionamento durante 2
horas ou mais com a função FastFreeze
activada antes de colocar os produtos no
compartimento.
Se forem armazenadas grandes
quantidades de alimentos, retire todas as
gavetas do aparelho e coloque os
alimentos na prateleira de vidro para
obter o melhor desempenho.
Em caso de descongelação
acidental, por exemplo,
devido a falta de
electricidade, se a energia
estiver desligada durante
mais tempo do que o
“Tempo de autonomia”
indicado na tabela de dados
técnicos, os alimentos
descongelados terão de ser
consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e
depois novamente
congelados (depois de
arrefecerem).
5.3 Conservar alimentos num
frigorífico
Cubra ou embale os alimentos,
especialmente se tiverem um odor forte.
Posicione os alimentos de modo a
permitir a circulação de ar em torno
deles.
Mantenha os alimentos a mais de 20 mm
da parede traseira e a mais de 15 mm da
porta em todas as prateleiras.
52
www.electrolux.com
5.4 Compartimento
NaturaFresh 0°
Este compartimento é adequado para
guardar alimentos frescos, como peixe,
carne e marisco, porque tem a melhor
temperatura de armazenamento. A
temperatura neste compartimento é
inferior à do resto do frigorífico.
Para reduzir a temperatura no
compartimento para 0 °C, consulte a
secção correspondente no capítulo
“Painel de Controlo”.
5.5 MULTIFLUXO
Para instalar o filtro no aparelho:
1. Remova a tampa do filtro.
2. Remova o filtro do saco de plástico.
3. Introduza o filtro na ranhura existente
na parede traseira do aparelho.
4. Instale a tampa do filtro.
O compartimento do frigorífico está
equipado com um dispositivo que
permite a refrigeração rápida dos
alimentos e mantém uma temperatura
mais uniforme no compartimento.
Este dispositivo activa-se
automaticamente quando necessário,
por exemplo, quando a temperatura no
interior do aparelho está demasiado
elevada.
5.6 Filtro TASTEGUARD
Este filtro de carvão activo absorve os
maus odores e preserva o melhor sabor
e aroma de todos os alimentos que
estão armazenados no compartimento
do frigorífico.
O filtro é fornecido num saco de plástico.
CUIDADO!
Certifique-se de que a
tampa do filtro fica sempre
fechada, para que o filtro
funcione correctamente.
Para obter o melhor desempenho, o filtro
deve ser substituído a cada 6 meses.
Pode adquirir filtros activos novos num
representante local ou através do
website. A referência está impressa no
saco de plástico.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os
acessórios internos com água morna e
detergente neutro, para remover o cheiro
PORTUGUÊS
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO!
Não utilize detergentes, pós
abrasivos, cloro ou produtos
de limpeza à base de óleos,
porque estes produtos
danificam o acabamento.
53
frigorífico sempre que o motor do
compressor pára, durante o
funcionamento normal.
É importante limpar regularmente o
orifício de descarga da água
descongelada, no centro do canal do
compartimento do frigorífico, para evitar
o transbordamento de água para os
alimentos.
6.2 Limpeza periódica
CUIDADO!
Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos no interior
do aparelho.
CUIDADO!
Não danifique o circuito de
refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de
detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes
da porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na
parte de trás do aparelho com uma
escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de eletricidade.
6.3 Descongelar o frigorífico
6.4 Descongelar o congelador
O compartimento do congelador é do
tipo “frost free”. Isto significa que não há
qualquer formação de gelo durante o
funcionamento, nem nas paredes
interiores nem nos alimentos.
6.5 Períodos de inactividade
Quando não pretender utilizar o aparelho
durante bastante tempo, adopte as
seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho e todos os
acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para
evitar cheiros desagradáveis.
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
54
www.electrolux.com
7.1 O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho emite demasi‐ O aparelho não está apoi‐ Verifique se o aparelho está
ado ruído.
ado corretamente.
estável.
O aviso sonoro ou visual
está ligado.
A lâmpada não funciona.
O aparelho foi ligado re‐
centemente e a tempera‐
tura está ainda demasia‐
do elevada.
Consulte “Alarme/indicador
de porta aberta” ou “Alarme/
indicador de temperatura
elevada”.
A temperatura no apare‐
lho está demasiado ele‐
vada.
Consulte “Alarme/indicador
de porta aberta” ou “Alarme/
indicador de temperatura
elevada”.
A lâmpada está em modo Feche e abra a porta.
de espera.
A lâmpada está avariada. Contacte o Centro de Assis‐
tência Técnica Autorizado
mais próximo.
O compressor funciona
continuamente.
A temperatura regulada
não é adequada.
Consulte o capítulo “Funcio‐
namento”/“Painel de coman‐
dos”.
Guardou demasiados ali‐ Aguarde algumas horas e
mentos ao mesmo tempo. volte a verificar a temperatu‐
ra.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Consulte a classe climática
na placa de características.
Os alimentos colocados
no aparelho estavam de‐
masiado quentes.
Deixe que os alimentos arre‐
feçam até à temperatura am‐
biente antes de os guardar.
A função FastFreeze está Consulte “Função FastFree‐
ativa.
ze”.
O compressor não arran‐ Isto é normal e não signi‐
ca imediatamente após o fica qualquer problema.
botão FastFreeze ser
pressionado ou após uma
alteração da regulação de
temperatura.
O compressor funciona após
algum tempo.
Há fluxo de água para o
interior do frigorífico.
A saída da água está ob‐
struída.
Limpe a saída da água.
Existem alimentos a im‐
pedir que a água escorra
para o coletor da água.
Certifique-se de que os ali‐
mentos não tocam na pare‐
de traseira.
PORTUGUÊS
Problema
Causa possível
55
Solução
Existe água a escorrer pa‐ A saída da água descon‐ Encaixe o tubo de saída da
ra o chão.
gelada não está ligada ao água descongelada no tabu‐
tabuleiro de evaporação, leiro de evaporação.
por cima do compressor.
Não é possível regular a
temperatura.
A função FastFreeze ou
Desative manualmente a
ShoppingMode está ativa. função FastFreeze ou Shop‐
pingMode ou aguarde que a
função se desative automati‐
camente antes de regular a
temperatura. Consulte “Fun‐
ção FastFreeze ou Shop‐
pingMode”.
A temperatura no apare‐
O regulador de tempera‐ Regule para uma temperatu‐
lho está demasiado baixa/ tura não está bem regula‐ ra mais alta/baixa.
alta.
do.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à tem‐
peratura ambiente antes de
os guardar.
Guardou demasiados ali‐ Guarde menos alimentos ao
mentos ao mesmo tempo. mesmo tempo.
A função FastFreeze está Consulte “Função FastFree‐
ativa.
ze”.
Os painéis laterais do
aparelho estão quentes.
Trata-se de um estado
normal que se deve ao
funcionamento do permu‐
tador de calor.
Certifique-se de que existe
um espaço de 30 mm ou
mais entre cada lado do
aparelho e os móveis adja‐
centes quando a temperatu‐
ra ambiente for superior a
38 °C.
Existe demasiada água
condensada na parede
traseira do frigorífico.
A porta foi aberta dema‐
siadas vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
A porta não está total‐
mente fechada.
Certifique-se de que a porta
está totalmente fechada.
Os alimentos armazena‐
dos não estão embala‐
dos.
Coloque os alimentos em
embalagens adequadas an‐
tes de os guardar no apare‐
lho.
A porta não abre facilmen‐ Tentou reabrir a porta
te.
imediatamente após a fe‐
char.
Aguarde alguns segundos
entre o fecho e a reabertura
da porta.
56
www.electrolux.com
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o
Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais
próximo.
Apenas a assistência técnica está
autorizada a substituir o dispositivo de
iluminação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
7.2 Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com uma luz
interior LED de longa duração.
8. DADOS TÉCNICOS
8.1 Ficha de informação do produto
Marca comercial
Electrolux
Modelo
EN3790MFX 925070903
Categoria
7. Combinado
Classe de eficiência energética
A++
Consumo de energia em kWh por ano, com base 264
nos resultados de teste normalizados durante 24
horas. O valor real do consumo de energia de‐
penderá do modo de utilização do aparelho e da
sua localização.
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
228
Volume de armazenagem em litros, Zona de es‐
trelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de
adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
334
Volume de armazenagem em litros, Congelador
91
Volume de armazenagem em litros, Comparti‐
mento refrigerado
15
Volume de armazenagem em litros, Outros com‐ partimentos
Classificação de estrelas do compartimento do
****
congelador ao maior volume de armazenagem (l)
Temperatura de design dos outros compartimen‐ tos > 14 °C (°C), se existentes
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Sim
Sem gelo (S/N), Congelador
Sim
PORTUGUÊS
Segurança de corte de alimentação em h
20
Capacidade de congelamento em kg/24 h
4
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização
deste eletrodoméstico, em °C
10
Temperatura ambiente mais alta de utilização
deste eletrodoméstico, em °C
43
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
43
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Não
A utilização deste eletrodoméstico é exclusiva‐
mente para o armazenamento de vinho S/N
Não
8.2 Dados técnicos adicionais
Altura
2005 mm
Largura
595 mm
Profundidade
647 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se
na placa de características, que está no
exterior ou no interior do aparelho e na
etiqueta de energia.
9. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
57
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
58
www.electrolux.com
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD............................................................ 58
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD................................................................60
3. INSTALACIÓN..................................................................................................62
4. PANEL DE MANDOS....................................................................................... 64
5. USO DIARIO.....................................................................................................66
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.......................................................................67
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..........................................................................68
8. DATOS TÉCNICOS..........................................................................................71
PENSAMOS EN USTED
Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene
décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha
diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la
seguridad de que conseguirá excelentes resultados.
Bienvenido a Electrolux.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registerelectrolux.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.electrolux.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos.
ESPAÑOL
59
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años,
así como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión
continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los
niños de menos de 3 años salvo que estén bajo
supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
1.2 Seguridad general
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o
de la estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
60
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos
dentro de los compartimientos para alimentos del
aparato, salvo si son del tipo recomendado por el
fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar
el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas
de aerosol con un propulsor inflamable en este
aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional cualificado
tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.
•
•
•
•
•
•
Retire todo el embalaje.
No instale ni utilice un aparato
dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
•
•
•
•
•
•
Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
No exponga el aparato a la lluvia.
No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
No instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
ESPAÑOL
ADVERTENCIA!
Al colocar el producto,
asegúrese de que el cable
de alimentación no queda
atrapado o doblado.
ADVERTENCIA!
No utilice adaptadores de
enchufes múltiples ni cables
prolongadores.
•
•
•
•
•
•
•
El aparato debe conectarse a tierra.
Asegúrese de que los parámetros de
la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
El cable de alimentación debe estar
por debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada
la instalación.
No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a), un gas
natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Tenga cuidado para no
dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
61
No cambie las especificaciones de
este aparato.
No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya
autorizado su utilización.
Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato.
No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
No vuelva a congelar alimentos que
se hayan descongelado.
Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
Envuelva los alimentos en cualquier
material adecuado antes de ponerlos
en el congelador.
2.4 Luz interna
ADVERTENCIA!
Riesgo de descarga
eléctrica.
•
El tipo de luz utilizada para este
aparato es específica para aparatos
domésticos. No se debe utilizar para
la iluminación doméstica.
2.5 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o
dañar el aparato.
•
•
Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. Solo
62
www.electrolux.com
•
una persona cualificada debe realizar
el mantenimiento y la recarga de la
unidad.
Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea,
el agua descongelada se acumulará
en la base del aparato.
2.6 Asistencia
•
•
Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
Utilice solamente piezas de recambio
originales.
2.7 Desecho
•
•
•
•
•
•
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato
no dañan la capa de ozono.
La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
3. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
3.1 Colocación
El aparato se puede instalar en un lugar
interior seco y bien ventilado en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato:
Clase
Temperatura ambiente
climáti‐
ca
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
3.2 Ubicación
Puede que en algún
momento sea necesario
desenchufar el aparato de la
toma de corriente; por lo que
el enchufe debe quedar
accesible tras la instalación
del aparato.
Instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz
solar directa, etc. Asegúrese también de
que el aire puede circular sin obstáculos
por la parte trasera del armario. Para
garantizar el mejor rendimiento, si el
aparato se coloca debajo de un mueble
de cocina colgado en la pared, deje una
distancia mínima de 100 mm entre la
parte superior del aparato y el mueble de
pared. Sin embargo, no conviene colocar
el aparato debajo de muebles de pared.
Una o más patas ajustables en la base
del armario garantizan que el aparato se
mantiene nivelado.
ESPAÑOL
63
100 mm
min
3.4 Conexión eléctrica
•
•
B
20 mm
A
PRECAUCIÓN!
Para garantizar el correcto
funcionamiento a una
temperatura ambiente
superior a 38ºC, se
recomienda dejar una
separación de 30 mm entre
los laterales del aparato y
cualquier mueble que esté
alrededor.
3.3 Nivelación
Al colocar el aparato compruebe que
queda nivelado. Esto se puede
conseguir utilizando las dos patas
ajustables de la parte inferior delantera.
•
•
Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
El aparato debe conectarse a tierra.
El enchufe del cable de alimentación
se suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda
carece de conexión a tierra, conecte
el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después
de consultar a un electricista
profesional
El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
Este aparato cumple las directivas
CEE.
3.5 Cambio del sentido de
apertura de la puerta
Para cambiar el sentido de apertura de
la puerta, póngase en contacto con el
servicio técnico más próximo. El
personal del servicio autorizado invertirá
las puertas con los gastos a su cargo.
64
www.electrolux.com
4. PANEL DE MANDOS
1
2
3
4
1 Escala de temperatura
2 Icono NaturaFresh 0°
3 Icono FastFreeze
4.1 Encendido
1. Enchufe el aparato a la red eléctrica.
2. Para encender el aparato, toque la
tecla de temperatura hasta que se
enciendan todos los indicadores
LED.
4.2 Apagado
1. Para apagar el aparato, pulse la tecla
de temperatura durante 3 segundos.
Todos los indicadores LED se apagan.
2. Para desconectar el aparato de la
alimentación eléctrica, retire el
enchufe de la toma de corriente.
4.3 Regulación de la
temperatura
Para regular la temperatura, pulse la
tecla de temperatura. Cada vez que se
pulsa la tecla, la temperatura ajustada se
desplaza 1 posición y el indicador LED
correspondiente se ilumina. Pulse la
tecla de temperatura varias veces hasta
que se seleccione la temperatura
deseada. El ajuste se fija.
4 Tecla de temperatura
La selección es progresiva y
oscila de +2°C a +8°C.
Ajuste más frío: +2°C.
Ajuste más cálido: +8°C
El ajuste debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del
aparato depende de:
• temperatura ambiente
• frecuencia de apertura de la
puerta
• cantidad de alimentos guardados
• ubicación del aparato.
4.4 Modo de suspensión de la
pantalla
Después de 30 segundos sin interacción
con el aparato, la pantalla pasa al modo
de suspensión. Solo se ilumina
ligeramente el indicador LED
correspondiente a la temperatura
ajustada. Todos los demás indicadores
LED están apagados. Para desactivar
este modo, pulse la tecla de
temperatura.
4.5 Función FastFreeze
Si debe introducir una gran cantidad de
alimentos templados en el
ESPAÑOL
65
compartimento frigorífico (por ejemplo
después de hacer la compra) o necesita
reducir rápidamente la temperatura del
congelador para congelar alimentos, le
recomendamos que active la función
FastFreeze para almacenar
correctamente los alimentos.
Para activar esta función, pulse la tecla
de temperatura varias veces hasta que
se ilumine el indicador LED situado junto
al icono FastFreeze . También se ilumina
el indicador LED correspondiente a +2°
C.
La función se detiene
automáticamente después
de 52 horas. Cuando se
desactiva la función, se
recupera el ajuste de
temperatura anterior.
2. más adecuada para pescado y carne
Puede desactivar esta
función en cualquier
momento pulsando la tecla
de temperatura para elegir
un nuevo ajuste de
temperatura.
Esta función corresponde
tanto al compartimento
frigorífico como al
congelador.
4.6 Ajuste de una temperatura
de 0 °C en el compartimento
NaturaFresh 0°
3. más adecuada para alimentos
frescos distintos de pescado y carne
Para ajustar la temperatura cercana a 0°
C en el compartimento NaturaFresh 0°,
pulse la tecla de temperatura varias
veces hasta que los indicadores LED se
iluminen de una de las formas
siguientes:
1. para activar también la función
FastFreeze
Si ajusta la temperatura a 5° o más, la
temperatura dentro del compartimento
NaturaFresh 0° será superior a 3°.
66
www.electrolux.com
4.7 Indicador de puerta abierta
Si se deja la puerta abierta
aproximadamente 5 minutos, el indicador
de puerta abierta se activa. También
parpadea el indicador LED de la
temperatura ajustada.
Puede desactivar este
indicador cerrando la puerta
o pulsando la tecla de
temperatura.
5. USO DIARIO
5.1 Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos
frescos y conservar a largo plazo los
alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active
la función FastFreeze al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.
Coloque los alimentos que vaya a
congelar en el compartimento inferior.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una
etiqueta situada en el interior del
aparato.
El proceso de congelación dura 24
horas: durante ese tiempo no deben
añadirse otros alimentos para congelar.
Cuando haya finalizado el proceso de
congelación, vuelva a ajustar la
temperatura adecuada (consulte
"Función FastFreeze").
En esa situación, la
temperatura del
compartimento frigorífico
puede descender por debajo
de 0°C. En ese caso, sitúe el
regulador de temperatura en
un ajuste menos frío.
5.2 Conservación de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por
primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con la función FastFreeze
encendida antes de colocar aproductos
en el compartimento.
Si se va a guardar una gran cantidad de
alimentos, retire todos los cajones del
aparato y coloque los alimentos en los
estantes de cristal para obtener los
mejores resultados.
En caso de producirse una
descongelación accidental,
por ejemplo, por un corte del
suministro eléctrico, si la
interrupción ha durado más
que el valor indicado en la
tabla de características
técnicas bajo la
especificación "Tiempo de
elevación", los alimentos
descongelados deberán
consumirse cuanto antes o
cocinarse de inmediato, y
luego volverse a congelar
(después de que se hayan
enfriado).
5.3 Almacenamiento de comida
en el compartimento frigorífico
Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.
Coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
Mantenga los alimentos en todos los
estantes a un mínimo de 20 mm de la
pared posterior y a 15 mm de la puerta.
ESPAÑOL
5.4 compartimento NaturaFresh
0°
Este compartimento es idóneo para
alimentos frescos como pescado, carne
y marisco porque alcanza la mejor
temperatura de almacenamiento. La
temperatura es inferior aquí al resto del
frigorífico.
Para reducir la temperatura del
compartimento 0° C, consulte la sección
correspondiente del capítulo 'Panel de
control'.
5.5 MULTIFLOW
67
Para instalar el filtro en el aparato:
1. Quite la tapa del filtro.
2. Saque el filtro de la bolsa de plástico.
3. Introduzca el filtro en la ranura de la
pared trasera del aparato.
4. Ponga la tapa del filtro.
El compartimento frigorífico cuenta con
un dispositivo que permite enfriar los
alimentos con rapidez y mantiene una
temperatura más uniforme dentro del
compartimento.
El dispositivo se activa automáticamente
cuando es necesario, por ejemplo,
cuando la temperatura en el interior del
aparato es alta.
5.6 Filtro TASTEGUARD
Este filtro de carbón activo absorbe los
malos olores y mantiene fresco el aroma
de los alimentos guardados dentro del
compartimento frigorífico.
En el momento de la entrega, el filtro se
encuentra en una bolsa de plástico.
PRECAUCIÓN!
Asegúrese de que la tapa
del filtro siempre está
cerrada para que el filtro
funcione correctamente.
Para obtener el mejor rendimiento, se
aconseja cambiar el filtro cada 6 meses.
Puede adquirir filtros de carbón nuevos
en la red de distribuidores autorizados o
en el sitio web. El número de pieza está
impreso en la bolsa de plástico.
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.1 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación,
seque todo bien.
68
www.electrolux.com
PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes,
polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían
dañar el acabado.
6.2 Limpieza periódica
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
PRECAUCIÓN!
No mueva, dañe ni tire de
los conductos o cables del
interior del aparato.
PRECAUCIÓN!
No dañe el sistema de
refrigeración.
El equipo debe limpiarse de forma
regular:
6.4 Descongelación del
congelador
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Así mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
El congelador no forma escarcha. Esto
significa que, durante el funcionamiento,
no se forma escarcha ni en las paredes
internas del aparato ni sobre los
alimentos.
6.3 Descongelación del
frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.5 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas
para que no se produzcan olores
desagradables.
ESPAÑOL
69
7.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
La alarma audible o visual El aparato se ha conecta‐
está activada.
do recientemente o la
temperatura sigue siendo
demasiado alta.
Consulte "Alarma/indicador
de puerta abierta" o "Alarma/
indicador de temperatura al‐
ta".
La temperatura del apara‐ Consulte "Alarma/indicador
to es demasiado alta.
de puerta abierta" o "Alarma/
indicador de temperatura al‐
ta".
La bombilla no funciona.
La bombilla está en modo Cierre y abra la puerta.
de espera.
La bombilla es defectuo‐
sa.
El compresor funciona
continuamente.
Póngase en contacto con el
servicio técnico autorizado
más cercano.
La temperatura está ajus‐ Consulte el capítulo "Funcio‐
tada incorrectamente.
namiento"/"Panel de con‐
trol".
Se han guardado muchos Espere unas horas y vuelva
alimentos al mismo tiem‐ a comprobar la temperatura.
po.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Consulte la tabla de clase
climática en la placa de ca‐
racterísticas.
Los alimentos introduci‐
Deje que los alimentos se
dos en el aparato estaban enfríen a temperatura am‐
demasiado calientes.
biente antes de almacenar‐
los.
La función FastFreeze es‐ Consulte la sección “Función
tá activada.
FastFreeze”.
El compresor no se pone Esto es normal y no signi‐ El compresor se pone en
en marcha inmediatamen‐ fica que exista un error.
marcha al cabo de un rato.
te después de pulsar
FastFreeze o tras cambiar
la temperatura.
El agua fluye por el inte‐
rior del frigorífico.
La salida de agua está
obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden
Asegúrese de que los ali‐
que el agua fluya al colec‐ mentos no entran en contac‐
tor de agua.
to con la placa posterior.
70
www.electrolux.com
Problema
Posible causa
Solución
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la
descongelación no está
conectada a la bandeja
de evaporación situada
sobre el compresor.
Fije la salida de agua de
descongelación a la bandeja
de evaporación.
No es posible ajustar la
temperatura.
La función FastFreeze o
ShoppingMode está acti‐
vada.
Apague manualmente la fun‐
ción FastFreeze o Shopping‐
Mode, o espere hasta que
se restablezca automática‐
mente antes de ajustar la
temperatura. Consulte "Fun‐
ción FastFreeze o Shopping‐
Mode".
La temperatura del apara‐ El regulador de tempera‐ Seleccione una temperatura
to es demasiado baja/alta. tura no se ha ajustado co‐ más alta o baja.
rrectamente.
La temperatura de los
productos es demasiado
alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
Se han guardado muchos Guarde menos productos al
alimentos al mismo tiem‐ mismo tiempo.
po.
La función FastFreeze es‐ Consulte la sección “Función
tá activada.
FastFreeze”.
Los paneles laterales del
aparato están calientes.
Es un estado normal cau‐
sado por el funcionamien‐
to del intercambiador de
calor.
Asegúrese de que haya al
menos un espacio de 30 mm
entre cada lado del aparato
y los muebles que lo rodean
cuando la temperatura am‐
biente supere los 38°C.
Hay demasiada agua de
condensación en la pared
posterior del frigorífico.
La puerta se abre con de‐ Abra la puerta solo cuando
masiada frecuencia.
sea necesario.
La puerta no se cierra
completamente.
Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamen‐
te.
Los alimentos guardados
no están envueltos co‐
rrectamente.
Envuelva los alimentos co‐
rrectamente antes de guar‐
darlos en el aparato.
La puerta no se abre fácil‐ Ha intentado volver a
Espere unos segundos entre
mente.
abrir la puerta inmediata‐ el cierre y la reapertura de la
mente después de cerrar‐ puerta.
la.
ESPAÑOL
Si el consejo anterior no
ofrece resultados, llame al
servicio técnico autorizado
más cercano.
El dispositivo de iluminación solo debe
ser sustituido por el servicio técnico.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
7.2 Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con una luz
LED interior de larga duración.
8. DATOS TÉCNICOS
8.1 Ficha de información del producto
Marca registrada
Electrolux
Modelo
EN3790MFX 925070903
Categoría
7. Refrigerator-freezer
Clase de eficiencia energética
A++
Consumo de energía en kWh/año, según los re‐ 264
sultados obtenidos en la prueba estándar de 24
horas. El consumo de energía real depende de
las condiciones de uso del aparato y de su locali‐
zación
Volumen útil en litros, refrigerador
228
Volumen útil en litros, estrellas
-
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
334
Volumen útil en litros, congelador
91
Volumen útil en litros, enfriador
15
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
Clasificación por estrellas del compartimento del
congelador con el volumen útil más alto (I)
****
Temperatura de diseño de otros compartimentos > 14 °C (°C), si acaso
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
Sí
Libre de escarcha (S/N), congelador
Sí
Autonomía en h
20
Capacidad de congelación en kg/24h
4
Clase climática
SN-N-ST-T
71
72
www.electrolux.com
Temperatura mínima ambiente a la que este
aparato está destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este
aparato está destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
43
Aparato encastrado S/N
No
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente
para la conservación de vinos S/N
No
8.2 Datos técnicos adicionales
Alto
2005 mm
Ancho
595 mm
Fondo
647 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en
la placa de datos técnicos situada en el
lado exterior o interior del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
ESPAÑOL
73
74
www.electrolux.com
ESPAÑOL
75
280158377-A-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising