Zanussi | ZBB28475SA | User manual | ZANUSSI ZBB28475SA Handleiding

ZANUSSI ZBB28475SA Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBB28475SA
NL Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
17
32
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3
en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde
modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert omwille van
veiligheidsredenen.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
•
•
•
•
•
•
•
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
Het apparaat bevat een zakje droogmiddel. Dit
is geen speelgoed. Dit is geen levensmiddel.
Gooi het onmiddellijk weg.
3
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
•
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
Het apparaat bevat ontvlambaar gas,
isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het
koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Lucht de ruimte indien dit gebeurt.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
4
•
•
•
•
Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw
in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel alvorens het in
het vriesvak te plaatsen.
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt,
is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
•
•
•
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
•
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
LOCATIE
Raadpleeg de montage-instructies
voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het
apparaat van hittebronnen vandaan, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat
kan circuleren.
PLAATSING
Installeer het apparaat op een droge, goed
geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels.
Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
VENTILATIEVEREISTEN
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
5 cm
Klimaatklasse
min.
200 cm2
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als
deze temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking van
het apparaat kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels hebt over
waar het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper, de
klantenservice of de dichstsbijzijnde
erkende servicedienst.
min.
200 cm2
LET OP! Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
5
BEDIENING
BEDIENINGSPANEEL
1
8
7
6
1 Display
2 Toets om de temperatuur van de vriezer hoger
te zetten
3 Toets om de temperatuur van de vriezer lager
te zetten
4 OK
5 Mode
6 Toets om de temperatuur van de koelkast
hoger te zetten
5
4
3
2
7 Toets om de temperatuur van de koelkast lager
te zetten
8 ON/OFF
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van
toetsen te wijzigen door de Mode-toets en de toets
om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd
gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt
deze wijziging ongedaan maken.
DISPLAY
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
INSCHAKELEN
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF-toets van het apparaat als
het display uit is. Het temperatuurlampje toont
de ingestelde standaardtemperatuur.
Het alarm kan na een paar seconden
afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor
informatie over het resetten van het
alarm.
6
A. Indicatielampje koelvak
B. Indicatielampje timer
/Indicatielampje temperatuur
C. ON/OFF -lampje
D. QuickChill functie
E. Holiday -modus
F. QuickFreeze functie
G. Indicatielampje temperatuur
H. Indicatie vriesvak
I. Alarmlampje
J. ChildLock functie
K. DrinksChill functie
L. DAC functie
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere
temperatuur in te stellen.
Zie als "dEMo" op het display verschijnt het
hoofdstuk 'Problemen oplossen'.
UITSCHAKELEN
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat
gedurende 5 seconden in.
Het display wordt uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
TEMPERATUURREGELING
Stel de temperatuur van het apparaat in door op de
temperatuurregelaren te drukken.
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
• -18°C voor de vriezer
De temperatuurweergave toont de ingestelde
temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen
24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft de
ingestelde temperatuur opgeslagen.
DE KOELKAST INSCHAKELEN
Om de koelkast aan te zetten, drukt u gewoon op
de temperatuurregelaar van de koelkast. Om de
koelkast op de andere manier in te schakelen:
1. Druk op Modetot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het OFF-indicatielampje van de koelkast gaat uit.
Zie 'Temperatuurregeling' om een
andere temperatuur in te stellen.
DE KOELKAST UITSCHAKELEN
1. Druk op Modetot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het lampje OFF van de koelkast en het lampje van
het koelvak knipperen.
Het temperatuurlampje van de koelkast toont
streepjes.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het OFF-lampje van de koelkast wordt getoond.
QUICKCHILL-FUNCTIE
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel,
bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in
de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de
QuickChill-functie in te schakelen om deze
producten sneller te koelen en om te voorkomen
dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het QuickChill-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het QuickChill-lampje wordt getoond.
De QuickChill-functie wordt automatisch na
ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u de
procedure.
De functie gaat uit door een andere
ingestelde koelkasttemperatuur te
selecteren.
HOLIDAY-MODUS
Met deze stand kunt u het apparaat gesloten en
leeg houden tijdens een lange vakantieperiode
zonder dat u vieze luchtjes krijgt.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het Holiday-lampje knippert. Het
temperatuurlampje toont de ingestelde
temperatuur.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het Holiday-lampje wordt getoond.
Deze stand schakelt uit na een andere
temperatuur te hebben gekozen.
QUICKFREEZE-FUNCTIE
De QuickFreeze-functie versnelt het invriezen van
vers voedsel en beschermt voedsel dat reeds is
geconserveerd tegen ongewenste opwarming.
1. Druk om deze functie aan te zetten op de knop
Mode tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het QuickFreeze-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het QuickFreeze-lampje wordt getoond.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor de
automatische uitschakeleing, herhaalt u de
procedure totdat het bijbehorende pictogram
QuickFreeze is uitgeschakeld.
De functie wordt uitgeschakeld door
een andere ingestelde temperatuur te
selecteren.
CHILDLOCK-FUNCTIE
Activeer de functie ChildLock om de bediening van
de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde
bediening.
1. Druk op Modetot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het ChildLock-lampje knippert.
2. Druk op OK om te bevestigen.
Het ChildLock-lampje wordt getoond.
Om de functie ChildLock uit te schakelen, herhaalt
u de procedure totdat het bijbehorende pictogram
ChildLock uit gaat.
7
DRINKSCHILL-FUNCTIE
De DrinksChill-functie moet worden gebruikt om
een geluidsalarm op de gewenste tijd in te stellen.
Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat
dat producten een bepaalde tijd moet afkoelen.
Deze functie is ook handig als u eraan moet worden
herinnerd dat u flessen in de vriezer hebt gelegd
om snel af te koelen.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende pictogram
verschijnt.
Het DrinksChill-lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele seconden de
ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de timertoets om de waarde van de
timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op OK om te bevestigen.
Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
De Timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het lampje
DrinksChill en klinkt een alarm. Druk op de OKtoets om het geluid uit te schakelen en de functie te
beëindigen.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de
procedure totdat DrinksChill wordt uitgeschakeld.
Het is mogelijk om te allen tijde tijdens
het aftellen en voor het einde van de
ingestelde tijd, de tijd te veranderen
door op de toets voor het lager zetten
van de temperatuur en op de toets
voor het hoger zetten van de
temperatuur te drukken.
ALARM BIJ HOGE TEMPERATUUR
Een toename van de temperatuur in de vriesruimte
(bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt
aangegeven door: knipperende indicatielampjes
van het alarm en de vriezertemperatuur en de
zoemer.
Druk op een willekeurige toets.
De zoemer gaat uit.
De temperatuurweergave van de vriezer toont de
hoogste temperatuur gedurende een aantal
seconden en geeft vervolgens de ingestelde
temperatuur opnieuw weer.
Het alarmindicatielampje blijft
knipperen totdat de normale
omstandigheden zijn hersteld.
ALARM BIJ OPEN DEUR
Als de deur circa 90 seconden open blijft staan,
start het geluidsalarm en knippert het alarmlampje.
Het alarm stop als de deur wordt gesloten. Tijdens
het alarm kan het geluidssignaal worden
uitgeschakeld door op een willekeurige knop te
drukken.
DAC-FUNCTIE
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende
pictogram verschijnt.
Het DAC-lampje knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het DAC-lampje wordt getoond.
Om de functie uit te schakelen, herhaalt u de
procedure totdat het bijbehorende pictogram DAC
is uitgeschakeld.
Als de functie automatisch wordt
geactiveerd, wordt het DAC-lampje
niet weergegeven (zie "Dagelijks
gebruik").
Het activeren van de functie DAC
verhoogt het energieverbruik.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
8
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
HET PLAATSEN VAN DE DEURPLATEAUS
Om het bewaren van voedselverpakkingen van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes worden
geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog totdat het
loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
Het is mogelijk om het apparaat
handmatig in te schakelen indien
nodig (zie 'DAC-functie').
Het DAC-apparaat stopt als de deur
open is en start onmiddellijk opnieuw
nadat de deur is gesloten.
VERPLAATSBARE LEGREKKEN
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal glijschoenen zodat de schappen op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Verwijder de glasplaat boven de
groentelade niet om een goede
luchtcirculatie te garanderen.
DAC
Het vak voor koelen is voorzien van een apparaat
dat snelle koeling van voedsel mogelijk maakt en
zorgt voor een gelijkmatigere temperatuur in het
vak.
Het apparaat activeert automatisch indien nodig,
bijvoorbeeld voor een snel temperatuurherstel
nadat de deur is geopend of als de
omgevingstemperatuur hoog is.
INVRIEZEN EN BEWAREN VAN
DIEPGEVROREN LEVENSMIDDELEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te
bewaren.
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het
apparaat minstens 2 uur te laten werken met de
QuickFreeze functie ingeschakeld.
Om vers voedsel in te vriezen plaatst u het in het
middenvak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van
het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur: vries tijdens deze
periode geen ander voedsel in.
In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom
langer is uitgevallen dan de duur die
op de kaart met technische kenmerken
onder "maximale bewaartijd bij
stroomuitval" is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd
worden of onmiddellijk bereid worden
en dan weer worden ingevroren (nadat
het afgekoeld is).
ONTDOOIEN
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt u, voordat
het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van
de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de
vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in
dat geval zal de bereiding iets langer duren.
9
HET MAKEN VAN IJSBLOKJES
Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen
voor het maken van ijsblokjes.
1. Vul de bakjes met water.
2. Zet de ijsbakjes in het vriesvak.
Gebruik geen metalen instrumenten
om de laden uit de vriezer te halen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
NORMALE BEDRIJFSGELUIDEN:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens de
werking:
• Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het
koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
• Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
• Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant
van het apparaat veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
• Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als
de compressor aan of uit gaat.
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
• De deur niet vaker openen of open laten staan
dan strikt noodzakelijk.
TIPS VOOR HET KOELEN VAN VERS
VOEDSEL
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
• Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren.
TIPS VOOR HET KOELEN
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade. Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude gerechten:
bedekken en op een schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in een
speciale lade leggen. Bananen, aardappelen,
uien en knoflook moeten als deze niet verpakt
zijn niet in de koelkast worden bewaard.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
10
•
•
Boter en kaas: in speciale luchtdichte bakjes
leggen of in aluminiumfolie of plastic zakjes
wikkelen om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.
Flessen: afsluiten met een dop en in de deur
plaatsen of (indien beschikbaar) in het
flessenrek.
TIPS VOOR HET INVRIEZEN
• Vries alleen verse en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in.
• Verdeel voor efficiënter invriezen en ontdooien
het voedsel in kleine porties.
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic.
Zorg ervoor dat de verpakking luchtdicht is.
• Om te voorkomen dat de temperatuur van al
ingevroren voedsel toeneemt, dient u vers
voedsel hier niet direct naast te plaatsen.
• Smalle pakjes zijn makkelijker te bewaren dan
dikke. Zout maakt voedsel minder lang
houdbaar.
• IJsblokjes, ingevroren water of waterijsjes niet
meteen nadat ze uit de vriezer zijn gehaald
opeten. Gevaar voor bevriezing.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk
pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het
al bewaard is.
TIPS VOOR HET BEWAREN VAN
INGEVROREN VOEDSEL
• Verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren
levensmiddelen op geschikte wijze door de
winkelier werden bewaard.
• Zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen
zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer
gebracht worden.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het
snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de
fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in
de koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te worden.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van het
apparaat en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat verbeteren
en het elektriciteitsverbruik reduceren.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
DE VRIEZER ONTDOOIEN
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat
ontdooien een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve op te
bouwen voor de onderbreking tijdens
de werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte
van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel
het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
WAARSCHUWING! Raak
ingevroren voedsel niet met natte
handen aan. Uw handen kunnen
dan aan de producten vastvriezen.
3. Laat de deur open staan.
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een
bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken
voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien, de binnenkant
grondig droog maken.
5. Zet het apparaat aan.
11
Plaats na drie uur het eerder verwijderde voedsel
terug in het vriesvak.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Ontdooi het apparaat (indien nodig).
4. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
LET OP! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
We raden aan de Holiday-modus te
activeren.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET U DOEN ALS...
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan. Bel
een gekwalificeerd elektricien.
De kist is kortgeleden aangezet of de temperatuur is
nog steeds te hoog.
Zie "Alarm hoge temperatuur".
De temperatuur in het apparaat is te hoog.
Neem contact op met een erkend
elektromonteur of de dichtstbijzijnde klantenservice.
De deur is open gelaten.
Sluit de deur. Zie "Deur open
alarm"
Er verschijnt een
of
symbool in plaats van getallen
op het temperatuurdisplay.
Probleem met de temperatuur van de sensor.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen
koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Er is een hoorbaar of zichtbaar
alarm.
12
Mogelijke oorzaak
Probleem
Mogelijke oorzaak
De compressor werkt continu.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Werking".
Er worden veel producten tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De "QuickFreeze-functie"
of"QuickChill-functie" is ingeschakeld.
Raadpleeg "QuickFreeze-functie"
of"QuickChill-functie".
De deur is niet correct gesloten of de deurpakking is
vervormd/vies.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Zie "Bediening".
De compressor start niet onmiddellijk na het drukken op
"QuickFreeze" of "QuickChill",
of na het veranderen van de
temperatuur.
Dit is normaal, er is geen
storing.
De compressor start na enige
tijd.
Er loopt water in de koelkast.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur kan niet worden ingesteld.
De "QuickFreeze-functie"
of"QuickChill-functie" is ingeschakeld.
Schakel "QuickFreeze-functie"
of"QuickChill-functie" handmatig
uit of wacht tot de functie automatisch reset om de temperatuur
in te stellen. Raadpleeg "QuickFreeze-functie" of"QuickChillfunctie".
Er is te veel vorst en ijs.
Oplossing
13
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
dEMo verschijnt op het display.
Het apparaat staat in demonstratiemodus.
Houd de OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot een lang
geluid klinkt en het display even
uitschakelt.
De temperatuur in het apparaat
is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Plaats minder producten tegelijk.
De dikte van de rijp is meer
dan 4-5 mm.
Ontdooi het apparaat.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig is.
De "QuickFreeze-functie"
of"QuickChill-functie" is ingeschakeld.
Raadpleeg "QuickFreeze-functie"
of"QuickChill-functie".
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
HET LAMPJE VERVANGEN
Het apparaat is uitgerust met een ledbinnenlampje
dat een lange levensduur heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting
vervangen. Neem contact op met de klantenservice.
DE DEUR SLUITEN
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg de
montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met de
erkende servicedienst.
TECHNISCHE GEGEVENS
PRODUCTINFORMATIEBLAD
14
Handelsmerk
Zanussi
Model
ZBB28475SA 925500009
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke
energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het
apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt
290
Opslagvolume in liter, koelkast
192
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
264
Opslagvolume in liter, diepvries
72
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C),
indien van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
conserveringsduur bij stroomuitval in h
22
Vriesvermogen in kg/24h
12
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
35
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van
wijn J/N
Nee
AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de inbouw
Hoogte
1780 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
15
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
16
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans et
des personnes ayant un handicap très important et complexe à
condition d'avoir reçu de bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
17
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que
ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à
l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
18
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas
l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
•
•
•
•
•
•
•
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
L'appareil contient un sachet de dessiccateur.
Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un aliment.
Jetez-le immédiatement.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
•
•
•
•
•
•
•
•
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique contenant
de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques.
Ne les utilisez pas pour éclairer votre logement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le
congélateur. Cela engendrerait une pression sur
le récipient de la boisson.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments
du compartiment congélateur avec les mains
mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage figurant
sur l'emballage des aliments surgelés.
Emballez les aliments dans un emballage adapté
au contact avec des aliments avant de les
placer dans le compartiment congélateur.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
19
•
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
•
•
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
EMPLACEMENT
Consultez la notice de montage lors
de l'installation.
Pour assurer des performances optimales, l'appareil
ne doit pas être installé près d'une source de
chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la
lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air
circule librement à l'arrière de l'appareil.
POSITIONNEMENT
Installez cet appareil dans une pièce intérieure
sèche et bien ventilée où la température ambiante
correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil.
Classe climatique
20
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels peuvent
survenir sur certains types de modèles
fonctionnant hors de cette plage de
températures. Seul le respect de la
plage de températures spécifiée peut
garantir un bon fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le vendeur,
notre service après-vente ou le centre
de réparation agréé le plus proche.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à
l'arrière de l'appareil.
ATTENTION! Consultez la notice de
montage lors de l'installation.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
FONCTIONNEMENT
BANDEAU DE COMMANDE
1
8
7
6
1 Affichage
2 Touche d'augmentation de la température du
congélateur
3 Touche de diminution de la température du
congélateur
4 OK
5 Mode
6 Touche d'augmentation de la température du
réfrigérateur
5
4
3
2
7 Touche de diminution de la température du
réfrigérateur
8 ON/OFF
Pour modifier la tonalité prédéfinie des touches,
appuyez simultanément sur la touche Mode et la
touche de diminution de la température pendant
plusieurs secondes. Ce changement est réversible.
AFFICHAGE
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Voyant du compartiment réfrigérateur
B. Affichage de la minuterie
/Indicateur de température
C. Voyant ON/OFF
D. Fonction QuickChill
E. Mode Holiday
F. Fonction QuickFreeze
G. Indicateur de température
H. Voyant du compartiment congélateur
I. Voyant d'alarme
J. Fonction ChildLock
K. Fonction DrinksChill
21
L. Fonction DAC
MISE EN MARCHE
1. Branchez la fiche électrique de l'appareil à la
prise de courant.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF de l'appareil si
l'affichage est éteint. Les indicateurs de
température indiquent la température
programmée par défaut.
L'alarme sonore peut se déclencher au
bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportezvous au paragraphe « Alarme haute
température ».
Pour sélectionner une température différente,
reportez-vous au paragraphe « Réglage de la
température ».
Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au chapitre « En
cas d'anomalie de fonctionnement ».
MISE À L'ARRÊT
1. Appuyez sur la touche ON/OFF de l'appareil
pendant 5 secondes.
L'affichage s'éteint.
2. Débranchez la fiche électrique de l'appareil de
la prise de courant.
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réglez la température de l'appareil en appuyant sur
les touches de température.
Température par défaut :
• +5 °C dans le réfrigérateur
• -18 °C dans le congélateur
Les indicateurs de température affichent la
température programmée.
La température programmée sera
atteinte sous 24 heures.
Après une coupure de courant, la
température programmée reste
enregistrée.
MISE EN FONCTIONNEMENT DU
RÉFRIGÉRATEUR
Pour allumer le réfrigérateur, il vous suffit d'appuyer
sur la touche de réglage de la température du
réfrigérateur. Pour allumer le réfrigérateur d'une
autre façon :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur OFF du réfrigérateur clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
Le voyant OFF du réfrigérateur s'éteint.
22
Pour sélectionner une température
différente, reportez-vous au
paragraphe « Réglage de la
température ».
MISE À L'ARRÊT DU RÉFRIGÉRATEUR
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur OFF du réfrigérateur et le voyant du
compartiment réfrigérateur clignotent.
L'indicateur de température du réfrigérateur affiche
des tirets.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur OFF du réfrigérateur s'allume.
FONCTION QUICKCHILL
Si vous devez ranger une grande quantité
d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple
après avoir fait vos courses, nous vous suggérons
d'activer la fonction QuickChill : elle permet de
refroidir rapidement les aliments tout en évitant le
réchauffement des denrées déjà stockées dans le
réfrigérateur.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur QuickChill clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur QuickChill s'affiche.
La fonction QuickChill se désactive
automatiquement au bout d'environ 6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation
automatique, répétez la procédure.
La fonction se désactive lorsque vous
sélectionnez une température
différente pour le réfrigérateur.
MODE HOLIDAY
Ce mode vous permet de laisser l'appareil vide et
fermé pendant une longue période sans formation
de mauvaises odeurs.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur Holiday clignote. L'indicateur de
température indique la température programmée.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur Holiday s'affiche.
Le mode se désactive lorsque vous
sélectionnez une température
différente.
FONCTION QUICKFREEZE
La fonction QuickFreeze accélère la congélation
des aliments frais et protège en même temps les
denrées déjà entreposées d'un réchauffement
indésirable.
1. Pour activer cette fonction, appuyez sur la
touche Mode jusqu'à ce que le symbole
correspondant s'affiche.
L'indicateur QuickFreeze clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur QuickFreeze s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de
52 heures.
Pour désactiver la fonction avant qu'elle ne s'arrête
automatiquement, répétez la procédure jusqu'à ce
que le voyant QuickFreeze s'éteigne.
La fonction se désactive lorsque vous
sélectionnez une température
différente.
FONCTION CHILDLOCK
Activez la fonction ChildLock pour verrouiller les
touches et éviter toute opération accidentelle.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur ChildLock clignote.
2. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur ChildLock s'affiche.
Pour désactiver la fonction ChildLock, répétez la
procédure jusqu'à ce que le voyant ChildLock
s'éteigne.
FONCTION DRINKSCHILL
La fonction DrinksChill doit être utilisée pour le
réglage d'une alarme sonore à une heure souhaitée,
ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite
refroidir une préparation pendant un certain temps
dans le cadre d'une recette de cuisine.
Elle est également utile lorsque vous avez besoin
d'un rappel pour ne pas oublier que vous avez
placé des bouteilles dans le congélateur pour les
refroidir rapidement.
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur DrinksChill clignote.
Le minuteur indique pendant quelques secondes la
valeur programmée (30 minutes).
2. Appuyez sur la touche de réglage de la
minuterie pour modifier la valeur programmée
(de 1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
L'indicateur DrinksChill s'affiche.
Le minuteur se met à clignoter (min).
Une fois la durée programmée écoulée, le voyant
DrinksChill clignote et un signal sonore retentit.
Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal
sonore et désactiver la fonction.
Pour désactiver la fonction, répétez la procédure
jusqu'à ce que DrinksChill s'éteigne.
Il est possible de modifier la durée à
tout moment et avant la fin du
décompte en appuyant sur la touche
de diminution de la température et sur
la touche d'augmentation de la
température.
ALARME HAUTE TEMPÉRATURE
Une augmentation de la température dans le
compartiment congélateur (par exemple à cause
d'une coupure de courant) est indiquée par le
clignotement du symbole d'alarme et des
indicateurs de température du congélateur et par le
déclenchement de l'alarme sonore.
Appuyez sur une touche quelconque.
L'alarme s'éteint.
L'indicateur de température/voyant du thermostat
du congélateur affiche pendant quelques secondes
la température la plus élevée atteinte, puis affiche à
nouveau la température programmée.
Le voyant d'alarme continue de
clignoter jusqu'à ce que les conditions
normales soient restaurées.
ALARME DE PORTE OUVERTE
Si la porte reste ouverte pendant environ
90 secondes, le signal sonore se déclenche et le
voyant d'alarme clignote.
L'alarme s'interrompt dès que vous fermez la porte.
Lorsque l'alarme se déclenche, le signal sonore
peut être désactivé en appuyant sur n'importe
quelle touche.
FONCTION DAC
Pour activer cette fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le
symbole correspondant s'affiche.
L'indicateur DAC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur DAC s'affiche.
Pour désactiver la fonction, répétez la procédure
jusqu'à ce que le voyant DAC s'éteigne.
23
Si la fonction est activée
automatiquement, le voyant DAC reste
éteint (reportez-vous à la section
« Utilisation quotidienne »).
L'activation de la fonction DAC
augmente la consommation
d'électricité.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
MISE EN PLACE DES BALCONNETS DE LA
PORTE
En fonction de la taille des emballages des aliments
conservés, les balconnets de la porte peuvent être
positionnés à différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet jusqu'à ce
qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
CLAYETTES AMOVIBLES
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières afin que les clayettes puissent
être positionnées comme vous le souhaitez.
24
Ne modifiez pas l'emplacement de la
clayette en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de garantir une
circulation d'air optimale.
DAC
Le réfrigérateur comporte un dispositif permettant
un refroidissement rapide des aliments et
maintenant une température plus homogène dans
le compartiment.
Ce dispositif s'active automatiquement en cas de
besoin, par exemple pour rafraîchir rapidement le
réfrigérateur lorsque la porte est laissée ouverte ou
si la température ambiante est élevée.
Vous pouvez également activer
manuellement le dispositif si
nécessaire (reportez-vous au chapitre
« Fonction DAC »).
La fonction DAC s'arrête si la porte est
ouverte et redémarre sitôt la porte
refermée.
CONGÉLATION ET RANGEMENT DES
PRODUITS SURGELÉS
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des aliments frais et conserver longtemps
des aliments congelés ou surgelés.
Lors de la mise en service ou après un arrêt
prolongé, laissez fonctionner l'appareil pendant
2 heures environ avec la fonction QuickFreeze
activée avant d'introduire les produits dans le
compartiment.
Pour congeler des aliments frais, placez-les dans le
compartiment du milieu.
La quantité maximale d'aliments frais que vous
pouvez congeler par tranche de 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique (située à
l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation demande 24 heures.
Vous ne devez ajouter aucun autre aliment à
congeler pendant cette période.
DÉCONGÉLATION
Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés
peuvent être décongelés dans le compartiment
réfrigérateur ou à température ambiante en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être cuites sans
décongélation préalable ; la cuisson sera
cependant un peu plus longue.
PRODUCTION DE GLAÇONS
Cet appareil est équipé d'un ou plusieurs bacs à
glaçons.
N'utilisez pas d'instruments
métalliques pour décoller les bacs du
congélateur.
1. Remplissez les bacs avec de l'eau
2. Placez les bacs à glaçons dans le
compartiment congélateur.
En cas de décongélation accidentelle,
due par exemple à une coupure de
courant, si la coupure a duré plus de
temps qu'indiqué au paragraphe
« Autonomie de fonctionnement » du
chapitre « Caractéristiques
techniques », consommez rapidement
les aliments décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois refroidis).
CONSEILS
BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT
Les bruits suivants sont normaux lorsque l'appareil
est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide réfrigérant
est pompé.
• Un ronronnement et un bruit de pulsation
provenant du compresseur lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
• Un bruit de craquement soudain provenant de
l'intérieur de l'appareil provoqué par une
dilatation thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
• Un léger cliquetis du thermostat lorsque le
compresseur s'active ou se désactive.
CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que le
temps nécessaire.
CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION DES
ALIMENTS FRAIS
• Ne placez pas les aliments chauds ou les
liquides bouillants dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour que l'air
puisse circuler librement autour
CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION
Conseil utiles :
• Viande (tous types de viande) : emballez-la dans
un emballage adapté et placez-la sur l'étagère
en verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours au plus.
• Aliments cuits, plats froids : couvrez-les et
placez-les sur une étagère.
• Fruits et légumes : nettoyez-les soigneusement
et placez-les dans le bac spécial. Bananes,
pommes de terre, oignons et ail ne doivent pas
être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont pas
emballés.
25
•
•
Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air, ou
enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou
un sachet en polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un
bouchon et être placées sur le porte-bouteilles
ou (s'il est installé) dans le balconnet à
bouteilles de la porte.
CONSEILS POUR LA CONGÉLATION
• Congelez uniquement des aliments frais, de
qualité supérieure et propres.
• Pour une congélation et une décongélation plus
efficaces, séparez les aliments en petites
portions.
• Emballez les aliments dans du papier aluminium
ou en polyéthylène. Assurez-vous que les
emballages sont hermétiques.
• Pour éviter d'augmenter la température des
aliments déjà surgelés, ne placez pas d'aliments
frais non congelés directement à proximité.
• Les aliments faibles en gras se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras.
•
•
Le sel diminue la durée de conservation des
aliments.
Ne mangez pas les glaçons, les glaces à l'eau
ou les bâtonnets glacés dès leur sortie du
congélateur. Risque de gelure !
Il est conseillé d'indiquer la date de congélation
des aliments sur chaque paquet afin de garder
une trace du temps de conservation.
CONSEILS POUR LE STOCKAGE DES
ALIMENTS SURGELÉS
• Assurez-vous que les denrées surgelées
achetées dans le commerce ont été
correctement entreposées par le revendeur.
• Prévoyez un temps réduit au minimum pour le
transport des denrées du magasin
d'alimentation à votre domicile.
• Une fois décongelés, les aliments se détériorent
rapidement et ne peuvent être recongelés.
• Ne dépassez pas la durée de conservation
indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
ATTENTION! Débranchez l'appareil
avant toute opération d'entretien et de
nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération ; l'entretien et la recharge
ne doivent donc être effectués que par
du personnel qualifié.
Les pièces et accessoires de l'appareil
ne doivent pas être lavés au lavevaisselle.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
26
ATTENTION! N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et additionnée d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière
de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler à l'intérieur de l'appareil.
DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR
ATTENTION! N'utilisez en aucun cas
d'objets métalliques ou tranchants
pour gratter la couche de givre sur
l'évaporateur, car vous risqueriez de le
détériorer. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen artificiel
pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux recommandés
par le fabricant. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
Mettez le thermostat sur la
température la plus basse 12 heures
avant d'effectuer le dégivrage afin
d'assurer une réserve de froid
suffisante.
Une certaine quantité de givre se forme toujours
sur les clayettes du congélateur et autour du
compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est comprise entre 3 et 5 mm.
1. Éteignez l'appareil, ou débranchez la fiche de la
prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les
dans plusieurs feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
AVERTISSEMENT! Ne touchez
pas les produits congelés et les
surfaces givrées avec les mains
humides. Risque de brûlures ou
d'arrachement de la peau.
3. Laissez la porte ouverte.
Le dégivrage peut être accéléré en plaçant un
récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. Retirez également les morceaux
de glace au fur et à mesure qu'ils se détachent,
avant que le processus de dégivrage ne soit
terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, séchez bien
l'intérieur.
5. Mettez l'appareil en marche.
Au bout de 3 heures, replacez les produits
congelés dans le compartiment congélateur.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez l'appareil (si nécessaire).
4. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
ATTENTION! Si, toutefois, vous
n'avez pas la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci pour éviter
que les aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de coupure de
courant.
Nous vous recommandons d'activer le
mode Holiday.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
27
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
L'appareil ne fonctionne pas du
tout.
Solution
L'appareil est éteint.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement
insérée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du câble d'alimentation dans la
prise de courant.
La prise de courant n'est pas
alimentée.
Branchez un autre appareil électrique à la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.
L'appareil a récemment été
mis en marche ou la température est trop élevée.
Consultez le paragraphe « Alarme haute température ».
La température à l'intérieur
de l'appareil est trop élevée.
Contactez un électricien qualifié
ou le service après-vente agréé
le plus proche.
La porte est laissée ouverte.
Fermez la porte. Reportez-vous
au chapitre « Alarme porte ouverte ».
Un symbole
ou
apparaît
à la place des chiffres sur
l'écran de température.
Problème de capteur de
température.
Contactez le service après-vente
agréé le plus proche (le système
de réfrigération continuera de
maintenir les aliments au froid,
mais le réglage de la température
n'est pas possible).
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Contactez le service après-vente
agréé le plus proche.
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque
signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop
chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
Les signaux sonores et visuels
sont activés.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
28
Cause probable
Problème
Cause probable
Solution
La « fonction QuickFreeze »
ou la « fonction QuickChill »
est allumée.
Reportez-vous au chapitre
« Fonction QuickFreeze » ou
« Fonction QuickChill ».
La porte n'est pas correctement fermée ou le joint est
déformé/sale.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Le compresseur ne démarre
pas immédiatement après avoir
appuyé sur la touche « QuickFreeze » ou « QuickChill », ou
après avoir changé la température.
Ce phénomène est normal, il
ne s'agit pas d'une anomalie.
Le compresseur démarre au bout
d'un certain temps.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est pas
raccordé au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
Il est impossible de régler la
température.
La « fonction QuickFreeze »
ou la « fonction QuickChill »
est allumée.
Désactivez manuellement la
« fonction QuickFreeze » ou la
« fonction QuickChill », ou attendez que la fonction se réinitialise
automatiquement avant de régler
la température. Reportez-vous au
chapitre « Fonction QuickFreeze » ou « Fonction QuickChill ».
dEMo apparaisse.
L'appareil est en mode démonstration.
Maintenez les touches OK et enfoncées pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse et que l'affichage s'éteigne pendant un
court instant.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
Il y a trop de givre et de glace.
29
Problème
Cause probable
Solution
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
L'épaisseur de givre est supérieure à 4 - 5 mm.
Dégivrez l'appareil.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La « fonction QuickFreeze »
ou la « fonction QuickChill »
est allumée.
Reportez-vous au chapitre
« Fonction QuickFreeze » ou
« Fonction QuickChill ».
L'air froid ne circule pas
dans l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE
L'appareil est équipé d'un éclairage à LED longue
durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage doit
uniquement être effectué par un technicien du
service après-vente. Contactez votre service aprèsvente agréé.
FERMETURE DE LA PORTE
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous
aux instructions de montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte
défectueux. Contactez le service après-vente
agréé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FICHE PRODUIT
30
Marque
Zanussi
Modèle
ZBB28475SA 925500009
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d’efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la
base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
290
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
192
Volume de stockage en litres, Étoile
-
Volume de stockage en litres, Zone cellier
-
Volume de stockage en litres, Vin
-
Volume de stockage en litres, Total
264
Volume de stockage en litres, Congélateur
72
Volume de stockage en litres, Refroidisseur
-
Volume de stockage en litres, Autres compartiments
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le
volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des autres compartiments >
14 °C (°C), s'il y a lieu
-
Sans givre (O/N), Réfrigérateur
Non
Sans givre (O/N), Congélateur
Non
Coupure de courant en toute sécurité en h
22
Pouvoir de congélation en kg/24 h
12
Classe climatique
SN-N-ST-T
La température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
10
La température ambiante la plus élevée à laquelle l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW
35
Appareil intégrable O/N
Oui
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
O/N
Non
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1780 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
31
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die
Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum
späteren Nachschlagen auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die sichere
Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
32
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
•
•
•
•
•
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
33
•
•
•
•
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf,
die zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
Das Gerät enthält einen Beutel mit
Trockenmittel. Dieser Beutel ist kein Spielzeug.
Dieser Beutel ist kein Lebensmittel. Bitte
entsorgen Sie ihn umgehend.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
• Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
• Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
• Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
• Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
• Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht, falls
Ihre Hände nass oder feucht sind.
• Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein.
• Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung
zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
• Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor Sie sie in
das Gefrierfach legen.
INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
REINIGUNG UND PFLEGE
GEBRAUCH
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
34
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie
diese nicht für die Raumbeleuchtung.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
•
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
•
•
•
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
•
ENTSORGUNG
•
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
STANDORT
Beachten Sie bei der Installation die
Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung bringen
kann, sollte es weit entfernt von Wärmequellen wie
Heizungskörpern, Boilern, direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei an der
Rückseite des Gerätes zirkulieren können.
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn
sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben werden.
Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur
innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs gewährleistet. Bei
Fragen zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
ELEKTROANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
ANFORDERUNGEN AN DIE BELÜFTUNG
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine
ausreichende Luftzirkulation sein.
35
VORSICHT! Beachten Sie bei der
Installation die Montageanleitung.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
BETRIEB
BEDIENFELD
1
8
7
6
5
4
3
2
1 Display
2 Taste zum Erhöhen der Gefrierraumtemperatur
7 Taste zum Senken der Kühlraumtemperatur
8 ON/OFF
3 Taste zum Senken der Gefrierraumtemperatur
4 OK
Der voreingestellte Tastenton lässt sich ändern.
Halten Sie dazu Mode und die Taste zum Senken
der Temperatur einige Sekunden gedrückt. Die
Änderung lässt sich rückgängig machen.
5 Mode
6 Taste zum Erhöhen der Kühlraumtemperatur
DISPLAY
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
36
K J
I
H
A. Kühlraumanzeige
B. Timer-Anzeige
/Temperaturanzeige
C. Anzeige ON/OFF
D. Funktion QuickChill
E. Holiday-Modus
F. Funktion QuickFreeze
G. Temperaturanzeige
H. Gefrierraumanzeige
I. Alarmanzeige
J. Funktion ChildLock
K. Funktion DrinksChill
L. Funktion DAC
EINSCHALTEN DES GERÄTS
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drücken Sie ON/OFF, wenn das Display
ausgeschaltet ist. Die Temperaturanzeigen
zeigen die jeweils eingestellte
Standardtemperatur an.
Nach ein paar Sekunden ertönt
möglicherweise ein akustisches
Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten,
erfahren Sie unter
„Hochtemperaturwarnung“.
Informationen zur Auswahl einer anderen
Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
Wenn im Display "dEMo" angezeigt wird, siehe
Abschnitt „Fehlersuche“.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
1. Halten Sie ON/OFF 5 Sekunden gedrückt.
Das Display wird ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
TEMPERATURREGELUNG
Stellen Sie die Temperatur durch Drücken der
Temperaturregler ein.
Standardtemperatur:
• +5 °C für den Kühlschrank
• -18 °C für das Gefriergerät
Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellten
Temperaturen an.
Die eingestellte Temperatur wird
innerhalb von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt die
eingestellte Temperatur gespeichert.
EINSCHALTEN DES KÜHLSCHRANKS
Zum Einschalten des Kühlschranks drücken Sie
einfach auf den Kühlschrank-Temperaturregler.
Alternativ können Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Drücken Sie Mode, bis das entsprechende
Symbol angezeigt wird.
Die Kühlraumanzeige OFF blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Kühlraumanzeige OFF erlischt.
Informationen zur Auswahl einer
anderen Temperatur finden Sie unter
„Temperaturregelung“.
AUSSCHALTEN DES KÜHLSCHRANKS
1. Drücken Sie Mode, bis das entsprechende
Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige OFF und die Kühlraumanzeige blinken.
Die Kühlraum-Temperaturanzeige zeigt Striche an.
2. Mit OK bestätigen.
Die Kühlraumanzeige OFF erscheint.
QUICKCHILL FUNKTION
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf
größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen
möchten, empfehlen wir die Funktion QuickChill
einzuschalten, um die Produkte schneller zu kühlen
und zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank
befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.
1. Drücken Sie Mode, bis das entsprechende
Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige QuickChill blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige QuickChill erscheint.
Die Funktion QuickChill wird nach etwa 6 Stunden
automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung, wiederholen Sie die
obigen Schritte.
Die Funktion wird durch die Auswahl
einer anderen Temperatur für den
Kühlraum ausgeschaltet.
HOLIDAY-MODUS
In diesem Modus können Sie das Gerät über
längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen
lassen, ohne dass sich ein unangenehmer Geruch
entwickelt.
1. Drücken Sie Mode, bis das entsprechende
Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige Holiday blinkt. Die Temperaturanzeige
zeigt die eingestellte Temperatur an.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige Holiday erscheint.
Dieser Modus wird ausgeschaltet,
wenn Sie eine andere Temperatur
wählen.
QUICKFREEZE FUNKTION
Die QuickFreeze Funktion ist eine
Schnellgefrierfunktion, die die Tiefkühlung neu
hinzukommender Lebensmittel beschleunigt und
gleichzeitig die bereits tiefgekühlten Lebensmittel
vor unerwünschter Erwärmung schützt.
37
1. Drücken Sie zum Einschalten dieser Funktion
die Mode Taste , bis das entsprechende
Symbol leuchtet.
Die Anzeige QuickFreeze blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige QuickFreeze erscheint.
Diese Funktion endet automatisch nach 52
Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer
automatischen Abschaltung, wiederholen Sie den
Vorgang, bis die Anzeige QuickFreeze erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl
einer anderen Temperatur
ausgeschaltet.
FUNKTION CHILDLOCK
Schalten Sie die Funktion ChildLock ein, um die
Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
1. Drücken Sie Mode, bis das entsprechende
Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige ChildLock blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die ChildLock-Anzeige erscheint.
Um die Funktion ChildLock auszuschalten,
wiederholen Sie den Vorgang, bis die Anzeige
ChildLock erlischt.
FUNKTION DRINKSCHILL
Mit der Funktion DrinksChill wird ein akustischer
Alarm auf eine gewünschte Zeit eingestellt. Dies ist
zum Beispiel nützlich, wenn ein Rezept erfordert,
dass eine Speise für eine bestimmte Zeit abkühlen
muss.
Sie ist ebenfalls nützlich, wenn Sie die Flaschen,
die Sie für eine schnellere Kühlung in den
Gefrierraum gelegt haben, nicht vergessen
möchten.
1. Drücken Sie Mode, bis das entsprechende
Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige DrinksChill blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30
Minuten) einige Sekunden lang an.
2. Drücken Sie den Timerregler, um den
eingestellten Wert des Timers auf 1 bis 90
Minuten zu ändern.
3. Mit OK bestätigen.
Die Anzeige DrinksChill erscheint.
Der Timer beginnt zu blinken (min).
Nach Ablauf des Countdowns blinkt die Anzeige
DrinksChill und es ertönt ein Alarmsignal. Schalten
Sie den Alarmton und die Funktion mit OK aus.
38
Wiederholen Sie zum Ausschalten der Funktion die
obigen Schritte, bis DrinksChill erlischt.
Die Zeit kann während des
Countdowns und am Ende geändert
werden, indem Sie die Tasten zur
Erhöhung und Verringerung der
Temperatur drücken.
HOCHTEMPERATURWARNUNG
Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierraum (zum
Beispiel aufgrund eines vorherigen Stromausfalls)
wird durch das Blinken des Alarmsymbols und der
Temperaturanzeige sowie ein akustisches Signal
angezeigt.
Drücken Sie eine beliebige Taste.
Der Summer wird abgeschaltet.
Die Temperaturanzeige des Gefriergeräts zeigt die
höchste erreichte Temperatur ein paar Sekunden
lang an, danach zeigt sie wieder die eingestellte
Temperatur an.
Die Alarmanzeige blinkt so lange, bis
die normalen Bedingungen
wiederhergestellt sind.
ALARM TÜR OFFEN
Bleibt die Tür etwa 90 Sekunden geöffnet, ertönt
der Signalton und die Alarmanzeige blinkt.
Der Signalton erlischt, wenn die Tür geschlossen
wird. In der Alarmphase kann der Signalton durch
Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet
werden.
FUNKTION DAC
Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das
entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige DAC blinkt.
2. Mit OK bestätigen.
Die DAC-Anzeige erscheint.
Wiederholen Sie zum Ausschalten der Funktion die
obigen Schritte, bis das Symbol DAC erlischt.
Wird die Funktion automatisch
eingeschaltet, leuchtet die Anzeige
DAC nicht (siehe „Täglicher
Gebrauch“).
Durch Einschalten der Funktion DAC
erhöht sich der Energieverbrauch.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
POSITIONIEREN DER TÜRABLAGEN
Die Türablagen können in verschiedener Höhe
positioniert werden; damit ermöglichen sie das
Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach oben, bis
sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in gewünschter Höhe
ein.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte jedoch nicht
verstellt werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu gewährleisten.
DAC
Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet,
die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und
eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum
sorgt.
Bei Bedarf schaltet sich diese Funktion
automatisch ein, z. B. zur raschen
Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die
Tür geöffnet wurde, oder wenn die
Umgebungstemperatur hoch ist.
Sie können die Funktion bei Bedarf
manuell einschalten (siehe „Funktion
DAC“).
VERSTELLBARE ABLAGEN
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe
von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Die Funktion DAC schaltet sich ab,
wenn die Tür geöffnet wird und
schaltet sich wieder ein, sobald die
Tür geschlossen wird.
GEFRIEREN UND LAGERN GEFRORENER
LEBENSMITTEL
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen
Lagern von bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
39
Lassen Sie das Gerät vor der ersten
Inbetriebnahme oder nach einer längeren Zeit der
Nichtbenutzung mindestens zwei Stunden lang mit
der Einstellung QuickFreeze laufen, bevor Sie
Lebensmittel in das Fach legen.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, legen Sie sie
das mittlere Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24
Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem
Typenschild angegeben, das sich im Innern des
Geräts befindet.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als
der in der Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert (siehe
„Lagerzeit bei Störung“), zu einem
ungewollten Abtauen, dann müssen
die aufgetauten Lebensmittel sehr
rasch verbraucht oder sofort gekocht
und nach dem Abkühlen erneut
eingefroren werden.
AUFTAUEN
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können
vor der Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei
Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus
dem Gefriergerät entnommen und anschließend
sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der
Garvorgang allerdings etwas länger.
HERSTELLEN VON EISWÜRFELN
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen
für die Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet.
Verwenden Sie zum Entnehmen der
Schalen aus dem Gefrierfach keine
Gegenstände aus Metall.
1. Füllen Sie die Schalen mit Wasser
2. Stellen Sie die Eisschalen in das Gefrierfach.
TIPPS UND HINWEISE
NORMALE BETRIEBSGERÄUSCHE
Folgende Geräusche sind während des normalen
Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor, wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch thermische
Ausdehnung (eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn
sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.
ENERGIESPARTIPPS
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie diese nicht länger offen als notwendig.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG FRISCHER
LEBENSMITTEL
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken
Sie diese entsprechend, besonders wenn sie
stark riechen.
40
•
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die
Luft frei um sie zirkulieren kann.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie Fleisch in
geeignetes Material und legen Sie dieses auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Lagern Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte: Decken
Sie die Speisen ab und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in
der speziellen Schublade aufbewahren.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten im Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte
Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt
werden.
HINWEISE ZUM EINFRIEREN
• Frieren Sie ausschließlich frische und gründlich
gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein.
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleine Portionen,
um das Einfrieren und Auftauen zu erleichtern.
• Verpacken Sie die Lebensmittel in Alu- oder
Kunststofffolie. Vergewissern Sie sich, dass die
Verpackung luftdicht ist.
• Um eine Erwärmung bereits eingefrorener
Lebensmittel zu verhindern, legen Sie die
frischen, nicht gefrorenen Lebensmittel nicht
direkt neben sie.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich
besser lagern als fetthaltigere. Salz verkürzt die
Lagerzeit von Lebensmitteln.
• Essen Sie keine Eiswürfel, Wassereis oder Eis
am Stiel, wenn sie direkt aus dem Gefriergerät
genommen wurden. Gefahr von Erfrierungen.
•
Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder
einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
HINWEISE ZUR LAGERUNG GEFRORENER
LEBENSMITTEL
• Prüfen Sie sorgfältig, ob die im Handel
erworbenen gefrorenen Lebensmittel
sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften
gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihr Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell
und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der
Tiefkühlkostverpackung sollte nicht
überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
VORSICHT! Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem Grund
dürfen die Wartung und das
Nachfüllen ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und die
Innenteile eignen sich nicht für die
Reinigung im Geschirrspüler.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
1. Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten
des Kompressors automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt
sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der
Rückseite des Geräts über dem Kompressor, wo
es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der
Rückwand des Kühlraums, damit das Tauwasser
nicht überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
VORSICHT! Beschädigen Sie nicht
das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
41
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem
kühlen Ort.
ABTAUEN DES GEFRIERRAUMS
VORSICHT! Entfernen Sie Reif und
Eis vom Verdampfer niemals mit
scharfen metallischen Gegenständen,
da dieser dadurch beschädigt werden
könnte. Versuchen Sie nicht, den
Abtauvorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen. Ein Temperaturanstieg
des Gefrierguts während des
Abtauens des Geräts kann die
Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
Stellen Sie 12 Stunden vor dem
Abtauen eine niedrigere Temperatur
ein, damit eine ausreichende Kälte als
Reserve für die Unterbrechung im
Betrieb entstehen kann.
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und im Innern
des oberen Fachs bildet sich stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
1. Schalten Sie das Gerät aus, oder ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus,
verpacken Sie es in mehrere Schichten
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
42
WARNUNG! Fassen Sie
gefrorene Lebensmittel nicht mit
nassen Händen an. Ihre Hände
könnten an den Lebensmitteln
festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen.
Stellen Sie eine Schale mit warmem Wasser in
das Gefrierfach, um den Abtauprozess zu
beschleunigen. Entfernen Sie bereits während
des Abtauprozesses vorsichtig Eisstücke, die
sich lösen lassen.
4. Wenn der Gefrierraum vollständig abgetaut ist,
wischen Sie das Innere sorgfältig trocken.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel nach
drei Stunden wieder in das Gefrierfach.
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls erforderlich).
4. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
VORSICHT! Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das Gerät
weiter laufen lassen, bitten Sie
jemanden, es gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
Wir empfehlen Ihnen den HolidayModus einzuschalten.
WAS TUN, WENN...
Störung
Das Gerät funktioniert nicht.
Es wird ein akustisches oder
optisches Alarmsignal ausgelöst.
In der Temperaturanzeige ist
das Symbol
oder
anstatt der Zahlen zu sehen.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an
der Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät
an dieser Steckdose funktioniert.
Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät wurde erst kürzlich eingeschaltet oder die
Temperatur ist zu hoch.
Siehe „Hochtemperaturwarnung“.
Die Temperatur im Gerät ist
zu hoch.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder die
nächste autorisierte Kundendienststelle.
Die Tür ist geöffnet.
Schließen Sie die Tür. Siehe
„Alarm Tür offen“
Problem mit dem Temperaturfühler.
Bitte wenden Sie sich an die
nächste autorisierte Kundendienststelle (das Kühlsystem hält
zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl, doch eine
Temperatureinstellung ist nicht
mehr möglich).
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Wenden Sie sich an die nächste
autorisierte Kundendienststelle.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie dann die Temperatur
erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel vor
dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
43
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Funktion „QuickFreeze“
oder „QuickChill“ ist eingeschaltet.
Siehe Funktion „QuickFreeze“
oder „QuickChill“.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder die Dichtung
hat sich verformt/ist verschmutzt.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Siehe „Betrieb“.
Der Kompressor schaltet sich
nicht sofort ein, nachdem Sie
„QuickFreeze“ oder „QuickChill“ gedrückt oder die Temperatur auf einen anderen
Wert eingestellt haben.
Dies ist normal, keine Störung.
Der Kompressor schaltet sich
erst nach einer Weile ein.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das
Wasser zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist
nicht mit der Verdampferschale über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Eine Temperatureinstellung ist
nicht möglich.
Die Funktion „QuickFreeze“
oder „QuickChill“ ist eingeschaltet.
Schalten Sie die Funktion
„QuickFreeze“ oder „QuickChill“
manuell aus, oder warten Sie mit
dem Einstellen der Temperatur,
bis die Funktion automatisch
ausgeschaltet wird. Siehe Funktion „QuickFreeze“ oder „QuickChill“.
Das Display zeigt dEMo an.
Das Gerät befindet sich im
Demo-Betrieb.
Halten Sie OK etwa 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt und das Display für
kurze Zeit ausgeschaltet wird.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu
hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät geben.
Zu starke Reif- und Eisbildung.
44
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
gleichzeitig ein.
Die Reifschicht ist dicker als
4 - 5 mm.
Tauen Sie das Gerät ab.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn es
notwendig ist.
Die Funktion „QuickFreeze“
oder „QuickChill“ ist eingeschaltet.
Siehe Funktion „QuickFreeze“
oder „QuickChill“.
Die Kaltluft kann im Gerät
nicht zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einer Fachkraft
ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren
autorisierten Kundendienst.
SCHLIESSEN DER TÜR
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe die
Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls
erforderlich. Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
TECHNISCHE DATEN
PRODUKTDATENBLATT
Warenzeichen
Zanussi
Modellkennung
ZBB28475SA 925500009
Kategorie
7. Kühl-Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom
Standort des Geräts ab
290
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
192
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
45
Nutzinhalt in Liter, Total
264
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
72
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C (°C),
falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Nein
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
22
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
12
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung
bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
35
Einbaugerät (J/N)
Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein
bestimmt (J/N)
Nein
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN
Tiefe
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1780 mm
Breite
560 mm
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Außen- oder Innenseite des
Geräts sowie auf der Energieplakette.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
46
*
47
222376504-B-272019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising